Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde Forsyning Renovation A/S (advokat Jess Aagaard, Kerteminde) Den 25. maj 2011 afsagde klagenævnet kendelse vedrørende klagepunkterne 1 3 i denne sag. I kendelsen konstaterede klagenævnet, at indklagede under udbuddet har overtrådt udbudsreglerne således:»indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 10 ved efter tilbudsfristens udløb at have forhandlet med Entreprenørgården Munkebo A/S om forbehold angående sikkerhedsafskærmning, akustiklofter og solceller, uagtet at denne tilbudsgiver ikke var lavestbydende. Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at tildele den udbudte entreprisekontrakt om ombygning af Langeskov Genbrugsplads til klageren, uagtet at klageren var lavestbydende. Indklagedes beslutning af 2. august 2010 om at indgå kontrakt med Entreprenørgården Munkebo A/S annulleres.«denne kendelse vedrører erstatningspåstandene. Spørgsmålet om erstatning har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande:

2 2. Påstand 4 Indklagede tilpligtes at betale kr. til klageren som erstatning for positiv opfyldelsesinteresse med procesrente fra klagens indgivelse den 20. oktober Påstand 5 (subsidiær til påstand 4) Indklagede tilpligtes at betale et mindre beløb end kr. til klageren som erstatning for positiv opfyldelsesinteresse med procesrente fra klagens indgivelse den 20. oktober 2010 eller et senere tidspunkt. Påstand 6 (mere subsidiær til påstand 4) Indklagede tilpligtes at betale kr. til klager som erstatning for negativ kontraktinteresse, eller et efter klagenævnets skøn fastsat mindre beløb, med procesrente fra klagens indgivelse den 20. oktober 2010 eller et senere tidspunkt. Klageren har opgjort sit krav i påstand 4 som mistet dækningsbidrag på den udbudte entreprisekontrakt svarende til 14,8 % af kr., der var klagerens tilbudspris. Klageren har opgjort sit krav i påstand 6 som udgifterne ved udarbejdelse af tilbud. Statsautoriseret revisor Poul Skovgaard har i en erklæring af 18. juli 2011 bl.a. udtalt følgende om beregningen af klagerens dækningsbidrag:» Omsætning Kalkulationen er baseret på en omsætning på kr. ekskl. moms, svarende til det afgivne tilbud. Der er ikke kalkuleret med ekstraopgaver. Dækningsbidrag Kalkulationen er baseret på et forventet dækningsbidrag på 10 % på delarbejder, som er forventet udført af underentreprenører og et forventet dækningsbidrag på 35 % på delarbejder, som er forventet udført af Kjæhr & Trillingsgaard A/S (af selskabet benævnt eget arbejde).

3 3. Af det forventede dækningsbidrag på 10 % på underentreprenørarbejder, afholder selskabet omkostninger til indkøb, ledelse og styring af opgaven samt faste omkostninger (administration, afskrivninger og renter). Indkøb, ledelse og styring af opgaven varetages af selskabets fastansatte ingeniører og stab i øvrigt. Det konkrete dækningsbidrag i opgaver udført af underentreprenører afhænger af selskabets evne til indkøb, ledelse og styring af opgaven. Selskabet har god erfaring med opgaver af netop denne type, og jeg vurderer at de 10 % er i overensstemmelse med det dækningsbidrag, som selskabet sædvanligvis kalkulerer i opgaver udført af underentreprenører. Af det forventede dækningsbidrag på 35 % på egne arbejder, afholder selskabet omkostninger til ledelse og styring af opgaven, herunder ledelse af egne medarbejdere samt fast omkostninger. Opgaven varelages af selskabets fastansatte ingeniører og stab i øvrigt. Selskabet har god erfaring med opgaver af netop denne type, og jeg vurderer at de 35 % er i overensstemmelse med det dækningsbidrag, som selskabet sædvanligvis kalkulerer i opgaver udført af selskabet selv. Jeg har påset, at arbejdsopgaverne medtaget som eget arbejde, er arbejdsopgaver som sædvanligvis udføres af Kjæhr & Trillingsgaard, herunder bl.a. ledelse og styring, byggepladsetablering og drift, beton og betonelementer samt mureropgaver. Det er min opfattelse, at den anvendte fordeling på underentreprenørarbejde, hhv. eget arbejde er i overensstemmelse med de opgaver/funktioner/kompetencer, som Kjæhr & Trillingsgaard A/S sædvanligvis anvender i lignende sager. Sammenfatning Det er min opfattelse at vedhæftede kalkulation er i overensstemmelse med de hos Kjæhr & Trillingsgaard sædvanligvis anvendte kalkulationer på tilsvarende opgaver. Samlet er der forventet et dækningsbidrag før faste omkostninger på 14,8 %. Selskabet har løst flere tilsvarende opgaver og har i perioden haft rigelig kapacitet til ligeledes at løse denne opgave, med en opgavefordeling som ovenfor anført. På dette grundlag anser jeg det opgjorte beløb på kr., som en velunderbygget forventning til selskabets dækningsbidrag, såfremt selskabet havde udført opgaven.«til brug for erstatningssagen har klageren fremlagt en såkaldt efterkalkulation og revisorerklæring vedrørende en entreprise for Skærbæk Genbrugsplads. Det fremgår heraf, at klageren af en omsætning på ,50 kr. opnåede et dækningsbidrag på ,61 kr.

4 4. Ad erstatningsgrundlaget: Klageren har gjort gældende, at indklagede ved de pågældende overtrædelser af udbudsreglerne har handlet på en sådan måde, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren, der havde afgivet tilbud uden at få kontrakten. Klageren har nærmere anført, at tildelingskriteriet for udbuddet var laveste pris, og at klageren som den tilbudsgiver med den laveste pris skulle have haft kontrakten tildelt. Der foreligger et klart og kvalificeret ansvarsgrundlag. Endvidere er der årsagssammenhæng mellem krænkelsen og klagerens tab, ligesom tabet har været en påregnelig følge af krænkelsen. Indklagede, der har anerkendt, at der foreligger et ansvarsgrundlag, har gjort gældende, at dette ikke kan anses for klart og kvalificeret, men at indklagedes overtrædelse af udbudsreglerne har været af en mild karakter. Indklagede har anerkendt, at der foreligger årsagssammenhæng som anført af klageren, men har bestridt, at tabets størrelse har været påregnelig. Ad erstatningskravet: Klageren har vedrørende påstand 5 gjort gældende, at klageren, hvis indklagede ikke havde handlet i strid med udbudsreglerne og erstatningspådragende, ville have fået entreprisekontrakten, og at klageren derfor har krav på en erstatning, der svarer til positiv opfyldelsesinteresse, svarende til klagerens mistede dækningsbidrag for entreprisen. Dækningsbidraget skal opgøres på den af klageren anførte måde, der er bekræftet af revisor. At klageren kan opgøre sit dækningsbidrag til 14,8 % støttes af beregningerne for den sammenlignelige entreprise vedrørende Skærbæk Genbrugsplads. Klageren har vedrørende påstand 6 gjort gældende, at klageren i hvert fald har krav på at få dækket sit tab for de forgæves afholdte udgifter i forbindelse med, at virksomheden afgav tilbud.

5 5. Indklagede har bestridt, at klagerens tab kan opgøres som mistet dækningsbidrag og bestridt, at dækningsbidraget kan opgøres til 14,8 % af entreprisesummen. Klageren har ikke løftet bevisbyrden for sit påståede tab. Indklagede har bestridt, at entreprisen vedrørende Skærbæk Genbrugsplads kan anvendes som bevis for klagerens dækningsbidrag. Klageren har haft besparelser ved ikke at udføre entreprisen, hvorfor der skal ske reduktion af klagerens krav, ligesom indklagedes overtrædelse af udbudsreglerne er beskeden, og der skal også af denne grund ske reduktion af klagerens krav. Klagenævnet udtaler: Ved klagenævnets kendelse af 25. maj 2011 fastslog klagenævnet, at indklagede havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at tildele den udbudte entreprisekontrakt om ombygning af Langeskov Genbrugsplads til klageren, uagtet at klageren var lavestbydende. Indklagede har som også erkendt af indklagede herved handlet ansvarspådragende over for klageren, der, når henses til det anførte om, at indklagede skulle have tildelt kontrakten til klageren som lavestbydende, herefter har krav på erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Klageren skal herefter stilles, som om klageren var blevet tildelt kontrakten, hvorfor indklagede skal betale klageren erstatning. Erstatningen fastsættes skønsmæssigt under hensyn til det i revisorerklæringen anførte om klagerens forventede dækningsbidrag ved entreprisen, men også under hensyn til den besparelse, som klageren har haft ved ikke at gennemføre entreprisen til kr. med renter som nedenfor bestemt. Herefter bestemmes: Indklagede, Kerteminde Renovation A/S, skal til klageren, Kjæhr og Trillingsgaard A/S, betale kr. med procesrente fra den 20. oktober 2010.

6 6. Indklagedes skal i yderligere sagsomkostninger til klageren betale kr. Beløbene skal betales inden 8 uger efter, at denne afgørelse er meddelt indklagede. Indklagedes indbringelse af denne kendelse for domstolene inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne, har opsættende virkning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 8, stk. 1. Michael Kistrup Genpartens rigtighed bekræftes. Camilla Christina Nielsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere