Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 6. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036244 (Katja Høegh) 6. januar 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 6. januar 2014 K E N D E L S E KMD A/S (selv v/advokat Mark Skriver Nielsen) mod Aalborg Kommune (advokat Majse Jarlov og cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S af 16. april 2013 udbød indklagede, Aalborg Kommune, som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet.) en seksårig aftale med mulighed for forlængelse i 3 x 1 år om en edb-ydelse bestående i»koncernløsning (økonomi, debitor, løn og vagtplan)«. Blandt andet KMD A/S og Fujitsu A/S blev prækvalificeret og afgav tilbud inden for fristen herfor. Den 9. december 2013 meddelte indklagede elektronisk tilbudsgiverne, at indklagede havde besluttet at tildele kontrakten til Fujitsu A/S. Klagenævnet har den 19. december 2013 modtaget en klage fra KMD A/S (klageren) over udbuddet. Klageren har anmodet om, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning.

2 2. Klagenævnet skrev den 20. december 2013 som følger til klageren og indklagede:»klagenævnet har den 19. december 2013 modtaget en klage af samme dato fra KMD A/S (klageren). Klageren har oplyst, at klageren har fremsendt klageskriftet med bilag 1-10 til Aalborg Kommune (indklagede). Klageren har oplyst, at indklagede den 9. december 2013 har underrettet klageren om, at indklagede har besluttet at indgå kontrakt med Fujitsu A/S. Underretningen er sendt pr. . Indklagede må derfor efter lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 3, stk. 1, samt forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter artikel 3, stk. 4, tidligst underskrive kontrakt med Fujitsu A/S den 20. december Da klagen imidlertid er modtaget af klagenævnet før den 20. december 2013, skal klagenævnet hermed meddele indklagede, at indklagede ikke må underskrive kontrakt, før klagenævnet har truffet beslutning om spørgsmålet om opsættende virkning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2.«Indklagede har ved af 20. december 2013 oplyst, at klageren først den 20. december 2013, dagen efter udløbet af standstill-fristen den 19. december 2013, har orienteret indklagede om klagen, først telefonisk og efterfølgende ved fremsendelse af klageskrift uden bilag. Indklagede har på den baggrund anmodet klagenævnet om at afvise klagen eller i hvert fald at undlade at antage, at klagen automatisk har midlertidig opsættende virkning som anført i klagenævnets brev af 20. december 2013, idet der i stedet antages at være begæret opsættende virkning, jf. håndhævelseslovens 12, stk. 1. Klageren har i en af 2. januar 2013 på klagenævnets forespørgsel bekræftet indklagedes oplysninger. Klageren har således oplyst, at klageskrift med bilag blev sendt med post til indklagede den 19. december Af en fra klageren til klagenævnet af 20. december 2013 fremgår ligeledes, at klageren havde sendt klageskrift med bilag til indklagede med posten dagen før. Desuden oplyses det i en, at klageren den 20. december 2013 om morgenen havde underrettet indklagede telefonisk om klagen.

3 3. Denne kendelse vedrører indklagedes begæring om afvisning og om, at klagen ikke antages automatisk at have midlertidig opsættende virkning som anført i klagenævnets brev af 20. december Indklagede har den 2. januar 2014 telefonisk oplyst, at indklagede nu har modtaget bilag til klageskriftet. Parternes anbringender Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke inden udløb af standstillperioden den 19. december 2013 har modtaget en skriftlig underretning, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 4, om klagen. Det er derfor ikke korrekt som forudsat af klagenævnet i brevet af 20. december 2013, at klagen var bilagt en underretning af indklagede, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 4, samt bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 5, stk. 1, 2. pkt. Klagen bør under de foreliggende omstændigheder afvises. Betingelserne for at tillægge klagen midlertidig opsættende virkning, jf. håndhævelseslovens 12, stk. 2, er i hvert fald ikke opfyldt. Det gøres derfor gældende, at klagerens anmodning om opsættende virkning i givet fald rettelig skal behandles efter reglerne i håndhævelseslovens 12, stk. 1, hvorefter klagen ikke tillægges automatisk midlertidig opsættende virkning med den konsekvens, at kontrakten ikke må undgås. Klageren har gjort gældende, at der ikke i håndhævelseslovens 6, stk. 4, og 12, stk. 2, kan indlæses et krav om, at underretningen skal være kommet frem til ordregiver inden udløb af standstill-perioden for at klagen anses for indgivet i standstill-perioden med den konsekvens, at der opnås midlertidig opsættende virkning. Det fremgår udtrykkeligt af lov om håndhævelse af udbudsreglerne 12, stk. 2, om midlertidig opsættende virkning, at det eneste krav for midlertidig opsættende virkning er, at klagen er indgivet til klagenævnet i standstill-perioden. Det kan således uagtet formålet med underretningen ikke indlæses som et yderligere krav for at opnå midlertidig opsættende virkning, at ordregiver har modtaget underretning om klagens indgivelse inden udløb af standstill-perioden. Denne forståelse af bestemmelserne synes også lagt til grund i klagenævnets vejledning om indgivelse af klager under overskriften»underretning«, hvor klagenævnet angiver, at klager samtidig med fremsendelse til Klagenævnet skal»sende eller maile en kopi af klagen med bilag til ordregiveren«uden reference til, at

4 4. underretningen skal være kommet frem til ordregiver inden udløb af standstill-perioden. I denne sag er forholdet i øvrigt, at indklagede selv har angivet, at standstill-perioden udløber den 20. december 2013 i sin underretning om tildelingsbeslutningen. Som følge heraf må det konkret anses for underordnet, hvorvidt underretningen er afsendt eller kommet frem til indklagede den 19. eller den 20. december 2013, da indklagede vel ikke ville have underskrevet kontrakt den 20. december 2013, når indklagede var af den opfattelse, at standstill-perioden ikke var udløbet. Retsgrundlaget Af præamblen til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (kontroldirektivet) fremgår blandt andet:»(11) Når en medlemsstat kræver, at en person, der agter at gøre brug af en klageprocedure, underretter den ordregivende myndighed eller ordregiveren herom, er det nødvendigt at præcisere, at dette ikke bør berøre standstill-perioden eller en anden frist for indgivelse af en klage. Når en medlemsstat kræver, at den berørte person først skal have indgivet klage til den ordregivende myndighed eller ordregiveren, bør denne person endvidere råde over en rimelig minimumsfrist til at indbringe sagen for den kompetente klageinstans inden indgåelsen af kontrakten, for det tilfælde at vedkommende ønsker at anfægte den ordregivende myndigheds eller ordregiverens svar eller manglende svar.«ved ændringsdirektivet indsættes endvidere følgende bestemmelser i kontroldirektivet:»artikel 1 4. Medlemsstaterne kan kræve, at en person, der ønsker at gøre brug af en klageprocedure, underretter den ordregivende myndighed om den påståede overtrædelse og om, at vedkommende agter at indgive klage under forudsætning af, at dette ikke berører standstill-perioden i overensstemmelse med artikel 2a, stk. 2, eller enhver anden tidsfrist for indgivelse af klage i overensstemmelse med artikel 2c. 5. Medlemsstaterne kan kræve, at den pågældende person først indgiver klage til den ordregivende myndighed. I så fald påser medlemsstaterne,

5 5. at indgivelsen af denne klage fører til øjeblikkelig suspension af muligheden for at indgå kontrakten. Artikel 2 3. Når der for et organ i første instans, der er uafhængig af den ordregivende myndighed, indbringes en klage over en beslutning om tildeling af en kontrakt, påser medlemsstaterne, at den ordregivende myndighed først kan indgå kontrakten, når klageinstansen har truffet afgørelse enten vedrørende en begæring om midlertidige foranstaltninger eller en klage. Suspensionen ophører tidligst ved udløbet af standstill-perioden i artikel 2a, stk. 2, og artikel 2d, stk. 4 og Klageprocedurerne skal ikke nødvendigvis automatisk have opsættende virkning for de procedurer for indgåelse af kontrakter, som de vedrører, jf. dog stk. 3 og artikel 1, stk. 5. Artikel 2a 1. Medlemsstaterne påser, at de i artikel 1, stk. 3, omhandlede personer har tilstrækkelige frister, som sikrer effektiv mulighed for at klage over ordregivende myndigheders tildelingsbeslutninger, idet de vedtager de nødvendige bestemmelser, som opfylder mindstekravene i stk. 2 og i artikel 2c. 2. En kontraktindgåelse efter beslutningen om tildeling af en kontrakt, der er omfattet af direktiv 2004/18/EF, kan tidligst finde sted efter udløbet af en frist på mindst ti kalenderdage regnet fra dagen efter den dato, hvor tildelingsbeslutningen er blevet sendt til de berørte tilbudsgivere og ansøgere, hvis fremsendelsen er sket pr. telefax eller ad elektronisk vej, eller hvis fremsendelsen er sket med et andet kommunikationsmiddel, efter udløbet af en frist på enten mindst 15 kalenderdage regnet fra dagen efter den dato, hvor tildelingsbeslutningen er blevet sendt til de berørte tilbudsgivere og ansøgere, eller mindst ti kalenderdage regnet fra dagen efter den dato, hvor beslutningen om tildeling af en kontrakt modtages.«i den franske sprogversion lyder 1. sætning i betragtning 11 og artikel 1, stk. 4:»(11) Lorsqu un État membre exige qu une personne qui a l intention d utiliser une procédure de recours en informe le pouvoir adjudicateur ou l entité adjudicatrice, il convient de préciser que cette exigence ne devrait pas avoir d effet sur le délai de suspension ou sur tout autre délai d introduction d un recours.«

6 6.»4. Les États membres peuvent exiger que la personne qui souhaite faire usage d une procédure de recours ait informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d introduire un recours, pour autant que cela n ait pas d incidence sur le délai de suspension visé à l article 2 bis, paragraphe 2, ou sur tout autre délai d introduction d un recours visé à l article 2 quater.«i den engelske version er ordlyden:»11) When a Member State requires a person intending to use a review procedure to inform the contracting authority or contracting entity of that intention, it is necessary to make it clear that this should not affect the standstill period or any other period to apply for review.4. Member States may require that the person wishing to use a review procedure has notified the contracting authority of the alleged infringement and of his intention to seek review, provided that this does not affect the standstill period in accordance with Article 2a(2) or any other time limits for applying for review in accordance with Article 2c.«I den tyske version er ordlyden:»(11) Wenn ein Mitgliedstaat verlangt, dass eine Person, die ein Nachprüfungsverfahren anstrengen will, den öffentlichen Auftraggeber oder den Auftraggeber darüber in Kenntnis setzt, so muss klargestellt werden, dass dies nicht die Stillhaltefrist oder etwaige andere Fristen zur Beantragung einer Nachprüfung beeinträchtigen darf.(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass die Person, die ein Nachprüfungsverfahren anzustrengen beabsichtigt, den öffentlichen Auftraggeber über den behaupteten Verstoß und die beabsichtigte Nachprüfung unterrichtet, sofern die Stillhaltefrist nach Artikel 2a Absatz 2 oder andere Fristen für die Beantragung einer Nachprüfung nach Artikel 2c hiervon unberührt bleiben.«af artikel 2d, stk. 1, litra b, i det ændrede kontroldirektiv følger, at en kontrakt skal kunne erklæres for uden virkning, hvis bestemmelserne i direktivets artikel 1, stk. 5, artikel 2, stk. 3, eller artikel 2a, stk. 2, er overtrådt, og denne overtrædelse har frataget tilbudsgiver muligheden for at iværksætte retslige skridt forud for indgåelsen af kontrakten, såfremt en sådan overtrædelse er kombineret med en overtrædelse af direktiv 2004/18/EF, og denne overtrædelse har påvirket mulighederne for at få tildelt kontrakten for den tilbudsgiver, der klager. Det følger desuden af artikel 2e:

7 7.»1. I tilfælde, hvor artikel 1, stk. 5, artikel 2, stk. 3, eller artikel 2a, stk. 2, er overtrådt, og som ikke er omfattet af artikel 2d, stk. 1, litra b), skal medlemsstaterne fastsætte, at kontrakten er uden virkning i overensstemmelse med artikel 2d, stk. 1-3, eller fastsætte alternative sanktioner. Medlemsstaterne kan fastsætte, at klageinstansen, der er uafhængig af den ordregivende myndighed, efter at have vurderet alle relevante aspekter, skal beslutte, om kontrakten bør betragtes som værende uden virkning, eller om der bør fastsættes alternative sanktioner. 2. Alternative sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Alternative sanktioner er: - bøder, den ordregivende myndighed idømmes, eller - afkortelse af kontraktens løbetid. Medlemsstaterne kan give klageinstansen vide skønsbeføjelser til at tage hensyn til alle relevante forhold, herunder hvor alvorlig overtrædelsen er, de ordregivende myndigheders adfærd, og, i de i artikel 2d, stk. 2, omhandlede tilfælde, hvorvidt kontrakten fortsat gælder. Skadeserstatning er ikke en passende sanktion i henhold til dette stykke.«ændringen af kontroldirektivet er gennemført i Danmark ved håndhævelsesloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). I loven er der valgt løsningen i kontroldirektivets artikel 1, stk. 4. Det fremgår således af 6, stk. 4 (oprindeligt 6, stk. 3):»Stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. 12, stk. 1.«Af 12, stk. 2, følger:»stk. 2. Indgives en klage til Klagenævnet for Udbud i standstillperioden, jf. 3, stk. 1, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning indtil den endelige afgørelse foreligger. Klagenævnet for Udbud kan kun tillægge klagen opsættende virkning, hvor særlige grunde taler herfor.«i overensstemmelse med direktivets artikel 2d følger det af lovens 16, nr. 2, at en kontrakt, der er omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirk-

8 8. somhedsdirektivet, kan erklæres for uden virkning, hvis kontrakten er indgået i en periode, hvor en klage har opsættende virkning, jf. 12, og af 17, stk. 1, nr. 2, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning i de tilfælde, som er nævnt i direktivets artikel 2d, stk. 1, litra b. Det følger af 18, stk. 2, nr. 1, at der skal fastsættes en alternativ sanktion efter 19 eller 20, når en kontrakt, der er omfattet af 16, ikke erklæres for uden virkning. Ifølge 19, stk. 3, kan alternative sanktioner pålægges, selv om overtrædelsen hverken kan tilregnes ordregiveren som forsætlig eller uagtsom. I forarbejderne til bestemmelsen, jf. lovforslag nr. 110 af 27. januar 2010, angives det i de almindelige bemærkninger:» 2.3. Justering af reglerne om opsættende virkning De danske regler om klagers opsættende virkning imødekommer i stort omfang kontroldirektivernes krav, hvorfor der alene er behov for enkelte justeringer for, at reglerne lever op til kontroldirektiverne. Med lovforslaget foreslås reglerne ændret således, at klageren ikke længere skal begære opsættende virkning ved indgivelse af klage i standstill-perioden. Klagen har med andre ord automatisk opsættende virkning, når klagen indgives i standstill-perioden. Det foreslås samtidig, at Klagenævnet fra klagens indgivelse har 30 kalenderdage til at træffe afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning indtil, at den endelige afgørelse foreligger. Ændringen medfører, at fristen ikke længere er afhængig af Klagenævnets underretning af ordregiveren. Allerede når ordregiveren modtager skriftlig underretning fra klager om klagens indbringelse, vil ordregiveren fremover være klar over inden for hvilken frist, Klagenævnet skal træffe afgørelse om yderligere opsættende virkning. Med fristen på 30 kalenderdage skabes der en balance mellem hensynet til, at Klagenævnet skal have den nødvendige tid til at vurdere klagen, og hensynet til, at udbudsprocessen ikke sættes i stå for længe. «Af de specielle bemærkninger fremgår blandt andet:» Til 6 Det foreslås i stk. 3 [nu stk. 4], at klageren skal underrette ordregiveren skriftligt om den påståede overtrædelse senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet. Klagerens underretning skal indeholde oplysninger om den påståede overtrædelse, at klagen indgives til Klage-

9 nævnet samt oplysning om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. 3, stk. 1. I de tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren oplyse ordregiveren om, hvorvidt der er begæret opsættende virkning. Ofte vil disse oplysninger fremgå af det klageskrift, som klager har sendt til Klagenævnet. Klageskriftet kan derfor med fordel fremsendes til ordregiveren samtidigt med fremsendelsen til Klagenævnet. Der er tale om en udvidet forpligtelse for klageren i forhold til de gældende regler. Den nye underretningsforpligtelse har til formål at sikre, at ordregiveren er orienteret om klagens eventuelle opsættende virkning. Herved gøres ordregiveren også bekendt med, at der ikke må indgås en kontrakt, før Klagenævnet har truffet afgørelse om opsættende virkning. Til 12 Det foreslås i stk. 2, at en klage til Klagenævnet, der indgives i standstill-perioden, jf. forslagets 3, stk. 1, har automatisk opsættende virkning, indtil Klagenævnet har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges (yderligere) opsættende virkning indtil den endelige afgørelse foreligger. Der er tale om en udvidelse i forhold til klagenævnslovens 6 a, hvor det er et krav, at klageren har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning, før den opsættende virkning indtræder automatisk. Bestemmelsen følger af kontroldirektiverne og medfører, at Klagenævnets mulighed for at gribe ind over for overtrædelser af udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet, inden kontrakten underskrives, bliver væsentligt forbedret. Kontroldirektiverne foreskriver, at alene klager over ordregiverens tildelingsbeslutninger har automatisk opsættende virkning. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at gøre dette område bredere, således at det ikke tillægges betydning, om klagen vedrører ordregiverens tildelingsbeslutning. Herved undgås, at der opstår tvivl om, hvorvidt der i en given sag er klaget over en tildelingsbeslutning, eller der fx er klaget over det forhold, at en ordregiver ikke var berettiget til at anvende en bestemt procedure, fx konkurrencepræget dialog. Da konsekvensen af at indgå en kontrakt i en periode, hvor klagen har opsættende virkning, er, at kontrakten kan erklæres for uden virkning, er det vigtigt, at der er klarhed om, hvorvidt klagen har automatisk opsættende virkning. Det foreslås derfor, at alle klager, der er indgivet i den obligatoriske standstillperiode, har automatisk opsættende virkning. Har en ordregiver afholdt en frivillig standstill-periode, vil indgivelse af klage i denne periode ikke have automatisk opsættende virkning. Det foreslås i stk. 3, at Klagenævnet i de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal træffe afgørelse om opsættende virkning inden udløbet af 30 kalenderdage. Beregningen af de 30 kalenderdage sker fra Klagenævnets 9.

10 10. modtagelse af klagen. Bestemmelsen sikrer, at Klagenævnet har den fornødne tid til at afgøre, om en udbudsproces skal sættes i stå som følge af klagen. Til 16 Den foreslåede bestemmelse vedrører de situationer, hvor Klagenævnet kan, men ikke skal, erklære en kontrakt for uden virkning. Medlemsstaterne skal ifølge kontroldirektiverne tillægge de nationale klageinstanser kompetence til at fastsætte, at en kontrakt er uden virkning eller fastsætte en alternativ sanktion ved visse overtrædelser af reglerne om standstill og opsættende virkning. Bestemmelsen medfører, at Klagenævnet kan erklære en kontrakt for uden virkning, hvis kontrakten er indgået i standstill-perioden eller i en periode, hvor klagen har opsættende virkning. Det er således ikke en forudsætning, at ordregiveren samtidig skal have overtrådt øvrige udbudsregler, som tilfældet er efter forslagets 17, stk. 1, nr. 2. Da bestemmelsen foreskriver, at Klagenævnet kan, men ikke skal, erklære en kontrakt for uden virkning, forudsættes det, at Klagenævnet ved afgørelse af den konkrete sag vil anvende den sanktion, der i den konkrete sag findes mest proportional.«bemærkningerne til indeholder desuden nærmere retningslinjer om udmåling af alternative sanktioner. Klagenævnet udtaler Efter håndhævelseslovens 6, stk. 4, kræves underretning om, at»klage indgives«og»om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden«. Efter bestemmelsens ordlyd og forarbejderne hertil gælder der ikke særlige formkrav til underretningen. Den omstændighed, at klageskrift eller bilag hertil først sendes til ordregiveren, efter at der er givet en eksempelvis mail orientering om de forhold, der nævnes i 6, stk. 4, betyder således ikke, at underretningskravet ikke er opfyldt. Det fremgår ikke af bestemmelserne i håndhævelseslovens 6, stk. 4, 12, stk. 2, eller 16 og af 17, jf , hvilken betydning det skal have, hvis en klager undlader at underrette ordregiver om en klage, og om at den er indgivet inden for standstill-fristen, eller ikke underretter ordregiver rettidigt, og herunder inden udløbet af standstill-fristen i 3, stk. 1. Forarbejderne forholder sig heller ikke til spørgsmålet. I de specielle bemærkninger til 12, stk. 2, synes det imidlertid klart forudsat, at indgivelsen af klage til

11 11. klagenævnet automatisk medfører midlertidig opsættende virkning, uanset om ordregiver er underrettet af klageren. Betragtning 11 i direktiv 2007/66 og den ved direktivet indførte artikel 1, stk. 4, om muligheden for, at medlemsstaterne kan stille krav om underretning til ordregiver, forholder sig heller ikke direkte til spørgsmålet. Forudsætningen om,»at dette ikke bør berøre/berører i de ovennævnte sprogversioner:»ne devrait pas avoir d effet sur«/» cela n ait pas d incidence sur«,»this should/does not affect«,»dies nicht beeinträchtigen darf«/»hiervon unberührt bleiben«standstill-perioden i overensstemmelse med artikel 2a, stk. 2, eller enhver anden tidsfrist for indgivelse af klage i overensstemmelse med artikel 2c«, må mest nærliggende forstås sådan, at manglende underretning til ordregiver ikke kan indebære, at klagen ikke er (rettidigt) indgivet. Ordlyden af artikel 2, stk. 3, taler ligeledes for, at manglende underretning til ordregiver ikke kan medføre, at en klage, som i forhold til klageorganet er rettidig, ikke skal anses for rettidig og ikke have automatisk opsættende virkning. Det er på denne baggrund klagenævnets vurdering, at den omstændighed, at klageren ikke har overholdt håndhævelseslovens 6, stk. 4, idet klageren først dagen efter indgivelsen af klagen og efter udløbet af standstillperioden har underrettet indklagede om klagen, ikke kan føre til, at klagen ikke skal anses for indgivet inden for standstill-perioden med heraf følgende automatisk opsættende virkning, jf. lovens 12, stk. 2. Klagen afvises derfor ikke, og det fastholdes, at klagen automatisk har midlertidig opsættende virkning som angivet i klagenævnets brev af 20. december De spørgsmål, der kan opstå, hvis en ordregiver, som ikke har fået underretning som krævet i håndhævelseslovens 6, stk. 4, om en klage, der er indgivet til klagenævnet inden for standstill-fristen, og herefter indgår kontrakt efter udløbet af standstill-fristen i tiltro til, at der ikke er klaget, må i givet fald løses ved en fortolkning af håndhævelseslovens 16 17, jf Bestemmelserne må herved sammenholdes med artikel 2d, stk. 1, litra b, i direktiv 2007/66 og forudsætningen i artikel 2e, stk. 2, om, at sanktionen skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen samt det almindelige EUretlige proportionalitetsprincip. Sådanne spørgsmål kan så vidt ses ikke bli-

12 12. ve aktuelle i denne sag, hvor indklagede efter det oplyste ikke har indgået kontrakt, inden indklagede modtog underretning fra klageren. Herefter bestemmes: Klagen afvises ikke, og det fastholdes, at klagen automatisk har midlertidig opsættende virkning som angivet i klagenævnets brev af 20. december Katja Høegh Genpartens rigtighed bekræftes. Kristian Aagaard Bach Mortensen fuldmægtig

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere