RESUMÉ AF GRUND- VANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ AF GRUND- VANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN"

Transkript

1 Til Kommunerne i Herlev-Glostrup kortlægningsområde Dokumenttype Rapport Dato December 2015 RESUMÉ AF GRUND- VANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN

2 RESUMÉ AF GRUNDVANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN Revision 2 Dato Udarbejdet af CC Kontrolleret af MBMJ Godkendt af CC Beskrivelse Resumé af grundvandskortlægning i Herlev-Glostrup kortlægningsområde Ref Ramboll 92, Avenue d'auderghem 1040 Bruxelles T F R:\2015\ \Resumeafsnit\Resume_grundvandskortlægning_ver3.docx

3 Herlev-Glostrup Kortlægningen INDHOLD 1. KORTLÆGNINGSOMRÅDE Baggrund 1 2. VANDINDVINDINGSSTRUKTUR 2 3. GRUNDVANDSRESSOURCEN Gennemførte undersøgelser Hydrostratigrafisk model Hydrologisk model Geologiske forhold Terrænoverflade Prækvartæroverflade Lertykkelseskort Hydrologiske forhold Overfladevand Strømningsforhold Grundvandsdannelse og vandbalance Indvindingsoplande 8 4. GRUNDVANDSKVALITET Nitrat Klorid Sulfat, nikkel og arsen Miljøfremmede stoffer AREALANVENDELSE Kortlagte forureninger SÅRBARHED OG OMRÅDEUDPEGNINGER Sårbarhed overfor nitrat Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) Indsatsområder REFERENCER 19

4 Herlev-Glostrup Kortlægningen 1 1. KORTLÆGNINGSOMRÅDE 1.1 Baggrund Herlev-Glostrup Kortlægningsområde blev oprindeligt udpeget af det tidligere Københavns Amt i Regionplan 2001 som ramme for kortlægning af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Efterfølgende har kortlægningsområdet været undersøgt af Naturstyrelsen i perioden som en del af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Herlev-Glostrup Kortlægningsområde dækker Brøndby, Ballerup, Albertslund, Glostrup, Herlev, Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk og Københavns kommuner og fremgår af Figur 1-1. Figur 1-1 Oversigt over Herlev-Glostrup kortlægningsområde. På kortet er vandværkernes placering og boringer med tilhørende oplande endvidere vist.

5 Herlev-Glostrup Kortlægningen 2 Kortlægningsområdet har et samlet areal på 62 km², hvoraf OSD udgør 2,5 km². Der er i 2013 tilladt en samlet vandindvinding på 4,9 mio. m³ fordelt på ti vandværker, mens der i perioden blev indvundet i gennemsnit 3,6 mio. m³ på de ti vandværker. I forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning har Naturstyrelsen udført en Trin 1 kortlægning med sammenstilling af eksisterende data /1/ samt opstillet en hydrostratigrafisk- samt en hydrologisk model /2/. Endeligt er der udarbejdet en redegørelse for kortlægningsområdet, der sammendrager resultaterne fra de forskellige undersøgelser og afgrænser sårbare områder, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) samt indsatsområder (IO) /3/. Den hydrologiske model er anvendt til at bestemme indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, gradientforhold samt strømnings-og potentialeforhold i de enkelte grundvandsmagasiner. 2. VANDINDVINDINGSSTRUKTUR I kortlægningsområdet er der 10 almene vandforsyninger med 16 tilhørende kildepladser. Den tilladte indvindingsmængde i 2013 og den aktuelle indvinding for perioden for hver vandforsyning fremgår af Tabel 2-1. Tabel 2-1 Oversigt over vandværker i Herlev-Glostrup kortlægningsområde med tilladte og indvundne vandmængder Ud over vandindvinding til almene vandforsyninger, er der i kortlægningsområdet vandindvinding i forbindelse med afværgeanlæg, markvanding og gartneri. Beliggenhed af indvindingsanlæggene er vist på Figur 2-1.

6 Herlev-Glostrup Kortlægningen 3 Figur 2-1 Indvindingsanlæg til almen vandforsyning samt øvrige indvindingsanlæg, herunder afværgeanlæg (andet), Jupiter databasen. Der findes ingen enkeltindvindere eller indvindinger til industri i kortlægningsområdet og kun få indvindinger til markvanding og gartneri. Til gengæld findes et betydeligt antal afværgeanlæg og flere med betydelige indvindingsmængder. Der er således beregnet indvindingsoplande til de fem afværgeanlæg i kortlægningsområdet, som har en oppumpning større end m 3 /år. Disse er vist med sort streg på Figur 2-1. De fem afværgeanlæg er Knapholm, Brøndby Industrikvarter, Naverland og Rødovrevej 241. De fem afværgeanlæg indvinder henholdsvis , , , og m 3 om året. De beregnede indvindingsoplande til disse afværgeanlæg er ikke medtaget i det kortlagte område.

7 Herlev-Glostrup Kortlægningen 4 3. GRUNDVANDSRESSOURCEN 3.1 Gennemførte undersøgelser Hydrostratigrafisk model I forbindelse med Trin 1 kortlægningen /1/ er der udført en opdatering af den eksisterende geologiske model for Herlev-Glostrup området. Den opdaterede geologiske model for Herlev-Glostrup indgår således i den samlede geologiske/hydrostratigrafiske DK-model Sjælland af GEUS. En principskitse over den geologiske model er vist i Figur 3-1 Principskitse af den geologiske model. De kvartære sandlag er vist med hhv. gult og lyserødt, mens brun angiver moræneler. Grøn angiver kalkaflejringer. Den hydrostratigrafiske model er udgangspunkt for opsætningen af den hydrologiske model, som er opdelt i 7 modellag, se Tabel 3-1. Tabel 3-1 Geologiske lag anvendt i den hydrologiske model. Det fremgår, at kalken er opdelt i flere lag af hensyn til opdeling af sprækkeintensitet Hydrologisk model På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der i forbindelse med grundvandskortlægningen opstillet en hydrologisk model i modelværktøjet MIKE SHE. Modellen er bl.a. anvendt til at bestemme indvindingsoplande, grundvandsdannende oplande, transporttider, gradientforhold samt strømnings- og potentialeforhold i det primære magasin. Der er i modelopsætningen anvendt daglige værdier for nedbør, potentiel fordampning og temperatur. De gennemsnitlige værdier inden for modelområdet er:

8 Herlev-Glostrup Kortlægningen 5 Nedbør; 755 mm/år Potentiel fordampning; 608 mm/år Temperatur; -11 til +26 grader C (middel på 8,6 grader C) Vandindvindingsmængder og boringsoplysninger bygger på oplysninger fra Vestegn2010 modellen. Vestegn2010 modellen er en dynamisk fuldt integreret hydrologisk model. Dvs. den er i stand til at simulere hele det landbaserede hydrologiske kredsløb, fra nedbøren falder, fordamper og infiltrerer og bliver til grundvand. Modellen simulerer strømningen gennem den umættede og den mættede grundvandszone, til vandet enten oppumpes, strømmer af til vandløb eller ud i havet. Modellen kan således simulere interaktionen med vandløb, herunder Harrestrup Å. I Vestegn2010 modellen findes en forholdsvis detaljeret beskrivelse af indvindingsforholdene omkring Vestegnskommunerne og for Frederiksberg Vandforsyning /4/. Vestegn2010 modellen er opstillet og opdateret, så modellen indeholder indvindingsdata for perioden Geologiske forhold Terrænoverflade Kortlægningsområdet er meget fladt med undtagelse af de kunstigt anlagte Hersted Høje. Der ses desuden en gradient ned mod vandløbssystemerne og kystområderne mod syd og øst. De terrænnære jordlag består overvejende af moræneler, mens der er postglacialt ferskvandstørv langs vandløb og i søer. Der findes også mindre lommer af smeltevandssand og -grus, som giver en hurtigere nedsivning af overfladevand Prækvartæroverflade De prækvartære aflejringer, der udgør de primære grundvandsmagasiner, er fra perioderne Kridt og Palæogen, og de stratigrafiske enheder udgøres af henholdsvis Skrivekridt og Danienkalk. Danienkalk er en fællesbetegnelse for en række kalkbjergarter, men består i kortlægningsområdet fortrinsvist af bryozokalk. Derover følger de yngre lag fra perioden Kvartær, der primært består af aflejringer fra den sidste istid. Grænsefladen mellem Danien og Kvartær udgør prækvartæroverfladen i det kortlagte område. Prækvartæroverfladen følger overordnet terrænoverfladen. Der er således ikke tegn på tilstedeværelse af begravede dale eller andre overordnede strukturer i kalken. Danienkalken varierer i tykkelse fra op til ca. 40 m og ned til 5 m længst mod sydvest ved Vallensbæk. I Skrivekridtet, under Danienkalken, er der flere aflejringer af mergellag, som kan virke vandstandsende Lertykkelseskort Med udgangspunkt i modellagene fra den hydrostratigrafiske model er udbredelsen og tykkelsen af lerdæklaget over det primære kalkmagasin vist i Figur 3-2. Som det ses, er lerdækket generelt tyndt i området, og i langt de fleste områder er tykkelsen under 15 m. Langs vandløbsdalene er der sket erosion af lerdækket, og her ses flere steder tykkelser på under 5 m.

9 Herlev-Glostrup Kortlægningen 6 Figur 3-2 Akkumuleret lertykkelse over kalken 3.3 Hydrologiske forhold Overfladevand De fleste vandløb i området er kraftigt reguleret og har tilstrømning af regnvand, hvilket betyder, at en stor del af vandføringen kommer som hurtig tilstrømning fra befæstede arealer. Dette gælder også den kunstige Fæstningskanalen, der skærer gennem området fra nord til syd, se Figur 3-3.

10 Herlev-Glostrup Kortlægningen 7 Figur 3-3 Vandløb og søer i kortlægningsområdet Strømningsforhold Potentialet i kalken er beregnet med grundvandsmodellen, se Figur 3-4. Det fremgår af potentialebilledet, at strømningen helt overordnet er sydlig til sydøstlig rettet mod kysten. Grundvandsudstrømning til vandløb og søer har sammen med de topografiske forhold betydning for strømningsmønsteret i grundvandsmagasinet. Potentialebilledet viser således en markant påvirkning fra vandløb bl.a. ved Store Vejle Å i den vestligste del af kortlægningsområdet.

11 Herlev-Glostrup Kortlægningen 8 Figur 3-4 Beregnet potentiale i det primære magasin i kalken Grundvandsdannelse og vandbalance Der er grundvandsdannelse i det meste af kortlægningsområdet, men den er ikke jævnt fordelt. Områder med opadrettet gradient og uden grundvandsdannelse ses specielt omkring vandløbene samt ved kysten, som er de typiske udstrømningsområder. Områder med stor grundvandsdannelse (større end 150 mm/år) er mere sporadisk fordelt, og findes primært i områder med lav befæstelsesgrad. Påvirkning fra indvindingsboringer, hvor en stor indvinding i de dybere lag er med til at øge den nedadrettede gradient kan også medvirke til en øget grundvandsdannelse Indvindingsoplande Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for de enkelte vandværker i kortlægningsområdet, se Figur 3-5. Indvindingsoplandene er defineret som de områder i det primære magasin, hvor grundvandet strømmer til et vandværks indvindingsboringer. De grundvandsdannende oplande defineres som de områder på terræn, hvor der infiltrerer vand ned til det primære grundvandsmagasin. Størrel-

12 Herlev-Glostrup Kortlægningen 9 sen af såvel indvindingsoplandene som de grundvandsdannende oplande er bl.a. afhængig af indvindingsmængdens størrelse. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for hvert vandværk/kildeplads, og at der indvindes fra de nuværende aktive boringer med den tilladte indvindingsmængde. Undtagelserne herfra er Islevbro/Kilde VII og Islevbro/Kilde X, hvor indvindingsmængden tager udgangspunkt i de ansøgte indvindingsmængder. Indvindingsoplandene og de grundvandsdannende oplande er beregnet ved backwards tracking af partikler defineret i de filtersatte lag i indvindingsboringerne. I hver beregningscelle med indvindingsboringer er der indlagt 1000 partikler. Partiklerne er derefter fulgt ved partikelbaneberegninger fra boringerne til grundvandsspejlet nær terræn. Modellen er kørt i 200 år. Figur 3-5 Modelberegnede administrative indvindingsoplande samt grundvandsdannende oplande.

13 Herlev-Glostrup Kortlægningen 10 Indvindingsoplandene er afgrænset af det areal, som partikelbanerne beskriver mellem indvindingsboringerne og terræn. De administrative indvindingsoplande er optegnet ved at tillægge oplandene beregnet med partikelbanerne en bufferzone på 100 m samt tillægge en bufferzone på 300 m omkring indvindingsboringerne. De grundvandsdannende oplande er stort set sammenfaldende med indvindingsoplandene, hvis der ses bort fra bufferzonerne anvendt til optegning af de administrative indvindingsoplande. Dette skyldes, at der ikke er nogen større sekundære magasiner mellem terræn og det primære magasin, som kan medføre horisontale strømninger, og at der kun er meget begrænsede områder med opadrettet gradient fra det primære magasin i kalken. 4. GRUNDVANDSKVALITET I det følgende afsnit beskrives de væsentligste hovedstoffer og miljøfremmede stoffer i grundvandet. Beskrivelsen bygger på Trin 1 rapporten om de grundvandskemiske forhold /1/. 4.1 Nitrat Der er gjort enkelte fund af nitrat over 10 mg/l i flere af indvindingsoplandene, men i de fleste boringer i kortlægningsområdet er der ikke påvist nitrat. I området ved Hvidovre og Avedøre er der dog 3 boringer med over 25 mg/l nitrat i kalkmagasinet (DGU nr , og ). De 3 boringer er alle filtersat i kalken, der i dette område ligger ca meter under terræn. Ingen af boringerne er dog indvindingsboringer. Nitrat er således ikke et aktuelt vandkvalitetsproblem i kortlægningsområdet, og forventes ikke at blive det, da nitratbelastningen i området er lav på grund af arealanvendelsen med en høj grad af bymæssig bebyggelse og stort set intet landbrug. 4.2 Klorid Der er i store dele af kortlægningsområdet forhøjede kloridkoncentrationer i grundvandet i det primære magasin i kalken. Forhøjede kloridkoncentrationer i Skrivekridtet skyldes højst sandsynligt tilstedeværelsen af residualt havvand, mens forhøjede kloridkoncentrationer i de øvre dele af kalkmagasinet formentligt skyldes vejsaltning eller saltpunktkilder. 4.3 Sulfat, nikkel og arsen Der er i en række boringer i kortlægningsområdet konstateret høje koncentrationer af sulfat, over 300 mg/l, hvilket er en overskridelse af kvalitetskriteriet for drikkevand på 250 mg/l. Samtidig er sulfatindholdet i langt de fleste boringer i kortlægningsområdet generelt højt, typisk over 100 mg/l. Der kan være mange årsager til forhøjet indhold af sulfat, men i kortlægningsområdet peger flere undersøgelser på, at den primære årsag er en udbredt pyritoxidation. Den udbredte pyritoxidation fører udover forhøjet sulfatindhold også til problemer med sporstoffer som nikkel og arsen, der frigives ved oxidationen af pyrit. Af disse er nikkel det mest problematiske, da det forekommer i høje koncentrationer i grundvandet i store dele af kortlægningsområdet og ikke i alle vandværker kan nedbringes til under kvalitetskriteriet. 4.4 Miljøfremmede stoffer Generelt er der en del fund af miljøfremmede stoffer i kalken, hvilket skyldes, at det er et byområde med mange punktforureninger, og at området er meget sårbart over for ovenfra kommende forureningskilder på grund af det ringe lerdække. Der er fundet sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i hele kortlægningsområdet, men der er flest boringer med pesticidfund i den sydligste del af kortlæg-

14 Herlev-Glostrup Kortlægningen 11 ningsområdet. I Trin1 kortlægningen er der påvist BAM i hele 117 filtre af i alt 219 filtre med analyser for BAM /1/. Den mest udbredte stofgruppe, der findes inden for kortlægningsområdet er klorerede opløsningsmidler, dvs. PCE og TCE samt deres nedbrydningsprodukter, særligt vinylklorid, der udgør et væsentligt problem i forhold til vandindvindingen og er medvirkende til lukning af boringer. Herudover er der påvist en række andre stoffer i kortlægningsområdet bl.a. BTEX, kulbrinter, MTBE mm, men de udgør ikke samme store problem for vandindvindingen i området. 5. AREALANVENDELSE Arealanvendelsen i hele kortlægningsområdet består primært af bymæssig bebyggelse (ca. 85 %), der kan variere fra industriområder med en høj befæstelse til villaområder med en lav befæstelse. Der er kun begrænsede arealer med landbrug, skov og natur i kortlægningsområdet, se Figur 5-1.

15 Herlev-Glostrup Kortlægningen 12 Figur 5-1 Arealanvendelse i kortlægningsområdet I nogle oplande er stort set hele arealanvendelsen klassificeret som befæstet/bebygget. Alligevel sker der en grundvandsdannelse på disse arealer, da befæstelsesgraden kun meget sjældent er 100%. Den typiske befæstelsesgrad i de bebyggede områder er ca. 40 %, svarende til, at der kan ske nedsivning på de resterende 60 % af arealet. 5.1 Kortlagte forureninger Med udgangspunkt i data hentet ved Region Hovedstaden i august 2014, findes der i kortlægningsområdet 848 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Placeringen af lokaliteterne er angivet på Figur 5-2.

16 Herlev-Glostrup Kortlægningen 13 Figur 5-2 Kortlagte forureninger i kortlægningsområdet Jordforureningskortlægningen foregår på to niveauer. Vidensniveau 1 (V1) betyder, at der har været aktiviteter, som kan have medført forurening. Vidensniveau 2 (V2) betyder, at der er konstateret forurening, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet forureningskortlægningen af lokaliteter i kommunerne i området for grundvandskortlægningen. I de tilfælde, hvor regionen ikke allerede har undersøgt eller afværget kendte forureninger i et kortlægningsområde, prioriteres den kommende indsats af regionen. Da jordforureningskortlægningen omfatter et stort antal lokaliteter fordelt over hele regionen, må der forventes at gå nogle årtier, før regionen har undersøgt og eventuelt afværget alle relevante forureninger omfattet af regionens indsats.

17 Herlev-Glostrup Kortlægningen SÅRBARHED OG OMRÅDEUDPEGNINGER 6.1 Sårbarhed overfor nitrat Vurderingen af det primære magasins sårbarhed overfor nitrat bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed, der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkelser) og vandkvaliteten. I afgrænsningen af sårbare områder benyttes den reducerede lertykkelse, som er den samlede lertykkelse fratrukket den del af lerlagene, der ligger over redoxgrænsen. Redoxgrænsen er bestemt ved vurdering af farveskift i 125 boringer. Redoxgrænsen inden for indvindingsoplandene ligger i størstedelen af kortlægningsområdet mellem 0 og 5 meter under terræn, og der er kun i meget små dele af indvindingsoplandene områder, hvor redoxgrænsen ligger mellem 5 og 10 meter under terræn. På Figur 6-1 er den akkumulerede reducerede lertykkelse over det primære grundvandsmagasin vist sammen med de beregnede vandtyper. Vandtyperne er vist for alle de geologiske lag, men langt de fleste bestemmelser er for det primære kalkmagasin. Som det fremgår af figuren, er det reducerede lerdæklag i kortlægningsområdet meget begrænset, og er stort set under 5 m i alle oplande. I det lille OSD område ved Ejby ses et område med mere end 15 m ler.

18 Herlev-Glostrup Kortlægningen 15 Figur 6-1 Reduceret lertykkelse og vandtyper. Det generelle tynde reducerede lerdæklag i kortlægningsområdet betyder, at næsten hele det primære magasin vurderes at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, se Figur 6-2. Kun i det lille OSD område ved Ejby og i det isolerede OSD område helt nordpå ved Hjortespring er der lille sårbarhed.

19 Herlev-Glostrup Kortlægningen 16 Figur 6-2 Sårbarhedszonering i forhold til nitrat. Sårbarhedszoneringen tager hensyn til vandtypebestemmelserne ud fra følgende kriterier: Hvor lerlagstykkelsen er mellem 0 og 5 m og vandtypen er C, er der zoneret med stor nitratsårbarhed Hvor lerlagstykkelsen er mellem 0 og 5 m og vandtypen er D, er der zoneret med nogen nitratsårbarhed Hvor lerlagstykkelsen er mellem 5 og 15 m og vandtypen er A eller B, er der zoneret med stor nitratsårbarhed

20 Herlev-Glostrup Kortlægningen Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) Nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, hvor grundvandmagasinet har nogen eller stor nitratsårbarhed, jf. Figur 6-2, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Hvor grundvandsmagasinet har nogen eller stor nitratsårbarhed, og der samtidig sker grundvandsdannelse til magasinet, afgrænses der som udgangspunkt NFI. Der afgrænses ikke NFI, hvor grundvandsmagasinet har opadrettet gradient, eller hvor der er afgrænset lille nitratsårbarhed. NFI afgrænsningerne fremgår af Figur 6-3. Figur 6-3 Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) samt tidligere udpegede NFI.

21 Herlev-Glostrup Kortlægningen Indsatsområder Inden for NFI afgrænses indsatsområder (IO), hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne. Vurderet ud fra NFI afgrænsning og arealanvendelsen i området udgør IO de arealer, som er vist på Figur 6-4. Figur 6-4 Indsatsområder (IO) En stor del af arealanvendelsen i NFI udgøres af bymæssig bebyggelse. Selvom den estimerede nitratudvaskning fra disse arealer er begrænset, er de afgrænset som indsatsområder (IO), da der sker en grundvandsdannelse i områderne og områderne dermed er sårbare over for andre typer forurening.

22 Herlev-Glostrup Kortlægningen 19 Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvor der som udgangspunkt er en naturlig beskyttelse af grundvandet, afgrænses ikke som IO. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen på disse arealer senere ændres, kan der blive behov for at justere udpegningen. Det er primært større sammenhængende områder, hvor der er fredskov, der ikke er afgrænset som IO. Det drejer sig om en række større områder af Vestskoven i Glostrup og Albertslund kommuner samt Brøndby-skoven, Bakkeskoven og et område omkring Midlergårdsvej i Brøndby Kommune. Herudover er Hersted Høje i Albertslund Kommune heller ikke afgrænset som IO, da området i forvejen er udpeget som en beskyttet naturtype (overdrev). 7. REFERENCER /1/ Naturstyrelsen. Trin 1. Rapport for Herlev-Glostrup kortlægningsområde. Rambøll, juni 2013 /2/ Naturstyrelsen. Hydrologisk model Herlev-Glostrup. Orbicon, juli 2014 /3/ Naturstyrelsen. Redegørelse for Herlev-Glostrup. Orbicon, december 2014 /4/ Rambøll. Vestegn 2010 modellen. Modeldokumentation. Vestegnens Vandsamarbejde. Rambøll, juni 2011 /5/ GEUS Jordartskort, 1:25.000

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder G R E V E K O M M U N E Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder 2015-08-19 Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com jnku@alectia.com

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Redegørelse for Ajke og Gørding Kortlægningsområde

Redegørelse for Ajke og Gørding Kortlægningsområde Redegørelse for Ajke og Gørding Kortlægningsområde Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012 Titel: Emneord: URL: Redegørelse for Ajke og Gørding Kortlægningsområde - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Redegørelse for Hindsholm. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014

Redegørelse for Hindsholm. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014 Redegørelse for Hindsholm Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014 Titel: Redegørelse for Hindsholm Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Kort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Redegørelse for Bjøvlund Kortlægningsområde

Redegørelse for Bjøvlund Kortlægningsområde Redegørelse for Bjøvlund Kortlægningsområde Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012 Titel: Emneord: URL: Redegørelse for Bjøvlund Kortlægningsområde - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning Afgiftsfinansieret

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Redegørelse for Vejrup Kortlægningsområde

Redegørelse for Vejrup Kortlægningsområde Redegørelse for Vejrup Kortlægningsområde Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012 Titel: Emneord: URL: Redegørelse for Vejrup Kortlægningsområde - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning Afgiftsfinansieret

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Redegørelse for Helnæs. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for Helnæs. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for Helnæs Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Titel: Redegørelse for Helnæs Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Kort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Redegørelse for Ørum Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013

Redegørelse for Ørum Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013 Redegørelse for Ørum Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013 Titel: Redegørelse for Ørum - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013 Emneord: URL: Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning, geologisk

Læs mere

Redegørelse for Sjørup-Vridsted

Redegørelse for Sjørup-Vridsted Redegørelse for Sjørup-Vridsted Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2011 Titel: Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning - Redegørelse for Sjørup-Vridsted området 2011 Emneord: URL: Afgiftsfinansieret

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Grundvandsressourcen i Favrskov Kommune

Grundvandsressourcen i Favrskov Kommune Grundvandsressourcen i Favrskov Kommune Udarbejdet af Virksomheder & Grundvand Favrskov Kommune Maj 2016 Indhold Grundvandssårbarhed og beskyttelse i Favrskov Kommune... 3 Grundvandsressourcen i Favrskov

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 2a Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Redegørelse for Indvindingsoplande uden for OSD, Varde. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for Indvindingsoplande uden for OSD, Varde. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for Indvindingsoplande uden for OSD, Varde Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Titel: Redegørelse for Indvindingsoplande uden for OSD, Varde Redaktion: Sebastian Ravn, Lisbeth Hoberg

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Thue Weel Jensen. Introduktion

Thue Weel Jensen. Introduktion Geologien i Syddjurs Kommune og dens betydning for vandindvinding til drikkevand Hvad skal de private vandværker være opmærksom på, og hvordan sikrer vi vore vandressourcer i fremtiden Thue Weel Jensen

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Redegørelse for Astrup Kortlægningsområde

Redegørelse for Astrup Kortlægningsområde Redegørelse for Astrup Kortlægningsområde Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012 Titel: Emneord: URL: Redegørelse for Astrup Kortlægningsområde - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning Afgiftsfinansieret

Læs mere

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Vurdering af grundvandsressourcen i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser i Køge

Læs mere

Redegørelse for Kortlægningsområde. Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for Kortlægningsområde. Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for Kortlægningsområde Ødis- Vamdrup-Skodborg Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Titel: Redegørelse for Kortlægningsområde Ødis- Vamdrup-Skodborg Redaktion: Naturstyrelsen og Orbicon

Læs mere

GRUNDVANDSKORTLÆGNING ROSKILDE TRIN1

GRUNDVANDSKORTLÆGNING ROSKILDE TRIN1 Til Naturstyrelsen Roskilde Dokumenttype Dato August 2012 GRUNDVANDSKORTLÆGNING ROSKILDE TRIN1 GRUNDVANDSKORTLÆGNING ROSKILDE TRIN1 Revision 1 Dato 2012-08-14 Udarbejdet af Niels Richardt Kontrolleret

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Møde i GrundvandsERFAmidt Silkeborg den 19. marts 2014 Indhold 1.

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens udfordringer -grundvandskortlægningen Unik kortlægning i ca. 40 af landet Fokus på beskyttelse af grundvandet Fokus på

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Redegørelse for Christiansfeld

Redegørelse for Christiansfeld Redegørelse for Christiansfeld Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013 Titel: Redegørelse for Christiansfeld - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013 Emneord: URL: Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning,

Læs mere

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Læs mere

Redegørelse for Vejrum-Stuer Kortlægningsområde

Redegørelse for Vejrum-Stuer Kortlægningsområde Redegørelse for Vejrum-Stuer Kortlægningsområde Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012 Titel: Emneord: URL: Redegørelse for Vejrum-Struer Kortlægningsområde - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning

Læs mere

Redegørelse for GKO Hillerød. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Hillerød. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Hillerød Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Titel: Redegørelse for GKO Hillerød Redaktion: Naturstyrelsen og NIRAS A/S Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

SOLVARMEANLÆG VED HAVDRUP

SOLVARMEANLÆG VED HAVDRUP Til Solrød Kommune Dokumenttype Grundvandsredegørelse Dato December, 2015 SOLVARMEANLÆG VED HAVDRUP GRUNDVANDSREDEGØRELSE EFTER VAND- PLANERNES RETNINGSLINJER 40 OG 41 GRUNDVANDSREDEGØRELSE EFTER VANDPLANERNES

Læs mere

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38 Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 2 1 / 38 Planens indhold Find dit vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø Det overordnede formål med grundvandskortlægningen

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Skovsognets Vandværk, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Skovsognets Vandværk, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Skovsognets Vandværk, Frederikssund Kommune Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Titel: Redaktion: Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD,

Læs mere

Ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelse i Ejby

Ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelse i Ejby Glostrup Kommune Center for miljø og teknik Rådhusparken 4 2600 Glostrup Søborg 2. februar 2015 Side 1 af 14 Att.: Tina Rømer Ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelse i Ejby På vegne af Glostrup

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 1. Trin 3: Hovedrapport: Aktuel tolkningsmodel. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt Indsatsområde Suså. Fase 1: Indsamling og sammenstilling af eksisterende viden. Trin 3: Hydrogeologisk

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Opstartsmøde. Indsatsplanlægning for

Opstartsmøde. Indsatsplanlægning for Opstartsmøde Indsatsplanlægning for Drikkevandsbeskyttelse i Silkeborg Syd Resume af Grundvandskortlægningen for Silkeborg Syd Disposition Oversigtslig gennemgang af statens grundvandskortlægning http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-ihverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegningsomraader/

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Farum Sø. Fiskebækvej Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Ryetvej. Olaf Becks Alle.

Farum Sø. Fiskebækvej Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Fiskebækvej. Ryetvej. Olaf Becks Alle. 5. Kommunale Vandforsyning Kommunale Vandforsyning (FKV) ansøgte den 10. februar 2005 om tilladelse til at indvinde 1,222 mio. m 3 grundvand om året til drikkevand til borgerne i den sydlige del af kommunen,

Læs mere

Rebild Kommune. Juli 2016 VURDERING AF HØJE STØVRING II LOKALPLANOMRÅDE FOR OSD OG BYUDVIKLING I REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Juli 2016 VURDERING AF HØJE STØVRING II LOKALPLANOMRÅDE FOR OSD OG BYUDVIKLING I REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Juli 2016 VURDERING AF HØJE STØVRING II LOKALPLANOMRÅDE FOR OSD OG BYUDVIKLING I REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af Høje Støvring II lokalplanområde for OSD og byudvikling i Rebild Kommune

Læs mere

Søndersø Indsatsområde

Søndersø Indsatsområde INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE Søndersø Indsatsområde Oktober 2009 Udarbejdet i samarbejde mellem: Furesø, Ballerup og Herlev Kommuner Rekvirenter Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur, e-mail: Benpost@furesoe.dk

Læs mere

Grundvandskortlægning Hvidebæk Resumerapport

Grundvandskortlægning Hvidebæk Resumerapport Grundvandskortlægning Hvidebæk 2011 Resumerapport Titel: Emneord: URL: Grundvandskortlægning Hvidebæk - resumerapport (Eksempel) Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning, geologisk kortlægning, grundvandsmagasin,

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

FORSLAG. Hvidovre Kommune. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017

FORSLAG. Hvidovre Kommune. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 FORSLAG Hvidovre Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 n a Indhold 1 Introduktion til indsatsplanen 3 1.1 Indsatsplanens formål 4 1.2 Indsatsplanens relation til lovgivning og anden planlægning

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Status for udpegning af nitratfølsomme. og indsatsområder mht. nitrat. Amternes arbejde

Status for udpegning af nitratfølsomme. og indsatsområder mht. nitrat. Amternes arbejde Status for udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder mht. nitrat Amternes arbejde Birgitte Hansen, Claus Holst Iversen, Anne Mette Nielsen og Verner Søndergaard DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND

FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND APRIL 2016 Revision 2 Dato April 2015 Udarbejdet af Lolland Kommune Politisk behandling: Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere