Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard Klagen afvises. Energiklagenævnet har ved af 22. maj 2008 fra Mariagerfjord Kommune modtaget klage af 11. marts 2008 fra Naturgas Midt-Nord I/S v/advokat Lisbeth Hjortborg Jensen, Advokatfirma Dahl (herefter benævnt klager) over kommunens afgørelse af 27. februar Ved afgørelsen godkendte Mariagerfjord Kommune Hobro Varmeværk a.m.b.a. s projektforslag af 8. februar 2007 om ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro. Hobro Varmeværk a.m.b.a. er under sagens behandling ved Energiklagenævnet repræsenteret af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokatfirmaet Energi & Miljø (herefter benævnt varmeværket). Sagens baggrund og problemstilling Dansk Fjernvarmes Projektselskab anmodede på vegne af varmeværket ved brev af 8. februar 2008 Mariagerfjord Kommune om godkendelse af projektforslag om etablering af ny kedelcentral på Lupinvej 21, Hobro. Kedelcentralen skal placeres i et område udlagt til naturgasforsyning, men kedelen skal forsyne et område, der er udlagt til fjernvarmeforsyning, med fjernvarme. Varmeværket har i brev af 21. maj 2008 til Energiklagenævnet anført, at klagen af 11. marts 2008 bør afvises, da klager ikke er klageberettiget. Varmeværket har i den forbindelse anmodet om, at Energiklagenævnet tager forlods CVR/SE-nr

2 og særskilt stilling til spørgsmålet om klagens afvisning som følge af manglende klageberettigelse. Klager har ved brev af 4. juni 2008 til Energiklagenævnet bemærket, at klager er blevet opmærksom på, at advokat Pernille Aagaard Truelsen, der repræsenterer varmeværket i denne sag, i en periode fra oktober 2007 har bistået Energiklagenævnets sekretariat med en række sagsforberedende opgaver. Klager anfører på denne baggrund, at det må overvejes, om Energiklagenævnet må anses for generelt inhabil i sager, hvor en tæt samarbejdspartner repræsenterer en af sagens parter. Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt Energiklagenævnet er inhabilt og derfor ikke kan behandle klagen af 11. marts Såfremt Energiklagenævnet ikke kan anses for inhabil, drejer sagen sig herefter om, hvorvidt klager er berettiget til at indbringe afgørelsen af 27. februar 2008 for Energiklagenævnet. Den påklagede afgørelse Ved afgørelsen af 27. februar 2008 godkendte Mariagerfjord Kommune varmeværkets projektforslag om ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro. Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 var vedlagt kopi af kommunens brev af 18. februar 2008, hvorved kommunen meddelte Dansk Fjernvarmes Projektselskab kommunens godkendelse af varmeværkets projektforslag. Af kommunens brev af 18. februar 2008 fremgår bl.a. følgende: Side 2 af 13 [...] Dansk Fjernvarmes Projektselskab søger for Hobro Varmeværk om godkendelse af et projekt vedrørende etablering af en ny fjernvarmecentral på ejendommen Lupinvej 21, Hobro. Begrundelse for projektet: Øget forsyningssikkerhed. Løsning af problemer med kapacitet. Frigørelse "Mest muligt" fra anvendelse af CO² forurenende brændsel på centralen på Hostrupvej. Behov for at etablere et moderene hjemsted for Hobro Varmeværk. Beslutning Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på et møde afholdt den 4. februar 2008, at det foreliggende projektforslag godkendes. Sagsfremstilling Ejendommen er beliggende i varmeplanens område for naturgas, men der er ikke tilslutningspligt. Fjernvarmecentralen skal udelukkende producere og levere varme til områder, der i varmeplanen er udlagt til fjernvarme.

3 Det er givet i varmeforsyningsloven, at et projektforslag skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt, for at kommunen kan godkende det. Sagen har været sendt til høring hos Naturgas Midt Nord samt til I/S Fælles Forbrænding. I/S Fælles Forbrænding har meddelt, at de ikke har indvendinger til projektforslaget. NGMN har i brev af den 18. september 2008 omtalt en række forhold af betydning for NGMN s vurdering af sagen i relation til mulighederne for at indklage Mariagerfjord Kommunes afgørelse i sagen. NGMN har foretaget en beregning, der sammenligner et projekt med naturgas med et bio-olieprojekt og oplyser, at der er en klar samfundsøkonomisk fordel ved naturgasalternativet. NGMN beregner de samfundsøkonomiske omkostninger ved naturgasalternativet til 14,3 mill. kr., mens de tilsvarende omkostninger ved bioolieløsningen beregnes til 17,5 mill. kr. D.v.s. en fordel på 3,2 mill. kr. Side 3 af 13 NGMN finder det uhensigtsmæssigt at etablere en ny fjernvarmecentral i naturgasområdet. Endelig påpeger NGMN, at det ikke fremgår af projektforslaget, at spidslastcentralens kapacitet er tilpasset det aktuelle varmebehov. NGMN ser ikke den nødvendige konkretisering af dette behov og anfører videre, at projektforslaget netop skal dokumentere dette forhold. NGMN konkluderer i brevet følgende hovedpunkter: At projektet kun er interessant for Hobro Varmeværk, fordi der er afgift på naturgas men ikke på bioolie. At godkendelse af det foreliggende projekt vil være i strid med varmeforsyningslovgivningen, idet projektforslaget ikke er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige. At såfremt projektforslaget godkendes på det foreliggende grundlag, må det forventes, at NGMN vil indklage afgørelsen for Energiklagenævnet. NGMN s indsigelse har været sendt til Hobro Varmeværk for eventuelle bemærkninger. Hobro Varmeværk har den 1. oktober 2007 fremsat følgende supplerende bemærkninger: Kedelcentralen etableres primært med henblik på spidsreservelast for nye områder, som er fjernvarmeforsynet - Hostrupkrogen og Erhvervsparken og Majsmarken. Herudover indgår kedlen som reserve for kedelcentralen på Hostrupvej 39, hvor den eksisterende kedelkapacitet i en given situation kan være mere

4 end 85% belastet, f. eks. ved havari på Fællesforbrændingen. Den nye kedelcentral skal give forsyningssikkerhed og leveringsgaranti. Da der ikke findes samfundsøkonomiske priser for bioolie, har DFP anvendt samfundsøkonomiske priser for fuelolie, da dette er alternativet, hvis produktionen skal fortsætte på Hostrupvej 39. Det er ikke muligt at udvide kapaciteten på Hostrupovej 39 på grund af pladsmangel. Hobro Varmeværk bemærker i øvrigt, at den samfundsøkonomiske forskel mellem naturgas og fuelolie på 3,2 mil. kroner over 20 år, som NGMN oplyser, er forsvindende lille i betragtning af usikkerheden i de samfundsøkonomiske beregninger. Hobro Varmeværk har valgt bio-olie som brændsel, da det er det billigste for forbrugerne, og da det er CO² neutralt. Side 4 af 13 Teknik og Byg bemærker, at der efter den før omtalte bekendtgørelse om godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg er mulighed for at godkende anlæg til spids- og reservelastkapacitet, der kun producerer varme. Det er videre muligt at godkende biomasse (bioolie) som brændsel. Kommunen skal som myndighed sørge for, at der ud fra en konkret vurdering vælges det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Kommunen kan i afgørelsen tillige inddrage selskabsøkonomiske hensyn. Teknik og Byg vurderer, at en fjernvarmekedel af den aktuelle størrelse bør placeres i et egentligt industriområde. Den foreslåede placering imødekommer en placering i et industriområde. Den aktuelle fjernvarmekedel leverer udelukkende varme til områder, der i den gældende varmeplan er udlagt til fjernvarme. De pågældende områder er ikke udlagt til forsyning med naturgas. Der er meddelt fornøden miljøgodkendelse til det aktuelle projekt. Det er endvidere væsentligt, at projektet er miljømæssigt fordelagtigt, idet anvendelsen af bio-olie er CO2-neutralt. På vurderingen af det samfundsøkonomiske aspekt lægger afdelingen vægt på, at den samfundsøkonomiske forskel mellem anvendelsen af naturgas og fuelolie på ca. kr. 3 mill. over en periode på 20 år er ubetydelig, når usikkerheden i de samfundsøkonomiske beregninger tages i betragtning.

5 Det er endelig væsentligt at sikre den billigst mulige varme til varmeværkets brugere, og projektet er det mest bruger- /selskabsøkonomiske. [...]. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager har anført, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 skal ophæves, da afgørelsen er behæftet med væsentlige mangler og er i strid med projektbekendtgørelsens regler (bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Klager har for så vidt angår projektforslaget navnlig anført følgende: Varmeværket ikke har vurderet en løsning med naturgas som brændsel, selvom kedelcentralen skal placeres i et område udlagt til naturgas Projektforslaget indeholder ikke relevante beregninger for et naturgasalternativ, hvorfor Mariagerfjord Kommunes vurderingsgrundlag er mangelfuldt. Klagers beregninger viser en samfundsøkonomisk fordel ved anvendelse af naturgas som brændsel på 3,3 mio. kr. Det må anses for en væsentlig mangel ved kommunens afgørelse, at kommunen har afvist klagers beregninger som værende uden betydning. Mariagerfjord Kommune har ikke undersøgt klagers beregninger nærmere eller forlangt supplerende beregninger til projektforslaget. Side 5 af 13 Klager har for så vidt angår spørgsmålet om inhabilitet navnlig anført følgende: Advokat Pernille Aagaard Truelsen har i en periode fra oktober 2007 bistået Energiklagenævnets sekretariat med en række sagsforberedende opgaver. Advokat Pernille Aagaard Truelsen har således inden for en kort periode været advokat for Energiklagenævnet som afgørende myndighed og for private virksomheder i sager indbragt for Energiklagenævnet. Klager finder, at dette forhold er udtryk for en dobbeltrolle, der giver anledning til at overveje, om Energiklagenævnet må anses for generelt inhabil i sager, hvor en tæt samarbejdspartner repræsenterer en af sagens parter. Klager har for så vidt angår spørgsmålet om klageberettigelse navnlig anført følgende: I henhold til varmeforsyningslovens 3 påhviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre planlægning for varmeforsyning i kommunen (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Kommunens forpligtelser i henhold til bestemmelsen er nærmere præciseret i projektbekendtgørelsens 23. Mariagerfjord Kommune bad på baggrund af projektbekendtgørelsens 23 klager om bemærkninger til projektfor-

6 slaget. Kommunen betragtede således på dette tidspunkt klager for et berørt forsyningsselskab. Som en naturlig konsekvens af kommunens egne dispositioner, og Energiklagenævnets hidtidige praksis i henhold til varmeforsyningsloven, hvorefter klager indgivet af forsyningsselskaber med aktiviteter i det pågældende forsyningsområde realitetsbehandles, er klager at betragte som klageberettiget. Den af projektforslaget omfattede kedelcentral er beliggende i et individuelt naturgasforsynet område, og derfor beliggende centralt i klagers forsyningspligtområde. Kedelcentralen er dog på nuværende tidspunkt ikke forsynet med naturgas. De af varmeværket fremhævede afgørelser fra Energiklagenævnet angående afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse, f.eks. Energiklagenævnets afgørelser af bl.a. 31. marts 2008 (j.nr og j.nr ), vedrører alle fastsættelse af forsyningspriser og dermed en helt anden problemstilling, end den i indeværende sag foreliggende. Sagen skal ses i sammenhæng med klagers klage over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 18. februar 2008, der ligeledes er indbragt for Energiklagenævnet af klager (Energiklagenævnets j.nr ). Denne sag vedrører et projektforslag om ændring af forsyningsform for BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro. BM Byggeindustri forsynes i dag af individuel naturgas, da virksomheden er beliggende i klagers distributionsområde. Projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S indeholder på trods heraf forslag om, at forsyningen af virksomheden skal overgå til fjernvarmeforsyning fra den kedelcentral kommunen har godkendt opført på Lupinvej 21. Klager har således aktiviteter i det pågældende forsyningsområde, og godkendelse af projektforslag om ny kedelcentral på Lupinvej 21 har således direkte betydning for klagers distribution af naturgas til området. Klager er på denne baggrund klageberettiget. Side 6 af 13 Energiklagenævnets afgørelser af 31. marts 2008 (j.nr og ) er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Varmeværkets synspunkter og bemærkninger Varmeværket finder, at klagen af 11. marts 2008 skal afvises på grund af manglende klageberettigelse. Varmeværket har i den forbindelse navnlig anført følgende: Det påklagede projektforslag om etableringen af en kedelcentral på Lupinvej 21, Hobro, medfører ingen ændring i områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen og er således uden økonomiske konsekvenser for klager. Klager er endvidere ikke aktuel leverandør af brændsel til nogen af de varmekilder, varmeværket betjener sig af, og projektforslaget medfører således hverken tab af indtægter på salg eller transmission af naturgas hos klager.

7 Det forhold, at den bygning, der skal rumme kedelcentralen, er beliggende i et område, der er udlagt til naturgasforsyning, må anses som uden betydning for sagen. Beliggenheden af bygningen, som indeholder varmeanlægget, har i sagens natur kun betydning for den rumopvarmning, der måtte være behov for i den pågældende bygning, hvilket forhold ikke er omfattet af projektforslaget. Projektet og dets godkendelse er således naturgasselskabet uvedkommende. Der henvises i øvrigt til Energiklagenævnets afgørelser af bl.a. 31. marts 2008 (j.nr og j.nr ), hvoraf fremgår, at der som betingelse for at kunne anses som part/klageberettiget kræves en væsentlig og individuel interesse i sagen. Projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S er udarbejdet på foranledning af BM Byggeindustri A/S. At varmeværket er anført som projektansvarlig skyldes alene, at man fejlagtigt anså dette som en betingelse for, at forslaget kunne antages til myndighedsbehandling. Initiativet til projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S er således ikke udgået fra varmeværket. Projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S er irrelevant for spørgsmålet om, hvorvidt klager er klageberettiget i indeværende sag, som ikke indebærer en ændring af forsyningsområderne, jf. projektbekendtgørelsens 7. Klager må således som klageberettiget i sagen vedrørende BM Byggeindustri A/S henvises til at fremføre sine synspunkter imod en ændring af forsyningsområdet under denne sag og ikke under indeværende sag. Side 7 af 13 Øvrige oplysninger i sagen Mariagerfjord Kommune har på Energiklagenævnets foranledning ved brev af 14. juli 2008 fremsendt yderligere materiale i sagen. Mariagerfjord Kommune har fremsendt kopi af kortmateriale, der illustrerer områdeafgræsningen mellem naturgas og fjernvarme i området omkring Lupinvej 21 og placeringen af den ønskede kedelcentral på Lupinvej 21 i forhold til områdeafgrænsningen. Mariagerfjord Kommune har endvidere ved brevet af 14. juli 2008 fremsendt kopi af Hobro Kommunes varmeplan af september Af kortmaterialet og Hobro Kommunes varmeplan fremgår, at den ønskede kedelcentral på Lupinvej 21 skal etableres i et område, der er udlagt til naturgasforsyning. Kedelcentralen skal imidlertid levere til et område, der er udlagt til fjernvarmeforsyning. Af kortmaterialet fremgår tillige, at der skal trækkes en fjernvarmeledning til BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18 fra kedelcentralen. Klagers klage over Mariagerfjord Kommunes godkendelse af 27. februar 2008 af dette projektforslag er ved afgørelse af behandlet af Energiklagenævnet (j.nr ). Energiklagenævnets afgørelse af vedrørende Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 om godkendelse af projektforslag om

8 fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S (Energiklagenævnets j.nr ) offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside: Retsgrundlaget Kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsen Af projektbekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: [...] 23. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. Ved ændringer i områdeafgrænsningen i forhold til det hidtidige plangrundlag, skal de berørte forsyningsselskaber mv. inddrages. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder og told- og skatteforvaltningen. [...] Side 8 af Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg kan påklages til Energiklagenævnet. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Klage indgives til kommunalbestyrelsen, der snarest sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal straks give projektansøger underretning, såfremt godkendelsen er påklaget. [...]. Forvaltningsloven regulerer bl.a. spørgsmålet om personlig inhabilitet for den, der virker inden for den offentlige forvaltning (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Af forvaltningslovens 3 fremgår bl.a. følgende: [...] 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn

9 eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. [...]. Side 9 af 13 Energiklagenævnets bemærkninger Ad Energiklagenævnets habilitet Myndighedsinhabilitet dvs. tilfælde, hvor en myndighed som sådan rammes af inhabilitet er ikke reguleret af forvaltningsloven, der alene regulerer spørgsmålet om personlig inhabilitet. Retstilstanden vedrørende myndighedsinhabilitet beror derfor hovedsageligt på den praksis, der har udviklet sig på grundlag af grundsætningerne og reglerne om den personlige inhabilitet. Den pågældende retstilstand er beskrevet nærmere i den forvaltningsretlige litteratur. Der kan bl.a. henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 280 ff. og Forvaltningsret. Sagsbehandling af Jens Garde m.fl., 6. udgave, 2007, Jurist- og Økonomiforbundets forlag side 124 ff. Det fremgår bl.a. heraf, at myndighedsinhabilitet i almindelighed fordrer, at myndigheden som sådan har en uvedkommende interesse. Myndighedsinhabilitet kan således foreligge i situationer, der er beslægtede med eller kan sidestilles med de situationer, der for den personlige inhabilitets vedkommende er omhandlet i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Dette kan f. eks. være i tilfælde, hvor myndigheden er part i en sag, kan betragtes som partsrepræsen-

10 tant, tidligere har truffet afgørelse i den konkrete sag eller i øvrigt har en uvedkommende interesse i en sags udfald. På baggrund af klagers brev af 4. juni 2008 vedrørende nævnets inhabilitet har Energiklagenævnet ved af 20. juni 2008 fremsendt en oversigt til klager over de sager, som advokat Pernille Aagaard Truelsen har været Energiklagenævnet behjælpelig med, samt et notat om det sagsforberedende arbejde, som advokat Pernille Aagaard Truelsen har udført. Som det fremgår heraf, har Energiklagenævnets sekretariat som følge af et ønske om en ekstraordinær, hurtig og midlertidig forøgelse af sagsbehandlingskapaciteten med henblik på, at et antal sager med forholdsvis høje sagsbehandlingstider blev afviklet inden for en kort periode, gjort brug af ekstern juridisk bistand. Kammeradvokaten havde ikke den fornødne kapacitet til at yde sagsforberedende arbejde i samtlige det antal sager, som nævnssekretariatet ønskede. Sekretariatet rettede på denne baggrund henvendelse til advokat Pernille Aagaard Truelsen i efteråret 2007 om lignende bistand i de sager, som Kammeradvokaten ikke havde mulighed for at bistå i. Advokat Pernille Aagaard Truelsen bistod derefter sekretariatet i perioden fra 22. oktober 2007 til 31. marts Side 10 af 13 Advokat Pernille Aagaard Truelsen har ikke virket som advokat for Energiklagenævnet. Det arbejde, advokaten har udført og som er udført på dennes kontor ved udlån af relevante sagsakter eller med kopi heraf til rådighed svarer til det arbejde, som en ansat juridisk sagsbehandler udfører i sekretariatet. Advokat Pernille Aagaard Truelsen udarbejdede, efter en drøftelse af sagen med sekretariatschefen, udkast til sagsindstilling indeholdende sagsfremstilling med begrundet indstilling til sagens afgørelse. Udkastet blev herefter forelagt sekretariatschefen, der gennemgik udkastet og i en række tilfælde supplerede og ændrede det. Efter sekretariatschefens endelige godkendelse af udkast til sagsindstilling, satte sekretariatschefen sagen på dagsordenen på et nævnsmøde i Energiklagenævnet med henblik på, at nævnet traf afgørelse i sagen. I forbindelse med sagsbehandlingen på et nævnsmøde deltager sagsbehandleren, der har udarbejdet udkast til sagsindstilling, for i samarbejde med sekretariatschefen at besvare eventuelle spørgsmål fra nævnsmedlemmerne. Advokat Pernille Aagaard Truelsen har med dette formål for øje deltaget sammen med sekretariatets juridiske medarbejdere på tre nævnsmøder fra januar til marts 2008 for så vidt angår de sager, hvor denne har bistået nævnssekretariatet med sagsforberedende arbejde. Advokat Pernille Aagaard Truelsens bistand kan således ganske ligestilles med den funktion, som de ansatte juridiske sagsbehandlere i sekretariatet udfører. Energiklagenævnet finder, at nævnet ikke er inhabil i indeværende sag. Energiklagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det forhold, at advokat Per-

11 nille Aagaard Truelsen har udarbejdet sagsindstillinger i et antal sager og i den forbindelse deltaget i tre nævnsmøder, ikke medfører, at nævnet som sådan har en uvedkommende interesse i nærværende sag. Det faglige samarbejde og kollegiale samvær mellem Energiklagenævnets medlemmer og advokat Pernille Aagaard Truelsen har været begrænset til et mindre antal nævnsmøder. Energiklagenævnet har ikke som følge heraf fået sådanne samarbejdsmæssige eller faglige relationer til advokat Pernille Aagaard Truelsen, at nævnet er blevet bærer af en uvedkommende interesse. Energiklagenævnet bemærker hertil, at nævnet heller ikke i sager, hvor tidligere ansatte i sekretariatet nu repræsenterer eller er ansat hos en klager eller en 1. instansmyndighed, på denne baggrund har kunnet anses for at have en uvedkommende interesse og derved ikke har kunnet træffe afgørelse i de pågældende sager på grund af inhabilitet. Spørgsmålet er herefter, om enkelte medlemmer af Energiklagenævnet eller ansatte i nævnets sekretariat er personligt inhabile. Energiklagenævnets medlemmer har, som anført ovenfor, haft et begrænset fagligt og kollegialt samvær med advokat Pernille Aagaard Truelsen. Medlemmerne har alene taget stilling til advokatens sagsindstillinger på samme måde, som det er tilfældet med sekretariatets medarbejdere, der forbereder og indstiller sager til nævnet. De enkelte medlemmer har således ikke fået sådanne personlige eller faglige relationer til advokat Pernille Aagaard Truelsen, at de har en uvedkommende interesse. Energiklagenævnets sekretariat, herunder sekretariatets enkelte medarbejdere har udover deltagelse i tre nævnsmøder samtidig med advokat Pernille Aagaard Truelsen tillige i et vist omfang bistået advokat Pernille Aagaard Truelsen med diverse praktiske foranstaltninger i forbindelse med dennes arbejde for nævnet. Dette har imidlertid heller ikke betydet, at de ansatte i sekretariatet har fået sådanne personlige eller faglige relationer til advokat Pernille Aagaard Truelsen, at de har en uvedkommende interesse. Energiklagenævnet finder således, at ingen af nævnets enkelte medlemmer eller ansatte i nævnets sekretariat kan anses for personligt inhabile i medfør af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Side 11 af 13 Energiklagenævnet finder herefter, at hverken nævnet som sådan, enkelte nævnsmedlemmer eller ansatte i sekretariatet er afskåret fra at behandle klagen af 11. marts 2008 på grund af inhabilitet. Ad klageberettigelse Det fremgår af projektbekendtgørelsens 29, stk. 2, at fristen for at indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Projektbekendtgørelsen indeholder udover 29, stk. 2, ikke særskilte regler om kredsen af klageberettigede. Vurderingen af hvem, der kan indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet efter klagebe-

12 stemmelsen, skal således foretages ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler. Efter de almindelige forvaltningsretlige regler kræves en individuel og væsentlig interesse i, at afgørelsen ændres, før der kan klages. En klageinstans, som Energiklagenævnet, kan kun behandle en klage fra en klageberettiget. At en afgørelse skal være væsentlig indebærer, at betydningen af afgørelsen for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. Det almindelige forvaltningsretlige klageberettigelsesbegreb er nærmere beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur og i praksis. Der kan bl.a. henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft- Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 67ff. Den påklagede afgørelse godkender etableringen af en kedelcentral, der skal placeres i et område udlagt til naturgasforsyning og levere varme til et område udlagt til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget medfører således ikke en ændring af områdeafgrænsningen mellem fjernvarmeforsyning og naturgasforsyning. Klager er endvidere ikke leverandør af brændsel til de varmekilder, som varmeværket benytter, hvorfor klagers leveringsmæssige og økonomiske forhold ikke berøres af projektet. Klager har på denne baggrund ikke en væsentlig interesse i Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008, og Energiklagenævnet finder herefter, at klager ikke er klageberettiget. Side 12 af 13 Det forhold, at Mariagerfjord Kommune har hørt klager over projektforslaget om etablering af en kedelcentral på Lupinvej 21, Hobro, ændrer ikke ved, at klagers interesse i sagen ikke kan anses for at være tilstrækkelig væsentlig. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at det forhold, at Mariagerfjord Kommune ved afgørelse af 27. februar 2008 har godkendt et projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S fra kedlen på Lupinvej 21, Hobro, ikke i sig selv medfører, at klager er klageberettiget i indeværende sag. Den pågældende kedelcentral bygges ikke med det formål at forsyne BM Byggeindustri A/S. En godkendelse af projektforslaget vedrørende kedelcentralen medfører således ikke, at forsyningen af BM Byggeindustri A/S fra denne kedel også vil kunne godkendes. Klager er klageberettiget i sagen vedrørende fjernvarmeforsyningen af BM Byggeindustri A/S, og Energiklagenævnet har ved afgørelse af behandlet klagers klage i denne sag (Energiklagenævnets j.nr ). Klager er derimod med ovennævnte begrundelse ikke klageberettiget i nærværende sag, Energiklagenævnet afviser herefter klagen af 11. marts 2008 over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 på grund af manglende klageberettigelse. Energiklagenævnets afgørelse

13 Naturgas Midt-Nord I/S klage over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 afvises. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet efter 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning og 29, stk. 1, i projektbekendtgørelsen. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende sagsøger. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Side 13 af 13 Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning Klager Odsherred Kommune Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg Til: [XXX] Vivild Varmeværk a.m.b.a. Norddjurs Kommune Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43 J.nr. 12241

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt Advokfirmaet Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt til Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. [...] Energiklagenævnet traf den

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk [...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

anmodning om opsættende virkning.

anmodning om opsættende virkning. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Thisted Kommune projektgodkendelse og ekspropriationsbeslutning vedrørende ekspropriation af jord til anlæg af naturgasdistributionsledning

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Etablering af ny gasmotor 20/4 2015 1/11 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger

DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger (Varmeforsyning) DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere