ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold."

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Januar 2011 Kære læsere. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Jeg får stadig mange tilmeldinger til mit nyhedsbrev fra interesserede overalt i Frankrig og fra en række andre lande, herunder Danmark, og jeg er nu kommet op på at have omkring abonnenter på mit nyhedsbrev. Det vidner om den store interesse der er for at blive orienteret om franske forhold, og at jeg med mit nyhedsbrev har ramt en række emner, som der har været et hidtil udækket behov for at få beskrevet. Den store tilslutning betyder også, at jeg kan udtale mig med betydelig vægt, når jeg henvender mig til myndighederne om franske forhold, ligesom de mange enkelthenvendelser betyder, at jeg kontinuerligt har føling med de problemer, som optager danskere i Frankrig. Der er fremsat lovforslag i Folketinget om ændring af opsigelsesloven Skatteministeren har den 26. januar 2011 fremsat et lovforslag i Folketinget om ændring af loven om opsigelse af overenskomsterne med Frankrig og Spanien. Lovforslaget har nummer L 122 og kan læses på Folketingets hjemmeside Ved lovforslaget genindføres den overgangsordning, som også fremgik af den oprindelige lov om, at personer, som den 28. november 2007 boede i Frankrig, og som den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, kan fratrække franske skatter, som de skal betale af deres tjenestemandspension i de danske skatter, som de ligeledes skal betale af pensionen. De kommer altså til samlet at betale et beløb, som svarer til den danske skat af tjenestemandspensionen, og det er det beløb, som de hele tiden har skullet betale, også dengang da dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig endnu var i kraft. Denne ordning blev fjernet fra opsigelsesloven ved en lovændring i 2009 som følge af, at Frankrig havde bebudet selv at ville indføre en sådan mulighed for at give dobbeltbeskatningslempelse. Da de franske regler ikke kom til at omfatte pensioner, foreslås den oprindelige danske regel nu indført på ny. Desuden indføres der skattefrihed til Danmark for piloter og kabinepersonale, der arbejder på de internationale ruter i den danske afdeling af SAS og har bopæl i Frankrig og i Spanien, så længe de pågældende bliver boende i dette land. Det er dog en forudsætning, at de var bosiddende i Frankrig eller i Spanien den 28. november Disse personalegrupper var kommet alvorligt i klemme som følge af bortfaldet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, som gjorde at de nu skulle betale dansk skat af deres løn, selvom de hidtil før dobbeltbeskatningsoverenskomsternes 1

2 bortfald kun havde betalt fransk eller spansk skat. De blev derved ofre for en teknisk mangel ved kildeskatteloven, idet denne ikke forudser, at et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium kan have personer ansat i en afdeling i Danmark samtidig med at den effektive ledelse befinder sig udenfor Danmark. Det er netop tilfældet for SAS, og de upåregnede virkninger af denne tekniske mangel, der viste sig, da dobbeltbeskatningsoverenskomsterne blev opsagt, afhjælpes nu med lovforslaget, således at disse personalegrupper kommer ind under overgangsordningerne. Jeg har haft en del kontakter til Skatteministeriet vedrørende det nye lovforslag og er også kommet med henstillinger om, at man fandt frem til en smidig løsning, når det drejer sig om, hvorledes man skal bære sig ad med at fratrække de franske skatter i de danske skatter af dansk tjenestemandspension. Det betyder, at man nu ifølge lovforslaget kan anmode om nedsættelse af den danske skat med de forventede franske skatter allerede ved forskudsregistreringen, så man undgår at skulle lægge skat ud, som man så senere skal anmode om at få refunderet. Desuden er det blevet præciseret, at den franske skat af tjenestemandspensionen skal beregnes med den samme procentsats som skatteyderens øvrige franske skatter efter et system, som skulle være foreneligt med det franske skattesystem. Det er min opfattelse, at lovforslaget hermed indfører en noget mere smidig ordning end den, som fremgik af den oprindelige lov. Det er min forventning, at lovforslaget vil blive gennemført med et meget stort flertal i Folketinget. Sker dette inden den 1. april 2011, den dato hvor loven foreslås at skulle træde i kraft, vil både tjenestemandspensionister og SAS-personale kunne ansøge om efter denne dato at få tilbageført det beløb, som man siden den 1. januar 2009 har betalt for meget i skat til Danmark. Henvendelse til Folketingets Skatteudvalg med opfordring om at indlede forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster Når det nuværende lovforslag er vedtaget og blevet til endelig lov, har såvel Danmark som Frankrig løst en række af de problemer, som er opstået for private ved, at dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er blevet opsagt. Derimod er der fortsat en række uafklarede problemer for erhvervslivet med hensyn til dets aktiviteter i Frankrig og i Spanien. Et spørgsmål, som imidlertid fortsat ikke er blevet løst, er beskatningen af pensioner for danskere, som bor i (eller påtænker at flytte til) Frankrig, og som ikke er omfattet af overgangsreglerne i opsigelsesloven. Disse personer udsættes fortsat for dobbeltbeskatning, og for disse persongrupper er situationen fortsat helt fastlås. Hverken Frankrig eller Danmark synes i øjeblikket villige til at tage nogen form for initiativ til at løse situationen for disse mennesker, og fra begge sider er det indstillingen, at det er den anden part, der bør tage initiativet, eller som bærer skylden for, at situationen er gået i hårdknude. Fra dansk side henviser man til, at det efter international praksis er bopælslandet og altså Frankrig, der skal give dobbeltbeskatningslempelse, og fra fransk side gøres det gældende, at landet sammen med Spanien hører til de to lande i Europa, som modtager flest udenlandske pensionister, og at man ikke kan acceptere, at disse skal kunne bo der uden at man får skatteindtægter fra dem samtidig med at man har udgifter for disse tilflyttere til hospitaler, ældreforsorg, velfærdsudgifter, veje og anlæg med videre. Ingen af parterne vil altså give sig i konflikten, og derfor kan denne fortsætte i mange år. Muligvis lykkes det aldrig at nå frem til en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. 2

3 I et forsøg på at løse op for denne konflikt har jeg skrevet til Folketingets Skatteudvalg og til Skatteministeren og opfordret til, at det bringes under overvejelse at indlede forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og med Spanien, således at konflikten om pensionsbeskatningen løses på samme måde som det i sin tid skete under forhandlingerne med Portugal om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Danmark opsagde for en del år siden dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Portugal med henblik på at kunne beskatte danske pensionsudbetalinger, og efter nogle år uden dobbeltbeskatningsoverenskomst tog Portugal initiativet, og der blev på kort tid afsluttet aftale om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor man delte i porten, således at Portugal beskattede pensionerne med portugisisk skat og Danmark beskattede pensionerne men gav mulighed for, at man kunne fratrække den portugisiske skat i den danske skat efter en metode, der kaldes for omvendt credit. Og pensionisterne, der boede i Portugal, undgik derefter at blive dobbeltbeskattede. Min henvendelse til Folketingets Skatteudvalg er vedhæftet til dette nummer af ORIENTERING. Klage til EU-kommissionen over at Frankrig og Danmark dobbeltbeskatter danske pensionister i Frankrig Som omtalt i decembernummeret fra 2010 af ORIENTERING arbejdes der i øjeblikket på en klage til EU-kommissionen for ad denne vej at forsøge at få EU til at intervenere i konflikten. Det er både Danmark og Frankrig, der er årsag til, at man udsættes for dobbeltbeskatning, og derfor vil klagen blive indgivet mod begge lande med henblik på at få de to lande til at fjerne den opståede dobbeltbeskatning. Borgerne i EU er beskyttet af de europæiske rettigheder om uhindret at kunne flytte til andre EUlande, og en dobbeltbeskatning kan derfor være en alvorlig hindring for at kunne udøve denne ret. Desuden har begge de to lande indgået internationale aftaler både indenfor EU og indenfor OECD, hvor de har accepteret at tilstræbe om nødvendigt at undgå, at borgerne i medlemslandene udsættes for dobbeltbeskatning. Det er den danske advokat Bertil Jacobi fra Roskilde, der sammen med den svenske juraprofessor fra Lund, Carl Michael von Quitzow står for udarbejdelsen af denne klage til EU, og der er nu kommet tilstrækkelig tilslutning til klagen til at denne kan gennemføres. Der indsamles for øjeblikket materiale til brug for klagen, og denne ventes indgivet i løbet af den nærmeste fremtid. Til brug for klagen er der behov for at kunne fremkomme med konkrete eksempler på personer, som er blevet ramt eller vil blive ramt af dobbeltbeskatning, enten fordi de allerede bor i Frankrig og betaler dobbelt skat af deres pensioner, fordi de har eller har haft planer om at flytte til Frankrig og derved vil komme til at betale dobbelt skat af deres pensioner, fordi de allerede bor i Frankrig og vil komme til at betale dobbelt skat af deres pensioner, når disse kommer til udbetaling, eller fordi de som franskmænd bor i Danmark og ikke kan flytte tilbage til deres fødeland som pensionister uden at blive dobbeltbeskattet af deres pensioner, eller fordi de i øvrigt er blevet fanget af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig. Personer blandt mine læsere, som på denne måde er blevet ramt, må gerne fortsat give sig til kende og beskrive deres situation i en henvendelse til advokat Bertil Jacobi på Man må gerne samtidig sætte mig på som modtager af mailen på adressen 3

4 De modtagne oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og de pågældendes navne og øvrige personlige oplysninger vil kun blive videregivet efter accept fra den, som har givet indberetningen. Forhøjelse af skattesatser i Frankrig I forbindelse med vedtagelsen af den franske finanslov for 2011 sidst på året 2010 er der sket visse forhøjelser af de franske skattesatser. Den franske indkomstskat (impôt sur les revenus), der har en progressiv skatteskala, som hidtil har haft en top på 40 % af indtægten, er blevet hævet med et procentpoint, således at den højeste skattesats nu er 41 % af indkomsten, såfremt denne overstiger euros. For den franske formueskat (ISF) er fribeløbet pr. 1. januar 2011 hævet fra euros til euros, og den progressive skatteskala går nu fra 0,55 % af formuer over på euros og derover op til 1,80 % af den del af formuen, som overstiger euros for de lykkelige formueejere, der har så store formuer. Satserne for prélèvements sociaux er også blevet hævet fra 12,1 % til 12,3 % og består nu af CSG (Contribution Sociale Généralisée), 8,2 % CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale), 0,5 % PSCA (Prélèvement Social et Contributions Additionelles), 2,5 %, og RSA (Revenu de Solidarité Active), 1,1 %. Satserne for avanceskat (taxe de plus-value) ved afhændelse af fast ejendom (bortset fra den primære bolig) og af værdipapirer er blevet hævet til 19 % af kapitalvindingen. Endvidere er der en tendens i Frankrig til, at der pålægges prélèvements sociaux på nye områder, der hidtil har været skattefrie. Det gælder f. eks. fribeløbet indenfor hvilket værdipapirer kan afhændes uden at der skal erlægges avanceskat, men hvor man for fremtiden skal betale sociale skatter på 12,3 % af hele avancen uden noget bundfradrag. Som et andet område henvises til nedennævnte indlæg fra advokat Max Klinker om et lovforslag, som er undervejs, og hvor det påtænkes at pålægge prélèvements sociaux på avancen ved afhændelse af den primære bolig i Frankrig, selvom der fortsat ikke er planer om at beskatte avancen ved afhændelse af den primære bolig med fransk avanceskat. Skat på salg af helårsbolig Af Max Ulrich Klinker, advokat og avocat Den franske regering har gennem nogen tid drøftet beskatning ved salg af helårsboliger (résidences principales). Som formentlig bekendt er det nu udelukkende salg af ferieboliger (résidences secondaires), der beskattes. Under forhandlingerne for dette års finanslov (2011), som blev vedtaget ultimo november 2010, var beskatning af helårsboliger til diskussion i form af sociale afgifter på 12,3 %. Til gengæld er almindelig fransk kapitalvindingsskat (19 %), ikke med i diskussionerne. 4

5 Sidstnævnte er den skat, som bosatte i Frankrig eller inden for EU i øvrigt betaler ved salg af fritidsbolig. For danskere permanent bosat i Frankrig kan en lov få drastisk indflydelse på provenuet. Hvis man til eksempel har købt en fast ejendom for Euros for ti år siden, som nu kan sælges til en værdi af Euros, skal der erlægges (for enkelthedens skyld medtages ikke fradragsberettigede udgifter her), 12,3 % af Euros eller Euros i direkte afgift. En legal løsning for at minimere denne afgift vil være, i god tid inden et ejendomssalg, at skøde ejendommen over til et SCI (Société Civile Immobilière) med den aktuelle handelsværdi (i eksemplet Euros). Hvis ejerkredsen i SCIet er den samme som dem, der ejer ejendommen i eget navn, vil transaktionsafgifterne kun være små 3 % eller ca Euros i modsætning til almindelige ejendomshandlers transaktionsafgifter på ca. 7 %. Man skal notere sig, at der ikke er sociale afgifter pålagt ved netop et sådan ejerskifte til SCI. Heller ikke kapitalvindingsskat. Sælges ejendommen efterfølgende på det frie marked til Euros er der overhovedet ingen sociale afgifter at skulle betale, idet ejendommens værdi i SCIet danner det beskatningsmæssige grundlag. Måtte det i en salgssituation endda gå så godt, at prisen bliver Euros, skal man som sælger kun betale sociale afgifter (12,3 %) af Euros svarende til Euros og ikke af (minus oprindelig købspris). Det turde være åbenlyst, at en besparelse vil være ganske anselig. For nærværende er det uvist om og hvornår en lov gennemføres. Cabinet Klinker - Cabinet d Avocats 13, Boulevard Gambetta Nice FRANCE. Krav om energiattest ved salg af boliger i Frankrig Ligesom det er tilfældet i Danmark skærpes i disse år kravene i Frankrig til den dokumentation, som en sælger skal fremlægge, når han vil stille sin bolig til salg. I Danmark er der som bekendt indført bestemmelser om, at man skal fremlægge en tilstandsrapport og et energimærke for ejendommen inden den sælges, og noget lignende er under vejs i Frankrig. Der gælder allerede regler om, at man skal dokumentere forekomst af asbest, termitter, bly samt naturrisici så som mulighed for oversvømmelse og tekniske risici ved ejendommen. 5

6 Men nu er der tillige indført bestemmelser om, at man skal fremskaffe en attest for ejendommens energimæssige tilstand, en såkaldt DPE-attest. DPE står for Diagnostic Performance Energétique. Alle bygninger, der er til salg eller stilles til salg efter den 1. januar 2011, skal have en sådan DPEattest, når det gælder bygninger til beboelse, og ejendommens energimærke skal fremgå af salgsopstillinger og annoncer over ejendommen. Disse ejendomme skal altså have et energimærke på samme måde som det hidtil har været tilfældet ved salg af køleskabe, vaskemaskiner og lignende. Bygninger, der anvendes til landbrug, håndværk og industri, er dog undtaget, og det samme gælder selvstændige bygninger på under 50 kvadratmeter, bygninger til midlertidig anvendelse og bygninger uden varmeinstallation samt udhuse og lignende. Attesten skal give en beskrivelse af bygningens energimæssige tilstand og give en beskrivelse af foranstaltninger, der vil kunne forbedre ejendommens energimæssige tilstand med hensyn til isolering og forbedring af varme- og varmtvandsinstallationer. Energimærket er beregnet til at vejlede potentielle købere om ejendommens energimæssige tilstand og om foranstaltninger, der vil kunne reducere ejendommens forbrug at energi til opvarmning og varmt vand. Der er dog ingen pligt for en køber til at gennemføre de anbefalede forbedringer. Fransk statsborgerskab Når man bor i Frankrig, opstår spørgsmålet, hvorledes man bærer sig ad med at opnå fransk statsborgerskab. I Frankrig meddeles fransk statsborgerskab ved dekret, og man skal gennem en omfattende procedure for at kunne opnå fransk statsborgerskab. Den tager typisk omkring et år. Proceduren er dog ikke helt så besværlig som i Danmark, hvor dansk statsborgerskab eller indfødsret, som det også kaldes, skal meddeles ved en lov, som vedtages i Folketinget på samme måde som alle andre love. Man skal henvende sig til sit lokale Préfecture, hvis man ønsker at ansøge om fransk statsborgerskab. Der vil man normalt få en skriftlig vejledning om, hvad man skal gøre, og hvilke dokumenter man skal fremskaffe. I øvrigt vil præfekturet vejlede en igennem processen. Hovedbetingelserne er, a) At man har haft fast bopæl i Frankrig i en årrække, b) At man kan dokumentere at være i besiddelse af tilstrækkelige ressourcer til at kunne klare sig selv, c) At man kan fremvise en rimeligt ren straffeattest, d) At man kan dokumentere ved afholdelse af en sprogprøve, at man behersker det franske sprog, e) At man kan dokumentere ved afholdelse af endnu en prøve, at man har tilstrækkeligt kendskab til fransk kultur, historie og samfundsspørgsmål, og 6

7 f) At man kan fremlægge dokumentation for aflagt militærtjeneste i det land, man flytter fra. Har man opnået fransk statsborgerskab, kan man få udstedt et fransk pas eller identitetsbevis, og man får ret til at stemme ved franske valg. Man kan ikke udvises fra Frankrig men har tværtimod ret til at indrejse i Frankrig og bosætte sig der og søge arbejde der. Dette sidste kan man dog normalt også som statsborger i et andet EU-land, men statsborgerskab i det land, som man er bosiddende i betragtes af mange som bevis for, at man er ligestillet med landets egne borgere og derfor som en vej til at blive fuldt integreret i det samfund, som man er flyttet til. Det er dog værd at bemærke sig, at Danmark ikke accepterer dobbelt statsborgerskab, og at man, hvis man er dansk statsborger, vil få fjernet sin danske indfødsret, såfremt man ansøger om og får bevilget statsborgerskab i et andet land. Derved adskiller Danmark sig fra de fleste andre lande, idet næsten alle lande i Europa efterhånden har fået indført regler om adgang til at kunne opnå dobbelt statsborgerskab enten fuldt ud eller i begrænset omfang. Mere end 90 % af borgerne indenfor EU kan derfor opnå dobbelt statsborgerskab. Der har i de seneste år været gjort forsøg på at ændre lovgivningen i Danmark, således at det skulle blive muligt at opnå dobbelt statsborgerskab, men alle forsøg herpå er hidtil mislykkedes, først og fremmest som følge af rabiat modstand fra Dansk Folkepartis side som følge af dette partis fremmedfrygt, og da dette parti udgør en del af regeringens parlamentariske grundlag, støtter regeringspartierne ikke disse forsøg. Vi er altså i en situation, hvor Danmark for det første har verdens strengeste procedure for at få indført adgang til at kunne stemme ved danske valg for danske statsborgere i udlandet, fordi der dertil kræves en ændring af grundloven. Men dertil har man også en bastant modstand mod, at det bliver muligt at opnå f. eks. fransk statsborgerskab, så man kan få adgang til at stemme ved franske valg, idet man så får sit danske statsborgerskab frataget. Denne dobbelte restriktion gør, at danske statsborgere, der bor i Frankrig er underkastet en dobbelt restriktion, som gør, at man ingen stemmeret har overhovedet bortset fra ved kommunalvalg i den kommune, som man bor i og til valg til EU-parlamentet. Det er det, som er blevet betegnet som det demokratiske underskud. Valgretten til disse to organer er imidlertid fastsat af EU, og denne valgret er det derfor ikke muligt at fratage danskere i udlandet. Artikler om oprettelse af fordelsægtepagt eller af et ejendomsinteressentskab i Frankrig for at lette arvefaldet til sine efterladte Når man bor i Frankrig eller har en fast ejendom i Frankrig, skal behandlingen af hvad man efterlader sig, når man dør, behandles efter fransk ret. Og fransk ret er på dette område ganske meget anderledes end dansk ret. Man kan altså komme ud for, at ens dødsbo skal behandles efter helt andre regler end dem man er vant til fra Danmark. Man kender i Frankrig ikke til uskiftet bo, og den efterlevende ægtefælle tilgodeses i konflikt med børnene i langt mindre omfang i Frankrig end i Danmark. Man har ikke noget egentligt dødsbo, og det er notaren, som varetager de opgaver, som normalt i Danmark ville være henlagt til skifteretten. 7

8 Bor man i Frankrig, indgår ens faste ejendom i Danmark desuden også i den franske formue, som fordeles under medvirken af den franske notar. For mange kan disse regler vise sig at være uhensigtsmæssige, og det er da også muligt at foretage dispositioner, som gør, at man kan gennemføre et arvefald efter regler, som i langt højere grad nærmer sig til de danske. Man kan på denne måde f. eks. gennemføre noget, som nærmer sig til hensidden i uskiftet bo. Det kan man gøre ved den såkaldte fordelsægtepagt eller communauté universelle, forudsat at man kun efterlader sig fællesbørn. Men man kan også oprette et ejendomsinteressentskab, et såkaldt Société Civile Immobilière, som også er egnet til at lette og billiggøre arvefaldet. Jeg har bedt advokaterne Max Ulrich Klinker i Nice og Ann-Sofie Kold Christensen i Roskilde, som til dagligt beskæftiger sig med rådgivning af klienter om disse spørgsmål, om at beskrive disse spørgsmål i to artikler, som er vedhæftet til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold. Har man ikke fået løst sine arvespørgsmål, vil det være en god ide at søge professionel vejledning derom. Udgiften hertil kan være givet godt ud, så man sikrer sig mod ved ens død at stå med problemer, som det til den tid kan være besværligt og dyrt at få løst. PAL-skatten Jeg har i den seneste tid modtaget flere forespørgsler om fritagelsen for at skulle betale PAL-skat af sine pensionsordninger i Danmark og om at gentage oplysningerne om reglerne. I sommeren 2007 blev reglerne for betaling af pensionsafkastskat (PAL-skat) i Danmark ændret, således at skatten blev overført fra institutniveau til individniveau. Det betyder, at det ikke længere er penge- eller pensionsinstituttet, som det påhviler at betale afkastskatten før afkastet tilskrives pensionsordningen, men at skattepligten overføres til den enkelte pensionsberettigede. Er man bosiddende og fuldt skattepligtig i Danmark, vil man ikke opleve de store ændringer i praksis, for det er fortsat penge- eller pensionsinstituttet, som indbetaler avanceskatten for den pensionsberettigede. Og som fuldt skattepligtig i Danmark har man ikke mulighed for at opnå skattefritagelse for betaling af PAL-skatten. Men er man bosiddende i udlandet og ikke fuldt skattepligtig til Danmark, bevirker denne ændring, at man med virkning fra den 1. januar 2010 har mulighed for at blive fritaget for betaling af PALskatten. Man undgår derved, at penge- eller pensionsinstituttet tilbageholder 15 % af det årlige afkast af ens pensionsordninger og betaler det til Skat, og alt andet lige skulle dette medføre en højere udbetaling af pensionen. Fritagelsen får tidligst virkning for den PAL-skat for året 2010, som skal indbetales til Skat i januar Man skal ansøge Skat om skattefritagelse for hvert enkelt penge- eller pensionsinstitut, hvor man har pensionsopsparing, og man skal ansøge om skattefritagelse for PAL-skatten selvom man allerede har skattefritagelse vedrørende andet fra Skat. Ansøgningen om skattefritagelse skal afgives på en særlig blanket ved navn Pensionsberettiget Ansøgning om, at mit penge- eller pensionsinstitut fritages for at indeholde og indbetale pensionsskat. Den har nummer og kan rekvireres på Skats hjemmeside under borger/formular. 8

9 Blanketten skal udfyldes med oplysninger om de danske penge- og pensionsinstitutter, hvor man har pensionsordninger, og sendes til Skattecenter Maribo, Postboks 129, 4930 Maribo, som står for udstedelse af skattefritagelseserklæringerne. Ofte vil skattecentret anmode om også at få tilsendt en attestation af bopæls- og skatteforhold. Den har nummer , og den kan ligeledes rekvireres på Erklæringen skal afgives af det skattecenter (centre des impôts) i Frankrig, som man er tilknyttet. Det er ikke tilstrækkeligt, at den attesteres af det lokale kommunekontor (mairie eller hôtel de ville). Man vil derefter fra Skat modtage en skattefritagelseserklæring, som man skal sende til hvert enkelt af de penge- og pensionsinstitutter, hvor man har pensionsordninger. Man kan dog ikke opnå skattefritagelse for betaling af PAL-skat af ordninger i ATP, i Lønmodtagernes Dyrtidsfond eller i enkelte andre ordninger. PAL-skatten for året 2010 er allerede indbetalt til Skat af penge- eller pensionsinstituttet i januar måned Det er dog alligevel muligt rent lovteknisk at få overskuddet tilbageført til pensionsordningen i penge- eller pensionsinstituttet, såfremt dette er villigt til at medvirke dertil. Der gælder nemlig en treårig frist for forældelse af tilbagesøgningskravet. Man skal i denne situation anmode penge- eller pensionsinstituttet om at rette henvendelse til Skat og anmode om at få den indbetalte skat af pensionsordningen tilbageført. Sidespring Telefonen i soveværelset ringer, og hun tager den og siger OK, elskede, det er helt i orden. Mor dig godt. Manden ved siden af hende i sengen spørger: Hvem var det? Hun svarer: Det var såmænd bare min mand. Han ville sige, at han kom senere hjem i aften, fordi han sad og spillede kort sammen med dig og nogle andre af sine venner. Husk at give meddelelse, hvis du får ny adresse Jeg har måttet slette nogle af mine abonnenter fra mit register, fordi jeg ikke længere kan komme i forbindelse med dem. Formentlig har de fået ny adresse. Derfor skal jeg bede om, at man oplyser det til mig på hvis man får ny adresse. Der er også nogle enkelte, som er tilmeldt med to forskellige adresser. Hvis de pågældende ikke ønsker at modtage to mails med ORIENTERING, beder jeg om at få oplyst per , hvilke der er deres nuværende adresser, og hvilken af disse der ønskes slettet. Med venlig hilsen Klaus Vilner 9

10 Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 10

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt REDAN ESPAÑA Sendt pr. e-mail Folketingets Skatteudvalg Liza.Christensen@ft.dk Christiansborg 7. april 2009 Vedr. lovforslag L-125 om ændring af lov L 85

Læs mere

La plus value den franske kapitalvindingsskat

La plus value den franske kapitalvindingsskat La plus value den franske kapitalvindingsskat Af Max Ulrich Klinker, advokat og avocat og Anne Mie Lund, advokat (L) Hvad er og hvordan beregnes fransk kapitalvindingsskat la plus value? I den sammenhæng

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2010 Den franske formueskat Medens formueskatten er ophævet i Danmark, har man fortsat formueskat i Frankrig. Den har den optimistiske betegnelse Impôt de la Solidarité

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien Beslutningsforslag nr. B 91 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. december 2009 af Niels Helveg Petersen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2012 Beskatningen af danske livrenter og ratepensioner i Frankrig Indførelse af en ny praksis i Département du Var. I Frankrig beskattes danske pensioner, som er etableret

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ændring af reglerne i Frankrig om avancebeskatning af fast ejendom.

ORIENTERING. om franske forhold. Ændring af reglerne i Frankrig om avancebeskatning af fast ejendom. ORIENTERING om franske forhold Oktober 2011 Ændring af reglerne i Frankrig om avancebeskatning af fast ejendom. Den 29. juli i år er der gennemført en ændring af reglerne i Frankrig for avancebeskatning

Læs mere

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 Referat af generalforsamlingen 2010, konstituerende møde og seneste nyt På Redans generalforsamling var der fremmødt ca. 100 heraf var seks repræsenteret ved

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning.

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning. 2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar 2008 Betænkning over Forslag til lov om bemyndigelse

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-611-0076 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde På Redans generalforsamling 25. marts. 2011 var der fremmødt 51, heraf var 7 repræsenteret ved fuldmagt. Formanden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2014 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2013 den 10. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 10. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2013 Min henvendelse til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning ORIENTERING om franske forhold September 2011 De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning Der har hidtil været fuld enighed mellem de politiske partier i Folketinget om den

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Fransk arveret og franske arveafgifter

Fransk arveret og franske arveafgifter Fransk arveret og franske arveafgifter De færreste danskere er opmærksomme på, at deres franske bolig er underlagt fransk arveret, selvom der kun er tale om en feriebolig og ejerne er fast bosiddende i

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold December 2012 Den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, afviser at indlede forhandling med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konflikten

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere