Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard Klagen afvises. Energiklagenævnet har ved af 22. maj 2008 fra Mariagerfjord Kommune modtaget klage af 11. marts 2008 fra Naturgas Midt-Nord I/S v/advokat Lisbeth Hjortborg Jensen, Advokatfirma Dahl (herefter benævnt klager) over kommunens afgørelse af 27. februar Ved afgørelsen godkendte Mariagerfjord Kommune Hobro Varmeværk a.m.b.a. s projektforslag af 8. februar 2007 om ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro. Hobro Varmeværk a.m.b.a. er under sagens behandling ved Energiklagenævnet repræsenteret af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokatfirmaet Energi & Miljø (herefter benævnt varmeværket). Sagens baggrund og problemstilling Dansk Fjernvarmes Projektselskab anmodede på vegne af varmeværket ved brev af 8. februar 2008 Mariagerfjord Kommune om godkendelse af projektforslag om etablering af ny kedelcentral på Lupinvej 21, Hobro. Kedelcentralen skal placeres i et område udlagt til naturgasforsyning, men kedelen skal forsyne et område, der er udlagt til fjernvarmeforsyning, med fjernvarme. Varmeværket har i brev af 21. maj 2008 til Energiklagenævnet anført, at klagen af 11. marts 2008 bør afvises, da klager ikke er klageberettiget. Varmeværket har i den forbindelse anmodet om, at Energiklagenævnet tager forlods CVR/SE-nr

2 og særskilt stilling til spørgsmålet om klagens afvisning som følge af manglende klageberettigelse. Klager har ved brev af 4. juni 2008 til Energiklagenævnet bemærket, at klager er blevet opmærksom på, at advokat Pernille Aagaard Truelsen, der repræsenterer varmeværket i denne sag, i en periode fra oktober 2007 har bistået Energiklagenævnets sekretariat med en række sagsforberedende opgaver. Klager anfører på denne baggrund, at det må overvejes, om Energiklagenævnet må anses for generelt inhabil i sager, hvor en tæt samarbejdspartner repræsenterer en af sagens parter. Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt Energiklagenævnet er inhabilt og derfor ikke kan behandle klagen af 11. marts Såfremt Energiklagenævnet ikke kan anses for inhabil, drejer sagen sig herefter om, hvorvidt klager er berettiget til at indbringe afgørelsen af 27. februar 2008 for Energiklagenævnet. Den påklagede afgørelse Ved afgørelsen af 27. februar 2008 godkendte Mariagerfjord Kommune varmeværkets projektforslag om ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro. Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 var vedlagt kopi af kommunens brev af 18. februar 2008, hvorved kommunen meddelte Dansk Fjernvarmes Projektselskab kommunens godkendelse af varmeværkets projektforslag. Af kommunens brev af 18. februar 2008 fremgår bl.a. følgende: Side 2 af 13 [...] Dansk Fjernvarmes Projektselskab søger for Hobro Varmeværk om godkendelse af et projekt vedrørende etablering af en ny fjernvarmecentral på ejendommen Lupinvej 21, Hobro. Begrundelse for projektet: Øget forsyningssikkerhed. Løsning af problemer med kapacitet. Frigørelse "Mest muligt" fra anvendelse af CO² forurenende brændsel på centralen på Hostrupvej. Behov for at etablere et moderene hjemsted for Hobro Varmeværk. Beslutning Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på et møde afholdt den 4. februar 2008, at det foreliggende projektforslag godkendes. Sagsfremstilling Ejendommen er beliggende i varmeplanens område for naturgas, men der er ikke tilslutningspligt. Fjernvarmecentralen skal udelukkende producere og levere varme til områder, der i varmeplanen er udlagt til fjernvarme.

3 Det er givet i varmeforsyningsloven, at et projektforslag skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt, for at kommunen kan godkende det. Sagen har været sendt til høring hos Naturgas Midt Nord samt til I/S Fælles Forbrænding. I/S Fælles Forbrænding har meddelt, at de ikke har indvendinger til projektforslaget. NGMN har i brev af den 18. september 2008 omtalt en række forhold af betydning for NGMN s vurdering af sagen i relation til mulighederne for at indklage Mariagerfjord Kommunes afgørelse i sagen. NGMN har foretaget en beregning, der sammenligner et projekt med naturgas med et bio-olieprojekt og oplyser, at der er en klar samfundsøkonomisk fordel ved naturgasalternativet. NGMN beregner de samfundsøkonomiske omkostninger ved naturgasalternativet til 14,3 mill. kr., mens de tilsvarende omkostninger ved bioolieløsningen beregnes til 17,5 mill. kr. D.v.s. en fordel på 3,2 mill. kr. Side 3 af 13 NGMN finder det uhensigtsmæssigt at etablere en ny fjernvarmecentral i naturgasområdet. Endelig påpeger NGMN, at det ikke fremgår af projektforslaget, at spidslastcentralens kapacitet er tilpasset det aktuelle varmebehov. NGMN ser ikke den nødvendige konkretisering af dette behov og anfører videre, at projektforslaget netop skal dokumentere dette forhold. NGMN konkluderer i brevet følgende hovedpunkter: At projektet kun er interessant for Hobro Varmeværk, fordi der er afgift på naturgas men ikke på bioolie. At godkendelse af det foreliggende projekt vil være i strid med varmeforsyningslovgivningen, idet projektforslaget ikke er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige. At såfremt projektforslaget godkendes på det foreliggende grundlag, må det forventes, at NGMN vil indklage afgørelsen for Energiklagenævnet. NGMN s indsigelse har været sendt til Hobro Varmeværk for eventuelle bemærkninger. Hobro Varmeværk har den 1. oktober 2007 fremsat følgende supplerende bemærkninger: Kedelcentralen etableres primært med henblik på spidsreservelast for nye områder, som er fjernvarmeforsynet - Hostrupkrogen og Erhvervsparken og Majsmarken. Herudover indgår kedlen som reserve for kedelcentralen på Hostrupvej 39, hvor den eksisterende kedelkapacitet i en given situation kan være mere

4 end 85% belastet, f. eks. ved havari på Fællesforbrændingen. Den nye kedelcentral skal give forsyningssikkerhed og leveringsgaranti. Da der ikke findes samfundsøkonomiske priser for bioolie, har DFP anvendt samfundsøkonomiske priser for fuelolie, da dette er alternativet, hvis produktionen skal fortsætte på Hostrupvej 39. Det er ikke muligt at udvide kapaciteten på Hostrupovej 39 på grund af pladsmangel. Hobro Varmeværk bemærker i øvrigt, at den samfundsøkonomiske forskel mellem naturgas og fuelolie på 3,2 mil. kroner over 20 år, som NGMN oplyser, er forsvindende lille i betragtning af usikkerheden i de samfundsøkonomiske beregninger. Hobro Varmeværk har valgt bio-olie som brændsel, da det er det billigste for forbrugerne, og da det er CO² neutralt. Side 4 af 13 Teknik og Byg bemærker, at der efter den før omtalte bekendtgørelse om godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg er mulighed for at godkende anlæg til spids- og reservelastkapacitet, der kun producerer varme. Det er videre muligt at godkende biomasse (bioolie) som brændsel. Kommunen skal som myndighed sørge for, at der ud fra en konkret vurdering vælges det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Kommunen kan i afgørelsen tillige inddrage selskabsøkonomiske hensyn. Teknik og Byg vurderer, at en fjernvarmekedel af den aktuelle størrelse bør placeres i et egentligt industriområde. Den foreslåede placering imødekommer en placering i et industriområde. Den aktuelle fjernvarmekedel leverer udelukkende varme til områder, der i den gældende varmeplan er udlagt til fjernvarme. De pågældende områder er ikke udlagt til forsyning med naturgas. Der er meddelt fornøden miljøgodkendelse til det aktuelle projekt. Det er endvidere væsentligt, at projektet er miljømæssigt fordelagtigt, idet anvendelsen af bio-olie er CO2-neutralt. På vurderingen af det samfundsøkonomiske aspekt lægger afdelingen vægt på, at den samfundsøkonomiske forskel mellem anvendelsen af naturgas og fuelolie på ca. kr. 3 mill. over en periode på 20 år er ubetydelig, når usikkerheden i de samfundsøkonomiske beregninger tages i betragtning.

5 Det er endelig væsentligt at sikre den billigst mulige varme til varmeværkets brugere, og projektet er det mest bruger- /selskabsøkonomiske. [...]. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager har anført, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 skal ophæves, da afgørelsen er behæftet med væsentlige mangler og er i strid med projektbekendtgørelsens regler (bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Klager har for så vidt angår projektforslaget navnlig anført følgende: Varmeværket ikke har vurderet en løsning med naturgas som brændsel, selvom kedelcentralen skal placeres i et område udlagt til naturgas Projektforslaget indeholder ikke relevante beregninger for et naturgasalternativ, hvorfor Mariagerfjord Kommunes vurderingsgrundlag er mangelfuldt. Klagers beregninger viser en samfundsøkonomisk fordel ved anvendelse af naturgas som brændsel på 3,3 mio. kr. Det må anses for en væsentlig mangel ved kommunens afgørelse, at kommunen har afvist klagers beregninger som værende uden betydning. Mariagerfjord Kommune har ikke undersøgt klagers beregninger nærmere eller forlangt supplerende beregninger til projektforslaget. Side 5 af 13 Klager har for så vidt angår spørgsmålet om inhabilitet navnlig anført følgende: Advokat Pernille Aagaard Truelsen har i en periode fra oktober 2007 bistået Energiklagenævnets sekretariat med en række sagsforberedende opgaver. Advokat Pernille Aagaard Truelsen har således inden for en kort periode været advokat for Energiklagenævnet som afgørende myndighed og for private virksomheder i sager indbragt for Energiklagenævnet. Klager finder, at dette forhold er udtryk for en dobbeltrolle, der giver anledning til at overveje, om Energiklagenævnet må anses for generelt inhabil i sager, hvor en tæt samarbejdspartner repræsenterer en af sagens parter. Klager har for så vidt angår spørgsmålet om klageberettigelse navnlig anført følgende: I henhold til varmeforsyningslovens 3 påhviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre planlægning for varmeforsyning i kommunen (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Kommunens forpligtelser i henhold til bestemmelsen er nærmere præciseret i projektbekendtgørelsens 23. Mariagerfjord Kommune bad på baggrund af projektbekendtgørelsens 23 klager om bemærkninger til projektfor-

6 slaget. Kommunen betragtede således på dette tidspunkt klager for et berørt forsyningsselskab. Som en naturlig konsekvens af kommunens egne dispositioner, og Energiklagenævnets hidtidige praksis i henhold til varmeforsyningsloven, hvorefter klager indgivet af forsyningsselskaber med aktiviteter i det pågældende forsyningsområde realitetsbehandles, er klager at betragte som klageberettiget. Den af projektforslaget omfattede kedelcentral er beliggende i et individuelt naturgasforsynet område, og derfor beliggende centralt i klagers forsyningspligtområde. Kedelcentralen er dog på nuværende tidspunkt ikke forsynet med naturgas. De af varmeværket fremhævede afgørelser fra Energiklagenævnet angående afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse, f.eks. Energiklagenævnets afgørelser af bl.a. 31. marts 2008 (j.nr og j.nr ), vedrører alle fastsættelse af forsyningspriser og dermed en helt anden problemstilling, end den i indeværende sag foreliggende. Sagen skal ses i sammenhæng med klagers klage over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 18. februar 2008, der ligeledes er indbragt for Energiklagenævnet af klager (Energiklagenævnets j.nr ). Denne sag vedrører et projektforslag om ændring af forsyningsform for BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro. BM Byggeindustri forsynes i dag af individuel naturgas, da virksomheden er beliggende i klagers distributionsområde. Projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S indeholder på trods heraf forslag om, at forsyningen af virksomheden skal overgå til fjernvarmeforsyning fra den kedelcentral kommunen har godkendt opført på Lupinvej 21. Klager har således aktiviteter i det pågældende forsyningsområde, og godkendelse af projektforslag om ny kedelcentral på Lupinvej 21 har således direkte betydning for klagers distribution af naturgas til området. Klager er på denne baggrund klageberettiget. Side 6 af 13 Energiklagenævnets afgørelser af 31. marts 2008 (j.nr og ) er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Varmeværkets synspunkter og bemærkninger Varmeværket finder, at klagen af 11. marts 2008 skal afvises på grund af manglende klageberettigelse. Varmeværket har i den forbindelse navnlig anført følgende: Det påklagede projektforslag om etableringen af en kedelcentral på Lupinvej 21, Hobro, medfører ingen ændring i områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen og er således uden økonomiske konsekvenser for klager. Klager er endvidere ikke aktuel leverandør af brændsel til nogen af de varmekilder, varmeværket betjener sig af, og projektforslaget medfører således hverken tab af indtægter på salg eller transmission af naturgas hos klager.

7 Det forhold, at den bygning, der skal rumme kedelcentralen, er beliggende i et område, der er udlagt til naturgasforsyning, må anses som uden betydning for sagen. Beliggenheden af bygningen, som indeholder varmeanlægget, har i sagens natur kun betydning for den rumopvarmning, der måtte være behov for i den pågældende bygning, hvilket forhold ikke er omfattet af projektforslaget. Projektet og dets godkendelse er således naturgasselskabet uvedkommende. Der henvises i øvrigt til Energiklagenævnets afgørelser af bl.a. 31. marts 2008 (j.nr og j.nr ), hvoraf fremgår, at der som betingelse for at kunne anses som part/klageberettiget kræves en væsentlig og individuel interesse i sagen. Projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S er udarbejdet på foranledning af BM Byggeindustri A/S. At varmeværket er anført som projektansvarlig skyldes alene, at man fejlagtigt anså dette som en betingelse for, at forslaget kunne antages til myndighedsbehandling. Initiativet til projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S er således ikke udgået fra varmeværket. Projektforslaget vedrørende BM Byggeindustri A/S er irrelevant for spørgsmålet om, hvorvidt klager er klageberettiget i indeværende sag, som ikke indebærer en ændring af forsyningsområderne, jf. projektbekendtgørelsens 7. Klager må således som klageberettiget i sagen vedrørende BM Byggeindustri A/S henvises til at fremføre sine synspunkter imod en ændring af forsyningsområdet under denne sag og ikke under indeværende sag. Side 7 af 13 Øvrige oplysninger i sagen Mariagerfjord Kommune har på Energiklagenævnets foranledning ved brev af 14. juli 2008 fremsendt yderligere materiale i sagen. Mariagerfjord Kommune har fremsendt kopi af kortmateriale, der illustrerer områdeafgræsningen mellem naturgas og fjernvarme i området omkring Lupinvej 21 og placeringen af den ønskede kedelcentral på Lupinvej 21 i forhold til områdeafgrænsningen. Mariagerfjord Kommune har endvidere ved brevet af 14. juli 2008 fremsendt kopi af Hobro Kommunes varmeplan af september Af kortmaterialet og Hobro Kommunes varmeplan fremgår, at den ønskede kedelcentral på Lupinvej 21 skal etableres i et område, der er udlagt til naturgasforsyning. Kedelcentralen skal imidlertid levere til et område, der er udlagt til fjernvarmeforsyning. Af kortmaterialet fremgår tillige, at der skal trækkes en fjernvarmeledning til BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18 fra kedelcentralen. Klagers klage over Mariagerfjord Kommunes godkendelse af 27. februar 2008 af dette projektforslag er ved afgørelse af behandlet af Energiklagenævnet (j.nr ). Energiklagenævnets afgørelse af vedrørende Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 om godkendelse af projektforslag om

8 fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S (Energiklagenævnets j.nr ) offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside: Retsgrundlaget Kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsen Af projektbekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: [...] 23. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. Ved ændringer i områdeafgrænsningen i forhold til det hidtidige plangrundlag, skal de berørte forsyningsselskaber mv. inddrages. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder og told- og skatteforvaltningen. [...] Side 8 af Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg kan påklages til Energiklagenævnet. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Klage indgives til kommunalbestyrelsen, der snarest sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal straks give projektansøger underretning, såfremt godkendelsen er påklaget. [...]. Forvaltningsloven regulerer bl.a. spørgsmålet om personlig inhabilitet for den, der virker inden for den offentlige forvaltning (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Af forvaltningslovens 3 fremgår bl.a. følgende: [...] 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn

9 eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. [...]. Side 9 af 13 Energiklagenævnets bemærkninger Ad Energiklagenævnets habilitet Myndighedsinhabilitet dvs. tilfælde, hvor en myndighed som sådan rammes af inhabilitet er ikke reguleret af forvaltningsloven, der alene regulerer spørgsmålet om personlig inhabilitet. Retstilstanden vedrørende myndighedsinhabilitet beror derfor hovedsageligt på den praksis, der har udviklet sig på grundlag af grundsætningerne og reglerne om den personlige inhabilitet. Den pågældende retstilstand er beskrevet nærmere i den forvaltningsretlige litteratur. Der kan bl.a. henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 280 ff. og Forvaltningsret. Sagsbehandling af Jens Garde m.fl., 6. udgave, 2007, Jurist- og Økonomiforbundets forlag side 124 ff. Det fremgår bl.a. heraf, at myndighedsinhabilitet i almindelighed fordrer, at myndigheden som sådan har en uvedkommende interesse. Myndighedsinhabilitet kan således foreligge i situationer, der er beslægtede med eller kan sidestilles med de situationer, der for den personlige inhabilitets vedkommende er omhandlet i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Dette kan f. eks. være i tilfælde, hvor myndigheden er part i en sag, kan betragtes som partsrepræsen-

10 tant, tidligere har truffet afgørelse i den konkrete sag eller i øvrigt har en uvedkommende interesse i en sags udfald. På baggrund af klagers brev af 4. juni 2008 vedrørende nævnets inhabilitet har Energiklagenævnet ved af 20. juni 2008 fremsendt en oversigt til klager over de sager, som advokat Pernille Aagaard Truelsen har været Energiklagenævnet behjælpelig med, samt et notat om det sagsforberedende arbejde, som advokat Pernille Aagaard Truelsen har udført. Som det fremgår heraf, har Energiklagenævnets sekretariat som følge af et ønske om en ekstraordinær, hurtig og midlertidig forøgelse af sagsbehandlingskapaciteten med henblik på, at et antal sager med forholdsvis høje sagsbehandlingstider blev afviklet inden for en kort periode, gjort brug af ekstern juridisk bistand. Kammeradvokaten havde ikke den fornødne kapacitet til at yde sagsforberedende arbejde i samtlige det antal sager, som nævnssekretariatet ønskede. Sekretariatet rettede på denne baggrund henvendelse til advokat Pernille Aagaard Truelsen i efteråret 2007 om lignende bistand i de sager, som Kammeradvokaten ikke havde mulighed for at bistå i. Advokat Pernille Aagaard Truelsen bistod derefter sekretariatet i perioden fra 22. oktober 2007 til 31. marts Side 10 af 13 Advokat Pernille Aagaard Truelsen har ikke virket som advokat for Energiklagenævnet. Det arbejde, advokaten har udført og som er udført på dennes kontor ved udlån af relevante sagsakter eller med kopi heraf til rådighed svarer til det arbejde, som en ansat juridisk sagsbehandler udfører i sekretariatet. Advokat Pernille Aagaard Truelsen udarbejdede, efter en drøftelse af sagen med sekretariatschefen, udkast til sagsindstilling indeholdende sagsfremstilling med begrundet indstilling til sagens afgørelse. Udkastet blev herefter forelagt sekretariatschefen, der gennemgik udkastet og i en række tilfælde supplerede og ændrede det. Efter sekretariatschefens endelige godkendelse af udkast til sagsindstilling, satte sekretariatschefen sagen på dagsordenen på et nævnsmøde i Energiklagenævnet med henblik på, at nævnet traf afgørelse i sagen. I forbindelse med sagsbehandlingen på et nævnsmøde deltager sagsbehandleren, der har udarbejdet udkast til sagsindstilling, for i samarbejde med sekretariatschefen at besvare eventuelle spørgsmål fra nævnsmedlemmerne. Advokat Pernille Aagaard Truelsen har med dette formål for øje deltaget sammen med sekretariatets juridiske medarbejdere på tre nævnsmøder fra januar til marts 2008 for så vidt angår de sager, hvor denne har bistået nævnssekretariatet med sagsforberedende arbejde. Advokat Pernille Aagaard Truelsens bistand kan således ganske ligestilles med den funktion, som de ansatte juridiske sagsbehandlere i sekretariatet udfører. Energiklagenævnet finder, at nævnet ikke er inhabil i indeværende sag. Energiklagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det forhold, at advokat Per-

11 nille Aagaard Truelsen har udarbejdet sagsindstillinger i et antal sager og i den forbindelse deltaget i tre nævnsmøder, ikke medfører, at nævnet som sådan har en uvedkommende interesse i nærværende sag. Det faglige samarbejde og kollegiale samvær mellem Energiklagenævnets medlemmer og advokat Pernille Aagaard Truelsen har været begrænset til et mindre antal nævnsmøder. Energiklagenævnet har ikke som følge heraf fået sådanne samarbejdsmæssige eller faglige relationer til advokat Pernille Aagaard Truelsen, at nævnet er blevet bærer af en uvedkommende interesse. Energiklagenævnet bemærker hertil, at nævnet heller ikke i sager, hvor tidligere ansatte i sekretariatet nu repræsenterer eller er ansat hos en klager eller en 1. instansmyndighed, på denne baggrund har kunnet anses for at have en uvedkommende interesse og derved ikke har kunnet træffe afgørelse i de pågældende sager på grund af inhabilitet. Spørgsmålet er herefter, om enkelte medlemmer af Energiklagenævnet eller ansatte i nævnets sekretariat er personligt inhabile. Energiklagenævnets medlemmer har, som anført ovenfor, haft et begrænset fagligt og kollegialt samvær med advokat Pernille Aagaard Truelsen. Medlemmerne har alene taget stilling til advokatens sagsindstillinger på samme måde, som det er tilfældet med sekretariatets medarbejdere, der forbereder og indstiller sager til nævnet. De enkelte medlemmer har således ikke fået sådanne personlige eller faglige relationer til advokat Pernille Aagaard Truelsen, at de har en uvedkommende interesse. Energiklagenævnets sekretariat, herunder sekretariatets enkelte medarbejdere har udover deltagelse i tre nævnsmøder samtidig med advokat Pernille Aagaard Truelsen tillige i et vist omfang bistået advokat Pernille Aagaard Truelsen med diverse praktiske foranstaltninger i forbindelse med dennes arbejde for nævnet. Dette har imidlertid heller ikke betydet, at de ansatte i sekretariatet har fået sådanne personlige eller faglige relationer til advokat Pernille Aagaard Truelsen, at de har en uvedkommende interesse. Energiklagenævnet finder således, at ingen af nævnets enkelte medlemmer eller ansatte i nævnets sekretariat kan anses for personligt inhabile i medfør af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Side 11 af 13 Energiklagenævnet finder herefter, at hverken nævnet som sådan, enkelte nævnsmedlemmer eller ansatte i sekretariatet er afskåret fra at behandle klagen af 11. marts 2008 på grund af inhabilitet. Ad klageberettigelse Det fremgår af projektbekendtgørelsens 29, stk. 2, at fristen for at indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Projektbekendtgørelsen indeholder udover 29, stk. 2, ikke særskilte regler om kredsen af klageberettigede. Vurderingen af hvem, der kan indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet efter klagebe-

12 stemmelsen, skal således foretages ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler. Efter de almindelige forvaltningsretlige regler kræves en individuel og væsentlig interesse i, at afgørelsen ændres, før der kan klages. En klageinstans, som Energiklagenævnet, kan kun behandle en klage fra en klageberettiget. At en afgørelse skal være væsentlig indebærer, at betydningen af afgørelsen for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. Det almindelige forvaltningsretlige klageberettigelsesbegreb er nærmere beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur og i praksis. Der kan bl.a. henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft- Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 67ff. Den påklagede afgørelse godkender etableringen af en kedelcentral, der skal placeres i et område udlagt til naturgasforsyning og levere varme til et område udlagt til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget medfører således ikke en ændring af områdeafgrænsningen mellem fjernvarmeforsyning og naturgasforsyning. Klager er endvidere ikke leverandør af brændsel til de varmekilder, som varmeværket benytter, hvorfor klagers leveringsmæssige og økonomiske forhold ikke berøres af projektet. Klager har på denne baggrund ikke en væsentlig interesse i Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008, og Energiklagenævnet finder herefter, at klager ikke er klageberettiget. Side 12 af 13 Det forhold, at Mariagerfjord Kommune har hørt klager over projektforslaget om etablering af en kedelcentral på Lupinvej 21, Hobro, ændrer ikke ved, at klagers interesse i sagen ikke kan anses for at være tilstrækkelig væsentlig. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at det forhold, at Mariagerfjord Kommune ved afgørelse af 27. februar 2008 har godkendt et projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S fra kedlen på Lupinvej 21, Hobro, ikke i sig selv medfører, at klager er klageberettiget i indeværende sag. Den pågældende kedelcentral bygges ikke med det formål at forsyne BM Byggeindustri A/S. En godkendelse af projektforslaget vedrørende kedelcentralen medfører således ikke, at forsyningen af BM Byggeindustri A/S fra denne kedel også vil kunne godkendes. Klager er klageberettiget i sagen vedrørende fjernvarmeforsyningen af BM Byggeindustri A/S, og Energiklagenævnet har ved afgørelse af behandlet klagers klage i denne sag (Energiklagenævnets j.nr ). Klager er derimod med ovennævnte begrundelse ikke klageberettiget i nærværende sag, Energiklagenævnet afviser herefter klagen af 11. marts 2008 over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 på grund af manglende klageberettigelse. Energiklagenævnets afgørelse

13 Naturgas Midt-Nord I/S klage over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 afvises. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet efter 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning og 29, stk. 1, i projektbekendtgørelsen. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende sagsøger. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Side 13 af 13 Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk [...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str. 11 15320 Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a.

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Folketingets Ombudsmand har ved brev af 28. september 2005 til Energiklagenævnet videresendt

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM Berner A/S Aalborg Kommune,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. habiliteten for en af Viborg Kommune anvendt advokat

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. habiliteten for en af Viborg Kommune anvendt advokat Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 28-05- 2009 Vedr. habiliteten for en af Viborg Kommune anvendt advokat TILSYNET X rettede på vegne af Enhedslisten i Viborg ved mail af 4. december 2007 henvendelse til

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere