regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg"

Transkript

1 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon: Telefax: J.nr CVR: juni 2010 Redegørelse vedrørende regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Udarbejdet af Helle Tegner Anker, Pernille Aagaard Truelsen og Asger Janfelt 28. juni 2010 side 1 af 55

2 Indhold 1. Indledning og afgrænsning 4 2. Kategorisering af afgasset biomasse fra biogasanlæg Afgasset biomasse Gødning Husdyrgødning Affald Er husdyrgødning bestemt til behandling i biogasanlæg affald? Er afgasset biomasse fra biogasanlæg affald? Regulering ved udbringning Generelle krav EU-retlige rammer - nitratdirektivet Gødskningsloven Slambekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen Konkrete krav vedrørende udbringning Anmeldeordninger og påbudsbeføjelser Natura 2000 og anmeldeordninger VVM Aftale- og indgrebsbeføjelser - Natura 2000 og drikkevand Regulering ved godkendelse af anlæg EU-retlige rammer VVM-direktivet Habitatdirektivet IPPC-direktivet Planloven, herunder VVM-bekendtgørelsen og habitatbekendtgørelsen VVM-reglerne Habitatbekendtgørelsen Miljøbeskyttelsesloven Hvilke biogasanlæg kræver godkendelse Ansøgning om godkendelse Godkendelsens omfang og indhold Vilkår Husdyrbrugloven Biogasanlæg, der kræver miljøgodkendelse Biogasanlæg, der ikke kræver miljøgodkendelse Vilkår om jordbrugsmæssig anvendelse af afgasset biomasse Godkendelse af aftalearealer Alternative reguleringsmodeller Justering af enkelte elementer i den gældende lovgivning 49 side 2 af 55

3 5.1.1 Begrebsmæssig afklaring vedrørende hhv. forarbejdet husdyrgødning og afgasset biomasse fra biogasanlæg Anmeldeordning for udbringning af afgasset biomasse Midlertidige vilkår i godkendelse frem til faktisk etablering af biogasanlæg Præcisering vedrørende biogasanlæg på husdyrbrug Samlet regulering af den jordbrugsmæssige anvendelse af gødning Gældende lovgivning Model for sårbarhedsdifferentieret generel regulering 53 side 3 af 55

4 1. Indledning og afgrænsning Formålet med dette responsum er at afklare de gældende regler for den jordbrugs- eller gødskningsmæssige anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg, hvori der anvendes husdyrgødning. Dette omfatter en gennemgang af dels den generelle regulering af anvendelse af forskellige former for gødningsmidler med fokus på afgasset biomasse fra biogasanlæg, dels en gennemgang af mulighederne for at regulere den gødskningsmæssige anvendelse gennem konkrete vurderinger og godkendelser af biogasanlæg enten som særskilte biogasanlæg eller som en integreret del af et husdyrbrug. Såvel de EU-retlige rammer som den nationale lovgivning analyseres. Derimod vil reguleringen for anden anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg, f.eks. ved forbrænding eller lignende ikke blive behandlet i dette responsum. Heller ikke afgiftsmæssige spørgsmål vil blive berørt. Endvidere vil hverken regulering af lokaliseringsforhold vedrørende biogasanlæg eller forsyningsmæssige aspekter, herunder godkendelse af projekter for biogasanlæg efter varmeforsyningsloven eller aftaler vedrørende levering af biogas, blive berørt. Baggrunden for dette responsum er målsætningen i Grøn Vækst om anvendelse af 50 pct. af husdyrgødningen til energiproduktion gennem etablering af biogasanlæg. Den eksisterende regulering af biogasanlæg er imidlertid spredt på en række love og bekendtgørelser. Særligt reguleringen af den jordbrugsmæssige anvendelse af afgasset biomasse er forskellig alt afhængig af, hvilket regelsæt der finder anvendelse. Ud over den generelle regulering vedrørende gødskning er der for husdyrbrug og de hertil knyttede aktiviteter en særlig regulering af anvendelsen af husdyrgødning dels gennem det såkaldte beskyttelsesniveau og dels gennem konkrete, skærpede vilkår i forhold til sårbare områder. En tilsvarende specifik regulering af natur- og miljøpåvirkning afhængig af områdernes sårbarhed finder ikke umiddelbart anvendelse uden for husdyrbruglovens område. Dette responsum sigter mod at afdække sådanne forskelle i den eksisterende lovgivning. Afslutningsvis vil muligheder for tilpasning og forenkling af lovgivningen blive skitseret. 2. Kategorisering af afgasset biomasse fra biogasanlæg Indledningsvist er det hensigtsmæssigt at afklare begreber og definitioner, der er særligt relevante for kategoriseringen og dermed reguleringen af afgasset biomasse fra biogasanlæg. Som udgangspunkt er det anset for hensigtsmæssigt at anvende begrebet afgasset biomasse om alle restprodukter fra helt eller delvist husdyrgødningsbaserede biogasanlæg. Om afgasset biomasse skal reguleres som husdyrgødning, forarbejdet gødning eller evt. som affald bør nærmere præciseres i de enkelte regelsæt, se afsnit 3. side 4 af 55

5 2.1 Afgasset biomasse Begrebet afgasset biomasse anvendes her som faktisk betegnelse for de produkter, der resterer efter afgasningsprocessen i et husdyrgødningsbaseret biogasanlæg. Sammensætningen af den afgassede biomasse vil i praksis variere og afhænge af indholdet af husdyrgødning og anden tilsat biomasse som f.eks. slagteriaffald regnet på tørstofbasis før afgasning. Begrebet har også et retligt indhold. Afgasset biomasse nævnes særskilt i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) 1 og de tilhørende gødskningsbekendtgørelser 2 samt til dels i bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen), 3 der i bekendtgørelsens 10 dog anvender betegnelsen afgasset affald. Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) 4 nævner ikke selve begrebet afgasset biomasse. Gødning fra biogasanlæg omtales dog i husdyrgødningsbekendtgørelsens 29, stk. 3, under afsætningskrav i forbindelse med bekendtgørelsens harmoniregler. Det retlige indhold af begrebet fastlægges ikke nærmere i de nævnte forskrifter, men må under alle omstændigheder antages også at omfatte den ovennævnte faktiske betydning, hvori begrebet anvendes her. I de følgende afsnit relateres begrebet afgasset biomasse til de mere overordnede begreber gødning, husdyrgødning og affald i EU-retlig og national lovgivning. 2.2 Gødning I nitratdirektivet 5 defineres gødning som ethvert stof, der indeholder en eller flere kvælstofforbindelser, og som tilføres jorden for at øge planternes vækst; det kan omfatte husdyrgødning, reststoffer fra akvakulturbrug og slam fra rensningsanlæg, jf. direktivets artikel 2, litra e. Nitratdirektivets definition kan ikke betragtes som afgrænset til de særligt nævnte kategorier af gødning. Derimod må nitratdirektivets definition anskues ud fra det forhold, at direktivet alene fokuserer på kvælstofforbindelser, der anvendes i landbruget. Generelt må det antages, at det er indholdet af plantenæringsstoffer og anvendelsen til fremme af planters vækst, der er afgørende for, om et produkt kan kategoriseres som gødning eller ej. 1 Lovbekendtgørelse nr. 18 af 8. januar Senest bekendtgørelse nr. 786 af 22. juli 2008 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/ Bekendtgørelse nr af 13. december Bekendtgørelse nr af 19. december Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EFT L 375/1. side 5 af 55

6 Afgasset biomasse fra biogasanlæg, der opfylder disse kriterier, er således omfattet af nitratdirektivets gødningsdefinition og dermed bl.a. af direktivets krav vedrørende udbringning og kvælstofbalance, jf. direktivets bilag III. Lov om gødning og jordforbedringsmidler (gødningsloven) 6 definerer i 2, stk. 1, nr. 1, gødning som et produkt, der er bestemt til fremme af planters vækst, og hvis virkning helt eller overvejende beror på deres indhold af plantenæringsstoffer. Afgasset biomasse fra biogasanlæg vil pga. sit indhold af plantenæringsstoffer i form af kvælstofforbindelser efter omstændighederne således kunne være omfattet af gødningsloven. Gødningsloven regulerer dog ikke selve anvendelsen af de omfattede produkter, men forskellige spørgsmål vedrørende produktion, opbevaring, køb, salg, distribution, import, eksport mv. Uanset at lovens gødningsdefinition nok kan bidrage til begrebsmæssig afklaring i andre sammenhænge, er loven som sådan således uden direkte betydning for kategoriseringen af afgasset biomasse fra biogasanlæg. 2.3 Husdyrgødning Nitratdirektivet skelner, for så vidt angår de obligatoriske foranstaltninger i henhold til direktivets bilag III, mellem husdyrgødning, kunstgødning og anden gødning, jf. bilag III, punkt 3, litra c), nr. ii). Sondringen mellem navnlig husdyrgødning og anden gødning er opretholdt i retspraksis, jf. sag C-161/00 Kommissionen mod Tyskland, præmis 55, hvor det lægges til grund, at ligevægtsprincippet for al gødning ikke påvirker grænseværdierne de såkaldte harmonikrav - i direktivets bilag III, punkt 2, der alene gælder for husdyrgødning og ikke for eventuelle andre former for gødning, der ligeledes indeholder nitrater. Anden gødning omfatter bl.a. slam fra rensningsanlæg, jf. direktivets artikel 2, litra e, gengivet i afsnit 2.2 ovenfor. Husdyrgødning defineres i direktivets artikel 2, litra g, som ekskrementer fra husdyr, eller en blanding af strøelse og ekskrementer fra husdyr, også i behandlet form. Direktivet forholder sig ikke udtrykkeligt til, hvorvidt husdyrgødning i behandlet form også omfatter afgasset biomasse fra biogasanlæg. Afgørende herfor må formentlig være, i hvilket omfang den afgassede biomasse også indeholder andre stoffer end ekskrementer fra husdyr. Definitionen omfatter udtrykkeligt blandinger af netop strøelse og ekskrementer. Andre blandinger vil i princippet herefter ikke være omfattet. Det må i hvert fald gælde blandinger af husdyrekskrementer med stoffer, der utvivlsomt i sig selv må anses for anden gødning i henhold til direktivet, som det f.eks. er tilfældet med spildevandsslam. 6 Lovbekendtgørelse nr. 194 af 12. marts side 6 af 55

7 Afgasset biomasse opfylder således umiddelbart direktivets definition af (behandlet) husdyrgødning, hvis afgasningsprocessen vel at mærke er baseret på husdyrgødning alene. Hvis biomassen før afgasning derimod også indeholder andre stoffer, herunder navnlig spildevandsslam, skal den afgassede biomasse i henhold til nitratdirektivet antageligvis anses for anden gødning. Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) 7 anvender begreberne husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning og handelsgødning. I lovens 12, stk. 3, henregnes afgasset biomasse udtrykkeligt under blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning. I lovens 11, stk. 6, bemyndiges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri endvidere til at fastsætte regler for bestemmelse af kvælstofindholdet i afgasset biomasse, hvori indgår anden organisk gødning end husdyrgødning. Sammenholdt viser bestemmelserne i gødskningslovens 11, stk. 6, og 12, stk. 3, at afgasset biomasse efter gødskningsloven bl.a. kan håndteres som husdyrgødning, men altså også som anden organisk gødning. Bemyndigelsen i gødskningslovens 11, stk. 6, udmøntes i øvrigt løbende ved de årlige gødskningsbekendtgørelser 8. Gødskningsbekendtgørelsens 3, stk. 2, indeholder en definition af forarbejdet husdyrgødning, der omfatter produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, medmindre der sker en efterfølgende forarbejdning. Af definitionen fremgår videre, at forarbejdet husdyrgødning kan omfatte såvel organiske som uorganiske produkter. Husdyrgødningsbekendtgørelsen, 9 der er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, definerer i 3, stk. 1, nr. 1, husdyrgødning som fast gødning, ajle, gylle og møddingsaft fra alle husdyr samt forarbejdet husdyrgødning. Forarbejdet husdyrgødning defineres i 3, stk. 1, nr. 9, som husdyrgødning, der er forarbejdet i et forarbejdningsanlæg, hvorved der skabes produkter, der er forskellige fra udgangsmaterialet med hensyn til tørstofprocent, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer. Husdyrgødningsbekendtgørelsens definition af forarbejdet husdyrgødning undtager derimod ikke afgasset biomasse, sådan som tilfældet er med gødskningsbekendtgørelsen. Det rejser en vis tvivl om fortolkningen af definitionen af forarbejdet husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Henset til den udtrykkelige sondring i gødskningslovens 12, stk. 3 mellem afgasset biomasse og bl.a. forarbejdet husdyrgødning må 7 Lovbekendtgørelse nr. 18 af 18. januar Senest bekendtgørelse nr. 751 af 15. juli 2009 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2009/ Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer. side 7 af 55

8 det imidlertid fastholdes, at afgasset biomasse (heller) ikke skal anses for forarbejdet husdyrgødning i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen uanset fraværet af en tilsvarende undtagelse her. At medtage afgasset biomasse under definitionen af forarbejdet husdyrgødning i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen og dermed dennes anvendelsesområde ville i øvrigt have den utilsigtede følgevirkning, at afgasset biomasse herefter ganske ville være undtaget anvendelsesområdet for slambekendtgørelsen, jf. slambekendtgørelsens 2, stk. 3 (og nedenfor afsnit 3.1.3). Det ville i givet fald gælde al afgasset biomasse uanset indholdet af husdyrgødning regnet på tørstofbasis før afgasning. Det lovtekniske hensyn til en entydig indgang til den generelle regulering via slambekendtgørelsens 10, stk. 1, tilsiger således også, at de to begreber holdes adskilt. Det bidrager ganske vist ikke til klarheden, at harmonireglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 udtrykkeligt i et vist omfang også omfatter gødning fra biogasanlæg, jf. således 29, stk. 3, der stiller krav om skriftlig aftale ved afsætning af sådan gødning. Uanset om udtrykket gødning fra biogasanlægget også omfatter afgasset biomasse, sondrer den samme bestemmelse i 29, stk. 3, dog fortsat mellem biogasanlæg, fællesanlæg og forarbejdningsanlæg. Udtrykket gødning fra biogasanlæg kan derfor heller ikke efter denne bestemmelses terminologi anses for forarbejdet husdyrgødning i den forstand, dette udtryk anvendes i bekendtgørelsens øvrige bestemmelser. Sammenfattende vurderes afgasset biomasse fra biogasanlæg således ikke at kunne anses for husdyrgødning i nitratdirektivets forstand, medmindre det udelukkende er baseret på husdyrgødning. Afgasset biomasse udgør endvidere ikke forarbejdet husdyrgødning i henhold til gødskningsloven og gødskningsbekendtgørelsen. Afgasset biomasse omfattes formentlig heller ikke af definitionen af forarbejdet husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det gælder, selvom denne definition ikke indeholder en udtrykkelig undtagelse for afgasset biomasse, som tilfældet er i gødskningsbekendtgørelsen. De forskellige definitioner af forarbejdet husdyrgødning i henholdsvis gødskningsbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen rejser som nævnt under alle omstændigheder en vis fortolkningstvivl vedrørende husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det anbefales på den baggrund, at de to definitioner bringes i overensstemmelse med hinanden. Man kunne f.eks. overveje at lade undtagelsen for afgasset biomasse udgå af gødskningsbekendtgørelsens definition af forarbejdet husdyrgødning ud fra den betragtning, at de to begreber allerede optræder indbyrdes adskilt i gødskningslovens 12, stk. 3, og at afgasset biomasse er særskilt reguleret i gødskningsbekendtgørelsens 19. Alternativt kan det anbefales udtrykkeligt at henvise til begrebet afgasset biomasse i de regelsæt, hvor det er hensigten, at de pågældende bestemmelser også skal finde anvendelse for afgasset biomasse. 2.4 Affald side 8 af 55

9 Om afgasset biomasse fra biogasanlæg og forud herfor den husdyrgødning, der behandles i anlæggene, skal anses for affald i henhold til affaldsdirektivet, har generel betydning for anlæggenes klassificering bl.a. efter VVM-direktivet og for reguleringen af den efterfølgende jordbrugsmæssige anvendelse af den afgassede biomasse. I det følgende behandles de overordnede spørgsmål om, i hvilket omfang henholdsvis den husdyrgødning, der behandles i anlægget, og den resulterende afgassede biomasse omfattes af den EU-retlige affaldsdefinition i henhold til affaldsrammedirektivet. Det skal allerede her understreges, at spørgsmålet ikke kan besvares generelt. Navnlig for så vidt angår afgasset biomasse, beror spørgsmålet på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder vedrørende stoffernes sammensætning og afsætningsmuligheder. Hvis afgasningsprocessen alene er baseret på husdyrgødning, må affaldsfasen dog generelt kunne anses for ophørt. Den konkrete klassificering af et bestemt stof som affald eller ikke affald foretages i Danmark som udgangspunkt af kommunalbestyrelserne med hjemmel i kapitel 3 i affaldsbekendtgørelsen. 10 Med hensyn til afgasset biomasse reguleres den jordbrugsmæssige anvendelse imidlertid generelt af slambekendtgørelsen henholdsvis husdyrgødningsbekendtgørelsen og ikke ved konkrete tilladelser. Affaldsdefinitionen fungerer i den forbindelse blot som overordnet EU-retlig ramme for reguleringen i de to bekendtgørelser med henblik på at sikre, at affald i form af afgasset biomasse håndteres i overensstemmelse med affaldsdirektivets krav Er husdyrgødning bestemt til behandling i biogasanlæg affald? Affaldsdirektivet 11 definerer generelt affald som ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med. I C-416/02 Kommissionen mod Spanien fastslog domstolen, at gylle som udgangspunkt faldt uden for begrebet affald, hvis det anvendtes som gødning til jorden på bestemte arealer som led i en lovlig praksis for spredning, og hvis opbevaringen heraf alene skete med henblik på spredning. Retsgrundlaget i sagen var det dagældende affaldsdirektiv 75/442 og den retspraksis vedrørende biprodukter, som virksomheden ikke ønsker at skaffe sig af med, der havde udviklet sig i tilknytning hertil. Den generelle definition af affald i det nye affaldsdirektiv svarer til definitionen i de tidligere affaldsdirektiver, senest direktiv 2006/12/EF, som dog yderligere forudsatte, at stoffet eller genstanden henhørte under en af kategorierne i direktivernes bilag. 10 Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald. 11 Direktiv 2008/98/EF om affald og ophævelse af visse direktiver (det nye affaldsdirektiv) ophæver med virkning fra 12. december 2010 de tidligere affaldsdirektiver, herunder det tidligere direktiv 2006/12/EF. side 9 af 55

10 I betragtning 12 i præamblen til det nye affaldsdirektiv konstateres det, at biproduktforordningen 12 bl.a. indeholder bestemmelser om passende kontrol med indsamling, transport, forarbejdning, anvendelse og bortskaffelse af animalske biprodukter, herunder affald af animalsk oprindelse, så det ikke udgør en risiko for dyresundheden og folkesundheden. Det fremgår videre, at affaldsdirektivets tilknytning til biproduktforordningen derfor må tydeliggøres, så regeloverlapning undgås, ved at animalske biprodukter bestemt til anvendelser, der ikke anses for at være affaldsoperationer, udelukkes fra affaldsdirektivets anvendelsesområde. Præambelbetragtningen er nærmere udmøntet i direktivets artikel 2, stk. 2, litra b. Artikel 2, stk. 2, undtager en række nærmere angivne stoffer og genstande fra direktivets anvendelsesområde, for så vidt de er omfattet af anden fællesskabslovgivning. Bestemmelsen i litra b undtager specifikt animalske biprodukter, herunder forarbejdede biprodukter, der er omfattet af biproduktforordningen, undtagen dem, der er bestemt til forbrænding, deponering eller anvendelse i biogas- eller komposteringsanlæg. Det bemærkes herved, at husdyrgødning er omfattet af biproduktforordningen som såkaldt kategori 2-materiale, idet kategori 2 efter forordningens artikel 5, stk. 1, litra a, bl.a. inkluderer gylle og indhold fra fordøjelseskanalen samt alt materiale indeholdende sådanne biprodukter. Af artikel 2, stk. 2, litra b, sammenholdt med præambelbetragtning 12 følger det således, at anvendelse i biogasanlæg anses for en affaldsoperation, og at husdyrgødning bestemt til dette formål omfattes af affaldsdirektivet. Husdyrgødning omfattes derfor ikke også af biproduktforordningen. For god ordens skyld bemærkes det, at en yderligere undtagelsesbestemmelse i affaldsdirektivets artikel 2, stk. 1, litra f, ganske vist bl.a. undtager fækalier fra direktivets anvendelsesområde, der anvendes til fremstilling af energi ved hjælp af processer eller metoder, som ikke skader miljøet eller bringer menneskers sundhed i fare. Undtagelsen gælder efter bestemmelsen imidlertid kun, hvis fækalierne ikke er omfattet af artikel 2, stk. 2, litra b. Uanset fortolkningsresultatet må det medgives, at den lovtekniske udformning af undtagelsesbestemmelserne bidrager til en vis uklarhed. Man kunne i princippet overveje, om husdyrgødning bestemt til biogasproduktion pga. undtagelsen til undtagelsen til undtagelsen i artikel 2, stk. 2, litra b, sidste led, jf. artikel 2, stk. 1, litra f, alligevel forbliver uden for affaldsdirektivets anvendelsesområde. Det ville dog i givet fald stride imod forudsætningerne i præambelbetragtning 12. Henvisningen til artikel 2, stk. 2, litra b, i artikel 2, stk. 1, litra f, må derimod skulle forstås som sigtende til den sidstnævnte bestemmelse som et hele og ikke afhænge af, om husdyrgødning efter at have været vurderet i henhold til artikel 2, stk. 2, litra b i sidste ende falder uden for denne. Efter den engelske tekst til artikel 2, stk. 1, litra f skal husdyrgødning blot 12 Forordning 1774/2002/EF om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. side 10 af 55

11 være covered af artikel 2, stk. 2, litra b, for, at det er denne bestemmelse og ikke artikel 2, stk. 1, litra f, der afgør, om direktivet finder anvendelse. Det taler også for, at henvisningen sigter til bestemmelsen som et hele, dvs. til, om produkterne i det hele taget er omfattet af biproduktforordningen. Også efter en nærmere gennemgang af bestemmelsernes lovtekniske udformning må det således antages, at husdyrgødning bestemt til anvendelse i biogasanlæg skal anses for affald. Sammenfattende omfattes husdyrgødning bestemt til biogasproduktion således af affaldsdirektivets anvendelsesområde. Uanset at direktivet principielt tillægger behandling i biogasanlæg karakter af en affaldsoperation, kan det ikke generelt udelukkes, at husdyrgødning bestemt til sådan behandling efter en nærmere vurdering vil falde uden for affaldsdefinitionen i konkrete tilfælde. Der kan teoretisk være tale om situationer, hvor afgasningsprocessen er baseret på husdyrgødning alene, og indgangsmaterialet således udelukkende indeholder stoffer, der fra processens begyndelse har været tiltænkt jordbrugsmæssig anvendelse på bestemte arealer som led i en lovlig praksis for spredning, sammenlign herved domstolens præmisser i Kommissionen mod Spanien. Principielt må det imidlertid fastholdes, at selve afgasningsprocessen efter direktivet anses for en affaldsoperation med den virkning, at biogasanlæg dels skal godkendes i henhold til selve affaldsdirektivet, dels skal anses som affaldsbehandlingsanlæg efter såvel IPPC-direktivet som VVM-direktivet Er afgasset biomasse fra biogasanlæg affald? Behandlingen af husdyrgødning og anden organisk gødning i biogasanlæg svarer i affaldsdirektivets forstand til, at affaldet nyttiggøres, jf. direktivets artikel 4, stk. 1, litra d, der som eksempel på sådan nyttiggørelse netop nævner energiudnyttelse. Som nævnt ovenfor anses afgasning i biogasanlæg for en affaldsoperation. Om den resulterende afgassede biomasse også må anses for affald, afhænger af, om nyttiggørelsen har bragt affaldsfasen til ophør, jf. direktivets artikel 6, stk. 1. Bestemmelsen fastlægger følgende kriterier for, at nyttiggjort affald ophører med at være affald (end of waste-kriterier): a) stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål, b) der findes et marked for eller en efterspørgsel efter et sådant stof eller en sådan genstand, c) stoffet eller genstanden opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever op til gældende lovgivning og normer vedrørende produkter, og d) anvendelsen af stoffet eller genstanden får ikke generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. Kriterierne skal ifølge bestemmelsen om nødvendigt omfatte grænseværdier for forurenende stoffer og skal tage hensyn til stoffets eller genstandens miljøskadelige virkninger. side 11 af 55

12 Opfyldelsen af kriterierne a og c volder næppe generelt problemer i forhold til den afgassede biomasse, der jo anvendes til jordbrugsformål i praksis, og afhængig af indholdet af husdyrgødning regnet på tørstofbasis omfattes af de generelle krav vedrørende opbevaring og anvendelse i enten slambekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. slambekendtgørelsens 10 og afsnit nedenfor. De afgørende kriterier bliver herefter b og d. På det foreliggende grundlag kan det næppe generelt vurderes, hvorvidt der findes et marked for eller en efterspørgsel på den afgassede biomasse, der opfylder kravene i kriterium b. Afsætningsmulighederne for afgasset biomasse må dog bl.a. antages at afhænge af lokale forhold som følge af de begrænsede distributionsmuligheder over større afstande. Vurderingen af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger ved at anvende stoffet, jf. kriterium d, beror i overvejende grad på fagkyndige overvejelser og må ligeledes foretages konkret for de enkelte stoffer eller stoftyper. Er afgasningsprocessen baseret på husdyrgødning alene, må samtlige end of wastekriterier dog antageligvis kunne anses for opfyldt, og husdyrgødningen vil ophøre med at være affald, forudsat at den afgassede biomasse anvendes jordbrugsmæssigt i overensstemmelse med domstolens præmisser i C-416/02 Kommissionen mod Spanien. Anvendelsen af den generelle danske regulering af den jordbrugsmæssige anvendelse i henholdsvis slambekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen påvirkes i praksis næppe af, om husdyrgødningen i det konkrete tilfælde efter at have gennemgået en nyttiggørelsesoperation i form af afgasning, ophører med at være affald i henhold til end of waste-kriterierne i affaldsdirektivets artikel 6. Det vil dog i disse tilfælde principielt være muligt at ansøge kommunalbestyrelsen om at få det nyttiggjorte affald klassificeret som ikke-affald efter affaldsbekendtgørelsens kapitel Regulering ved udbringning Dette afsnit vil nærmere gennemgå reglerne for udbringning af husdyrgødning og andre gødningsstoffer som led i jordbrugsmæssig anvendelse. Udbringning af gødning er som udgangspunkt reguleret ved generelle regler, bl.a. i medfør af gødskningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Der er i begrænset omfang mulighed for en konkret regulering af udbringning af gødning i forhold til særligt sårbare natur- eller miljøinteresser, bl.a. gennem anmeldelses- og vurderingskrav samt aftale- og påbudsbeføjelser. Regulering af udbringning gennem en godkendelse eller tilladelse til et biogasanlæg eller et husdyrbrug behandles nærmere nedenfor under afsnit Generelle krav side 12 af 55

13 3.1.1 EU-retlige rammer - nitratdirektivet Nitratdirektivet sigter mod at nedbringe og forebygge yderligere forurening af vandmiljøet med nitrater fra landbruget. Direktivet er således specifikt rettet mod landbrugets forhold og direktivet omfatter principielt al landbrugsmæssig håndtering af gødning, se nærmere ovenfor om direktivets definition af gødning. De enkelte krav varierer dog alt afhængigt af, om der er tale om husdyrgødning eller andre former for gødning. Direktivet indeholder tre hovedelementer, dels identificering og udpegning af nitratsårbare zoner eller områder, dels særlige foranstaltninger der skal iværksættes inden for de pågældende områder, og endelig krav om overvågning af nitratkoncentrationen i vandmiljøet. 13 Sidstnævnte vil ikke blive nærmere omtalt i dette notat. Med udpegningen af nitratsårbare zoner giver direktivet mulighed for en regional differentiering af kravene til landbrugets gødningshåndtering ud fra sårbarheden i vandmiljøet mht. nitrat. Udgangspunktet er at oplande til alle vandområder såvel overfladevand som grundvand der er eller kan blive berørt af nitratforurening, 14 skal udpeges som sårbare zoner. Medlemsstaterne kan imidlertid vælge at lade nitratdirektivets krav til gødningshåndtering gælde for hele landet, hvorved kortlægnings- og udpegningspligten ikke gælder, jf. direktivets art. 3, stk. 5. Denne løsning er valgt i Danmark, der i sin helhed principielt er udpeget som nitratsårbar zone. Nitratdirektivets krav til gødningshåndtering består dels af nogle såkaldte generelle foranstaltninger, jf. artikel 4, der skal gælde for alle landmænd både inden for og uden for nitratsårbare zoner, dels af nogle specifikke foranstaltninger, der kun skal gælde inden for de sårbare zoner, jf. artikel 5. De generelle foranstaltninger skal bestå af et kodeks for godt landmandsskab, der ifølge art. 4 skal følges på et frivilligt grundlag for arealer, der ikke er udpeget som nitratsårbare zoner. De specifikke foranstaltninger som i Danmarks tilfælde gælder for hele landet skal udformes som såkaldte handlingsprogrammer, der skal indeholde nærmere angivne bindende foranstaltninger, jf. art De bindende foranstaltninger, der som minimum skal gælde i de nitratsårbare zoner, er angivet i direktivets bilag III. Det omfatter bl.a. et krav om, at der skal ske en begrænsning af tilførslen af gødning, der er baseret på ligevægt mellem afgrødens forventede kvælstofbehov og den tilførte gødning, jf. bilag III pkt Dette ligevægtseller kvælstofbalancekrav gælder i forhold til al gødningstilførsel, herunder også ved tilførsel af afgasset biomasse fra biogasanlæg. Det er af EU-domstolen fastslået, at reglerne skal udformes som anvendelsesnormer under hensyntagen til alt indgående 13 Se bl.a. H.T. Anker i E.M. Basse (red.): Miljøretten bind 4, kap. 5 afsn , s. 659ff. 14 De nærmere kriterier for kortlægning af sådanne vandområder er den mulige overskridelse af grænseværdien på 50 mg nitrat/l eller risikoen for eutrofiering, jf. direktivets bilag I. 15 Tidsfristen for medlemsstaternes gennemførelse af de i handlingsprogrammerne bindende foranstaltninger var d. 20. december side 13 af 55

14 og udgående kvælstof, herunder også kvælstoftilførsel via kvælstoffikserende planter mv. 16 De bindende foranstaltninger skal også omfatte perioder, hvor tilførsel af visse former for gødning er forbudt, jf. bilag III pkt Dette gælder ligeledes alle former for gødning, men det er dog ikke præciseret i direktivet under hvilke omstændigheder, der skal være et forbud. Et forbud må antages at være nødvendigt, når gødskning ud fra f.eks. klimatiske forhold el. lign. kan give anledning til forureningsproblemer. 17 Bindende foranstaltninger, der alene retter sig mod husdyrgødning, omfatter krav om maksimal mængde husdyrgødning (i Danmark kaldet harmonikrav) samt krav om fornøden opbevaringskapacitet. Det fremgår af nitratdirektivets bilag III pkt. 2, at det skal sikres, at der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til 170 kg N/ha. Der er dog mulighed for med Kommissionens godkendelse at tillade udbringning af større mængder husdyrgødning under visse betingelser. Kravet om opbevaringskapacitet er i nitratdirektivets bilag III pkt. 1.2 formuleret som et krav om, at opbevaringskapaciteten skal være større end den, der er påkrævet til opbevaring i den længste periode, hvor tilførsel til jorden i den sårbare zone er forbudt. Det erindres her, at afgasset biomasse baseret på husdyrgødning og andre stoffer udgør gødning, men ikke husdyrgødning, i nitratdirektivets forstand, jf. ovenfor afsnit 2.2 og 2.3. I øvrigt stiller nitratdirektivet i art. 5, stk. 5, krav om fastsættelse af supplerende foranstaltninger, såfremt de bindende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at nå direktivets mål om at nedbringe og forebygge yderligere nitratforurening Gødskningsloven Gødskningsloven 18 har til formål at begrænse udledningen af kvælstof fra navnlig jordbruget, jf. lovens 1. Loven gælder efter 2 generelt for personer, der driver virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf. Ud fra forskellige kriterier vedrørende omsætningen samt husdyrbesætningens størrelse, arealmæssige tæthed og mængden af modtaget organisk gødning afgrænses en kreds af større virksomheder, hvis ejere skal registreres, jf. 2, stk. 2, og en kreds af mindre virksomheder, hvis ejere kan registreres, jf. 2, stk. 3. Loven opererer med årlige planperioder, hvorved forstås perioden fra den 1. august til den 31. juli. For hver planperiode udstedes med hjemmel i loven de tilhørende årlige gødskningsbekendtgørelser C-322/00 Kommissionen mod Nederlandene, bl.a. præmis Se også C-322/00 Kommissionen mod Nederlandene præmis Lovbekendtgørelse nr. 18 af 8. januar Senest bekendtgørelse nr. 751 af 15. juli 2009 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2009/2010. side 14 af 55

15 Loven og gødskningsbekendtgørelserne indeholder regler om gødskning, herunder om fastsættelse af virksomhedens kvælstofkvote, samt om plantedække, om gødningsplanlægnings- og regnskabskrav og om administrationen af loven. Den følgende gennemgang omfatter de regler, der har særlig betydning for virksomhedernes afsætning og modtagelse af afgasset biomasse. Reglerne om plantedække behandles f.eks. således ikke. Reglerne om gødskning bygger på en kvoteordning, hvorefter registrerede og registreringspligtige virksomheders forbrug af kvælstof til gødningsformål ikke må overstige virksomhedens kvote for kvælstof, jf. lovens 5. Virksomhedens samlede kvoter for planperioden beregnes efter 6 som summen af kvoterne for de enkelte marker i virksomheden, som igen beregnes på grundlag af markens størrelse, afgrøde, forfrugten og afgrødens kvælstofnorm i det pågældende klimaområde og jordbonitet. Lovens 7-9 indeholder regler om ændring i kvælstofkvoterne f.eks. som erstatning for etablering af pligtige efterafgrøder. Virksomhedens samlede forbrug af kvælstof beregnes efter 10 som summen af forbruget af kvælstof i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og handelsgødning. Husdyrgødning, der afsættes til biogasanlæg, og afgasset biomasse, der leveres til virksomheden, behandles indbyrdes uafhængigt i relation til virksomhedens kvælstofregnskab. Den totale mængde af kvælstof i husdyrgødning beregnes efter 11, stk. 1, som virksomhedens egenproduktion korrigeret for lagerforskydninger samt modtaget og afsat kvælstof i husdyrgødning inden for planperioden. Virksomheden kan efter 11, stk. 4, fratrække kvælstof i husdyrgødning, der er afsat til bl.a. biogasanlæg. Virksomheder, som har eget biogasanlæg mv., kan endvidere fratrække kvælstofindholdet i gødningsprodukter herfra, der afsættes uden for virksomheden. Den totale mængde og forbruget af kvælstof i anden organisk gødning beregnes efter 12, stk. 3, og 13, stk. 1, og efter regler i gødskningsbekendtgørelsen fastsat i henhold til de ovennævnte bemyndigelser i lovens 11, stk. 6, og 13, stk. 2. Afgasset biomasse er udtrykkeligt omfattet af 12, stk. 3. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen består afgasset biomasse typisk af husdyrgødning fra svin, kvæg mv. i form af gylle, samt anden organisk gødning i form af organiske affaldsprodukter fra f.eks. slagterier, træindustri mv. Efter gødskningsbekendtgørelsens 19 beregnes kvælstofindholdet for afgasset biomasse på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i henholdsvis husdyrgødning og anden organisk gødning, der er tilført biogasanlægget. Biogasanlæg, der leverer afgasset biomasse til jordbrugsformål, kan også få kvælstofindholdet bestemt ved analyse af repræsentative prøver på særligt autoriserede laboratorier. Hverken gødskningsloven eller gødskningsbekendtgørelsen fastlægger krav til indholdet af husdyrgødning i den afgassede biomasse som betingelse for at lade den afgassede biomasse indgå i beregningen af det samlede kvælstofforbrug. Også side 15 af 55

16 afgasset biomasse, der skal opbevares og behandles efter slambekendtgørelsens regler (se også afsnit 3.1.3), fordi andelen af husdyrgødning i tørstoffet før afgasning er 75 pct. eller derunder, indgår således i virksomhedens kvælstofregnskab, jf. herved også slambekendtgørelsens 21, stk. 1. Den forholdsvis vide afgrænsning af begrebet afgasset biomasse bidrager til at sikre, at kvælstof, der afsættes til og modtages fra biogasanlæg, fortsat er undergivet gødskningslovens regulering uanset sammensætningen mellem husdyrgødning og anden organisk gødning. Det stemmer med lovens overordnede formål om at begrænse kvælstofudledning fra landbruget generelt, dvs. fra alle gødningskilder Slambekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen På miljøbeskyttelseslovens område er de generelle krav til udbringningen fastlagt i henholdsvis husdyrgødningsbekendtgørelsen 20 og slambekendtgørelsen. 21 Dele af husdyrgødningsbekendtgørelsen har endvidere hjemmel i husdyrbrugloven. Husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesområde Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opbevaring og anvendelse omfatter navnlig husdyrgødning, herunder forarbejdet husdyrgødning, og ensilage. Afgasset biomasse anses som nævnt i afsnit 2.3 ikke for (forarbejdet) husdyrgødning og omfattes som udgangspunkt derfor ikke af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det følger imidlertid af slambekendtgørelsen, at afgasset biomasse med over 75 % husdyrgødning er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opbevaring og anvendelse. Herudover omfatter visse af husdyrgødningsbekendtgørelsens harmoniregler udtrykkeligt også gødning fra biogasanlæg, jf. afsnit 2.3 ovenfor med omtale af bekendtgørelsens 29, stk. 3, uden at sådan gødning dog anses for forarbejdet husdyrgødning i bekendtgørelsens forstand. Slambekendtgørelsens anvendelsesområde Slambekendtgørelsen fastsætter regler om anvendelse af affald til jordbrugsformål, jf. bekendtgørelsens 1. Bekendtgørelsen indeholder ingen egen definition af affald, men omfatter efter 2, stk. 1, affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder, herunder biologisk behandlet affald, processpildevand og spildevandsslam, i det omfang affaldet påtænkes anvendt til jordbrugsformål. 2, stk. 2-4, indeholder en række undtagelser fra bekendtgørelsens anvendelsesområde. Således undtages efter 2, stk. 3, affald der kan udbringes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Indholdsmæssig afgrænsning, jf. slambekendtgørelsens 10 Opbevaring og anvendelse af affald, der tilføres husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg, reguleres med udgangspunkt i slambekendtgørelsens Bekendtgørelse nr af 19. december Bekendtgørelse nr af 13. december side 16 af 55

17 Efter bestemmelsen i 10, stk. 1, finder reglerne om opbevaring og anvendelse af forarbejdet husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen 22 anvendelse, hvis det afgassede affald indeholder mere end 75 pct. husdyrgødning regnet på tørstofbasis før afgasning. Afgasset biomasse med lavt indhold af husdyrgødning er fortsat i det hele undergivet reguleringen i selve slambekendtgørelsen. For afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning kan man overveje, om slambekendtgørelsen fortsat regulerer andre spørgsmål end opbevaring og anvendelse af affald i snæver forstand, eftersom det kun er husdyrgødningsbekendtgørelsens regler vedrørende disse forhold, der henvises til i slambekendtgørelsens 10, stk. 1. Problemstillingen kompliceres yderligere af bestemmelsen i slambekendtgørelsens 22, stk. 5, hvorefter husdyrgødningsbekendtgørelsen træder i stedet for bestemmelserne i slambekendtgørelsens 22, stk. 1 og 2, for affald, der består af mere end 75 pct. husdyrgødning regnet på tørstofbasis før afgasning. Slambekendtgørelsens 22, stk. 1 og 2 fastsætter grænserne for den årlige tilførsel af næringsstoffer i form af affald og husdyrgødning. Det fremgår ikke, om bestemmelsen i slambekendtgørelsens 22, stk. 5, ved at lade disse grænser erstatte af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen supplerer eller erstatter den mere generelle henvisning i slambekendtgørelsens 10, stk. 1, for så vidt angår afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning. Det er således et spørgsmål, om bestemmelserne i slambekendtgørelsens kapitel 3 om grænseværdier, prøveudtagning og analyser fortsat gælder for afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning ved siden af reglerne om opbevaring og anvendelse i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Tilsvarende kan anføres om påbuds- og forbudsbeføjelserne i slambekendtgørelsens 32, der ikke modsvares af lignende bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsens høringsudkast til vejledning, punkt , efterlader umiddelbart det indtryk, at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opbevaring og anvendelse kun erstatter dele af slambekendtgørelsen, navnlig dennes kapitel 8: 22 Slambekendtgørelsens 10 afspejler ikke, at bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. efter udstedelsen af slambekendtgørelsen og med virkning fra den 1. januar 2007 er erstattet af den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 finder med visse overgangsbestemmelser herefter alene anvendelse over for hundehold m.v. og anlæg til hunde m.v. I det følgende lægges det rent fremstillingsmæssigt til grund, at slambekendtgørelsens 10 henviser til den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse, idet det understreges, at en sådan fortolkning i strid med ordlyden næppe kan anses for holdbar f.eks. i forbindelse med en eventuel straffesag. Det forudsættes således, at slambekendtgørelsens 10 snarest muligt ændres, så bestemmelsen henviser til den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse. side 17 af 55

18 Slambekendtgørelsen omfatter ikke husdyrgødning, ajle, gylle og møddingsaft samt mælkerumsvand og vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisikker og lignende fra almindelig landbrugsbedrift. Endvidere er forarbejdede blandinger af affald og husdyrgødning heller ikke omfattet af slambekendtgørelsens regler for opbevaring og udspredning (kapitel 8), hvis blandingerne opfylder kravet i bekendtgørelsens 10 om mere end 75 % husdyrgødning i blandingen beregnet på tørstofbases før forarbejdning. Slambekendtgørelsens øvrige regler finder stadig anvendelse for blandinger af affald med mere end 75 % husdyrgødning. Disse affaldsprodukter reguleres i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om husdyrhold og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen), se bilag A. Retsstillingen må på det foreliggende grundlag anses for uklar. Det anbefales, at forholdet mellem de to bekendtgørelser præciseres ved en ændring af slambekendtgørelsens 10 og 22, stk. 5, således at det nærmere fremgår, om eksempelvis slambekendtgørelsens regler om grænseværdier, prøveudtagning og analyser fortsat gælder for afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning, uanset at selve udbringningen reguleres ved husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opbevaring og anvendelse af afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning Afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning, dvs. mere end 75 pct. regnet på tørstofbasis før afgasning, opbevares og anvendes efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for forarbejdet husdyrgødning, jf. henvisningen i slambekendtgørelsens 10, stk. 1. Forarbejdet husdyrgødning defineres i husdyrgødningsbekendtgørelsen overordnet som husdyrgødning, jf. 3, nr. 1, og herudover som henholdsvis fast gødning eller flydende husdyrgødning afhængig af tørstofprocenten for den forarbejdede fraktion. Er tørstofprocenten under 12, defineres stoffet som fast gødning og ellers som flydende gødning, jf. bekendtgørelsens 3, nr. 2 og 3. Sondringen har navnlig betydning for, hvilke regler der gælder for opbevaringen. Reglerne om opbevaring af fast gødning findes i bekendtgørelsens kapitel 4. Fast gødning må (kun) oplagres på møddinger eller i lukkede containere på befæstede arealer, jf. bekendtgørelsens 8. De nærmere krav til møddinger og befæstede arealer fremgår af Fast gødning kan med kommunalbestyrelsens tilladelse endvidere i særlige tilfælde opbevares i markmødding, hvis en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene ikke er mulig, jf. 9, stk. 2. Tilladelsen skal være ledsaget af vilkår som angivet i 9, stk. 3. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand reguleres i bekendtgørelsens kapitel 6. Efter 15, stk. 1, skal opbevaringsbeholderne være udført af bestandige materialer og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning, herunder fra omrøring, overdækning og tømning. 15, stk. 2 og 3, omhandler kommunalbestyrelsens tilsynsbeføjelser ved risiko for sprængning af en beholder eller anbringelse af en beholder, der ved driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre al- side 18 af 55

19 vorlige skader på vandindvindingsanlæg mv. 16 indeholder regler om overdækning af beholdere. Reglerne om anvendelse af husdyrgødning generelt findes i bekendtgørelsens kapitel 9. Næringsstofferne i husdyrgødning må efter 23, stk. 1, kun tilføres afgrøder, og afgrøderne skal indeholde en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge gødskningsloven med tilhørende bekendtgørelser. 23, stk. 2, omhandler afbrænding af husdyrgødning som affald. Husdyrgødningsbekendtgørelsen udgør i den forbindelse en generel undtagelse fra kravet om tilladelse i miljøbeskyttelseslovens 19 ved udledning af forurenende stoffer til jord og grundvand. Dette krav må formentlig også anses for fraveget, for så vidt angår afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning, der udbringes efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler i henhold til slambekendtgørelsens 10, stk. 1. Problemstillingen knytter sig imidlertid til de afgrænsningsspørgsmål, der som nævnt ovenfor bør afklares i forbindelse med en kommende ændring af slambekendtgørelsens 10. Bekendtgørelsens 24, stk. 1, begrænser udbringningen af husdyrgødning generelt på lørdage samt søn- og helligdage, mens stk. 2-4 særligt regulerer udbringningen af flydende husdyrgødning, der som udgangspunkt skal ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende. Udbringning af husdyrgødning generelt må ikke give anledning til unødige gener, jf. stk. 5. Tidspunkter for udbringning i forhold til de årlige høstperioder reguleres i 25. De årstidsmæssige begrænsninger vedrører overvejende flydende husdyrgødning. Endelig fastlægger 26 generelle krav til udbringningen af såvel flydende husdyrgødning som fast gødning på ubevoksede arealer, ligesom husdyrgødning generelt samt ensilage og spildevand ikke må udbringes på en sådan måde og på sådanne arealer, at der er fare for tilstrømning til søer eller vandløb ved tøbrud eller regnskyl. Harmonireglerne findes i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10. På en landbrugsbedrift må der som udgangspunkt højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,4 dyreenheder per hektar per planperiode, jf. 27, stk indeholder regler om beregningen af henholdsvis mængden af udbragt husdyrgødning, jf. stk. 1, og om opgørelsen af harmoniarealer, jf. stk. 2. For afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning omregnes de med affald tilførte mængde kvælstof til dyreenheder, således at maksimalt 100 kg totalkvælstof svarer til 1 dyreenhed, jf. slambekendtgørelsens 10, stk. 2, og 22, stk. 5. Regler om afsætning af overskydende husdyrgødning findes i 29. Overskydende afgasset biomasse kan afsættes efter 29, stk. 2, ved deklarering i henhold til gødningsloven og indberetning efter gødskningsloven, eller efter 29, stk. 3, under forudsætning af skriftlig aftale. Opbevaring og anvendelse af afgasset biomasse med lavt indhold af husdyrgødning side 19 af 55

20 Afgasset biomasse med lavt indhold af husdyrgødning, dvs. 75 pct. eller derunder regnet på tørstofbasis før afgasning, opbevares og anvendes efter reglerne i slambekendtgørelsen, som på enkelte punkter dog også henviser til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Affald, som er optaget på slambekendtgørelsens bilag 1, kan uden forudgående tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 anvendes til jordbrugsformål i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 3-9, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at afgasset biomasse (med lavt indhold af husdyrgødning) ikke optræder på listen i slambekendtgørelsens bilag 1 over affald med jordbrugsmæssig værdi, der kan anvendes uden forudgående tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19. En undtagelse fra kravet om tilladelse forudsætter principielt, at afgasset biomasse optages særskilt i bekendtgørelsens bilag 1. Det gælder, selvom de enkelte bestanddele måtte fremgå hver for sig, som det f.eks. er tilfældet med spildevandsslam. Under alle omstændigheder forekommer det hensigtsmæssigt at kategorisere afgasset biomasse i forhold til de (andre) affaldsprodukter, der udtrykkeligt kan udbringes uden tilladelse i henhold til bilaget i hvert fald i det omfang, der er tale om husdyrgødningsbaserede anlæg, hvor der alene iblandes organisk materiale eller affald svarende til de på bilag 1 angivne kategorier. Det må derfor antages at bero på en lapsus, at der ikke er taget stilling til afgasset biomasse i bilag 1. Den generelle regulering i slambekendtgørelsen adskiller sig navnlig fra husdyrgødningsbekendtgørelsen ved at stille krav om overholdelse af grænseværdier, jf. 6, stk. 1, og om prøveudtagning og analyser, jf. 7, stk. 1. Endvidere kan fremhæves anmeldeordningen i bekendtgørelsens 13, stk. 4, hvorefter affaldsproducenten ved indgåelse af aftale om levering af affald til bruger skal sende kopi af aftalen, deklaration samt kort med angivelse af, hvor affaldet forventes udspredt til kommunalbestyrelsen. Anmeldeordningen omfatter også levering af afgasset biomasse fra biogasanlæg, der sker i henhold til aftale med henblik på udbringning, men i sagens natur ikke levering af afgasset biomasse fra eget gårdanlæg, der forudsættes at ske aftalefrit. Opbevaring af affaldet kan efter slambekendtgørelsens 19, stk. 1, ske uden tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19, hvis det sker på et opbevaringsanlæg, der er placeret, indrettet og drevet i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav, og hvis der ikke opbevares en større mængde affald, end bruger selv kan anvende i indeværende og kommende vækstsæson. Det må antages, at de specifikke krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som slambekendtgørelsens 19, stk. 1, sigter til, afhænger af tørstofprocenten i affaldet efter samme kriterier som beskrevet ovenfor vedrørende afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning. Anvendelsen i snæver forstand af affaldet reguleres i slambekendtgørelsens kapitel 8. De pågældende bestemmelser i regulerer overordnet set samme forhold, side 20 af 55

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil.

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil. J.nr. MST-1240-00710 Bilag til høringsnotat om: Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1. Generelle bemærkninger 2. Sondringen

Læs mere

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Bilag 2: Kommentarer til Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål samt Notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse og ændring af slambekendtgørelsen

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Kopi sendt til Linda Bagge, bagge@mst.dk KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om anvendelse

Læs mere

Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering

Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Erhverv J.nr. MST-1240-00710 Ref. AMADS Den 4. maj 2017 Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering Miljøstyrelsen sender hermed udkast til en række

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge.

Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge. REFA Kettinge Forsyning ApS Energivej 4 4800 Nykøbing F. 02-10-2014 Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge. Afgørelse Combineering har søgt om levering af affaldssprit på

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga... Page 1 of 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Biogas > Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas Oprettet: 02-12-2015 Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 C(2012) 7182 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 23.10.2012 om godkendelse af en undtagelse på anmodning af Kongeriget Danmark i henhold til Rådets

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål Krav Opbevaring Udbringning Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål I folderen kan du læse mere om hvilke krav og anbefalinger der er, når du får leveret, opbevarer og udbringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Hans Juel Nielsen Holstebrovej Spøttrup. Den 13. februar 2017

Hans Juel Nielsen Holstebrovej Spøttrup. Den 13. februar 2017 Hans Juel Nielsen Holstebrovej 440 7860 Spøttrup Den 13. februar 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt ved udbringning af biofiber på arealer tilhørende Holstebrovej 440, 7860 Spøttrup Ansøgt projekt Skive

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 5 Offentligt Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Indhold 1. Det miljøfaglige grundlag

Læs mere

Overimplementering i DK - sammenligning med andre lande?

Overimplementering i DK - sammenligning med andre lande? Overimplementering i DK - sammenligning med andre lande? Helle Tegner Anker KU/Science Natur & Miljø 2014 Oversigt Overimplementering som begreb Hvad er overimplementering? Det EU-retlige perspektiv Forskellige

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Projekt Biogas og Miljø

Projekt Biogas og Miljø Projekt Biogas og Miljø Nedsættelse af sagsbehandlingstiden vedr. myndighedsbehandlingen af et biogasanlæg Cand. agro. Erik Kolding Skive Kommune Agro Business Park, den 18. september 2013 Deltagerne i

Læs mere

Der tages udgangspunkt i de hovedregelsæt, der regulerer anvendelsen af husdyrgødning, dette er næringsstoffer, dvs. N og P.

Der tages udgangspunkt i de hovedregelsæt, der regulerer anvendelsen af husdyrgødning, dette er næringsstoffer, dvs. N og P. Husdyrreguleringsudvalget Referenceanalyse: Kortlægning af regler i Miljøministeriet og Fødevareministeriet Den 25. oktober 2010 J.nr. PD 10-410-000020 Sekretariatet Ref. MTH/nimks Kortlægning af regler

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Den 14. december 2016 J.nr. MST-1249-00131 Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Baggrund Regler

Læs mere

Høring af ny husdyrgødningsbekendtgørelse (opdatering af husdyrefterafgrødekrav) med tilhørende kortbekendtgørelser

Høring af ny husdyrgødningsbekendtgørelse (opdatering af husdyrefterafgrødekrav) med tilhørende kortbekendtgørelser Til høringsparterne J.nr. 2017-12160 Landbrug og forskning Ref. LISVI/IRNMA Den 18. december 2017 Høring af ny husdyrgødningsbekendtgørelse (opdatering af husdyrefterafgrødekrav) med tilhørende kortbekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8025-000129 Ref. JEJENS Den 19/12-2016 Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Hovedindholdet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsen afløser den gældende

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække LBK nr 388 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000003 Senere ændringer

Læs mere

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017 Landbrug og Forskning J.nr. 2017-11639 Ref. irnma Den 24. november 2017 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om meddelelse af dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Levering til biogas: - betydning for ejendommens miljøgodkendelse - langsigtede fordele

Levering til biogas: - betydning for ejendommens miljøgodkendelse - langsigtede fordele Levering til biogas: - betydning for ejendommens miljøgodkendelse - langsigtede fordele Miljørådgiver Peder Chr. Thomsen Jysk Landbrugsrådgivning Juni 2013 Levering til biogasanlæg betydning for godkendelser

Læs mere

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING J.nr.: 7510479 SFS/STTA Notat om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING Miljøstyrelsen har bedt mig vurdere, om der i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 i Rådets direktiv af 21. maj

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark?

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Faglig aften: Biogasanlæg på Djursland - hvilken betydning kan det få for din bedrift? v. Henrik Høegh viceformand, Dansk Landbrug formand, Hvorfor skal

Læs mere

Klage over sagsbehandlingen omkring din møddingsplads

Klage over sagsbehandlingen omkring din møddingsplads Niels Christian Blumensaadt Valdemarsgade 43 Ørslevvej 141 Postboks 200 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 12/14633 Dokumentnr.: 138498/13 Sagsbehandler: Ulla

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

NaturErhvervsstyrelsen har d. 31. marts 2016 sendt ovennævnte forordningsforslag i høring.

NaturErhvervsstyrelsen har d. 31. marts 2016 sendt ovennævnte forordningsforslag i høring. Dato 13. april 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Email miljobio@naturerhverv.dk Vedr. sagsnr 16-8099-000002 Landbrug & Fødevarers kommentar til Kommissionens forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. marts 2004 J.nr.: 03-33/350-0012 lmp Afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-12412-00073 Ref. lisvi Den 22. september 2015. Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse

Erhverv J.nr. MST-12412-00073 Ref. lisvi Den 22. september 2015. Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse Erhverv J.nr. MST-12412-00073 Ref. lisvi Den 22. september 2015 Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse Bekendtgørelsesudkastet indeholder følgende nye elementer:

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 11. december 2014 Sagsnr.: 28462 FVM 356 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af

Læs mere

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Landbrugsafdelingen i ØL Biogaskonference 2017 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug muligheder og fremtidige perspektiver Annette V. Vestergaard,

Læs mere

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Bilag til miljøgodkendelse af Klosterhedevej 25, Struer Kommune Bilag 1. Udspredningsarealer Bilag 2. Ejendommen ift. naboer og 3 Bilag 3. Udspredningsarealer og 7-arealer Bilag 4. Udspredningsarealer

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Fremsat den 1. april 2016 af Christian Poll (ALT), Maria Reumert Gjerding (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremsat den 1. april 2016 af Christian Poll (ALT), Maria Reumert Gjerding (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) 2015/1 BSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Christian Poll (ALT), Maria Reumert Gjerding (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 3 Offentligt Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Indhold Formål og baggrund Ny generel husdyrarealregulering

Læs mere

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Den 4. maj 2017 Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Denne høring af ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en følge af ny husdyrregulering. Der har fra den 21. marts til den 25.

Læs mere

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det?

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? EnviNa-kursus d. 28. oktober 2015 i Horsens v./ Miljøfaglig konsulent Erik E. Olesen, HedeDanmark Konklusion

Læs mere

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg Indsamling og transport af køkken- og madaffald og tidligere fødevarer til biogasanlæg Marts 2017 Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg og biogasanlæg om Fødevarestyrelsens krav til indsamling

Læs mere

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF)

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF) Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 628 Offentligt Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål CB, CC og CD stillet af Ida Auken (SF) 1 Spørgsmål CB Hvad kan ministeren oplyse om deponering

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd i 2012: Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd skrev blandt andet følgende om reguleringen af landbruget i deres rapport fra marts 2012:

Læs mere

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING Indhold Vejledning... 2 Aftale om opbevaring af husdyrgødning... 3 Basisoplysninger fra modtager og leverandør... 4 Aftalevilkår og standardskrivelser til kommunen...

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Spildevandsslam fra Z Renseanlæg.

Spildevandsslam fra Z Renseanlæg. X Spildevandsslam fra Z Renseanlæg. 12. marts 2010 I har ved brev af 12. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Byråds nedlæggelse af forbud mod udbringning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) Side 1 af 14 Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 1695 af 19/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 753 af 25/08/2001 LOV Nr. 1572 af 20/12/2006

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Plandokument for ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering

Plandokument for ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering Plandokument for ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering Indledning Det følger af miljøvurderingslovens 3 stk. 1, nr. 1, at myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer

Læs mere