regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg"

Transkript

1 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon: Telefax: J.nr CVR: juni 2010 Redegørelse vedrørende regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Udarbejdet af Helle Tegner Anker, Pernille Aagaard Truelsen og Asger Janfelt 28. juni 2010 side 1 af 55

2 Indhold 1. Indledning og afgrænsning 4 2. Kategorisering af afgasset biomasse fra biogasanlæg Afgasset biomasse Gødning Husdyrgødning Affald Er husdyrgødning bestemt til behandling i biogasanlæg affald? Er afgasset biomasse fra biogasanlæg affald? Regulering ved udbringning Generelle krav EU-retlige rammer - nitratdirektivet Gødskningsloven Slambekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen Konkrete krav vedrørende udbringning Anmeldeordninger og påbudsbeføjelser Natura 2000 og anmeldeordninger VVM Aftale- og indgrebsbeføjelser - Natura 2000 og drikkevand Regulering ved godkendelse af anlæg EU-retlige rammer VVM-direktivet Habitatdirektivet IPPC-direktivet Planloven, herunder VVM-bekendtgørelsen og habitatbekendtgørelsen VVM-reglerne Habitatbekendtgørelsen Miljøbeskyttelsesloven Hvilke biogasanlæg kræver godkendelse Ansøgning om godkendelse Godkendelsens omfang og indhold Vilkår Husdyrbrugloven Biogasanlæg, der kræver miljøgodkendelse Biogasanlæg, der ikke kræver miljøgodkendelse Vilkår om jordbrugsmæssig anvendelse af afgasset biomasse Godkendelse af aftalearealer Alternative reguleringsmodeller Justering af enkelte elementer i den gældende lovgivning 49 side 2 af 55

3 5.1.1 Begrebsmæssig afklaring vedrørende hhv. forarbejdet husdyrgødning og afgasset biomasse fra biogasanlæg Anmeldeordning for udbringning af afgasset biomasse Midlertidige vilkår i godkendelse frem til faktisk etablering af biogasanlæg Præcisering vedrørende biogasanlæg på husdyrbrug Samlet regulering af den jordbrugsmæssige anvendelse af gødning Gældende lovgivning Model for sårbarhedsdifferentieret generel regulering 53 side 3 af 55

4 1. Indledning og afgrænsning Formålet med dette responsum er at afklare de gældende regler for den jordbrugs- eller gødskningsmæssige anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg, hvori der anvendes husdyrgødning. Dette omfatter en gennemgang af dels den generelle regulering af anvendelse af forskellige former for gødningsmidler med fokus på afgasset biomasse fra biogasanlæg, dels en gennemgang af mulighederne for at regulere den gødskningsmæssige anvendelse gennem konkrete vurderinger og godkendelser af biogasanlæg enten som særskilte biogasanlæg eller som en integreret del af et husdyrbrug. Såvel de EU-retlige rammer som den nationale lovgivning analyseres. Derimod vil reguleringen for anden anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg, f.eks. ved forbrænding eller lignende ikke blive behandlet i dette responsum. Heller ikke afgiftsmæssige spørgsmål vil blive berørt. Endvidere vil hverken regulering af lokaliseringsforhold vedrørende biogasanlæg eller forsyningsmæssige aspekter, herunder godkendelse af projekter for biogasanlæg efter varmeforsyningsloven eller aftaler vedrørende levering af biogas, blive berørt. Baggrunden for dette responsum er målsætningen i Grøn Vækst om anvendelse af 50 pct. af husdyrgødningen til energiproduktion gennem etablering af biogasanlæg. Den eksisterende regulering af biogasanlæg er imidlertid spredt på en række love og bekendtgørelser. Særligt reguleringen af den jordbrugsmæssige anvendelse af afgasset biomasse er forskellig alt afhængig af, hvilket regelsæt der finder anvendelse. Ud over den generelle regulering vedrørende gødskning er der for husdyrbrug og de hertil knyttede aktiviteter en særlig regulering af anvendelsen af husdyrgødning dels gennem det såkaldte beskyttelsesniveau og dels gennem konkrete, skærpede vilkår i forhold til sårbare områder. En tilsvarende specifik regulering af natur- og miljøpåvirkning afhængig af områdernes sårbarhed finder ikke umiddelbart anvendelse uden for husdyrbruglovens område. Dette responsum sigter mod at afdække sådanne forskelle i den eksisterende lovgivning. Afslutningsvis vil muligheder for tilpasning og forenkling af lovgivningen blive skitseret. 2. Kategorisering af afgasset biomasse fra biogasanlæg Indledningsvist er det hensigtsmæssigt at afklare begreber og definitioner, der er særligt relevante for kategoriseringen og dermed reguleringen af afgasset biomasse fra biogasanlæg. Som udgangspunkt er det anset for hensigtsmæssigt at anvende begrebet afgasset biomasse om alle restprodukter fra helt eller delvist husdyrgødningsbaserede biogasanlæg. Om afgasset biomasse skal reguleres som husdyrgødning, forarbejdet gødning eller evt. som affald bør nærmere præciseres i de enkelte regelsæt, se afsnit 3. side 4 af 55

5 2.1 Afgasset biomasse Begrebet afgasset biomasse anvendes her som faktisk betegnelse for de produkter, der resterer efter afgasningsprocessen i et husdyrgødningsbaseret biogasanlæg. Sammensætningen af den afgassede biomasse vil i praksis variere og afhænge af indholdet af husdyrgødning og anden tilsat biomasse som f.eks. slagteriaffald regnet på tørstofbasis før afgasning. Begrebet har også et retligt indhold. Afgasset biomasse nævnes særskilt i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) 1 og de tilhørende gødskningsbekendtgørelser 2 samt til dels i bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen), 3 der i bekendtgørelsens 10 dog anvender betegnelsen afgasset affald. Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) 4 nævner ikke selve begrebet afgasset biomasse. Gødning fra biogasanlæg omtales dog i husdyrgødningsbekendtgørelsens 29, stk. 3, under afsætningskrav i forbindelse med bekendtgørelsens harmoniregler. Det retlige indhold af begrebet fastlægges ikke nærmere i de nævnte forskrifter, men må under alle omstændigheder antages også at omfatte den ovennævnte faktiske betydning, hvori begrebet anvendes her. I de følgende afsnit relateres begrebet afgasset biomasse til de mere overordnede begreber gødning, husdyrgødning og affald i EU-retlig og national lovgivning. 2.2 Gødning I nitratdirektivet 5 defineres gødning som ethvert stof, der indeholder en eller flere kvælstofforbindelser, og som tilføres jorden for at øge planternes vækst; det kan omfatte husdyrgødning, reststoffer fra akvakulturbrug og slam fra rensningsanlæg, jf. direktivets artikel 2, litra e. Nitratdirektivets definition kan ikke betragtes som afgrænset til de særligt nævnte kategorier af gødning. Derimod må nitratdirektivets definition anskues ud fra det forhold, at direktivet alene fokuserer på kvælstofforbindelser, der anvendes i landbruget. Generelt må det antages, at det er indholdet af plantenæringsstoffer og anvendelsen til fremme af planters vækst, der er afgørende for, om et produkt kan kategoriseres som gødning eller ej. 1 Lovbekendtgørelse nr. 18 af 8. januar Senest bekendtgørelse nr. 786 af 22. juli 2008 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/ Bekendtgørelse nr af 13. december Bekendtgørelse nr af 19. december Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EFT L 375/1. side 5 af 55

6 Afgasset biomasse fra biogasanlæg, der opfylder disse kriterier, er således omfattet af nitratdirektivets gødningsdefinition og dermed bl.a. af direktivets krav vedrørende udbringning og kvælstofbalance, jf. direktivets bilag III. Lov om gødning og jordforbedringsmidler (gødningsloven) 6 definerer i 2, stk. 1, nr. 1, gødning som et produkt, der er bestemt til fremme af planters vækst, og hvis virkning helt eller overvejende beror på deres indhold af plantenæringsstoffer. Afgasset biomasse fra biogasanlæg vil pga. sit indhold af plantenæringsstoffer i form af kvælstofforbindelser efter omstændighederne således kunne være omfattet af gødningsloven. Gødningsloven regulerer dog ikke selve anvendelsen af de omfattede produkter, men forskellige spørgsmål vedrørende produktion, opbevaring, køb, salg, distribution, import, eksport mv. Uanset at lovens gødningsdefinition nok kan bidrage til begrebsmæssig afklaring i andre sammenhænge, er loven som sådan således uden direkte betydning for kategoriseringen af afgasset biomasse fra biogasanlæg. 2.3 Husdyrgødning Nitratdirektivet skelner, for så vidt angår de obligatoriske foranstaltninger i henhold til direktivets bilag III, mellem husdyrgødning, kunstgødning og anden gødning, jf. bilag III, punkt 3, litra c), nr. ii). Sondringen mellem navnlig husdyrgødning og anden gødning er opretholdt i retspraksis, jf. sag C-161/00 Kommissionen mod Tyskland, præmis 55, hvor det lægges til grund, at ligevægtsprincippet for al gødning ikke påvirker grænseværdierne de såkaldte harmonikrav - i direktivets bilag III, punkt 2, der alene gælder for husdyrgødning og ikke for eventuelle andre former for gødning, der ligeledes indeholder nitrater. Anden gødning omfatter bl.a. slam fra rensningsanlæg, jf. direktivets artikel 2, litra e, gengivet i afsnit 2.2 ovenfor. Husdyrgødning defineres i direktivets artikel 2, litra g, som ekskrementer fra husdyr, eller en blanding af strøelse og ekskrementer fra husdyr, også i behandlet form. Direktivet forholder sig ikke udtrykkeligt til, hvorvidt husdyrgødning i behandlet form også omfatter afgasset biomasse fra biogasanlæg. Afgørende herfor må formentlig være, i hvilket omfang den afgassede biomasse også indeholder andre stoffer end ekskrementer fra husdyr. Definitionen omfatter udtrykkeligt blandinger af netop strøelse og ekskrementer. Andre blandinger vil i princippet herefter ikke være omfattet. Det må i hvert fald gælde blandinger af husdyrekskrementer med stoffer, der utvivlsomt i sig selv må anses for anden gødning i henhold til direktivet, som det f.eks. er tilfældet med spildevandsslam. 6 Lovbekendtgørelse nr. 194 af 12. marts side 6 af 55

7 Afgasset biomasse opfylder således umiddelbart direktivets definition af (behandlet) husdyrgødning, hvis afgasningsprocessen vel at mærke er baseret på husdyrgødning alene. Hvis biomassen før afgasning derimod også indeholder andre stoffer, herunder navnlig spildevandsslam, skal den afgassede biomasse i henhold til nitratdirektivet antageligvis anses for anden gødning. Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) 7 anvender begreberne husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning og handelsgødning. I lovens 12, stk. 3, henregnes afgasset biomasse udtrykkeligt under blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning. I lovens 11, stk. 6, bemyndiges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri endvidere til at fastsætte regler for bestemmelse af kvælstofindholdet i afgasset biomasse, hvori indgår anden organisk gødning end husdyrgødning. Sammenholdt viser bestemmelserne i gødskningslovens 11, stk. 6, og 12, stk. 3, at afgasset biomasse efter gødskningsloven bl.a. kan håndteres som husdyrgødning, men altså også som anden organisk gødning. Bemyndigelsen i gødskningslovens 11, stk. 6, udmøntes i øvrigt løbende ved de årlige gødskningsbekendtgørelser 8. Gødskningsbekendtgørelsens 3, stk. 2, indeholder en definition af forarbejdet husdyrgødning, der omfatter produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, medmindre der sker en efterfølgende forarbejdning. Af definitionen fremgår videre, at forarbejdet husdyrgødning kan omfatte såvel organiske som uorganiske produkter. Husdyrgødningsbekendtgørelsen, 9 der er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, definerer i 3, stk. 1, nr. 1, husdyrgødning som fast gødning, ajle, gylle og møddingsaft fra alle husdyr samt forarbejdet husdyrgødning. Forarbejdet husdyrgødning defineres i 3, stk. 1, nr. 9, som husdyrgødning, der er forarbejdet i et forarbejdningsanlæg, hvorved der skabes produkter, der er forskellige fra udgangsmaterialet med hensyn til tørstofprocent, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer. Husdyrgødningsbekendtgørelsens definition af forarbejdet husdyrgødning undtager derimod ikke afgasset biomasse, sådan som tilfældet er med gødskningsbekendtgørelsen. Det rejser en vis tvivl om fortolkningen af definitionen af forarbejdet husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Henset til den udtrykkelige sondring i gødskningslovens 12, stk. 3 mellem afgasset biomasse og bl.a. forarbejdet husdyrgødning må 7 Lovbekendtgørelse nr. 18 af 18. januar Senest bekendtgørelse nr. 751 af 15. juli 2009 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2009/ Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer. side 7 af 55

8 det imidlertid fastholdes, at afgasset biomasse (heller) ikke skal anses for forarbejdet husdyrgødning i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen uanset fraværet af en tilsvarende undtagelse her. At medtage afgasset biomasse under definitionen af forarbejdet husdyrgødning i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen og dermed dennes anvendelsesområde ville i øvrigt have den utilsigtede følgevirkning, at afgasset biomasse herefter ganske ville være undtaget anvendelsesområdet for slambekendtgørelsen, jf. slambekendtgørelsens 2, stk. 3 (og nedenfor afsnit 3.1.3). Det ville i givet fald gælde al afgasset biomasse uanset indholdet af husdyrgødning regnet på tørstofbasis før afgasning. Det lovtekniske hensyn til en entydig indgang til den generelle regulering via slambekendtgørelsens 10, stk. 1, tilsiger således også, at de to begreber holdes adskilt. Det bidrager ganske vist ikke til klarheden, at harmonireglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 udtrykkeligt i et vist omfang også omfatter gødning fra biogasanlæg, jf. således 29, stk. 3, der stiller krav om skriftlig aftale ved afsætning af sådan gødning. Uanset om udtrykket gødning fra biogasanlægget også omfatter afgasset biomasse, sondrer den samme bestemmelse i 29, stk. 3, dog fortsat mellem biogasanlæg, fællesanlæg og forarbejdningsanlæg. Udtrykket gødning fra biogasanlæg kan derfor heller ikke efter denne bestemmelses terminologi anses for forarbejdet husdyrgødning i den forstand, dette udtryk anvendes i bekendtgørelsens øvrige bestemmelser. Sammenfattende vurderes afgasset biomasse fra biogasanlæg således ikke at kunne anses for husdyrgødning i nitratdirektivets forstand, medmindre det udelukkende er baseret på husdyrgødning. Afgasset biomasse udgør endvidere ikke forarbejdet husdyrgødning i henhold til gødskningsloven og gødskningsbekendtgørelsen. Afgasset biomasse omfattes formentlig heller ikke af definitionen af forarbejdet husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det gælder, selvom denne definition ikke indeholder en udtrykkelig undtagelse for afgasset biomasse, som tilfældet er i gødskningsbekendtgørelsen. De forskellige definitioner af forarbejdet husdyrgødning i henholdsvis gødskningsbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen rejser som nævnt under alle omstændigheder en vis fortolkningstvivl vedrørende husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det anbefales på den baggrund, at de to definitioner bringes i overensstemmelse med hinanden. Man kunne f.eks. overveje at lade undtagelsen for afgasset biomasse udgå af gødskningsbekendtgørelsens definition af forarbejdet husdyrgødning ud fra den betragtning, at de to begreber allerede optræder indbyrdes adskilt i gødskningslovens 12, stk. 3, og at afgasset biomasse er særskilt reguleret i gødskningsbekendtgørelsens 19. Alternativt kan det anbefales udtrykkeligt at henvise til begrebet afgasset biomasse i de regelsæt, hvor det er hensigten, at de pågældende bestemmelser også skal finde anvendelse for afgasset biomasse. 2.4 Affald side 8 af 55

9 Om afgasset biomasse fra biogasanlæg og forud herfor den husdyrgødning, der behandles i anlæggene, skal anses for affald i henhold til affaldsdirektivet, har generel betydning for anlæggenes klassificering bl.a. efter VVM-direktivet og for reguleringen af den efterfølgende jordbrugsmæssige anvendelse af den afgassede biomasse. I det følgende behandles de overordnede spørgsmål om, i hvilket omfang henholdsvis den husdyrgødning, der behandles i anlægget, og den resulterende afgassede biomasse omfattes af den EU-retlige affaldsdefinition i henhold til affaldsrammedirektivet. Det skal allerede her understreges, at spørgsmålet ikke kan besvares generelt. Navnlig for så vidt angår afgasset biomasse, beror spørgsmålet på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder vedrørende stoffernes sammensætning og afsætningsmuligheder. Hvis afgasningsprocessen alene er baseret på husdyrgødning, må affaldsfasen dog generelt kunne anses for ophørt. Den konkrete klassificering af et bestemt stof som affald eller ikke affald foretages i Danmark som udgangspunkt af kommunalbestyrelserne med hjemmel i kapitel 3 i affaldsbekendtgørelsen. 10 Med hensyn til afgasset biomasse reguleres den jordbrugsmæssige anvendelse imidlertid generelt af slambekendtgørelsen henholdsvis husdyrgødningsbekendtgørelsen og ikke ved konkrete tilladelser. Affaldsdefinitionen fungerer i den forbindelse blot som overordnet EU-retlig ramme for reguleringen i de to bekendtgørelser med henblik på at sikre, at affald i form af afgasset biomasse håndteres i overensstemmelse med affaldsdirektivets krav Er husdyrgødning bestemt til behandling i biogasanlæg affald? Affaldsdirektivet 11 definerer generelt affald som ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med. I C-416/02 Kommissionen mod Spanien fastslog domstolen, at gylle som udgangspunkt faldt uden for begrebet affald, hvis det anvendtes som gødning til jorden på bestemte arealer som led i en lovlig praksis for spredning, og hvis opbevaringen heraf alene skete med henblik på spredning. Retsgrundlaget i sagen var det dagældende affaldsdirektiv 75/442 og den retspraksis vedrørende biprodukter, som virksomheden ikke ønsker at skaffe sig af med, der havde udviklet sig i tilknytning hertil. Den generelle definition af affald i det nye affaldsdirektiv svarer til definitionen i de tidligere affaldsdirektiver, senest direktiv 2006/12/EF, som dog yderligere forudsatte, at stoffet eller genstanden henhørte under en af kategorierne i direktivernes bilag. 10 Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald. 11 Direktiv 2008/98/EF om affald og ophævelse af visse direktiver (det nye affaldsdirektiv) ophæver med virkning fra 12. december 2010 de tidligere affaldsdirektiver, herunder det tidligere direktiv 2006/12/EF. side 9 af 55

10 I betragtning 12 i præamblen til det nye affaldsdirektiv konstateres det, at biproduktforordningen 12 bl.a. indeholder bestemmelser om passende kontrol med indsamling, transport, forarbejdning, anvendelse og bortskaffelse af animalske biprodukter, herunder affald af animalsk oprindelse, så det ikke udgør en risiko for dyresundheden og folkesundheden. Det fremgår videre, at affaldsdirektivets tilknytning til biproduktforordningen derfor må tydeliggøres, så regeloverlapning undgås, ved at animalske biprodukter bestemt til anvendelser, der ikke anses for at være affaldsoperationer, udelukkes fra affaldsdirektivets anvendelsesområde. Præambelbetragtningen er nærmere udmøntet i direktivets artikel 2, stk. 2, litra b. Artikel 2, stk. 2, undtager en række nærmere angivne stoffer og genstande fra direktivets anvendelsesområde, for så vidt de er omfattet af anden fællesskabslovgivning. Bestemmelsen i litra b undtager specifikt animalske biprodukter, herunder forarbejdede biprodukter, der er omfattet af biproduktforordningen, undtagen dem, der er bestemt til forbrænding, deponering eller anvendelse i biogas- eller komposteringsanlæg. Det bemærkes herved, at husdyrgødning er omfattet af biproduktforordningen som såkaldt kategori 2-materiale, idet kategori 2 efter forordningens artikel 5, stk. 1, litra a, bl.a. inkluderer gylle og indhold fra fordøjelseskanalen samt alt materiale indeholdende sådanne biprodukter. Af artikel 2, stk. 2, litra b, sammenholdt med præambelbetragtning 12 følger det således, at anvendelse i biogasanlæg anses for en affaldsoperation, og at husdyrgødning bestemt til dette formål omfattes af affaldsdirektivet. Husdyrgødning omfattes derfor ikke også af biproduktforordningen. For god ordens skyld bemærkes det, at en yderligere undtagelsesbestemmelse i affaldsdirektivets artikel 2, stk. 1, litra f, ganske vist bl.a. undtager fækalier fra direktivets anvendelsesområde, der anvendes til fremstilling af energi ved hjælp af processer eller metoder, som ikke skader miljøet eller bringer menneskers sundhed i fare. Undtagelsen gælder efter bestemmelsen imidlertid kun, hvis fækalierne ikke er omfattet af artikel 2, stk. 2, litra b. Uanset fortolkningsresultatet må det medgives, at den lovtekniske udformning af undtagelsesbestemmelserne bidrager til en vis uklarhed. Man kunne i princippet overveje, om husdyrgødning bestemt til biogasproduktion pga. undtagelsen til undtagelsen til undtagelsen i artikel 2, stk. 2, litra b, sidste led, jf. artikel 2, stk. 1, litra f, alligevel forbliver uden for affaldsdirektivets anvendelsesområde. Det ville dog i givet fald stride imod forudsætningerne i præambelbetragtning 12. Henvisningen til artikel 2, stk. 2, litra b, i artikel 2, stk. 1, litra f, må derimod skulle forstås som sigtende til den sidstnævnte bestemmelse som et hele og ikke afhænge af, om husdyrgødning efter at have været vurderet i henhold til artikel 2, stk. 2, litra b i sidste ende falder uden for denne. Efter den engelske tekst til artikel 2, stk. 1, litra f skal husdyrgødning blot 12 Forordning 1774/2002/EF om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. side 10 af 55

11 være covered af artikel 2, stk. 2, litra b, for, at det er denne bestemmelse og ikke artikel 2, stk. 1, litra f, der afgør, om direktivet finder anvendelse. Det taler også for, at henvisningen sigter til bestemmelsen som et hele, dvs. til, om produkterne i det hele taget er omfattet af biproduktforordningen. Også efter en nærmere gennemgang af bestemmelsernes lovtekniske udformning må det således antages, at husdyrgødning bestemt til anvendelse i biogasanlæg skal anses for affald. Sammenfattende omfattes husdyrgødning bestemt til biogasproduktion således af affaldsdirektivets anvendelsesområde. Uanset at direktivet principielt tillægger behandling i biogasanlæg karakter af en affaldsoperation, kan det ikke generelt udelukkes, at husdyrgødning bestemt til sådan behandling efter en nærmere vurdering vil falde uden for affaldsdefinitionen i konkrete tilfælde. Der kan teoretisk være tale om situationer, hvor afgasningsprocessen er baseret på husdyrgødning alene, og indgangsmaterialet således udelukkende indeholder stoffer, der fra processens begyndelse har været tiltænkt jordbrugsmæssig anvendelse på bestemte arealer som led i en lovlig praksis for spredning, sammenlign herved domstolens præmisser i Kommissionen mod Spanien. Principielt må det imidlertid fastholdes, at selve afgasningsprocessen efter direktivet anses for en affaldsoperation med den virkning, at biogasanlæg dels skal godkendes i henhold til selve affaldsdirektivet, dels skal anses som affaldsbehandlingsanlæg efter såvel IPPC-direktivet som VVM-direktivet Er afgasset biomasse fra biogasanlæg affald? Behandlingen af husdyrgødning og anden organisk gødning i biogasanlæg svarer i affaldsdirektivets forstand til, at affaldet nyttiggøres, jf. direktivets artikel 4, stk. 1, litra d, der som eksempel på sådan nyttiggørelse netop nævner energiudnyttelse. Som nævnt ovenfor anses afgasning i biogasanlæg for en affaldsoperation. Om den resulterende afgassede biomasse også må anses for affald, afhænger af, om nyttiggørelsen har bragt affaldsfasen til ophør, jf. direktivets artikel 6, stk. 1. Bestemmelsen fastlægger følgende kriterier for, at nyttiggjort affald ophører med at være affald (end of waste-kriterier): a) stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål, b) der findes et marked for eller en efterspørgsel efter et sådant stof eller en sådan genstand, c) stoffet eller genstanden opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever op til gældende lovgivning og normer vedrørende produkter, og d) anvendelsen af stoffet eller genstanden får ikke generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. Kriterierne skal ifølge bestemmelsen om nødvendigt omfatte grænseværdier for forurenende stoffer og skal tage hensyn til stoffets eller genstandens miljøskadelige virkninger. side 11 af 55

12 Opfyldelsen af kriterierne a og c volder næppe generelt problemer i forhold til den afgassede biomasse, der jo anvendes til jordbrugsformål i praksis, og afhængig af indholdet af husdyrgødning regnet på tørstofbasis omfattes af de generelle krav vedrørende opbevaring og anvendelse i enten slambekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. slambekendtgørelsens 10 og afsnit nedenfor. De afgørende kriterier bliver herefter b og d. På det foreliggende grundlag kan det næppe generelt vurderes, hvorvidt der findes et marked for eller en efterspørgsel på den afgassede biomasse, der opfylder kravene i kriterium b. Afsætningsmulighederne for afgasset biomasse må dog bl.a. antages at afhænge af lokale forhold som følge af de begrænsede distributionsmuligheder over større afstande. Vurderingen af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger ved at anvende stoffet, jf. kriterium d, beror i overvejende grad på fagkyndige overvejelser og må ligeledes foretages konkret for de enkelte stoffer eller stoftyper. Er afgasningsprocessen baseret på husdyrgødning alene, må samtlige end of wastekriterier dog antageligvis kunne anses for opfyldt, og husdyrgødningen vil ophøre med at være affald, forudsat at den afgassede biomasse anvendes jordbrugsmæssigt i overensstemmelse med domstolens præmisser i C-416/02 Kommissionen mod Spanien. Anvendelsen af den generelle danske regulering af den jordbrugsmæssige anvendelse i henholdsvis slambekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen påvirkes i praksis næppe af, om husdyrgødningen i det konkrete tilfælde efter at have gennemgået en nyttiggørelsesoperation i form af afgasning, ophører med at være affald i henhold til end of waste-kriterierne i affaldsdirektivets artikel 6. Det vil dog i disse tilfælde principielt være muligt at ansøge kommunalbestyrelsen om at få det nyttiggjorte affald klassificeret som ikke-affald efter affaldsbekendtgørelsens kapitel Regulering ved udbringning Dette afsnit vil nærmere gennemgå reglerne for udbringning af husdyrgødning og andre gødningsstoffer som led i jordbrugsmæssig anvendelse. Udbringning af gødning er som udgangspunkt reguleret ved generelle regler, bl.a. i medfør af gødskningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Der er i begrænset omfang mulighed for en konkret regulering af udbringning af gødning i forhold til særligt sårbare natur- eller miljøinteresser, bl.a. gennem anmeldelses- og vurderingskrav samt aftale- og påbudsbeføjelser. Regulering af udbringning gennem en godkendelse eller tilladelse til et biogasanlæg eller et husdyrbrug behandles nærmere nedenfor under afsnit Generelle krav side 12 af 55

13 3.1.1 EU-retlige rammer - nitratdirektivet Nitratdirektivet sigter mod at nedbringe og forebygge yderligere forurening af vandmiljøet med nitrater fra landbruget. Direktivet er således specifikt rettet mod landbrugets forhold og direktivet omfatter principielt al landbrugsmæssig håndtering af gødning, se nærmere ovenfor om direktivets definition af gødning. De enkelte krav varierer dog alt afhængigt af, om der er tale om husdyrgødning eller andre former for gødning. Direktivet indeholder tre hovedelementer, dels identificering og udpegning af nitratsårbare zoner eller områder, dels særlige foranstaltninger der skal iværksættes inden for de pågældende områder, og endelig krav om overvågning af nitratkoncentrationen i vandmiljøet. 13 Sidstnævnte vil ikke blive nærmere omtalt i dette notat. Med udpegningen af nitratsårbare zoner giver direktivet mulighed for en regional differentiering af kravene til landbrugets gødningshåndtering ud fra sårbarheden i vandmiljøet mht. nitrat. Udgangspunktet er at oplande til alle vandområder såvel overfladevand som grundvand der er eller kan blive berørt af nitratforurening, 14 skal udpeges som sårbare zoner. Medlemsstaterne kan imidlertid vælge at lade nitratdirektivets krav til gødningshåndtering gælde for hele landet, hvorved kortlægnings- og udpegningspligten ikke gælder, jf. direktivets art. 3, stk. 5. Denne løsning er valgt i Danmark, der i sin helhed principielt er udpeget som nitratsårbar zone. Nitratdirektivets krav til gødningshåndtering består dels af nogle såkaldte generelle foranstaltninger, jf. artikel 4, der skal gælde for alle landmænd både inden for og uden for nitratsårbare zoner, dels af nogle specifikke foranstaltninger, der kun skal gælde inden for de sårbare zoner, jf. artikel 5. De generelle foranstaltninger skal bestå af et kodeks for godt landmandsskab, der ifølge art. 4 skal følges på et frivilligt grundlag for arealer, der ikke er udpeget som nitratsårbare zoner. De specifikke foranstaltninger som i Danmarks tilfælde gælder for hele landet skal udformes som såkaldte handlingsprogrammer, der skal indeholde nærmere angivne bindende foranstaltninger, jf. art De bindende foranstaltninger, der som minimum skal gælde i de nitratsårbare zoner, er angivet i direktivets bilag III. Det omfatter bl.a. et krav om, at der skal ske en begrænsning af tilførslen af gødning, der er baseret på ligevægt mellem afgrødens forventede kvælstofbehov og den tilførte gødning, jf. bilag III pkt Dette ligevægtseller kvælstofbalancekrav gælder i forhold til al gødningstilførsel, herunder også ved tilførsel af afgasset biomasse fra biogasanlæg. Det er af EU-domstolen fastslået, at reglerne skal udformes som anvendelsesnormer under hensyntagen til alt indgående 13 Se bl.a. H.T. Anker i E.M. Basse (red.): Miljøretten bind 4, kap. 5 afsn , s. 659ff. 14 De nærmere kriterier for kortlægning af sådanne vandområder er den mulige overskridelse af grænseværdien på 50 mg nitrat/l eller risikoen for eutrofiering, jf. direktivets bilag I. 15 Tidsfristen for medlemsstaternes gennemførelse af de i handlingsprogrammerne bindende foranstaltninger var d. 20. december side 13 af 55

14 og udgående kvælstof, herunder også kvælstoftilførsel via kvælstoffikserende planter mv. 16 De bindende foranstaltninger skal også omfatte perioder, hvor tilførsel af visse former for gødning er forbudt, jf. bilag III pkt Dette gælder ligeledes alle former for gødning, men det er dog ikke præciseret i direktivet under hvilke omstændigheder, der skal være et forbud. Et forbud må antages at være nødvendigt, når gødskning ud fra f.eks. klimatiske forhold el. lign. kan give anledning til forureningsproblemer. 17 Bindende foranstaltninger, der alene retter sig mod husdyrgødning, omfatter krav om maksimal mængde husdyrgødning (i Danmark kaldet harmonikrav) samt krav om fornøden opbevaringskapacitet. Det fremgår af nitratdirektivets bilag III pkt. 2, at det skal sikres, at der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til 170 kg N/ha. Der er dog mulighed for med Kommissionens godkendelse at tillade udbringning af større mængder husdyrgødning under visse betingelser. Kravet om opbevaringskapacitet er i nitratdirektivets bilag III pkt. 1.2 formuleret som et krav om, at opbevaringskapaciteten skal være større end den, der er påkrævet til opbevaring i den længste periode, hvor tilførsel til jorden i den sårbare zone er forbudt. Det erindres her, at afgasset biomasse baseret på husdyrgødning og andre stoffer udgør gødning, men ikke husdyrgødning, i nitratdirektivets forstand, jf. ovenfor afsnit 2.2 og 2.3. I øvrigt stiller nitratdirektivet i art. 5, stk. 5, krav om fastsættelse af supplerende foranstaltninger, såfremt de bindende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at nå direktivets mål om at nedbringe og forebygge yderligere nitratforurening Gødskningsloven Gødskningsloven 18 har til formål at begrænse udledningen af kvælstof fra navnlig jordbruget, jf. lovens 1. Loven gælder efter 2 generelt for personer, der driver virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf. Ud fra forskellige kriterier vedrørende omsætningen samt husdyrbesætningens størrelse, arealmæssige tæthed og mængden af modtaget organisk gødning afgrænses en kreds af større virksomheder, hvis ejere skal registreres, jf. 2, stk. 2, og en kreds af mindre virksomheder, hvis ejere kan registreres, jf. 2, stk. 3. Loven opererer med årlige planperioder, hvorved forstås perioden fra den 1. august til den 31. juli. For hver planperiode udstedes med hjemmel i loven de tilhørende årlige gødskningsbekendtgørelser C-322/00 Kommissionen mod Nederlandene, bl.a. præmis Se også C-322/00 Kommissionen mod Nederlandene præmis Lovbekendtgørelse nr. 18 af 8. januar Senest bekendtgørelse nr. 751 af 15. juli 2009 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2009/2010. side 14 af 55

15 Loven og gødskningsbekendtgørelserne indeholder regler om gødskning, herunder om fastsættelse af virksomhedens kvælstofkvote, samt om plantedække, om gødningsplanlægnings- og regnskabskrav og om administrationen af loven. Den følgende gennemgang omfatter de regler, der har særlig betydning for virksomhedernes afsætning og modtagelse af afgasset biomasse. Reglerne om plantedække behandles f.eks. således ikke. Reglerne om gødskning bygger på en kvoteordning, hvorefter registrerede og registreringspligtige virksomheders forbrug af kvælstof til gødningsformål ikke må overstige virksomhedens kvote for kvælstof, jf. lovens 5. Virksomhedens samlede kvoter for planperioden beregnes efter 6 som summen af kvoterne for de enkelte marker i virksomheden, som igen beregnes på grundlag af markens størrelse, afgrøde, forfrugten og afgrødens kvælstofnorm i det pågældende klimaområde og jordbonitet. Lovens 7-9 indeholder regler om ændring i kvælstofkvoterne f.eks. som erstatning for etablering af pligtige efterafgrøder. Virksomhedens samlede forbrug af kvælstof beregnes efter 10 som summen af forbruget af kvælstof i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og handelsgødning. Husdyrgødning, der afsættes til biogasanlæg, og afgasset biomasse, der leveres til virksomheden, behandles indbyrdes uafhængigt i relation til virksomhedens kvælstofregnskab. Den totale mængde af kvælstof i husdyrgødning beregnes efter 11, stk. 1, som virksomhedens egenproduktion korrigeret for lagerforskydninger samt modtaget og afsat kvælstof i husdyrgødning inden for planperioden. Virksomheden kan efter 11, stk. 4, fratrække kvælstof i husdyrgødning, der er afsat til bl.a. biogasanlæg. Virksomheder, som har eget biogasanlæg mv., kan endvidere fratrække kvælstofindholdet i gødningsprodukter herfra, der afsættes uden for virksomheden. Den totale mængde og forbruget af kvælstof i anden organisk gødning beregnes efter 12, stk. 3, og 13, stk. 1, og efter regler i gødskningsbekendtgørelsen fastsat i henhold til de ovennævnte bemyndigelser i lovens 11, stk. 6, og 13, stk. 2. Afgasset biomasse er udtrykkeligt omfattet af 12, stk. 3. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen består afgasset biomasse typisk af husdyrgødning fra svin, kvæg mv. i form af gylle, samt anden organisk gødning i form af organiske affaldsprodukter fra f.eks. slagterier, træindustri mv. Efter gødskningsbekendtgørelsens 19 beregnes kvælstofindholdet for afgasset biomasse på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i henholdsvis husdyrgødning og anden organisk gødning, der er tilført biogasanlægget. Biogasanlæg, der leverer afgasset biomasse til jordbrugsformål, kan også få kvælstofindholdet bestemt ved analyse af repræsentative prøver på særligt autoriserede laboratorier. Hverken gødskningsloven eller gødskningsbekendtgørelsen fastlægger krav til indholdet af husdyrgødning i den afgassede biomasse som betingelse for at lade den afgassede biomasse indgå i beregningen af det samlede kvælstofforbrug. Også side 15 af 55

16 afgasset biomasse, der skal opbevares og behandles efter slambekendtgørelsens regler (se også afsnit 3.1.3), fordi andelen af husdyrgødning i tørstoffet før afgasning er 75 pct. eller derunder, indgår således i virksomhedens kvælstofregnskab, jf. herved også slambekendtgørelsens 21, stk. 1. Den forholdsvis vide afgrænsning af begrebet afgasset biomasse bidrager til at sikre, at kvælstof, der afsættes til og modtages fra biogasanlæg, fortsat er undergivet gødskningslovens regulering uanset sammensætningen mellem husdyrgødning og anden organisk gødning. Det stemmer med lovens overordnede formål om at begrænse kvælstofudledning fra landbruget generelt, dvs. fra alle gødningskilder Slambekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen På miljøbeskyttelseslovens område er de generelle krav til udbringningen fastlagt i henholdsvis husdyrgødningsbekendtgørelsen 20 og slambekendtgørelsen. 21 Dele af husdyrgødningsbekendtgørelsen har endvidere hjemmel i husdyrbrugloven. Husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesområde Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opbevaring og anvendelse omfatter navnlig husdyrgødning, herunder forarbejdet husdyrgødning, og ensilage. Afgasset biomasse anses som nævnt i afsnit 2.3 ikke for (forarbejdet) husdyrgødning og omfattes som udgangspunkt derfor ikke af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det følger imidlertid af slambekendtgørelsen, at afgasset biomasse med over 75 % husdyrgødning er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opbevaring og anvendelse. Herudover omfatter visse af husdyrgødningsbekendtgørelsens harmoniregler udtrykkeligt også gødning fra biogasanlæg, jf. afsnit 2.3 ovenfor med omtale af bekendtgørelsens 29, stk. 3, uden at sådan gødning dog anses for forarbejdet husdyrgødning i bekendtgørelsens forstand. Slambekendtgørelsens anvendelsesområde Slambekendtgørelsen fastsætter regler om anvendelse af affald til jordbrugsformål, jf. bekendtgørelsens 1. Bekendtgørelsen indeholder ingen egen definition af affald, men omfatter efter 2, stk. 1, affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder, herunder biologisk behandlet affald, processpildevand og spildevandsslam, i det omfang affaldet påtænkes anvendt til jordbrugsformål. 2, stk. 2-4, indeholder en række undtagelser fra bekendtgørelsens anvendelsesområde. Således undtages efter 2, stk. 3, affald der kan udbringes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Indholdsmæssig afgrænsning, jf. slambekendtgørelsens 10 Opbevaring og anvendelse af affald, der tilføres husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg, reguleres med udgangspunkt i slambekendtgørelsens Bekendtgørelse nr af 19. december Bekendtgørelse nr af 13. december side 16 af 55

17 Efter bestemmelsen i 10, stk. 1, finder reglerne om opbevaring og anvendelse af forarbejdet husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen 22 anvendelse, hvis det afgassede affald indeholder mere end 75 pct. husdyrgødning regnet på tørstofbasis før afgasning. Afgasset biomasse med lavt indhold af husdyrgødning er fortsat i det hele undergivet reguleringen i selve slambekendtgørelsen. For afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning kan man overveje, om slambekendtgørelsen fortsat regulerer andre spørgsmål end opbevaring og anvendelse af affald i snæver forstand, eftersom det kun er husdyrgødningsbekendtgørelsens regler vedrørende disse forhold, der henvises til i slambekendtgørelsens 10, stk. 1. Problemstillingen kompliceres yderligere af bestemmelsen i slambekendtgørelsens 22, stk. 5, hvorefter husdyrgødningsbekendtgørelsen træder i stedet for bestemmelserne i slambekendtgørelsens 22, stk. 1 og 2, for affald, der består af mere end 75 pct. husdyrgødning regnet på tørstofbasis før afgasning. Slambekendtgørelsens 22, stk. 1 og 2 fastsætter grænserne for den årlige tilførsel af næringsstoffer i form af affald og husdyrgødning. Det fremgår ikke, om bestemmelsen i slambekendtgørelsens 22, stk. 5, ved at lade disse grænser erstatte af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen supplerer eller erstatter den mere generelle henvisning i slambekendtgørelsens 10, stk. 1, for så vidt angår afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning. Det er således et spørgsmål, om bestemmelserne i slambekendtgørelsens kapitel 3 om grænseværdier, prøveudtagning og analyser fortsat gælder for afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning ved siden af reglerne om opbevaring og anvendelse i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Tilsvarende kan anføres om påbuds- og forbudsbeføjelserne i slambekendtgørelsens 32, der ikke modsvares af lignende bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsens høringsudkast til vejledning, punkt , efterlader umiddelbart det indtryk, at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opbevaring og anvendelse kun erstatter dele af slambekendtgørelsen, navnlig dennes kapitel 8: 22 Slambekendtgørelsens 10 afspejler ikke, at bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. efter udstedelsen af slambekendtgørelsen og med virkning fra den 1. januar 2007 er erstattet af den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 finder med visse overgangsbestemmelser herefter alene anvendelse over for hundehold m.v. og anlæg til hunde m.v. I det følgende lægges det rent fremstillingsmæssigt til grund, at slambekendtgørelsens 10 henviser til den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse, idet det understreges, at en sådan fortolkning i strid med ordlyden næppe kan anses for holdbar f.eks. i forbindelse med en eventuel straffesag. Det forudsættes således, at slambekendtgørelsens 10 snarest muligt ændres, så bestemmelsen henviser til den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse. side 17 af 55

18 Slambekendtgørelsen omfatter ikke husdyrgødning, ajle, gylle og møddingsaft samt mælkerumsvand og vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisikker og lignende fra almindelig landbrugsbedrift. Endvidere er forarbejdede blandinger af affald og husdyrgødning heller ikke omfattet af slambekendtgørelsens regler for opbevaring og udspredning (kapitel 8), hvis blandingerne opfylder kravet i bekendtgørelsens 10 om mere end 75 % husdyrgødning i blandingen beregnet på tørstofbases før forarbejdning. Slambekendtgørelsens øvrige regler finder stadig anvendelse for blandinger af affald med mere end 75 % husdyrgødning. Disse affaldsprodukter reguleres i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om husdyrhold og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen), se bilag A. Retsstillingen må på det foreliggende grundlag anses for uklar. Det anbefales, at forholdet mellem de to bekendtgørelser præciseres ved en ændring af slambekendtgørelsens 10 og 22, stk. 5, således at det nærmere fremgår, om eksempelvis slambekendtgørelsens regler om grænseværdier, prøveudtagning og analyser fortsat gælder for afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning, uanset at selve udbringningen reguleres ved husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opbevaring og anvendelse af afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning Afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning, dvs. mere end 75 pct. regnet på tørstofbasis før afgasning, opbevares og anvendes efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for forarbejdet husdyrgødning, jf. henvisningen i slambekendtgørelsens 10, stk. 1. Forarbejdet husdyrgødning defineres i husdyrgødningsbekendtgørelsen overordnet som husdyrgødning, jf. 3, nr. 1, og herudover som henholdsvis fast gødning eller flydende husdyrgødning afhængig af tørstofprocenten for den forarbejdede fraktion. Er tørstofprocenten under 12, defineres stoffet som fast gødning og ellers som flydende gødning, jf. bekendtgørelsens 3, nr. 2 og 3. Sondringen har navnlig betydning for, hvilke regler der gælder for opbevaringen. Reglerne om opbevaring af fast gødning findes i bekendtgørelsens kapitel 4. Fast gødning må (kun) oplagres på møddinger eller i lukkede containere på befæstede arealer, jf. bekendtgørelsens 8. De nærmere krav til møddinger og befæstede arealer fremgår af Fast gødning kan med kommunalbestyrelsens tilladelse endvidere i særlige tilfælde opbevares i markmødding, hvis en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene ikke er mulig, jf. 9, stk. 2. Tilladelsen skal være ledsaget af vilkår som angivet i 9, stk. 3. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand reguleres i bekendtgørelsens kapitel 6. Efter 15, stk. 1, skal opbevaringsbeholderne være udført af bestandige materialer og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning, herunder fra omrøring, overdækning og tømning. 15, stk. 2 og 3, omhandler kommunalbestyrelsens tilsynsbeføjelser ved risiko for sprængning af en beholder eller anbringelse af en beholder, der ved driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre al- side 18 af 55

19 vorlige skader på vandindvindingsanlæg mv. 16 indeholder regler om overdækning af beholdere. Reglerne om anvendelse af husdyrgødning generelt findes i bekendtgørelsens kapitel 9. Næringsstofferne i husdyrgødning må efter 23, stk. 1, kun tilføres afgrøder, og afgrøderne skal indeholde en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge gødskningsloven med tilhørende bekendtgørelser. 23, stk. 2, omhandler afbrænding af husdyrgødning som affald. Husdyrgødningsbekendtgørelsen udgør i den forbindelse en generel undtagelse fra kravet om tilladelse i miljøbeskyttelseslovens 19 ved udledning af forurenende stoffer til jord og grundvand. Dette krav må formentlig også anses for fraveget, for så vidt angår afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning, der udbringes efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler i henhold til slambekendtgørelsens 10, stk. 1. Problemstillingen knytter sig imidlertid til de afgrænsningsspørgsmål, der som nævnt ovenfor bør afklares i forbindelse med en kommende ændring af slambekendtgørelsens 10. Bekendtgørelsens 24, stk. 1, begrænser udbringningen af husdyrgødning generelt på lørdage samt søn- og helligdage, mens stk. 2-4 særligt regulerer udbringningen af flydende husdyrgødning, der som udgangspunkt skal ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende. Udbringning af husdyrgødning generelt må ikke give anledning til unødige gener, jf. stk. 5. Tidspunkter for udbringning i forhold til de årlige høstperioder reguleres i 25. De årstidsmæssige begrænsninger vedrører overvejende flydende husdyrgødning. Endelig fastlægger 26 generelle krav til udbringningen af såvel flydende husdyrgødning som fast gødning på ubevoksede arealer, ligesom husdyrgødning generelt samt ensilage og spildevand ikke må udbringes på en sådan måde og på sådanne arealer, at der er fare for tilstrømning til søer eller vandløb ved tøbrud eller regnskyl. Harmonireglerne findes i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10. På en landbrugsbedrift må der som udgangspunkt højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,4 dyreenheder per hektar per planperiode, jf. 27, stk indeholder regler om beregningen af henholdsvis mængden af udbragt husdyrgødning, jf. stk. 1, og om opgørelsen af harmoniarealer, jf. stk. 2. For afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning omregnes de med affald tilførte mængde kvælstof til dyreenheder, således at maksimalt 100 kg totalkvælstof svarer til 1 dyreenhed, jf. slambekendtgørelsens 10, stk. 2, og 22, stk. 5. Regler om afsætning af overskydende husdyrgødning findes i 29. Overskydende afgasset biomasse kan afsættes efter 29, stk. 2, ved deklarering i henhold til gødningsloven og indberetning efter gødskningsloven, eller efter 29, stk. 3, under forudsætning af skriftlig aftale. Opbevaring og anvendelse af afgasset biomasse med lavt indhold af husdyrgødning side 19 af 55

20 Afgasset biomasse med lavt indhold af husdyrgødning, dvs. 75 pct. eller derunder regnet på tørstofbasis før afgasning, opbevares og anvendes efter reglerne i slambekendtgørelsen, som på enkelte punkter dog også henviser til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Affald, som er optaget på slambekendtgørelsens bilag 1, kan uden forudgående tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 anvendes til jordbrugsformål i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 3-9, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at afgasset biomasse (med lavt indhold af husdyrgødning) ikke optræder på listen i slambekendtgørelsens bilag 1 over affald med jordbrugsmæssig værdi, der kan anvendes uden forudgående tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19. En undtagelse fra kravet om tilladelse forudsætter principielt, at afgasset biomasse optages særskilt i bekendtgørelsens bilag 1. Det gælder, selvom de enkelte bestanddele måtte fremgå hver for sig, som det f.eks. er tilfældet med spildevandsslam. Under alle omstændigheder forekommer det hensigtsmæssigt at kategorisere afgasset biomasse i forhold til de (andre) affaldsprodukter, der udtrykkeligt kan udbringes uden tilladelse i henhold til bilaget i hvert fald i det omfang, der er tale om husdyrgødningsbaserede anlæg, hvor der alene iblandes organisk materiale eller affald svarende til de på bilag 1 angivne kategorier. Det må derfor antages at bero på en lapsus, at der ikke er taget stilling til afgasset biomasse i bilag 1. Den generelle regulering i slambekendtgørelsen adskiller sig navnlig fra husdyrgødningsbekendtgørelsen ved at stille krav om overholdelse af grænseværdier, jf. 6, stk. 1, og om prøveudtagning og analyser, jf. 7, stk. 1. Endvidere kan fremhæves anmeldeordningen i bekendtgørelsens 13, stk. 4, hvorefter affaldsproducenten ved indgåelse af aftale om levering af affald til bruger skal sende kopi af aftalen, deklaration samt kort med angivelse af, hvor affaldet forventes udspredt til kommunalbestyrelsen. Anmeldeordningen omfatter også levering af afgasset biomasse fra biogasanlæg, der sker i henhold til aftale med henblik på udbringning, men i sagens natur ikke levering af afgasset biomasse fra eget gårdanlæg, der forudsættes at ske aftalefrit. Opbevaring af affaldet kan efter slambekendtgørelsens 19, stk. 1, ske uden tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19, hvis det sker på et opbevaringsanlæg, der er placeret, indrettet og drevet i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav, og hvis der ikke opbevares en større mængde affald, end bruger selv kan anvende i indeværende og kommende vækstsæson. Det må antages, at de specifikke krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som slambekendtgørelsens 19, stk. 1, sigter til, afhænger af tørstofprocenten i affaldet efter samme kriterier som beskrevet ovenfor vedrørende afgasset biomasse med højt indhold af husdyrgødning. Anvendelsen i snæver forstand af affaldet reguleres i slambekendtgørelsens kapitel 8. De pågældende bestemmelser i regulerer overordnet set samme forhold, side 20 af 55

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014 Februar 2014 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 20144 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014. Bidragyder(e):,

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Lovtidende A UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7, 11 a,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Biogasdating for fjerkræproducenter - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Forfattere: studentermedhjælper Tina Clausen og konsulent Simon Bahrndorff

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere