Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral"

Transkript

1 Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: Mobil: J.nr CVR: april 2015 Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. har bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø bistå selskabet med et supplerende høringssvar i tilknytning til den kontrahøring, som Skanderborg Kommune har foretaget i tilknytning til ovennævnte projektforslag. I forlængelse af mit brev af 17. februar 2015, som indeholdt forslag til et høringssvar til Skanderborg Kommune, kan følgende supplerende oplyses: Projektforslagets relevante reference er produktion på Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. s egne eksisterende kedler, idet det er denne reference, som er den eneste lovlige reference i henhold til det varmeplanmæssige grundlag, som gælder for Skanderborg, jf. også Energistyrelsens tillægsblad af 12. juni Såfremt Skanderborg Kommune mener, at tillige forsyning fra VPA skal indgå som relevant reference, skal anlægsomkostninger hos VPA indgå forholdsmæssigt i den samfundsøkonomiske beregning. Ifølge Energiklagenævnets praksis er det en gennemsnitsberegning og ikke en marginalberegning, der skal anvendes i forhold til den samfundsøkonomiske vurdering. Tilsvarende skal der ifølge Energitilsynet anvendes en gennemsnitsberegning og ikke en marginalberegning, når substitutionsprisen opgøres. VPA har i øvrigt efter gældende ret ikke hjemmel til at levere varme til Skanderborg. Som følge af det kommunalretlige lokalitetsprincip må VPA alene levere varme til borgere i egen kommune. Kun hvis der tilfældigt er opstået overkapacitet i VPA f.eks. som følge af, at varmegrundlaget i kommunen er faldet, har VPA adgang til at levere og sælge varme til borgere udenfor kommunen. VPA har ikke et faldende varmegrundlag i kommunen. VPA er dermed en overordentlig usikker kilde for varmelevering i Skanderborg. Side 1/5

2 VPA s manglende retlige mulighed for at afsætte varme til Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. er blevet præciseret ved den ændring af varmeforsyningsloven, som netop er fremsat som lovforslag i Folketinget. Ifølge ændringsforslaget kan en kommunal varmeforsyningsvirksomhed kun levere varme til kommunens borgere. Kun hvis der foreligger et godkendt projektforslag efter 4 for udvidelse af forsyningsområdet udenfor kommunens grænser, vil det være lovligt for en kommunal varmeforsyningsvirksomhed at forsyne borgere udenfor kommunens grænser. Der foreligger ikke et godkendt projektforslag for VPA s forsyning af borgerne i Skanderborg Kommune. Derimod foreligger der et godkendt projektforslag fra 11. juli 2005, hvorefter forsyningen af Skanderborg fra VPA afbrydes. Ændringen i varmeforsyningsloven understreger således, at forsyning fra VPA ikke er en relevant reference, som kommunen lovligt kan inddrage ved vurdering af projektforslaget for biomassefyret varmecentral i Skanderborg. I det følgende uddybes ovennævnte synspunkter. Projektforslagets reference Således, som allerede redegjort for i brev af 17. februar 2015, er forsyning af Skanderborg med varme fra VPA ikke en relevant reference, som Skanderborg Kommune lovligt kan inddrage i projektforslaget. VPA kan efter projektgodkendelsen af 11. juni 2005 ikke længere lovligt i varmeplanmæssig henseende forsyne Skanderborg. VPA kan heller ikke efter kommunalfuldmagten og senere varmeforsyningsloven lovligt forsyne Skanderborg, jf. nærmere nedenfor om VPA s adgang til at levere varme til Skanderborg. Projektbekendtgørelsen forudsætter, at det alene er lovlige og relevante referencer, som der skal indgå i projektforslaget. Referencer som ikke er lovlige kan således ikke indgå. Hvis ikke der er den begrænsning, kunne det spørges om, hvorfor ikke også direkte forsyning med varme fra DONG på Studstrupværket, TVIS, Hammel eller Horsens er indregnet som reference. VPA som reference Selvom det er min vurdering, at forsyning fra VPA ikke er en relevant reference, som Skanderborg Kommune lovligt kan medtage i projektforslaget, har Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. i opdateret projektforslag af 5. januar 2015 udarbejdet en samfundsøkonomisk beregning på alternativ reference bestående af forsyningsmulighed for VPA. Endnu en opdateret beregning er gennemført af COWI den 27. marts I COWI s beregning af VPA som reference er medtaget den forholdsmæssige andel af VPA s investeringer i produktionsanlæg og transmissionsledninger. Side 2/5

3 Også i forhold til forsyningsmulighed for VPA som reference har Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. s projektforslag med en biomassefyret kedel på 30 MW fortsat en positiv samfundsøkonomi. Skanderborg Kommune har ved af 16. marts 2015 spurgt, om ikke den samfundsøkonomiske beregning skal foretages ud fra en marginaløkonomisk beregning, fordi VPA afholder investeringerne alligevel. Hertil skal for det første bemærkes, at Energiklagenævnet den 12. marts 2014 har udtalt følgende: For så vidt angår projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger i øvrigt, er investeringer udeladt både i referencesituationen (forsat individuel naturgas) og i projektforslaget, hvilket er en klar mangel. Medtagelse af investeringsomkostningerne i de to situationer kan meget vel føre til betydelige ændringer i det samfundsøkonomiske resultat, hvorfor Energiklagenævnet finder, at de bør indgå i projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger. Energiklagenævnet fastslår således, at investeringsomkostningerne skal med både i referencesituationen og i projektet. I tilknytning til ovenstående skal det endvidere understreges, at Energiklagenævnet tilsvarende har fastslået, at det er gennemsnitsberegning og ikke marginalberegning, som skal bruges ved opgørelse af substitutionsprisen, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 5. juli 2005 vedrørende substitutionsprisen på Hanstholm Kraftvarmeværk. Energiklagenævnet udtaler følgende: [...] Substitutionsprisen må i overensstemmelse med nævnets praksis tage udgangspunkt i Hanstholm Varmeværks faktiske omkostninger ved egenproduktion. Der kan således ikke indregnes udgifter vedrørende et fiktivt reserve anlæg. [...] 6. Nævnet fremhæver slutteligt, at den for varmebrugeren fordelagtigste pris efter varmeforsyningsloven skal anvendes. Aftaler i strid hermed kan ikke håndhæves. Energiklagenævnet finder herefter, at substitutionsprisen skal beregnes på grundlag af Hanstholm Varmeværks faktiske gennemsnitlige omkostninger ved egenproduktion, samt at det vil være urimeligt efter varmeforsyningsloven 21, stk. 4, hvis afregningsprisen for varme er højere end den laveste af henholdsvis substitutionsprisen og den omkostningsbestemte varmepris. [...] Skanderborg Kommunes synspunkt, om at investeringsomkostningerne ikke skal medtages, fordi disse vil blive afholdt alligevel af VPA, beror på, at Skanderborg Kommune ukritisk lægger VPA s oplysninger herom til grund. Efter min vurdering, forekommer det umiddelbart urealistisk, at VPA s investeringer i energianlæg og transmissionsledning havde været så store, hvis ikke Skanderborg blev forsynet af VPA. VPA er som en del af den kommunale forvaltning i Aarhus Kommune underlagt et kommunalretligt princip om at skulle handle økonomisk forsvarligt. Efter varmeforsyningsloven er Side 3/5

4 VPA endvidere underlagt et princip om, at kun nødvendige omkostninger kan indregnes i varmeprisen. Umiddelbart virker det på den ene side økonomisk uansvarligt, hvis VPA overdimensionerer sine anlægsinvesteringer med 6 %, når det ikke er nødvendigt for at forsyne egne forbrugere. Hvis VPA ikke har overdimensioneret anlægget, virker det på den anden side urealistisk, at VPA sikkert vil kunne forsyne Skanderborg de næste 15 år, hvis dimensioneringen er foretaget for at kunne forsyne egne forbrugere. VPA s adgang til at levere varme til Skanderborg Således som jeg har redegjort for i brev af 17. februar 2015, har VPA som en enhed i Aarhus Kommunale forvaltning efter gældende ret ikke hjemmel til at planlægge varmeaktiviteter uden for kommunens grænser. I medfør af kommunalfuldmagten er kommunens aktiviteter begrænset af lokalitetsprincippet. Det vil sige, at en kommune kun må varetage aktiviteter med henblik på at forsyne egne borgere. Endvidere er der i det forslag til ændring af varmeforsyningsloven, som er fremsat i Folketinget 25. marts 2015 som L 177 en ny bestemmelse i 2 b, stk. 2 om, at en kommune kun kan varmeforsyne andre kommuner, hvis udvidelsen af kommunens forsyningsområde er sket som følge af gennemførelsen af et godkendt projekt efter varmeforsyningslovens 4 eller overtagelse af en virksomhed. VPA har ikke overtaget Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a., og der foreligger ikke et godkendt projekt for VPA s forsyning af Skanderborg. I lovbemærkningerne er angivet følgende: Af den foreslåede 2 b, stk. 1, fremgår det desuden, at kommunens opgave om varetagelse efter varmeforsyningsloven skal ske med henblik på varmeforsyning af kommunen. Det vil sige, at kommuners hjemmel efter varmeforsyningsloven, ligesom i dag, som udgangspunkt er begrænset til varetagelse af varmeforsyningen i kommunen. Det udelukker dog ikke, at kommunen kan etablere eller deltage i varmeforsyningsvirksomhed, der er beliggende uden for kommunegrænsen, hvis denne virksomhed leverer varmeforsyning i kommunen. Et produktionsanlæg kan således være beliggende uden for kommunegrænsen, men leverer varme til et net, der bl.a. forsyner områder i den pågældende kommune. Dette er ikke ualmindeligt i især de større forsyningsområder omkring f.eks. Aarhus og København. I så fald vil kommunen med hjemmel i lov om varmeforsyning kunne engagere sig i det produktionsanlæg, som er med til at forsyne kommunen.. Den foreslåede bestemmelse i 2 b, stk. 2, muliggør, at en kommune påtager sig forsyning af områder i andre kommuner, uden at disse andre kommuner nødvendigvis deltager i opgavevaretagelsen. Det har en kommune kun hjemmel til, hvis det sker som følge af gennemførelse af et godkendt varmeprojekt eller overtagelse af en virksomhed og anlægget udenfor kommunen er i fysisk forbindelse med den kommunale fjernvarmeforsyning. Som det fremgår af forslag til ændring af varmeforsyningsloven, er udgangspunktet, at en kommunal varmeforsyningsvirksomhed kun må forsyne borgerne i egen kommune. Side 4/5

5 Ændringen af varmeforsyningsloven med den nye bestemmelse i 2 b tydeliggør, at VPA ikke er en relevant reference i projektforslaget, allerede fordi VPA ikke lovligt kan forsyne Skanderborg. Med venlig hilsen Side 5/5

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere