Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard Klagen afvises. Energiklagenævnet har ved af 22. maj 2008 fra Mariagerfjord Kommune modtaget klage af 11. marts 2008 fra Naturgas Midt-Nord I/S v/advokat Lisbeth Hjortborg Jensen, Advokatfirma Dahl (herefter benævnt klager) over kommunens afgørelse af 27. februar Ved afgørelsen godkendte Mariagerfjord Kommune Hobro Varmeværk a.m.b.a. s projektforslag af 8. februar 2007 om ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro. Hobro Varmeværk a.m.b.a. er under sagens behandling ved Energiklagenævnet repræsenteret af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokatfirmaet Energi & Miljø (herefter benævnt varmeværket). Sagens baggrund og problemstilling Dansk Fjernvarmes Projektselskab anmodede på vegne af varmeværket ved brev af 8. februar 2008 Mariagerfjord Kommune om godkendelse af projektforslag om etablering af ny kedelcentral på Lupinvej 21, Hobro. Kedelcentralen skal placeres i et område udlagt til naturgasforsyning, men kedelen skal forsyne et område, der er udlagt til fjernvarmeforsyning, med fjernvarme. Varmeværket har i brev af 21. maj 2008 til Energiklagenævnet anført, at klagen af 11. marts 2008 bør afvises, da klager ikke er klageberettiget. Varmeværket har i den forbindelse anmodet om, at Energiklagenævnet tager forlods CVR/SE-nr

2 og særskilt stilling til spørgsmålet om klagens afvisning som følge af manglende klageberettigelse. Klager har ved brev af 4. juni 2008 til Energiklagenævnet bemærket, at klager er blevet opmærksom på, at advokat Pernille Aagaard Truelsen, der repræsenterer varmeværket i denne sag, i en periode fra oktober 2007 har bistået Energiklagenævnets sekretariat med en række sagsforberedende opgaver. Klager anfører på denne baggrund, at det må overvejes, om Energiklagenævnet må anses for generelt inhabil i sager, hvor en tæt samarbejdspartner repræsenterer en af sagens parter. Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt Energiklagenævnet er inhabilt og derfor ikke kan behandle klagen af 11. marts Såfremt Energiklagenævnet ikke kan anses for inhabil, drejer sagen sig herefter om, hvorvidt klager er berettiget til at indbringe afgørelsen af 27. februar 2008 for Energiklagenævnet. Den påklagede afgørelse Ved afgørelsen af 27. februar 2008 godkendte Mariagerfjord Kommune varmeværkets projektforslag om ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro. Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 var vedlagt kopi af kommunens brev af 18. februar 2008, hvorved kommunen meddelte Dansk Fjernvarmes Projektselskab kommunens godkendelse af varmeværkets projektforslag. Af kommunens brev af 18. februar 2008 fremgår bl.a. følgende: Side 2 af 13 [...] Dansk Fjernvarmes Projektselskab søger for Hobro Varmeværk om godkendelse af et projekt vedrørende etablering af en ny fjernvarmecentral på ejendommen Lupinvej 21, Hobro. Begrundelse for projektet: Øget forsyningssikkerhed. Løsning af problemer med kapacitet. Frigørelse "Mest muligt" fra anvendelse af CO² forurenende brændsel på centralen på Hostrupvej. Behov for at etablere et moderene hjemsted for Hobro Varmeværk. Beslutning Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på et møde afholdt den 4. februar 2008, at det foreliggende projektforslag godkendes. Sagsfremstilling Ejendommen er beliggende i varmeplanens område for naturgas, men der er ikke tilslutningspligt. Fjernvarmecentralen skal udelukkende producere og levere varme til områder, der i varmeplanen er udlagt til fjernvarme.

3 Det er givet i varmeforsyningsloven, at et projektforslag skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt, for at kommunen kan godkende det. Sagen har været sendt til høring hos Naturgas Midt Nord samt til I/S Fælles Forbrænding. I/S Fælles Forbrænding har meddelt, at de ikke har indvendinger til projektforslaget. NGMN har i brev af den 18. september 2008 omtalt en række forhold af betydning for NGMN s vurdering af sagen i relation til mulighederne for at indklage Mariagerfjord Kommunes afgørelse i sagen. NGMN har foretaget en beregning, der sammenligner et projekt med naturgas med et bio-olieprojekt og oplyser, at der er en klar samfundsøkonomisk fordel ved naturgasalternativet. NGMN beregner de samfundsøkonomiske omkostninger ved naturgasalternativet til 14,3 mill. kr., mens de tilsvarende omkostninger ved bioolieløsningen beregnes til 17,5 mill. kr. D.v.s. en fordel på 3,2 mill. kr. Side 3 af 13 NGMN finder det uhensigtsmæssigt at etablere en ny fjernvarmecentral i naturgasområdet. Endelig påpeger NGMN, at det ikke fremgår af projektforslaget, at spidslastcentralens kapacitet er tilpasset det aktuelle varmebehov. NGMN ser ikke den nødvendige konkretisering af dette behov og anfører videre, at projektforslaget netop skal dokumentere dette forhold. NGMN konkluderer i brevet følgende hovedpunkter: At projektet kun er interessant for Hobro Varmeværk, fordi der er afgift på naturgas men ikke på bioolie. At godkendelse af det foreliggende projekt vil være i strid med varmeforsyningslovgivningen, idet projektforslaget ikke er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige. At såfremt projektforslaget godkendes på det foreliggende grundlag, må det forventes, at NGMN vil indklage afgørelsen for Energiklagenævnet. NGMN s indsigelse har været sendt til Hobro Varmeværk for eventuelle bemærkninger. Hobro Varmeværk har den 1. oktober 2007 fremsat følgende supplerende bemærkninger: Kedelcentralen etableres primært med henblik på spidsreservelast for nye områder, som er fjernvarmeforsynet - Hostrupkrogen og Erhvervsparken og Majsmarken. Herudover indgår kedlen som reserve for kedelcentralen på Hostrupvej 39, hvor den eksisterende kedelkapacitet i en given situation kan være mere

4 end 85% belastet, f. eks. ved havari på Fællesforbrændingen. Den nye kedelcentral skal give forsyningssikkerhed og leveringsgaranti. Da der ikke findes samfundsøkonomiske priser for bioolie, har DFP anvendt samfundsøkonomiske priser for fuelolie, da dette er alternativet, hvis produktionen skal fortsætte på Hostrupvej 39. Det er ikke muligt at udvide kapaciteten på Hostrupovej 39 på grund af pladsmangel. Hobro Varmeværk bemærker i øvrigt, at den samfundsøkonomiske forskel mellem naturgas og fuelolie på 3,2 mil. kroner over 20 år, som NGMN oplyser, er forsvindende lille i betragtning af usikkerheden i de samfundsøkonomiske beregninger. Hobro Varmeværk har valgt bio-olie som brændsel, da det er det billigste for forbrugerne, og da det er CO² neutralt. Side 4 af 13 Teknik og Byg bemærker, at der efter den før omtalte bekendtgørelse om godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg er mulighed for at godkende anlæg til spids- og reservelastkapacitet, der kun producerer varme. Det er videre muligt at godkende biomasse (bioolie) som brændsel. Kommunen skal som myndighed sørge for, at der ud fra en konkret vurdering vælges det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Kommunen kan i afgørelsen tillige inddrage selskabsøkonomiske hensyn. Teknik og Byg vurderer, at en fjernvarmekedel af den aktuelle størrelse bør placeres i et egentligt industriområde. Den foreslåede placering imødekommer en placering i et industriområde. Den aktuelle fjernvarmekedel leverer udelukkende varme til områder, der i den gældende varmeplan er udlagt til fjernvarme. De pågældende områder er ikke udlagt til forsyning med naturgas. Der er meddelt fornøden miljøgodkendelse til det aktuelle projekt. Det er endvidere væsentligt, at projektet er miljømæssigt fordelagtigt, idet anvendelsen af bio-olie er CO2-neutralt. På vurderingen af det samfundsøkonomiske aspekt lægger afdelingen vægt på, at den samfundsøkonomiske forskel mellem anvendelsen af naturgas og fuelolie på ca. kr. 3 mill. over en periode på 20 år er ubetydelig, når usikkerheden i de samfundsøkonomiske beregninger tages i betragtning.

5 Det er endelig væsentligt at sikre den billigst mulige varme til varmeværkets brugere, og projektet er det mest bruger- /selskabsøkonomiske. [...]. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager har anført, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 skal ophæves, da afgørelsen er behæftet med væsentlige mangler og er i strid med projektbekendtgørelsens regler (bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Klager har for så vidt angår projektforslaget navnlig anført følgende: Varmeværket ikke har vurderet en løsning med naturgas som brændsel, selvom kedelcentralen skal placeres i et område udlagt til naturgas Projektforslaget indeholder ikke relevante beregninger for et naturgasalternativ, hvorfor Mariagerfjord Kommunes vurderingsgrundlag er mangelfuldt. Klagers beregninger viser en samfundsøkonomisk fordel ved anvendelse af naturgas som brændsel på 3,3 mio. kr. Det må anses for en væsentlig mangel ved kommunens afgørelse, at kommunen har afvist klagers beregninger som værende uden betydning. Mariagerfjord Kommune har ikke undersøgt klagers beregninger nærmere eller forlangt supplerende beregninger til projektforslaget. Side 5 af 13 Klager har for så vidt angår spørgsmålet om inhabilitet navnlig anført følgende: Advokat Pernille Aagaard Truelsen har i en periode fra oktober 2007 bistået Energiklagenævnets sekretariat med en række sagsforberedende opgaver. Advokat Pernille Aagaard Truelsen har således inden for en kort periode været advokat for Energiklagenævnet som afgørende myndighed og for private virksomheder i sager indbragt for Energiklagenævnet. Klager finder, at dette forhold er udtryk for en dobbeltrolle, der giver anledning til at overveje, om Energiklagenævnet må anses for generelt inhabil i sager, hvor en tæt samarbejdspartner repræsenterer en af sagens parter. Klager har for så vidt angår spørgsmålet om klageberettigelse navnlig anført følgende: I henhold til varmeforsyningslovens 3 påhviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre planlægning for varmeforsyning i kommunen (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Kommunens forpligtelser i henhold til bestemmelsen er nærmere præciseret i projektbekendtgørelsens 23. Mariagerfjord Kommune bad på baggrund af projektbekendtgørelsens 23 klager om bemærkninger til projektfor-

6 slaget. Kommunen betragtede således på dette tidspunkt klager for et berørt forsyningsselskab. Som en naturlig konsekvens af kommunens egne dispositioner, og Energiklagenævnets hidtidige praksis i henhold til varmeforsyningsloven, hvorefter klager indgivet af forsyningsselskaber med aktiviteter i det pågældende forsyningsområde realitetsbehandles, er klager at betragte som klageberettiget. Den af projektforslaget omfattede kedelcentral er beliggende i et individuelt naturgasforsynet område, og derfor beliggende centralt i klagers forsyningspligtområde. Kedelcentralen er dog på nuværende tidspunkt ikke forsynet med naturgas. De af varmeværket fremhævede afgørelser fra Energiklagenævnet angående afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse, f.eks. Energiklagenævnets afgørelser af bl.a. 31. marts 2008 (j.nr og j.nr ), vedrører alle fastsættelse af forsyningspriser og dermed en helt anden problemstilling, end den i indeværende sag foreliggende. Sagen skal ses i sammenhæng med klagers klage over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 18. februar 2008, der ligeledes er indbragt for Energiklagenævnet af klager (Energiklagenævnets j.nr ). Denne sag vedrører et projektforslag om ændring af forsyningsform for BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro. BM Byggeindustri forsynes i dag af individuel naturgas, da virksomheden er beliggende i klagers distributionsområde. Projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S indeholder på trods heraf forslag om, at forsyningen af virksomheden skal overgå til fjernvarmeforsyning fra den kedelcentral kommunen har godkendt opført på Lupinvej 21. Klager har således aktiviteter i det pågældende forsyningsområde, og godkendelse af projektforslag om ny kedelcentral på Lupinvej 21 har således direkte betydning for klagers distribution af naturgas til området. Klager er på denne baggrund klageberettiget. Side 6 af 13 Energiklagenævnets afgørelser af 31. marts 2008 (j.nr og ) er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Varmeværkets synspunkter og bemærkninger Varmeværket finder, at klagen af 11. marts 2008 skal afvises på grund af manglende klageberettigelse. Varmeværket har i den forbindelse navnlig anført følgende: Det påklagede projektforslag om etableringen af en kedelcentral på Lupinvej 21, Hobro, medfører ingen ændring i områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen og er således uden økonomiske konsekvenser for klager. Klager er endvidere ikke aktuel leverandør af brændsel til nogen af de varmekilder, varmeværket betjener sig af, og projektforslaget medfører således hverken tab af indtægter på salg eller transmission af naturgas hos klager.

7 Det forhold, at den bygning, der skal rumme kedelcentralen, er beliggende i et område, der er udlagt til naturgasforsyning, må anses som uden betydning for sagen. Beliggenheden af bygningen, som indeholder varmeanlægget, har i sagens natur kun betydning for den rumopvarmning, der måtte være behov for i den pågældende bygning, hvilket forhold ikke er omfattet af projektforslaget. Projektet og dets godkendelse er således naturgasselskabet uvedkommende. Der henvises i øvrigt til Energiklagenævnets afgørelser af bl.a. 31. marts 2008 (j.nr og j.nr ), hvoraf fremgår, at der som betingelse for at kunne anses som part/klageberettiget kræves en væsentlig og individuel interesse i sagen. Projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S er udarbejdet på foranledning af BM Byggeindustri A/S. At varmeværket er anført som projektansvarlig skyldes alene, at man fejlagtigt anså dette som en betingelse for, at forslaget kunne antages til myndighedsbehandling. Initiativet til projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S er således ikke udgået fra varmeværket. Projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S er irrelevant for spørgsmålet om, hvorvidt klager er klageberettiget i indeværende sag, som ikke indebærer en ændring af forsyningsområderne, jf. projektbekendtgørelsens 7. Klager må således som klageberettiget i sagen vedrørende BM Byggeindustri A/S henvises til at fremføre sine synspunkter imod en ændring af forsyningsområdet under denne sag og ikke under indeværende sag. Side 7 af 13 Øvrige oplysninger i sagen Mariagerfjord Kommune har på Energiklagenævnets foranledning ved brev af 14. juli 2008 fremsendt yderligere materiale i sagen. Mariagerfjord Kommune har fremsendt kopi af kortmateriale, der illustrerer områdeafgræsningen mellem naturgas og fjernvarme i området omkring Lupinvej 21 og placeringen af den ønskede kedelcentral på Lupinvej 21 i forhold til områdeafgrænsningen. Mariagerfjord Kommune har endvidere ved brevet af 14. juli 2008 fremsendt kopi af Hobro Kommunes varmeplan af september Af kortmaterialet og Hobro Kommunes varmeplan fremgår, at den ønskede kedelcentral på Lupinvej 21 skal etableres i et område, der er udlagt til naturgasforsyning. Kedelcentralen skal imidlertid levere til et område, der er udlagt til fjernvarmeforsyning. Af kortmaterialet fremgår tillige, at der skal trækkes en fjernvarmeledning til BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18 fra kedelcentralen. Klagers klage over Mariagerfjord Kommunes godkendelse af 27. februar 2008 af dette projektforslag er ved afgørelse af behandlet af Energiklagenævnet (j.nr ). Energiklagenævnets afgørelse af vedrørende Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 om godkendelse af projektforslag om

8 fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S (Energiklagenævnets j.nr ) offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside: Retsgrundlaget Kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsen Af projektbekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: [...] 23. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. Ved ændringer i områdeafgrænsningen i forhold til det hidtidige plangrundlag, skal de berørte forsyningsselskaber mv. inddrages. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder og told- og skatteforvaltningen. [...] Side 8 af Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg kan påklages til Energiklagenævnet. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Klage indgives til kommunalbestyrelsen, der snarest sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal straks give projektansøger underretning, såfremt godkendelsen er påklaget. [...]. Forvaltningsloven regulerer bl.a. spørgsmålet om personlig inhabilitet for den, der virker inden for den offentlige forvaltning (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Af forvaltningslovens 3 fremgår bl.a. følgende: [...] 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn

9 eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. [...]. Side 9 af 13 Energiklagenævnets bemærkninger Ad Energiklagenævnets habilitet Myndighedsinhabilitet dvs. tilfælde, hvor en myndighed som sådan rammes af inhabilitet er ikke reguleret af forvaltningsloven, der alene regulerer spørgsmålet om personlig inhabilitet. Retstilstanden vedrørende myndighedsinhabilitet beror derfor hovedsageligt på den praksis, der har udviklet sig på grundlag af grundsætningerne og reglerne om den personlige inhabilitet. Den pågældende retstilstand er beskrevet nærmere i den forvaltningsretlige litteratur. Der kan bl.a. henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 280 ff. og Forvaltningsret. Sagsbehandling af Jens Garde m.fl., 6. udgave, 2007, Jurist- og Økonomiforbundets forlag side 124 ff. Det fremgår bl.a. heraf, at myndighedsinhabilitet i almindelighed fordrer, at myndigheden som sådan har en uvedkommende interesse. Myndighedsinhabilitet kan således foreligge i situationer, der er beslægtede med eller kan sidestilles med de situationer, der for den personlige inhabilitets vedkommende er omhandlet i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Dette kan f. eks. være i tilfælde, hvor myndigheden er part i en sag, kan betragtes som partsrepræsen-

10 tant, tidligere har truffet afgørelse i den konkrete sag eller i øvrigt har en uvedkommende interesse i en sags udfald. På baggrund af klagers brev af 4. juni 2008 vedrørende nævnets inhabilitet har Energiklagenævnet ved af 20. juni 2008 fremsendt en oversigt til klager over de sager, som advokat Pernille Aagaard Truelsen har været Energiklagenævnet behjælpelig med, samt et notat om det sagsforberedende arbejde, som advokat Pernille Aagaard Truelsen har udført. Som det fremgår heraf, har Energiklagenævnets sekretariat som følge af et ønske om en ekstraordinær, hurtig og midlertidig forøgelse af sagsbehandlingskapaciteten med henblik på, at et antal sager med forholdsvis høje sagsbehandlingstider blev afviklet inden for en kort periode, gjort brug af ekstern juridisk bistand. Kammeradvokaten havde ikke den fornødne kapacitet til at yde sagsforberedende arbejde i samtlige det antal sager, som nævnssekretariatet ønskede. Sekretariatet rettede på denne baggrund henvendelse til advokat Pernille Aagaard Truelsen i efteråret 2007 om lignende bistand i de sager, som Kammeradvokaten ikke havde mulighed for at bistå i. Advokat Pernille Aagaard Truelsen bistod derefter sekretariatet i perioden fra 22. oktober 2007 til 31. marts Side 10 af 13 Advokat Pernille Aagaard Truelsen har ikke virket som advokat for Energiklagenævnet. Det arbejde, advokaten har udført og som er udført på dennes kontor ved udlån af relevante sagsakter eller med kopi heraf til rådighed svarer til det arbejde, som en ansat juridisk sagsbehandler udfører i sekretariatet. Advokat Pernille Aagaard Truelsen udarbejdede, efter en drøftelse af sagen med sekretariatschefen, udkast til sagsindstilling indeholdende sagsfremstilling med begrundet indstilling til sagens afgørelse. Udkastet blev herefter forelagt sekretariatschefen, der gennemgik udkastet og i en række tilfælde supplerede og ændrede det. Efter sekretariatschefens endelige godkendelse af udkast til sagsindstilling, satte sekretariatschefen sagen på dagsordenen på et nævnsmøde i Energiklagenævnet med henblik på, at nævnet traf afgørelse i sagen. I forbindelse med sagsbehandlingen på et nævnsmøde deltager sagsbehandleren, der har udarbejdet udkast til sagsindstilling, for i samarbejde med sekretariatschefen at besvare eventuelle spørgsmål fra nævnsmedlemmerne. Advokat Pernille Aagaard Truelsen har med dette formål for øje deltaget sammen med sekretariatets juridiske medarbejdere på tre nævnsmøder fra januar til marts 2008 for så vidt angår de sager, hvor denne har bistået nævnssekretariatet med sagsforberedende arbejde. Advokat Pernille Aagaard Truelsens bistand kan således ganske ligestilles med den funktion, som de ansatte juridiske sagsbehandlere i sekretariatet udfører. Energiklagenævnet finder, at nævnet ikke er inhabil i indeværende sag. Energiklagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det forhold, at advokat Per-

11 nille Aagaard Truelsen har udarbejdet sagsindstillinger i et antal sager og i den forbindelse deltaget i tre nævnsmøder, ikke medfører, at nævnet som sådan har en uvedkommende interesse i nærværende sag. Det faglige samarbejde og kollegiale samvær mellem Energiklagenævnets medlemmer og advokat Pernille Aagaard Truelsen har været begrænset til et mindre antal nævnsmøder. Energiklagenævnet har ikke som følge heraf fået sådanne samarbejdsmæssige eller faglige relationer til advokat Pernille Aagaard Truelsen, at nævnet er blevet bærer af en uvedkommende interesse. Energiklagenævnet bemærker hertil, at nævnet heller ikke i sager, hvor tidligere ansatte i sekretariatet nu repræsenterer eller er ansat hos en klager eller en 1. instansmyndighed, på denne baggrund har kunnet anses for at have en uvedkommende interesse og derved ikke har kunnet træffe afgørelse i de pågældende sager på grund af inhabilitet. Spørgsmålet er herefter, om enkelte medlemmer af Energiklagenævnet eller ansatte i nævnets sekretariat er personligt inhabile. Energiklagenævnets medlemmer har, som anført ovenfor, haft et begrænset fagligt og kollegialt samvær med advokat Pernille Aagaard Truelsen. Medlemmerne har alene taget stilling til advokatens sagsindstillinger på samme måde, som det er tilfældet med sekretariatets medarbejdere, der forbereder og indstiller sager til nævnet. De enkelte medlemmer har således ikke fået sådanne personlige eller faglige relationer til advokat Pernille Aagaard Truelsen, at de har en uvedkommende interesse. Energiklagenævnets sekretariat, herunder sekretariatets enkelte medarbejdere har udover deltagelse i tre nævnsmøder samtidig med advokat Pernille Aagaard Truelsen tillige i et vist omfang bistået advokat Pernille Aagaard Truelsen med diverse praktiske foranstaltninger i forbindelse med dennes arbejde for nævnet. Dette har imidlertid heller ikke betydet, at de ansatte i sekretariatet har fået sådanne personlige eller faglige relationer til advokat Pernille Aagaard Truelsen, at de har en uvedkommende interesse. Energiklagenævnet finder således, at ingen af nævnets enkelte medlemmer eller ansatte i nævnets sekretariat kan anses for personligt inhabile i medfør af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Side 11 af 13 Energiklagenævnet finder herefter, at hverken nævnet som sådan, enkelte nævnsmedlemmer eller ansatte i sekretariatet er afskåret fra at behandle klagen af 11. marts 2008 på grund af inhabilitet. Ad klageberettigelse Det fremgår af projektbekendtgørelsens 29, stk. 2, at fristen for at indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Projektbekendtgørelsen indeholder udover 29, stk. 2, ikke særskilte regler om kredsen af klageberettigede. Vurderingen af hvem, der kan indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet efter klagebe-

12 stemmelsen, skal således foretages ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler. Efter de almindelige forvaltningsretlige regler kræves en individuel og væsentlig interesse i, at afgørelsen ændres, før der kan klages. En klageinstans, som Energiklagenævnet, kan kun behandle en klage fra en klageberettiget. At en afgørelse skal være væsentlig indebærer, at betydningen af afgørelsen for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. Det almindelige forvaltningsretlige klageberettigelsesbegreb er nærmere beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur og i praksis. Der kan bl.a. henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft- Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 67ff. Den påklagede afgørelse godkender etableringen af en kedelcentral, der skal placeres i et område udlagt til naturgasforsyning og levere varme til et område udlagt til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget medfører således ikke en ændring af områdeafgrænsningen mellem fjernvarmeforsyning og naturgasforsyning. Klager er endvidere ikke leverandør af brændsel til de varmekilder, som varmeværket benytter, hvorfor klagers leveringsmæssige og økonomiske forhold ikke berøres af projektet. Klager har på denne baggrund ikke en væsentlig interesse i Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008, og Energiklagenævnet finder herefter, at klager ikke er klageberettiget. Side 12 af 13 Det forhold, at Mariagerfjord Kommune har hørt klager over projektforslaget om etablering af en kedelcentral på Lupinvej 21, Hobro, ændrer ikke ved, at klagers interesse i sagen ikke kan anses for at være tilstrækkelig væsentlig. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at det forhold, at Mariagerfjord Kommune ved afgørelse af 27. februar 2008 har godkendt et projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S fra kedlen på Lupinvej 21, Hobro, ikke i sig selv medfører, at klager er klageberettiget i indeværende sag. Den pågældende kedelcentral bygges ikke med det formål at forsyne BM Byggeindustri A/S. En godkendelse af projektforslaget vedrørende kedelcentralen medfører således ikke, at forsyningen af BM Byggeindustri A/S fra denne kedel også vil kunne godkendes. Klager er klageberettiget i sagen vedrørende fjernvarmeforsyningen af BM Byggeindustri A/S, og Energiklagenævnet har ved afgørelse af behandlet klagers klage i denne sag (Energiklagenævnets j.nr ). Klager er derimod med ovennævnte begrundelse ikke klageberettiget i nærværende sag, Energiklagenævnet afviser herefter klagen af 11. marts 2008 over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 på grund af manglende klageberettigelse. Energiklagenævnets afgørelse

13 Naturgas Midt-Nord I/S klage over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 afvises. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet efter 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning og 29, stk. 1, i projektbekendtgørelsen. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende sagsøger. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Side 13 af 13 Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere