ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen"

Transkript

1 ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) Fax (+45) CVR-nr Jyske Bank Advokat Erik Aagaard Poulsen (H) Advokat Lars Kyhl Nielsen (H) Advokat Helge Find Rasmussen J.nr lk/hn LEJEKONTRAKT Erhvervslejemål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum 7. Forbrugsregnskabet (varme og vand) 8. Øvrige udgifter og udgiftsarter 9. Aftalt regulering 10. Regulering af leje til markedslejen 11. Vedligeholdelse og fornyelser og inventar 12. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer 13. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede 14. Moms

2 2 Parterne Denne lejekontrakt indgås imellem Udlejer: Jela Invest ApS Hestehavevej Højbjerg Cvr.nr (herefter kaldet udlejer) og Lejer: Ejerforeningen Falen 6-14 c/o formand Ulrik Johansen (herefter kaldet lejer) 1. Det lejede. Det lejede omfatter i alt bruttoareal 48 m² i stueplan og 48 m² i kælderen, som herefter kaldes det lejede. Det lejede er beliggende på matr.nr. 770c, Odense Bygrunde, hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er Falen 6, st.mf., 5000 Odense C. 2. Anvendelse Det lejede må kun anvendes til Ejerforeningen Falen 6-14 s bestyrelsesmøder o.lign., og må ikke anvendes til andet formål uden udlejers skriftlige, forudgående accept. Lejemålet må ikke anvendes til hashklub eller andre ulovlige formål. Udlejer bærer hverken ansvar eller risiko for lejers konkrete anvendelse af lejemålet. Lejer har ansvaret for, at den aftalte anvendelse ikke omfattes af særlige offentlige forskrifter og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til det lejedes indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. Udlejer skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af de fornødne tilladelser Lejer må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse ændre og/eller udvide sit varesortiment til produkttyper, der falder uden for den butiks- og varekategori, som er indeholdt i ovennævnte anvendelse.

3 Lejers anvendelse må ikke medføre lugt-, støj- eller lysgener eller på anden måde være til gene for øvrige lejere i ejendommen eller andre. Lejer skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lejede omgås dette forsvarligt Lejeren må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke foretage ændringer/ombygninger af de lejede. stk. 2 Såfremt udlejer giver tilladelse til, at lejer kan foretage ændringer/ombygninger af det lejede, skal arbejderne udføres håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med offentlige forskrifter, påbud fra offentlige myndigheder m.v. Lejer er selv ansvarlig for indhentelse af alle fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder, herunder byggetilladelser m.v. til det påtænkte byggeri. Udlejer indestår ikke for, at de pågældende tilladelser kan opnås. stk. 3 Forinden ændringen/ombygningen gennemføres, skal udlejer fra lejer modtage en skriftlig beskrivelse af, hvorledes arbejdet foreslås gennemført (projektbeskrivelse). Hvis udlejer giver tilladelse til arbejdets gennemførelse, kan udlejer betinge sin godkendelse af, at lejer stiller fuldstændig sikkerhed i form at et kontant depositum for påbegyndte arbejders færdiggørelse, indtrufne skader samt evt. retablering ved lejemålets ophør. stk. 4 Har lejeren foretaget ændringer, installationer m.v. eller ombygninger i det lejede eller på det lejede areal som nævnt i stk. 1-3, tilhører disse udlejeren, medmindre der i hvert enkelt tilfælde indgås skriftlig aftale om andet. Lejeren har den fulde vedligeholdelsespligt af de pågældende installationer m.v. Ved lejeforholdets ophør er lejeren forpligtet til på udlejerens forlangende at retablere det lejede/de af ham foretagne ændringer/ombygninger/tilbygninger til det lejede. Lejeren er derimod ikke berettiget til at foretage sådan retablering, medmindre det er aftalt skriftligt med udlejer. Lejeren har ikke krav på nogen form for godtgørelse i den anledning. stk. 5 I det omfang de pågældende ombygninger medfører en forøgelse af udlejers bygningsbrandforsikring, er lejer forpligtet til efter påkrav at betale denne forhøjelse. Lejer er i øvrigt selv ansvarlig for evt. fornødne byggeforsikringer m.v., mens byggeriet står på Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade herunder hændelig som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt som følge af lejers installationer eller ombygninger Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foreta-

4 4 ges efter udlejers forud indhentede skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen. Alle omkostninger i forbindelse med ovennævnte tiltag betales af lejer, der er pligtig til selv at indhente alle myndighedsgodkendelser samt sørge for, at eventuelle betingelser for godkendelsen til stadighed opfyldes. Ved fraflytning skal lejer for egen regning fjerne ethvert spor af genstande anbragt på ejendommen i henhold til ovennævnte, med mindre udlejer skriftligt frafalder kravet herom. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen Det lejede overtages af lejer den 1. maj 2014, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ikrafttrædelsestidspunktet Eventuelle mindre væsentlige mangler ved det lejede, der ikke hindrer lejers brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke lejer til afslag i lejen Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan lejer ikke påberåbe sig mangler, der ikke skriftligt er gjort gældende over for udlejer senest 2 uger efter ikrafttrædelsestidspunktet Lejemålet er overtaget af lejer uistandsat og lejer skal således også blot aflevere lejemålet uistandsat ved fraflytning. 4. Opsigelse/ophør Lejeforholdet er tidsubegrænset Lejeforholdet kan fra udlejers og lejers side opsiges med 3 måneders varsel. 5. Fremleje, forpagtning og afståelse Lejeren må ikke fremleje, bortforpagte eller på anden måde helt eller delvist overlade brugen af det lejede til andre. 6. Årlige ydelse og depositum.

5 5 Lejen udgør kr ,00 årligt ekskl. moms og ekskl. forbrug og erlægges med kr ,00 ekskl. moms og ekskl. forbrug hver den 1. i måneden 6.1. I lejen indgår skatter og afgifter pr. 1/ Ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt Senest den 1. maj 2014 betales leje for perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet og til den 31. maj Senest den 1. maj 2014 betaler lejeren et depositum svarende til 3 måneders leje med kr ,00. Depositum indestår til sikkerhed for ethvert mellemværende mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejeforholdet, herunder til sikkerhed for lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning Udover lejen betaler lejer en andel af udgifterne i henhold til forbrugsregnskabet, jfr Alle krav, som udspringer af denne lejekontrakt eller erhvervslejeloven er pligtig pengeydelse. 7. Forbrugsregnskabet (varme og vand) Udlejer sørger for levering af varme. Lejer må ikke etablere anden varmeforsyning uden udlejers skriftlige samtykke. Udlejer sørger ikke for levering af vand Endelig opgørelse over forbrugsudgifterne foretages en gang årligt, for tiden for perioden 1/6 til 31/5 for varme Forbrugsudgifterne fordeles mellem lejerne indbyrdes dels på grundlag af fordelingsmålere i lejemålene Til dækning af forbrugsudgifterne fastsætter udlejer a conto beløb, som forfalder til betaling samtidig med lejen, jfr Tillægsbetaling vedrørende forbrugsregnskabet forfalder til betaling efter påkrav fra udlejer A conto beløbet for betaling af varme, varmt vand m.v. udgør for tiden ved lejemålets start pr. 1. maj 2014 kr. 200,00 for varme pr. måned. 8. Øvrige udgifter og udgiftsarter Udover lejen, jfr. 6, og de i 7 nævnte udgifter skal lejeren, i det omfang det er muligt, betale følgende udgifter direkte til leverandøren:

6 Elforbrug Forbrug af elektricitet afregnes efter målere direkte til leverandøren. 9. Aftalt regulering af lejen Hvert år pr. den 1/1, første gang den 1/1 2015, reguleres uden særskilt varsel den årlige leje med 3% af foregående års leje. 10. Regulering af leje til markedsleje Hver part kan forlange lejen reguleret til markedslejen i overensstemmelse med 13 i Erhvervslejeloven, første gang tidligst 1. januar Lejen kan dog aldrig nedsættes til et beløb, der er lavere end den aftalte begyndelsesleje Udtrykket markedsleje forstås i overensstemmelse med Erhvervslejelovens 13, stk. 1, 2. punktum, idet det dog præciseres, at der med anvendelse skal forstås lejemålets generelle anvendelighed. Ved fastsættelse af markedslejen skal det således tillægges vægt om lokalet eventuel efter ombygning ville kunne udlejes til anden anvendelse/branche. 11. Vedligeholdelse og fornyelser og inventar Al indvendig vedligeholdelse af det lejede det vil sige alt indenfor lejemålets fysiske rammer påhviler lejer, idet det omfang dette er nødvendigt, for at det lejede kan holdes i en god vedligeholdelsesmæssig stand svarende til den standard, hvori det lejede blev overtaget på ikrafttrædelsestidspunktet. Lejer er herunder forpligtet til at foretage maling, hvidtning og tapetsering og vedligeholdelse af gulvbelægninger, vandhaner, el-afbrydere, wckummer, cisterner, vaskekummer, hårde hvidevarer og eventuelle andre installationer af enhver art. Lejer er desuden forpligtet til at vedligeholdelse og om fornødent forny låse, nøgler og ruder. Opregningen af førnævnte dele, lejer skal vedligeholde, er ikke udtømmende men blot eksempler. Det skal understreges, at lejer selv må bestemme, om lejer vil male lejemålet eller ej. Det præciseres, at enhver form for udførelse af vedligeholdelsesarbejder skal udføres af faguddannede momsregistrerede håndværkere. 12. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer.

7 Det påhviler lejer at iagttage, at der er god skik og orden i det lejede, og At lejer skal omgås forsvarligt med det lejede og dettes tilbehør samt ejendommen i øvrigt Udlejer kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som lejer er pligtig nøje at overholde. 13. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede Senest kl på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på ikrafttrædelsestidspunktet Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det lejede (flyttesyn) for fastsættelse af eventuelle mangler, som skal afhjælpes. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til det lejede, og udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan udlejer ikke gøre krav i medfør af gældende, hvis der er forløbet mere end 2 måneder fra flyttesynet. 14. Moms Lejen og andre pligtige pengeydelser vedrørende nærværende lejemål betales for tiden uden tillæg af moms. Udlejer er dog berettiget til når som helst at lade ejendommen frivilligt momsregistrere. I så fald vil alle ydelser og udgifter, der skal betales i henhold til denne kontrakt blive tillagt moms med p.t. 25% og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Dato: Som udlejer: Dato: Som lejer: Jela Invest ApS Ejerforeningen Falen 6-14

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere