OfficeLink FrieSkoler Budget v2.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OfficeLink FrieSkoler Budget - 2012 - v2.00"

Transkript

1 2 OfficeLink FrieSkoler Budget v2.00 BDO's budgetmodel til Efterskoler giver brugeren mulighed for at udarbejde følgende alternativer: * 12 måneders resultat-, balance- og likviditetsbudget, hvor balance- og likviditetsbudget kan fra- og tilvælges. * 3 års resultatbudget. Budgetvalg for: Hobro Efterskole Budgettype * 10 års resultatbudget. Nej Det er muligt at vælge, at det totale driftsresultat fra månedsbudgettet skal fremføres som det første år i 3 års eller 10 års budgettet. Navigation i budgetmodellen foregår enten ved at vælge de enkelte ark eller ved at aktivere OfficeLink menuen via trykknappen i dette ark, eller ved CTRL+Shift+m. Kontonummer? Ja Automatiske beregninger omfatter blandt andet lærerløn, løn til praktisk personale, sociale omkostninger, rente og afdrag af langfristet gæld, afskrivninger på anlægsaktiver samt beregning af skolens kostudgifter. Sidste års tal? HJÆLP I hvert ark kan der aktiveres et hjælpe- 3 års og 10 års budgettet er fra budget år 2 og frem forsynet med en fremskrivningsfaktor, der enten er vindue ved CTRL+Shift+h eller via? i Offipåvirket af elevtalsudsving eller blot en procentvis fremskrivning. OfficeLink menu (CTRL+Shift+M) I arket "Byggeplaner" er det muligt at simulere på påtænkte udvidelser og den økonomiske effekt heraf. celink menuen. I dette hjælpevindue er der en uddybende forklaring til brugen af det aktive ark. 3 års budget Ja Ja Denne budgetmodel leveres som den er uden garanti af nogen art, hverken eksplicit eller implicit garanti. Du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne budgetmodel. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige

2 1 Hobro Efterskole Note RESULTATBUDGET Årselever 0,0 82,2 82,0 82,0 INDTÆGTER Statstilskud Skolepenge Andre indtægter UDGIFTER Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Kostafdeling Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. kostafdeling Administration m.v. Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration Omkostninger vedr. drift i alt Resultat før finansielle poster m.fl Finansielle poster Renteindtægter mv Renteomkostninger mv RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆ- RER POSTER Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT Afskrivninger

3 2 Fortjeneste og tab anlægsaktiver Feriepengeforpligtelse Afdrag langfristede lån Låneoptagelse Investeringer fra "Byggeplaner" Investeringer i driftsmidler > kr Slagssum afhændede anlægsaktiver Diverse Diverse LIKVIDITETSMÆSSIGT RESULTAT

4 2 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 STATSTILSKUD Grundtilskud pr. 25/11 Taxametertilskud Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning SKOLEPENGE Elevbetaling lange kurser Kompensation for afbrydelse af kurser Ingen Indmeldelsesgebyr Ingen Betaling for materialer og bøger Ingen Støttetimer Ingen Udgift under læ.løn med ANDRE INDTÆGTER Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag mv Ingen Ansattes betaling for kost Ingen Kontingent skolekredsmedlemmer Ingen Salg af landbrugsvarer Ingen salg fra pedellen Ingen Salg af madvarer/skolefrugt... 0 Ingen Vi er med i skolefrugt, det er nyt for os. Betaling for vask Ingen EF mælk... 0 Ingen Salg af rengøringsartikler... 0 Ingen UNDERVISNING Lønomkostninger Leder og lærere Løn, timelærere Ingen Støttelærer Ingen Her er lønudgifter til BR, SS, LH og andre socialpæd. Pension til leder og lærere ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Flexjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønpulje... 0 Procent Lønrefusioner leder og lærere Procent Lønrefusioner, TM... 0 Procent Lønomkostninger i alt Andre omkostninger vedr. undervisning Heste Ingen

5 3 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Kreatex aften Ingen Leje af jord Ingen Musik Ingen Mekaniker Ingen > vedl/repar. til Bocarts og BMX Levnedsmiddel Ingen Metal inkl Ingen Incl til 26 og til pladeklipper, 4 a 5 gange Tømrer Ingen Incl til udsk. af slidte håndhøvle. Incl til jern i afretter Landbrug/gartneri Ingen Køb af traktor samt afskr. af gamle. Design Ingen Handel og service Ingen Murer Ingen Morgenseance Ingen Valgfag Ingen Engelsk Ingen Idræt Ingen Husene Ingen Intro husene Ingen Sat op, da mange synes det var svært at finde noget til prisen. AV midler Ingen Erhvervspraktik Ingen Tidsskrifter og aviser Ingen Emneuger/temadage Ingen Weekend/fritidsaktivitet Ingen Fællesbøger Ingen CN har ønsket til VAKS. Elevrådet Ingen Drift af busser Ingen Undervisningsprojekter Ingen Klasser Ingen Leasing kopimaskine Ingen Fotokopiering Ingen Afgift Copydan Ingen Lejrskoler og ekskursioner Ingen Inventar og udstyr, vedligeholdelse Ingen Diæter Ingen EDB vedligehold mv Ingen Skattefri kørsel Ingen Uddannelse af personale Ingen Tjenesterejser Ingen Befordringsudgifter vedrørende undervisning Ingen Afskr. Undervisning Ingen Mekanikerværkstedet Afskrv. Bus og traktor... 0 Ingen Køb af bus og traktor i 2011 Afskr. Personale PC Ingen Øvrige Ingen Andre omk. vedr. undervisning i alt Undervisning i alt EJENDOMSDRIFT

6 4 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Lønomkostninger Lønninger ejendomsdrift HP/IN/SJM/LS Pension ejendomsdrift ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Flexjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Lønomkostninger ejendomsudgifter i alt Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Leje af lokaler pe Lejeomkostninger Procent Vi har opsagt hallen Skatter, afgifter, forsikringer mv. Ejendomsskat mv Procent Vi har fået disp. fra kommunen. Renovation Procent Ejendomsforsikringer Procent Falck Procent Tyverialarm... 0 Procent Ny ordning Varme, lys og rengøring Varme Procent El Procent Gas køkken Procent Rengøring Ingen Vinduespudser Procent Vaskemaskiner Procent Vedligeholdelse Vedligeholdelse bygninger Ingen Afskr. Bygninger Ingen Vedligeholdelse arealer Ingen Afskr. Kraftvarmeværk Ingen Tilsyn m/træ-metalværksted Procent til metaleftersyn til tømrer Afskr. Nyt værksted og L/G Ingen Renovering... 0 Ingen Ny Drivhus Ingen Ty- Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt

7 5 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 KOSTAFDELING Lønomkostninger Lønninger kostafdeling BVJ/LS Pension kostafdeling løn, vikar Ingen ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Fleksjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Andre omkostninger vedr. kostafdeling Køb madvarer Kostafdelingsinventar, vedligeholdelse Ingen Afskr. Kostafdelingen Ingen Boliginventar, anskaffelse Ingen Jobliv Procent Rentokil Procent Rengøring køkken Ingen Servietter, duge mv Ingen Medicin Ingen Trøjer Ingen Kostafdeling i alt ADMINISTRATION MV. Lønomkostninger Lønninger administration VRJ/CT Pension administration ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Flexjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønpulje... 0 Ingen Andre omkostninger vedr. administration Revision Ingen EDB-Brugsen Ingen Tab på debitorer Ingen Fiberforbindelse Procent

8 6 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Markedsføring Procent Telefonanlæg Ingen PR, annoncer mv Procent Mobiler Procent Iphone:) Kontorartikler og tryksager Ingen Porto Ingen Telefon Procent Fax/alarm Procent Internet Procent Kontorinventar, vedligeholdelse Ingen Personaleudgifter Ingen Repræsentation Ingen Bestyrelse Ingen Forsikringer Procent Kontingenter Procent Andre omkostninger vedrørende administration Administrationsomkostninger i alt FINANSIELLE POSTER Renteindtægter mv. Renteindtægter pengeinstitut Ingen Oprettet garantkonto Renteomkostninger mv. Eurolånet Ingen Nykredit Ingen Diverse Ingen Finansielle poster i alt

9 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 7

10 PARAMETRE - ELEVER + KOST ELEVTAL SKOLEÅRET 2010/2011 Takst 1 -Årselever skoleår klasse 50,25000 Takst 2 -Årselever skoleår klasse 32, ,98000 Årselever - meritgivende brobygning... 0,00000 Årselever - indvandrere og efterkommere heraf... 0,00000 Årselever - tosprogede elever, danskundervisning. 0,00000 ELEVTAL EFTERÅR 2011 Takst 1 - ugeelever efterår klasse 735 Takst 1 - ugeelever dagelever efterår klasse 0 Takst 2 - ugeelever efterår klasse 617 Takst 2 - ugeelever dagelever efterår klasse 0 Ugeelever - meritgivende brobygning... 0 Ugeelever - indvandrere og efterkommere heraf.. 0 Ugeelever - tosprogede elever, danskundervisning 0 Antal efterskoleelever - elevuger Undervisningsuger forår... Undervisningsuger efterår Forår - antal elever pr. uge Antal elever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal elever - afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - afsluttet grundskolen klasse Efterår - antal elever pr. uge Antal elever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal elever - afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - afsluttet grundskolen klasse Forår - tillægstaksteer Elever på meritgivende brobygning - antal uger... Elever på meritgivende brobygning - antal elever... Indvandrere og efterkommere heraf - antal elever... Tosprogede elever, danskundervisning - antal elever... Efterår - tillægstaksteer Elever på meritgivende brobygning - antal uger... Elever på meritgivende brobygning - antal elever... Indvandrere og efterkommere heraf - antal elever... Tosprogede elever, danskundervisning - antal elever Korte godkendte kurser - forår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - efterår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen

11 Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen

12 Skolepenge - kursuspris Efterskoleophold - forår Skolepenge pr. uge - elever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - elever afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever afsluttet grundskolen... Efterskoleophold - efterår Skolepenge pr. uge - elever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - elever afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - forår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - efterår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen SPECIALUNDERVISNING Forår: 25.1 Antal elever pr. uge... Efterår: 25.1 Antal elever pr. uge... Forår: 25.2 Antal timer pr. uge... Efterår: 25.2 Antal timer pr. uge... Tilskud til hjælpematerialer KOSTPARAMETRE Vægt dagelever... Antal kostdage pr uge vedr. elever... Antal kostdage pr uge vedr. ansatte... Antal kostdage pr år vedr. gæster... Kostbeløb pr. dag... Kost, basisbeløb... 50,0% 50,0% 50,0% 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5, ,00 30,60 31,

13 Efterskole 1 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. timer la eller givende tillæg 1997 nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - År Ansatte trin P løn kroner Sep. Dec. Mar. Jul. Skoleår 11/12 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Jan. - Apr. - 1/1-31/7 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Mar. Jul ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% /12 Forstander 1.924,0 0 P /12 IO 1.924,0 40 E /12 JMK 1.924,0 42 E /12 EA 1.924,0 42 E /12 SN 1.924,0 4 P /12 BP 1.924,0 4 P /12 CST 1.924,0 3 P /12 JL 1.924,0 4 P /12 TM 1.924,0 4 P /12 AB 1.924,0 3 P /12 KHB 1.924,0 3 P /12 ToM 1.924,0 4 P /12 CN 1.924,0 2 P /12 JKK 1.924,0 2 P /12 JJ 1.924,0 1 P /12 I alt Skoleår 12/13 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec. Mar. Jul ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% Pension 12/13 Forstander 1.924,0 0 P /13 IO 1.924,0 42 E /13 JMK 1.924,0 42 E /13 EA 1.924,0 42 E /13 SN 1.924,0 4 P /13 BP 1.924,0 4 P /13 CST 1.924,0 3 P /13 JL 1.924,0 4 P /13 TM 1.924,0 4 P /13 AB 1.924,0 3 P /13 KHB 1.924,0 3 P /13 ToM 1.924,0 4 P /13 CN 1.924,0 2 P /13 CN 1.924,0 3 P /13 JKK 1.924,0 2 P /13 YY 1.924,0 2 P /13 XX 962,0 2 P /13 I alt Skoleår 13/14 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec. Mar. Jul ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% Pension 13/14 Forstander 1.924,0 0 P /14 IO 1.924,0 42 E /14 JMK 1.924,0 42 E /14 EA 1.924,0 42 E /14 SN 1.924,0 4 P /14 BP 1.924,0 4 P /14 CST 1.924,0 4 P /14 JL 1.924,0 4 P /14 TM 1.924,0 4 P /14 AB 1.924,0 4 P /14 KHB 1.924,0 4 P /14 ToM 1.924,0 4 P /14 CN 1.924,0 3 P /14 JKK 1.924,0 4 P /14 YY 1.924,0 1 P /14 XX 962,0 2 P /14 I alt

14 Efterskole 2 Skoleår 14/15 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Aug. - Okt. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% /15 Forstander 1.924,0 0 P /15 IO 1.924,0 42 E /15 JMK 1.924,0 42 E /15 EA 1.924,0 42 E /15 SN 1.924,0 4 P /15 BP 1.924,0 4 P /15 CST 1.924,0 3 P /15 JL 1.924,0 4 P /15 TM 1.924,0 4 P /15 AB 1.924,0 4 P /15 KHB 1.924,0 4 P /15 ToM 1.924,0 4 P /15 CN 1.924,0 3 P /15 JKK 1.924,0 3 P /15 YY 1.924,0 1 P /15 XX 962,0 2 P /15 I alt

15 Efterskole 3 Lærernes Pensnion Kostskoletillæg U-tillæg 1/1-31/ Pension Lærernes Pensnion 1/1-31/7 Kostsko- U-tillæg 2013 letillæg 1/8-31/12 1/1-31/ Pension Lærernes Pensnion 1/1-31/7 Kostsko- U-tillæg 2014 letillæg 1/8-31/12 1/1-31/

16 Efterskole 4 Lærernes Pensnion Kostskoletillæg U-tillæg 1/8-31/

17 TAKSTER & PARAMETRE TAKSTER - DRIFTSTILSKUD Grundtilskud Driftstakst Driftstakst Elever på meritgivende brobygning Indvandrere og efterkommere heraf Tosprogede elever, danskundervisning sats pr. uge ,48 605,19 611, sats pr. time ,08 211,07 213,18 BYGNINGSTILSKUD Grundtilskud T - finanslovstaksten Fremskrivninger mv.: BDO s bud på fremskrivningsfaktorer så vidt muligt afstemt med udmeldinger fra UVM. Fremskrivningsfaktor grundtilskud... Fremskrivningsfaktorer driftstakst 1 pr. årselev... Fremskrivningsfaktorer driftstakst 2 pr. årselev... Fremskrivningsfaktorer, elever på meritgivende brobygning... Fremskrivningsfaktorer, indvandrere og efterkommere heraf... Fremskrivningsfaktorer, tosprogede elever, danskundervisning. Fremskrivningsfaktorer, specialundervisning Fremskrivningsfaktorer, specialundervisning Fremskrivningsfaktor grænsebeløb indtægter... Bygningstilskud RG - sats til reg. af grundtilskud... RG - sats til reg. af finanslovstaksten... Elevstøtte RG - sats til reg. af elevstøtte... 1,00% Skolens eget bud på fremskrivningsfaktorer... Nej 0,00% 0,00% 0,08% -1,71% 0,17% -1,40% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,95% 1,00% 0,95% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 0,50% Procentdel dagelever... 70,00% 70,00% 70,00% Grænsebeløb indtægter udenfor loven Begræsningsprocent... 4,00% 4,00% 4,00% Indtægter fra anden virksomhed Indtægter ved anden virksomhed i Indtægter ved anden virksomhed i Kun hvis skolen er nystartet! Skolen startet i skoleåret 2011/2012 og inden 31/ (Ja = 1, Nej = 0 )... 0 Hvis 1 og antal mdr. >=5 anvendes årselevtallet i finansåret Er antal mdr. <5 anvendes årselvtalletv også i finansåret 2013 Antal måneder i Er skolen startet i finansåret 2012 (Ja = 1, Nej = 0 )... 0 Hvis 1 anvendes årselevtallet i finansåret 2012 og i finansåret 2013 samt i finansåret 2014, hvis mdr. <5. Antal måneder i Grundtilskuddet - forholdsmæssigt i finansåret 2012

18 Efterskole 1 Under- Ba- Fuld tid Under- Ferievis- sis Basis- Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - Ferie- Antal mdr. Lønudl. År Ansatte timer nings- trin løn løn nutids- nings- Sep. Dec. Mar. Skoleår 11/12 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Mar kroner tillæg 5 Mdr Kr /12 Forstander 1.924, /12 IO 1.924,0 0, /12 JMK 1.924,0 0, /12 EA 1.924,0 0, /12 SN 1.924,0 0, /12 BP 1.924,0 0, /12 CST 1.924,0 0, /12 JL 1.924,0 0, /12 TM 1.924,0 0, /12 AB 1.924,0 0, /12 KHB 1.924,0 0, /12 ToM 1.924,0 0, /12 CN 1.924,0 0, /12 JKK 1.924,0 0, /12 JJ 1.924,0 0, Lønudl. timer / 11/12 årsværk i alt ,0 11/12 Ikke fordelte løndele 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 Gruppeliv 1/1-31/7... Trin tillæg... Diverse tillæg... Feriepenge 12,5%, 1/1-31/7... Ferietillæg 1/1-31/ /12 Løn til lærer og leder for perioden 1/1-31/ Skoleår 12/13 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec. Mar kroner tillæg Mdr Kr /13 Forstander 1.924, /13 IO 1.924,0 0, /13 JMK 1.924,0 0, /13 EA 1.924,0 0, /13 SN 1.924,0 0, /13 BP 1.924,0 0, /13 CST 1.924,0 0, /13 JL 1.924,0 0, /13 TM 1.924,0 0, /13 AB 1.924,0 0, /13 KHB 1.924,0 0, /13 ToM 1.924,0 0, /13 CN 1.924,0 0, /13 CN 1.924,0 0, /13 JKK 1.924,0 0, /13 YY 1.924,0 0, /13 XX 962,0 0, Lønudl. timer / 12/13 årsværk i alt ,5 12/13 Ikke fordelte løndele 12/13 Gruppeliv /13 Ny løn /13 Trin tillæg /13 Overtimebetaling /13 Feriepenge 12,5% /13 Ferietillæg... 12/13 Løn til lærer og leder for skoleåret 2012 / Skoleår 13/14 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec. Mar kroner tillæg Mdr Kr /14 Forstander 1.924, /14 IO 1.924,0 0,

19 Efterskole 2 13/14 JMK 1.924,0 0, /14 EA 1.924,0 0, /14 SN 1.924,0 0, /14 BP 1.924,0 0, /14 CST 1.924,0 0, /14 JL 1.924,0 0, /14 TM 1.924,0 0, /14 AB 1.924,0 0, /14 KHB 1.924,0 0, /14 ToM 1.924,0 0, /14 CN 1.924,0 0, /14 JKK 1.924,0 0, /14 YY 1.924,0 0, /14 XX 962,0 0, Lønudl. timer / 13/14 årsværk i alt ,5 13/14 Ikke fordelte løndele 13/14 Gruppeliv /14 Ny løn /14 Trin tillæg /14 Overtimebetaling /14 Feriepenge 12,5% /14 Ferietillæg... 13/14 Løn til lærer og leder for skoleåret 2013/ Skoleår 14/15 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- penge Aug. - Okt. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec kroner tillæg Mdr Kr /15 Forstander 1.924, /15 IO 1.924,0 0, /15 JMK 1.924,0 0, /15 EA 1.924,0 0, /15 SN 1.924,0 0, /15 BP 1.924,0 0, /15 CST 1.924,0 0, /15 JL 1.924,0 0, /15 TM 1.924,0 0, /15 AB 1.924,0 0, /15 KHB 1.924,0 0, /15 ToM 1.924,0 0, /15 CN 1.924,0 0, /15 JKK 1.924,0 0, /15 YY 1.924,0 0, /15 XX 962,0 0, Lønudl. timer / 14/15 årsværk i alt ,5 14/15 Ikke fordelte løndele 14/15 Gruppeliv /15 Ny løn /15 Trin tillæg /15 Overtimebetaling /15 Feriepenge 12,5% /15 Løn til lærer og leder for perioden 1/8-31/

20 Efterskole 3 Antal mdr. Antal mdr. Apr. - Jul. Løn 1/1 - Basis og Stedtillæg U-tillæg Apr. - 31/7 tillægsløn I alt Jul Antal mdr. Løn Løn Basis og Stedtillæg U-tillæg Apr. - 1/8-31/12 1/1-31/7 tillægsløn I alt Jul Løn Antal mdr. Løn Løn Basis og Stedtillæg U-tillæg Apr. - 1/8-31/12 1/1-31/7 tillægsløn I alt Jul Løn

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2013/14 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2014 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) 1 LEDELSESERKLÆRING Opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Note Ridecentret 2003 2004 Budget 2005 Medlemskontingent 71.669 72.415 89.000 Ridehuskontingent 190.986 175.288 229.000 Skabsleje 1.175 1.600 1.500 1 Øvrige 665

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013 STATUS pr 1.maj 2013 Note 1 Salg af billetter 140.000,00 270.000,00 25.000,00 295.000,00 2 Salg af forestillinger 471.140,00 631.780,00 0,00 631.780,00 3 Andre aktiviteter 0,00 0,00 0,00 0,00 3a Øvrige

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2009 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2015

A/B Lindstrand Budget 2015 A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet.

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB

VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 683.007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning BLAABJERG BIOGAS A.M.B.A CVR nr. 15 47 63 97 Specifikationer til årsrapporten for 2014 (24. regnskabsår) Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301. Årsrapport 2012

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsrapport

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG. Årsrapport 2009

RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG. Årsrapport 2009 RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG Skolekode 397.010 Årsrapport 2009 (36. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Skjoldhøjparkens Grundejerforening Årsrapport 2007 /Budget 2008 ÅRSRAPPORT 2007 DRIFTSREGNSKAB. Regnskab Regnskab Budget 2006 NOTE 2007 2007

Skjoldhøjparkens Grundejerforening Årsrapport 2007 /Budget 2008 ÅRSRAPPORT 2007 DRIFTSREGNSKAB. Regnskab Regnskab Budget 2006 NOTE 2007 2007 ÅRSRAPPORT 2007 DRIFTSREGNSKAB Regnskab Regnskab Budget 2006 NOTE 2007 2007 2.053.855,00 KONTINGENTINDTÆGTER 1 2.184.405,00 2.180.100 (1.019.543,64) PERSONALEUDGIFTER 2 (749.065,69) (973.000) (527.671,87)

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere