Økonomiudvalgets Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017"

Transkript

1 Økonomiudvalgets Budgetforslag UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf Budgetforslag

2 Indholdsfortegnelse 3 Vækst i en ny virkelighed 6 Effekter af velfærdens og byens transformation Perspektiver for budgetlægning Udviklingstendenser i plangrundlaget 12 Den finansielle strategi 14 Tiltag i budgettet Tema 29 Skolereform 32 Økonomistyring der virker 36 Ny Ny Administration på forkant til budget Borgerinddragelse Sammen om velfærd Hovedtal og forudsætninger 38 Resultatopgørelse 40 Finansieringsgrundlag 41 Indkomstskatter 45 Øvrige skatter 50 Tilskud og udligning 58 Finansielle bevægelser 61 Udvalgenes budgettal 68 Øvrige finansielle nøgletal Bilag 72 Takster 89 Anlægsoversigt (inkl. stjernemarkering) 93 Bidrag fra folkeoplysningsudvalget 94 Borgerinddragelse 133 Gennemgang af Økonomiaftale med fokus på konsekvenser for Odense Kommune 140 Afledt drift, projektoversigt 141 Realisering af besparelser på 300 mio. kr. Budgetforslag

3 Vækst i en ny virkelighed Budgettet for 2014 tager afsæt i byrådets arbejde med at omdanne og tilpasse velfærden i Odense Kommune, så den står mål med den økonomiske virkelighed. Odense Kommune transformeres fra at være en klassisk udbyder af velfærdsydelser til i endnu højere grad at facilitere velfærd gennem brug af andre ressourcer. Det indebærer, at kommunen i højere grad formår at opsøge det omkringliggende samfund, borgere, virksomheder og foreninger. Med den styrkede ressourcegruppe skal der tænkes langt mere i at opnå den optimale effekt af mødet med kommunen for borgere og virksomheder. Derfor har byrådet brugt effektstyring som værktøj til at omsætte de politiske beslutninger til konkrete, målbare initiativer der kan iværksættes på tværs af kommunen. Det vil samlet set skabe velfærdsydelser, som vil hjælpe den enkelte mere og som en bieffekt vil skabe et mindre udgiftspres på de offentlige udgifter og dermed skatteyderne og fællesskabet. På den måde har byrådet i denne periode udviklet velfærdsydelserne ved at lytte til borgere og virksomheder. Det er gjort sammen med et kontinuerligt fokus på effektivisering af administration og drift. Det har betydet, at byrådet overleverer en kommune i god økonomisk forfatning til det næste byråd til trods for svære økonomiske vilkår. Mens der i den snart forgangne byrådsperiode har været et skarpt fokus på en bedre udgiftsstyring er tiden nu inde til at påvirke kommunens indtægter langt stærkere i en positiv retning uden at det går ud over den enkelte borger eller virksomhed tværtimod. Der skal derfor ikke høstes flere skattekroner pr. borger eller virksomhed, men i stedet skal kommunen understøtte den enkelte borger og virksomhed i arbejdet med at opnå en højere velstand til gavn for fællesskabet og velfærden. En forudsætning for, at det sker, er vækst. Både i indkomst og befolkning. Odense oplever netop nu en markant stigende befolkningstilvækst og er større end nogensinde før. Syddansk Universitet i Odense oplever ligeledes et markant stigende antal studerende det højeste nogensinde. Odense er med andre ord, befolkningsmæssigt, den vækstmotor for Fyn, den naturligt bør være. Det samme har desværre ikke gjort sig gældende økonomisk. Væksten er gået udenom Odense igennem længere tid. Hvor andre byer har rejst sig hurtigere og stærkere efter krisen med mere normal vækst til følge, ser Odense ikke ud til at kunne genfinde tidligere tiders styrke til ulempe for hele øen. Det har kostet jobs og velfærd. Det skal der laves om på. For at sikre fremtiden er Odense derfor under transformation. Odense Business Task Force Odense blev for nylig kåret af Dansk Byggeri som landets 5. bedste erhvervskommune. Det er resultatet af et målrettet arbejde med at sikre transformation til en bedre servicering af byens erhvervsliv kombineret med markante forbedringer af rammevilkårene for byens virksomheder, herunder sænkningen af dækningsafgiften hvert år siden Men Odense har det sidste årti mistet en stor del af sin industri. Samtidig er byens virksomheder mindre produktive end virksomheder i resten af landet. Det har betydet massive tab af arbejdspladser og vækst i Odense. Budgetforslag

4 Tilgangen i Ny virkelighed Ny velfærd er at lytte og samskabe bedre ydelser med borgere og virksomheder. Derfor besluttede Økonomiudvalget i foråret 2013 at nedsætte Odense Business Task Force, der er en uafhængig ekspertgruppe af lokale og nationale erhvervsfolk og forskningskompetencer. Task Forcen fik til opgave at præsentere økonomiudvalget for en række anbefalinger, der kan øge væksten i Odense. Odense Business Task Force offentliggør sine anbefalinger d. 21. august. Erhvervs- og vækstpolitikken Odense Kommunes erhvervs- og vækstpolitik bygger på tre elementer, som skal bringe væksten tilbage i Odense. Sammen med byrådets effektmål vil elementerne udgøre pejlemærkerne for Odense Kommunes reaktion på Odense Business Task Force s anbefalinger. Derfor tager arbejdet med at skabe vækst afsæt i viden, oplevelser og byudvikling. vil stille en række krav til Odense Kommune ift. både rammevilkår, velfærdsydelser, finansiering af forskningssamarbejder mv. som virksomhederne efterspørger. Oplevelser skal sikre, at Odense og Fyn får styrket turisme og oplevelsesindustrien markant. Det skal gøres dels gennem et stærkt turismeerhverv, handels- og kulturliv kombineret med en videreudvikling af H. C. Andersen som fælles fynsk kulturidentitet. Det skal bl.a. gøres ved at binde byens eksisterende attraktioner bedre sammen under H.C. Andersens brand. De første markante beviser på omstillingen vil være navneændringen af Odense Lufthavn til Hans Christian Andersen Airport, herunder en ny vækststrategi for lufthavnen kombineret med at Odenses største attraktion fokuserer mere på eventyr og relationen til H. C. Andersen. Samlet set skal satsningen bringe flere turister til Odense for at gavne turisme, handel og kulturliv. Viden dækker bl.a. over, at Odense rummer meget vigtige viden- og uddannelsesinstitutioner som skal være med til at sikre den rette arbejdskraft til de jobs, der er og bliver skabt i Odense. Odenses forvandling fra traditionel industriby til at have en mere moderne, videnstung erhvervsstruktur sker kun hvis de rette kompetencer er til stede og anvendes i virksomhederne. Derfor er det afgørende, at kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skaber en række bindende erhvervspartnerskaber i årene der kommer. Partnerskaberne Byudviklingen skal sikre transformationen af Odense fra stor dansk by til dansk storby. Temaet er ikke alene valgt, fordi byen står foran massive investeringer i byudvikling, herunder Musik- og teaterhus, Nyt OUH, kvarteromdannelse, letbane mv., men også på grund af en akkumuleret viden indenfor byudvikling, trafik, energi og miljø. Byudviklingen skal dermed være med til at sikre permanente arbejdspladser i Odense som følge af de mange store anlægsprojekter i byen, der starter i de kommende 10 år. Budgetforslag

5 Derfor skal Odense sikre, at transformationen af byen sker så lokale virksomheder og borgere kan profitere af udviklingen og at den megen viden og ekspertise, der ligger i de store projekter, bliver i Odense.. Samlet set bliver der investeret for over 25 mia. kr. i Odense, hvoraf Odense Kommune blot finansierer 2 mia. kr. Det skal skabe vækst og arbejdspladser for byens befolkning og virksomheder også i årtierne der kommer. Beskrivelse af indhold i publikationen Efter dette afsnit vækst i en ny velfærd, som beskriver hele rammesætningen for budgetforslaget, kommer der et afsnit der introducerer arbejdet med Effekter af velfærden og byens transformation. Her præsenteres og gennemgås blandt andet effektblomsten. Afsnittet perspektiver for budgetlægningen beskriver de overordnede rammer for budgetforslaget, herunder udvikling af centrale elementer i plangrundlaget, som f.eks. ledighed og befolkningsudvikling. Derudover vises målopfyldelsen (rød, gul og grøn) på den finansielle strategi. Her vises blandt andet udviklingen i kassebeholdningen. Endelig slutter afsnittet af med at gennemgå "hvad pengene bruges til?" i budgetforslaget. Her beskrives de drift- og anlægsændringer, der er indlagt i budgetforslaget. Herefter følger afsnittet temaer. Her introduceres de ny og centrale elementer i budgetforslaget lidt mere detaljeret. Det vedrører skolereformen og borgerinddragelse samt ændrede økonomistyringsprincipper. Derudover bliver temaet for næste års budget præsenteret "NY-NY på administrationsområdet". Efter afsnittet om temaer kommer der et afsnit, som beskriver hovedtal og forudsætninger i budgetforslaget. Her vises resultatopgørelsen og udvalgenes budgettal. Derudover gennemgås "hvor pengene kommer fra?" herunder ændringerne på indtægtssiden og det finansielle område. Bagerst i budgetforslaget er der vedlagt bilag. Her vises takstoversigter, anlægsoversigter samt øvrige bidrag til budgetforslaget herunder realisering af besparelsen på de 300. mio. kr., afledt drift og konsekvenser af økonomiaftalen for Odense Kommune. Budgetforslag

6 Effekter af velfærdens og byens transformation Odense Kommune står over for store udfordringer med at udvikle bærdygtig velfærd og skabe vækst og byudvikling. I dette budget definerer byrådet de strategisk vigtigste udfordringer og formulerer fælles mål for dem. Effektmålene er udtryk for, hvilke effekter byrådet vil arbejde for at opnå, og den hænger tæt sammen med økonomiudvalgets strategiske portefølje. I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem effektmålene for Ny virkelighed - Ny velfærd og udvalgenes effektmål. Byrådets mål er: 1. Flere kommer i uddannelse og job 2. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser 3. Borgernes indkomst skal stige 4. Odense er den legende by for alle 5. Børn lærer mere og er mere kompetente 6. Flere funktionsdygtige ældre og handicappede 7. Flere borgere er sunde og trives 8. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Målene er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. Økonomiudvalget vil løbende drøfte de 8 strategiske emner, når der sker en udvikling på det pågældende område, som kræver udvalgets opmærksomhed. Udgangspunktet er både en alt andet lige - betragtning, som fokuserer på om vi forbedrer os over tid og en betragtning om at vi bør opnå samme eller bedre effekter, end dem vi sammenligner os med. Udvalgene har revideret deres egne målporteføljer, så alle udvalgsmål bidrager til opnåelse af byrådets fælles mål for opnåelse af effekt for Ny virkelighed - Ny velfærd. Formålet er at sikre et fokus på de vigtigste effekter for borgerne, og på områder hvor der bruges mange ressourcer. Budgetforslag

7 Budgetforslag

8 Mål og indikatorer for Ny virkelighed Ny velfærd Effektmål Flere kommer i uddannelse og job Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Borgernes indkomst skal stige Odense er den legende by for alle Børn lærer mere og er mere kompetente Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Flere borgere er sunde og trives Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Indikator Andel beskæftigede og studerende Antal arbejdspladser Erhvervsindkomst Antal indbyggere i Odense Andel elever i folkeskolen, som er gode til at læse og regne Andel plejekrævende ældre og handicappede Andelen af arbejdsduelige Indikator er under udarbejdelse Beskrivelse af fælles mål for Ny virkelighed Ny velfærd Flere kommer i uddannelse og job Unge skal rustes til at begå sig på arbejdsmarkedet igennem uddannelse. Uanset sociale udfordringer er tilknytning til arbejdsmarkedet en af de vigtigste forudsætninger for, at alle borgere kan opretholde et velfungerende liv. Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Flere arbejdspladser er eneste vej ud af krisen. Vi skal aktivt stimulere skabelsen af nye vækstvirksomheder gennem byudvikling, uddannelse og vækstfremme. Højt kvalificerede medarbejdere og ny viden skal tiltrækkes, og studerende fastholdes i job i Odense, så væksten stiger. Borgernes indkomst skal stige Borgere, virksomheder og den offentlige sektor skal øge råderummet til velfærd og investeringer. Vækst og udvikling skal skabe forbedrede muligheder for social ansvarlighed. Odense er den legende by for alle Odense skal være en storby. En by der er legende er attraktiv for borgere, nye virksomheder og vidensintensive brancher. Der skal udvikles nye ideer, skabes nye forretningsområder og dynamikken mellem forskning, forretning og uddannelse skal berige alle. Byen skal være inspirerende og spændende at færdes i for borgere og tilrejsende - nye bæredygtige løsninger skal være tydelige i byens rum, hvor miljø, trafik, natur og arkitektur spiller sammen. Børn lærer mere og er mere kompetente Børn, som fra starten af livet lærer at lære, har større mulighed for succes i fremtiden. Læringskompetencen er, såvel som konkrete faglige kompetencer, vigtig i forhold til at gennemføre en uddannelse og være rustet til som voksen at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet og tage medansvar for udviklingen i samfundet. Budgetforslag

9 Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Den stadigt voksende gruppe af ældre og handicappede skal have bedre muligheder for at klare sig selv i livet. Det øger livsglæden og mulighederne for at bidrage i fællesskaber. Flere borgere er sunde og trives Borgernes livskvalitet og mentale og fysiske sundhedstilstand er helt afgørende for muligheden for at leve et rigt liv på egne vilkår. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Alle har brug for at høre til, føle sig velkomne og være en del af et fællesskab, hvor man bliver regnet med og betyder noget for andre. For børn og unge har deltagelse i fællesskaber stor betydning for trivsel, udvikling og læring. Deltagelse i fællesskaber er også afgørende for skabelsen af identitet og evne til samarbejde, konflikthåndtering og den mestringsevne, der kræves for at kunne påvirke sine livsbetingelser og udviklingsmuligheder. Særligt om mål for Erhverv og Vækst Odense gør en særlig indsats for at fremme vækst i det private erhvervsliv, og der kræves derfor et særligt tværfagligt fokus. Det er især Økonomiudvalget og det samlede Byråd, der har ansvaret for de underliggende mål og indsatser, som bidrager til de fælles mål om at Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser og Borgernes indkomst skal stige. Derfor er det økonomiudvalget, der ejer disse underliggende mål og leder de tilknyttede indsatser. Delmålene og indikatorerne som er vist i tabellen herunder, er eksempler. De endelige mål besluttes af økonomiudvalget på baggrund af anbefalingerne fra Odense Business Task Force samt Erhvervs- og vækstpolitikken og den tilhørende strategi. Oversigt over delmål for erhverv og vækst Effektmål Der etableres virksomheder Der etableres flere (viden-)jobs Øget produktivitet i virksomhederne Øget omsætning i virksomhederne Forbedrede rammevilkår og image Øget erhvervsindkomst Indikator Etableringsrate for iværksættere Antal jobs, andel ansatte med hhv. lang og mellemlang videregående uddannelse Indikator under udarbejdelse Gennemsnitlig omsætning pr. borger Placering i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse Gennemsnitlig erhvervsindkomst per borger Budgetforslag

10 Perspektiver for budgetlægning Udviklingstendenser i plangrundlaget Året der gik Der har de seneste 11 år været en befolkningstilvækst i kommunen, og 2012 var ingen undtagelse. I 2012 voksede befolkningen i Odense Kommune med personer, hvilket er væsentligt flere end udviklingen i 2007, hvor væksten kun lå på 306 personer. Tilbageblik Flyttemønstret har ændret sig i de senere år - hvor der i 2008 og 2009 var en nettofraflytning fra Odense Kommune til de øvrige kommuner i landet - var der i 2010 og 2011 en nettotilflytning. Igen i 2012 er der en nettotilflytning til Odense Kommune, denne gang på 682 personer. Dette dækker over knap fraflyttere og tilflyttere. Med andre ord har der de seneste tre år været flere og flere fra de øvrige kommuner, der flyttede til Odense Kommune. Hertil kommer, at der hvert år er ca interne flytninger i Odense kommune. Uændret demografi Unge i alderen år repræsenterer de største årgange i Odense Kommune. Et billede, der har kendetegnet Odense Kommune de sidste 10 år, og fortsat vil kendetegne Odense Kommune de kommende år. Forklaringen herpå er primært, at Odense er en uddannelsesby, som mange unge flytter til for at videreuddanne sig. Igen i år (2013) har de odenseanske uddannelsesinstitutioner haft et rekordoptag, som indikerer, at denne udvikling vil fortsætte. Befolkning I de kommende år forventes en generel stigning i befolkningstallet i Odense Kommune. De aldersgrupper, der forventes at opleve den største stigning, er gruppen af borgere mellem 65 og 79 år og gruppen af 80+. Modsat tidligere år forventes antallet af borgere i den erhvervsaktive gruppe mellem 25 og 64 år for første gang at stige fremfor tidligere prognoser, der ventede et fald i denne gruppe. Den eneste befolkningsgruppe, der ventes at falde en lille smule de kommende ti år, er antallet af 0-9 årige i kommunen. Den forventede befolkningsudvikling Alder år år år år år år år år år år I alt Den faktiske befolkningstilvækst Budgetforslag

11 Beskæftigelse Arbejdsstyrken udgjorde i personer, heraf var personer i beskæftigelse. Sammenlignet med 2011 har der været et fald i beskæftigelsen på 446 personer i I juni 2012 var der bruttoledige personer i Odense Kommune, hvilket er 389 flere end samme måned året før. Ledighedsprocenten var i dette tidsrum steget fra 7,8 pct. til 8,3 pct. Odense Kommunes ledighedsprocent er dermed over landsgennemsnittet, der ligger på 5,8 pct. Arbejdspladser Antallet af arbejdspladser er faldet til i Dette er 977 færre pladser end året før. De største fald i antal arbejdspladser er indenfor Industrien, Handel og Transport Antal arbejdspladser Pendling Der er flere personer, der pendler til Odense Kommune for at arbejde i forhold til antal personer, der pendler fra Odense Kommune. Antallet af både ind- og udpendlende personer til og fra Odense har haft en let faldende tendens i perioden Det skal dog bemærkes, at begge disse indikatorer havde en voksende udvikling i perioden 1997 til Ind- og udpendling Indpendling Udpendling Budgetforslag

12 Den finansielle strategi Til brug for vurdering af den økonomiske handlefrihed anvender Odense Kommune en finansiel strategi, der indeholder krav til væsentlige nøgletal i resultatopgørelsen. Målet er at skabe økonomisk handlefrihed inden for nogle fastlagte økonomiske rammer og dermed sikre en sund og stabil budgetsituation. Status i forhold til den finansielle strategi sammenfattes i nedenstående tabel, hvor farverne indikerer om der er grund til: at stoppe op (rød), at mane til forsigtighed (gul) eller at signalere klar bane (grøn). I nedenstående tabel vises den finansielle strategi: Den finansielle strategi budget , august 2013 Målsætning Resultat af ordinær drift mio. kr. 51 7,3 250,0 260,8 265,2 Skattefinansieret resultat inkl. frigiv else af deponerede midler Balance i perioden 0,5-1 86,6 50, ,4 Skattefinansieret gæld Faldende i perioden 1.032, , , ,5 Kassebeholdning ultimo Min 1 00 mio. kr. 340,3 1 00,6 1 31,8 1 54,4 Budgetforslag

13 Resultat af ordinær drift viser forholdet mellem kommunens løbende udgifter og indtægter. Indtægterne består primært af indkomstskatter samt tilskuds- og udligningsordninger. Målsætningen er, at resultat af den ordinære drift i gennemsnit skal give et overskud på mio. kr. om året. Målsætningen for resultat af ordinær drift overholdes i hele budgetperioden fra 2013 til Dette skyldes bla. arbejdet med effektiviseringer på 300 mio. kr. i forbindelse med Budget Overskuddet ligger også fint i tråd med Budgetlovens krav om, at der skal være overskud på den ordinære drift i budgettet. Det skattefinansierede resultat inklusive frigivelse af deponerede midler viser resultatet af den løbende drift suppleret med oplysninger om kommunens løbende anlægsinvesteringer, herunder salg/køb af jord og fast ejendom. Målsætningen i den finansielle strategi er, at området skal være i balance i perioden, dvs. at udgifter og anlægsinvesteringerne i gennemsnit over budgetperioden ikke overstiger indtægterne. Det skattefinansierede resultat er negativt i budgetåret Dette skyldes primært udrulning af de store anlægsprojekter. Dertil kommer, at resultat af ordinær drift falder til et lavere niveau fra 2014 til 2015 og frem. Hovedårsagen til dette er, at der ikke er indarbejdet ekstra finansieringstilskud fra 2015 og frem. Den skattefinansierede gæld er et af de centrale nøgletal nederst i resultatopgørelsen. Målsætningen er, at gælden nedbringes i perioden, således at udgifter til renter og afdrag reduceres. Den skattefinansierede gæld holder sig stort set på samme niveau i gennem hele perioden bortset fra i 2016, hvor den stiger. Dette skyldes, at der er indarbejdet afdrag på lån vedrørende Energy Lean. Kassebeholdningen ultimo året er en central parameter, der afspejler kommunens likviditet, dvs. kommunens evne til at foretage løbende udbetalinger eksempelvis lønudbetalingerne. Målsætningen er, at kassebeholdningen ultimo budgetåret udgør minimum 100 mio. kr. Kassebeholdningen overholder målsætningen igennem hele perioden. Kassebeholdningen forventes i 2017 at være på 154,4 mio. kr. Budgetforslag

14 Tiltag i budgettet Ændringer i drifts- og anlægsudgifter Kommunens udgifter i 2013 til 2017 er mærkbart ændret siden vedtagelsen af Budget Ændringerne udspringer hovedsagelig af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014, rammeudmeldingen til budget 2014 samt de nye skøn for arbejdsløshed, medfinansiering af sundhedsudgifterne samt pris- og lønudviklingen. I rammeudmeldingen til budget 2014 blev der indlagt effektiviseringer for 300 mio. kr. Dette var dels en udmøntning af tidligere innovationskrav samtidigt med, at der blev oprettet en bufferpulje på 100 mio. kr. til imødegåelse af tilpasninger på indtægtssiden og konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi for Effektiviseringerne er beskrevet i et særskilt notat i budgetmaterialet. I budgetforslaget for 2014 er bufferpuljen inddraget til det beskrevne formål og er samtidigt med til at finansiere de øvrige ændringer på udgiftssiden. De væsentligste ændringer på udgiftssiden beskrives nedenfor, og er inddelt i tre kategorier: 1. Nye tiltag og puljer 2. Innovationsprojekter med udfordringer 3. Tekniske korrektioner 1) Nye tiltag og puljer Vækstpulje Væksten er gået udenom Odense igennem længere tid. Hvor andre byer har rejst sig hurtigere og stærkere efter krisen med mere normal vækst til følge, ser Odense ikke ud til at kunne genfinde tidligere tiders styrke til ulempe for hele øen. Det har kostet jobs og velfærd. Det skal der laves om på. Derfor investeres der med dette budgetforslag massivt i odenseansk vækst. I budgetforslaget er der indlagt en samlet vækstpulje på 300 mio. kr., fordelt med 75 mio. kr. i hvert af årene Puljen skal understøtte initiativer, der kan skabe øget vækst i Odense Kommune i tråd med kommunens erhvervs- og vækstpolitik. Folkeskolereformen I kommuneaftalen for 2014 er der afsat en række midler til implementeringen af folkeskolereformen. Odenses andel af disse puljer er i budgetforslaget samlet under Økonomiudvalget og skal senere udmøntes sammen med en samlet udmøntning af reformen i Børn- og Ungeforvaltningen, hvor også alle de interne økonomiske konsekvenser for SFOog skoleområdet indgår. Midlerne til implementering udløber i 2017 og kan både anvendes til drift og anlæg. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder fordelingsnøglen for disse midler medio august, Budgetforslag

15 og der er derfor ikke sikkerhed om Odenses andel før efter udmeldingen. Udover disse puljer er der i kommuneaftalen også afsat midler til kompetenceudvikling af lærere og ledere. Kompetencemidlerne udmøntes senere til kommunerne. Der er foreløbigt afsat følgende poster under Økonomiudvalget: 2014-priser kr Skolereformen Udfasning af 60 årsreglen/lønløft (varig) Folkeskolereform (varig) Folkeskolereform impl. (udløber 2017) Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Stigning i den kollektive trafik Odense Letbane Der forventes 27 % flere arbejdspladser og flere borgere i Odense i Infrastrukturen i en by under så markant transformation og med så stor vækst i befolkning og arbejdspladser er under pres. Der er derfor et markant behov for at udbygge den odenseanske infrastruktur. Derfor skal den kollektive trafik styrkes frem mod I perioden frem mod letbanens åbning i 2020 skal der ske en stigning i den kollektive trafik i Odense. Derfor afsættes der 4,0 mio. kr. ekstra hvert år frem mod 2021 til styrkelse af den kollektive trafik og til understøttelse af letbanen. Energirenoveringer Energy Lean I forlængelse af budgetforlig 2013 er der i budgetforslag 2014 indarbejdet en fuld udrulning af den energirenoveringsplan, som blev påbegyndt i Der investeres 200 mio. kr. i renovering og ny teknologisk energistyring af vores bygninger. Energiinvesteringerne lånefinansieres. Renter og afdrag finansieres af de opnåede energibesparelser, samtidig med at disse også bidrager til at styrke kommunens økonomi priser kr Energirenoveringer Anlægsinvestering Låneoptag Afdrag Renter Sparede driftsudgifter Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Budgetforslag

16 Pulje til sundhedsområdet Der er i Økonomiaftalen for Budget 2014 afsat nye 300 mio. kr. til at styrke forebyggelsen på sundhedsområdet. De 300 mio. kr. på landsplan svarer til 10,5 mio. kr. i Odense. Udgiftsbudgettet er derfor opskrevet med 10,5 mio. kr., og Økonomiudvalget skal senere beslutte en udmøntning af disse midler. I kommuneaftalen er puljen forudsat finansieret ved besparelser på befordringsområdet og øvrige effektiviseringer. Da Odense allerede har indhøstet effektiviseringerne på befordringsområdet, bliver sundhedspuljen finansieret af kassen. Udmøntning af pulje til Udbetaling Danmark og Vintertjenesten Som en del af rammeudmeldingen til budget 2014 blev der afsat 25 mio. kr. i pulje til merudgifter vedrørende Udbetaling Danmark og Vintertjenesten. Med budgetforslaget udmøntes der 17 mio. kr. i 2014 og frem fra puljen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til dækning af udgifter i forbindelse med Udbetaling Danmark. Der afsættes ligeledes 16,7 mio. kr. i 2013 til dækning af merudgifter ved Udbetaling Danmark, og samtidig afsættes der 6,4 mio. kr. til forventet merforbrug på vintertjenesten i ) Innovationsprojekter med udfordringer Odense Kommune er lykkes med at udvikle en række nye velfærdsløsninger, der både er bedre og billigere. Som eksempel kan nævnes Træning som hjælp, Housing first, nedbragt sygefravær m.v. Arbejdet med nye løsninger indebærer, at ideer skal testes og forudsætninger afprøves. Kun sådan kan man opdage nye og banebrydende løsninger. Testen kan dog også resultere i, at løsningen ikke bliver ført ud i livet. Dette er tilfældet for fem konkrete projekter i Odense Kommune. Projekterne blev igangsat i forbindelse med budget 2013 med sigte på implementering i 2013 og indhøstning af gevinsterne fra Efter at potentialerne er blevet afdækket, har det dog vist sig, at projekterne ikke har kunnet frigive de ressourcer, der var forudsat. Det betyder ikke, at man skal indstille arbejdet med innovation. Man skal blot samtidig have modet til at erkende, at når en indsats ikke kommer til at lykkes eller ikke kommer til at have den fulde ønskede effekt, så skal den stoppes inden den kører af sporet eller inden den bliver igangsat. Andre tiltag behøver længere tid før de økonomiske effekter viser sig. Derfor annulleres de økonomiske krav til følgende fem projekter: 2014-priser kr Velfærd i fællesskab Jobskabelse og kompetencer Strategisk indkøb (delvis) Controlling (handicapområdet) BBR (øgede skatteindtægter) (delvis) Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Budgetforslag

17 Direktørgruppen vil frem mod næste budget drøfte og udforme nye principper for innovationsarbejdet i Odense Kommune. De nye principper skal sikre, at der skabes økonomiske incitamenter til at turde arbejde med innovationsprojekter, som ikke altid lykkes og giver et økonomiske afkast. Samtidigt skal principperne kunne rummes i budgetvirkeligheden, hvor der hvert år er behov for at kunne lægge budgetter i en 4-årig horisont med et væsentligt krav om økonomiske viden og sikkerhed. 3) Tekniske korrektioner Anlægsomprioriteringer I budgetforslaget er der indarbejdet 3 anlægsprioritering, som By- og Kulturudvalget har anbefalet i deres budgetbidrag. Der tilføres midler til P-henvisning, Supercykelsti samt Mobilitetsplanen. Projekterne finansieres dels ved en nedjustering af Kvarterplanen og dels ved driftsbesparelser i By- og Kulturudvalget i 2015 og priser kr Anlægsprioriteringer P-henvisninger Supercykelsti Mobilitetsplan Overskydende drift -BKU Kvarterplan Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Anlægsperiodiseringer I budgetforslaget er der indarbejdet en række tekniske anlægsperiodiseringer med udgangspunkt i, hvornår det er muligt at gennemføre de pågældende projekter. Endvidere sker der en nedjustering af budgettet for salg af jord, som finansieres af en tilsvarende nedjustering af budgettet til jordkøb og byggemodning, som samtidig betyder, at Energivejs forlængelse ikke anlægges i budgetperioden. Budgetforslag

18 2014-priser kr Samlet Anlægsperiodiseringer Odense Brandvæsen, brandbiler Odense Letbane Fra gade til by Kvarterplan, TBT mv Byens Ø Stibroen over jernbanen Daginstitution Heibergsvej Parkeringskældre, TMP Jordforsyning (køb) Jordforsyning (salg) Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Odense Musik- og Teaterhus Byrådet besluttede at realisere Musik- og Teaterhuset med en samlet anlægssum på 307,7 mio. kr., som delvist blev finansieret gennem en periodisering af kommunens likviditet. Efter opgørelse af den aktuelle økonomiske situation, og som følge af de gode regnskabsresultater i 2011 og 2012, er der imidlertid nu en så høj kassebeholdning, at projektet kan realiseres direkte fra kassebeholdningen, hvilket dermed også giver en bedre økonomi de kommende år, hvor periodiseringen ellers skulle tilbagebetales. Derfor flyttes der i budgetforslaget samlet 175,1 mio. kr. fra balanceforskydningerne i , som i stedet finansieres direkte af kassen. Tjenestemandspension FynBus FynBus har i deres økonomiske gennemgang i forbindelse med deres regnskab for 2012 konstateret en underdækning af pensionsforpligtigelsen for de tjenestemænd, som i 2007 blev overdraget fra Odense Kommune i forbindelse med kommunalreformen. Det er umiddelbart Odense Kommune, der hæfter for denne underdækning. Derfor reserveres samlet 50 mio. kr. i 2016 og 2017 til dækning af øgede pensionsudgifter vedrørende tidligere ansatte i Odense Bybusser. Dette sker ud fra en foreløbig opgørelse, hvor den endelig udgiftsfordeling endnu ikke er kendt, og der er derfor alene tale om en reservation af de pågældende midler. Medfinansiering af sundhedsudgifterne i regionerne KL har udarbejdet skøn for de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne i Det nye skøn betyder en nedjustering af de forventede udgifter. Budgetforslag

19 2014-priser kr Medfinansiering af sundhedsudgifterne Nyt skøn Tidligere indarbejdet i Budget Forskel (budgetændring) Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet omfatter forsørgelsesudgifter og aktiveringsindsatsen af ledige borgere. Det gælder på overførselsområdet, som omfatter bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Dertil kommer forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere). Svingende konjunkturer på beskæftigelsesområdet giver styringsudfordringer. Derfor tager budgetlægningen afsæt i statslige skøn, men da udviklingen kan svinge, anvendes der reservationspuljer. Reservationspuljer medvirker til at tilpasse budgetterne til de økonomiske konsekvenser af de indsatser, som der arbejdes med. I 2013 betyder det eksempelvis, at hvis Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens innovationsarbejde under temaet Selvforsørgelse til at kunne giver et overskud, vil det kunne anvendes ved budgetlægning for næste års budget (budget 2015). Budgetmodellen er altså rammesættende for udgiftsniveauet, og niveauet tager udgangspunkt i de af KL udarbejdede skøn for kommunens udgifter til områderne. Dertil kommer Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens eget skøn, og differencen mellem dette og det statslige skøn udgør reservationspuljen. Reservationspuljen kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret. Budgetforslag

20 Overførselsområdet Området dækker over en lang række offentlige forsørgelsesydelser såsom førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge mm. samt midler til aktivering af ledige. Overførselsområdet er præget af store reformer disse år. Overførselsområdet 2013 Midtvejsreguleringen på landsplan udgør ca. 1 mia. kr. og Odense andel heraf udgør 35,8 mio. kr. Kommunen får ikke indtægter hertil, da disse af regeringen forudsættes finansieret af lønreguleringen tidligere på året. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har skønnet et merbehov på 55,3 mio. kr. vedr Dette finansieres dels af midtvejsreguleringen på 35,8 mio. kr., og den restende del finansieres af reservationspuljen. Reservationspuljen udgjorde før midtvejsreguleringen 66,1 mio. kr. og er efter budgettilretningen reduceret til 46,6 mio. kr. Overførselsområdet 2014 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har vurderet et samlet budget på overførselsområdet på mio. kr. Odense udgør nu 3,90 pct. af landsplan mod tidligere 3,99 pct. Beregninger ud fra KL s udgiftsskøn for området viser et budget på mio. kr. i Det betyder et mindre budgetbehov på 76,3 mio. kr., som tilføres reservationspuljen under Økonomiudvalget. Regulering af overslagsårene 2015 til 2017 følger KL s udgiftsskøn. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget nedreguleres med 61,0 mio. kr. i 2015, 103,4 mio. kr. i 2016 og 133,4 mio. kr. i I 2014 sker en teknisk tilretning af budgetniveauet fra budget 2013 til budget 2014 på -22,2 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet vedrører A-dagpenge til forsikrede ledige og dele af aktiveringsindsatsen for denne gruppe. Budgetforslag

21 Beskæftigelsestilskud 2012 Tilskuddet for 2012 er nu endeligt gjort op. Odense modtager 1,2 mio. kr. I forvejen har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en negativ reservationspulje på 13 mio. kr. Odense går derfor ud med et underskud på 11,8 mio. kr. vedrørende Underskuddet finansieres af kassen. Beskæftigelsestilskud 2013 Tilskuddet for 2013 skal nu midtvejsreguleres, og det betyder for Odense en tilbagebetaling på 46,2 mio. kr., da skønnet for dagpengeudgifterne på landsplan er betydeligt lavere end forudsat sidste år. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har tidligere tilført 41,3 mio. kr. til en reservationspulje vedrørende tilskuddet for Dertil kommer, at Socialog Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner lavere udgifter for 14,4 mio. kr. i forhold til deres nuværende budget, som tilføres reservationspuljen. Samlet betyder det, at når den negative midtvejsregulering finansieres af reservationspuljen, er der 9,5 mio. kr. tilbage til den kommende regnskabsaflæggelse og efterregulering i august Beskæftigelsestilskud 2014 Tilskuddet for 2014 skal budgetlægges nu for første gang. Staten har udmeldt et tilskud til Odense på 545,9 mio. kr. med et skønnet ledighedstal på fuldtidspersoner. Socialog Arbejdsmarkedsforvaltningen har skønnet et budget på 566,3 mio. kr. Det skønnede merbehov på 20,4 mio. kr. finansieres af en negativ reservationspulje under Økonomiudvalget jf. budgetmodellen på området. Som budgetmodellen tilskriver, følger reguleringen af overslagsårene 2015 til 2017 KL s udgiftsskøn. På landsplan er der skønnet udgifter for 11,8 mia. kr. i 2015 og 11,2 mia. kr. i 2016 og frem. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget nedjusteres derfor med 80,8 mio. kr. i 2015 og 96,2 mio. kr. i 2016 og frem. I 2014 sker en teknisk tilretning af budgetniveauet fra budget 2013 til budget 2014 på -62,6 mio. kr. Budgetforslag

22 Overførselsområdet Udmeldt budgetskøn Midtvejsstatus Regnskab Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskabsresultat 2.365, ,3 2,5 Skønnet mer/ mindrebehov 0,0 Skønnet mindrebehov reserveret under ØU 26,9 Samlet overskud: 34,9 mio. kr. Anvendes til finansiering af 50 mio. kr. puljen under innovations-temaet Selvforsørgelse frihed til at kunne i 2013 Det større overskud end de forventede 26,9 mio. kr. medgår også til indfrielse af innovationstemaer Skønnet mindrebehov 1/10 tilføres reservationspuljen 5,6 Budgetforslag

23 Overførselsområdet Udmeldt budgetskøn Midtvejsstatus Regnskab Budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskabsresultat 2.381, ,5 - Skønnet mindrebehov tilført reservationspulje Regulering af budget -9,4 Midtvejsregulering tilføres budgettet Over/underskud - 95,9 35,8 Ny reservationspulje efter skønnet merbehov: 1) Prognose april (29,8 mio. kr.) 2) Midtvejsregulering august (19,5 mio. kr.) 46,6 Budgetforslag

24 Overførselsområdet Udmeldt budgetskøn Midtvejsstatus Regnskab Budget 2014 Korrigeret budget 2013 Regnskabsresultat 2.469,7 - - Over/underskud Skønnet mindrebehov tilført reservationspulje - 76,3 Budgetforslag

25 Beskæftigelsestilskud Udmeldt tilskud Midtvejsregulering Efterregulering Budget Korrigeret budget ,4 Udligningsreform Kassetræk: Efterregulering 1,2-29,7 Tilskud fra staten - budgettet opskrives tilsvarende 31,8 Regnskabsresultat ,9 Skønnet mindrebehov reserveres under ØU til efterregulering Skønnet merbehov reserveres til udmøntning under ØU til efterregulering 21,1-16,8 Skønnet mindrebehov 1/10 på 6,6 mio. kr. Ny reservationspulje: -10,2 Samlet underskud: -11,8 mio. kr. Ledighedsskøn Budgetforslag

26 Beskæftigelsestilskud Udmeldt tilskud Prognose /Midtvejsregulering Efterregulering Budget 2013 Korrigeret budget 2013 Efterregulering 654,9 602,4 - Udligningsreform Kassetræk: Tilbagebetaling til staten (midtvejsregulering) - reservationspuljen nedskrives tilsvarende Regnskabsresultat ,1-29,7 Skønnet mindrebehov - reserveret under ØU -46,2 Ny reservationspulje efter midtvejsregulering og skønnet mindre-behov på: 1) Prognose april (38,2 mio. kr.) 2) Midtvejsregulering august (14,4 mio. kr.) - 9,5 Ledighedsskøn ? Budgetforslag

27 Beskæftigelsestilskud Udmeldt tilskud Prognose /Midtvejsregulering Efterregulering Budget 2014 Korrigeret budget 2013 Efterregulering 566,3 - - Regnskabsresultat Skønnet merbehov - reserveret under ØU -20,4 Ledighedsskøn 5955?? Budgetforslag

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere