Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Dato 29. maj 2012 Sag nr Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej Silkeborg Advokatkompagniet Advokataktieselskab Scandinavian Congress Center Margrethepladsen 4, plan 4 Postbox 260 DK 8100 Aarhus C Tlf.: Fax: Indsigelse mod lokalplan nr Som advokat for Hotel Dania ved Bent og Teresa Jørgensen, Torvet 5, 8600 Silkeborg (i det følgende kaldet klager ) skal jeg herved fremsatte indsigelse mod Silkeborg Kommunens forslag til lokalplan For P- anlæg under torvet i Silkeborg. Rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S, har for klager udlejer, Dania I/S gennemset det materiale der er tilgængelig på kommunens hjemmeside, ligesom selve hotellet er blevet besigtiget. På det grundlag, er der udarbejdet vedhæftede notat (bilag 1 til nærværende indsigelse). Det kan konkluderes, at lokalplan sammenholdt med den allerede vedtagne lokalplan vil have så store negative konsekvenser for klager, at klager vil kræve fuldstændig ekspropriation. Klager vil således være nødsaget til at lukke sin virksomhed. Det vurderes, at de to lokalplaner både hver for sig og samlet ved en gennemførelse, vil overstige den almindelige tålegrænse for trafikmæssige udvikling, hvorfor der vil være tale om et ekspropriativt indgreb. Det skal fremhæves, at hoteldrift netop er kendetegnet ved, at kunderne ønsker fred til at sove og spise i rolige omgivelser. Sekretær: Winnie Baunvig Aagaard Dir. tlf CVR-nr.: Bankkonto: Advokater: Annette Møller Hannibal Simon Eilrich (L) Thomas Bøgild-Jakobsen (H) Camilla Ernst (L) Søren Salomonsen (H) Kirstine Kryger Dyekjær (L) Niels Arevad Munch (L) Ebbe Madsen (H) Erik Høimark (H) Merete Nielsen (H) Helle Holm Thomsen Elvir Mesanovic Tobias Grotkjær Elmstrøm (fm) Generne fra støj, støv og adgangmæssige forhold både for kunder og leverancer til klager vil ikke være mulige i store dele af anlægsfasen. Væsentlige dele af leverancerne med mad og linned foregår således med store lastbiler. Selv i den bedste situation, er den helt logiske konklusion, at det ikke er realistisk at leje værelser ud, når det allerede i COWIs rapport er beskrevet, at der vil være en risiko for revnedannelser og skader på bygningen. Dette skal suppleres med øvrige driftsmæssige forhold, hvor adgangs-flugt

2 og brandveje vil blive afskåret fra Drewsen Salen. Driften af hotel, er i høj grad bygget op omkring en fast kundekreds, hvor der skal være sikkerhed for, at alle bookinger kan opfyldes. Dette ses ikke som en realistisk mulighed med alle ovenanførte argumenter. Umiddelbart anslås det, at et krav om erstatning i forbindelse med ekspropriationen vil være minimum 15 millioner kroner. Med venlig hilsen Thomas Bøgild-Jakobsen

3 Dato 29. maj 2012 Sag nr Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej Silkeborg Advokatkompagniet Advokataktieselskab Scandinavian Congress Center Margrethepladsen 4, plan 4 Postbox 260 DK 8100 Aarhus C Tlf.: Fax: Indsigelse mod lokalplansforslag nr for P-Anlæg under Torvet i Silkeborg. Som advokat for Dania I/S (i det følgende kaldet klager ), der ejer ejendommene matr. nr. 54 og 55, Silkeborg Bygrunde, beliggende på adresserne Torvet 5 og 7, 8600 Silkeborg skal jeg herved fremsætte indsigelse mod lokalplanforslag Vedr. vejadgang gennem tunnel fra Lille Søgade. Klager har den 2. maj 2012 indgivet stævning mod Silkeborg Kommune, idet klager er af den opfattelse, at lokalplan nr ikke levner adgang til foretagelse af ekspropriation af klagers ejendom til etablering af et offentligt stisystem på klagers ejendom. Endvidere har klager fremsat krav om, at klagers ejendom skal totaleksproprieres, såfremt kommunen indrømmes ret til etablering af offentligt stisystem på klagers ejendom i h.t. lokalplan nr Ejendommenes værdi anslås til en værdi på millioner kr. Sekretær: Winnie Baunvig Aagaard Dir. tlf CVR-nr.: Bankkonto: Advokater: Annette Møller Hannibal Simon Eilrich (L) Thomas Bøgild-Jakobsen (H) Camilla Ernst (L) Søren Salomonsen (H) Kirstine Kryger Dyekjær (L) Niels Arevad Munch (L) Ebbe Madsen (H) Erik Høimark (H) Merete Nielsen (H) Helle Holm Thomsen Elvir Mesanovic Tobias Grotkjær Elmstrøm (fm) Det er klagers opfattelse, at kommunens vedtagelse af lokalplan nr er ulovlig, idet kommunen har varetaget en række ulovlige hensyn i forbindelse med kommunens vedtagelse af lokalplanen. Det ulovlige hensyn er som følger: at Kommunen i lokalplanen kun har varetaget ejeren af matr. nr. 56 A s interesser, at klagers og ejeren af matr. nr. 54 s rettigheder er en nullitet, at kommunen vælger at flytte den eksisterende gangsti, således at gangstien, der skal være adgang til parkeringskælderen under Torvet placeres over på klagers ejendom, matr. nr. 55,

4 at trappeanlægget i forlængelse af ovennævnte sti skal flyttes over på klagers ejendom, og ikke som oprindeligt planlagt, at trappeanlægget skulle placeres i skellet mellem matr. nr. 55 og 56 A. På baggrund af ovennævnte er det således klagers opfattelse, at lokalplan nr er ulovlig på en række punkter, hvorfor lokalplanen bør tilsidesættes som ugyldig. Stævning med bilag vedlægges som bilag 1. Idet det er klagers opfattelse, at lokalplan nr er ulovlig, og idet der er anlagt retssag herom, er det klagers opfattelse, at den påtænkte vejadgang gennem tunnel fra Lille Søgade ikke vil kunne gennemføres i h.t. lokalplan , hvorfor kommunen må finde en alternativ indgang til den omtalte parkeringskælder. Vedr. anlæg under terræn. I h.t. geoteknisk risikovurdering af etablering af parkeringskælder under Torvet har COWI A/S udarbejdet en rapport herom. Rapporten er udarbejdet 21/ og vedlægges som bilag 2. I h.t. COWI A/S rapport fremgår følgende: Side 6, pkt afsnit 2: Ramning og nedvibrering af spuns vil resultere i rystelser, som kan give sætninger af bygninger funderet direkte på sand, og bør ikke anvendes på denne lokalitet. Side 7, pkt afsnit 2: Ramning og nedvibrering af spuns vil resultere i rystelser, som kan give sætninger i bygninger funderet direkte på sand, og bør ikke anvendes på denne lokalitet. Side 8, pkt. 5. afsnit 2: Tunnelen forventes at få en indvendig bredde på 10 m, dermed bliver der ca. 11 m fra yderside til yderside. For at tunnelen kan blive koblet på parkeringskælderen, skal den føres under den ene af de fredede bygninger (Hotel Dania bygningen), som ligger ved Torvet. Grundet Hotel Dania-bygningen kan tunnelen under bygningen ikke etableres ved nedramning af en spuns. Tunnelstrækningen under Hotel Dania-bygningen og frem til parkeringskælderen skal i stedet udføres ved presning af tunnelelementerne eller ved boring, som det f.eks. er gjort i forbindelse med Storebæltstunnelen. Ingen gennempresningen påbegyndes, er det nødvendigt at foretage en kraftig forstærkning af den eksisterende bygning for at reducere antallet af revneskader i den Samtidig anfører Silkeborg Kommune følgende i sin redegørelse til lokalplanforslag :

5 Side 24 sidste afsnit: Ved etablering af tunnel samt intern trappe fra p-anlæggets niveau 1 med udgang til tunnelen i niveau -2 bliver der behov for at gå tættere på ejendommen Torvet 5. Dette skal der tages højde for i forbindelse med anlægsfasen Ifølge Silkeborg Kommuneatlas er bygningerne Torvet 3, 5 samt omkring lokalplanområdet registreret med en høj bevaringsværdi. Derudover har lokalplan fastsat bestemmelser om, at den gamle teaterbygning Torvet 1 er bevaringsværdig Tunnelen til Lille Søgade forudsættes gennemført ved at forstærke de eksisterende, ældre bygningers fundament og udføre tunnelen ved presning. Dette er en skånsom måde at udføre tunnelen på, men det vil ikke være uden risiko for revner på bygningerne. På baggrund af rapporten udarbejdet af COWI og Silkeborg Kommunes bemærkninger til lokalplanforslaget, er det klagers opfattelse, at det ikke kan undgås, at der kommer skader på klagers ejendom, navnlig henset til at klagers ejendom er opført i 1846 med datidsfundaments udformning. Kommunen indrømmer endog selv, at der vil opstå revner på bygningerne (jfr. lokalplanforslag side 35). Det er endvidere klagers opfattelse, at kommunen ikke har foretaget tilstrækkelig undersøgelse af klagers ejendomsfundament ved vurdering af den risiko, der er for klagers ejendom ved opførsel af tunnelen. Ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S har udarbejdet en rapport, hvor Kommunens projekt nærmere er vurderet. Det er Oluf Jørgensen A/S opfattelse, at Kommunens projekt ikke er gennemarbejdet, herunder at Kommunens projekt er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt. Samtidig meddeler Oluf Jørgensen A/S der vil være store gener forbundet med byggeriet, ligesom det vurderes at klageres ejendom ikke vil kunne anvendes i en periode i byggefasen. Det er således efter klagers opfattelse helt uforsvarligt, at Kommunen på et så mangelfuldt projektgrundlag sender et projekt i høring. Klager vil derfor opfordre Kommunen, at Kommunen udarbejder et mere dyberegående projekt for de konsekvenser byggeriet vil få for de omkringliggende ejendomme. Kopi af Oluf Jørgensen A/S rapport vedlægges som bilag 3. Såfremt der skal gennemføres et projekt om p-anlæg under Torvet i Silkeborg, må det være et absolut krav, fra både de berørte ejere og brugere omkring Torvet, men ikke mindst politkerne, at det sker på et oplyst grundlag. Politikerne bør med bilag 3 som et minimum kræve, at forholdene bliver undersøgt og belyst. Klager har forsøgt at indhente et forsikringstilbud dækkende klagers ejendom i forbindelse med det påtænkte byggeri, men klager har fået afslag på forsikringsdækning, idet forsikringsselskabet vurderer, at der kan ske alvorlige sætningsskader på klagers ejendom med efterfølgende store udbedringsudgifter til følge. Som bilag 4 vedlægges brev fra Alm. Brand. Klager står således samlet i en situation, hvor der ikke er et anstændigt oplyst grundlag i forhold til. Hvad der skal ske.

6 Hvornår det skal ske Omfang af det hul der skal laves i forhold til etablering af indgangen til p-anlæget. En ulovlig lokalplan hvor det har været nødvendigt at anlægge sag mod Silkeborg Kommune for at få prøvet lovligheden En bare nogenlunde oplyst anlægsperiode. Idet det er helt åbenbart, at der vil være tale om et ekspropriativt indgreb, bør kommunen forinden vedtagelse også som minimum kræve, at de ekspropriative forhold søges afdækket, idet det er helt åbenbart, at dette vil påvirke muligheden for gennemførelse af lokalplanen. Der skal i den forbindelse henvises til rapporten fra COWI, hvor hele ejendommen er berørt. Samlet vurderes det, at det alene vedr. ejendommen Torvet 5-7 med krav fra ejer og lejere samlet vil være et krav omkring 100 mio. kr. Med venlig hilsen Thomas Bøgild-Jakobsen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Struer Kommune Østergade 11-15 7600 Struer Att.: Plan & Miljø Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere