Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi"

Transkript

1 Notat J.nr september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne for, at bundfradraget ved opgørelse af vindmølleindkomst kan forhøjes fra kr. til kr. Desuden er det lovet at undersøge, om det er muligt at give små husstands VE-anlæg bedre vilkår. I disse overvejelser skal indgå muligheden for at ændre reglerne, så de kan omfatte alle typer af vedvarende energi. Især har ministeren ønsket overvejet, om en udvidelse af reglerne kan tage højde for fremtidige udviklinger af nye alternative energier, som ikke kendes i dag. Som eksempel er nævnt mikrokraftvarmeværker, der drives ved vind, brint og brændselsceller. 2. Gældende skatte- og afgiftsregler 2.1 Vindmøller Afgiftsregler Elektricitet fremstillet ved vedvarende energi, herunder vindkraft, og som forbruges direkte af producenten er fritaget for den almindelige afgift på elektricitet Skatteregler Fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, skal medregne indkomsten herved efter de almindelige regler om opgørelse af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. De kan anvende virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Har et vindmøllelaug mere end 10 ejere, gælder de såkaldte anpartsregler. Disse regler indebærer, at indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed beskattes som kapitalindkomst for de af ejerne, der ikke deltager i virksomhedens drift i Side 1 af 11

2 væsentligt omfang. Underskud fra erhvervsmæssig virksomhed, der er omfattet af anpartsreglerne, kan ikke modregnes i anden indkomst. Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke anvendes på indkomst omfattet af anpartsreglerne. Hvor der er tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed med flere end 10 ejere, hvoraf nogle ikke deltager aktivt i driften, skal virksomheden for de passive ejere udarbejde et fælles skatteregnskab efter skattelovgivningens almindelige regler. Vindmøller kan i modsætning til andre faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW afskrives med 25 pct. s saldoafskrivninger. Fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, kan i stedet én gang for alle vælge at opgøre indkomsten fra driften af vindmøller efter en skematisk regel. Vælges dette, anses vindmøllen eller vindmølleandelene for udelukkende benyttet til private formål. Efter den skematiske regel medregnes 60 pct. af den del af bruttoindkomsten fra vindmølledriften, der overstiger kr., til den personlige indkomst. Der er ikke adgang til nogen form for fradrag, idet de 40 pct. af indkomsten, der er skattefri, modsvarer den manglende adgang til fradrag. Den skematiske regel kom ind i lovgivningen i 1996 som følge af, at Ligningsrådets tidligere praksis for vindmøller blev ophævet. Lovindgrebet blev dengang anset for en stramning, der var nødvendiggjort af nye regler på energiområdet. Reglerne skulle sikre, at pionererne på vindmølleområdet, der havde investeret i tiltro til Ligningsrådets dagældende praksis, ikke skulle straffes unødigt hårdt med ophævelsen af Ligningsrådets praksis. Den skematiske regel har således en særlig historik, idet vindmøllelaug var vidt udbredt på tidspunktet for lovindgrebet, og vindmøllelaugene havde investeret i tiltro til de daværende regler, som var vedtaget af Ligningsrådet. Der sondres ikke mellem husstandsmøller og andre vindmølleanlæg. 2.2 Solceller Afgiftsregler El, der fremstilles ved vedvarende energi, og som forbruges af producenten selv, er fritaget for el-afgift. El, der leveres fra det kollektive elnet er pålagt elafgift. Elektricitet fremstillet på et solcelleanlæg er under visse betingelser undtaget fra den almindelige afgift på elektricitet ( måleren kan løbe baglæns ). Betingelserne er, at solcelleanlægget har en installeret effekt på højst 6 kw pr. husstand og skal være tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikkeerhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Det er en forudsætning for at måleren kan løbe baglæns, at elselskabet afregner solcelleproduceret elektricitet fra elproducenten og leverer elektricitet til el-producenten til samme pris pr. kwh. Endelig må der ikke være tilsluttet elinstallationen anden form for elproduktionsanlæg. Side 2 af 11

3 Solcelleordningen for husstandsanlæg kræver, at husstandens elmåler skal kunne måle og registrere el modtaget fra det kollektive elnet og el leveret til det kollektive elnet. Måleren kan enten indeholde to tællere, som registrerer el henholdsvis modtaget fra nettet og leveret til nettet, eller den kan indeholde en tæller, der registrer den samlede el leveret til og fra nettet (en måler som kan løbe begge veje). Tilbageløbsordningen blev indført for at fremme anvendelsen af mindre solcelle-anlæg med en maksimal effekt på 6 kw. Afgiftsfritagelsen blev ved sin indførelse oprindeligt begrænset til alene at gælde i 4 år. Tidsbegrænsningen blev imidlertid ophævet fra og med 1. januar Skatteregler De ovenfor nævnte almindelige regler og anpartsreglerne vedrørende vindmøller gælder også for ejere af solceller eller solcelleandele. Den skematiske regel for vindmølleindkomst gælder ikke ejere af solceller eller solcelleandele. Der er heller ikke aktuelt det store behov herfor, da produktionen af el som udgangspunkt giver skattemæssigt underskud, når afregningen sker på markedsvilkår Økonomiske fordele ved solcelleordningen De fordelagtige afgiftsregler for solcelleanlæg giver solcelleejerne nogle økonomiske fordele, fordi de ikke skal købe hele deres forbrug af elektricitet, når solen ikke skinner, til almindelige elpriser. Elprisen for almindelige forbrugere er ca. 1,75 kr. pr. kwh. Til gengæld får de så heller ikke indtægten fra salg af den producerede mængde elektricitet, der ikke forbruges direkte spotprisen på elektricitet udgør i øjeblikket ca. 60 øre pr. kwh. Et solcelleanlæg på 1 kw fylder ca. 10 m 2, og producerer med de danske forhold (solskinstimer mv.) ca. 800 kwh årligt. For at kunne dække et forbrug på kwh, der er et gennemsnitligt forbrug i en dansk husstand med 2 voksne og 2 børn, skal man op på at anlæg på ca. 4,5 kw, hvilket fylder ca. 45 m 2. Afhængigt af størrelsen på solcelleanlægget er besparelsen på elregningen for ejeren, som vist i tabel 1. Tabel 1. Økonomisk fordel for solcelleejere med de nuværende regler Anlægsstørrelse, kw 1 2 4,5 6 Årlig produktion, kwh Årligt forbrug Merproduktion i forhold til forbrug, kwh Indtægt af elsalg, kr Indtægt af elsalg efter skat = 40 pct Udgifter til at dække Side 3 af 11

4 merforbrug, kr. i alt v. 1,75 kr. pr kwh Udgifter uden solcelleanlæg, kr Besparelse, solcelleanlæg, kr Besparelse + indtægt fra salg af merproduktion Det ses af tabellen, at man skal have et solcelleanlæg over 4-4,5 kw, for at produktionen dækker og ligefrem overstiger en almindelig husholdnings elforbrug. Det kan oplyses, at et lille solcelleanlæg på 1 kw koster ca kr. 2.3 Andre VE-anlæg Afgiftsregler Fritaget for el-afgift er elektricitet, som fremstilles ved vandkraft, biogas eller anden vedvarende energi, og som forbruges af producenten Skatteregler De ovenfor nævnte almindelige regler og anpartsreglerne vedr. vindmøller gælder også for ejere af andre VE-anlæg eller andele af VE-anlæg. Den skematiske regel for vindmølleindkomst gælder ikke ejere af andre VE-anlæg eller andele af VE-anlæg. Der er heller ikke på nuværende tidspunkt det store behov herfor, da produktionen af el som udgangspunkt giver skattemæssigt underskud, når afregningen sker på markedsvilkår. 3. Regler i lovgivningen om elforsyning 3.1. Husstandsmøller, max 25 kw Husstandsmøller er møller på 25 kw eller derunder, som er tilsluttet egen forbrugsinstallation. Der ydes pristillæg for elektricitet, som en husstandsmølle leverer til elforsyningsnettet. Pristillægget fastsættes således, at tillægget og markedsprisen (spotprisen) tilsammen udgør 60 øre/kwh. (Om det er en fordel afhænger af prisudviklingen for el). Energinet.dk (den systemansvarlige virksomhed) afsætter denne produktion på spotmarkedet og afregner markedspris og pristillæg med vindmølleejeren. Elektricitet fra møllerne kan ikke løbe baglæns. Det betyder, at køberen af elektricitet betaler elafgifter for alt køb af elektricitet. For møllerne betales ikke PSO-tarif for så vidt angår den del af deres elforbrug, som de selv producerer. Side 4 af 11

5 3.2. Solcelleanlæg, max 6 kw Solcelleanlæg får som udgangspunkt pristillæg ved salg af el efter reglerne for VE-anlæg i lovgivningen om elforsyning. Der ydes dog ikke pristillæg til elektricitet, som fremstilles på solcelleanlæg med en installeret effekt på højst 6 kw pr. husstand, som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller anden ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, og som er undtaget fra elafgift ifølge lov om afgift af elektricitet. Denne undtagelse fremgår af 10 i bekendtgørelse 1364/2004 om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller. Elektricitet fra anlæggene kan lagres på nettet og hjemtages, når der er brug for det. Det betyder, at der ikke betales elafgifter for den elektricitet som hjemtages. For solcelleanlæggene betales ikke PSO-tarif for forbruget svarende til egenproduktionen af elektricitet Andre kraft- eller kraftvarmeanlæg på max 11 kw Til andre 100% - VE-anlæg ydes forskellige pristillæg for elleverancer, som afhænger af anlæggenes forskellige karakteristika. Pristillæggene fastsættes dog uafhængigt af anlæggenes kapacitet. Elektricitet fra anlæggene kan ikke lagres på nettet og hjemtages, når der er brug for det. Det betyder, at køberen af elektricitet betaler elafgifter for alt køb af elektricitet. For små anlæg med en kapacitet på max 11 kw betales der ikke PSO-tarif for så vidt angår den del af deres elforbrug, som de selv producerer Tilskud til små VE-teknologier Lov om elforsyning er senest ændret ved lov nr. 505/2008 om øget anvendelse af VE. Denne ændringslov udmønter aftalen om den danske energipolitik i årene fra 21. februar Ændringsloven rummer en tilskudspulje for små VE-teknologier som f.eks. solceller. Anvendelsen af midlerne skal ifølge aftalen udmøntes af aftaleparterne efter nærmere aftale. Der afsættes 25 mio. kr. om året i fire år til tilskud til disse VE-teknologier. Midlerne finansieres via opkrævning af PSO hos elforbrugerne og ydes af Energinet.dk (den systemansvarlige virksomhed). Ændringslovens bestemmelser om bl.a. puljeordning skal godkendes af Kommissionen efter statsstøttereglerne. Disse bestemmelser vil først derefter blive sat i kraft Side 5 af 11

6 Tabel 2. Oversigt over skatte- og afgiftsregler for private vindmøller og solcelleanlæg Hustandsanlæg Andel i fællesanlæg Vindmølle Afregningspris Markedspris+tillæg fra ENS Markedspris+tillæg fra ENS Elafgift Afgift af netkøb-brutto Afgift af netkøb-brutto Skat Almindelige regler: Indkomst medregnes efter de almindelige skatteregler incl. fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger. Skematisk regel: 60 pct. af indkomst ud over kr. indtægtsføres. Almindelige regler: Indkomst medregnes efter de almindelige skatteregler incl. fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger. Anpartsreglerne finder anvendelse. Skematisk regel: 60 pct. af indkomst ud over kr. indtægtsføres. (ej omfattet af anpartsreglerne) Solceller Afregningspris Markedspris + evt. særlige tillæg fra elselskab Markedspris + evt. særlige tillæg fra elselskab Elafgift Kun afgift af nettokøb; dog ikke neg afgift. Max anlæg på 6 kw Fuld afgift af netkøb-brutto Skat Indkomst medregnes efter de almindelige skatteregler incl. fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger. Indkomst medregnes efter de almindelige skatteregler incl. fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger. Anpartsreglerne finder anvendelse. Andre VEanlæg Afregningspris Markedspris + evt. særlige tillæg fra elselskab Markedspris + evt. særlige tillæg fra elselskab Elafgift Afgift af netkøb-brutto Afgift af netkøb-brutto Skat Indkomst medregnes efter de almindelige skatteregler incl. fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger. Indkomst medregnes efter de almindelige skatteregler incl. fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger. Anpartsreglerne finder anvendelse. 4. Leverancer fra vedvarende energikilder til nettet Ifølge Energistyrelsen er der kun i dag meget begrænsede leverancer af elektricitet og varme til nettet fra vedvarende energikilder, bortset fra vindenergi. 5. Mulighed for at ændre de gældende regler 5.1. Model Forslaget er begrænset til de vedvarende energi-anlæg, der er omfattet af VEloven. Det betyder, at mindre anlæg, der anvender fossile brændstoffer som kul og olie, ikke omfattes af forslaget. En måde, hvorpå det kan undgås at skulle ændre skattereglerne, hver gang en ny VE-teknologi kommer på banen, kunne være at henvise til, at de typer VEanlæg, der har særligt gunstige skatte- og afgiftsregler, er dem, der er godkendt Side 6 af 11

7 efter VE-loven. Klima- og Energiministeren har bemyndigelse til at afgøre, om nye VE-former omfattes. Ved vedvarende energikilder forstås ifølge 2, stk. 2, i udkast til VE-loven, vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme m.v. Klima- og energiministeren kan som nævnt fastsætte regler om hvilke energikilder, der må betegnes som vedvarende energikilder. Det foreslås at sondre mellem husstandsanlæg og større anlæg. Følgende betragtes som husstandsanlæg i anden lovgivning: Møller på max 25 kw, som er tilsluttet til egen forbrugsinstallation. Solcelleanlæg på max 6 kw, som er tilsluttet elinstallationen i boliger og lignende, og som er undtaget fra elafgift Disse anlæg er allerede afgrænset i elforsyningslovgivningen og elafgiftsloven. Som husstandsanlæg er endvidere anset: Andre kraft- eller kraftvarmeanlæg på max 11 kw, som er tilsluttet til egen forbrugsinstallation. Solcelleanlæg på max 50 kw, som er tilsluttet elinstallationen i boliger og lignende, og som er undtaget fra elafgift. Møller på max 25 kw, som er tilsluttet til egen forbrugsinstallation. Denne afgrænsning svarer til afgrænsningen af VE-anlæg, som er kraft - eller kraftvarmeanlæg, i bekendtgørelsen om fritagelse for PSO for egenproducenter af elektricitet fra små anlæg (BEK nr. 275 af 23/08/2008). Modellen En model der dels forbedrer vilkårene for små VE-anlæg på husstandsniveau, og dels forbedrer forholdene for de store anlæg kunne være følgende: Muligheden for, at måleren kan løbe baglæns, udvides til alle mindre VE-anlæg på maks 6 kw. Muligheden for, at måleren kan løbe baglæns målrettes dermed mindre anlæg og gøres teknologineutral. Muligheden for, at man i stedet for de almindelige skattemæssige regler kan vælge skematiske regler for opgørelse af indkomst, udvides til at gælde alle fysiske personer, der ejer større VE-anlæg på over 6 kw. Også denne mulighed gøres dermed teknologineutral. For anlæg over 6kW kan elmåleren ikke løbe baglæns. Bundfradraget i den skematiske model forhøjes fra kr. til kr Fordele og ulemper ved modellen Modellen er på alle punkter teknologineutral, således at der tages højde for fremtidig VE-anlæg. Side 7 af 11

8 Modellen giver lempelser til husstandsanlæg. Modellen vil således udvide muligheden for, at måleren kan løbe baglæns, hvilket vil være til fordel for de små VE-anlæg, hvor en stor andel af produktionen forbruges af ejeren selv, og som dermed kun leverer en begrænset mængde af elektricitet til nettet. Modellen indeholder også lempelser for fysiske personer, der ejer større anlæg eller andele i større anlæg. En udvidelse af den skematiske ordning med forhøjet bundfradrag vil således være en fordel for fysiske personer, der ejer større anlæg over 6 kw, der på nuværende tidspunkt eller på sigt sælger el til nettet. Udvidelsen af den skematiske ordning og forhøjelsen af bundfradraget vil dog i den nuværende situation primært være til fordel for vindmølleejere. Det er i dag begrænset, hvad andre energikilder end vindmøller leverer af el til nettet. En udvidelse af den skematiske ordning vil øge incitamentet til lokalt ejerskab til større anlæg, herunder nye vindmøller under køberetsordningen. Grænsen på 6 kw installeret effekt uanset teknologi foreslås, fordi dette er den gældende grænse for solcelle-ordningen i dag. Dermed udbredes den nuværende solcelle-ordning til andre VE-teknologier. Skatteministeriet overvejer de administrative muligheder for, at en husstand kan have flere VE-anlæg med en samlet effekt på 6 kw. I de nuværende solcelleregler kan husstanden ikke have flere elproducerende anlæg end solcellen Statsstøtteregler En forhøjelse af bundfradraget vedr. den skematiske skatteregel og en udvidelse af mulighederne for at benytte denne vil skulle statsstøttenotificeres til EUkommissionen. Det vurderes dog ikke at skabe problemer at få en sådan ændring godkendt, især ikke hvis alle VE-teknologier er omfattet. En udvidelse af muligheden for, at måleren kan løbe baglæns til at omfatte andre teknologier, vil ikke skulle statsstøttenotificeres, så længe det er husholdninger, der alene tilgodeses Provenu Forhøjelse af bundfradraget og udvidelse af muligheden for at vælge den skematiske ordning En forhøjelse af bundfradraget fra kr. til kr., skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser for de eksisterende husstandsmøller, da det alene drejer sig om et meget begrænset antal møller. For nye husstandsmøller vil det medføre et årligt provenutab på ca. 1,3 mio. kr., pr nye møller. For eksisterende vindmølleandele skønnes forhøjelsen ikke at have nævneværdige provenukonsekvenser, da vindmølleandelene i forvejen antages at være fordelt, således at der alene udløses en minimal skattebetaling. Det er vanskeligt at vurdere virkningen af forhøjelsen i relation til nye store vindmøller under køberetsordningen. Side 8 af 11

9 Antages det, at anparterne med den gældende bundgrænse vil blive fordelt således, at alle ejere ligger under eller lige omkring grænsen, vil forhøjelsen ikke have nogen provenumæssige konsekvenser. Omvendt vil provenutabet pr anpartshavere, der kan udnytte forhøjelsen fuldt ud, udgøre ca.1,4 mio. kr. årligt. Hvis forhøjelsen er en forudsætning for, at nye møller etableres i vindmøllelaug i stedet for i selskabseje (DONG), skønnes provenutabet til op mod 1 mio. kr. årligt pr. 3,6 MW - mølle. Det skønnes, at en opfyldelse af Energiaftalens målsætning om etablering af nye vindmøller på i alt 50 MW med 20 pct.s lokalt ejerskab i vindmøllelaug vil kræve, at kapacitet svarende til 8-10 møller etableres som vindmøllelaug. Provenutabet herved skønnes i denne situation til 8-10 mio. kr. årligt. Det skønnes ikke at have provenumæssige konsekvenser at lade solcelleanlæg og andre VE-anlæg blive omfattet af ordningen (med gældende afregningspriser). Udvidelse af muligheden for at lade målere løbe baglæns (tilbageløb) For beregninger vedr. afgiftsændringerne er der benyttet en stilleskrueberegning til illustration af konsekvenserne. Det er antaget, at der opstilles kw husstandsvindmøller. Ved et gennemsnitligt husstandsforbrug på 3500 kwh årligt, vil provenutabet på afgiftssiden dække over husstandsmølleejernes eget forbrug. Dette vil løbe op i ca. 3,5 mio. kr. samlet set. Såfremt vindmøllerne producerer mere end husstandens forbrug, opnår ejeren en skattepligtig indtægt ved salg af vindmølleel. Ved en årlig produktion på kwh pr. mølle og et husstandsforbrug på 3500 kw, vil indtægten fra beskatningen af elsalgsindtægten vil være i omegnen af 1-1,5 mio. kr. Det samlede nettoprovenutab bliver dermed ca. 2-2,5 mio. kr. ved kw møller og en årlig produktion på kw. Det skal dog understreges, at der er tale om en foreløbig beregning behæftet med usikkerhed. På grund af kvoteordningen vil ikke være nogen CO2-effekt, fordi el fra husstandsmøllerne som hovedregel vil fortrænge kvotebelagt konventionel elproduktion. Dette betyder, at de kvoteomfattede elproducenter kan sælge de uudnyttede kvoter. Ved at sætte en grænse for tilbageløbsordningen på 6 kw, er det begrænset, hvor mange vindmøller, der vil falde ind under tilbageløbsordning. I dag er ca. 20 møller ud af 180 husstandsmøller på 6 kw og derunder. Større husstandsmøller vil kunne udnytte det forhøjede bundfradrag i skattereglerne. Andre små VE-teknologier end vindmøller vil kunne få en fordel af tilbagelønsordningen, som er målrettet husstandsniveauet. Side 9 af 11

10 6. Geografisk differentiering af skatter hhv. afgifter Der har været ytret ønske om, at skatte- og afgiftsreglerne gøres særlig fordelagtige for husstands-ve-anlæg i geografiske områder med dårlig kollektiv energiforsyning. Der har bl.a. været nævnt, at der gælder en særlig ordning for befordringsfradraget i udkantsområderne. Reglerne for befordringsfradrag kan ikke anvendes som parameter for særlige gunstige VE-skatte- og afgiftsregler, idet reglerne vedr. befordringsfradrag er differentieret ud fra indkomst i forhold til gennemsnittet på landsplan og befolkningsudviklingen i området, hvilket ingen sammenhæng har til energiinfrastrukturen. Hvis der skal laves særlige differentieringer for områder med dårlig kollektiv energiforsyning, kræver det altså et helt nyt differentieringsgrundlag, som der ikke eksisterer noget fortilfælde for. Desuden kan der opstå problemer, i forhold til EU-retten, idet EU s energibeskatningsdirektiv ikke umiddelbart rummer mulighed for geografisk differentiering af energiafgifterne. 7. Opsummering I notat er forslået en model til videre diskussion. Det er en forudsætning for modellen, at de forbedrede teknologineutrale skatteog afgiftsvilkår for VE-anlæg ikke skal kunne udvikle sig til en pengemaskine, der skaber forvridninger i forhold til anden elproduktion. Modellen medfører en udvidelse af mulighederne for at lade elmåleren løbe baglæns. Dermed øges mængden af elektricitet der kan opnås elafgiftsfritagelse for. Udvidelsen foreslås begrænset til anlæg på maks.6 kw. For anlæg over 6 kw forbedres vilkårene ved at den skematiske ordning dels udvides til at omfatte fysiske personer, der har andre VE-anlæg over 6 kw end vindmøller dels forhøjes bundfradraget fra kr. til kr. Modellen vil gennem udvidelse af tilbageløbsordningen være en fordel for ejere af små VE-anlæg på husstandsniveau, der forbruger en stor del af deres produktion selv (ved udvidelse af adgangen fritagelse for elafgifter). Modellen vil gennem udvidelse af den skematiske ordning med forhøjet bundfradrag vil være en fordel for fysiske personer, der ejer eller ejer andele i VE-anlæg over 6 kw, der på nuværende tidspunkt sælger el til nettet. Provenutabet er begrænset. Det afhænger dog af udbredelsen af dels små husstandsanlæg, og dels af opstillingen af store vindmøller. Effekterne ved modellen i forhold til mængden af VE, CO2-besparelser, energibesparelser og lokalt medejerskab, kan opsummeres i nedenstående skema: Side 10 af 11

11 Tabel 3: Effekter ved hhv. øget bundfradrag og øget mulighed for tilbageløb VE CO2 Energibesparelse Lokalt medejerskab Måler der løber baglæns Positiv Ingen Negativ Mulig positiv Bundfradrag Positiv Ingen Negativ Mulig positiv Begge elementer i modellen begunstiger mulighederne for at bruge VE-energi. Modellen påvirker ikke CO2-udslippet, idet der tale om kvoteomfattet produktion. Modeller indeholder ingen incitamenter til yderligere energibesparelser, tværtimod vil det samlede forbrug formentlig stige. Endelig øger begge elementer især forhøjelsen af bundfradraget set i sammenhæng med køberetsordningen incitamenterne til lokalt medejerskab. Side 11 af 11

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 384 Offentligt J.nr. 2007-238-0007 Dato: 3. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12.

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Mere om skat af solcelleanlæg

Mere om skat af solcelleanlæg - 1 Mere om skat af solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi Spørgsmål 1: Der anmodes om kommentarer og holdning til Enhedslistens tidligere fremlagte forslag

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) 2012/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Fremsat

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Bygningsintegrerede solcelleanlæg

Bygningsintegrerede solcelleanlæg Bygningsintegrerede solcelleanlæg Status og udfordringer Martin Risum Bøndergaard Workshop: Bygningsintegreret Solenergi Teknologisk Institut 2.10.2012 Rapport Rapport i samarbejde med VE-Byg Kortlægning

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk.

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk. DanmarksVindmøleforening Elemarksvej47 8000ÅrhusC ØkonomiRådgivningen Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Tlf. 9624 2424 Fax. 9624 2425 www.landbonord.dk Sendtpr.mailtiljl@dkvind.dk Brønderslev, den 5. december

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Husstandsvindmøller. www.husstandsvindmolle.org

Husstandsvindmøller. www.husstandsvindmolle.org www.husstandsvindmolle.org Husstandsvindmøller Morten V. Petersen Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Temadag energnet.dk 19.juni 2012

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. "Solcelleordningen" - måling og afregning. Temadag 2011-06-01

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. Solcelleordningen - måling og afregning. Temadag 2011-06-01 Nettomåleordning Solcelleordningen Årsbaseret netto Opbevare solcelle el på nettet v. Chefingeniør Preben Høj Larsen VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund og lovgrundlag Hvem kan gøre

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Plan Solceller gammel ordning Opfølgning Nye regler Husstandsvindmøller Tilslutning til elnet skattepligt Regnskabsmæssig metode

Læs mere

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser John Tang ANALYSER 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 6. Fremtidigt tilskud til landvind 1. UDVIKLING I AFGIFTS- OG TILSKUDSGRUNDLAG Optimalt beskatningssystem

Læs mere