Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger"

Transkript

1 26. september 2015/ver. 1.0 Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger Retningslinjerne er til brug for retterne, anklagemyndigheden og de sikrede institutioner/retspsykiatriske afdelinger Indledning Det er mulig at fristforlænge en arrestant på 3 måder: 1. Frivilligt (på skrift) 2. Personligt i retten 3. Via videolink Hvis fristforlængelse ikke kan ske frivilligt, er det helt klare udgangspunkt, at retsmødet vedrørende fristforlængelsen skal foregå via videolink. Udgangspunktet kan fraviges af juridiske eller praktiske grunde. Det er anklagemyndigheden, der som altovervejende hovedregel skal anmode om fremstilling via videolink, men dommeren kan også af egen drift beslutte, at fremstillingen skal foregå via videolink. I de praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager er ansvarsfordelingen og de enkelte procestrin skitseret for hver myndighed.

2 Indholdsfortegnelse Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager... 1 I. Under og umiddelbart efter grundlovsforhør... 3 A. Anklagemyndigheden... 3 C. Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling... 4 II. Før (ny) fristforlængelse... 5 A. Anklagemyndigheden... 5 Fremgangsmåden ved frivillig fristforlængelse på skriftligt grundlag... 5 Fremgangsmåden ved retsmøde... 5 Fremgangsmåden ved begæring omvideofremstilling... 5 Fremgangsmåden ved begæring om personlig fremstilling i retten... 6 B. Retten... 6 Fremgangsmåden ved frivillig fristforlængelse på skriftligt grundlag... 6 (Re)vurdering af om fristforlængelsen skal afholdes over videolink... 6 Fremgangsmåden ved beslutning omvideofremstilling... 7 Fremgangsmåden ved beslutning ompersonlig fremstilling i retten... 7 C. Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling... 8 Fremgangsmåden ved frivillig fristforlængelse på skriftligt grundlag... 8 Fremgangsmåden ved videofremstilling... 8 Fremgangsmåde ved personlig fremstilling... 8 III. Under og umiddelbart efter fristforlængelse... 9 A. Anklagemyndigheden... 9 Hvis fortsat fængsling ny fristforlængelse... 9 Ved løsladelse... 9 B. Retten Hvis fortsat fængsling ny fristforlængelse Ved løsladelse C. Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling Ved fortsat fængsling ny fristforlængelse Ved løsladelse IV. Under videofremstillingen A. Retten Sikrer, at der er tale om de rigtige videolokaler, præsentation, identifikation mv Vejledning ommulighed for fortrolig samtale mellem forsvarer og arrestant God retsledelse ved brug af video V. Andet, herunder særligt forhold, der vedrører booking af videolokaler og ændringer undervejs i forbindelse hermed Den sigtede i varetægtssurrogat flyttes til en anden sikret institution/retspsykiatrisk afdeling/arrest Hvis det ikke er muligt at booke et ledigt videolokale på den nye sikrede institution/retspsykiatriske afdeling/arrest, kan anklagemyndigheden overveje to alternativer

3 I. Under og umiddelbart efter grundlovsforhør A. Anklagemyndigheden 1) Ved varetægtssurrogat anmoder anklagemyndigheden om, at den kommende fristforlængelse foregår via videolink, og mødende anklager undersøger, hvornår anklagemyndighedens videolokaler er ledige på dagen for den fastsatte fristforlængelse 2) Anmodningen om at foretage fristforlængelsen via videolink, skal indeholde oplysninger om: a. Hvorvidt anklagemyndigheden forventer at deltage over videolink eller ved fremmøde i retten 1 b. På hvilken sikret institution/retspsykiatriske afdeling den sigtede i varetægtssurrogat skal sidde efter grundlovsforhøret c. Hvorvidt der er behov for tolk, og hvilket sprog der tales 2 d. Eventuelle andre særlige forhold, som har relevans for afholdelsen af fristforlængelsen over videolink 3) På følgesedlen til den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling noterer mødende anklager straks efter grundlovsforhøret datoen, tidspunktet og den forventede længde for fristforlængelsen til brug for den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling og anklagemyndigheden. Følgesedlen til den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling følger transporten af den sigtede i varetægtssurrogat 4) Mødende anklager sørger for, at der bookes et videolokale i anklagemyndigheden på tidspunktet for fristforlængelsen i overensstemmelse med, hvad der er oplyst til sagens parter 5) Hvis det ikke er/har været muligt at finde et tidspunkt, hvor et relevant videolokale er ledigt, skal anklagemyndigheden undersøge mulige alternativer 6) Hvis der inden den kommende fristforlængelse sker ændringer i datoer, tidspunkter eller brug af videolokaler i anklagemyndigheden, giver anklagemyndigheden besked til retten og sender via sikker mail besked til den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling B. Retten 1) Ved varetægtssurrogat fastsætter retten under grundlovsforhøret en dato for, hvornår varetægtsfængslingen udløber og en eventuel fristforlængelse skal ske 2) Retten bestemmer herefter på eget initiativ eller på baggrund af anklagemyndighedens anmodning, om den kommende fristforlængelse skal afholdes over videolink 3) Afviser dommeren (anklagerens anmodning om) brug af videolink ved fristforlængelsen, skal dette begrundes 4) Retten hører den mødende anklager, forsvarer 3 og eventuel tolk om, hvorfra de forventer at give møde ved fristforlængelsen over videolink (fra en fjernende - og i givet fald hvilken - eller i retten). Hvis forsvareren ønsker at møde i retten, skal retten dels overveje, om dette er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, dels om der tillige skal bookes et videolokale 1 Hvis anklageren begærer sagen afholdt over video, er udgangspunktet, at anklageren møder via videolink i politikredsen 2 Udgangspunktet er, at tolken og forsvareren sidder samme sted 3 Det er forsvarerens eget ansvar at meddele retten om pågældende vil møde i retten eller på den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling sammen med sin klient og om forsvareren før og/eller under retsmødet ønsker at have en fortrolig samtale med sin klient via videolink. Ved forsvarerskift er det forsvarsadvokaterne selv, som er ansvarlige for at videregive relevant information 3

4 (afhøringslokale) i retten til brug for forsvarerens fortrolige samtale med sin klient. Retten noterer svarerne på sagen og booker eventuelt et videolokale (afhøringslokale) i retten til brug for forsvarerens fortrolige samtale med sin klient 5) I umiddelbar tilknytning til grundlovsforhøret finder retten på baggrund af drøftelse med den mødende anklager et tidspunkt for fristforlængelsen og reserverer/booker videoretsmødet i en retssal med videoudstyr 4. Retten skal samtidig vurdere varigheden for videoretsmødet. Tidspunktet og retsmødets forventede varighed noteres i retsbogen, som en praktisk oplysning til parterne 6) Retten underretter samtidig den mødende anklager om den fastlagte dato, det reserverede tidspunkt og den forventede varighed af den kommende fristforlængelse 7) Retten udsender retsbogen til anklagemyndigheden og forsvarer 5 med oplysning 6 om, at fristforlængelsen afholdes over videolink, datoen for fristforlængelsen, tidspunktet og den forventede længde, samt hvorfra sagens parter forventes at give møde 8) Det er herefter de enkelte parters ansvar at sikre, at retten får besked ved eventuelle efterfølgende ændringer i forhold til det oplyste C. Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling 1) Når følgeseddel fra grundlovsforhøret modtages af den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling bookes straks det videolokale, der skal bruges til fristforlængelsen af den sigtede i varetægtssurrogat. Lokalet skal bookes til den dato og det tidspunkt, der er oplyst på følgesedlen 7 2) Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling sender via sikker mail videonummeret på det lokale, der er booket til fristforlængelsen til anklagemyndigheden i den politikreds, hvor den sigtede i varetægtssurrogat skal fremstilles. Sammen med videonummeret oplyses også et telefonnummer, så retten kan komme i kontakt med den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling, hvis der er problemer med videoopkaldet på tidspunktet for fristforlængelsen 8. 3) Hvis der viser sig at være uoverensstemmelser eller andre problemer vedrørende bookingen af videolokalet, oplyser den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling straks anklagemyndigheden herom enten via sikker mail eller telefonisk 4) Hvis den kommende fristforlængelse ikke skal foregå via videolink, fremgår det af følgesedlen, at der skal ske personlig fremstilling 4 Ved booking af retssale med videoudstyr har fristforlængelsessager over videolink forrang i forhold til andre sagstyper 5 Hvis der er kommet ny forsvarer på til fristforlængelsen, skal den nye forsvarer selv oplyse retten om, hvorfra han ønsker at deltage i fristforlængelsen (hvis han ønsker andet end oplyst af den første forsvarer) 6 Der er oplyst standardtekster til retsbogen, som understøtter dette 7 Det er mødende anklager, der sørger for, at datoen, tidspunktet og den forventede varighed af selve videoretsmødet for fristforlængelsen fremgår af følgesedlen 8 Det er vigtigt, at telefonnummeret altid kan besvares og at vedkommende, der besvarer det, befinder sig i umiddelbar nærhed af det videolokale, hvorfra fristforlængelsen skal foregå 4

5 II. Før (ny) fristforlængelse A. Anklagemyndigheden Anklagemyndigheden skal i god tid før fristforlængelsen tjekke, om fristforlængelsen skal ske frivilligt på skriftligt grundlag eller ved retsmøde. Hvis fristforlængelsen skal ske ved retsmøde, skal anklagemyndigheden desuden vurdere om retsmødet fortsat kan eller skal afholdes via videolink eller ved personlig fremstilling i retten. Fremgangsmåden ved frivillig fristforlængelse på skriftligt grundlag Anklagemyndigheden følger den almindelige procedure for frivillige fristforlængelser og sletter anklagemyndighedens eventuelle bookninger af videolokaler, samt giver besked til den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling via datafølgeseddel og til retten, således at de også kan kan slette eventuelle bookinger af videolokaler Fremgangsmåden ved retsmøde 1) Anklagemyndigheden skal i god tid før fristforlængelsen tjekke, om der tidligere er anmodet om videofremstilling, ligesom anklagemyndigheden skal vurdere, om der er nye forhold af betydning for den tidligere beslutning om brug af videolink eller personlig fremstilling 2) Hvis der ikke tidligere er taget stilling til brug af videofremstilling, skal anklagemyndigheden anmode retten om at fremstille den sigtede i varetægtssurrogat via videolink, hvis forsvareren er indforstået med det, og det er juridisk og praktisk muligt Fremgangsmåden ved begæring om videofremstilling Hvis videofremstilling allerede er besluttet og booket i forbindelse med grundlovsforhøret eller tidligere fristforlængelse: 1) Anklagemyndigheden sender en anmodning om fristforlængelse 9 og sagens bilag til retten og forsvarer, således at parterne har modtaget materialet senest kl to arbejdsdage før fristforlængelsen 2) Anklagemyndigheden kontakter enten via telefon eller sikker mail den pågældende sikrede institution/retspsykiatriske afdeling for at sikre sig, at videolokale er booket og for at få det videonummer retten skal ringe op til Det forudsættes, at forsvareren, på baggrund af det modtagne materiale vedrørende fristforlængelsen, har talt med sin klient forud for retsmødet. Forsvareren har selvfølgelig fortsat mulighed for under retsmødet at tale fortroligt med sin klient, hvis det bliver nødvendigt, jf. afsnit IV, A Hvis videofremstilling ikke allerede er besluttet og booket i forbindelse med grundlovsforhøret eller tidligere fristforlængelse: 1) Anklagemyndigheden undersøger ved enten via sikker mail eller ved telefonisk kontakt, om der er ledige videolokaler på den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling og i 9 Der henvises til skemaet i anmodningen om fortsat fængsling i Rigsadvokatens meddelelse om langvarige varetægtsfængslinger (RM ) bilag 1 5

6 anklagemyndigheden på tidspunktet for fristforlængelsen, således at fristforlængelsen kan afholdes over videolink 2) Anklagemyndigheden kontakter herefter forsvareren og hører, om forsvareren er indforstået med videofremstilling, samt hvorfra forsvareren i givet fald ønsker at deltage 3) Hvis forsvareren er indforstået med videofremstilling, booker anklagemyndigheden videolokale hos anklagemyndigheden og sender straks eller senest kl to arbejdsdage før fristforlængelsen en anmodning til retten om, at den kommende fristforlængelse foregår via videolink. Anmodningen skal indeholde oplysninger om, hvilke videonumre den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling og anklagemyndigheden benytter til videofremstillingen, samt hvorfra forsvareren og eventuel tolk ønsker at deltage, således at retten ved, hvortil der skal ringes op til under retsmødet 4) Anklagemyndigheden sender en anmodning om fristforlængelse 10 og sagens bilag til retten og forsvarer, således at parterne har modtaget materialet senest kl to arbejdsdage før fristforlængelsen Fremgangsmåden ved begæring om personlig fremstilling i retten Anklagemyndigheden følger den almindelige procedure for personlig fremstilling i retten og sletter anklagemyndighedens eventuelle bookning af videolokaler i anklagemyndigheden, samt giver telefonisk besked til retten og den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling, således at de kan gøre det samme i deres systemer. B. Retten Fremgangsmåden ved frivillig fristforlængelse på skriftligt grundlag Retten følger den almindelige procedure for frivillige fristforlængelser og sletter rettens eventuelle bookninger af videolokaler/retssal. (Re)vurdering af om fristforlængelsen skal afholdes over videolink 1) Retten modtager senest kl to arbejdsdage før fristforlængelsen en anmodning om fristforlængelse og sagens bilag fra anklagemyndigheden. Forsvareren modtager samme materiale fra anklagemyndigheden senest samtidig hermed 2) Retten skal ved modtagelsen af materialet tjekke, om der tidligere er truffet beslutning om videofremstilling, ligesom retten skal vurdere, om der er nye forhold i sagen, som har betydning for den tidligere beslutning om videofremstilling eller personlig fremstilling 3) Retten skal herefter vurdere om fristforlængelsen (eventuelt fortsat) skal afholdes via videolink eller ved personlig fremstilling i retten 4) Ændrer retten beslutningen om videofremstilling eller personlig fremstilling, skal dette fremgå af retsbogen, som i givet fald skal udsendes, så forsvareren og anklagemyndigheden straks får besked herom. 10 Der henvises til skemaet i anmodningen om fortsat fængsling i Rigsadvokatens meddelelse om langvarige varetægtsfængslinger (RM ) bilag 1 6

7 Fremgangsmåden ved beslutning omvideofremstilling Hvis videofremstilling allerede er besluttet og booket i forbindelse med grundlovsforhøret eller tidligere fristforlængelse: 1) Retten sikrer, at de nødvendige lokaler i retten er booket, og at anklagemyndighedens anmodning indeholder de nødvendige oplysninger om, hvilke videolokaler/numre den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling, anklagemyndigheden, forsvareren og eventuel tolk benytter til videofremstillingen, så retten ved, hvortil der skal ringes op under retsmødet, og hvem der eventuelt møder op i retten. Hvis videofremstilling ikke allerede er besluttet og booket i forbindelse med grundlovsforhøret eller tidligere fristforlængelse: 1) Retten bestemmer på baggrund af anklagemyndighedens (senere) anmodning om videofremstilling, om fristforlængelsen skal afholdes over videolink. 2) Anklagemyndighedens (senere) anmodning til retten om videofremstilling, skal være modtaget i retten senest kl to arbejdsdage før fristforlængelsen og indeholde oplysninger om, hvorvidt forsvareren er indforstået med videofremstilling, samt hvorfra forsvareren og eventuel tolk i givet fald ønsker at deltage. 3) Afviser dommeren anklagemyndighedens anmodning om brug af videolink ved fristforlængelsen, skal dette begrundes. 4) Hvis retten beslutter, at fristforlængelsen skal ske via videolink, skal retten sørge for, at fristforlængelsen berammes i en videoretssal. Beslutningen om video skal fremgå af retsbogen og udsendes, så forsvareren og anklagemyndigheden straks får besked herom. 5) Hvis forsvareren ønsker at møde op i retten, skal retten beslutte om forsvarerens ønske kan imødekommes. Retten skal tillige overveje, om der skal bookes et videolokale i retten til brug for forsvarerens fortrolige samtale med sin klient. 6) Retten giver forsvareren besked og booker eventuelt et videolokale (afhøringslokale) i retten til brug for forsvarerens fortrolige samtale med sin klient. 7) Retten sikrer, at de nødvendige lokaler i retten er booket, og at anklagemyndighedens anmodning indeholder de nødvendige oplysninger om, hvilke videolokaler arresten, anklagemyndigheden, forsvareren og eventuel tolk benytter til videofremstillingen, så retten ved, hvortil der skal ringes op under retsmødet, og hvem der eventuelt møder op i retten. Fremgangsmåden ved beslutning ompersonlig fremstilling i retten 1) Hvis retten beslutter, at fristforlængelse ikke kan ske via videolink, giver retten straks anklagemyndigheden og forsvareren besked herom, således at parterne kan iværksætte det fornødne, herunder sletning af videolokaler og bestilling af transport til arrestanten. 2) Ved personlig fremstilling i retten følger retten i øvrigt den almindelige procedure herfor. 7

8 C. Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling Fremgangsmåden ved frivillig fristforlængelse på skriftligt grundlag Hvis fristforlængelsen sker frivilligt, oplyser anklagemyndigheden den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling herom via datafølgeseddel, således at den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling kan slette eventuelle bookninger i sine systemer. Fremgangsmåden ved videofremstilling Ved videofremstilling skal den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling sørge for: 1) At den sigtede i varetægtssurrogat helt kort er informeret om, hvad der vil ske under videoretsmødet, og fortæller den sigtede i varetægtssurrogat, hvad pågældende skal gøre, hvis der opstår problemer og/eller når retsmødet slutter. Informationen til den sigtede i varetægtssurrogat sker via folder fra Domstolsstyrelsen, der kort i tekst og billeder beskriver proceduren for fristforlængelser over videolink. Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling kan tillige høre den sigtede i varetægtssurrogat om forsvareren har informeret om dette. 2) At videoudstyret i god tid inden videofremstillingen går i gang er tjekket. 3) At den sigtede i varetægtssurrogat bringes til det bookede videolokale og sidder klar foran skærmen forud for tidspunktet for fristforlængelsens begyndelse. 4) At skabet med videoudstyret er åbnet og videoudstyret er tændt (standby), således at der kan ringes op hertil. 5) At kontaktpersonen for den sigtede i varetægtssurrogat er hos den sigtede indtil retten laver videoopkaldet og tager fjernbetjeningen med sig, når kontaktpersonen forlader lokalet 6) At kontaktpersonen under fristforlængelsen opholder sig i umiddelbar nærhed af det videolokale, hvori den sigtede i varetægtssurrogat sidder Fremgangsmåde ved personlig fremstilling Hvis den sigtede i varetægtssurrogat har fået besked om, at fristforlængelse skal ske ved personlig fremstilling, følger den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling den almindelige procedure. 8

9 III. Under og umiddelbart efter fristforlængelse A. Anklagemyndigheden Hvis fortsat fængsling ny fristforlængelse 1) Ved fortsat varetægtssurrogat anmoder anklagemyndigheden om, at den kommende fristforlængelse foregår via videolink, og mødende anklager undersøger, hvornår anklagemyndighedens videolokaler er ledigt på dagen for den fastsatte fristforlængelse. 2) Anmodningen om at foretage fristforlængelsen via videolink, skal indeholde oplysninger om: a. Hvorvidt anklagemyndigheden forventer at deltage over videolink eller ved fremmøde i retten 11. b. På hvilken sikret institution/retspsykiatriske afdeling den sigtede i varetægtssurrogat skal sidde efter fristforlængelsen c. Hvorvidt der er behov for tolk, og hvilket sprog der tales 12 d. Eventuelle andre særlige forhold, som har relevans for afholdelsen af fristforlængelsen over videolink. 3) På følgesedlen til den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling noterer mødende anklager straks efter retsmødet datoen, tidspunktet og den forventede længde for fristforlængelsen til brug for den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling og anklagemyndigheden 13 4) Anklagemyndigheden sender straks efter retsmødet følgesedlen til den sikrede institution/retspsykiatriske afdelings funktionspostkasse via sikker mail. 5) Mødende anklager sørger for, at der bookes et videolokale i anklagemyndigheden på tidspunktet for fristforlængelsen i overensstemmelse med, hvad der er oplyst til sagens parter. 6) Hvis det ikke er/har været muligt at finde et tidspunkt, hvor det relevante videolokale er ledige, skal anklagemyndigheden undersøge mulige alternativer 7) Hvis der inden den næste fristforlængelse sker ændringer i datoer, tidspunkter eller brug af videolokaler i anklagemyndigheden, opdaterer anklagemyndigheden eventuelle ændringer i anklagemyndighedens systemer og giver den sikrede institution/retspsykiatrisk afdeling besked herom via sikker via sikker mail og til retten. Ved løsladelse 1) Efter rettens løsladelse af den sigtede i varetægtssurrogat noterer mødende anklager løsladelsen på følgesedlen til brug for anklagemyndigheden og arresten 2) Anklagemyndigheden sender straks efter retsmødet følgesedlen til den sigtede institution/retspsykiatriske afdelings funktionspostkasse via sikker mail 11 Hvis anklageren begærer sagen afholdt via videolink, er udgangspunktet, at anklageren også møder via videolink i politikredsen 12 Udgangspunktet er, at tolken og den sigtede i varetægtssurrogat skal sidde samme sted 13 Følgesedlen ligger i POLSAS og kan sendes elektronisk via sikker post til den relevante sikrede institution/retspsykiatriske afdeling 9

10 3) Anklagemyndigheden sørger for, at løsladelsen bliver opdateret i anklagemyndighedens systemer B. Retten Hvis fortsat fængsling ny fristforlængelse 1) Ved fortsat fængsling fastsætter retten under retsmødet en dato for, hvornår varetægtsfængslingen udløber og en eventuel ny fristforlængelse skal ske. 2) Retten bestemmer herefter på eget initiativ eller på baggrund af anklagemyndighedens anmodning, om den næste fristforlængelse skal afholdes over videolink. 3) Afviser dommeren (anklagerens anmodning om) brug af videolink ved fristforlængelsen, skal dette begrundes. 4) Retten hører den mødende anklager, forsvarer 14 og eventuel tolk om, hvorfra de forventer at give møde ved fristforlængelsen over videolink (fra en fjernende - og i givet fald hvilken - eller i retten). Hvis forsvareren ønsker at møde i retten, skal retten dels overveje, om dette er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, dels om der tillige skal bookes et videolokale (afhøringslokale) i retten til brug for forsvarerens fortrolige samtale med sin klient. Retten noterer svarerne på sagen og booker eventuelt et videolokale (afhøringslokale) i retten til brug for forsvarerens fortrolige samtale med sin klient. 5) I umiddelbar tilknytning til retsmødet finder retten på baggrund af drøftelse med den mødende anklager et tidspunkt for den næste fristforlængelse og reserverer/booker videoretsmødet i en retssal med videoudstyr 15. Retten skal samtidig vurdere varigheden for videoretsmødet. Tidspunktet og retsmødets forventede varighed noteres i retsbogen, som en praktisk oplysning til parterne. 6) Retten underretter samtidig den mødende anklager om den fastlagte dato, det reserverede tidspunkt og den forventede varighed af den kommende fristforlængelse. 7) Retten udsender retsbogen til anklagemyndigheden og forsvarer 16 med oplysning 17 om, at fristforlængelsen afholdes over videolink, datoen for fristforlængelsen, tidspunktet og den forventede længde, samt hvorfra sagens parter forventes at give møde. 8) Det er herefter de enkelte parters ansvar at sikre, at retten får besked ved eventuelle efterfølgende ændringer i forhold til det oplyste. Ved løsladelse 1) Ved løsladelse anmoder retten den sigtede i varetægtssurrogat om at kalde efter kontaktpersonen, så kontaktpersonen kan overvære løsladelsen. 14 Det er forsvarerens eget ansvar at meddele retten om pågældende vil møde i retten eller på den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling sammen med sin klient, og om forsvareren før og/eller under retsmødet ønsker at have en fortrolig samtale med sin klient via videolink. Ved skift af forsvarer er det forsvarsadvokaterne selv, som er ansvarlige for at videregive relevant information mv. til hinanden - og evt. rette myndigheder ved ændringer 15 Ved booking af retssale med videoudstyr har fristforlængelsessager via videolink forrang i forhold til andre sagstyper 16 Hvis der er kommet en ny forsvarer på til fristforlængelsen, skal den nye forsvarer selv oplyse retten om, hvorfra han ønsker at deltage i fristforlængelsen (hvis han ønsker noget andet end oplyst af den første forsvarer) 17 Der er udarbejdet standardtekster i retsbogen, der understøtte dette 10

11 2) Når der kontaktpersonen fra den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling er synligt til stede, oplyser dommeren over video at arrestanten løslades. 3) Retten følger derudover den almindelige procedure for løsladelse af arrestanter. C. Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling Ved fortsat fængsling ny fristforlængelse 1) Ved fortsat fængsling og i forbindelse med retsmødets afslutning kalder den sigtede i varetægtssurrogat på kontaktpersonen, der befinder sig uden for videolokalet for at blive lukket ud af lokalet og ført tilbage til sit værelse 2) Hvis den næste fristforlængelse skal foregå via videolink orienterer anklagemyndigheden i umiddelbar tilknytning til retsmødet den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling om dette. Det sker via sikker mail, hvortil følgeseddel med datoen, tidspunktet og den forventede varighed af det næste videoretsmøde sendes. 3) Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling tjekker ved modtagelsen af følgesedlen oplysningerne og booker straks det videolokale, hvorfra fristforlængelsen skal foregå. 4) Hvis der viser sig at være uoverensstemmelser eller andre problemer vedrørende bookingen af videolokalet, oplyser den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling straks via sikker mail eller telefonisk anklagemyndigheden herom. 5) Hvis den kommende fristforlængelse ikke skal foregå via videolink, fremgår det af følgesedlen, at der skal ske personlig fremstilling. 6) Hvis der inden den næste fristforlængelse sker flytning af den sigtede i varetægtssurrogat eller andre ændringer af betydning for den næste fristforlængelse oplyser den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling straks enten via sikker mail eller telefonisk anklagemyndigheden herom. Ved løsladelse 1) Efter anmodning fra retten kalder den sigtede i varetægtssurrogat efter kontaktpersonen, så kontaktpersonen kan overvære dommerens løsladelse af den sigtede i varetægtssurrogat. Kontaktpersonen tager hurtigst muligt plads i videolokalet for at overvære dommerens løsladelse af den sigtede i varetægtssurrogat. 2) Anklagemyndigheden sender straks efter retsmødet følgesedlen til den sikrede institution/retspsykiatriske afdelings funktionspostkasse via sikker mail. 3) Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling dobbelttjekker, at beskeden om løsladelse sker i overensstemmelse med sikkerhedsprocedurerne inden løsladelsen. 4) Selve løsladelsen følger herefter den normale løsladelsesprocedure. 11

12 IV. Under videofremstillingen Sagen afholdes som et normalt retsmøde bortset fra, at én eller flere af sagens parter møder i retten over videolink. Sagens parter sidder ved retsmødets begyndelse klar i de aftalte videolokaler og/eller i retten. A. Retten Forhold som retten skal være særlig opmærksom på ved videofremstilling: Sikrer, at der er tale om de rigtige videolokaler, præsentation, identifikation mv. 1) Retten skal umiddelbart inden retsmødet tjekke, at det af sagen (anklagemyndighedens anmodning) fremgår, hvortil alle videoopkald skal foretages. 2) Retten skal først ringe op til anklagemyndigheden, og som det første høre, om der er sket ændringer i forhold til det tidligere oplyste om den sigtede i varetægtssurrogat (og eventuelt andres) placering i videolokalerne. 3) Når retten ringer den sigtede i varetægtssurrogat op, bør dommeren som det første introducere sig selv, og dernæst få bekræftet identiteten på den sigtede i varetægtssurrogat. 4) Retten skal meddele den sigtede i varetægtssurrogat, hvem der er til stede i retssalen, og spørge den sigtede i varetægtssurrogat, om pågældende ønsker at se et oversigtsbillede af retssalen. 5) Retten bør tjekke, om kameraernes preset-indstillingerne passer til parternes placering, antal og størrelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal disse justeres. Vejledning ommulighed for fortrolig samtale mellem forsvarer og arrestant 1) Hvis forsvarer og den sigtede i varetægtssurrogat ikke sidder i samme lokale, skal retten under eller umiddelbart før retsmødet give forsvareren besked om, at forsvareren har mulighed for at tale fortroligt med sin klient, hvis det er eller bliver nødvendigt. 2) Retten skal tillige under selve retsmødet, spørge den sigtede i varetægtssurrogat, om pågældende er bekendt med denne mulighed. God retsledelse ved brug af video 1) Dommeren skal være ekstra opmærksom på at løfte hovedet og kigge ind i kameraerne, når der er mulighed for dette. Det virker voldsommere på video, når dommeren bøjer hovedet og kigger ned i papirerne under (hele) retsmødet, end når parterne er samlet i retssalen. 2) Man skal så vidt muligt søge at skifte kameravinkel/kameraposition afhængig af hvem, der taler, så de rigtige personer ses i via videolink. 12

13 V. Andet, herunder særligt forhold, der vedrører booking af videolokaler og ændringer undervejs i forbindelse hermed Den sigtede i varetægtssurrogat flyttes til en anden sikret institution/retspsykiatrisk afdeling/arrest 1) Den sikrede institution/retspsykiatriske afdeling giver anklagemyndigheden besked om flytningen af den sigtede i varetægtssurrogat. 2) Anklagemyndigheden giver den nye sikrede institution/retspsykiatriske afdeling besked om at booke et videolokale til brug for den kommende fristforlængelse. Den nye sikrede institution/retspsykiatriske afdeling giver anklagemyndigheden sender via sikker mail det videonummer, der skal benyttes til næste fristforlængelse. Hvis den sigtede i varetægtssurrogat flyttes til en arrest booker anklagemyndigheden videolokalet i arresten. 3) Inden fristforlængelsen giver anklagemyndigheden retten besked om flytningen, samt hvilke (opdaterede) videolokaler den nye sikrede institution/retspsykiatriske afdeling/arresten og anklagemyndigheden benytter til videofremstillingen, således at retten ved, hvortil der skal ringes op til under retsmødet. 4) Forsvareren er selv ansvarlig for at meddele retten, hvor forsvareren vil sidde, hvis forsvareren ikke ønsker at sidde sammen med sin klient efter flytning. 5) Hvis der ikke er et ledigt videolokale i det nye sikrede institution/retspsykiatriske afdeling/arrensten på tidspunktet for den kommende fristforlængelse, skal anklagemyndigheden undersøge mulige alternativer, se nedenfor. Hvis det ikke er muligt at booke et ledigt videolokale på den nye sikrede institution/retspsykiatriske afdeling/arrest, kan anklagemyndigheden overveje to alternativer Videofremstilling kan foregå via en anden nærliggende arrest eller politistation, hvor der er et ledigt videolokale på tidspunktet for fristforlængelsen. Videofremstilling må foregå ved personlig fremstilling 18. Anklagemyndigheden skal huske at give retten besked om eventuelle ændringer og slette tidligere bookede videolokaler. Anklagemyndigheden skal huske at afbestille eventuel transport til retten. 18 Hvis den sigtede i varetægtssurrogat skal til retten, skal anklagemyndigheden som udgangspunkt også, jf. retsplejelovens 748 b. 13

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven 2008/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-740-0336 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Retten i [bynavn] klaget over advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, København V.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Retten i [bynavn] klaget over advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, København V. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2015-4770/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Retten i [bynavn] klaget over advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, København V. Klagens tema:

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Lukkede døre og navneforbud HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Sag 150/2017 Ekstra Bladet ved Mette Fleckner og Jan Søgaard ved advokat Carlo Siebert kærer kendelse om navneforbud

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation

Varetægtsfængsling i isolation Varetægtsfængsling i isolation Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation;kompetence forelæggelse underretning;legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.8.2016 Status: Gældende

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2013.12.02Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling Stikord: Varetægtsfængsling, asylansøger, syrisk statsborger, indrejst på falske papirer, indrejst via andre lande, søgt asyl i

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene

Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene Administrationskontoret NIJ10987/Sagsbeh. NIJ J.nr. 02.01.01.2004-38.1 17. juni 2004 Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene Side 1 af 18 1 INDLEDNING...3 1.1 Nye regler om offentlighed i retsplejen...3

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 99 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 99 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 99 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0030-2687 Dok.: 1369981 Tidslinje over forløbet i udleveringssagen i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Evaluering af videodemonstrationsprojekt

Evaluering af videodemonstrationsprojekt Evaluering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Hovedrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Evalueringsrapport-v5

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2018

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2018 Rigsadvokaten, 1. januar 2018 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Lokal samarbejdsaftale om digitale hovedforhandlinger i straffesager mellem Sydøstjyllands Politi og retterne i Kolding og Horsens

Lokal samarbejdsaftale om digitale hovedforhandlinger i straffesager mellem Sydøstjyllands Politi og retterne i Kolding og Horsens Lokal samarbejdsaftale om digitale hovedforhandlinger i straffesager mellem Sydøstjyllands Politi og retterne i Kolding og Horsens Det er det klare udgangspunkt, at de sager, som er omfattet af samarbejdsaftalen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2015/1 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-731-0056 Fremsat den 11. november 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0545 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

U D K A S T. 1. I 149, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:

U D K A S T. 1. I 149, stk. 7, indsættes som 3. pkt.: Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. september 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Tina Tolstrup Bak Jensen Sagsnr.: 2015-731-0056 Dok.: 1737581 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere