HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 29. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Niels Grubbe, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, Lise Aagaard Copenhagen A/S (LAC), har principalt påstået frifindelse. Hvis indstævnte, Pandora Production Co. Ltd. (Pandora Production), helt eller delvis får medhold i sine påstande, har LAC nedlagt følgende selvstændige påstande: LAC har subsidiært påstået, at Pandora Production skal indbetale danske kroner til en spærret konto i LAC s navn, idet kontoen klausuleres således, at beløbet inklusive påløbne renter indestår indtil endelig opsigelse af parternes royaltyaftale fra 2005, og idet beløbet alene kommer til udbetaling med fradrag af det beløb, der måtte være afregnet til LAC i henhold til aftalen.

2 - 2 - LAC har mere subsidiært påstået, at Pandora Production skal anerkende at være forpligtet til løbende at afregne royalty til LAC i overensstemmelse med royaltyaftalen på grundlag af et årligt salg på minimum 6,5 millioner perler. Alternativt skal Pandora Production anerkende at være forpligtet til løbende at afregne royalty til LAC i overensstemmelse med royaltyaftalen på grundlag af et årligt salg af glasperler på minimum 9 millioner perler, dog således at hvis det totale salg af glasperler under varemærket PANDORA ikke overstiger 9 millioner, så beregnes royalty på grundlag af det faktiske totale salg af glasperler under varemærket PANDORA. LAC har vedrørende formaliteten påstået, at Pandora Productions subsidiære påstand skal afvises. Pandora Production Co. Ltd. har påstået stadfæstelse. Pandora Production har subsidiært påstået, at LAC skal anerkende, at Pandora Production ikke i medfør af royaltyaftalen skal betale royalty for salg af glasperler under varemærket PANDORA, hvis glasperlerne er designet af tredjemand og produceret uden anvendelse af den af LAC i medfør af royaltyaftalens pkt tilførte knowhow. Pandora Production har mere subsidiært påstået, at LAC skal anerkende, at Pandora Production ikke i medfør af parternes royaltyaftale skal betale royalty for salg af glasperler under varemærket PANDORA, hvis glasperlerne er produceret og designet af tredjemand, og hvis salget foretages af det amerikanske selskab Pandora Jewelry LLC. Over for LAC s subsidiære og mere subsidiære påstande har Pandora Production påstået frifindelse. Sagen for Højesteret angår ikke forholdet mellem Wipec Holding ApS og LAC. Anbringender LAC har gentaget sine anbringender og supplerende i relation til de konkurrenceretlige forhold anført bl.a., at konkurrencelovens 6, stk. 1, og artikel 101 i TEUF finder anvendelse på aftaler, der har virkning i henholdsvis Danmark og EU. Allerede som følge heraf er der ikke

3 - 3 - grundlag for at stadfæste Sø- og Handelsrettens dom for så vidt angår royalty, der knytter sig til nettoomsætningen af glasperler til kunder uden for Danmark og uden for EU. LAC bestrider ikke, at parternes aftale påvirker samhandlen mellem medlemsstater, men aftalen falder ind under bagatelgrænsen i Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning (2001/C 368/07). Der kan afgrænses et globalt marked for smykker (inkl. bijouteri). På dette marked har Pandora en meget begrænset markedsandel på ikke over ca. 1 procent. Parternes meget ringe markedsandel indebærer, at aftalen ikke begrænser konkurrencen mærkbart i artikel 101 s forstand, jf. pkt. 7 i Kommissionens ovennævnte meddelelse. Meddelelsens undtagelsesbestemmelser finder ikke anvendelse, idet parterne hverken har fastsat priser for salg af produkter, begrænset produktionen eller salget eller fordelt markederne imellem sig, jf. meddelelsens pkt. 11. Allerede med henvisning hertil er der ikke grundlag for at stadfæste Søog Handelsrettens dom for så vidt angår betaling af royalty, der knytter sig til nettoomsætningen af glasperler til kunder uden for Danmark, men inden for EU. Der er ikke tale om, at parternes aftale har til formål at begrænse konkurrencen. En aftale har kun et sådant formål, hvis den efter sin karakter i den givne markedsmæssige sammenhæng objektivt bedømt rummer et sådant potentiale af konkurrenceskadelige virkninger, at det til imødegåelse heraf ikke er nødvendigt at påvise faktisk indtrådte skadevirkninger. Der skal være fornøden sikkerhed for, at det beskrevne krav er opfyldt. Det er konkurrencen ikke konkurrenten som konkurrencereglerne skal beskytte. Parternes aftale opfylder ikke disse krav. Aftalen skal sikre LAC en betaling for sine ydelser og en forholdsmæssig andel af fortjenesten. Aftalen gjorde det muligt for Pandora Production at komme hurtigt og effektivt ind på markedet for glasperler i konkurrence med andre producenter, herunder LAC, hvilket har været til gavn for konkurrencen. Pandora Production prisfastsætter suverænt sine glasperler og armbånd efter en lang række faktorer, hvor royaltybetalingen kun udgør en meget lille del af den samlede pris, og Pandora Productions perler, der ikke er designet af LAC, koster det samme som de perler, der er designet af LAC. Pandora Production har på grund af sin ringe markedsstyrke og markedets konkurrenceprægede struktur ikke mulighed for at overvælte royaltybetalingen på slutkunderne, og aftalen påvirker derfor ikke konkurrencen til skade for forbrugerne. Under alle omstændigheder skal Pandora Production tage højde for sin betaling til LAC ved prisfastsættelsen af samtlige glasperler, uanset om der indgår en royaltybetaling med eller uden minimum eller en anden form for be-

4 - 4 - taling. Konkurrencestyrelsen fandt i fuld overensstemmelse med disse betragtninger ikke grundlag for at behandle en klage over aftalen. Potentialet af konkurrenceskadelige virkninger skal kunne føre til en mærkbar konkurrencebegrænsning, og dette mærkbarhedskrav er ikke opfyldt. Selv hvis bagatelmeddelelsen ikke fandt anvendelse, begår Sø- og Handelsretten en retlig fejl ved at vurdere aftalen uden hensyntagen hertil. Teknologioverførselsforordningen (Kommissionens Forordning nr. 772/2004 af 27. april 2004) finder ikke anvendelse i denne sag, da parternes aftale ikke kan anses for en teknologioverførselsaftale. Der er endvidere ikke grundlag for at anvende principperne i forordningen. Parternes aftale regulerer i hovedsagen betalingen for leverede ydelser, hvilket er konkurrenceretligt irrelevant. Parterne er ikke i forordningens forstand konkurrenter på noget relevant teknologimarked, idet Pandora Production ikke på aftaletidspunktet ejede nogen teknologi til at lave glasperler. Forordningens artikel 4, stk. 1, litra d, finder allerede af denne grund ikke anvendelse. Hertil kommer, at Pandora Production på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke lavede glasperler og således ej heller vedrørende disse var konkurrenter til LAC. De påståede konkurrencebegrænsninger, som Sø- og Handelsretten henviser til i sin dom, vedrører således ikke markedssegmenter, hvorpå parterne var konkurrenter. Der er under alle omstændigheder ikke tale om en overtrædelse omfattet af forordningens artikel 4, stk. 1, litra a, idet aftalen ikke har et tilstrækkeligt potentiale af konkurrenceskadelige virkninger. Pandora kan frit fastsætte sine egne priser på smykker, og royaltybetalingen udgør som nævnt blot en meget lille del af den samlede pris. Kommissionens vejledende meddelelse om teknologioverførselsaftaler er ikke en bindende retskilde, og vejledningen skal i øvrigt forstås med det forbehold, at enhver konkurrenceretlig bedømmelse skal ske i forhold til den relevante kontekst. Selv om der skulle foreligge en overtrædelse af forordningens artikel 4, ville dette alene indebære, at aftalen skal vurderes konkret, og denne vurdering fører som nævnt til, at aftalen ikke begrænser konkurrencen mærkbart. LAC har i relation til Pandora Productions subsidiære påstand vedrørende formaliteten anført, at påstanden ex officio må afvises, idet den er uklar. Vedrørende realiteten har LAC anført bl.a., at det fremgår af ordlyden af den oprindelige aftale og tillæggene til aftalen, at Pandora Production skal betale royalty til LAC af sin samlede nettoomsætning af glasperler.

5 - 5 - Dette omfatter efter sin ordlyd ethvert salg af glasperler, som indgår i Pandoras sortiment, hvilket også tydeliggøres ved tilføjelsen uanset om de [perlerne] er designet af Lise Aagaard eller andre. Parternes hidtidige forståelse af aftalen har været i overensstemmelse hermed, hvorved bemærkes, at den subsidiære påstand først er fremsat for Højesteret. Formålet med royaltybetalingerne er bl.a. at sikre, at LAC får betaling for de ydelser, som LAC leverer til Pandora og forpligter sig til at levere. Det er hensigten med aftalen, at parterne ikke skal drøfte for hver enkelt salg af perler, om og i hvilket omfang der bliver gjort brug af overført kommerciel, kunstnerisk eller teknisk knowhow. Det er endvidere formålet med royaltybetalingerne at sikre, at LAC får en forholdsmæssig andel af Pandora Productions fortjeneste ved at være kommet ind på segmentet for salg af glasperlearmbånd med et glasperlekoncept i høj kvalitet. LAC har i relation til Pandora Productions mere subsidiære påstand anført bl.a., at formålet med aftalen viser, at parterne ønskede, at Pandora skal betale royalty af ethvert salg af sølvforede glasperler, uanset af hvem eller hvordan de bliver produceret eller solgt. Efter aftalens ordlyd er det irrelevant, hvilket Pandora selskab der markedsfører og sælger de af Pandora fremstillede perler. Dette støttes af det forhold, at aftalen blev indgået med produktionsselskabet i gruppen, ikke et distributionsselskab. Den negativt afgrænsede anerkendelsespåstand ville efter sin formulering indebære, at Pandora Production kunne undgå at skulle betale royalty, ved at produktionen blev outsourcet til et andet selskab i gruppen eller til en virksomhed uden for gruppen. Aftalen kan ikke forstås således, at den gør en sådan omgåelse mulig. LAC har i relation til sine egne subsidiære påstande anført, at den subsidiære påstand om betaling/deponering af danske kroner er baseret på det princip, at LAC skal stilles, som parterne har tilsigtet. Den mere subsidiære påstand om royaltybetaling på grundlag af et salg på 6,5 mio. perler er baseret på den ligefremme model, at balancen genoprettes ved, at forpligtelsen til at betale royalty erstattes med en minimumsroyalty. Den alternative påstand om royaltybetaling på grundlag af et salg på 9 mio. perler er også baseret på, at forpligtelsen til at betale royalty erstattes med en minimumsroyalty, der er opgjort ud fra en beregningsmodel, der giver et lidt højere tal, men til gengæld tages der højde for, at produktions- og markedsforhold måtte ændre sig. Pandora Production har gentaget sine anbringender og i relation til de konkurrenceretlige forhold supplerende anført bl.a., at vilkåret i parternes aftale pkt. 3.1, hvorefter der skal betales

6 - 6 - royalty af glasperler, der er designet af andre end LAC, er i strid med artikel 101, stk. 1, subsidiært konkurrencelovens 6, stk. 1, idet aftalen har til formål at begrænse konkurrencen. Aftalen fører til, at Pandora Productions udgifter til glasperler designet af andre end LAC forøges. Dette påvirker uundgåeligt Pandora Productions interesse i at efterspørge og aftage glasperler fra tredjemand. Tilsvarende påvirker aftalen også afsætningsmarkedet, idet salgsprisen til slutkunden som følge af de forhøjede marginalomkostninger vil stige. Aftalen vedrører overførsel af teknologi som forudsat i teknologioverførselsforordningen. Hovedgenstanden for aftalen er den tekniske, kunstneriske og kommercielle knowhow. Aftalen omfatter herudover ophavsretligt orienterede rettigheder til design. Selv hvis aftalen ikke direkte er omfattet af teknologioverførselsforordningen, skal der under alle omstændigheder ved en konkurrenceretlig vurdering tages udgangspunkt i principperne i forordningen. Vilkåret om royalty i aftalens pkt. 3.1, sidste led, udgør en hardcore-begrænsning af konkurrencen. Gruppefritagelsen i teknologioverførselsforordningen gælder ikke for aftaler, der begrænser en parts adgang til at fastsætte egne priser ved salg af produkter til tredjemand, eller som begrænser licenstagerens muligheder for at benytte egen teknologi, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, litra a og d. Det er herefter ikke nødvendigt at godtgøre, at aftalen også har til følge at begrænse konkurrencen, hvorfor en nærmere markedsanalyse for aftalens virkninger er overflødig. LAC har ikke godtgjort, at aftalen opfylder betingelserne for en individuel fritagelse efter artikel 101, stk. 3. Vilkåret om, at der skal betales royalty for salg af perler designet af andre end LAC, er derfor ugyldigt i forhold til parterne og tredjemand. Det bestrides, at der er hjemmel eller anledning til at begrænse ugyldighedsvirkningen territorialt. Pandora Production har i relation til de aftaleretlige forhold supplerende anført bl.a., at der er tale om usædvanlige og urimeligt byrdefulde aftalevilkår, idet LAC ikke leverer nogen modydelse. Pandora Production har aldrig anvendt den tilførte knowhow, herunder sølvforingsteknikken, i den kommercielle produktion af glasperler, idet Pandora Production i stedet anvender en egenudviklet teknik til produktion af glasperler og isætning af sølvforinger. Der er tale om en usædvanlig høj royaltysats, og aftalens bestemmelse om uopsigelighed må desuden tillægges betydning. Vilkåret i parternes aftale om, at der skal betales royalty for salg af glasperler designet af andre end LAC, er derfor også ugyldigt i henhold til aftalelovens 36.

7 - 7 - Pandora Production har i relation til sin subsidiære påstand vedrørende formaliteten anført, at LAC s afvisningspåstand ikke kan fremsættes på nuværende tidspunkt, og at påstanden har den fornødne klarhed, således at den kan tages under pådømmelse. Vedrørende realiteten har Pandora Production anført bl.a., at det aldrig har været meningen med royaltyvilkåret, at Pandora Production skulle betale royalty for salg af glasperler designet af andre end LAC og produceret uden anvendelse af den af LAC tilførte knowhow. Vilkåret skal læses i sammenhæng med aftalens pkt. 1 og 2, hvor det er angivet, hvilke ydelser LAC skal levere til Pandora Production. Parterne havde på aftaletidspunktet ikke den situation for øje, at Pandora Production ville komme til at producere glasperler uden anvendelse af den knowhow, som LAC havde tilført. Forudsætningen var, at Pandora Production ville anvende LAC s knowhow. Udtrykket eller andre er møntet på den situation, hvor Pandora Production producerer sølvforede glasperler designet af andre end LAC, men under anvendelse af LAC s knowhow. Det har formodningen imod sig, at Pandora Production ville indgå en aftale med LAC, hvorefter Pandora Production forpligter sig til at betale royalty af glasperler, som hverken er designet af LAC eller produceret under anvendelse af LAC s knowhow. I sådanne tilfælde erlægger LAC jo ikke nogen modydelse, og en sådan royaltyaftale ville være yderst usædvanlig og urimelig, idet den skaber en uhensigtsmæssig skævvridning af forholdet mellem parterne. Pandora Production har i relation til sin mere subsidiære påstand anført bl.a., at Pandora Jewelry LLC hverken direkte eller indirekte er part i royaltyaftalen mellem Pandora Production og LAC. Pandora Jewelry LLC er ikke og har aldrig været koncernforbundet med Pandora Production. Pandora Jewelry LLC er et selvstændigt retssubjekt og driftsmæssigt fuldstændigt adskilt. Der er derfor ikke grundlag for identifikation med Pandora Production i henseende til royaltyaftalen. Pandora Production har hverken ved royaltyaftalens indgåelse eller senere ejet aktier i Pandora Jewelry LLC, og Pandora Production og dette selskabs ejere har derfor på intet tidspunkt kunnet udøve bestemmende indflydelse på Pandora Jewelry LLC. Det har ikke været tilsigtet, at den mere subsidiære påstand omfatter outsourcing. Pandora Production har i relation til LAC s mere subsidiære påstande supplerende anført bl.a., at de ville føre til, at LAC blev stillet bedre, end hvis royaltyvilkåret var gyldigt. Dette savner enhver form for rimelighed og er i strid med konkurrencelovgivningen og aftalelovens 36, idet hele formålet med at tilsidesætte ugyldige aftaler fortabes. Supplerende sagsfremstilling

8 - 8 - I et brev af 20. marts 2001 fra advokat Michael Rostock til Populair Smykker v/per Enevoldsen er anført, at Mønsterværnsnævnet ved en mundtlig tilkendegivelse fremkom med en enstemmig opfattelse, hvorefter der ikke ved markedsføringen af Pandoraarmbåndet var sket nogen krænkelse af rettigheder, som Lise Aagaard og hendes familie måtte have vedrørende armbåndet med Troldekugler. I et børsprospekt for Pandora A/S af 20. september 2010 hedder det bl.a.: Det globale marked for smykker Segmentet for ægte smykke, defineret som markedet for smykker fremstillet af ædelmetaller (sølv, guld og platin) og ofte kombineret med ædel- og halvædelsten, udgjorde i 2009 ca. USD 145 mia. (målt på estimeret detailomsætning), hvoraf markedet for armbånd udgjorde ca. USD 27 mia. Selskabets andel af markedet for ægte smykker (målt på estimeret detailomsætning) var i 2009 på 1,2 %... Markedet for charm-armbånd og charms Selskabet var i 2009 den største aktør på markedet for øgte charm-armbånd og charms målt på estimeret detailomsætning med en markedsandel på ca. 15 % af det samlede globale marked (inkl. alle prissegmenter og ikke-brandede produkter). Det samlede marked for ægte charm-armbånd og charms havde i 2009 en estimeret værdi af USD 9,6 mia. (målt på estimeret detailværdi). Mellem 2000 og 2009 voksede markedet for ægte charm-armbånd og charms med gennemsnitligt ca. 5,8 % om året. Generel oversigt Selskabet designer, fremstiller, markedsfører og distribuerer håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet af ædle materialer fortrinsvis sterlingsølv, guld, ædel- og halvædelsten samt Murano-glas. Pr. 30. juni 2010 solgtes Selskabets smykker i 47 lande fordelt på seks kontinenter gennem ca forhandlere. USA er Selskabets største marked og udgjorde 40,8% af omsætningen i 1. halvår De øvrige store markeder, Storbritannien, Australien og Tyskland, tegnede sig for henholdsvis 13,2%, 12,5% og 11,8% af omsætningen i 1. halvår Det er Selskabets opfattelse, at PANDORA-brandet er et af de vigtigste aktiver. Brandets DNA er summen af Selskabets kerneværdier Affordable Luxury, Contemporary Design og Personal Storytelling elementer som går igen i alle kollektioner. Create & Combine konceptet er indarbejdet i smykkekollektionerne og giver mulighed for at skabe personlige smykker ved at tilføje og kombinere produkter på nye måder og således skabe et unikt produkt til hver enkelt kunde. Produktion Selskabet har mere end 20 års erfaring i at fremstille smykker i Thailand. Selskabets produktion styres af efterspørgslen, og leveringstiden fra varen er bestilt, til den er leveret på lageret, er typisk seks til otte uger. Dette gør det efter Selskabets opfattelse muligt

9 - 9 - at imødekomme de korte ordrecyklusser, som visse af Selskabets forhandlere anvender, når de bestiller varer fra Selskabet, ofte med mindre end en uges varsel. Selskabet fremstiller i øjeblikket de fleste af sine smykker på tre produktionsanlæg i Gemopolis, dog indkøber Selskabets amerikanske datterselskab et mindre antal glascharms fra en ekstern producent i Chiang Mai, Thailand. For at opretholde produktionsfleksibiliteten og omkostningseffektiviteten har Selskabet desuden delvist outsourcet visse ikke-strategiske aspekter af Selskabets fremstilling såsom slibning, polering og indfatning til underleverandører, der ligger i nærheden af Selskabets produktionsanlæg. Selskabet forventer at tage et fjerde produktionsanlæg i Gemopolis i brug i anden halvdel af 2010 og har påbegyndt et femte anlæg i Gemopolis, som tidligst forventes taget i brug i 2011 eller Pr. 30. juni 2010 havde Selskabet over fuldtidsansatte i Thailand i fremstillingen af smykker, herunder flere hundrede sølvsmede, guldsmede og stensættere, der er oplært internt. Selskabet mener, at det kan drage fordel af, at dets anlæg ligger i Thailand, da det giver Selskabet mulighed for at udnytte en lang tradition med håndforarbejdede smykker, tilgængeligheden af kompetent og erfaren arbejdskraft, moderne produktionsfaciliteter, omkostningseffektiv lokalproduktion og den favorable thailandske investerings- og skattelovgivning for udenlandske virksomheder. Det første af Selskabets tre nuværende produktionsanlæg blev taget i brug i august Pr. 30. juni 2010 var dets produktionsareal på kvadratmeter. Selskabets andet produktionsanlæg blev taget i brug i august Pr. 30. juni 2010 var dets produktionsareal på kvadratmeter. Selskabets tredje produktionsanlæg blev taget i brug i marts Pr. 30. juni 2010 var dets produktionsareal på kvadratmeter. Selskabet har to produktionslinjer til serieproduktion i det nuværende produktionsanlæg. Selskabets første og andet produktionsanlæg udgør sammen én produktionslinje og det tredje produktionsanlæg udgør den anden produktionslinje. Selskabet undersøger i øjeblikket forskellige måder for at øge effektiviteten i sin produktion, f.eks. ved at samle visse produkter såsom charm-armbånd, charms eller guldprodukter i en enkelt produktionslinje. I en af 2. juli 2010 fra Thomas Ryge Mikkelsen, der var Chief Development Officer i Pandora Holding A/S, til Peter Aagaard hedder det bl.a.: Jeg har modtaget en mail sendt fra dig til Thomas Nyborg i Pandora Production den 24. juni 2010 angående glaskugler med hjertemønster. Jeg kan bekræfte, Pandora i USA fører en serie sølvforede glaskugler med hjerter på. Serien består af i alt 9 farvekombinationer. Der er tale om glaskugler designet og produceret af en ekstern leverandør, udelukkende til det amerikanske marked. Leverandøren har arbejdet med design og produktion af glaskugler i adskillige år. Idet jeg henviser til sagsforløbet om royalty-betalingen, er LAC tilbage i 2009 blevet oplyst om dette forhold. For så vidt angår spørgsmålet om hvorvidt Pandora agter at lade omsætningen af netop denne perle udgå af den løbende royalty afregning til LAC kan vi oplyse, at omsætningen af den afbildede glaskugle ikke indgår i den løbende royalty afregning til LAC,

10 jf. herved Sø- Handelsrettens dom. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at LAC aldrig har tilbudt sit hjertedesign til Pandora under den eksisterende aftale mellem LAC og Pandora. Vi medgiver, at den pågældende glaskugle, som Pandora fører på det amerikanske marked, qua sit hjerte-formede mønster har et lighedspunkt med den glaskugle som LAC angiveligt har markedsført og solgt siden februar Formen (og dermed antageligvis selve fremstillingsteknikken) og antallet af hjerterne er imidlertid forskellig, ligesom baggrundsfarven på LAC s glaskugle ifølge LACs hjemmeside er på en bund af sort hvor baggrundsfarven på Pandoras glaskugle er transparent-grå. Videre forefindes navnet Pandora i sølvforingen. Det er vores opfattelse, at LAC ikke nyder nogen særskilt beskyttelse af det pågældende hjertedesign der findes et hav af lignende designs af glaskugler med hjerter i og derfor heller ikke berettiget kan gøre indvending mod at Pandora hos en ekstern leverandør køber et sådant hjertedesign. I fald LAC måtte være af en anden opfattelse, beder vi venligst LAC om nærmere at redegøre herfor, hvorefter vi vil se på sagen på ny. Afslutningsvis kan jeg oplyse, at vi fremover hos Pandora i udviklingsprocessen vil søge at være særligt opmærksomme på eventuelle lighedspunkter med LAC s designs med henblik på at undgå, at samme situation opstår igen. Detailsalgsprisen for den ovennævnte glasperle med hjertemønster var fastsat til 35 USD svarende til prisen for sølvforede glasperler designet af LAC for Pandora Production i henhold til royaltyaftalen. Det fremgår af en opgørelse over Pandora Productions omsætning af glasperler, at der i er omsat glasperler til en værdi af USD. Der er betalt royalty til LAC på USD, svarende til 13,2 % af omsætningen. Af et brev af 30. marts 2012 fra Ernst & Young til direktørerne for Pandora Production fremgår, at der i 2011 blev omsat i alt glasperler, og at LAC s royalty udgjorde USD. Pr. 30. november 2011 var den retlige struktur i Pandora-koncernen således:

11 - 11 -

12 Højesterets begrundelse og resultat Denne sag angår fortolkningen og gyldigheden af pkt. 3.1 i en royaltyaftale, der i 2005 blev indgået mellem Pandora Production Co. Ltd. (Pandora Production) og Lise Aagaard Copenhagen A/S (LAC). Royaltyaftalen Royaltyaftalen er uopsigelig fra begge parter i 20 år, hvorefter den kan opsiges af hver af parterne med 5 års varsel, jf. aftalens pkt I aftalen benævnes Pandora Production som Pandora. Det fremgår af royaltyaftalens pkt. 1, at LAC skal designe en kollektion af glasperler til Pandora Production, der passer til Pandora armbånd, og at LAC hvert år skal lave et oplæg til en ny serie af minimum 24 glasperler. Efter aftalens pkt. 2 yder LAC produktionsmæssig og teknisk assistance, i det omfang det er nødvendigt for Pandora Productions fremstilling. LAC skal endvidere stille et værktøj til brug for isætning af sølvforing, som selskabet har udviklet, til rådighed for Pandora Production. LAC udarbejder produktionsinstruktioner og oplærer produktionspersonale i nye modeller, hvis Pandora Production ønsker det. Efter aftalens pkt. 3.1 skal Pandora Production løbende betale royalty til LAC med 12,5 % af Pandoras samlede nettoomsætning af glasperler, uanset om de er designet af LAC eller andre. Royalty skal beregnes af det fakturerede salg til distributører, idet internt salg skal svare til tredjemands prissætning, jf. pkt I en tillægsaftale af 31. januar 2006 er nævnt, at royalty udgør 12,5 % af Pandoras samlede nettoomsætning af glasperler. Det fremgår endvidere af tillægsaftalen, at royalty for 2006 afregnes med 0,50 USD per glasperle, og at royalty hvert år indeksreguleres. Alle øvrige vilkår i aftalen forblev uændret. I en senere udateret tillægsaftale er ligeledes nævnt, at royalty udgør 12,5 % af Pandoras samlede nettoomsætning. Det fremgår endvidere af denne tillægsaftale, at royalty for 2007 blev forhøjet til 0,52 USD per glasperle med indeksregulering som tidligere, mens aftalens øvrige vilkår forblev uændret. Højesteret lægger efter navnlig Per Enevoldsens og Lise Aagaards forklaringer til grund, at royaltyaftalen havde sin forretningsmæssige baggrund i, at WIPEC-koncernen, der omfattede Pandora Production, ønskede med bistand fra LAC hurtigt at udvide sit varesortiment med

13 glasperler af egen produktion, og at LAC, der drev konkurrerende virksomhed med produktion og salg af Troldekugler i glas, var villig til mod vederlag at yde bistand til etablering af denne produktion ved at levere bl.a. design og knowhow om produktionsmetoder, herunder værktøj til isætning af sølvforing. Efter bevisførelsen, herunder Lise Aagaards forklaring, lægges det endvidere til grund, at aftalen også havde baggrund i, at LAC ønskede at sikre sig mod kopiering. Dette skal ses i sammenhæng med, at parterne nogle år inden aftalens indgåelse havde en tvist om, hvorvidt markedsføringen af Pandora-armbåndet havde krænket Lise Aagaards eller hendes families rettigheder. Fortolkning af royaltyaftalens pkt. 3.1 Pandora Production har nedlagt en subsidiær påstand om, at Pandora Production efter parternes aftale ikke er forpligtet til at betale royalty for salg af glasperler under varemærket PANDORA, hvis glasperlerne er designet af tredjemand og produceret uden anvendelse af den af LAC tilførte knowhow. Højesteret finder, at påstanden har fornøden klarhed og tager den derfor under pådømmelse. Royaltyaftalens pkt. 3.1 indeholder en klar bestemmelse om, at royalty skal betales af Pandoras samlede nettoomsætning af glasperler, og denne bestemmelse er gentaget i tillægsaftalen af 31. januar 2006 om royalty for 2006 og den senere, udaterede tillægsaftale om royalty for Det er i bestemmelsen i den oprindelige royaltyaftale præciseret, at dette gælder, uanset om [glasperlerne] er designet af LAC eller andre, og der er ikke taget forbehold om, at man skal udeholde perler produceret uden anvendelse af den knowhow, LAC tilførte. Royaltyaftalen indeholder ingen bestemmelser, der forhindrer Pandora Production i at producere glasperler med anvendelse af andre design og andre produktionsmetoder end dem, LAC havde tilført. Aftalens pkt. 3.1 indeholder tværtimod en klar forudsætning om, at Pandora Production kan producere glasperler, der er designet af andre end LAC. Pandora Production anvendte endvidere fra et tidligt tidspunkt af samarbejdet en anden produktionsmetode end LAC s til isætning af sølvforing, uden at dette mødte indsigelse fra LAC.

14 Henset hertil og til det foran anførte om royaltyaftalens baggrund og i mangel af nærmere oplysninger om en anden fælles forståelse finder Højesteret, at aftalen skal forstås således, at royalty beregnes af Pandora Productions nettoomsætning af glasperler uden udeholdelse af glasperler designet af andre end LAC og produceret uden anvendelse af den af LAC tilførte knowhow. Pandora Productions subsidiære påstand kan herefter ikke tages til følge. Pandora Production har endvidere nedlagt en mere subsidiær påstand om, at Pandora Production efter aftalen ikke er forpligtet til at betale royalty for salg af glasperler under varemærket PANDORA, hvis glasperlerne er produceret og designet af tredjemand, og hvis salget foretages af det amerikanske selskab Pandora Jewelry LLC. Pandora Jewelry LLC er ikke og har aldrig været part i royaltyaftalen med LAC, og aftalen indeholder ingen bestemmelse om, at Pandora Production skal betale royalty af Pandora Jewelry LLC s salg eller af alle koncernforbundne selskabers salg, hvorved bemærkes, at Pandora Jewelry LLC ved aftalens indgåelse i 2005 ikke indgik i WIPEC-koncernen, men siden 2008 har været en del af Pandora-koncernen, hvori Pandora Production også er et datterselskab. Således som den mere subsidiære påstand er formuleret, omfatter den imidlertid også f.eks. tilfælde, hvor de solgte glasperler er produceret og designet af en virksomhed på grundlag af en aftale med Pandora Production om outsourcing af produktionen, det være sig til en virksomhed i eller uden for Pandora-koncernen. Hverken i royaltyaftalen med LAC eller i parternes forhandlinger eller forudsætninger er der noget holdepunkt for, at Pandora Production skulle være berettiget til undgå royaltybetaling til LAC ved at overlade den royaltyudløsende produktion af glasperler til en virksomhed i eller uden for Pandora-koncernen og overlade salget af glasperlerne til eksterne kunder til et søsterselskab i Pandora-koncernen. Efter det anførte kan Pandora Productions mere subsidiære påstand, således som den er formuleret, ikke tages til følge. Gyldigheden af royaltyaftalens pkt. 3.1

15 Konkurrenceretlige forhold Pandora Productions principale påstand om stadfæstelse indebærer, at royaltyaftalens forpligtelse til at betale royalty af nettoomsætning af glasperler designet af andre end LAC, ikke kan gøres gældende. Dette støttes principalt på, at bestemmelsen er i strid med artikel 101, stk. 1, i TEUF (tidligere artikel 81, stk. 1, i TEF), eller i hvert fald konkurrencelovens 6, stk. 1, idet den har til formål at begrænse konkurrencen. Det følger af artikel 101, stk. 1, i TEUF, at aftaler mellem virksomheder, der kan påvirke samhandlen mellem medlemsstater, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked, er uforenelige med det indre marked og er forbudt. Parterne er enige om, at royaltyaftalen kan påvirke samhandlen mellem medlemsstater i artikel 101, stk. 1 s forstand. Ved bedømmelsen af, om royaltyaftalen har til formål at begrænse konkurrencen i strid med artikel 101, stk. 1, er det efter EU-Domstolens praksis nødvendigt at tage aftalens egentlige formål i betragtning, hvorved der må tages hensyn til den økonomiske sammenhæng, hvori den skal gælde. Kun hvis en analyse af indholdet af aftalen ikke med tilstrækkelig klarhed viser, at konkurrencen vil lide skade, må der foretages en undersøgelse af dens virkninger, jf. f.eks. præmis 55 i EU-Domstolens dom af 6. oktober 2009 i forenede sager C-501/06 P, C- 513/06 P, C-515/06 P og C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited, tidligere Glaxo Wellcome plc, mod Kommissionen. Kommissionen har i pkt. 81 i sine retningslinjer om anvendelse af EF-traktatens artikel 81 (nu artikel 101 i TEUF) på teknologioverførselsaftaler (meddelelse 2004/C 101/02) givet udtryk for, at aftaler mellem konkurrenter, hvorved der beregnes royalty på basis af det samlede salg af produkter, hvad enten den overførte teknologi benyttes eller ej, i almindelighed begrænser konkurrencen, fordi de gør det dyrere for licenstageren at benytte sin egen teknologi og begrænser den konkurrence, der eksisterede ved aftalens indgåelse. Sådanne aftaler har derfor efter Kommissionens opfattelse i almindelighed til formål direkte eller indirekte at begrænse en parts adgang til at fastsætte sine egne priser ved salg af produkter til tredjemand eller at begrænse licenstagerens muligheder for at udnytte egen teknologi, jf. artikel 4, litra a og d, i Kommissionens Forordning nr. 772/2004 af 27. april 2004 om anvendelse af traktatens artikel

16 , stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler. Kommissionen har i sin meddelelse også givet udtryk for, at den som hovedregel vil tage udgangspunkt i de nævnte retningslinjer ved bedømmelsen efter artikel 81 (nu artikel 101) af aftaler om overførsel af ophavsrettigheder med henblik på reproduktion og distribution af det beskyttede værk, jf. meddelelsens pkt. 51. Højesteret finder, at det, som Kommissionen har anført i den nævnte meddelelse, må indgå i vurderingen af, om parternes royaltyaftale har til formål at begrænse konkurrencen i strid med artikel 101, stk. 1. Dette gælder, hvad enten parternes royaltyaftale anses for en teknologioverførselsaftale i den nævnte forordnings forstand eller ej. Som anført i meddelelsens pkt. 3 skal de principper, der er fastsat i retningslinjerne, imidlertid anvendes i overensstemmelse med de konkrete omstændigheder i hver enkelt sag. Dette udelukker en mekanisk anvendelse af retningslinjerne. Hver enkelt sag skal vurderes ud fra de konkrete sagsforhold. Parternes aftale indebar, at Pandora Production hurtigt og effektivt kunne komme i gang med at producere glasperler af høj kvalitet til brug for Pandora-armbåndet og således fremme konkurrencen på dette område, herunder også i forhold til LAC. Dette må anses for afspejlet i vederlæggelsesordningen. Vederlæggelsesordningen tager endvidere højde for fremtidige tvister mellem parterne om kopiering, idet ordningen sikrer, at LAC kan få betaling for sine ydelser, uden at der skal tages stilling til, om og i givet fald i hvilket omfang glasperler produceret af Pandora Production reelt er designet af tredjemand, idet LAC også i disse tilfælde skal have royalty for salget af glasperler. Efter de foreliggende oplysninger må det desuden lægges til grund, at der indgår en række faktorer i fastsættelsen af prisen for en glasperle, og at royaltybetalingen kun udgør en meget lille del heraf. Det må derfor antages, at prisen for en glasperle kun i et ubetydeligt omfang påvirkes af royaltybetalingen. På denne baggrund finder Højesteret, at det ikke med tilstrækkelig klarhed fremgår af parternes royaltyaftale, at den har til formål at begrænse konkurrencen. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at aftalen, der indeholder forpligtelser for begge parter, er uopsigelig i 20 år, hvorefter den kan opsiges med 5 års varsel.

17 Herefter, og da det ikke er nærmere belyst, hvorvidt aftalen har mærkbare konkurrencebegrænsende virkninger på det relevante marked, finder Højesteret det ikke godtgjort, at vilkåret i aftalens pkt. 3.1, hvorefter Pandora Production også skal betale royalty for salg af glasperler designet af tredjemand, har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen i strid med artikel 101, stk. 1 (tidligere artikel 81, stk. 1). Efter det foran anførte finder Højesteret det heller ikke godtgjort, at det nævnte vilkår er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorefter det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Aftalelovens 36 Pandora Production har til støtte for den principale påstand om stadfæstelse subsidiært anført, at forpligtelsen efter royaltyaftalens pkt. 3.1 til at betale royalty for salg af glasperler, der er designet af andre end LAC, bør tilsidesættes i medfør af aftalelovens 36. Royaltyaftalen er indgået mellem erhvervsdrivende og er et resultat af parternes overvejelser om forretningsmæssige risici og økonomiske forhold. Herefter, og da der ikke foreligger senere indtrufne omstændigheder, som gør royaltybestemmelsen urimelig, finder Højesteret, at der ikke i medfør af aftalelovens 36 er grundlag for at tilsidesætte aftalens pkt. 3.1, hverken helt eller delvis. Herefter frifindes LAC også for Pandora Productions principale påstand. LAC s selvstændige påstande LAC's selvstændige subsidiære, mere subsidiære og alternative påstande er nedlagt for det tilfælde, at Pandora Production får helt eller delvis medhold i sine principale, subsidiære eller mere subsidiære påstande. Da Højesteret som anført frifinder LAC for disse påstande, bortfalder LAC's selvstændige påstande. Sagsomkostninger I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Pandora Production til LAC betale i alt kr., hvoraf kr. er til dækning af udgift til advokatbistand for begge instanser og kr. til dækning af retsafgift for Højesteret. Det bemærkes, at LAC's betaling af retsafgift for Sø- og Handelsretten er begrundet alene i LAC's selvstændige påstande, som LAC ikke har fået medhold i.

18 Thi kendes for ret: Lise Aagaard Copenhagen A/S frifindes for de af Pandora Production Co. Ltd. nedlagte påstande. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Pandora Production Co. Ltd. betale kr. til Lise Aagaard Copenhagen A/S. Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012

LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012 LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012 Dansk Forening for Konkurrenceret - Medlemsmøde den 28. maj 2013 Jesper Kaltoft, Bech-Bruun BAGGRUND 2000 Pandora lancerer et armbånd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere