ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance"

Transkript

1 ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

2 INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere tagets potentiale og dermed gøre folks liv og hjem bedre. Som førende leverandør af byggematerialer til hældningstage tilbyder vi et bredt sortiment af løsninger i verdensklasse, herunder tag, skorsten, ventilation og energisystemer til boliger. Vi udvikler kontinuerligt banebrydende innovationer til bæredygtigt byggeri, f.eks. tag med indbyggede solvarmeanlæg. Ansvarlig forretningsadfærd er uundgåelig, hvis vi skal leve op til vores vision. Lovlydig adfærd, gensidig respekt, integritet og pålidelighed er de værdier, der er retningsgivende for vores daglige samarbejde med hinanden og over for vores konkurrenter. Disse værdier er en integreret del af vores virksomhedskultur og danner grundlag for vores vedvarende succes og Braas Monier koncernens fremragende ry verden over. Adfærdskodekset skal øge bevidstheden om lovlydig adfærd og etiske forretningsprincipper som en integreret del af vores virksomhedskultur. De gælder over hele verden for alle ansatte, alle direktører og alle funktionærer i Braas Monier og beskriver de generelle regler, vi arbejder under. Overholdelse af adfærdskodekset er et personligt anliggende for Braas Monier koncernens ledelse, og som sådan er alle ledere i Braas Monier til enhver tid tilgængelige for at drøfte spørgsmål om overholdelse. Vi støtter personligt disse regler og fremmer dem aktivt ved hjælp af koncernens Compliance Management System. Alle ledere anmodes om at formidle indholdet af adfærdskodekset og lede ved at være et godt eksempel på værdierne i adfærdskodekset. Desuden forventer vi af alle vores ledere og ansatte, at de overholder adfærdskodekset og anvender det i dagligdagen. Enhver manglende overholdelse af adfærdskodekset vil blive undersøgt nøje, og enhver konstateret overtrædelse af adfærdskodekset vil medføre retslige skridt og/eller disciplinære foranstaltninger. Pepyn Dinandt Matthew Russell Gerhard Mühlbeyer Group CEO Group CFO Group Industrial Director 2

3 OVERSIGT OVER BRAAS MONIERS RETNINGSGIVENDE PRINCIPPER 1. Overholdelse af love og etiske standarder 1.1 Vi overholder altid gældende love og bestemmelser og handler i overensstemmelse med vores virksomheds retningslinjer. 1.2 Vi handler med integritet og på en respektfuld og fair måde. 2. Forholdet til vores forretningspartnere og tredjeparter 2.1 Vi overholder gældende antitrust- og konkurrencelovgivning og følger principperne for fair og åben konkurrence. 2.2 Vi afstår fra bestikkelse og enhver form for korruption. 2.3 Vi kræver ikke, og vi accepterer ikke nogen form for bestikkelse eller ulovlige fordele. 3. Undgåelse af interessekonflikter Vi handler altid i Braas Moniers interesse på grundlag af gældende love og bestemmelser og undgår interessekonflikter. 4. Sundhed og sikkerhed Vi lægger stor vægt på sundhed og sikkerhed. 5. Informationssikkerhed og virksomhedsaktiver 5.1 Vi sørger for, at vores økonomiske regnskabsaflæggelse og regnskabsførelse er korrekt. 5.2 Vi beskytter Braas Moniers aktiver og holder intern information fortrolig. 6. Rækkevidde, implementering og overtrædelser 6.1 Vi overholder adfærdskodekset og sikrer, at forskrifterne heri overholdes. 6.2 Vi implementerer adfærdskodekset globalt og sikrer kontinuerlig overholdelse af principperne heri. 3

4 ADFÆRDSKODEKSET Lovlydighed, ærlighed og integritet er hovedsøjlerne i Braas Moniers virksomhedskultur. Dette adfærdskodeks fastsætter de retsningsgivende principper, som vi afstemmer vores aktiviteter efter. Det er bindende regler for vores adfærd i omgangen med forretningspartnere, offentlige myndigheder og øvrige interessenter såvel som internt i virksomheden. Altid at handle lovlydigt og ærligt, at beskytte vores virksomheds renommé og altid at lade virksomhedens interesser komme først er grundlæggende principper, som styrer vores dagligdag i virksomheden. 1. OVERHOLDELSE AF LOVE OG ETISKE STANDARDER 1.1 OVERHOLDELSE AF LOVE Vi overholder altid gældende love og bestemmelser og handler i overensstemmelse virksomhedens retningslinjer. For os er overholdelse af love og bestemmelser et grundlæggende princip, som vores virksomheds retningslinjer er baseret på. Ulovlig adfærd kan skade vores virksomhed alvorligt. Alle ansatte skal efterleve og overholde den gældende lovgivning og virksomhedens retningslinjer. 1.2 RESPEKT, INTEGRITET OG PÅLIDELIGHED Vi handler med integritet og på en respektfuld og fair måde. Vores ansattes forskelligheder og mangfoldige kulturer har stor værdi for os. Vi tager hensyn til forskellige overbevisninger, værdier og nationale eller kulturelle særegenheder, og vi respekterer individets værdighed og personlige rettigheder. Vi er imod diskrimination og chikane af enhver art. Vi forventer af vores ansatte, at de handler fair, respektfuldt og med integritet over for alle kolleger og forretningspartnere og øvrige interessenter. 2. FORHOLDET TIL VORES FORRETNINGSPARTNERE OG TREDJEPARTER 2.1 ANTITRUST- OG KONKURRENCELOVGIVNING 2.1 Vi overholder gældende antitrust- og konkurrencelovgivning og følger principperne for fair og åben konkurrence. Vi konkurrerer med henblik på udvidelse af vores markeder og nye kunder på grundlag af virksomhedens præstationer og resultater. Vi følger principperne for fair og åben konkurrence, og vi laver ikke aftaler med konkurrenter eller udveksler information om kommercielt sensitive fakta som f.eks. priser, vilkår og betingelser eller afsætningsmuligheder. Vi respekterer desuden konkurrencelove, som gælder for adfærd over for leverandører, kunder og serviceleverandører. Konkurrencebegrænsende aktiviteter er uholdbare og skader vores egen konkurrenceevne. Derudover medfører de strenge sanktioner og udgør en risiko for vores virksomheds succes. Derfor overholder vi strengt de antitrust- og konkurrencelove, der gælder i de enkelte lande. 4

5 2.2 BESTIKKELSE OG KORRUPTION Vi afstår fra bestikkelse og enhver form for korruption. Braas Monier handler med forretningspartnere, offentlige myndigheder og øvrige interessenter på grundlag af etik, effektivitet og tillid. Ikke tilladt betaling og ulovlige fordele kan ikke danne grundlag sådanne relationer. Alle ansatte har forbud mod at give tjenestemænd, embedsmænd, forretningspartnere eller private nogen form for betaling eller anden fordel af nogen art med henblik på at opnå beslutninger til Braas Moniers fordel. En ikke tilladt fordel kan være hvad som helst af værdi for modtageren, herunder for store gaver eller repræsentationsomkostninger og fordele til nære slægtninge. Alle gaver og fordele skal overholde den gældende lovgivning og virksomhedens regler. Desuden skal de ansvarlige ansatte, for at undgå konsekvenserne af eventuel upassende betaling fra Braas Moniers forretningspartnere, underleverandører eller agenter, sikre, at alle provisioner og honorarer står i et rimeligt forhold til den leverede service. 2.3 BESTIKKELSE, KRAV OM OG ACCEPT AF FORDELE Vi kræver ikke, og vi accepterer ikke, nogen form for bestikkelse eller ulovlige fordele. Ingen ansat må udnytte sin stilling i virksomheden til at anmode om, acceptere eller tage imod løfter om personlige fordele til sig selv, slægtninge eller nærtstående personer, som vedkommende ikke kunne opnå på anden måde. Accept af lejlighedsvise gaver af ubetydelig værdi eller invitationer er tilladt i overensstemmelse med gældende love og de generelt accepterede skikke i det enkelte land, hvis lejligheden og omfanget er passende. Sådanne gaver eller invitationer må ikke medføre et afhængighedsforhold eller et forpligtende forhold. 3. UNDGÅELSE AF INTERESSEKONFLIKTER Vi handler altid i Braas Moniers interesse på grundlag af gældende love og bestemmelser og undgår interessekonflikter. Braas Monier forventer, at de ansatte afstår fra enhver handling eller adfærd, som er i strid med Moniers interesser. Aktiviteter til støtte for eller økonomisk deltagelse i konkurrenters, kunders eller leverandørers virksomheder med undtagelse begrænset økonomisk deltagelse i børsnoterede virksomheder er kun tilladt, hvis de er i overensstemmelse med ansættelseskontrakten og med Braas Moniers udtrykkelige skriftlige samtykke. Særbehandling af bestemte forretningspartnere ud fra private interesser er forbudt. 4. SUNDHED OG SIKKERHED Vi lægger stor vægt på sundhed og sikkerhed. Braas Monier prioriterer de ansattes sundhed og sikkerhed. Det er vigtigt for os, at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø til alle vores ansatte. Vi vil bidrage aktivt til at nå dette mål gennem ansvarlig adfærd og gennem opfyldelse af vores forpligtelser i overensstemmelse med de gældende regler vedrørende de ansattes sundhed og sikkerhed. 5. INFORMATIONSSIKKERHED OG VIRKSOMHEDSAKTIVER 5.1 ØKONOMISK REGNSKABAFLÆGGELSE OG REGNSKABSFØRELSE Vi sørger for, at vores økonomiske regnskabsaflæggelse og regnskabsførelse er korrekt. Kvaliteten af vores økonomiske regnskabsaflæggelse og regnskabsførelse er afgørende for korrekt drift af koncernen. Alle regnskabsbøger, journaler og økonomirapporter skal præcist afspejle alle 5

6 forretningstransaktioner og overholde de lovbestemte krav og generelt accepterede regnskabsprincipper. Ansattes skal være ærlige og nøjagtige i deres arbejde og overholde alle gældende love samt virksomhedens retningslinjer. 5.2 BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS AKTIVER OG INTERNE OPLYSNINGER Vi beskytter Braas Moniers aktiver og holder intern information fortrolig. Braas Moniers aktiver og ressourcer skal anvendes korrekt og skal beskyttes. Dette omfatter intellektuel ejendom som f.eks. forretningshemmeligheder, patenter, varemærker så vel som maskineri, udstyr, aktiver og midler. Disse aktiver og ressourcer må kun anvendes til det tilsigtede forretningsmæssige formål og kun i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Til andre end forretningsmæssige formål må sådanne aktiver og ressourcer kun anvendes i det omfang, det udtrykkeligt er tilladt af Braas Monier. Vi håndterer virksomhedens interne anliggender, dokumenter og oplysninger med omtanke og omhu, og holder sådanne oplysninger fortrolige i forhold til tredjepart. Interne oplysninger omfatter, uden begrænsning, strategiske, økonomiske, tekniske og forretningsmæssige oplysninger. De ansatte må ikke udnytte disse oplysninger til personlig fordel eller til fordel for slægtninge eller venner. 6. RÆKKEVIDDE, IMPLEMENTERING OG OVERTRÆDELSER 6.1 OVERHOLDELSE AF DE ETISKE REGLER OG OVERTRÆDELSER Vi overholder adfærdskodekset og sikrer, at forskrifterne heri overholdes. Alle ansatte pålægges at sikre overensstemmelse med gældende love, adfærdskodekset og virksomhedens regler inden for deres ansvarsområde. Hvis de ansatte er i tvivl, skal de til enhver tid lade sig lede af principperne i adfærdskodekset, undersøge de relevante kendsgerninger og tage kontakt med deres kolleger og især deres overordnede. Der kan også indhentes forebyggende rådgivning fra koncernens Compliance-organisation. Enhver manglende overholdelse af adfærdskodekset vil blive undersøgt nøje og kan medføre civilt sagsanlæg, strafferetlig retsforfølgelse eller disciplinære foranstaltninger. De ansatte kan indberette enhver praksis eller aktivitet, de mener at være i uoverensstemmelse med de gældende love, adfærdskodekset eller virksomhedens retningslinjer. Den ansatte kan henvende sig til sin overordnede med enhver problemstilling. Problemstillinger kan også rapporteres fortroligt og anonymt til Compliance-organisationen. Enhver indberetning vil blive taget alvorligt og undersøgt. Bevidst fremsættelse af falske beskyldninger udgør et brud på adfærdskodekset. 6.2 RÆKKEVIDDE OG IMPLEMENTERING Vi implementerer adfærdskodekset globalt og sikrer kontinuerlig overholdelse af deres principper. Adfærdskodekset gælder globalt for alle selskaber, som Braas Monier har aktiemajoriteten i så vel som deres organsationsenheder. Adfærdskodekset implementeres af koncernselskaber i overensstemmelse med de gældende love i deres respektive jurisdiktioner. Braas Monier Group S.à r.l., 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, 6

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand 2 Code of Business Conduct Forord Kære medarbejdere Vores virksomhed har udviklet sig fra at være det værksted for finmekanik og elektroteknik,

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Vores principper og værdier

Vores principper og værdier Vores principper og værdier Adfærdskodeks for Georg Fischer Forord af bestyrelsesformanden og CEO Kære kolleger Adfærdskodekset for Georg Fischer er det grundlag, hvorpå vi baserer vores erhvervsmæssige

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Vores opførsel viser hvem vi er. Elopak koncernens etiske regelsæt

Vores opførsel viser hvem vi er. Elopak koncernens etiske regelsæt Vores opførsel viser hvem vi er Elopak koncernens etiske regelsæt 2 Kære kolleger, Formålet med at definere et etisk regelsæt er at sikre, at vi som en global organisation altid handler med integritet

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Brev fra ledelsen For Caverion er det vigtigt at udvikle forretningen på lang sigt. Vi skal ikke tjene penge for enhver pris. I stedet tror vi på, at vores succes afhænger

Læs mere

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems Vores værdier Vores vision om at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse indebærer et samspil mellem økonomi, sociale faktorer og miljø. For at give dig vejledning i disse spørgsmål har vi Vores

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Nokias adfærdskodeks

Nokias adfærdskodeks Nokias adfærdskodeks Kære kollega, Nokias adfærdskodeks Millioner af mennesker over hele verden er i berøring med Nokias produkter hver eneste dag, og det gælder mennesker fra alle kulturer og alle aldersgrupper.

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Fra koncerndirektøren Caverions historie som en selvstændig koncern er forholdsvis kort. Rødderne kommer fra forskellige selskaber, der blev bragt sammen under ét Caverion

Læs mere

Univar Adfærdskodeks HEADLINE. Univar Adfærdskodeks

Univar Adfærdskodeks HEADLINE. Univar Adfærdskodeks HEADLINE Univar Adfærdskodeks Indholdsfortegnelse Indledning Introduktion Fra Ceo...3 Vores Vision...3 Univars Styrende Principper...3 Univars Forpligtelse Over For Integritet Ærlig Og Etisk Adfærd...

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Vores handlinger definerer, hvem vi er

Vores handlinger definerer, hvem vi er Meddelelse fra koncernchefen Vores handlinger definerer, hvem vi er Vattenfall er en nøglepartner i udviklingen af fremtidens bæredygtige og energieffektive samfund. Vi har også til opgave at skabe økonomisk

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Marquard & Bahls. Adfærdskodeks

Marquard & Bahls. Adfærdskodeks Marquard & Bahls Adfærdskodeks Marquard & Bahls Adfærdskodeks Indhold Meddelelse fra Bestyrelsen... 3 Strategisk tilgang... 4 Vision & Mission... 4 Prioriteter... 4 Værdier... 5 Filosofi... 5 Forretning

Læs mere

Internt adfærdskodeks. December 2015

Internt adfærdskodeks. December 2015 Internt adfærdskodeks December 2015 Side: 2 af 12 Indhold 1. Indledning... 3 2. Dækningsområde... 3 3. Regler for adfærd... 3 3.1. Håndhævelse: handlinger i henhold til lovgivning og etik.... 3 3.2. Transparens,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Indhold. Code of Conduct

Indhold. Code of Conduct Indhold Information fra vores koncernchef... 3 1 Indledning... 4 2 Vores arbejdsfællesskab... 5 2.1 Menneskerettigheder... 5 2.2 Arbejdsvilkår... 5 2.3 Medarbejdernes sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø...

Læs mere

Code of Conduct Adfærdskodeks JANUAR 2016

Code of Conduct Adfærdskodeks JANUAR 2016 Code of Conduct Adfærdskodeks JANUAR 2016 INDHOLD Indhold VORES VÆRDIER I AKTION Indledning fra vores CEO 02 Betydningen af vores værdier VORES ANSVAR Overhold lovgivningen 06 Vores forventninger VORES

Læs mere

Flint Group. Adfærdskodeks

Flint Group. Adfærdskodeks Flint Group Adfærdskodeks Adfærdskodeks Indledning Flint Group er fuldt ud engageret i etisk forretningspraksis, personlig integritet og overholdelse af de regler og standarder, der er indeholdt i dette

Læs mere

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde.

Vores vision. En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Global Transport and Logistics. Forretningsetiske Regler

Global Transport and Logistics. Forretningsetiske Regler Global Transport and Logistics Forretningsetiske Regler Indhold 1 Indhold 2 2 Indledning 3 3 Generelle principper for forretningsetik i DSV-koncernen 4 3.1 Forretningsetik 4 3.1.1 Bestikkelse 4 3.1.2 Facilitation

Læs mere

Leveregler Indholdsfortegnelse

Leveregler Indholdsfortegnelse Leveregler 2 Leveregler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Leveregler 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. God distributionspraksis 6 3. PHOENIX-koncernens kunder, leverandører og konkurrenter

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Whistleblower-ordning

Whistleblower-ordning Whistleblower-ordning WHISTLEBLOWER-ORDNING I Amcor Limited s Statement of Corporate Ethics [beskrivelse af virksomhedsetik] fastsættes koncernens whistleblower-program og dens forpligtelse til at beskytte

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 2 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42

Læs mere

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen Gør det rigtige! Adfærdskodeks Meddelelse fra den administrerende direktør Vores værdier Hos Wolseley er det vigtigt at være i besiddelse af stærke universelle værdier. Disse vil især øge vores kunders

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Version Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Version Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Version 2017 Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere