Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne"

Transkript

1 Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr J.nr

2 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 7 Protokollat I. Stillinger under forskerniveau... 9 II. Stillinger på forskerniveau... 9 III. Stillinger på seniorforskerniveau...11 IV. Stillinger på professorniveau...12 V. Generelle bestemmelser...13 VI. Overgangsregler...14 VII. Ikrafttræden mv Notat om stillingsstruktur 2010 for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

4 4

5 Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Dette cirkulære indeholder sektorforskningsinstitutionernes notat af 6. september 2010 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne samt protokollat af 15. september 2010 til overenskomst for akademikere i staten om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne. Cirkulæret indeholder bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger under stillingsstrukturen for det videnskabelige personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne. Sektorforskningsinstitutionerne er Statens Serum Institut, Kennedy Centret, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Generelle bemærkninger Protokollatet fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner, der er ansat i stillinger omfattet af sektorforskningsinstitutionernes notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne. Notatet fastsætter kvalifikationskrav og stillingsindhold for stillingerne. Protokollatet erstatter 1. protokollat til overenskomst for akademikere i staten om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner af 5. marts 1997, 2. tillæg til protokollat til overenskomst for akademikere i staten om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutioner af 2. april 2001, og 5

6 3. protokollat til overenskomst for akademikere i staten om løn- og ansættelsesvilkår for videnskabelige stillinger ved John F. Kennedy Instituttet af 30. juni Sektorforskningsinstitutionernes notat om stillingsstrukturen indeholder i øvrigt ph.d-stipendiater, som ikke er omfattet af dette protokollat, men af et særskilt protokollat til overenskomst for akademikere i staten. Som de væsentligste ændringer i forhold til det tidligere cirkulære kan nævnes: 1. Cirkulæret er opbygget efter sektorforskningsinstitutionernes notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner. 2. Følgende stillingsbetegnelser er bortfaldet a. forskningsassistent b. kandidatstipendiat c. seniorrådgiver d. projektforsker e. projektseniorforsker 3. Følgende nye stillingskategorier er blevet introduceret a. videnskabelig assistent b. ph.d.-stipendiat c. post doc. Cirkulærebemærkninger er markeret med kursiv og fremgår i tilknytning til de relevante afsnit. Tillæggene er pensionsgivende og anført i årligt grundbeløb oktober niveau. De nærmere bestemmelser om ansættelsesprocedurer, herunder om opslag og fagkyndig bedømmelse er fastlagt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af videnskabelige medarbejdere ved sektorforskningsinstitutioner (ansættelsesbekendtgørelsen). 6

7 I henhold til Lov om sektorforskningsinstitutioner fastsætter Videnskabsministeren regler for opslag og bedømmelse af videnskabelige medarbejdere med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner (ansættelsesbekendtgørelsen). Ikrafttræden Cirkulæret har virkning fra den 1. oktober Samtidig ophæves cirkulære nr af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner (Perst. nr ), cirkulære nr af 2. april 2001 om tillæg til protokollat til overenskomst for akademikere i staten om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner (Perst. nr ), samt cirkulære af 30. juni 1998 om løn- og ansættelsesvilkår for videnskabelige stillinger ved John F. Kennedy Instituttet (Perst. nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 22. september 2010 P.M.V. E.B. Sofie Nilsson 7

8 8

9 Protokollat til overenskomst for akademikere i staten Protokollatet omfatter videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner, der er ansat i stillinger omfattet af notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner. I. Stillinger under forskerniveau Videnskabelig assistent (Research Assistant) 1. Ansættelse som videnskabelig assistent sker for en periode af op til tre år. Genansættelse udover tre år kan ikke finde sted. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelige assistent uden yderligere varsel. 2. Til videnskabelige assistenter ydes et særligt tillæg på kr. årligt. II. Stillinger på forskerniveau Post doc. (Postdoc) 3. En stilling som post doc. besættes tidsbegrænset i op til 4 år. Der er mulighed for at forlænge ansættelsen i op til yderligere 2 år. Den samlede ansættelse på forskerniveau (post doc./forsker), inklusive eventuelle forlængelser kan ikke overstige 6 år ved samme institution og 8 år i alt. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder post doc.en uden yderligere varsel. For en post doc., der har været ansat i mere end 2 år, kan der, i tilfælde hvor ansættelsen som post doc. ikke giver merit i en forskerstilling, konkret mellem organisationen og den enkelte sektorforskningsinstitution aftales dispensation fra denne stillingsstrukturs maksimale grænser for den samlede ansættelsestid på forskerniveau ved samme sektorforskningsinstitution, således at en videreuddannelse som forsker kan gennemføres. 9

10 4. Til post docs ydes et særligt tillæg på kr. årligt. Forsker (Researcher) 5. Stillingen, som forsker kan besættes tidsbegrænset for en periode op til 4 år. I særlige tilfælde kan ansættelse ske uden tidsbegrænsning, hvor den ansatte efter maksimalt 4 år overgår til en stilling som seniorforsker. Overgangen forudsætter, at den ansatte efter aftale med sektorforskningsinstitutionen indstilles til bedømmelse og bedømmes kvalificeret. Stk. 2. Bedømmelsen af ansatte, som er ansat uden tidsbegrænsning, finder normalt sted inden for det sidste halve år af ansættelsen. Ansatte, som har merit fra tidligere ansættelser inden for et relevant område, kan indstille sig til tidligere bedømmelse. Der kan maksimalt ske bedømmelse to gange. Undlader den ansatte at anmode om at få sine kvalifikationer bedømt inden 4 år, eller er anden bedømmelse ikke positiv, skal sektorforskningsinstitutionen umiddelbart iværksætte en afskedigelse efter de overenskomstmæssige regler. Stk. 3. Det er den enkelte sektorforskningsinstitution som bestemmer, om en stilling opslås tidsbegrænset, eller tidsubegrænset. Sektorforskningsinstitutionen og en ansat, som er tidsbegrænset ansat, kan under ansættelsen aftale overgang til tidsubegrænset ansættelse. Overgangen kræver ikke opslag af stillingen. Stk. 4. Hvis den tidsbegrænset ansatte forsker fremsætter ønske herom senest 6 måneder før periodens udløb, kan ansættelsen i særlige tilfælde forlænges med yderligere 1 år efter aftale mellem sektorforskningsinstitutionen og den ansatte. Den samlede ansættelse på forskerniveau (post doc./forsker), inklusive eventuelle forlængelser kan ikke overstige 6 år ved samme institution og 8 år i alt. Dog kan der efter konkret vurdering aftales dispensation fra denne stillingsstrukturs maksimale grænser for den samlede ansættelsestid på forskerniveau, jf. herved 3, stk. 1, andet afsnit. Stk. 5. Ansættelsesforholdet kan i ansættelsesperioden bringes til ophør efter de sædvanlige overenskomstmæssige regler. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den tidsbegrænset ansatte forsker uden yderligere varsel. 10

11 6. For forskere gælder det, at ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov forlænges ansættelsesperioden efter anmodning svarende til fraværsperiodens længde. Ansættelsesperioden kan højst forlænges med det antal uger, som forskeren har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven. Hvis en tidsbegrænset ansættelsesperiode udløber under barsels- eller adoptionsorlov, genoptager forskeren tjenesten efter endt orlov med en periode, der svarer til den periode, den ansatte har haft orlov inden for ansættelsesperioden. 7. Ved fravær på grund af længerevarende sygdom kan ansættelsesperioden forlænges svarende til fraværsperiodens længde. 8. Til forskere ydes et særligt tillæg på kr. årligt. III. Stillinger på seniorforskerniveau Seniorforsker (Senior Researcher) 9. Seniorforskerstillingen er en tidsubegrænset stilling. Stk. 2. Ansættelsen forudsætter, at pågældende af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg eller et flertal af udvalgets medlemmer er bedømt kvalificeret på seniorforskerniveau Stk. 3. I tilfælde, hvor ansøgeren er uden tilstrækkelig sektorspecifik erfaring, vil der kunne ske ansættelse på prøve i indtil 1½ år. Ved prøveansættelsens afslutning skal der foretages en fagkyndig bedømmelse med henblik på en vurdering af de sektorspecifikke kvalifikationer. Hvis vurderingen ikke er positiv, fratræder seniorforskeren med overenskomstmæssigt varsel. 10. Til seniorforskere ydes et særligt tillæg på kr. årligt. 11

12 IV. Stillinger på professorniveau Forskningsprofessor med særlige opgaver (Research Professor with Special Responsibilities) 11. Ansættelse som forskningsprofessor med særlige opgaver (mso.) kan kun ske tidsbegrænset. Stk. 2. Forskningsprofessor med særlige opgaver indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver, som er knyttet til forskningsprofessorstillinger. Ansættelsen kan have en varighed på tre til fem år. Der er mulighed for forlængelse, således at den samlede ansættelse udgør op til 8 år. Ved ansættelsesperiodens udløb fratræder forskningsprofessoren med særlige opgaver uden yderligere varsel medmindre det er aftalt, at den pågældende overgår til ansættelse og aflønning som seniorforsker, jf. dog stk. 3 om allerede ansatte ved sektorforskningsinstitutionen. Stk. 3. Overgår man fra en seniorforskerstilling på sektorforskningsinstitutionen til en tidsbegrænset ansættelse som forskningsprofessor med særlige opgaver, overgår pågældende efter udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse og aflønning som seniorforsker. 12. Ud over basisløn efter lønskalaen i overenskomsten for akademikere i staten ydes der under ansættelsen som forskningsprofessor med særlige opgaver et tillæg. Tillægget aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet, udgør tillægget kr. årligt. Overgang til ansættelse som forskningsprofessor med særlige opgaver opfattes ikke som et egentligt stillingsskift i henhold til 27 i overenskomst for akademikere i staten, og derfor opretholdes et eventuelt udligningstillæg, ydet ved overgang fra gammel løn til ny løn, ved tilbagegang til ansættelse og aflønning som seniorforsker. 12

13 Forskningsprofessor (Research Professor) 13. Stillingen som forskningsprofessor kan besættes tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Ved tidsbegrænset ansættelse besættes stillingen for en periode på op til 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Stk. 2. Det er den enkelte sektorforskningsinstitution som bestemmer, om en stilling opslås tidsbegrænset, eller tidsubegrænset. Sektorforskningsinstitutionen og en ansat, som er tidsbegrænset ansat, kan under ansættelsen aftale overgang til tidsubegrænset ansættelse. Overgangen kræver ikke opslag af stillingen. Ved ansættelsesperiodens udløb fratræder forskningsprofessoren uden yderligere varsel medmindre det er aftalt, at den pågældende overgår til ansættelse og aflønning som seniorforsker, jf. dog stk. 3 om allerede ansatte ved sektorforskningsinstitutionen. Stk. 3. Overgår man fra en seniorforskerstilling på sektorforskningsinstitutionen til en tidsbegrænset ansættelse som forskningsprofessor, overgår pågældende efter udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse og aflønning som seniorforsker. 14. Til forskningsprofessorer ydes en løn svarende til lønramme 37. V. Generelle bestemmelser 15. Ved ansættelse i en tidsbegrænset stilling fratræder den ansatte ved ansættelsesperiodens udløb uden særligt varsel, medmindre genansættelse har fundet sted. For forskningsprofessorer med særlige opgaver og forskningsprofessorer henvises i øvrigt til 11 og 13. Stk. 2. Ansættelsesforholdet kan i ansættelsesperioden bringes til ophør efter de sædvanlige overenskomstmæssige regler. 13

14 16. De i aftalen anførte tillæg er angivet i grundbeløb pr. 1. oktober 1997 og procentreguleres efter den for statens tjenestemænd gældende lønjusteringsaftale. Tillæggene er pensionsgivende. VI. Overgangsregler 17. Ansatte ved sektorforskningsinstitutioner, der ved denne stillingsstrukturs ikrafttræden er ansat efter stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner af 5. marts 1997, overgår til ansættelse efter denne stillingsstruktur med de vilkår, som de har i dag. Ansatte, der ved denne stillingsstrukturs ikrafttræden er ansat i stillinger som kandidatstipendiat, forskningsassistent, seniorrådgiver, projektforsker eller projektseniorforsker opretholder uændrede løn- og ansættelsesvilkår, så længe ansættelsen varer, jf. stillingsstrukturen af 5. marts 1997 for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner. Eventuel forlængelse af ansættelsen sker på de vilkår, som var gældende ved ansættelsen. VII. Ikrafttræden mv. 18. Protokollatet har virkning fra den 1. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves protokollat af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner, protokollat af 2. april 2001 om tillæg til overenskomst for akademikere i staten om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner, samt protokollat af 30. juni 1998 om løn- og ansættelsesvilkår for videnskabelige stillinger ved John F. Kennedy Instituttet. 14

15 Stk. 3. Protokollatet kan af AC og Finansministeriet opsiges samtidig med overenskomsten og efter reglerne i samme. København, den 15. september 2010 AC Erik Jylling Finansministeriet P.M.V E.B Sofie Nilsson 15

16 16

17 Notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen for det videnskabelige personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner. Notatet omfatter følgende sektorforskningsinstitutioner: Statens Serum Institut, Kennedy Centret, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Sektorforskningsinstitutionerne driver forskning indtil højeste internationale niveau med bl.a. det formål at 1. rådgive inden for institutionens kerneområder 2. udføre myndighedsopgaver 3. udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsvidenskabeligt sigte 4. formidle, herunder at varetage, viden- og teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interesser og 5. udføre driftsopgaver i forbindelse med de nævnte opgaver En sektorforskningsinstitution udfører sin forskning inden for sit formål uafhængigt af vedkommende minister og skal værne om videnskabsetikken. Hensigten med stillingsstrukturen Hensigten med stillingsstrukturen er at 1. skabe en sammenhæng på forskningsområdet gennem øget parallelitet mellem stillingsstrukturen på sektorforskningsområdet og universitetsområdet for derigennem at skabe forudsætninger for en øget forskermobilitet, 2. understøtte grundlaget for den faglige rådgivning og dertil knyttede opgaver som fx kortlægning, overvågning, dataindsamling og databearbejdning, samt 17

18 3. sikre at formidling af viden og resultater til myndigheder samt offentlige og private interesser sker på et højt kvalitetsniveau. Stillingsstrukturen skaber rammerne for stillingerne. Ledelsen på sektorforskningsinstitutionerne fastlægger det konkrete stillingsindhold og præciserer arbejdsopgaverne i det enkelte stillingsopslag. Stillingsstrukturen gælder alene for videnskabeligt uddannede medarbejdere ansat i videnskabelige stillinger med forskningsopgaver samt videnskabeligt uddannet personale beskæftiget med forskningsbaseret rådgivning. Stillingsstrukturen træder i kraft den 1. oktober 2010 og har virkning for stillinger, der opslås den 1. oktober 2010 og derefter. Stillingsstrukturen er en revision af stillingsstrukturen fra 5. marts 1997 og protokollat af 2. april 2001 om forskningsprofessor med særlige opgaver (mso). Ansatte efter den hidtidige stillingsstruktur overgår til ansættelse efter den nye stillingsstruktur med de vilkår, som de har i dag. Ansatte, der ved denne stillingsstrukturs ikrafttræden er ansat i stillinger som kandidatstipendiat, forskningsassistent, projektforsker eller projektseniorforsker opretholder uændrede løn- og ansættelsesvilkår, så længe ansættelsen varer. De nærmere bestemmelser om ansættelsesprocedurer, herunder om opslag og fagkyndig bedømmelse er fastlagt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af videnskabelige medarbejdere ved sektorforskningsinstitutioner (ansættelsesbekendtgørelsen). I henhold til Lov om sektorforskningsinstitutioner fastsætter Videnskabsministeren regler for opslag og bedømmelse af videnskabelige medarbejdere med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner (ansættelsesbekendtgørelsen). Opmærksomheden henledes i øvrigt på lov om tidsbegrænset ansættelse, hvis formål blandt andet er at fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Af loven følger blandt andet, at for ansatte, der er beskæftiget med undervis- 18

19 nings- og forskningsvirksomhed, gælder, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold højst kan ske to gange, jf. lovens 5, stk. 2. En efterfølgende varig ansættelse eller en efterfølgende ansættelse i en ny stillingskategori er ikke en fornyelse omfattet af loven. Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov og længerevarende sygdom kan de i notatet fastsatte maksimale grænser for den samlede ansættelsestid forlænges svarende til fraværsperiodens længde. Det er sektorforskningsinstitutionen, der bestemmer, hvorvidt der skal ske forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse, som følge af den ansattes fravær på grund af barsel- og adoptionsorlov og længerevarende sygdom. For stillingskategorien forsker gælder der dog de særlige bestemmelser om forlængelse ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov eller længerevarende sygdom, som er angivet i protokollatets 6 og 7. For ph.d.-stipendiater gælder bestemmelserne i protokollat herom til overenskomst for akademikere i staten. Væsentlige elementer i revisionen De væsentlige ændringer i stillingsstrukturen som følge af revisionen er følgende: Der indgår tre nye stillingskategorier i stillingsstrukturen 1. videnskabelig assistent 2. post doc. 3. ph.d. -stipendiat Der udgår en række stillingskategorier i stillingsstrukturen 1. forskningsassistent 2. kandidatstipendiat 3. seniorrådgiver 4. projektforsker 5. projektseniorforsker 19

20 Stillingskategorier Stillingsstrukturen skaber rammerne for stillingerne og omfatter alene videnskabeligt uddannet personale med forskningsopgaver samt personale med forskningsbaseret rådgivning. Det er ledelsen på sektorforskningsinstitutionen, der fastlægger det konkrete stillingsindhold og fordelingen af arbejdsopgaverne. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid. På den enkelte sektorforskningsinstitution kan der herudover være andre typer af akademiske stillinger, som dels vedrører diverse service- og støttefunktioner og dels andre opgaver, der udspringer af institutionens opgavegrundlag. Disse stillinger vil være uden for stillingsstrukturen. Den enkelte institution fastsætter selv forholdet mellem de forskellige stillingskategorier ud fra en vurdering af arbejdsopgaverne, kvalifikationskravene mv. Stillingsstrukturen generelt Stillingsstrukturen består af stillingskategorierne 1. videnskabelig assistent 2. ph.d.-stipendiat 3. post doc. 4. forsker 5. seniorforsker 6. forskningsprofessor med særlige opgaver 7. forskningsprofessor Videnskabelig assistent (Research Assistant) Ansættelse og kvalifikationskrav Ansættelse som videnskabelig assistent sker efter opslag. Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. 20

21 Ansættelse sker for en periode af op til tre år. Genansættelse udover tre år kan ikke finde sted. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelige assistent uden yderligere varsel. Kvalifikationskravet er kandidatniveau. Stillingsindhold Hovedopgaverne er forskning. En mindre del af arbejdstiden kan anvendes til faglig udvikling og andre relevante opgaver, herunder rådgivnings- og udredningsopgaver Ph.d.-stipendiat (Ph.D. Fellow) Stillingen som ph.d.-stipendiat er en tidsbegrænset uddannelsesstilling. Ansættelse sker i henhold til protokollat til overenskomst for akademikere i staten. Der forudsættes indskrivning som ph.d.-studerende ved et universitet Post doc. (Postdoc) Ansættelse og kvalifikationskrav Ansættelse som post doc. sker efter opslag og fagkyndig bedømmelse. Stillingen som post doc. er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. En stilling som post doc. besættes tidsbegrænset i op til 4 år. Der er mulighed for at forlænge ansættelsen i op til 2 år. Den maksimale samlede ansættelse på forskerniveau (post doc./forsker) inklusive eventuelle forlængelser kan ikke overstige 6 år ved samme institution og 8 år i alt. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder post doc.en uden yderligere varsel. For en post doc., der har været ansat i mere end 2 år, kan der, i tilfælde hvor ansættelsen som post doc. ikke giver merit i en forskerstilling, konkret mellem organisationen og den enkelte sektorforskningsinstitution aftales dispensation fra denne stillingsstrukturs grænser for den samlede maksimale ansættelsestid på forskerniveau ved samme institution, således at en videreuddannelse som forsker kan gennemføres. 21

22 En post doc.-ansættelse kan ikke i sig selv kvalificere til ansættelse som seniorforsker. Kvalifikationsniveauet er ph.d.-niveau. Stillingsindhold Stillingsindholdet vil overvejende være forskning og forskningsbaserede myndighedsopgaver samt forskningsformidling i form af publicering af artikler og/eller rapporter. Desuden kan i begrænset omfang forekomme varetagelse af andre opgaver, herunder at tiltrække forsknings- og udredningsopgaver samt finansiering heraf Forsker (Researcher) Ansættelse og kvalifikationskrav Ansættelse som forsker sker efter opslag og fagkyndig bedømmelse. Forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling. Stillingen kan besættes tidsbegrænset for en periode op til 4 år. I særlige tilfælde kan ansættelse ske uden tidsbegrænsning, hvor den ansatte efter maksimalt 4 år overgår til en stilling som seniorforsker. Overgangen forudsætter, at den ansatte efter aftale med sektorforskningsinstitutionen indstilles til bedømmelse og bedømmes kvalificeret. Bedømmelsen af ansatte, som er ansat uden tidsbegrænsning, finder normalt sted inden for det sidste halve år af ansættelsen. Ansatte, som har merit fra tidligere ansættelser inden for et relevant område, kan indstille sig til tidligere bedømmelse. Der kan maksimalt ske bedømmelse to gange. Undlader den ansatte at anmode om at få sine kvalifikationer bedømt inden 4 år, eller er anden bedømmelse ikke positiv, skal sektorforskningsinstitutionen umiddelbart iværksætte en afskedigelse efter de overenskomstmæssige regler. Det er den enkelte sektorforskningsinstitution som bestemmer, om en stilling opslås tidsbegrænset, eller tidsubegrænset. Sektorforskningsinstitutionen og en ansat, som er tidsbegrænset ansat, kan under ansættelsen aftale overgang til tidsubegrænset ansættelse. Overgangen kræver ikke opslag af stillingen. Hvis den tidsbegrænset ansatte forsker fremsætter ønske herom senest 6 måneder før periodens udløb, kan ansættelsen i særlige tilfælde forlænges med 22

23 yderligere 1 år efter aftale mellem sektorforskningsinstitutionen og den ansatte. Den samlede ansættelse på forskerniveau (post doc./forsker), inklusive eventuelle forlængelser kan ikke overstige 6 år ved samme institution og 8 år i alt. For forskere, som har haft en post doc. ansættelse over 2 år og som efterfølgende ansættes som forsker ved samme institution, kan der dog efter konkret vurdering aftales dispensation fra stillingsstrukturens maksimale grænser for den samlede ansættelsestid på forskerniveau ved samme institution, således at en videreuddannelse som forsker kan gennemføres. Dette forudsætter aftale mellem sektorforskningsinstitutionen og organisationen. Ansættelsesforholdet kan i ansættelsesperioden bringes til ophør efter de sædvanlige overenskomstmæssige regler. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den tidsbegrænset ansatte forsker uden yderligere varsel. Ansættelse som forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.- niveau. Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov forlænges ansættelsesperioden efter anmodning svarende til fraværsperiodens længde. Ansættelsesperioden kan højst forlænges med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven. Hvis en tidsbegrænset ansættelsesperiode udløber under barsels- eller adoptionsorlov, genoptager den ansatte tjenesten efter endt orlov med en periode, der svarer til den periode, den ansatte har haft orlov inden for ansættelsesperioden. Ved fravær på grund af længerevarende sygdom kan ansættelsesperioden forlænges svarende til fraværsperiodens længde. Stillingsindhold Stillingens indhold består overvejende af forskning, forskningsbaserede myndighedsopgaver og forskningsformidling i form af publicering af artikler og/eller rapporter. Derudover kommer tiltrækning af forsknings- og udredningsopgaver samt finansiering heraf. 23

24 Det er en forudsætning, at der er et væsentligt forskningsindhold i stillingen, og at der ved opgavefordelingen tages hensyn til, at forskeren kan kvalificere sig videnskabeligt til ansættelse på seniorforskerniveau. Der skal i den forbindelse sikres den fornødne tid til publicering af forskningsresultater Seniorforsker (Senior Researcher) Ansættelse og kvalifikationskrav Ansættelse som seniorforsker sker efter opslag og fagkyndig bedømmelse. Seniorforskerstillingen er en tidsubegrænset stilling. Ansættelsen sker efter opslag og forudsætter, at pågældende af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg eller et flertal af udvalgets medlemmer er bedømt kvalificeret på seniorforskerniveau. Det forudsættes således, at ansøgeren har dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. I tilfælde, hvor ansøgeren er uden tilstrækkelig sektorspecifik erfaring, vil der kunne ske ansættelse på prøve i indtil 1½ år. Ved prøveansættelsens afslutning skal der foretages en fagkyndig bedømmelse med henblik på en vurdering af de sektorspecifikke kvalifikationer. Hvis vurderingen ikke er positiv, fratræder seniorforskeren med overenskomstmæssigt varsel. Det for ansættelsen nødvendige kvalifikationskrav om seniorforskerniveau kan opnås på grundlag af ansættelse som forsker, men vil også kunne opnås på anden måde, fx ansættelse som adjunkt ved et universitet eller ansættelse inden for et erhvervsområde, som forskningen retter sig imod. Stillingsindhold Arbejdsopgaverne vil overvejende bestå af institutionsrelateret forskning og forskningsbaserede myndighedsopgaver, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, nationalt og internationalt, vejledning af ph.d.- studerende og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde. Stillingsindholdet omfatter desuden andre opgaver, herunder at tiltrække forsknings- og udredningsopgaver samt finansiering heraf. Desuden har seniorforskeren en forpligtelse til rådgivning og publicering, nationalt og internationalt. Der er tillige en 24

25 forpligtelse til at deltage i den offentlige debat på grundlag af institutionens forskning og myndighedsopgaver. Det forudsættes, at der ved opgavefordelingen sikres et sådant forhold mellem de forskningsmæssige og de øvrige opgaver, at det er i overensstemmelse med, at stillingen er en videnskabelig stilling med et væsentligt forskningsindhold, herunder at der sikres den fornødne tid til publicering af forskningsresultater Forskningsprofessor med særlige opgaver (Research Professor with Special Responsibilities) Ansættelse og kvalifikationskrav Ansættelse som forskningsprofessor med særlige opgaver sker efter internationalt opslag og fagkyndig bedømmelse. Forskningsprofessor med særlige opgaver er en tidsbegrænset ansættelse til varetagelse af funktionsbestemte opgaver, som er knyttet til professorstillinger. Ansættelsen kan have en varighed på tre til fem år. Der er mulighed for forlængelse, således at den samlede ansættelse udgør op til 8 år. Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder har videreudviklet fagområdet. Herudover lægges der vægt på varetagelse af sektorspecifikke opgaver på et højt fagligt niveau, på en vurdering af vedkommendes varetagelse af forskningsledelse og evt. ledelsesfunktioner i relation til sektorforskningsinstitutionens eksterne samarbejde. Efter ansættelsesperioden fratræder forskningsprofessoren med særlige opgaver uden yderligere varsel medmindre der er aftalt tilbagegang til ansættelse og aflønning som seniorforsker. Overgår en ansat fra en seniorforskerstilling på sektorforskningsinstitutionen til en tidsbegrænset ansættelse som forskningsprofessor med særlige opgaver, overgår pågældende efter udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse og aflønning som seniorforsker. 25

26 Stillingsindhold Stillingerne oprettes normalt med henblik på særligt talentfulde, gerne yngre, forskere med potentiale til at udvikle et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau. Stillingen skal ligge inden for et af sektorforskningsinstitutionens kerneområder, et satsningsområde eller et område, hvor der er et særligt behov for høj faglig kompetence som led i opbygningen af et nyt forskningsfelt. Arbejdsopgaverne vil overvejende omfatte institutionsrelateret forskning, herunder videnskabelig udvikling af fagområdet, nationalt og internationalt, forskningsbaseret myndighedsbetjening, vejledning og supervision af ph.d.- studerende og forskere, samt fagligt bedømmelsesarbejde. Der er forpligtelse til publicering, nationalt og internationalt. Der er tillige en forpligtelse til at deltage i den offentlige debat på grundlag af institutionens forskning og myndighedsopgaver. Fordelingen mellem de forskellige arbejdsopgaver kan for den enkelte stillingsindehaver variere over tid, idet der dog skal lægges vægt på varetagelse af en eller flere af de særlige funktionsbestemte opgaver. Derudover kan stillingen også omfatte andre sektorspecifikke opgaver, herunder at tiltrække forskningsog udredningsopgaver samt finansiering heraf. Forskningsprofessoren med særlige opgaver kan i sin ansættelse have til opgave at varetage forskningsledelse Forskningsprofessor (Research Professor) Ansættelse og kvalifikationskrav Ansættelse som forskningsprofessor sker efter internationalt opslag og fagkyndig bedømmelse. Stillingen som forskningsprofessor kan besættes tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Ved tidsbegrænset ansættelse besættes stillingen for en periode på op til 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Ansættelsen forudsætter, at pågældende af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg eller et flertal af udvalgets medlemmer er bedømt kvalificeret. 26

27 Det er den enkelte sektorforskningsinstitution som bestemmer, om en stilling opslås tidsbegrænset, eller tidsubegrænset. Sektorforskningsinstitutionen og en ansat, som er tidsbegrænset ansat, kan under ansættelsen aftale overgang til tidsubegrænset ansættelse. Overgangen kræver ikke opslag af stillingen. Efter ansættelsesperioden fratræder forskningsprofessoren uden yderligere varsel medmindre der er indgået aftale om en tilbagegang til ansættelse og aflønning som seniorforsker. Overgår en ansat fra en seniorforskerstilling på sektorforskningsinstitutionen til en tidsbegrænset ansættelse som forskningsprofessor, overgår pågældende efter udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse og aflønning som seniorforsker. Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder har videreudviklet fagområdet. Herudover lægges der vægt på varetagelse af sektorspecifikke opgaver på et højt fagligt niveau, på en vurdering af vedkommendes varetagelse af forskningsledelse og evt. ledelsesfunktioner i relation til sektorforskningsinstitutionens eksterne samarbejde. Stillingsindhold Stillingen som forskningsprofessor har som hovedindhold forskning og forskningsledelse i forhold til forskere og seniorforskere. Forskningsprofessoren kan indgå i institutionens ledelsessøjle. Derudover kan stillingen også omfatte andre sektorspecifikke opgaver, herunder at tiltrække forsknings- og udredningsopgaver samt finansiering heraf. Arbejdsopgaverne vil overvejende omfatte institutionsrelateret forskning, herunder videnskabelig udvikling af fagområdet, nationalt og internationalt, forskningsbaseret myndighedsbetjening, vejledning og supervision af ph.d.- studerende og forskere, samt fagligt bedømmelsesarbejde. Der er forpligtelse til publicering, nationalt og internationalt. Der er tillige en forpligtelse til at deltage i den offentlige debat på grundlag af institutionens forskning og myndighedsopgaver. 6. september

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2015 Cirkulære af 18. september 2015

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

Cirkulære om protokollat om

Cirkulære om protokollat om Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2007 Cirkulære af 13. juni 2007 Perst. nr. 055-07 PKAT nr. J.nr. 06-335-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2004 Cirkulære af 22. december 2004 Perst. nr. 064-04 PKAT nr. J.nr. 02-335-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 28. oktober 2016

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 23. september 2016 Modst. nr. 030-16 J.nr. 2014-1722-0026

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter 2015 Cirkulære af 18. september 2015 Modst. nr. 044-15 J.nr. 2015-1513-0168 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet 2000 1.3.25 INDHOLD Side CIRKULÆRE Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen...

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG vedrørende ansættelse af videnskabeligt personale ved ASB HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET MARTS 2010 1 INDHOLD 1. Regelgrundlaget 2. Bedømmelses formål 3. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler

FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler og cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for lærere med tjenestemandsansættelse ved de sociale højskoler

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret?

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret? Notat Modtager(e): Alle universiteter og svar til notat af 28. juni 2013 om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes:

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes: Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser,

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet 2000 1.3.1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen... 1 Bemærkninger

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr 1065 af 04/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 Afsnit A, E, F, G og H er gældende for alle videnskabelige medarbejdere

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 027-11 PKAT 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/75-3 Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Tillæg til protokollat om udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer i aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Tillæg til protokollat om udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer i aftale om senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Tillæg til protokollat om udmøntning af trepartsmidler til fastholdelse af seniorer i aftale om senior- og fratrædelsesordninger (Seniorbonus til tids- eller opgavebegrænset ansatte

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1 Side 1 Til: SU og intranettet Fortroligt: nej Fra: Sekretariatet Dato: Oktober 2012 Kopi til: J.nr. GEUS: 014-00193 Emne: Vejledende retningslinjer for faglig bedømmelse til seniorforsker og seniorrådgiver

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Cirkulære om Arbejdstid for ledere ved efterskoler og ændring af aftale om klassificering ved efterskoler (viceforstandere)

Cirkulære om Arbejdstid for ledere ved efterskoler og ændring af aftale om klassificering ved efterskoler (viceforstandere) 2.4.27 1994 Cirkulære om Arbejdstid for ledere ved efterskoler og ændring af aftale om klassificering ved efterskoler (viceforstandere) 2.4.27 1 CIRKULÆRE OM ÆNDRING AF AFTALE OM ARBEJDSTID MV. FOR LEDERE

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE Finansministeriet Aftale om kompetenceudvikling 2011 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 022-11 J.nr. 10-610-27 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET VEJLEDNING for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 Indhold 1. Om VIP-stillinger... 3 Ansøgningen... 3 Online ansøgning... 3 Bedømmelsesudvalg/Sagkyndig

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2005 Cirkulære af 21. juni 2007 Perst. nr. 059-07 PKAT nr. 042 J.nr. 07-333/15-1 Dataark PKAT med

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU RLL/KOK 230316 Forsknings- og undervisnings-stillinger ved Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Overordnede kvalifikationskrav 2 Stillingskategorier

Læs mere