Forenklinger i jordlovgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenklinger i jordlovgivningen"

Transkript

1 Forenklinger i jordlovgivningen Betænkning fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen Betænkning nr Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger Betænkning om politiets struktur 1410 Betænkning om politilovgivning 1411 Ny revisorlovgivning 1412 Godtgørelse til efterladte ved dødsfald 1413 Betænkning fra udvalget vedrørende revision af lov om et videnskabsetisk komitesystem 1414 Redegørelse om biobanker 1415 Straffelovens 296 og Forskning i økonomisk kriminalitet 1417 IT-kriminalitet 1418 Betænkning om arbejdsskadesikring 1419 Udvalget om eksklusivbestemmelser 1420 Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug 1421 Betænkning fra arbejdsgruppen om pantsætning og udlæg i andele i andelsboligforeninger 1422 Gennemførelsen i Dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling 1423 Betænkning om forsikringsaftaleloven 1424 Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer 1425 Indsigt i den kommunale administration 1426 Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet 1427 Reform af den civile retspleje II Retssikkerhedskommissionens betænkning

3 Forenklinger i jordlovgivningen Betænkning fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen Betænkning nr Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juli 2003

4 Forenklinger i jordlovgivningen Betænkning fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen Betænkning nr Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juli 2003 Oplag: 600 eksemplarer Redaktion, layout og sats: Direktoratet for FødevareErhverv, Arealkontoret Papir: Omslag på 250 g Cyclus Offset og indhold på 80 g Cyclus Offset. Tryk: Schultz Grafisk A/S Forsidefoto: Gravhøj ved Grynderup nord for Hobro (Michael Larsen) Betænkningen koster 200 kr. inkl. moms og kan købes hos Direktoratet for FødevareErhverv, Kampmannsgade 3, 1780 København V Tlf , Fax Betænkningen kan ses på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside, http: ISBN Eftertryk tilladt med kildeangivelse

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forord Udvalgets kommissorium og sammensætning m.v Resume og sammenfatning Resume Sammenfatning 12 2 Landbrugets udvikling Produktion og samfundsmæssig betydning Landbrugets beskæftigelsesmæssige betydning Landbrugets samfundsøkonomiske betydning Landbrugets hovedproduktioner Primærlandbrugets strukturudvikling Antal og størrelse af bedrifter og ejendomme Besætningsstruktur- og tæthed, herunder geografisk placering Gartnerier Fjerkræ og pelsdyr Heltidsbedrifter og deltidsbedrifter Anden anvendelse Anden arealanvendelse Anden arealrelateret lovgivning Landbruget og Livet på landet Landmanden som naturforvalter Naturtyper med et landbrugsmæssigt indhold Naturtypernes behov for landbrugsmæssig drift Analyse / vurderinger Beskrivelse af formålet med landbrugsloven og samspillet samt snitfladerne mellem landbrugsloven og anden arealrelateret lovgivning Landbrugslovens formål Lov om planlægning (planloven) Naturbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven Skovloven Vurdering af den udvikling, der kan medføre alternativ anvendelse af landbrugsjord eller overgang til mere ekstensive driftsformer Udviklingen i behovet for arealer til rekreativ anvendelse m.v Skovrejsning Integration af miljø, natur samt kulturlandskaber m.v Produktionsmæssige konsekvenser Dansk økonomi, landbrug og bedriftsstruktur

6 Forenklinger i jordlovgivningen Dansk landbrugs samfundsøkonomiske betydning Dansk landbrugsproduktion Udviklingen i landbrugets bedriftsstruktur frem til 2015 under uændrede rammevilkår Betydningen af nye reformer af EU s landbrugspolitik, af østudvidelsen samt af en ny WTOaftale for produktionen og bedriftsstrukturen i dansk landbrug Bæredygtig udvikling Gældende danske regler for dyrkningspligt og plejeret Dyrkningspligt / dyrkningsret Udvidet dyrkningspligt / plejepligt og offentlig dyrkningsret Forhold i landbrugsloven af betydning for generationsskiftet Gældende regler for generationsskifte Glidende generationsskifte Væksthusgartnerier og lignende specialproduktion 92 4 Lovens bestemmelser Beskyttelse af jordbrugsinteresser Landbrugsjorden som ressource Ejendoms- og bedriftsstruktur Lovens formål Sammenhæng med anden arealrelateret lovgivning Definitioner og landbrugspligt Landbrugsejendom Landbrugsbedrift Landbrugspligt og frie jorder Dyrkningspligt og naturpleje Notering og bortfald af landbrugspligt Gartnerier, væksthusgartnerier mv Forkøbsret i jordkøbsloven Ophævelse af landbrugspligt Ophævelse af landbrugspligt på fredskovsarealer Bopælspligt mv Bopælspligt Afstand ved erhvervelse (beskyttelse mod fjerneje) Alder og krav om statsborgerskab Ejerformer Selveje, enkeltmands eje Selveje, sameje (anparter) Selskaber, institutioner, fonde mv Landmandsselskaber Offentlige myndigheder mv Generationsskifte Uddannelses- og driftskrav Uddannelseskravet Kravet om egen drift Strukturregler 136 2

7 Indholdsfortegnelse Erhvervelse af landbrugsejendomme i fri handel Erhvervelse af landbrugsejendomme ved arv og familiehandel Supplering af landbrugsejendomme Oprettelse af landbrugsejendomme Fortrinsstilling til suppleringsjord Samdriftsregler mv Samdrift og forpagtning Landbrugsfællesskaber Regler om husdyrhold Maksimum for husdyrhold mv Krav om egen jord (arealkravet) Lovens administration Gældende regler Udvalgets overvejelser Regeltyper Administrative modeller og kompetencefordeling Sanktioner Udvalgets forslag Model for ny landbrugslov Formål Definitioner Planlægning Notering med landbrugspligt Ophævelse og bortfald af landbrugspligt Drift, dyrkningspligt/ naturpleje mv Erhvervelse af landbrugsejendomme Personer Selskaber, institutioner, foreninger, fonde mv Offentlige myndigheder mv Samdrift Forpagtning Omlægning af landbrugsjorder Omlægning mellem bestående landbrugsejendomme Jordomlægning/ nye landbrugsejendomme Fortrinsstilling til suppleringsjord Maksimum for dyrehold mv. og krav om egen jord (arealkrav) Administration Kilde- og litteraturfortegnelse Bilag 177 3

8 Forenklinger i jordlovgivningen Bilag 1: Kort resume af jordlovgivningen 177 Landbrugsloven 177 Jordkøbsloven 181 Bilag 2: Fremskrivning af produktionsudviklingen i landbruget model og metode. 183 Bilag 3: Fremskrivninger af bedriftsstrukturen under uændrede rammevilkår 191 Bilag 4: Oversigt over landbrugslovens struktur- og erhvervelsesregler 197 Bilag 5: Dansk Landbrugs forslag til en ny landbrugslov 199 Bilag 6: Liste over notater som er indgået i udvalgets arbejde 207 Figurer Figur 1: Beskæftigelsen fordelt på erhverv i Danmark, Figur 2: Landbruget og fødevareindustriens andel af den samlede beskæftigelse, Figur 3: Landbruget og fødevareindustriens andel (procent) af den samlede danske bruttoværditilvækst (i løbende priser), Figur 4: Fødevareeksportens andel (procent) af den samlede danske eksport i løbende priser, , løbende priser. 18 Figur 5: Produktionen af mælk og kød, Figur 6: Værdien af landbrugets hovedprodukter, Figur 7 : Det samlede landbrugsareal. 21 Figur 8: Antal landbrugsbedrifter fordelt på arealgrupper Figur 9: Amtsvis fordeling af landbrugsbedrifter fordelt på arealgrupper, Figur 10: Antal landbrugsejendomme fordelt på arealgrupper, Figur 11 : Antal heltids- og deltidslandbrugsbedrifter, Figur 12: Danmarks skovareal i nyere tid. 49 Figur 13: Holdingkonstruktion. 131 Tabeller Tabel 1: Jordbrugets andel af det samlede antal beskæftigede i amterne, procent 1980 og Tabel 2: Dyrket areal (inkl. brak) fordelt efter størrelsen af bedrifternes arealgrupper, Tabel 3: Antal landbrugsbedrifter fordelt på arealgrupper, Tabel 4: Antal landbrugsejendomme fordelt på arealgrupper, Tabel 5: Antal bedrifter med svin fordelt på besætningsstørrelse, Tabel 6: Bestanden af svin fordelt efter besætningsstørrelse, Tabel 7: Antal bedrifter med malkekøer fordelt på besætningsstørrelse, Tabel 8: Bestanden af malkekøer fordelt efter besætningsstørrelse, Tabel 9: Udvikling i antal og areal blandt frilandsgartnerier. 29 Tabel 10: Produktionsværdi inden for gartnerierhvervet (i mio. kr.). 29 Tabel 11: Antal bedrifter fordelt efter forskellige typer fjerkræ, Tabel 12: Antal af fjerkræ fordelt efter forskellige arter, Tabel 13: Antal pelsdyrbedrifter, Tabel 14 : Naturtyper og deres plejemæssige behov. 38 Tabel 15: Forskellige tilskudsmuligheder. 56 Tabel 16: Bruttofaktorindkomsten i det primær landbrug og fødevareindustri, mio. kr. (år 2000 kr.) 57 Tabel 17: Beskæftigelse i det primære landbrug og fødevareindustrien, antal heltidsansatte. 59 4

9 Indholdsfortegnelse Tabel 18: Den primære landbrugsproduktion, gns. årlig vækst , procent. 60 Tabel 19: Det dyrkede areal, produktion og udbytte. 60 Tabel 20: Fødevareindustriens produktion, gns. årlig vækst , procent. 62 Tabel 21: Antal bedrifter og det dyrkede areal opdelt på deltids- og heltidsbrug samt størrelsen af brugene, Tabel 22: Antal bedrifter opdelt efter størrelsen af arealet, Tabel 23: Dyrket areal fordelt efter størrelsen af bedrifternes areal, , ha. 65 Tabel 24: Antal bedrifter med malkekøer opdelt efter besætningsstørrelse, Tabel 25: Bestanden af malkekøer opdelt efter besætningsstørrelse, , stk. 66 Tabel 26: Antal bedrifter med svin fordelt efter besætningsstørrelse, Tabel 27: Svinebestanden fordelt efter besætningsstørrelse, , stk. 67 Tabel 28: Antal landbrugsbedrifter fordelt efter størrelsen af bedrifternes arbejdsforbrug, Tabel 29: Samlet arbejdsforbrug fordelt efter størrelsen af bedrifternes arbejdsforbrug, , antal helårsarbejdere. 68 Tabel 30: Oversigt over landbrugsaftalen. 70 Tabel 31: Landbrugslovens erhvervelsesregler (1999-loven). 121 Kort Kort 1: Dominerende husdyrproduktion (2001). 27 Kort 2: Dyreenheder. 28 Kort 3: Drikkevandsinteresser (2001). 53 5

10

11 Kapitel 1: Indledning 1 Indledning 1.1 Forord Regeringen har med handlingsplanen En enklere offentlig sektor sikret, at der løbende udvælges områder, hvor mulighederne for forenkling skal analyseres. Der er bl.a. i den forbindelse nedsat et udvalg, der skal analysere mulighederne for forenkling i jordlovgivningen. Udvalget skal arbejde mod en yderligere forenkling og målretning af landbrugslovens bestemmelser. Derudover skal udvalget se på anden anvendelse af landbrugsjorden. Der er mange interesser repræsenteret i det åbne land. Dette resulterer i en øget konkurrence om arealerne Kampen om det åbne land. Det er derfor væsentligt, at lovgivningen ajourføres med henblik på at afveje de forskellige interesser. Ved en ajourføring af landbrugsloven skal der også tages hensynn til beskæftigelsen og væksten i samfundet således, at jordbrugserhvervene kan udvikle sig levedygtigt. Regeringens program Vækst med vilje er en del af et reformprogram, der sigter på at skabe gode rammebetingelser for vækst i erhvervslivet - også for jordbrugserhvervene. Den hidtidige strukturudvikling mod færre og større heltidsbedrifter forventes at fortsætte uændret de kommende år. Det betyder en stigende efterspørgsel efter suppleringsjord til de stadig færre heltidsbrug. Der skal samtidig tages hensyn til natur, miljø, fritidsarealer og som nævnt- anden arealanvendelse. I den forbindelse må indgå, at en fortsat udvikling af miljøreguleringen eventuelt kan blive gennemført for at opfylde målsætningerne. Det er derfor formålstjenligt, at reguleringen af landbrugets arealanvendelse i den fremtidige landbrugslov forenkles samtidig med, at andre arealregulerende bestemmelser placeres i anden lovgivning. Samtidig skal regelkrydsning undgås. Udvalgets arbejde afsluttes senest 1. juli I henhold til kommissoriet skal udvalgsarbejdet afsluttes med en rapport, der indeholder forslag til forenklinger af landbrugsloven. 1.2 Udvalgets kommissorium og sammensætning m.v. Regeringen nedsatte den 11. november 2002 udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen med følgende kommissorium: "En meget stor del af Danmarks areal anvendes som landbrugsjord (2/3 af arealet). Anvendelsen af dette areal er omfattet af landbrugslovens regulering. Det åbne land er herudover omfattet af reguleringsbestemmelser i anden lovgivning. 7

12 Forenklinger i jordlovgivningen Hovedvægten i landbrugsloven har traditionelt ligget på at sikre udnyttelsen af en begrænset naturressource til gavn for flest mulige egentlige jordbrugere (familiebrug) og i form af personligt ejede virksomheder, med en betydeligt vægt på at undgå fjerneje (bopælspligt). Derudover har sigtet med regulering af anvendelse af landbrugsjord i stigende omfang omfattet natur- og miljøhensyn. Landbrugslovens strukturbestemmelser har været retningsgivende for strukturudviklingen. Således har reguleringen haft indflydelse på omfanget af landbrugets markedsbaserede strukturtilpasning. Reguleringens detaljering har medført et kompliceret regelsæt, der er vanskeligt at overskue for brugerne og samtidigt vanskeligt at kontrollere. Udviklingen i reguleringen af det åbne land har medført, at der er en dobbeltdækning og regelkrydsning, som er uoverskuelig for brugerne. Det gælder f.eks. i et vist omfang i samspillet mellem landbrugsloven, planloven, skovloven og miljøreguleringsreglerne. Regeringen har med handlingsplanen En enklere offentlig sektor sikret, at der løbende udvælges områder, hvor mulighederne for forenkling analyseres. Det er vigtigt for beskæftigelsen og væksten i samfundet, at jordbrugserhvervet kan udvikle sig levedygtigt og i højere grad på markedsvilkår. Dette indebærer, at landbrugsvirksomheder under skiftende ydre vilkår må kunne fastholde lønsomhed. Udformningen af strukturpolitiken må bidrage til rammerne herfor. Regeringen har med strategien Vækst med vilje iværksat et langsigtet reformprogram, som sigter på at skabe gode rammebetingelser for vækst. Vilkårene for lønsom jordbrugsdrift i Danmark forventes fortsat at være under stor ændring. Især som følge af: reformen af EU's landbrugspolitik, voksende international konkurrence, store ændringer i produktionstekniske forhold, voksende interesse for alternativ anvendelse af jord, stadig stigende integration af miljø- og naturhensyn i reguleringen af erhvervet. På denne baggrund nedsætter regeringen et udvalg, der skal vurdere, hvordan reguleringen af anvendelsen af landbrugsjord herunder især reguleringen gennem landbrugslo- ven, kan indrettes, således at erhvervet sikres rammer for en bæredygtig tilpasning til markeds- og produktionsvilkår. I den sammenhæng er sigtet en forenkling, modernisering og fokusering af lovgivningen. Ved denne forenkling vil uddannelseskrav og bopælspligt stadig være betingelser for at kunne erhverve en landbrugsejendom. Selveje vil stadig være det bærende element i landbrugsloven. 8

13 Kapitel 1: Indledning Udvalget gennemfører en analyse af samspillet og snitfladerne mellem landbrugsloven og anden arealrelateret lovgivning og mulighederne for at forenkle og målrette landbrugsloven, en vurdering af den udvikling, der kan medføre alternativ anvendelse af landbrugsjord, herunder naturgenopretning, skovrejsning og fritidspræget udnyttelse af areal, en vurdering af den betydning, som ændringer i EU's landbrugspolitik samt ændringer i produktionsøkonomiske forhold har for strukturudviklingen i jordbruget, en analyse af, hvorvidt der er behov for ændring af den eksisterende dyrkningspligt (evt. plejeforanstaltninger) under hensyn til samfundets krav til anvendelsen af det åbne land, en analyse af forhold i landbrugsloven, der har betydning for generationsskifte i erhvervet, en analyse af, hvorvidt landbrugslovens generelle bestemmelser fortsat bør omfatte væksthusgartneri og lignende specialproduktion. Der skal tages grundlæggende stilling til berettigelsen af de enkelte elementer i landbrugsloven. Ledetråden skal være forenkling af reglerne og administrationen, fokusering af lovgivningen på strukturforhold samt begrænsning af regelsættet. Udvalget skal fremsætte et forslag til, hvilke forhold der skal reguleres i en nyskrivning af landbrugsloven, og hvilke forhold der skal reguleres i sammenhæng med anden lovgivning, eller hvor regulering gennem lovgivning kan bortfalde. Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 1. juli 2003." Udvalget fik følgende sammensætning: - Formand for udvalget, departementschef Poul Ottosen, Fødevareministeriet - Chefkonsulent Winnie Harboe for Landbrugsraadet - Adm. direktør Carl Aage Dahl for Landboforeningerne, nu Dansk Landbrug - Vicedirektør Heidi Alsing for Dansk Familielandbrug, nu Dansk Landbrug - Konsulent Leif Marienlund for Dansk Erhvervsgartnerforening - Kontorchef Anne-Marie Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen, for Miljøministeret - Fuldmægtig Sarah Børner, Finansministeriet - Kontorchef Katrine Ring Andreassen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, for Økono- mi- og Erhvervsministeriet - Cand.agro Rikke Lundsgaard, for Danmarks Naturfredningsforening - Næstformand Jane Lund Henriksen, for Friluftsrådet - Direktør Uffe Holm-Christensen, Viborg Amt, for Amtsrådsforeningen - Direktør Ole P. Kristensen, Fødevareøkonomisk Institut 9

14 Forenklinger i jordlovgivningen - Vicedirektør Jens Hauge Pedersen, Direktoratet for FødevareErhverv - Kontorchef Pieter Feenstra, Fødevareministeriet, Departementet. Endvidere har følgende deltaget i udvalgsarbejdet: - Afdelingsleder Thomas Færgeman, Danmarks Naturfredningsforening - Konsulent Anker Madsen, Friluftsrådet. Udvalgets sekretariat er varetaget af Fødevareministeriet, Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) ved: - Vicedirektør Jens Hauge Pedersen, DFFE - Kontorchef Bodil Ekner, DFFE - Specialkonsulent Christian Jørgensen, DFFE - Fuldmægtig Kurt Vagner Jensen, DFFE - Specialkonsulent Poul Arne Iversen, Fødevareministeriet, Departementet - Landinspektør Michael Larsen, DFFE - Fuldmægtig Lars Olsen, DFFE - Chefkonsulent Knud Aavang Jensen, DFFE - Specialkonsulent Elsbeth Teichert, DFFE. Desuden har følgende deltaget i dele af sekretariatsarbejdet: - Forskningschef Søren Frandsen, Fødevareøkonomisk Institut - Seniorforsker Jens Hansen, Fødevareøkonomisk Institut - Forsker Poul Melgaard, Fødevareøkonomisk Institut. Udvalget har afholdt 7 møder i tiden fra 21. januar 2003 til 30. juni Udvalget har den 30. juni 2003 afsluttet sit arbejde med betænkningen. Formanden og sekretariatet forestår den endelige redaktion af betænkningen, som derefter afgives til Fødevareministeren. 1.3 Resume og sammenfatning Udvalget har lagt hovedvægten på en beskrivelse af, hvordan reguleringen af anvendelsen af landbrugsjord kan indrettes, således at jordbrugserhvervene sikres rammer for en bæredygtig udvikling, der som minimum kan rumme en strukturudvikling i jordbrugserhvervene i de nærmest kommende år, bl.a. som en følge af nye reformer af EU s landbrugspolitik, udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande og en ny WTO-handelsaftale mv. 10

15 Kapitel 1: Indledning Resume I kapitel 2 beskrives hovedtræk af landbrugets strukturudvikling i de seneste årtier. Den samlede udvikling går fortsat mod færre og større landbrugsbedrifter. Antallet af bedrifter med et areal over 75 ha er steget, medens antallet af bedrifter under 75 ha er faldet. Desuden er udviklingen karakteriseret ved en stærkt stigende specialisering. Husdyrproduktionen er koncentreret på et faldende antal husdyrbedrifter. Samtidig er det samlede dyrkede areal blevet mindre, idet landbrugsjorder er overgået til anden ikke-jordbrugsmæssig anvendelse som f.eks. byudvikling, skovrejsning, våde enge mv. Kapitel 3 indeholder en række analyser og vurderinger, der danner udgangspunkt for udvalgets overvejelser om en nyskrivning af landbrugsloven. Samspillet mellem landbrugsloven og regler i andre love, der regulerer arealanvendelsen i det åbne land, beskrives med henblik på en forenkling og målretning af landbrugsloven. I forbindelse hermed beskrives behovet for anvendelse af arealer til mere ekstensive driftsformer, der bl.a. kan omfatte en flersidig anvendelse af landbrugsjorder ved integration af natur, miljø og landskabelige værdier mv. Den fremtidige strukturudvikling i landbruget belyses med udgangspunkt i en beskrivelse af et muligt udviklingsforløb for dansk økonomi og dansk landbrug i perioden fra 2000 til Der forventes en årlig vækstrate for den danske landbrugsproduktion, der er størst for kornproduktionen, medens de animalske sektorer vil få en faldende samfundsøkonomisk betydning. En fremskrivning af bedriftsstrukturen i det primære landbrug i perioden fra 2000 til 2015 viser, at der må forventes et markant fald i antallet af både heltidsbedrifter og del- tidsbedrifter. Heltidsbedrifter forventes at vokse fra et gennemsnitsareal på 87 ha i 2001 til 161 ha i 2015, medens arealet pr. deltidsbedrift kun skønnes at vokse fra 21 ha til 24 ha. Antallet af malkekobesætninger og svinebesætninger vil også falde markant samtidig med, at størrelsen af husdyrbesætninger vil vokse betydeligt. Hovedårsagen er, at der er væsentlige uudnyttede størrelsesøkonomiske fordele i landbruget, der trækker i retning af større produktionsenheder. Hertil kommer, at der fortsat udvikles nye teknologier, der vil kunne føre til yderligere størrelsesøkonomiske fordele i landbrugsproduktionen. Betydningen af nye reformer af EU s landbrugspolitik, udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande og en ny WTO-handelsaftale synes ikke at ændre det generelle billede af udviklingen i retning af færre og større landbrugsbedrifter. 11

16 Forenklinger i jordlovgivningen Hensynet til en bæredygtig udvikling betyder, at også landbruget skal yde en indsats, hvor produktionen skal ske under hensyntagen til natur, miljø og landskabelige værdier mv. I kapitel 4 har udvalget vurderet en række af reglerne i landbrugsloven med henblik på en forenkling og modernisering af reglerne. Samtidig har udvalget vurderet, hvilke forhold, der bør reguleres i sammenhæng med anden lovgivning, og hvor en regulering bør bortfalde. Udvalget har sammenfattet sine anbefalinger og hovedkonklusioner i skitse / principper til en landbrugslov, der omtales nedenfor i afsnit I kapitel 5 har udvalget overvejet alternative løsningsmodeller for administrationen af landbrugsloven, herunder en ændret sammensætning af jordbrugskommissionerne eller en uddelegering af loven til amtsrådene / Hovedstadens Udviklingsråd / Bornholms Regionsråd, jf. nedenfor i afsnit Sammenfatning Udvalget finder, at lovens formål bør have udgangspunkt i at sikre en forsvarlig og flersidig anvendelse af landbrugsjorderne under hensyn til jordbrugsproduktion, natur, miljø og landskabelige værdier at sikre en bæredygtig udvikling af jordbrugserhvervene og en forbedret konkurrenceevne i disse erhverv at tilgodese bosætning og udvikling i landdistrikterne. Loven skal således bygge på, at arealanvendelsen til jordbrug, natur og miljø i højere grad end hidtil skal betragtes som en flersidig anvendelse, og at både jordbrugsvirksomhed og anvendelse til naturformål er i overensstemmelse med lovens formål. Udvalget har især lagt vægt på en forenkling af reglerne og administrationen og en fokusering af loven på landbrugets struktur og ejerformer. Udvalget har også lagt vægt på at udvide det råderum, inden for hvilket landmanden med sikkerhed kan disponere, og hvor en tilladelse fra jordbrugskommissionen er unødvendig. Der vil derfor i væsentlig mindre omfang end hidtil være anledning til at søge om dispensation. Derudover har udvalget peget på regler, der ud fra et forenklingssynspunkt helt kan ophæves, eller som kan varetages i anden lovgivning, der mere målrettet tager sigte på at regulere de omhandlede forhold. Anvendelsen af landbrugsjorder til ikke-jordbrugsmæssige formål bør således i videst muligt omfang bygge på lov om planlægning, der bl.a. fastsætter retningslinier for arealanvendelsen i det åbne land. 12

17 Kapitel 1: Indledning Anvendelsen af landbrugsjorder til naturformål er i overensstemmelse med lovens formål, og ejeren/ erhververen af en landbrugsejendom skal pleje udyrkede naturarealer på en måde, så arealerne opretholder deres oprindelige karakter (plejepligt). Det skal også være lettere for visse godkendte, almene fonde at erhverve landbrugsjord til naturformål mv. De nye regler om plejepligt bør fastsættes i en lov om drift af landbrugsjord, der ligesom landbrugslovsforslaget påtænkes fremsat i Folketinget i den kommende samling (2003/2004). Reglerne om husdyrhold og arealkrav mv. bør ligeledes overføres til en ny lovgivning, der fremsættes senere, og reglerne bør vurderes i sammenhæng med denne lov. Der er i udvalget enighed om de ovennævnte hovedprincipper for en ny landbrugslov. Der er også enighed i udvalget om, at lovens erhvervelsesregler fortsat skal bygge på bopælskrav og uddannelseskrav og på selvejet som det bærende element i landbrugsloven, og at lovens strukturregler fortsat skal indeholde begrænsninger med hensyn til størrelsen af landbrugsbedrifter (areal, antal ejendomme og indbyrdes afstand mellem ejendommene). Der har imidlertid ikke kunnet opnås fuld enighed om de grænser, der foreslås for strukturudviklingen. Et flertal i udvalget har foreslået den model for en ny landbrugslov, der er omtalt i kapitel 6. Det foreslås, at en landmand frit kan erhverve landbrugsejendomme inden for en arealgrænse på 400 ha (uden antalsbegrænsning) eller højst 4 landbrugsejendomme (uden arealgrænse). Ejendommene skal ligge inden for en afstand (luftlinie) på 10 km fra landmandens bopæl. For ægtefæller foreslås en væsentlig lempelse af reglerne, idet en ægtefælle kan erhverve en eller flere landbrugsejendomme, uden at der (som hidtil) skal medregnes landbrugsejendomme, som den anden ægtefælle ejer. Familiehandel sidestilles med arv, og familiekredsen udvides til også at omfatte søskende, søskendebørn og svigerbørn. For de såkaldte landmandsselskaber åbnes der adgang til holdingkonstruktioner. Ved sammenlægning hæves arealgrænsen for den enkelte ejendom til 200 ha, medens afstandsgrænsen fastholdes på 2 km. Ved køb af suppleringsjord gælder desuden areal- grænsen på 400 ha eller højst 4 ejendomme, der hver for sig kan suppleres op til 200 ha. Reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord foreslås som udgangspunkt ophævet eller i det mindste forenklet. Forenklingen foreslås bl.a. gennemført således, at land- 13

18 Forenklinger i jordlovgivningen mænd, der ejer under 70 ha, kun skal kunne gøre krav på fortrinsstilling op til 70 ha, forud for landmænd, der vil blive ejer af mere end 200 ha. Samdrift af landbrugsejendomme, der tilhører samme ejer, skal kunne ske uden areal-, antals- og afstandsbegrænsning. Det samme gælder for landmænd, der driver deres bedrifter i fællesskab. Det foreslås endvidere, at en landmand kan forpagte landbrugsejendomme inden for en arealgrænse på 500 ha (uden antalsbegrænsning) eller højst 5 landbrugsejendomme (uden arealgrænse). Landmanden skal dog altid kunne forpagte 2 landbrugsejendomme mere, end han ejer. Forslaget indeholder en liberalisering af landbrugsloven, som må antages at kunne rumme landbrugets behov for nødvendige tilpasninger i ejendoms- og bedriftsstrukturen i de nærmest kommende år, og som må antages at reducere antallet af dispensationssager ganske betydeligt. 4 medlemmer af udvalget, der repræsenterer jordbrugets organisationer (Dansk Landbrug, Landbrugsrådet og Dansk Erhvervsgartnerforening), kan ikke støtte flertallets forslag og har foreslået en model, der er indeholdt i Dansk Landbrugs forslag til en ny landbrugslov, jf. bilag 5 til betænkningen. Det foreslås endvidere, at administrationen også fremover bør være forankret på regio- nalt niveau. Et flertal i udvalget finder, at administrationen fremtidigt bør henlægges til regionale folkevalgte organer svarende til de nuværende amtsråd, mens et mindretal (jordbrugets organisationer) ikke finder det hensigtsmæssigt at henlægge administrationen til folkevalgte organer. Det samlede udvalg foreslår, at jordbrugskommissionerne opretholdes indtil videre, idet endelig stillingtagen til administrationen først bør ske, når Folketinget har behandlet resultatet af Strukturkommissionens arbejde. Til varetagelsen af natur- og miljøhensyn foreslås jordbrugskommissionerne indtil videre udvidet med to medlemmer, der udpeges af amtsrådet efter indstilling fra Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Der henvises i øvrigt til kapitel 4, 5 og 6, som indeholder udvalgets forslag, ligesom der i kapitel 4 og 5 er redegjort for mindretalssynspunkter. 14

19 Kapitel 2: Landbrugets udvikling 2 Landbrugets udvikling Her redegøres for strukturudvikling siden Betænkningen om landbrugets strukturudvikling, 1998, ligesom erhvervets betydning nationalt og regionalt samt for eksporten belyses. Alternativ anvendelse af landbrugsjord, skovrejsning og fritidspræget anvendelse af landbrugsjord beskrives og landbrugets betydning for livet på landet og som naturforvalter omtales. 2.1 Produktion og samfundsmæssig betydning Landbrugets andel af landets samlede produktion, beskæftigelse og indkomstdannelse har siden 2. verdenskrig været aftagende, men landbruget bidrager dog stadig med betydelige andele til den samlede samfundsøkonomi. I absolutte tal er beskæftigelsen faldet, medens erhvervets produktion er steget såvel i omfang som i værdi. Der er således sket en kraftig stigning i arbejdskraftens produktivitet Landbrugets beskæftigelsesmæssige betydning Figur 1 viser, at den beskæftigelsesmæssige betydning af den primære produktionssektor, hvoraf landbruget udgør over 90 procent, har været stærkt aftagende de sidste 50 år. Figur 1: Beskæftigelsen fordelt på erhverv i Danmark, Antal beskæftigede År Privat service Offentlig sektor Landbrug, fiskeri, råstofudv. Industri Byggeri Note: Beskæftigelsen er opgjort i antal personer. Opgørelsesmetoden er justeret fra og med Kilde: Danmarks Statistik, ADAM s databank. Landbrugets andel af den totale beskæftigelse er faldet fra ca. 40 procent i 1901 til ca. 3,7 procent i 2001, mens lønmodtagere i byerhverv har øget deres andel af arbejdsstyr- 15

20 Forenklinger i jordlovgivningen ken fra ca. en tredjedel i 1901 til omkring 90 procent i I samme periode er arbejdsstyrken i Danmark vokset fra ca. 1,1 millioner mennesker til ca. 2,9 millioner. Der er dog regionalt, kommunalt og lokalt store variationer. Som nævnt, er der store forskelle i landbrugets beskæftigelsesmæssige betydning. I visse områder har landbrugsbeskæftigelsen stadig en mærkbar betydning. I Tabel 1 vises jordbrugets andel af det samlede antal beskæftigede på amtsniveau i årene 1980 og Som det fremgår, er tilbagegangen i beskæftigelsen i det primære landbrug i perioden faldet til 1/3 del, hvilket nogenlunde er ens for samtlige regioner, medens beskæftigelsen i landbrugets fremstillingserhverv i samme periode er blevet halveret. For landbrugets fremstillingserhverv er Bornholm en undtagelse. Her er beskæftigelsen i perioden steget fra 3,4 procent til 5,0 procent. I de øvrige amter er der tale om, at størrelsen af nedgangen varierer fra amt til amt. Tabel 1: Jordbrugets andel af det samlede antal beskæftigede i amterne, procent 1980 og Primære Landbrug Øvrige primære erhverv 2) Landbrugets Fremstillingserhverv Øvrig industri Service 3) Hovedstadsregionen 1) Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Hele landet Beskæftigelse efter arbejdssted 1) Københavns og Frederiksberg kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter 2) Gartneri, pelsdyr, landbrugsservice og skovbrug 3) Slagterier, mejerier, smelteost- og mælkekondenseringsfabrikker samt sukkerfabrikker Kilde: AKF s lokale samfundsregnskab Det er især antallet af beskæftigede i landbruget (selvstændige landmænd og lønmodtagere), som er reduceret kraftigt, mens faldet i beskæftigelsen i fødevareindustrien har været svagere, jf. Figur 2. 16

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital?

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? Nr. 1 Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? v/ejendomskonsulent Svend Sommerlund, Ejendom & Jura Grøn vækst I Formål: at skabe bedre rammer for et selvbærende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Vejledning om præstegårdsbrug m.v.

Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Side 1 af 9 Dato for udstedelse 16-05-2006 Dokumenttype Vejledning Forskriftens nr. 41 Forskriftens titel Ressortministerium Status Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Kirkeministeriet Gældende Populærtitel

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Landbrugets strukturudvikling Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Januar 1998 Landbrugets strukturudvikling

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Ny landbrugslov - nye ejerformer - hvad betyder det i praksis?

Ny landbrugslov - nye ejerformer - hvad betyder det i praksis? Ny landbrugslov - nye ejerformer - hvad betyder det i praksis? Af udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen, LandboSyd Tlf. 74365066 / 23282471 mail aan@landbosyd.dk Tidligere udfordringer ved vækst

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Landbruks og matressurcer i samfunnsperspektiv NFR/NILF, Oslo, den 7. april 2010 Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Professor, Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere