Økonomiudvalgets Budgetforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017"

Transkript

1 Økonomiudvalgets Budgetforslag UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf Budgetforslag

2 Indholdsfortegnelse 3 Vækst i en ny virkelighed 6 Effekter af velfærdens og byens transformation Perspektiver for budgetlægning Udviklingstendenser i plangrundlaget 12 Den finansielle strategi 14 Tiltag i budgettet Tema 29 Skolereform 32 Økonomistyring der virker 36 Ny Ny Administration på forkant til budget Borgerinddragelse Sammen om velfærd Hovedtal og forudsætninger 38 Resultatopgørelse 40 Finansieringsgrundlag 41 Indkomstskatter 45 Øvrige skatter 50 Tilskud og udligning 58 Finansielle bevægelser 61 Udvalgenes budgettal 68 Øvrige finansielle nøgletal Bilag 72 Takster 89 Anlægsoversigt (inkl. stjernemarkering) 93 Bidrag fra folkeoplysningsudvalget 94 Borgerinddragelse 133 Gennemgang af Økonomiaftale med fokus på konsekvenser for Odense Kommune 140 Afledt drift, projektoversigt 141 Realisering af besparelser på 300 mio. kr. Budgetforslag

3 Vækst i en ny virkelighed Budgettet for 2014 tager afsæt i byrådets arbejde med at omdanne og tilpasse velfærden i Odense Kommune, så den står mål med den økonomiske virkelighed. Odense Kommune transformeres fra at være en klassisk udbyder af velfærdsydelser til i endnu højere grad at facilitere velfærd gennem brug af andre ressourcer. Det indebærer, at kommunen i højere grad formår at opsøge det omkringliggende samfund, borgere, virksomheder og foreninger. Med den styrkede ressourcegruppe skal der tænkes langt mere i at opnå den optimale effekt af mødet med kommunen for borgere og virksomheder. Derfor har byrådet brugt effektstyring som værktøj til at omsætte de politiske beslutninger til konkrete, målbare initiativer der kan iværksættes på tværs af kommunen. Det vil samlet set skabe velfærdsydelser, som vil hjælpe den enkelte mere og som en bieffekt vil skabe et mindre udgiftspres på de offentlige udgifter og dermed skatteyderne og fællesskabet. På den måde har byrådet i denne periode udviklet velfærdsydelserne ved at lytte til borgere og virksomheder. Det er gjort sammen med et kontinuerligt fokus på effektivisering af administration og drift. Det har betydet, at byrådet overleverer en kommune i god økonomisk forfatning til det næste byråd til trods for svære økonomiske vilkår. Mens der i den snart forgangne byrådsperiode har været et skarpt fokus på en bedre udgiftsstyring er tiden nu inde til at påvirke kommunens indtægter langt stærkere i en positiv retning uden at det går ud over den enkelte borger eller virksomhed tværtimod. Der skal derfor ikke høstes flere skattekroner pr. borger eller virksomhed, men i stedet skal kommunen understøtte den enkelte borger og virksomhed i arbejdet med at opnå en højere velstand til gavn for fællesskabet og velfærden. En forudsætning for, at det sker, er vækst. Både i indkomst og befolkning. Odense oplever netop nu en markant stigende befolkningstilvækst og er større end nogensinde før. Syddansk Universitet i Odense oplever ligeledes et markant stigende antal studerende det højeste nogensinde. Odense er med andre ord, befolkningsmæssigt, den vækstmotor for Fyn, den naturligt bør være. Det samme har desværre ikke gjort sig gældende økonomisk. Væksten er gået udenom Odense igennem længere tid. Hvor andre byer har rejst sig hurtigere og stærkere efter krisen med mere normal vækst til følge, ser Odense ikke ud til at kunne genfinde tidligere tiders styrke til ulempe for hele øen. Det har kostet jobs og velfærd. Det skal der laves om på. For at sikre fremtiden er Odense derfor under transformation. Odense Business Task Force Odense blev for nylig kåret af Dansk Byggeri som landets 5. bedste erhvervskommune. Det er resultatet af et målrettet arbejde med at sikre transformation til en bedre servicering af byens erhvervsliv kombineret med markante forbedringer af rammevilkårene for byens virksomheder, herunder sænkningen af dækningsafgiften hvert år siden Men Odense har det sidste årti mistet en stor del af sin industri. Samtidig er byens virksomheder mindre produktive end virksomheder i resten af landet. Det har betydet massive tab af arbejdspladser og vækst i Odense. Budgetforslag

4 Tilgangen i Ny virkelighed Ny velfærd er at lytte og samskabe bedre ydelser med borgere og virksomheder. Derfor besluttede Økonomiudvalget i foråret 2013 at nedsætte Odense Business Task Force, der er en uafhængig ekspertgruppe af lokale og nationale erhvervsfolk og forskningskompetencer. Task Forcen fik til opgave at præsentere økonomiudvalget for en række anbefalinger, der kan øge væksten i Odense. Odense Business Task Force offentliggør sine anbefalinger d. 21. august. Erhvervs- og vækstpolitikken Odense Kommunes erhvervs- og vækstpolitik bygger på tre elementer, som skal bringe væksten tilbage i Odense. Sammen med byrådets effektmål vil elementerne udgøre pejlemærkerne for Odense Kommunes reaktion på Odense Business Task Force s anbefalinger. Derfor tager arbejdet med at skabe vækst afsæt i viden, oplevelser og byudvikling. vil stille en række krav til Odense Kommune ift. både rammevilkår, velfærdsydelser, finansiering af forskningssamarbejder mv. som virksomhederne efterspørger. Oplevelser skal sikre, at Odense og Fyn får styrket turisme og oplevelsesindustrien markant. Det skal gøres dels gennem et stærkt turismeerhverv, handels- og kulturliv kombineret med en videreudvikling af H. C. Andersen som fælles fynsk kulturidentitet. Det skal bl.a. gøres ved at binde byens eksisterende attraktioner bedre sammen under H.C. Andersens brand. De første markante beviser på omstillingen vil være navneændringen af Odense Lufthavn til Hans Christian Andersen Airport, herunder en ny vækststrategi for lufthavnen kombineret med at Odenses største attraktion fokuserer mere på eventyr og relationen til H. C. Andersen. Samlet set skal satsningen bringe flere turister til Odense for at gavne turisme, handel og kulturliv. Viden dækker bl.a. over, at Odense rummer meget vigtige viden- og uddannelsesinstitutioner som skal være med til at sikre den rette arbejdskraft til de jobs, der er og bliver skabt i Odense. Odenses forvandling fra traditionel industriby til at have en mere moderne, videnstung erhvervsstruktur sker kun hvis de rette kompetencer er til stede og anvendes i virksomhederne. Derfor er det afgørende, at kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skaber en række bindende erhvervspartnerskaber i årene der kommer. Partnerskaberne Byudviklingen skal sikre transformationen af Odense fra stor dansk by til dansk storby. Temaet er ikke alene valgt, fordi byen står foran massive investeringer i byudvikling, herunder Musik- og teaterhus, Nyt OUH, kvarteromdannelse, letbane mv., men også på grund af en akkumuleret viden indenfor byudvikling, trafik, energi og miljø. Byudviklingen skal dermed være med til at sikre permanente arbejdspladser i Odense som følge af de mange store anlægsprojekter i byen, der starter i de kommende 10 år. Budgetforslag

5 Derfor skal Odense sikre, at transformationen af byen sker så lokale virksomheder og borgere kan profitere af udviklingen og at den megen viden og ekspertise, der ligger i de store projekter, bliver i Odense.. Samlet set bliver der investeret for over 25 mia. kr. i Odense, hvoraf Odense Kommune blot finansierer 2 mia. kr. Det skal skabe vækst og arbejdspladser for byens befolkning og virksomheder også i årtierne der kommer. Beskrivelse af indhold i publikationen Efter dette afsnit vækst i en ny velfærd, som beskriver hele rammesætningen for budgetforslaget, kommer der et afsnit der introducerer arbejdet med Effekter af velfærden og byens transformation. Her præsenteres og gennemgås blandt andet effektblomsten. Afsnittet perspektiver for budgetlægningen beskriver de overordnede rammer for budgetforslaget, herunder udvikling af centrale elementer i plangrundlaget, som f.eks. ledighed og befolkningsudvikling. Derudover vises målopfyldelsen (rød, gul og grøn) på den finansielle strategi. Her vises blandt andet udviklingen i kassebeholdningen. Endelig slutter afsnittet af med at gennemgå "hvad pengene bruges til?" i budgetforslaget. Her beskrives de drift- og anlægsændringer, der er indlagt i budgetforslaget. Herefter følger afsnittet temaer. Her introduceres de ny og centrale elementer i budgetforslaget lidt mere detaljeret. Det vedrører skolereformen og borgerinddragelse samt ændrede økonomistyringsprincipper. Derudover bliver temaet for næste års budget præsenteret "NY-NY på administrationsområdet". Efter afsnittet om temaer kommer der et afsnit, som beskriver hovedtal og forudsætninger i budgetforslaget. Her vises resultatopgørelsen og udvalgenes budgettal. Derudover gennemgås "hvor pengene kommer fra?" herunder ændringerne på indtægtssiden og det finansielle område. Bagerst i budgetforslaget er der vedlagt bilag. Her vises takstoversigter, anlægsoversigter samt øvrige bidrag til budgetforslaget herunder realisering af besparelsen på de 300. mio. kr., afledt drift og konsekvenser af økonomiaftalen for Odense Kommune. Budgetforslag

6 Effekter af velfærdens og byens transformation Odense Kommune står over for store udfordringer med at udvikle bærdygtig velfærd og skabe vækst og byudvikling. I dette budget definerer byrådet de strategisk vigtigste udfordringer og formulerer fælles mål for dem. Effektmålene er udtryk for, hvilke effekter byrådet vil arbejde for at opnå, og den hænger tæt sammen med økonomiudvalgets strategiske portefølje. I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem effektmålene for Ny virkelighed - Ny velfærd og udvalgenes effektmål. Byrådets mål er: 1. Flere kommer i uddannelse og job 2. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser 3. Borgernes indkomst skal stige 4. Odense er den legende by for alle 5. Børn lærer mere og er mere kompetente 6. Flere funktionsdygtige ældre og handicappede 7. Flere borgere er sunde og trives 8. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Målene er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. Økonomiudvalget vil løbende drøfte de 8 strategiske emner, når der sker en udvikling på det pågældende område, som kræver udvalgets opmærksomhed. Udgangspunktet er både en alt andet lige - betragtning, som fokuserer på om vi forbedrer os over tid og en betragtning om at vi bør opnå samme eller bedre effekter, end dem vi sammenligner os med. Udvalgene har revideret deres egne målporteføljer, så alle udvalgsmål bidrager til opnåelse af byrådets fælles mål for opnåelse af effekt for Ny virkelighed - Ny velfærd. Formålet er at sikre et fokus på de vigtigste effekter for borgerne, og på områder hvor der bruges mange ressourcer. Budgetforslag

7 Budgetforslag

8 Mål og indikatorer for Ny virkelighed Ny velfærd Effektmål Flere kommer i uddannelse og job Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Borgernes indkomst skal stige Odense er den legende by for alle Børn lærer mere og er mere kompetente Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Flere borgere er sunde og trives Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Indikator Andel beskæftigede og studerende Antal arbejdspladser Erhvervsindkomst Antal indbyggere i Odense Andel elever i folkeskolen, som er gode til at læse og regne Andel plejekrævende ældre og handicappede Andelen af arbejdsduelige Indikator er under udarbejdelse Beskrivelse af fælles mål for Ny virkelighed Ny velfærd Flere kommer i uddannelse og job Unge skal rustes til at begå sig på arbejdsmarkedet igennem uddannelse. Uanset sociale udfordringer er tilknytning til arbejdsmarkedet en af de vigtigste forudsætninger for, at alle borgere kan opretholde et velfungerende liv. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Flere arbejdspladser er eneste vej ud af krisen. Vi skal aktivt stimulere skabelsen af nye vækstvirksomheder gennem byudvikling, uddannelse og vækstfremme. Højt kvalificerede medarbejdere og ny viden skal tiltrækkes, og studerende fastholdes i job i Odense, så væksten stiger. Borgernes indkomst skal stige Borgere, virksomheder og den offentlige sektor skal øge råderummet til velfærd og investeringer. Vækst og udvikling skal skabe forbedrede muligheder for social ansvarlighed. Odense er den legende by for alle Odense skal være en storby. En by der er legende er attraktiv for borgere, nye virksomheder og vidensintensive brancher. Der skal udvikles nye ideer, skabes nye forretningsområder og dynamikken mellem forskning, forretning og uddannelse skal berige alle. Byen skal være inspirerende og spændende at færdes i for borgere og tilrejsende - nye bæredygtige løsninger skal være tydelige i byens rum, hvor miljø, trafik, natur og arkitektur spiller sammen. Børn lærer mere og er mere kompetente Børn, som fra starten af livet lærer at lære, har større mulighed for succes i fremtiden. Læringskompetencen er, såvel som konkrete faglige kompetencer, vigtig i forhold til at gennemføre en uddannelse og være rustet til som voksen at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet og tage medansvar for udviklingen i samfundet. Budgetforslag

9 Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Den stadigt voksende gruppe af ældre og handicappede skal have bedre muligheder for at klare sig selv i livet. Det øger livsglæden og mulighederne for at bidrage i fællesskaber. Flere borgere er sunde og trives Borgernes livskvalitet og mentale og fysiske sundhedstilstand er helt afgørende for muligheden for at leve et rigt liv på egne vilkår. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Alle har brug for at høre til, føle sig velkomne og være en del af et fællesskab, hvor man bliver regnet med og betyder noget for andre. For børn og unge har deltagelse i fællesskaber stor betydning for trivsel, udvikling og læring. Deltagelse i fællesskaber er også afgørende for skabelsen af identitet og evne til samarbejde, konflikthåndtering og den mestringsevne, der kræves for at kunne påvirke sine livsbetingelser og udviklingsmuligheder. Særligt om mål for Erhverv og Vækst Odense gør en særlig indsats for at fremme vækst i det private erhvervsliv, og der kræves derfor et særligt tværfagligt fokus. Det er især Økonomiudvalget og det samlede Byråd, der har ansvaret for de underliggende mål og indsatser, som bidrager til de fælles mål om at Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser og Borgernes indkomst skal stige. Derfor er det økonomiudvalget, der ejer disse underliggende mål og leder de tilknyttede indsatser. Delmålene og indikatorerne som er vist i tabellen herunder, er eksempler. De endelige mål besluttes af økonomiudvalget på baggrund af anbefalingerne fra Odense Business Task Force samt Erhvervs- og vækstpolitikken og den tilhørende strategi. Oversigt over delmål for erhverv og vækst Effektmål Der etableres virksomheder Der etableres flere (viden-)jobs Øget produktivitet i virksomhederne Øget omsætning i virksomhederne Forbedrede rammevilkår og image Øget erhvervsindkomst Indikator Etableringsrate for iværksættere Antal jobs, andel ansatte med hhv. lang og mellemlang videregående uddannelse Indikator under udarbejdelse Gennemsnitlig omsætning pr. borger Placering i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse Gennemsnitlig erhvervsindkomst per borger Budgetforslag

10 Perspektiver for budgetlægning Udviklingstendenser i plangrundlaget Året der gik Der har de seneste 11 år været en befolkningstilvækst i kommunen, og 2012 var ingen undtagelse. I 2012 voksede befolkningen i Odense Kommune med personer, hvilket er væsentligt flere end udviklingen i 2007, hvor væksten kun lå på 306 personer. Tilbageblik Flyttemønstret har ændret sig i de senere år - hvor der i 2008 og 2009 var en nettofraflytning fra Odense Kommune til de øvrige kommuner i landet - var der i 2010 og 2011 en nettotilflytning. Igen i 2012 er der en nettotilflytning til Odense Kommune, denne gang på 682 personer. Dette dækker over knap fraflyttere og tilflyttere. Med andre ord har der de seneste tre år været flere og flere fra de øvrige kommuner, der flyttede til Odense Kommune. Hertil kommer, at der hvert år er ca interne flytninger i Odense kommune. Uændret demografi Unge i alderen år repræsenterer de største årgange i Odense Kommune. Et billede, der har kendetegnet Odense Kommune de sidste 10 år, og fortsat vil kendetegne Odense Kommune de kommende år. Forklaringen herpå er primært, at Odense er en uddannelsesby, som mange unge flytter til for at videreuddanne sig. Igen i år (2013) har de odenseanske uddannelsesinstitutioner haft et rekordoptag, som indikerer, at denne udvikling vil fortsætte. Befolkning I de kommende år forventes en generel stigning i befolkningstallet i Odense Kommune. De aldersgrupper, der forventes at opleve den største stigning, er gruppen af borgere mellem 65 og 79 år og gruppen af 80+. Modsat tidligere år forventes antallet af borgere i den erhvervsaktive gruppe mellem 25 og 64 år for første gang at stige fremfor tidligere prognoser, der ventede et fald i denne gruppe. Den eneste befolkningsgruppe, der ventes at falde en lille smule de kommende ti år, er antallet af 0-9 årige i kommunen. Den forventede befolkningsudvikling Alder år år år år år år år år år år I alt Den faktiske befolkningstilvækst Budgetforslag

11 Beskæftigelse Arbejdsstyrken udgjorde i personer, heraf var personer i beskæftigelse. Sammenlignet med 2011 har der været et fald i beskæftigelsen på 446 personer i I juni 2012 var der bruttoledige personer i Odense Kommune, hvilket er 389 flere end samme måned året før. Ledighedsprocenten var i dette tidsrum steget fra 7,8 pct. til 8,3 pct. Odense Kommunes ledighedsprocent er dermed over landsgennemsnittet, der ligger på 5,8 pct. Arbejdspladser Antallet af arbejdspladser er faldet til i Dette er 977 færre pladser end året før. De største fald i antal arbejdspladser er indenfor Industrien, Handel og Transport Antal arbejdspladser Pendling Der er flere personer, der pendler til Odense Kommune for at arbejde i forhold til antal personer, der pendler fra Odense Kommune. Antallet af både ind- og udpendlende personer til og fra Odense har haft en let faldende tendens i perioden Det skal dog bemærkes, at begge disse indikatorer havde en voksende udvikling i perioden 1997 til Ind- og udpendling Indpendling Udpendling Budgetforslag

12 Den finansielle strategi Til brug for vurdering af den økonomiske handlefrihed anvender Odense Kommune en finansiel strategi, der indeholder krav til væsentlige nøgletal i resultatopgørelsen. Målet er at skabe økonomisk handlefrihed inden for nogle fastlagte økonomiske rammer og dermed sikre en sund og stabil budgetsituation. Status i forhold til den finansielle strategi sammenfattes i nedenstående tabel, hvor farverne indikerer om der er grund til: at stoppe op (rød), at mane til forsigtighed (gul) eller at signalere klar bane (grøn). I nedenstående tabel vises den finansielle strategi: Den finansielle strategi budget , august 2013 Målsætning Resultat af ordinær drift mio. kr. 51 7,3 250,0 260,8 265,2 Skattefinansieret resultat inkl. frigiv else af deponerede midler Balance i perioden 0,5-1 86,6 50, ,4 Skattefinansieret gæld Faldende i perioden 1.032, , , ,5 Kassebeholdning ultimo Min 1 00 mio. kr. 340,3 1 00,6 1 31,8 1 54,4 Budgetforslag

13 Resultat af ordinær drift viser forholdet mellem kommunens løbende udgifter og indtægter. Indtægterne består primært af indkomstskatter samt tilskuds- og udligningsordninger. Målsætningen er, at resultat af den ordinære drift i gennemsnit skal give et overskud på mio. kr. om året. Målsætningen for resultat af ordinær drift overholdes i hele budgetperioden fra 2013 til Dette skyldes bla. arbejdet med effektiviseringer på 300 mio. kr. i forbindelse med Budget Overskuddet ligger også fint i tråd med Budgetlovens krav om, at der skal være overskud på den ordinære drift i budgettet. Det skattefinansierede resultat inklusive frigivelse af deponerede midler viser resultatet af den løbende drift suppleret med oplysninger om kommunens løbende anlægsinvesteringer, herunder salg/køb af jord og fast ejendom. Målsætningen i den finansielle strategi er, at området skal være i balance i perioden, dvs. at udgifter og anlægsinvesteringerne i gennemsnit over budgetperioden ikke overstiger indtægterne. Det skattefinansierede resultat er negativt i budgetåret Dette skyldes primært udrulning af de store anlægsprojekter. Dertil kommer, at resultat af ordinær drift falder til et lavere niveau fra 2014 til 2015 og frem. Hovedårsagen til dette er, at der ikke er indarbejdet ekstra finansieringstilskud fra 2015 og frem. Den skattefinansierede gæld er et af de centrale nøgletal nederst i resultatopgørelsen. Målsætningen er, at gælden nedbringes i perioden, således at udgifter til renter og afdrag reduceres. Den skattefinansierede gæld holder sig stort set på samme niveau i gennem hele perioden bortset fra i 2016, hvor den stiger. Dette skyldes, at der er indarbejdet afdrag på lån vedrørende Energy Lean. Kassebeholdningen ultimo året er en central parameter, der afspejler kommunens likviditet, dvs. kommunens evne til at foretage løbende udbetalinger eksempelvis lønudbetalingerne. Målsætningen er, at kassebeholdningen ultimo budgetåret udgør minimum 100 mio. kr. Kassebeholdningen overholder målsætningen igennem hele perioden. Kassebeholdningen forventes i 2017 at være på 154,4 mio. kr. Budgetforslag

14 Tiltag i budgettet Ændringer i drifts- og anlægsudgifter Kommunens udgifter i 2013 til 2017 er mærkbart ændret siden vedtagelsen af Budget Ændringerne udspringer hovedsagelig af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014, rammeudmeldingen til budget 2014 samt de nye skøn for arbejdsløshed, medfinansiering af sundhedsudgifterne samt pris- og lønudviklingen. I rammeudmeldingen til budget 2014 blev der indlagt effektiviseringer for 300 mio. kr. Dette var dels en udmøntning af tidligere innovationskrav samtidigt med, at der blev oprettet en bufferpulje på 100 mio. kr. til imødegåelse af tilpasninger på indtægtssiden og konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi for Effektiviseringerne er beskrevet i et særskilt notat i budgetmaterialet. I budgetforslaget for 2014 er bufferpuljen inddraget til det beskrevne formål og er samtidigt med til at finansiere de øvrige ændringer på udgiftssiden. De væsentligste ændringer på udgiftssiden beskrives nedenfor, og er inddelt i tre kategorier: 1. Nye tiltag og puljer 2. Innovationsprojekter med udfordringer 3. Tekniske korrektioner 1) Nye tiltag og puljer Vækstpulje Væksten er gået udenom Odense igennem længere tid. Hvor andre byer har rejst sig hurtigere og stærkere efter krisen med mere normal vækst til følge, ser Odense ikke ud til at kunne genfinde tidligere tiders styrke til ulempe for hele øen. Det har kostet jobs og velfærd. Det skal der laves om på. Derfor investeres der med dette budgetforslag massivt i odenseansk vækst. I budgetforslaget er der indlagt en samlet vækstpulje på 300 mio. kr., fordelt med 75 mio. kr. i hvert af årene Puljen skal understøtte initiativer, der kan skabe øget vækst i Odense Kommune i tråd med kommunens erhvervs- og vækstpolitik. Folkeskolereformen I kommuneaftalen for 2014 er der afsat en række midler til implementeringen af folkeskolereformen. Odenses andel af disse puljer er i budgetforslaget samlet under Økonomiudvalget og skal senere udmøntes sammen med en samlet udmøntning af reformen i Børn- og Ungeforvaltningen, hvor også alle de interne økonomiske konsekvenser for SFOog skoleområdet indgår. Midlerne til implementering udløber i 2017 og kan både anvendes til drift og anlæg. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder fordelingsnøglen for disse midler medio august, Budgetforslag

15 og der er derfor ikke sikkerhed om Odenses andel før efter udmeldingen. Udover disse puljer er der i kommuneaftalen også afsat midler til kompetenceudvikling af lærere og ledere. Kompetencemidlerne udmøntes senere til kommunerne. Der er foreløbigt afsat følgende poster under Økonomiudvalget: 2014-priser kr Skolereformen Udfasning af 60 årsreglen/lønløft (varig) Folkeskolereform (varig) Folkeskolereform impl. (udløber 2017) Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Stigning i den kollektive trafik Odense Letbane Der forventes 27 % flere arbejdspladser og flere borgere i Odense i Infrastrukturen i en by under så markant transformation og med så stor vækst i befolkning og arbejdspladser er under pres. Der er derfor et markant behov for at udbygge den odenseanske infrastruktur. Derfor skal den kollektive trafik styrkes frem mod I perioden frem mod letbanens åbning i 2020 skal der ske en stigning i den kollektive trafik i Odense. Derfor afsættes der 4,0 mio. kr. ekstra hvert år frem mod 2021 til styrkelse af den kollektive trafik og til understøttelse af letbanen. Energirenoveringer Energy Lean I forlængelse af budgetforlig 2013 er der i budgetforslag 2014 indarbejdet en fuld udrulning af den energirenoveringsplan, som blev påbegyndt i Der investeres 200 mio. kr. i renovering og ny teknologisk energistyring af vores bygninger. Energiinvesteringerne lånefinansieres. Renter og afdrag finansieres af de opnåede energibesparelser, samtidig med at disse også bidrager til at styrke kommunens økonomi priser kr Energirenoveringer Anlægsinvestering Låneoptag Afdrag Renter Sparede driftsudgifter Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Budgetforslag

16 Pulje til sundhedsområdet Der er i Økonomiaftalen for Budget 2014 afsat nye 300 mio. kr. til at styrke forebyggelsen på sundhedsområdet. De 300 mio. kr. på landsplan svarer til 10,5 mio. kr. i Odense. Udgiftsbudgettet er derfor opskrevet med 10,5 mio. kr., og Økonomiudvalget skal senere beslutte en udmøntning af disse midler. I kommuneaftalen er puljen forudsat finansieret ved besparelser på befordringsområdet og øvrige effektiviseringer. Da Odense allerede har indhøstet effektiviseringerne på befordringsområdet, bliver sundhedspuljen finansieret af kassen. Udmøntning af pulje til Udbetaling Danmark og Vintertjenesten Som en del af rammeudmeldingen til budget 2014 blev der afsat 25 mio. kr. i pulje til merudgifter vedrørende Udbetaling Danmark og Vintertjenesten. Med budgetforslaget udmøntes der 17 mio. kr. i 2014 og frem fra puljen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til dækning af udgifter i forbindelse med Udbetaling Danmark. Der afsættes ligeledes 16,7 mio. kr. i 2013 til dækning af merudgifter ved Udbetaling Danmark, og samtidig afsættes der 6,4 mio. kr. til forventet merforbrug på vintertjenesten i ) Innovationsprojekter med udfordringer Odense Kommune er lykkes med at udvikle en række nye velfærdsløsninger, der både er bedre og billigere. Som eksempel kan nævnes Træning som hjælp, Housing first, nedbragt sygefravær m.v. Arbejdet med nye løsninger indebærer, at ideer skal testes og forudsætninger afprøves. Kun sådan kan man opdage nye og banebrydende løsninger. Testen kan dog også resultere i, at løsningen ikke bliver ført ud i livet. Dette er tilfældet for fem konkrete projekter i Odense Kommune. Projekterne blev igangsat i forbindelse med budget 2013 med sigte på implementering i 2013 og indhøstning af gevinsterne fra Efter at potentialerne er blevet afdækket, har det dog vist sig, at projekterne ikke har kunnet frigive de ressourcer, der var forudsat. Det betyder ikke, at man skal indstille arbejdet med innovation. Man skal blot samtidig have modet til at erkende, at når en indsats ikke kommer til at lykkes eller ikke kommer til at have den fulde ønskede effekt, så skal den stoppes inden den kører af sporet eller inden den bliver igangsat. Andre tiltag behøver længere tid før de økonomiske effekter viser sig. Derfor annulleres de økonomiske krav til følgende fem projekter: 2014-priser kr Velfærd i fællesskab Jobskabelse og kompetencer Strategisk indkøb (delvis) Controlling (handicapområdet) BBR (øgede skatteindtægter) (delvis) Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Budgetforslag

17 Direktørgruppen vil frem mod næste budget drøfte og udforme nye principper for innovationsarbejdet i Odense Kommune. De nye principper skal sikre, at der skabes økonomiske incitamenter til at turde arbejde med innovationsprojekter, som ikke altid lykkes og giver et økonomiske afkast. Samtidigt skal principperne kunne rummes i budgetvirkeligheden, hvor der hvert år er behov for at kunne lægge budgetter i en 4-årig horisont med et væsentligt krav om økonomiske viden og sikkerhed. 3) Tekniske korrektioner Anlægsomprioriteringer I budgetforslaget er der indarbejdet 3 anlægsprioritering, som By- og Kulturudvalget har anbefalet i deres budgetbidrag. Der tilføres midler til P-henvisning, Supercykelsti samt Mobilitetsplanen. Projekterne finansieres dels ved en nedjustering af Kvarterplanen og dels ved driftsbesparelser i By- og Kulturudvalget i 2015 og priser kr Anlægsprioriteringer P-henvisninger Supercykelsti Mobilitetsplan Overskydende drift -BKU Kvarterplan Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Anlægsperiodiseringer I budgetforslaget er der indarbejdet en række tekniske anlægsperiodiseringer med udgangspunkt i, hvornår det er muligt at gennemføre de pågældende projekter. Endvidere sker der en nedjustering af budgettet for salg af jord, som finansieres af en tilsvarende nedjustering af budgettet til jordkøb og byggemodning, som samtidig betyder, at Energivejs forlængelse ikke anlægges i budgetperioden. Budgetforslag

18 2014-priser kr Samlet Anlægsperiodiseringer Odense Brandvæsen, brandbiler Odense Letbane Fra gade til by Kvarterplan, TBT mv Byens Ø Stibroen over jernbanen Daginstitution Heibergsvej Parkeringskældre, TMP Jordforsyning (køb) Jordforsyning (salg) Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Odense Musik- og Teaterhus Byrådet besluttede at realisere Musik- og Teaterhuset med en samlet anlægssum på 307,7 mio. kr., som delvist blev finansieret gennem en periodisering af kommunens likviditet. Efter opgørelse af den aktuelle økonomiske situation, og som følge af de gode regnskabsresultater i 2011 og 2012, er der imidlertid nu en så høj kassebeholdning, at projektet kan realiseres direkte fra kassebeholdningen, hvilket dermed også giver en bedre økonomi de kommende år, hvor periodiseringen ellers skulle tilbagebetales. Derfor flyttes der i budgetforslaget samlet 175,1 mio. kr. fra balanceforskydningerne i , som i stedet finansieres direkte af kassen. Tjenestemandspension FynBus FynBus har i deres økonomiske gennemgang i forbindelse med deres regnskab for 2012 konstateret en underdækning af pensionsforpligtigelsen for de tjenestemænd, som i 2007 blev overdraget fra Odense Kommune i forbindelse med kommunalreformen. Det er umiddelbart Odense Kommune, der hæfter for denne underdækning. Derfor reserveres samlet 50 mio. kr. i 2016 og 2017 til dækning af øgede pensionsudgifter vedrørende tidligere ansatte i Odense Bybusser. Dette sker ud fra en foreløbig opgørelse, hvor den endelig udgiftsfordeling endnu ikke er kendt, og der er derfor alene tale om en reservation af de pågældende midler. Medfinansiering af sundhedsudgifterne i regionerne KL har udarbejdet skøn for de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne i Det nye skøn betyder en nedjustering af de forventede udgifter. Budgetforslag

19 2014-priser kr Medfinansiering af sundhedsudgifterne Nyt skøn Tidligere indarbejdet i Budget Forskel (budgetændring) Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet omfatter forsørgelsesudgifter og aktiveringsindsatsen af ledige borgere. Det gælder på overførselsområdet, som omfatter bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Dertil kommer forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere). Svingende konjunkturer på beskæftigelsesområdet giver styringsudfordringer. Derfor tager budgetlægningen afsæt i statslige skøn, men da udviklingen kan svinge, anvendes der reservationspuljer. Reservationspuljer medvirker til at tilpasse budgetterne til de økonomiske konsekvenser af de indsatser, som der arbejdes med. I 2013 betyder det eksempelvis, at hvis Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens innovationsarbejde under temaet Selvforsørgelse til at kunne giver et overskud, vil det kunne anvendes ved budgetlægning for næste års budget (budget 2015). Budgetmodellen er altså rammesættende for udgiftsniveauet, og niveauet tager udgangspunkt i de af KL udarbejdede skøn for kommunens udgifter til områderne. Dertil kommer Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens eget skøn, og differencen mellem dette og det statslige skøn udgør reservationspuljen. Reservationspuljen kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret. Budgetforslag

20 Overførselsområdet Området dækker over en lang række offentlige forsørgelsesydelser såsom førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge mm. samt midler til aktivering af ledige. Overførselsområdet er præget af store reformer disse år. Overførselsområdet 2013 Midtvejsreguleringen på landsplan udgør ca. 1 mia. kr. og Odense andel heraf udgør 35,8 mio. kr. Kommunen får ikke indtægter hertil, da disse af regeringen forudsættes finansieret af lønreguleringen tidligere på året. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har skønnet et merbehov på 55,3 mio. kr. vedr Dette finansieres dels af midtvejsreguleringen på 35,8 mio. kr., og den restende del finansieres af reservationspuljen. Reservationspuljen udgjorde før midtvejsreguleringen 66,1 mio. kr. og er efter budgettilretningen reduceret til 46,6 mio. kr. Overførselsområdet 2014 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har vurderet et samlet budget på overførselsområdet på mio. kr. Odense udgør nu 3,90 pct. af landsplan mod tidligere 3,99 pct. Beregninger ud fra KL s udgiftsskøn for området viser et budget på mio. kr. i Det betyder et mindre budgetbehov på 76,3 mio. kr., som tilføres reservationspuljen under Økonomiudvalget. Regulering af overslagsårene 2015 til 2017 følger KL s udgiftsskøn. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget nedreguleres med 61,0 mio. kr. i 2015, 103,4 mio. kr. i 2016 og 133,4 mio. kr. i I 2014 sker en teknisk tilretning af budgetniveauet fra budget 2013 til budget 2014 på -22,2 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet vedrører A-dagpenge til forsikrede ledige og dele af aktiveringsindsatsen for denne gruppe. Budgetforslag

21 Beskæftigelsestilskud 2012 Tilskuddet for 2012 er nu endeligt gjort op. Odense modtager 1,2 mio. kr. I forvejen har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en negativ reservationspulje på 13 mio. kr. Odense går derfor ud med et underskud på 11,8 mio. kr. vedrørende Underskuddet finansieres af kassen. Beskæftigelsestilskud 2013 Tilskuddet for 2013 skal nu midtvejsreguleres, og det betyder for Odense en tilbagebetaling på 46,2 mio. kr., da skønnet for dagpengeudgifterne på landsplan er betydeligt lavere end forudsat sidste år. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har tidligere tilført 41,3 mio. kr. til en reservationspulje vedrørende tilskuddet for Dertil kommer, at Socialog Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner lavere udgifter for 14,4 mio. kr. i forhold til deres nuværende budget, som tilføres reservationspuljen. Samlet betyder det, at når den negative midtvejsregulering finansieres af reservationspuljen, er der 9,5 mio. kr. tilbage til den kommende regnskabsaflæggelse og efterregulering i august Beskæftigelsestilskud 2014 Tilskuddet for 2014 skal budgetlægges nu for første gang. Staten har udmeldt et tilskud til Odense på 545,9 mio. kr. med et skønnet ledighedstal på fuldtidspersoner. Socialog Arbejdsmarkedsforvaltningen har skønnet et budget på 566,3 mio. kr. Det skønnede merbehov på 20,4 mio. kr. finansieres af en negativ reservationspulje under Økonomiudvalget jf. budgetmodellen på området. Som budgetmodellen tilskriver, følger reguleringen af overslagsårene 2015 til 2017 KL s udgiftsskøn. På landsplan er der skønnet udgifter for 11,8 mia. kr. i 2015 og 11,2 mia. kr. i 2016 og frem. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget nedjusteres derfor med 80,8 mio. kr. i 2015 og 96,2 mio. kr. i 2016 og frem. I 2014 sker en teknisk tilretning af budgetniveauet fra budget 2013 til budget 2014 på -62,6 mio. kr. Budgetforslag

22 Overførselsområdet Udmeldt budgetskøn Midtvejsstatus Regnskab Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskabsresultat 2.365, ,3 2,5 Skønnet mer/ mindrebehov 0,0 Skønnet mindrebehov reserveret under ØU 26,9 Samlet overskud: 34,9 mio. kr. Anvendes til finansiering af 50 mio. kr. puljen under innovations-temaet Selvforsørgelse frihed til at kunne i 2013 Det større overskud end de forventede 26,9 mio. kr. medgår også til indfrielse af innovationstemaer Skønnet mindrebehov 1/10 tilføres reservationspuljen 5,6 Budgetforslag

23 Overførselsområdet Udmeldt budgetskøn Midtvejsstatus Regnskab Budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskabsresultat 2.381, ,5 - Skønnet mindrebehov tilført reservationspulje Regulering af budget -9,4 Midtvejsregulering tilføres budgettet Over/underskud - 95,9 35,8 Ny reservationspulje efter skønnet merbehov: 1) Prognose april (29,8 mio. kr.) 2) Midtvejsregulering august (19,5 mio. kr.) 46,6 Budgetforslag

24 Overførselsområdet Udmeldt budgetskøn Midtvejsstatus Regnskab Budget 2014 Korrigeret budget 2013 Regnskabsresultat 2.469,7 - - Over/underskud Skønnet mindrebehov tilført reservationspulje - 76,3 Budgetforslag

25 Beskæftigelsestilskud Udmeldt tilskud Midtvejsregulering Efterregulering Budget Korrigeret budget ,4 Udligningsreform Kassetræk: Efterregulering 1,2-29,7 Tilskud fra staten - budgettet opskrives tilsvarende 31,8 Regnskabsresultat ,9 Skønnet mindrebehov reserveres under ØU til efterregulering Skønnet merbehov reserveres til udmøntning under ØU til efterregulering 21,1-16,8 Skønnet mindrebehov 1/10 på 6,6 mio. kr. Ny reservationspulje: -10,2 Samlet underskud: -11,8 mio. kr. Ledighedsskøn Budgetforslag

26 Beskæftigelsestilskud Udmeldt tilskud Prognose /Midtvejsregulering Efterregulering Budget 2013 Korrigeret budget 2013 Efterregulering 654,9 602,4 - Udligningsreform Kassetræk: Tilbagebetaling til staten (midtvejsregulering) - reservationspuljen nedskrives tilsvarende Regnskabsresultat ,1-29,7 Skønnet mindrebehov - reserveret under ØU -46,2 Ny reservationspulje efter midtvejsregulering og skønnet mindre-behov på: 1) Prognose april (38,2 mio. kr.) 2) Midtvejsregulering august (14,4 mio. kr.) - 9,5 Ledighedsskøn ? Budgetforslag

27 Beskæftigelsestilskud Udmeldt tilskud Prognose /Midtvejsregulering Efterregulering Budget 2014 Korrigeret budget 2013 Efterregulering 566,3 - - Regnskabsresultat Skønnet merbehov - reserveret under ØU -20,4 Ledighedsskøn 5955?? Budgetforslag

Tema. Skolereform. skal indgå i skoledagen med gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Tema. Skolereform. skal indgå i skoledagen med gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Tema Skolereform I forbindelse med indgåelsen af Aftale om kommunernes økonomi for 2014 blev der indgået aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 og vil indebære

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

EFFEKTSTYRING OG DEN NYE VELFÆRD

EFFEKTSTYRING OG DEN NYE VELFÆRD EFFEKTSTYRING OG DEN NYE VELFÆRD Effektstyring og ny velfærd Indledning Odense Kommune indførte politisk effektstyring i 2010. Med udarbejdelse af Budget 2011, 2012 og 2013 er der opstillet effektmål for

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere