OfficeLink FrieSkoler Budget v2.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OfficeLink FrieSkoler Budget - 2012 - v2.00"

Transkript

1 2 OfficeLink FrieSkoler Budget v2.00 BDO's budgetmodel til Efterskoler giver brugeren mulighed for at udarbejde følgende alternativer: * 12 måneders resultat-, balance- og likviditetsbudget, hvor balance- og likviditetsbudget kan fra- og tilvælges. * 3 års resultatbudget. Budgetvalg for: Hobro Efterskole Budgettype * 10 års resultatbudget. Nej Det er muligt at vælge, at det totale driftsresultat fra månedsbudgettet skal fremføres som det første år i 3 års eller 10 års budgettet. Navigation i budgetmodellen foregår enten ved at vælge de enkelte ark eller ved at aktivere OfficeLink menuen via trykknappen i dette ark, eller ved CTRL+Shift+m. Kontonummer? Ja Automatiske beregninger omfatter blandt andet lærerløn, løn til praktisk personale, sociale omkostninger, rente og afdrag af langfristet gæld, afskrivninger på anlægsaktiver samt beregning af skolens kostudgifter. Sidste års tal? HJÆLP I hvert ark kan der aktiveres et hjælpe- 3 års og 10 års budgettet er fra budget år 2 og frem forsynet med en fremskrivningsfaktor, der enten er vindue ved CTRL+Shift+h eller via? i Offipåvirket af elevtalsudsving eller blot en procentvis fremskrivning. OfficeLink menu (CTRL+Shift+M) I arket "Byggeplaner" er det muligt at simulere på påtænkte udvidelser og den økonomiske effekt heraf. celink menuen. I dette hjælpevindue er der en uddybende forklaring til brugen af det aktive ark. 3 års budget Ja Ja Denne budgetmodel leveres som den er uden garanti af nogen art, hverken eksplicit eller implicit garanti. Du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne budgetmodel. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige

2 1 Hobro Efterskole Note RESULTATBUDGET Årselever 0,0 82,2 82,0 82,0 INDTÆGTER Statstilskud Skolepenge Andre indtægter UDGIFTER Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Kostafdeling Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. kostafdeling Administration m.v. Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration Omkostninger vedr. drift i alt Resultat før finansielle poster m.fl Finansielle poster Renteindtægter mv Renteomkostninger mv RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆ- RER POSTER Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT Afskrivninger

3 2 Fortjeneste og tab anlægsaktiver Feriepengeforpligtelse Afdrag langfristede lån Låneoptagelse Investeringer fra "Byggeplaner" Investeringer i driftsmidler > kr Slagssum afhændede anlægsaktiver Diverse Diverse LIKVIDITETSMÆSSIGT RESULTAT

4 2 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 STATSTILSKUD Grundtilskud pr. 25/11 Taxametertilskud Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning SKOLEPENGE Elevbetaling lange kurser Kompensation for afbrydelse af kurser Ingen Indmeldelsesgebyr Ingen Betaling for materialer og bøger Ingen Støttetimer Ingen Udgift under læ.løn med ANDRE INDTÆGTER Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag mv Ingen Ansattes betaling for kost Ingen Kontingent skolekredsmedlemmer Ingen Salg af landbrugsvarer Ingen salg fra pedellen Ingen Salg af madvarer/skolefrugt... 0 Ingen Vi er med i skolefrugt, det er nyt for os. Betaling for vask Ingen EF mælk... 0 Ingen Salg af rengøringsartikler... 0 Ingen UNDERVISNING Lønomkostninger Leder og lærere Løn, timelærere Ingen Støttelærer Ingen Her er lønudgifter til BR, SS, LH og andre socialpæd. Pension til leder og lærere ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Flexjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønpulje... 0 Procent Lønrefusioner leder og lærere Procent Lønrefusioner, TM... 0 Procent Lønomkostninger i alt Andre omkostninger vedr. undervisning Heste Ingen

5 3 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Kreatex aften Ingen Leje af jord Ingen Musik Ingen Mekaniker Ingen > vedl/repar. til Bocarts og BMX Levnedsmiddel Ingen Metal inkl Ingen Incl til 26 og til pladeklipper, 4 a 5 gange Tømrer Ingen Incl til udsk. af slidte håndhøvle. Incl til jern i afretter Landbrug/gartneri Ingen Køb af traktor samt afskr. af gamle. Design Ingen Handel og service Ingen Murer Ingen Morgenseance Ingen Valgfag Ingen Engelsk Ingen Idræt Ingen Husene Ingen Intro husene Ingen Sat op, da mange synes det var svært at finde noget til prisen. AV midler Ingen Erhvervspraktik Ingen Tidsskrifter og aviser Ingen Emneuger/temadage Ingen Weekend/fritidsaktivitet Ingen Fællesbøger Ingen CN har ønsket til VAKS. Elevrådet Ingen Drift af busser Ingen Undervisningsprojekter Ingen Klasser Ingen Leasing kopimaskine Ingen Fotokopiering Ingen Afgift Copydan Ingen Lejrskoler og ekskursioner Ingen Inventar og udstyr, vedligeholdelse Ingen Diæter Ingen EDB vedligehold mv Ingen Skattefri kørsel Ingen Uddannelse af personale Ingen Tjenesterejser Ingen Befordringsudgifter vedrørende undervisning Ingen Afskr. Undervisning Ingen Mekanikerværkstedet Afskrv. Bus og traktor... 0 Ingen Køb af bus og traktor i 2011 Afskr. Personale PC Ingen Øvrige Ingen Andre omk. vedr. undervisning i alt Undervisning i alt EJENDOMSDRIFT

6 4 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Lønomkostninger Lønninger ejendomsdrift HP/IN/SJM/LS Pension ejendomsdrift ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Flexjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Lønomkostninger ejendomsudgifter i alt Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Leje af lokaler pe Lejeomkostninger Procent Vi har opsagt hallen Skatter, afgifter, forsikringer mv. Ejendomsskat mv Procent Vi har fået disp. fra kommunen. Renovation Procent Ejendomsforsikringer Procent Falck Procent Tyverialarm... 0 Procent Ny ordning Varme, lys og rengøring Varme Procent El Procent Gas køkken Procent Rengøring Ingen Vinduespudser Procent Vaskemaskiner Procent Vedligeholdelse Vedligeholdelse bygninger Ingen Afskr. Bygninger Ingen Vedligeholdelse arealer Ingen Afskr. Kraftvarmeværk Ingen Tilsyn m/træ-metalværksted Procent til metaleftersyn til tømrer Afskr. Nyt værksted og L/G Ingen Renovering... 0 Ingen Ny Drivhus Ingen Ty- Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt

7 5 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 KOSTAFDELING Lønomkostninger Lønninger kostafdeling BVJ/LS Pension kostafdeling løn, vikar Ingen ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Fleksjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Andre omkostninger vedr. kostafdeling Køb madvarer Kostafdelingsinventar, vedligeholdelse Ingen Afskr. Kostafdelingen Ingen Boliginventar, anskaffelse Ingen Jobliv Procent Rentokil Procent Rengøring køkken Ingen Servietter, duge mv Ingen Medicin Ingen Trøjer Ingen Kostafdeling i alt ADMINISTRATION MV. Lønomkostninger Lønninger administration VRJ/CT Pension administration ATP-bidrag AER-bidrag AES-bidrag Flexjobbidrag Finansieringsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønpulje... 0 Ingen Andre omkostninger vedr. administration Revision Ingen EDB-Brugsen Ingen Tab på debitorer Ingen Fiberforbindelse Procent

8 6 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Markedsføring Procent Telefonanlæg Ingen PR, annoncer mv Procent Mobiler Procent Iphone:) Kontorartikler og tryksager Ingen Porto Ingen Telefon Procent Fax/alarm Procent Internet Procent Kontorinventar, vedligeholdelse Ingen Personaleudgifter Ingen Repræsentation Ingen Bestyrelse Ingen Forsikringer Procent Kontingenter Procent Andre omkostninger vedrørende administration Administrationsomkostninger i alt FINANSIELLE POSTER Renteindtægter mv. Renteindtægter pengeinstitut Ingen Oprettet garantkonto Renteomkostninger mv. Eurolånet Ingen Nykredit Ingen Diverse Ingen Finansielle poster i alt

9 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 7

10 PARAMETRE - ELEVER + KOST ELEVTAL SKOLEÅRET 2010/2011 Takst 1 -Årselever skoleår klasse 50,25000 Takst 2 -Årselever skoleår klasse 32, ,98000 Årselever - meritgivende brobygning... 0,00000 Årselever - indvandrere og efterkommere heraf... 0,00000 Årselever - tosprogede elever, danskundervisning. 0,00000 ELEVTAL EFTERÅR 2011 Takst 1 - ugeelever efterår klasse 735 Takst 1 - ugeelever dagelever efterår klasse 0 Takst 2 - ugeelever efterår klasse 617 Takst 2 - ugeelever dagelever efterår klasse 0 Ugeelever - meritgivende brobygning... 0 Ugeelever - indvandrere og efterkommere heraf.. 0 Ugeelever - tosprogede elever, danskundervisning 0 Antal efterskoleelever - elevuger Undervisningsuger forår... Undervisningsuger efterår Forår - antal elever pr. uge Antal elever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal elever - afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - afsluttet grundskolen klasse Efterår - antal elever pr. uge Antal elever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal elever - afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - ikke afsluttet grundskolen klasse Antal dagelever - afsluttet grundskolen klasse Forår - tillægstaksteer Elever på meritgivende brobygning - antal uger... Elever på meritgivende brobygning - antal elever... Indvandrere og efterkommere heraf - antal elever... Tosprogede elever, danskundervisning - antal elever... Efterår - tillægstaksteer Elever på meritgivende brobygning - antal uger... Elever på meritgivende brobygning - antal elever... Indvandrere og efterkommere heraf - antal elever... Tosprogede elever, danskundervisning - antal elever Korte godkendte kurser - forår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - efterår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen

11 Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen

12 Skolepenge - kursuspris Efterskoleophold - forår Skolepenge pr. uge - elever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - elever afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever afsluttet grundskolen... Efterskoleophold - efterår Skolepenge pr. uge - elever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - elever afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - forår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - efterår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen SPECIALUNDERVISNING Forår: 25.1 Antal elever pr. uge... Efterår: 25.1 Antal elever pr. uge... Forår: 25.2 Antal timer pr. uge... Efterår: 25.2 Antal timer pr. uge... Tilskud til hjælpematerialer KOSTPARAMETRE Vægt dagelever... Antal kostdage pr uge vedr. elever... Antal kostdage pr uge vedr. ansatte... Antal kostdage pr år vedr. gæster... Kostbeløb pr. dag... Kost, basisbeløb... 50,0% 50,0% 50,0% 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5, ,00 30,60 31,

13 Efterskole 1 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. timer la eller givende tillæg 1997 nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - År Ansatte trin P løn kroner Sep. Dec. Mar. Jul. Skoleår 11/12 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Jan. - Apr. - 1/1-31/7 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Mar. Jul ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% /12 Forstander 1.924,0 0 P /12 IO 1.924,0 40 E /12 JMK 1.924,0 42 E /12 EA 1.924,0 42 E /12 SN 1.924,0 4 P /12 BP 1.924,0 4 P /12 CST 1.924,0 3 P /12 JL 1.924,0 4 P /12 TM 1.924,0 4 P /12 AB 1.924,0 3 P /12 KHB 1.924,0 3 P /12 ToM 1.924,0 4 P /12 CN 1.924,0 2 P /12 JKK 1.924,0 2 P /12 JJ 1.924,0 1 P /12 I alt Skoleår 12/13 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec. Mar. Jul ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% Pension 12/13 Forstander 1.924,0 0 P /13 IO 1.924,0 42 E /13 JMK 1.924,0 42 E /13 EA 1.924,0 42 E /13 SN 1.924,0 4 P /13 BP 1.924,0 4 P /13 CST 1.924,0 3 P /13 JL 1.924,0 4 P /13 TM 1.924,0 4 P /13 AB 1.924,0 3 P /13 KHB 1.924,0 3 P /13 ToM 1.924,0 4 P /13 CN 1.924,0 2 P /13 CN 1.924,0 3 P /13 JKK 1.924,0 2 P /13 YY 1.924,0 2 P /13 XX 962,0 2 P /13 I alt Skoleår 13/14 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec. Mar. Jul ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% Pension 13/14 Forstander 1.924,0 0 P /14 IO 1.924,0 42 E /14 JMK 1.924,0 42 E /14 EA 1.924,0 42 E /14 SN 1.924,0 4 P /14 BP 1.924,0 4 P /14 CST 1.924,0 4 P /14 JL 1.924,0 4 P /14 TM 1.924,0 4 P /14 AB 1.924,0 4 P /14 KHB 1.924,0 4 P /14 ToM 1.924,0 4 P /14 CN 1.924,0 3 P /14 JKK 1.924,0 4 P /14 YY 1.924,0 1 P /14 XX 962,0 2 P /14 I alt

14 Efterskole 2 Skoleår 14/15 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/ nutids- Aug. - Okt. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec ,0% Lærernes Pension ,3% 18,0% 17,3% /15 Forstander 1.924,0 0 P /15 IO 1.924,0 42 E /15 JMK 1.924,0 42 E /15 EA 1.924,0 42 E /15 SN 1.924,0 4 P /15 BP 1.924,0 4 P /15 CST 1.924,0 3 P /15 JL 1.924,0 4 P /15 TM 1.924,0 4 P /15 AB 1.924,0 4 P /15 KHB 1.924,0 4 P /15 ToM 1.924,0 4 P /15 CN 1.924,0 3 P /15 JKK 1.924,0 3 P /15 YY 1.924,0 1 P /15 XX 962,0 2 P /15 I alt

15 Efterskole 3 Lærernes Pensnion Kostskoletillæg U-tillæg 1/1-31/ Pension Lærernes Pensnion 1/1-31/7 Kostsko- U-tillæg 2013 letillæg 1/8-31/12 1/1-31/ Pension Lærernes Pensnion 1/1-31/7 Kostsko- U-tillæg 2014 letillæg 1/8-31/12 1/1-31/

16 Efterskole 4 Lærernes Pensnion Kostskoletillæg U-tillæg 1/8-31/

17 TAKSTER & PARAMETRE TAKSTER - DRIFTSTILSKUD Grundtilskud Driftstakst Driftstakst Elever på meritgivende brobygning Indvandrere og efterkommere heraf Tosprogede elever, danskundervisning sats pr. uge ,48 605,19 611, sats pr. time ,08 211,07 213,18 BYGNINGSTILSKUD Grundtilskud T - finanslovstaksten Fremskrivninger mv.: BDO s bud på fremskrivningsfaktorer så vidt muligt afstemt med udmeldinger fra UVM. Fremskrivningsfaktor grundtilskud... Fremskrivningsfaktorer driftstakst 1 pr. årselev... Fremskrivningsfaktorer driftstakst 2 pr. årselev... Fremskrivningsfaktorer, elever på meritgivende brobygning... Fremskrivningsfaktorer, indvandrere og efterkommere heraf... Fremskrivningsfaktorer, tosprogede elever, danskundervisning. Fremskrivningsfaktorer, specialundervisning Fremskrivningsfaktorer, specialundervisning Fremskrivningsfaktor grænsebeløb indtægter... Bygningstilskud RG - sats til reg. af grundtilskud... RG - sats til reg. af finanslovstaksten... Elevstøtte RG - sats til reg. af elevstøtte... 1,00% Skolens eget bud på fremskrivningsfaktorer... Nej 0,00% 0,00% 0,08% -1,71% 0,17% -1,40% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,95% 1,00% 0,95% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 0,50% Procentdel dagelever... 70,00% 70,00% 70,00% Grænsebeløb indtægter udenfor loven Begræsningsprocent... 4,00% 4,00% 4,00% Indtægter fra anden virksomhed Indtægter ved anden virksomhed i Indtægter ved anden virksomhed i Kun hvis skolen er nystartet! Skolen startet i skoleåret 2011/2012 og inden 31/ (Ja = 1, Nej = 0 )... 0 Hvis 1 og antal mdr. >=5 anvendes årselevtallet i finansåret Er antal mdr. <5 anvendes årselvtalletv også i finansåret 2013 Antal måneder i Er skolen startet i finansåret 2012 (Ja = 1, Nej = 0 )... 0 Hvis 1 anvendes årselevtallet i finansåret 2012 og i finansåret 2013 samt i finansåret 2014, hvis mdr. <5. Antal måneder i Grundtilskuddet - forholdsmæssigt i finansåret 2012

18 Efterskole 1 Under- Ba- Fuld tid Under- Ferievis- sis Basis- Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - Ferie- Antal mdr. Lønudl. År Ansatte timer nings- trin løn løn nutids- nings- Sep. Dec. Mar. Skoleår 11/12 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Mar kroner tillæg 5 Mdr Kr /12 Forstander 1.924, /12 IO 1.924,0 0, /12 JMK 1.924,0 0, /12 EA 1.924,0 0, /12 SN 1.924,0 0, /12 BP 1.924,0 0, /12 CST 1.924,0 0, /12 JL 1.924,0 0, /12 TM 1.924,0 0, /12 AB 1.924,0 0, /12 KHB 1.924,0 0, /12 ToM 1.924,0 0, /12 CN 1.924,0 0, /12 JKK 1.924,0 0, /12 JJ 1.924,0 0, Lønudl. timer / 11/12 årsværk i alt ,0 11/12 Ikke fordelte løndele 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 Gruppeliv 1/1-31/7... Trin tillæg... Diverse tillæg... Feriepenge 12,5%, 1/1-31/7... Ferietillæg 1/1-31/ /12 Løn til lærer og leder for perioden 1/1-31/ Skoleår 12/13 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec. Mar kroner tillæg Mdr Kr /13 Forstander 1.924, /13 IO 1.924,0 0, /13 JMK 1.924,0 0, /13 EA 1.924,0 0, /13 SN 1.924,0 0, /13 BP 1.924,0 0, /13 CST 1.924,0 0, /13 JL 1.924,0 0, /13 TM 1.924,0 0, /13 AB 1.924,0 0, /13 KHB 1.924,0 0, /13 ToM 1.924,0 0, /13 CN 1.924,0 0, /13 CN 1.924,0 0, /13 JKK 1.924,0 0, /13 YY 1.924,0 0, /13 XX 962,0 0, Lønudl. timer / 12/13 årsværk i alt ,5 12/13 Ikke fordelte løndele 12/13 Gruppeliv /13 Ny løn /13 Trin tillæg /13 Overtimebetaling /13 Feriepenge 12,5% /13 Ferietillæg... 12/13 Løn til lærer og leder for skoleåret 2012 / Skoleår 13/14 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec. Mar kroner tillæg Mdr Kr /14 Forstander 1.924, /14 IO 1.924,0 0,

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014

Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014 Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014 Indledning I henhold til vedtægternes 8, stk. 2 er det bestyrelsens ansvar, at der udarbejdes budget for Fordelingssekretariatet. Budgetudkastet

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen Bygningstaxameter Taksteftersyn Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Taksteftersyn - Bygningstaxameter Forside: Controllerkontoret, Undervisningsministeriet 1. udgave, oktober 2000, elektronisk

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere