Redegørelse. Forsvarskommandoens arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse. Forsvarskommandoens arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert"

Transkript

1 Forsvarskommandoen 14. maj 2013 Redegørelse Forsvarskommandoens arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert Rapporten redegør for resultatet af undersøgelsen, som blev gennemført af arbejdsgruppen, som Forsvarschefen nedsatte den 5. november

2 Indhold Resumé Kommissorium Opgaven Baggrund Arbejdsgruppen Tilvejebringelse af dokumentation Kildebehandling Delopgave 1 kortlægge tidligere afgivne svar og udtalelser samt det grundlag, der blev anvendt ved udarbejdelse af svar... 8 Journalist Charlotte Aagaards spørgsmål til Forsvarskommandoen den 8. december Arbejdsgruppens bemærkninger Forsvarskommandoens levering af dokumentation til Kammeradvokaten til brug i forbindelse med sag anlagt mod Forsvarsministeriet af irakiske statsborgere Arbejdsgruppens bemærkninger Advokat Christian Harlangs anmodning om Direktiver eller vejledninger for foto- og videodokumentation mellem juni og december Arbejdsgruppens bemærkninger Forsvarskommandoens notat til brug for Kammeradvokaten i forbindelse med sag anlagt mod Forsvarsministeriet af irakiske statsborgere Arbejdsgruppens bemærkninger Forsvarskommandoens redegørelse til Forsvarsministeriet vedrørende grundlaget for tidligere redegørelser/svar om videooptagelser Arbejdsgruppens bemærkninger Forsvarskommandoens redegørelse til Forsvarsministeriet vedrørende supplerende oplysninger efter at videooptagelsen blev offentliggjort Arbejdsgruppens bemærkninger Samlet konklusion vedrørende besvarelse af spørgsmål og afgivelse af redegørelser før arbejdsgruppens undersøgelse Delopgave 2 beskrive de dokumenterbare yderligere informationer, som forsvaret har identificeret, på baggrund af en fornyet gennemgang Henvendelser til Forsvarskommandoens Hotline Yderligere dokumentation fra forsvarets myndigheder, der blev tilvejebragt i forbindelse med arbejdsgruppens undersøgelse Combat Camera uddannelse for DANCON/Irak, hold Forhold vedrørende organisation og tildeling af kamera- og videoudstyr Bestemmelser og direktiver gældende for DANCON/Irak, hold

3 Operative planer for operation Green Desert Øvrige operative instrukser og planer udarbejdet af DANCON/Irak, hold Involverede personers erindring om rådighed over videokameraudstyr eller optagelse af video under operation Green Desert Undersøgelse af forsvarets myndigheders eventuelle rådighed over videooptagelser fra operation Green Desert Arbejdsgruppens bemærkninger Delopgave 3 beskrive udviklingen i hærens anvendelse af videooptagelser i forbindelse med internationale operationer og det tilhørende bestemmelsesgrundlag Udviklingen i anvendelse af videooptagelser i forbindelse med hærens operationer Udviklingen i bestemmelser og instrukser mv. for brug af videooptagelser i forbindelse med hærens operationer Sammenfatning

4 Resumé Baggrund Den 18. oktober 2012 blev en videooptagelse fra operation Green Desert i Irak i 2004 offentliggjort på et pressemøde afholdt af advokat Christian Harlang. Optagelsen viser bl.a. danske soldater, som overværede irakiske sikkerhedsstyrker, der deltog i en operation i det danske kontingents område. Den offentliggjorte videooptagelse har sandsynliggjort, at danske soldater optog video under operationen. Forud for denne offentliggørelse har Forsvarskommandoen i fem tilfælde besvaret spørgsmål eller afgivet redegørelser, hvoraf det er fremgået, at forsvaret ikke optog video under operation Green Desert. På den baggrund besluttede forsvarschefen at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle tilvejebringe grundlaget for, at forsvarschefen kunne afgive en redegørelse til forsvarsministeren vedrørende baggrunden for de af forsvaret afgivne oplysninger om eksistensen af videooptagelser foretaget under operation Green Desert, herunder særligt til Kammeradvokaten i efteråret 2011 og til offentligheden i foråret Endvidere skulle undersøgelsen kortlægge grundlaget for forsvarets anvendelse af (video)kameraer under operationerne i Irak tilbage i Det har imidlertid ikke været en del af arbejdsgruppens opgave at fastlægge et ansvar for, at der var blevet afgivet ukorrekte eller mangelfulde oplysninger. Dette forhold indgår i den undersøgelse, som Forsvarets Auditørkorps gennemfører. Redegørelse for klarlagte forhold Det første svar vedr. eventuelle videooptagelser fra operation Green Desert blev afgivet i december 2011 på baggrund af en journalisthenvendelse. Baseret på bl.a. udtalelser fra Hærens Operative Kommando og den daværende chef for det danske kontingent i Irak oplyste Forsvarskommandoen, at forsvaret ikke optog videofilm under operationen og ikke var i besiddelse af videofilm fra operation Green Desert. Den daværende kontingentchefs udtalelse lå også til grund ved de senere afgivne svar og orienteringer om eventuel videooptagelse under operationen. Herudover blev en såkaldt post-operation rapport lagt til grund. Det gælder også i relation til de informationer, som forsvaret afgav til brug for Kammeradvokaten i forbindelse med en civil erstatningssag anlagt af en række irakere mod Forsvarsministeriet. Trods de korte tidsfrister, der var givet for flere svar, blev der ikke generelt taget forbehold for svarene med henblik på at foretage en yderligere afklaring af sagens forhold. Den offentliggjorte videooptagelse har medført, at en række nye kilder er blevet identificeret af bl.a. Hærens Operative Kommando, og at der er foretaget en gennemgang af et omfattende arkivmateriale fra bl.a. det danske kontingent i Irak, DANCON/Irak. Dette materiale dokumenterer, at DANCON/Irak, hold 4 ikke havde fast opstillede Combat Camera Teams, men personel fra enheden havde formodentlig gennemgået uddannelse til at kunne indgå i et Combat Camera Team. Der var udarbejdet bestemmelser ved DANCON/Irak, som anviste mulighed for at indsætte Combat Camera Teams under operationer. Optagelser fra operationer måtte dog kun anvendes til operative formål og ikke offentliggøres. Enheden rådede desuden over en række kameraer og videokameraer, som blev anvendt til forskellige former for dokumentation. 4

5 Der er hverken fundet dokumentation for eller indikationer på, at DANCON/Irak har givet anvisninger for brugen af Combat Camera Teams i de autoriserede planer og tilhørende instruktioner, som enheden udgav i forbindelse med operation Green Desert. Det kan dog ikke udelukkes, at der på eks. sektionsniveau 1 blev udarbejdet en form for plan eller blev givet direktiver vedrørende videooptagelse under operationen. Der er heller ikke fundet dokumentation for eller indikationer på, at en sådan eventuel form for plan eller opgaveanvisning er udarbejdet som en del af enhedens autoriserede plan. Der er heller ikke fundet dokumentation for, at chefen for DANCON/Irak eller hjemlige myndigheder har haft kendskab til, at der var indsat kamerahold eller blev foretaget videooptagelse under operationen. Der er ligeledes ikke fundet dokumentation for, at chefen for DANCON/Irak eller hjemlige myndigheder har fået forevist optagelser herfra, eller at optagelser fra operationen blev arkiveret ved kontingentet eller hjemsendt til nationale myndigheder. Forsvarskommandoen modtog den 24. oktober 2012, via Kammeradvokaten, en kopi af den optagelse, som advokat Christian Harlang råder over. Derudover har forsvarets myndigheder til dato ikke identificeret videooptagelser fra operation Green Desert. Den danske hær havde indledt brug af Combat Camera Teams under missionen i Kosovo. Det var erfaringer herfra, der resulterede i, at DANCON/Irak ønskede at råde over kapaciteten. I 2004 var bestemmelsesgrundlaget for anvendelse af foto- og videooptagelser, herunder indsættelse af Combat Camera Teams, udarbejdet af hærens udsendte styrkebidrag. Hærens Operative Kommando havde ikke udgivet bestemmelser eller instruktioner for anvendelse af video-, foto- eller lydoptagelser i hverken de foreløbige eller endelige iværksættelsesbefalinger eller i chefen for Hærens Operative Kommandos direktiv, som gjaldt for DANCON/Irak, hold 4. I Hærens Operative Kommandos nuværende bestemmelser for det danske kontingent i Helmand, Afghanistan fremgår retningslinjer for optagelser og for deres offentliggørelse. Hærens Operative Kommando har truffet beslutning om at indarbejde bestemmelser for anvendelse af film-, foto- og lydoptagelser samt arkivering i de generelle bestemmelser, der gælder for hærens styrkebidrag udsendt i internationale operationer. 1 En sektion kan være en underenhed ved staben i DANCON/Irak 5

6 1. Kommissorium Kommissoriet for undersøgelsen angav følgende formål: Undersøgelsens formål er at tilvejebringe grundlaget for, at forsvarschefen kan afgive en redegørelse til forsvarsministeren vedrørende baggrunden for de af forsvaret afgivne oplysninger om eksistensen af videooptagelser foretaget under operation Green Desert, herunder særligt til kammeradvokaten i efteråret 2011 og til offentligheden i foråret Endvidere skal undersøgelsen klarlægge grundlaget for forsvarets anvendelse af (video)kameraer under operationerne i Irak tilbage i Opgaven Den stillede opgave var: Arbejdsgruppen skal foretage en undersøgelse og udarbejde en redegørelse i henhold til ovennævnte formål. Arbejdsgruppen har nedbrudt det overordnede formål fra kommissoriet i tre delopgaver: 1. Kortlægge tidligere afgivne svar og udtalelser samt det grundlag, der blev anvendt ved udarbejdelse af svar. 2. Beskrive de eventuelle dokumenterbare yderligere informationer, som forsvaret har identificeret på baggrund af en fornyet gennemgang. 3. Beskrive udviklingen i hærens anvendelse af videooptagelser i forbindelse med internationale operationer og det tilhørende bestemmelsesgrundlag. Det har ikke været en del af arbejdsgruppens opgave at fastlægge et ansvar for, at der er afgivet ukorrekte oplysninger. Forsvarskommandoen har stillet relevant tilvejebragt dokumentation til rådighed for Forsvarets Auditørkorps. Det er sket med henblik på, at dokumentationen kan indgå i auditørkorpsets efterforskning, der blev indledt som konsekvens af offentliggørelsen af videooptagelsen. 3. Baggrund Ved en række lejligheder i 2011 og 2012 har forsvaret afgivet oplysninger om, hvorvidt der blev optaget video under operation Green Desert i Irak. Dette er sket som svar på borgerhenvendelser og anmodninger om aktindsigt. Forsvaret har endvidere givet oplysninger herom i informationer, som blev udarbejdet i forbindelse med 11 irakeres retssag mod Forsvarsministeriet samt i redegørelser til Forsvarsministeriet. Forsvaret har tidligere oplyst, at danske enheder ikke optog video under operationen. Advokat Christian Harlang offentliggjorde den 18. oktober 2012 en video, som imidlertid viser, at der blev optaget video. 6

7 4. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen har været sammensat således: Chefen for Forsvarskommandoens Koordinationssektion, (formand). En medarbejder fra Forsvarskommandoens Juridiske sektion (indtil 4. januar 2013). En medarbejder fra Forsvarskommandoens Operationsstab. En medarbejder fra Hærens Operative Kommandos Operationsstab. En medarbejder fra Forsvarskommandoens Koordinationssektion. 5. Tilvejebringelse af dokumentation Arbejdsgruppen har identificeret Forsvarskommandoen, Hærens Operative Kommando, Det Danske Internationale Logistikcenter, Afdeling for Taktisk Efterretningstjeneste ved Hærens Officersskole, Jægerkorpset og militærpolitiet i hæren som myndigheder, der kunne råde over (yderligere) oplysninger vedrørende eventuelle videooptagelser fra DANCON/Irak i Forsvarskommandoen blev inddraget, da myndigheden har været involveret i besvarelse af spørgsmålene vedrørende videooptagelser under operation Green Desert. Hærens Operative Kommando var ansvarlig for enhedens udsendelse og bidrog med information til de afgivne svar. De øvrige myndigheder har enten direkte eller indirekte støttet DANCON/Irak opstilling, uddannelse eller enhedens indsættelse. Arbejdsgruppen har sendt anmodninger om udlevering af rådige oplysninger til disse myndigheder. Myndighederne har tilvejebragt skriftlig dokumentation ved søgning i både det nuværende og det tidligere anvendte elektroniske journaliseringssystem. 2 Der er foretaget en gennemgang af centrale og decentrale fysiske arkiver. Det gælder eksempelvis hærens Irak-arkiv. Arkivet omfatter arkivmateriale, der stammer fra DANCON/Irak. I forbindelse med afviklingen af hærens bidrag i Irak i 2007 blev arkivmateriale fra DANCON/Irak hjemsendt og indledningsvis placeret ved Det Danske Internationale Logistikcenter. Det skete med henblik på at bevare relevant materiale for eftertiden. Da undersøgelsen blev iværksat, var Hærens Operative Kommando i færd med at gennemgå og journalisere de omfattende arkivmaterialer. Dette skete med henblik på, at materialer herfra kan indgå i det kildegrundlag, som forsvaret forberedte at stille til rådighed for Irak- og Afghanistankommissionen. Hærens Operative Kommando har endvidere i Irak-arkivet identificeret store mængder elektroniske data på datamedier, som blev anvendt ved DANCON/Irak (databånd mv.). Disse data er lagret ved hjælp af en række filformater, som ikke umiddelbart var tilgængelige 3, og gennemgangen af de 2 Doculive (anvendt i perioden ) og det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem Captia (anvendt fra 2008). Ved søgning er der anvendt søgeord, som kunne indgå i eventuelt relevante dokumenters filnavne eller dokumenttekst. Det skal dog bemærkes, at der med de aktuelle søgemuligheder i Doculive i visse tilfælde kan være begrænsninger for adgang til journaliserede dokumenter. Denne problematik kan principielt have begrænset muligheden for at tilvejebringe dokumenter, som kunne have været relevante for undersøgelsen. 3 Datamængden er opgjort til ca. 1,1 TB. Filformaterne har betydet, at der først skulle ske en teknisk konvertering fra en række ældre medier og formater for at gøre filerne læsbare. 7

8 elektroniske filer har derfor været tidskrævende. Informationer, der var lagret på fællesdrev, er gennemgået, hvorimod individuelle sagsbehandlerdrev ikke er blevet gennemgået Kildebehandling Kildebehandlingen er foretaget således for de tre delopgaver: Delopgave 1 kortlægge tidligere afgivne svar og udtalelser samt det grundlag, der blev anvendt ved udarbejdelse af svar. Der er foretaget en sammenligning af de modtagne anmodninger om svar/udtalelser med de svar og redegørelser, forsvaret har afgivet samt det informationsgrundlag, der blev inddraget. Delopgave 2 beskrive de dokumenterbare yderligere informationer, som forsvaret har identificeret, på baggrund af en fornyet gennemgang. De dokumenterbare informationer fra forsvaret, der er tilvejebragt i forbindelse med undersøgelsen er sammenholdt med grundlaget for de svar, som forsvaret tidligere har afgivet. Det fastslås desuden, hvilken yderligere viden der nu er identificeret. Delopgave 3 beskrive udviklingen i hærens anvendelse af videooptagelser i forbindelse med internationale operationer og det tilhørende bestemmelsesgrundlag. På baggrund af de indsamlede informationer er der udarbejdet en kortere beskrivelse af udviklingen i hærens anvendelse af videooptagelser i forbindelse med internationale operationer. Beskrivelsen omfatter endvidere bestemmelsesgrundlaget for brug af videooptagelser. 7. Delopgave 1 kortlægge tidligere afgivne svar og udtalelser samt det grundlag, der blev anvendt ved udarbejdelse af svar Forud for offentliggørelsen af videooptagelsen den 18. oktober 2012 har forsvaret afgivet følgende svar eller redegørelser med information om videooptagelser i forbindelse med operation Green Desert: 1. Svar på journalist Charlotte Aagaards henvendelse til Forsvarskommandoen den 8. december Anmodningen indeholdt spørgsmål vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert og forsvarets mulighed for at tilvejebringe optagelser. Henvendelsen blev besvaret af Forsvarskommandoen ved delbesvarelser, henholdsvis den 14. og 15. december Dokumentation vedrørende operation Green Desert til brug for Kammeradvokaten i forbindelse med sag anlagt mod Forsvarsministeriet af irakiske statsborgere. Materialet blev fremsendt til Forsvarsministeriet den 27. januar Datatilsynet er forespurgt om mulighed for at gennemgå informationer på individuelle sagsbehandlerdrev (P-drev). Datatilsynets svar er bilagt brev fra Hærens Operative Kommando til Forsvarskommandoen, hvori det anbefales, at der ikke foretages en gennemgang af P-drev, da der ikke ses at foreligge et juridisk hjemmelsgrundlag for opbevaring af de pågældende drev. Arbejdsgruppen kan tilslutte sig denne anbefaling. 8

9 3. Svar på advokat Christian Harlangs anmodning den 1. februar 2012 om Direktiver eller vejledninger for foto- og videodokumentation mellem juni og december Anmodningen blev besvaret den 15. februar Forsvarskommandoens notat til støtte for Kammeradvokaten i forbindelse med sag anlagt mod Forsvarsministeriet af irakiske statsborgere. Materialet blev fremsendt til Forsvarsministeriet den 1. marts Forsvarskommandoens redegørelse til Forsvarsministeriet den 11. oktober 2012 for grundlaget for tidligere redegørelser/svar vedrørende videooptagelser under operation Green Desert. Baggrunden var den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaards henvendelse til ministeriet og orientering om Christian Harlangs forestående pressemøde. Anders Kærgaard oplyste, at der ville blive fremlagt dokumentation for, at forsvaret havde haft kamerahold med under operation Green Desert. Der er ved andre lejligheder afgivet oplysninger om andre forhold vedrørende operation Green Desert. I disse sammenhænge er der imidlertid hverken anmodet om eller afgivet svar, som har indeholdt oplysninger om videooptagelser. Journalist Charlotte Aagaards spørgsmål til Forsvarskommandoen den 8. december 2011 Spørgsmålene var: Kan FKO bekræfte, at forsvaret har filmet under operationen? Hvad viser optagelserne mht irakisk politis fangebehandling ved al-barrak moskeen? Er det korrekt, at det fremgår af videooptagelserne, at flere fanger "får hug", som en af vores kilder udtrykker det? Er forsvaret i besiddelse af disse videooptagelser? Hvis ja, indgår disse optagelser så i den kommende Irak-redegørelse? Indgår de i den kommende retssag, anlagt af en af de fanger, som blev tilbageholdt ved moskeen? Hvis nej, hvordan kan det så være? Hvor er optagelserne nu og hvad vil FKO gøre for at fremskaffe dem? Forsvarskommandoen anmodede den 12. december 2011 Hærens Operative Kommando om at besvare tre centrale spørgsmål: Blev der filmet under OP GREEN DESERT i Al-Zubair den 25. november 2004? Hvis ja: Kan HOK fremskaffe de pågældende optagelser? Såfremt HOK er i besiddelse af eller kan fremskaffe optagelser fra operationen, bedes de fremsendt til FKO. På baggrund af et varsel om opgaven fra Forsvarskommandoen anbefalede en sagsbehandler ved Hærens Operative Kommando, at Forsvarskommandoen kontaktede den daværende chef for DANCON Irak, hold 4 for uddybende besvarelse af spørgsmålet omkring videooptagelser. 5 Sagsbehandleren ved Hærens Operative Kommando videresendte i ovenstående anbefaling et svar modtaget fra militærpolitiet i hæren. Heraf fremgik, at Ifølge MP-stationslederen blev der ikke af MP (eller andre) foretaget videooptagelse af operationens gennemførelse. 5 Den daværende chef for DANCON Irak, hold 4 var på dette tidspunkt ikke tjenstgørende inden for Hærens Operative Kommandos myndighedsområde. 9

10 En sagsbehandler fra Forsvarskommandoens operationsstab rettede den 12. december 2011 henvendelse til chefen for DANCON Irak, hold 4, som oplyste: Danske enheder foretog ikke videooptagelser (under operation Green Desert, red.) Af svaret fra Hærens Operative Kommando til Forsvarskommandoen den 14. december 2011 fremgår, at: Der forefindes ikke videodokumentation fra omtalte operation Green Desert i november 2004 i staben ved Hærens Operative Kommando. Militærpolitiafdelingen oplyser, at der - ved militærpolitiafdelingens arkivmasse - ikke forefindes videooptagelser fra OPERATION GREEN DESERT. Der tages forbehold for evt. tilstedeværelse af enkeltpersoners egne private optagelser fra pågældende operation, som fortsat er privat besiddelse og dermed udenfor HOK kendskab. Forsvarskommandoen havde endvidere anmodet om bidrag til besvarelsen fra den arbejdsgruppe, som i perioden oktober 2010 december 2011 forestod forsvarets undersøgelse af forhold vedrørende blandt andet tilbageholdte i Irak ( Task Force IRTOT ). Arbejdsgruppen svarede:... at der blandt de kildematerialer, som Task Forcen har tilvejebragt og gennemgået, ikke er en sådan videofilm. Task Forcen har alene kendskab til den mulige eksistens af en sådan film fra uspecifik omtale i medier. Det kan endvidere oplyses, at en sådan videofilm ikke har været omtalt i forbindelse med henvendelser til Forsvarskommandoens Irak-Hotline. På baggrund af de oplysninger, der var tilgået fra henholdsvis Hærens Operative Kommando, chefen for DANCON/Irak, hold 4, og arbejdsgruppe Task Force IRTOT, anbefalede Forsvarskommandoens operationsstab, at henvendelsen fra Charlotte Aagaard blev besvaret således: Forsvaret har ikke foretaget foto- eller videooptagelser under Operationen. Det kan dog ikke udelukkes, at deltagende enkeltpersoner på eget initiativ har foretaget videooptagelser. Såfremt dette måtte være tilfældet, kan det oplyses, at Forsvaret ikke er i besiddelse af sådanne optagelser. Forsvarskommandoen (presseelementet) svarede den 14. december 2011 Charlotte Aagaard således: Forsvarskommandoens Irak-Task Force har oplyst, at der blandt de kildematerialer, som Task Forcen har tilvejebragt og gennemgået, ikke er en sådan videofilm. Task Forcen har således kun kendskab til den mulige eksistens af en sådan film fra medieomtale, som ikke har ført til, at taskforcen har kunnet identificere en sådan film. Det kan endvidere oplyses, at en sådan videofilm ikke har været omtalt i forbindelse med henvendelser til Forsvarskommandoens Irak-Hotline. Hotlinen blev oprettet for at give personer, som måtte ligge inde med relevant viden, mulighed for at videregive informationer med henblik på, at de kunne indgå i undersøgelsen. Hotlinen er i øvrigt stadig åben og kan kontaktes på tlf Forsvarskommandoen (koordinationssektionen) svarede den 15. december 2011 Charlotte Aagaard således: Det kan på baggrund af den gennemførte undersøgelse oplyses, at forsvaret ikke har foretaget filmoptagelser under gennemførelsen af Operation Green Desert i Al-Zubair i Irak den 25. november Det kan dog ikke udelukkes, at enkeltpersoner på eget initiativ har foretaget private videooptagelser. Forsvaret er ikke bekendt med eksistensen af sådanne private optagelser fra Operation Green Desert. Dit konkrete spørgsmål vedrørende Irak-redegørelsen er besvaret ved separat mail fra Forsvarskommandoens Presseelement. 10

11 Arbejdsgruppens bemærkninger Der foreligger dokumentation for militærpolitiets svar til Hærens Operative Kommando, men ikke for tilvejebringelse af øvrige informationer og for udarbejdelse af svaret, Hærens Operative Kommando sendte til Forsvarskommandoen. Godkendelsesprocessen i forbindelse med afgivelsen af svarforslaget er til gengæld veldokumenteret. Såvel den foretagne sagsbehandling som godkendelsesprocessen ved Forsvarskommandoen er veldokumenteret. Forespørgslen blev sendt til Hærens Operative Kommando den 12. december 2011 med termin for svar til Forsvarskommandoen den 14. december 2011 (12:00). Dette gav begrænset tid til Hærens Operative Kommandos undersøgelse og besvarelse. Hærens Operative Kommando svarede alene på spørgsmålet om rådighed over videooptagelser fra operationen. I svaret indgik den del af militærpolitiets svar, hvori det blev oplyst, at militærpolitiet ikke var i besiddelse af videooptagelser fra operationen. Militærpolitiets udtalelse, om at andre (enheder, red.) ligeledes ikke havde optaget video, var imidlertid udeladt. Det bemærkes, at der er taget forbehold for eventuelle private optagelser (i privat besiddelse). På dette tidspunkt var der en forholdsvis udbredt mulighed for at tage billeder og optage video ved hjælp af eksempelvis private mobiltelefoner og kameraer. Formuleringen vedrørende private optagelser ses at vedrøre eventuelle optagelser, der blev foretaget på eget initiativ og med med privat udstyr, og uden at vedkommendes foresatte havde kendskab til det. Forsvarskommandoen stillede sig tilsyneladende tilfreds med, at Hærens Operative Kommando ikke svarede på spørgsmålet om, hvorvidt der blev filmet under operationen. I stedet kontaktede Forsvarskommandoen direkte chefen for DANCON Irak, hold 4 og lagde dennes mundtlige udtalelse til grund for sit svar. Den entydige udtalelse fra chefen for DANCON Irak, hold 4 ( Danske enheder foretog ikke videooptagelser ) udgjorde en central del af grundlaget for Forsvarskommandoens svar til Charlotte Aagaard. I grundlaget herfor indgik endvidere den videresendte udtalelse fra militærpolitiet. Dette grundlag antages at have givet anledning til en generel opfattelse af, at der var opnået en tilstrækkelig afdækning af spørgsmålet om videooptagelse. Forsvarskommandoens svar byggede på flere kilder og er derfor sammenskrevet, men også justeret, således var ikke alle oplysninger fra bidragsyderne medtaget. De efterfølgende svar og notater er alle udarbejdet med udgangspunkt i svaret til Charlotte Aagaard. Forsvarskommandoens levering af dokumentation til Kammeradvokaten til brug i forbindelse med sag anlagt mod Forsvarsministeriet af irakiske statsborgere I materialet, der blev fremsendt til Forsvarsministeriet den 27. januar 2012, indgik en række dokumenter med information vedrørende operation Green Desert. I følgende fremsendte dokumenter indgik oplysninger vedrørende videooptagelse: Bataljonens såkaldte Post Operation Report, der er en opsummering af erfaringer fra operationen. Heri indgik følgende sætning vedrørende videooptagelse: Photographic or video evidence 11

12 must be avaliable in order to document the operation. This might have killed the rumours of MNF (Multi National Forces, red.) having entered a mosque at target 1. En sammenfattende beskrivelse af operationen på baggrund af rådige kilder. Beskrivelsen blev udarbejdet af Forsvarskommandoens operationsstab. Den skulle give en alment tilgængelig og kortere fremstilling af operationen til brug for Kammeradvokaten. I beskrivelsen indgik følgende sætning vedrørende videooptagelse: Bataljonen foretog ikke videooptagelser eller anden fotografisk dokumentation af operationernes gennemførelse. Arbejdsgruppens bemærkninger Post Operations Report: Formuleringen Photographic or video evidence must be available in order to document the operation. This might have killed the rumours of MNF (Multi National Forces, red.) having entered a mosque at target 1. kan give anledning til opfattelse af, at enheden ikke foretog videooptagelser under operationen. Operationsstabens formulering om fraværet af videooptagelse under operationen er en gengivelse af essensen fra svaret til Charlotte Aagaard. Advokat Christian Harlangs anmodning om Direktiver eller vejledninger for foto- og videodokumentation mellem juni og december 2004 Advokat Christian Harlangs anmodning blev modtaget den 1. februar 2012 og besvaret af Forsvarskommandoen den 15. februar Følgende oplysninger om videooptagelse fremgik af svaret: Den danske bataljon havde ikke mulighed for at foretage foto- og videodokumentation af operationers gennemførelse, hvorfor der ikke var udgivet direktiver for dette. Det fremgår dog af et punkt i Hærens Operative Kommandos direktiv til chefen for den danske bataljon, at man i forbindelse med tilbageholdelse om muligt skal foretage billeddokumentation af den tilbageholdte. Formuleringen om billeddokumentation lyder: DANCON fremsender fremadrettet statusrapport pr. 2. sidste hverdag i måneden til HOK og gennemfører registrering af alle tilbageholdte/internerede ved DANCON. Registrering skal dække: Hvem der er tilbageholdt om muligt med billeddokumentation. Såfremt du ønsker indsigt i hele denne akt, bedes du oplyse Forsvarskommandoen herom. Arbejdsgruppens bemærkninger Det er ved gennemgang af sagsakter fastslået, at svaret til Christian Harlang var udarbejdet på baggrund af dels udtalelsen fra chefen for DANCON/Irak, hold 4 ( optog ikke video under operationen ), dels omtalen af ønskelig (implicit fremadrettet, red.) rådighed over kapacitet til videodokumentation, som fremgår af Post Operation Report. Arbejdsgruppen har ikke i det materiale, der er gennemgået, fundet indikationer på, at der bevidst har været tilbageholdt informationer eller bevidst har været afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger. 12

13 Forsvarskommandoens notat til brug for Kammeradvokaten i forbindelse med sag anlagt mod Forsvarsministeriet af irakiske statsborgere Forsvarskommandoens notat, som blev fremsendt til Forsvarsministeriet den 1. marts 2012, er udarbejdet på baggrund af den beskrivelse, som blev sendt til Kammeradvokaten via Forsvarsministeriet den 27. januar I notatet indgår der følgende beskrivelse vedrørende spørgsmålet om videooptagelse: Bataljonen foretog ikke videooptagelser eller anden fotografisk dokumentation af operationernes gennemførelse. Arbejdsgruppens bemærkninger Beskrivelsen af fraværet af videooptagelse under operationen er en direkte gengivelse fra svaret til Charlotte Aagaard. Det var baseret på udtalelsen fra chefen for DANCON/Irak, hold 4. Arbejdsgruppen har ikke i det materiale, der er gennemgået, fundet indikationer på, at der bevidst har været tilbageholdt informationer eller bevidst har været afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger. Forsvarskommandoens redegørelse til Forsvarsministeriet vedrørende grundlaget for tidligere redegørelser/svar om videooptagelser Den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard kontaktede den 8. oktober 2012 Forsvarsministeriet. Han oplyste, at Christian Harlang på et forestående pressemøde ville fremlægge dokumentation for, at forsvaret havde haft kamerahold med under operation Green Desert. Forsvarsministeriet orienterede Forsvarskommandoen herom og anmodede den 9. oktober 2012 om en redegørelse for grundlaget for tidligere svar og redegørelser vedrørende spørgsmålet om videooptagelse under operation Green Desert. Forsvarskommandoen orienterede den 11. oktober 2012 Hærens Operative Kommando om den mulige offentliggørelse af dokumentation for, at forsvaret havde kamerahold med under operation Green Desert. Orienteringen gengav svaret til Forsvarsministeriet om grundlaget for tidligere svar og redegørelser. Hærens Operative Kommando blev samtidig anmodet om at bekræfte, at Hærens Operative Kommando ikke siden de seneste fremsendelser i sagen er kommet i besiddelse af nye oplysninger om ovenstående (videooptagelser, red.). Hertil svarede Hærens Operative Kommando: Hærens Operative Kommando (HOK) er ved ref. pålagt, at bekræfte, at HOK ikke siden de seneste fremsendelser i sagen er kommet i besiddelse af nye oplysninger omkring OP Green Desert. HOK skal anbefale at Forsvarskommandoen (FKO) inddrager TF IRTOT, som bl.a. har behandlet rapporter vedr. grusom og nedværdigende behandling. FKO besvarer alle forespørgsler vedr. IRTOT jf. aftale mellem FKO og HOK. Derudover har HOK ikke fundet yderligere oplysninger i sagen. I Forsvarskommandoens redegørelse til ministeriet den 11. oktober 2012 opsummeres det grundlag, der var anvendt i forbindelse med tidligere svar. Med hensyn til Christian Harlangs varslede offentliggørelse svares: For så vidt angår Forsvarsministeriets oplysninger om, at advokat Christian Harlang i forbindelse med den angivelige pressekonference har til hensigt at bevise tilstedeværelsen af militære kamerahold un- 13

14 der operationen, skal Forsvarskommandoen henvise til den danske bataljons Post Operation Report, pkt. 5.3., hvor bataljonen anfører, at det vil være ønskeligt fremadrettet at have fotodokumentation til rådighed. For så vidt angår påstanden om, at advokaten vil fremkomme med billeddokumentation for, at danske soldater skulle have observeret irakiske sikkerhedsstyrker mishandle irakiske fanger under operationen, kan Forsvarskommandoen ikke bidrage med yderligere oplysninger. Arbejdsgruppens bemærkninger Forsvarskommandoens redegørelse gengiver det grundlag, der kan dokumenteres anvendt i forbindelse med tidligere svar og redegørelser. Forsvarskommandoens udtalelse om, at der ikke kan bidrages med yderligere oplysninger, er i overensstemmelse med svaret fra Hærens Operative Kommando. Opgaveformuleringen til Hærens Operative Kommando ( bekræfte at Hærens Operative Kommando ikke siden de sidste fremsendelser er kommet i besiddelse af nye oplysninger om ovenstående ) ses at indeholde en implicit opfattelse af, at de tidligere undersøgelser havde været fyldestgørende. Anmodningen om en udtalelse tilgik Hærens Operative Kommando den 11. oktober 2012 (11:02). Tidsfristen for svar var samme dag (16:00). Det gav myndigheden mindre end 5 timer til at registrere anmodningen, behandle den og afgive et godkendt myndighedssvar. Hærens Operative Kommandos anbefaling om at inddrage Task Force IRTOT-arbejdsgruppen skal ses i lyset af, at denne arbejdsgruppe bl.a. skulle undersøge tilfælde af inhuman behandling. Derfor kunne den muligvis have identificeret eventuelle videooptagelser. I forbindelse med behandlingen af henvendelsen fra Charlotte Aagaard havde Task Force IRTOT oplyst Forsvarskommandoen, at det ikke var tilfældet. Hærens Operative Kommando var ikke bekendt med dette svar. Hærens Operative Kommandos anbefaling gav ikke anledning til, at Task Forcen blev forespurgt på ny. Forsvarskommandoens redegørelse til Forsvarsministeriet vedrørende supplerende oplysninger efter at videooptagelsen blev offentliggjort På baggrund af offentliggørelsen af videooptagelsen anmodede Forsvarsministeriet den 18. oktober 2012 Forsvarskommandoen om supplerende oplysninger vedrørende sagen. Forsvarskommandoen anmodede den 18. oktober 2012 Hærens Operative Kommando om at redegøre for nye oplysninger om operation Green Desert. Hærens Operative Kommando blev pålagt at: Oplyse, om HOK som påstået af den tidligere efterretningsofficer udsendte kameramateriel til brug for DANCON/IRAK hold 4 med henblik på indsættelse til dokumentation af gennemførte operationer (i forbindelse med "Combat Camera Teams") Såfremt det ikke er tilfældet: oplyse, om HOK har kendskab til andre myndigheders udsendelse af sådant kamera materiel. Fremsende eventuelle andre supplerende oplysninger i sagen, herunder udtalelser fra personel, som var til stede under operationen. 14

15 Af Hærens Operative Kommandos svar til Forsvarskommandoen den 19. oktober 2012 fremgik følgende nye oplysninger vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert. Opstillet i resuméform: Der var organisatorisk tildelt kameraudstyr ved bataljonens efterretningssektion og underafdelinger. Kameraudstyret ved efterretningssektionen blev besluttet tildelt bataljonen den 14. oktober 2004 på baggrund af en anbefaling, som var fremsat af hold 2 (2003). Formålet var at kunne indhente efterretninger. En person fra sektionen har oplyst, at han udpakkede et videokamera. En anden har oplyst, at han optog video under operationen for at teste kameraet. Han kan ikke huske, hvorvidt han optog den episode (med et muligt irakisk overgreb, red.), som indgår i den offentliggjorte videooptagelse. Jævnfør oversigterne over den opstillede organisation for DANCON/Irak, hold 4 indgik der ikke fastopstillede Combat Camera Teams. Jægerkorpset, som havde ansvaret for uddannelse af Combat Camera Teams, har bekræftet, at korpset ikke uddannede Combat Camera Teams til Irak. I Post Operations Report (opsamlende rapport på baggrund af operationen, red.) fra den 29. november 2004 nævnes, at der er erkendt et behov for: The focus must be on the ING [Iraqi National Guard opløst i DEC 2004] units during initial search and arrest. Handling of detainees must be monitored closely. Forholdet er efterfølgende registreret som en lesson learned. Hærens Operative Kommando anførte i dette umiddelbare svar, at formuleringen indikerede, at danske soldater havde været vidne til hårdhændet behandling af irakiske tilbageholdte. Forsvarskommandoen svarede den 22. oktober 2012 Forsvarsministeriet: Der var organisatorisk tildelt kameramateriel til stede i bataljonen. (forkortet, red.) Personel, der var tjenstgørende i efterretningssektionen på hold 4, har mundtligt over for Hærens Operative Kommando oplyst at have henholdsvis udpakket og anvendt materiellet også under operationer. Der fremgår ingen bestemmelser for brug af kameramateriel i chefen for Hærens Operative Kommandos instruks til chefen for DANCON. (hold 4 s Standard Operating Procedures er endnu ikke fundet.) Det adspurgte personel fra efterretningssektionen har oplyst, at de ikke har nogen viden om eksistensen af bestemmelser for anvendelsen af materiellet. Der indgik ikke combat camera teams i den danske bataljon på hold 4.(forkortet, red.) Jægerkorpset som var ansvarlig for uddannelsen af combat camera teams har over for Hærens Operative Kommando bekræftet, at der ikke blev uddannet personel til tjeneste i Irak. Det har ikke været muligt at afklare, hvorvidt den danske bataljon var tildelt Combat Camera Teams fra partnernationer, eksempelvis britiske. Supplerende oplysninger i relation til sagen: Post Action Report Operation Green Desert af 29. November 2004 nævner, at der efter operationen er erkendt et behov for: The focus must be on the ING [Iraqi National Guard opløst i DEC 2004] units during initial search and arrest. Handling of detainees must be monitored closely. Det er Hærens Operative Kommandos vurdering, at dette peger på, at danske soldater har været vidne til hårdhændet behandling af irakiske tilbageholdte, idet det efterfølgende er registreret som en lesson learned. Rapporten beskriver desuden, at der fremadrettet bør være videokapacitet til rådighed for at kunne imødegå evt. påstande, idet det konkrete eksempel var irakiske påstande om at Multinational Forces var gået ind i en moske. Samme punkt har CHDANCON udtalt sig om i pressen. Arbejdsgruppens bemærkninger Forsvarsministeriets anmodning om yderligere oplysninger tilgik Forsvarskommandoen den 18. oktober Det blev efterfølgende præciseret, at svaret skulle kunne anvendes i forbindelse med et møde i ministeriet om morgenen den 22. oktober Forsvarskommandoen anmodede den 15

16 18. oktober 2012 (17:46) Hærens Operative Kommando om nye oplysninger. Svarfristen var 19. oktober 2012 (12:00). Forsvarskommandoens svar blev sendt til Forsvarsministeriet (mandag) den 22. oktober 2012 (10:05). Hærens Operative Kommando tog i sit svar forbehold, der afspejlede den tilrådighedværende tid. Svaret havde derfor en foreløbig karakter. Umiddelbart efter besvarelsen til ministeriet traf forsvarschefen beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe til at gennemføre en undersøgelse. Hærens Operative Kommando har den 18. januar 2013 meddelt arbejdsgruppen følgende: HOK er i dag af den opfattelse, at den tidligere fremsendte konklusion: Det peger på, at danske soldater har været vidne til hårdhændet behandling af irakiske tilbageholdte ikke på nogen måde er bekræftet af den efterfølgende gennemgang af materialer og derfor fremstår trukket vel hårdt op. Samlet konklusion vedrørende besvarelse af spørgsmål og afgivelse af redegørelser før arbejdsgruppens undersøgelse På baggrund af de dokumenterbare rådige informationer, arbejdsgruppen har haft, ses svarene fra forsvarets myndigheder at være udarbejdet i overensstemmelse med de oplysninger, der indgik i sagsbehandlingen. I forbindelse med at besvarelsen til Charlotte Aagaard blev udarbejdet, var der relativ kort tid til rådighed for afklaring og sagsbehandling ved forsvarets myndigheder. På trods af de korte svarfrister, der var givet for flere af svarene, er der kun i begrænset omfang taget forbehold, i tilfælde hvor svargrundlaget ikke kunne belyses tilstrækkeligt inden for den rådige tid. I forbindelse med at svarbidraget blev modtaget fra Hærens Operative Kommando og bearbejdet, skete der en omskrivning, hvorved enkelte dele af modtagne informationer gik tabt. Udtalelsen fra chefen for DANCON/Irak, hold 4 om, at enheden ikke optog video under operationen, ses at have haft en afgørende betydning for opfattelsen af, at der ikke var behov for at undersøge dette forhold yderligere. 8. Delopgave 2 beskrive de dokumenterbare yderligere informationer, som forsvaret har identificeret, på baggrund af en fornyet gennemgang Henvendelser til Forsvarskommandoens Hotline I forbindelse med forsvarets undersøgelse af forhold vedrørende tilbageholdte i Irak oprettede Forsvarskommandoen i oktober 2010 en døgnbemandet hotline. Denne hotline modtog ikke henvendelser, som vedrørte videooptagelser fra danske operationer i Irak. Efter at videooptagelsen blev offentliggjort, blev hotlinen etableret på ny. Der har været i alt tre telefoniske henvendelser til den døgnbemandede hotline. Følgende blev oplyst: Henvendelse 1 (19. oktober 2012): Havde ikke kendskab til videooptagelsen. Afgav oplysninger om egne dagbogsnotater på baggrund af operation Green Desert: Rapportering om irakisk politi, der havde været grove. 16

17 Anbefalede at den primære person (underafdelingschef) på videooptagelsen blev kontaktet, inden han bliver interviewet af medierne. Henvendelse 2 (19. oktober 2012): Tilkendegav indtrykket af, at chefen for DANCON talte mod bedre vidende ved at sige, at hvis Dalby vil lyve på åben skærm, er det hans sag. Oplyste, at vedkommende selv befandt sig ca. 100 meter fra overgrebsstedet i filmklippet. Kunne derfor ikke sige noget om denne hændelse bortset fra, at det var den almindelige opfattelse, at de lokale politifolk overreagerede. Fandt det muligt, at journalist Rasmus Tantholdt (TV2) havde været til stede med et kamerahold under operationen med henblik på filmoptagelse til TV-serien Bataljonen. 6 Oplyste, at det var personens indtryk, at DANCON efterlevede bestemmelserne og skred ind over for mishandling. Henvendelse 3 (20. oktober 2012): Oplyste, at han havde kendskab til 2-3 kameraer i alt, men mente, at der var tre kameraer. Det var en idé fra Kosovo, hvor der blev anvendt Combat Camera Teams. De blev forsøgt fremskaffet fra Danmark, men det var ikke muligt at blive opnormeret på grund af den meget korte tid til forberedelse. Det lykkedes heller ikke at skaffe kameraerne fra den britiske brigade. De blev tilvejebragt via presse- og informationsofficeren. Kameraerne var nogle halvprofessionelle videokameraer med Night Shot (lavteknologisk lysforstærkning). Mener, at kameraerne ved enheden var der i forbindelse med TV2 s filmoptagelse. Videokameraerne blev fremskaffet kun akkurat før operationen så vidt huskes dagen før. Deltog selv i udarbejdelse af operationsplanen. Så vidt huskes fremgik anvendelsen af videooptagelse ikke af planen. Videokameraerne blev givet til efterretningssektionen og vist nok fordelt med et enkelt til spejdereskadronen. Husker ikke, om panserinfanterikompagniet fik et. Jeg har aldrig set videoerne. Der er endvidere modtaget en skriftlig fjerde henvendelse. Afsenderen var efterretningsofficer ved den britiske brigade, som DANCON indgik i. Vedkommende har oplyst: Der blev ikke konstateret videooptagelser i den kopi af den danske bataljons efterretningsdatabase, som personen sørgede for, at brigaden modtog. Personens efterfølger deler opfattelsen af, at databasen ikke indeholdt videoer eller andet belastende materiale. Der blev ikke modtaget meldinger fra DANCON s efterretningssektion om digitalt materiale, billeder eller filmklip. Informationerne i ovenstående fire henvendelser er sammenholdt med de øvrige dokumenterbare informationer, som arbejdsgruppen har rådet over. Hovedparten af de disse informationer fremgår enten af den øvrige rådige dokumentation eller af den offentliggjorte videooptagelse. 6 På baggrund af de foreliggende oplysninger, om aktiviteterne i forbindelse med optagelse af dokumentarudsendelsen Bataljonen, er det Hærens Operative Kommandos vurdering, at Rasmus Tandholdt havde forladt DANCON/Irak, før operation Green Desert fandt sted. 17

18 Henvendelserne er blevet sendt til Forsvarets Auditørkorps med henblik på, at informationerne kan indgå i auditørkorpsets efterforskning. Yderligere dokumentation fra forsvarets myndigheder, der blev tilvejebragt i forbindelse med arbejdsgruppens undersøgelse Arbejdsgruppen har udsendt specificerede anmodninger om gennemgang af arkiver og journalsystemer til følgende myndigheder i forsvaret, som eventuelt kunne råde over yderligere oplysninger vedrørende videooptagelser i forbindelse med operation Green Desert: Hærens Operative Kommando. Det Danske Internationale Logistikcenter. Hærens Officersskole, Afdeling for Taktisk Efterretningstjeneste. Jægerkorpset. Hærens militærpoliti. Det Danske Internationale Logistikcenter har oplyst, at enhedens arkiver vedrørende internationale operationer er administrativt overført til Hærens Operative Kommando. Dele af arkivet befinder sig fortsat fysisk ved logistikcenteret. Det er gennemgået, men indeholder ikke arkivalier fra Irak. Jægerkorpset har fremsendt dokumentation for uddannelse af Combat Camera Teams og en række dokumenter vedrørende kameraudstyr, som korpset rådede over. Informationerne er parallelt hermed tilsendt Hærens Operative Kommando (Jægerkorpsets foresatte myndighed). Hærens militærpoliti har oplyst, at militærpolitiet ikke er i besiddelse af videooptagelse fra hverken operation Green Desert eller andre operationer fra Irak-missionen. Der rådes hverken over operationsbefalingen for operation Green Desert eller andre dokumenter, som kunne afdække operationens planlægning eller resultat. Ved gennemgang af dokumentationen, der er modtaget fra ovenstående myndigheder, er der konstateret følgende supplerende informationer vedrørende uddannelse, brug af eller rådighed over videokameraudstyr og bestemmelser for anvendelse mv. Combat Camera uddannelse for DANCON/Irak, hold 4 I Hærens Operative Kommandos iværksættelsesbefaling for uddannelse af DANCON/Irak, hold 4 blev Prinsens Livregiment befalet til at støtte (forestå, red.) hold 4 s uddannelse af Combat Camera Teams. Ifølge de foreliggende oplysninger havde personellet, der forestod denne uddannelse, tidligere gennemgået en Combat Camera uddannelse, som blev gennemført af Jægerkorpset. Det fremgår af en situationsrapport 7 for hold 4, at uddannelsen for Combat Camera Teams formodentlig blev gennemført for dele af holdets spejdereskadron. Der foreligger endvidere en fagplan (uddannelsesplan, red.) fra regimentet og tilhørende uddannelsesmateriale. I et kontrolskema fra en øvelse ( Quick Repitition ) for hold 4 fremgår efterretningssektionens indsættelse af Combat Camera Teams som et evalueringspunkt. 7 Udarbejdet af Jydske Dragonregiment og omhandler bl.a. status for uddannelse forud for enhedens udsendelse. Rapporten gælder for de enheder, som Jydske Dragonregiment havde opstillings- og uddannelsesansvaret for (spejdereskadronen, sikrings- og eskortesektionen samt sanitetsdelingen). 18

19 Forhold vedrørende organisation og tildeling af kamera- og videoudstyr DANCON/Irak, hold 1 anmodede i juli 2003 om at blive tildelt tre sæt Combat Camera udstyr. Svaret på anmodningen er ikke identificeret. Men det er fastslået, at DANCON/Irak efterfølgende modtog et antal kameraer, som formodentlig kunne optage video. Ifølge organisationsskemaerne for DANCON/ Irak, hold 4 var der ikke opstillet et organisatorisk Combat Camera Team, da enheden blev oprettet. DANCON/ Irak, hold 2 anmodede i februar 2004 om tildeling af yderligere digital- og videokameraer til efterretningssektionen. DANCON/Irak modtog udstyret henholdsvis den 19. juli og 15. november Af en intern mail i Hærens Operative Kommando fra 8. november 2004 fremgår, at DAN- CON/Irak på dette tidspunkt rådede over en Combat Camera Team-materielpakning (udstyr til et Combat Camera Team, red.). Oversigter over materielbevægelser (ændring af fordeling af udstyr mv., red.) viser, at der i oktober 2003 blev udleveret et antal minivideobånd, og at der i perioden oktober 2004 februar 2007 blev udlevet minimum 45 digitale kameraer, tre termiske kameraer samt ni videokameraer til DANCON/Irak. En del af det nye udstyr blev indkøbt i lokalområdet. Dokumentationen for bl.a. specifikationer er derfor begrænset. Der er fundet dokumentation for, at der eksisterede videokameraudstyr ved DANCON/Irak, hold 4 s efterretningssektion, kontakt- og velfærdsofficeren samt ved presse- og informationsofficeren. DANCON/Irak rådede ikke over fast etablerede Combat Camera Teams. Enheden var i stand til at etablere Combat Camera Teams i forbindelse med operation Green Desert (og efterfølgende) på ad hoc-basis. Bestemmelser og direktiver gældende for DANCON/Irak, hold 4 Hærens Operative Kommando har ikke udgivet bestemmelser eller instruktioner for anvendelse af video-, foto- eller lydoptagelser i hverken de foreløbige eller endelige iværksættelsesbefalinger eller i chefen for Hærens Operative Kommandos direktiv, som gjaldt for DANCON/Irak, hold 4. Operative planer for operation Green Desert I det befalingskompleks 8, der blev udarbejdet og udgivet for operation Green Desert, fremgår der ikke ordrer eller instruktioner, der vedrører Combat Camera Teams eller andre former for videooptagelse. Øvrige operative instrukser og planer udarbejdet af DANCON/Irak, hold 4 Det fremgår flere steder i øvrige instrukser og planer, som er udarbejdet af DANCON/Irak, hold 4, at videomateriale med fordel kan anvendes. Det gælder eksempelvis Weekly FRAGO (ugebefalingen, red.) 9, hvor den såkaldte Intelligence Collection Plan (efterretningsindhentningsplan, red.) nævner, at der bør tages billeder af Key Leaders (nøglepersoner blandt parter i området, red.). 8 Befalingskomplekset er et begreb, som omfatter de befalinger, instruktioner, operationskalker, signalordrer og oversigter over troppeinddeling mv., som blev udgivet til brug i forbindelse med operationen på baggrund af godkendelse fra ledelsen ved DANCON. 9 Befaling der udfærdiges for en specifik uges aktiviteter, og som indeholder opgaver til alle enheder. 19

20 DANCON/Irak, hold 4 SOP OPS (holdets bestemmelse for enhedens operative standardfremgangsmåder, red.) anviser, at der med fordel kan anvendes Combat Camera Teams i forbindelse med husundersøgelser. Det fremgår endvidere af SOP OPS (Enclosure 5-2-1), at koalitionsstyrkerne har tilladelse til at optage foto og video til tjenstlig og operativ brug, men at koalitionsstyrkerne ikke må offentliggøre optagelserne. Involverede personers erindring om rådighed over videokameraudstyr eller optagelse af video under operation Green Desert Hærens Operative Kommando indhentede den 19. oktober 2012 udtalelser fra en række nøglepersoner fra DANCON/Irak, hold 4. Disse har oplyst følgende: En officer i efterretningssektionen: Husker at han modtog et videokamera og pakkede det ud samt, at han var positivt overrasket over, at det kunne optage i mørke. Næstkommanderende i efterretningssektionen: Kunne huske, at han optog video under operationen med det nye kamera for at teste det, men kunne ikke huske, om han havde optaget episoden på de anvendte optagelser (som viste irakiske sikkerhedsstyrkers behandling af tilbageholdte på den offentliggjorte video, red.). Cheferne for panserinfanterikompagniet og spejdereskadronen: Kunne ikke huske om deres enheder rådede over videokameraudstyr. Undersøgelse af forsvarets myndigheders eventuelle rådighed over videooptagelser fra operation Green Desert Hverken i arkiverne ved Forsvarskommandoen, Det Danske Internationale Logistikcenter, Afdeling for Taktisk Efterretningstjeneste ved Hærens Officersskole, Jægerkorpset, hærens militærpoliti eller er der fundet videooptagelser, som vedrører operation Green Desert. Forsvarskommandoen modtog, via Kammeradvokaten, en kopi af den optagelse, som advokat Christian Harlang råder over. Derudover har forsvarets myndigheder til dato ikke identificeret videooptagelser fra operation Green Desert. Hærens Operative Kommando har ikke fundet videooptagelser fra operation Green Desert. Arbejdsgruppens bemærkninger I forbindelse med undersøgelsen er der ved Hærens Operative Kommando tilvejebragt en række yderligere dokumenterbare informationer. Visse tidligere afgivne oplysninger er herved suppleret eller i enkelte tilfælde korrigeret. De nye eller korrigerede informationer er: Det er sandsynligt, at der blev gennemført uddannelse for Combat Camera Teams for nogle enheder ved DANCON/Irak, hold 4. Den tidligere opfattelse af, at det ikke havde været tilfældet, skyldtes, at uddannelsen ikke var gennemført af Jægerkorpset (som indledningsvis blev forespurgt herom). Det er efterfølgende klarlagt, at en anden enhed forestod uddannelsen ved hjælp af personer, der tidligere var uddannet i Combat Camera af Jægerkorpset. Anmodningen om Combat Camera udstyr var afgivet af DANCON/Irak, hold 1 og ikke, som oplyst i svaret den 19. oktober 2012, af DANCON/Irak, hold 2. Det er sandsynligt, at kameraudstyret, der i videooptagelsen ses anvendt under operation Green Desert, ankom til DANCON/Irak få dage før operationen. 20

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne.

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Forudsætter Skive Kommune, at alle omkostninger forbundet med gennemførelse af en retssag vedrørende spørgsmålet om regres i en given sag afholdes af leverandøren, herunder afgifter,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere