Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:"

Transkript

1 Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet Præambel Parterne i denne protokol, som erklærer, at en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn, kræver en omfattende international indsats i oprindelseslandene, transitlandene og bestemmelseslandene, herunder foranstaltninger til at forebygge menneskehandel, straffe menneskehandlere og beskytte ofrene for menneskehandel, bl.a. ved at værne om deres internationalt anerkendte menneskerettigheder, som tager i betragtning, at til trods for alle de internationale regler og konkrete foranstaltninger, der findes til bekæmpelse af udnyttelse af mennesker, navnlig kvinder og børn, findes der intet universelt instrument, der tilgodeser alle aspekter ved menneskehandel, som er bekymrede over, at i mangel af et sådant instrument vil de særligt udsatte personer ikke nyde en tilstrækkelig beskyttelse, som erindrer om Generalforsamlingens resolution 53/111 af 9. december 1998, hvor Generalforsamlingen vedtog at nedsætte et åbent mellemstatslig ad hoc-udvalg, der skulle udarbejde en udtømmende international konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og drøfte udarbejdelse af bl.a. et internationalt instrument om bekæmpelse af handel med kvinder og børn, som er overbevist om, at det til forebyggelse og bekæmpelse af denne kriminalitet er nyttigt at supplere De Forenede Nationers konvention til bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet med et internationalt instrument om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn, er blevet enige om følgende: I. Almindelige bestemmelser Artikel 1 Forholdet til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet 1. Denne protokol supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Den skal fortolkes sammen med konventionen.

2 2. Konventionens bestemmelser finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på denne protokol, medmindre andet fastsættes heri. 3. Handlinger, der er strafbare i henhold til denne protokols artikel 5, skal betragtes som strafbare kriminelle handlinger i overensstemmelse med konventionen. Formålet med denne protokol er at: Artikel 2 Formål (a) forebygge og bekæmpe menneskehandel med særlig vægt på handel med kvinder og børn (b) beskytte og hjælpe ofrene for menneskehandel under fuld respekt for deres menneskerettigheder (c) fremme samarbejdet mellem parterne om virkeliggørelsen af disse mål. Artikel 3 Terminologi Ved anvendelsen af denne protokol gælder, at (a) ved»menneskehandel«forstås det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer (b) den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til den under litra a) omhandlede udnyttelse, skal være uden betydning, når der er gjort brug af et af de i litra a) nævnte midler (c) at rekruttere, transportere, overføre, skjule eller modtage et barn med udnyttelse af det for øje skal betragtes som»menneskehandel«, selv om der ikke er gjort brug af nogen af de i litra a) nævnte midler (d) ved»barn«forstås enhver person under 18 år. Artikel 4 Anvendelsesområde

3 Medmindre andet er fastsat heri, finder denne protokol anvendelse på forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af de handlinger, der i overensstemmelse med artikel 5 er strafbare, når de er af grænseoverskridende karakter og en organiseret kriminel gruppe er involveret heri, samt på beskyttelse af ofre for sådanne kriminelle handlinger. Artikel 5 Kriminalisering 1. Hver part skal vedtage de love og andre foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at fastsætte, at de i artikel 3 omhandlede handlinger er strafbare, når de begås forsætligt. 2. Hver part skal tillige vedtage de love og andre foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at fastsætte, at følgende handlinger er strafbare: (a) forsøg på at begå de i stk. 1 omhandlede handlinger, i det omfang, hvor det er foreneligt med de grundlæggende principper i dens nationale ret (b) deltagelse i en kriminel handling omfattet af stk. 1 (c) tilrettelæggelse eller anstiftelse af en kriminel handling omfattet af stk. 1. II. Beskyttelse af ofre for menneskehandel Artikel 6 Bistand til og beskyttelse af ofre for menneskehandel 1. I passende tilfælde og i det omfang, det er muligt efter national ret, skal hver part sikre ofre for menneskehandel beskyttelse af deres privatliv og identitet, herunder bl.a. ved at gøre straffesager om menneskehandel fortrolige. 2. Hver part skal drage omsorg for, at dens nationale retlige eller administrative system indeholder ordninger, der i passende tilfælde kan sikre ofre for menneskehandel: (a) oplysning om relevante retslige og administrative procedurer (b) bistand til at sikre, at deres synspunkter kan fremføres og tages med i betragtning på de relevante stadier i retsforfølgningen af gerningsmændene under fuld overholdelse af kontradiktionsretten. 3. Hver part skal overveje at træffe foranstaltninger til at sikre fysisk, mental og social restituering af ofre for menneskehandel, herunder bl.a., når det skønnes hensigtsmæssigt, i samarbejde med ikke-statslige organisationer, andre relevante organisationer og dele af det civile samfund, i særdeleshed med henblik på at tilvejebringe: (a) en passende bolig (b) rådgivning og information, særligt med hensyn til deres juridiske rettigheder, på et sprog, som ofre for menneskehandel kan forstå

4 (c) lægelig, psykologisk og materiel bistand (d) mulighed for beskæftigelse og uddannelse. 4. Hver part skal ved anvendelsen af disse bestemmelser tage hensyn til det pågældende offers alder, køn og særlige behov, navnlig børns særlige behov, herunder for en passende bolig, uddannelse og omsorg. 5. Hver part skal bestræbe sig på at værne om ofres fysiske sikkerhed, så længe de befinder sig på dens område. 6. Hver part skal sikre, at dens nationale retssystem åbner mulighed for, at ofre for menneskehandel kan opnå erstatning for skade, der er lidt. Artikel 7 Ofres status i modtagerlande 1. Ud over de i artikel 6 omhandlede foranstaltninger skal hver part overveje at vedtage love eller andre egnede foranstaltninger, der giver ofre for menneskehandel mulighed for i passende tilfælde midlertidigt eller varigt at forblive på dens område. 2. Ved gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal hver part tage behørigt hensyn til humanitære og personlige forhold. Artikel 8 Repatriering af ofre for menneskehandel 1. Den part, i hvis land et offer for menneskehandel er statsborger eller havde permanent opholdstilladelse ved indrejsen til modtagerlandet, skal under behørig hensyntagen til den pågældendes sikkerhed lette og acceptere hans eller hendes tilbagesendelse uden ugrundet eller urimelig ophold. 2. Når en part tilbagesender et offer for menneskehandel til et land, hvori vedkommende er statsborger eller havde permanent opholdstilladelse ved indrejsen til modtagerlandet, skal denne tilbagesendelse ske under behørig hensyntagen til denne persons sikkerhed og til enhver retsforfølgning i anledning af, at vedkommende er offer for menneskehandel, og den skal så vidt muligt ske frivilligt. 3. Efter anmodning fra et modtagerland skal en part uden ugrundet eller urimeligt ophold bekræfte, om en person, der er offer for menneskehandel, er statsborger i dens land eller havde permanent opholdstilladelse på dens territorium på tidspunktet for indrejsen til modtagerlandet. 4. For at lette tilbagesendelse af et offer for menneskehandel, som ikke er i besiddelse af de fornødne dokumenter, skal den part, i hvis land den pågældende er statsborger eller havde permanent opholdstilladelse på tidspunktet for indrejse til modtagerlandet, efter anmodning fra modtagerlandet udstede de rejsedokumenter eller andre tilladelser, der kræves for den pågældendes tilbagerejse til det pågældende land.

5 5. Denne artikel berører ikke de rettigheder, ofre for menneskehandel måtte være blevet tillagt i henhold til modtagerlandets lovgivning. 6. Denne artikel berører ikke gældende bilaterale eller multilaterale aftaler, der helt eller delvis omhandler tilbagesendelse af ofre for menneskehandel. III. Forebyggelse, samarbejde og andre foranstaltninger Artikel 9 Forebyggelse af menneskehandel 1. Parterne skal iværksætte sammenhængende politikker, programmer og andre foranstaltninger til at (a) forebygge og bekæmpe menneskehandel (b) beskytte ofre for menneskehandel, navnlig kvinder og børn, fra at blive ofre på ny. 2. Parterne skal bestræbe sig på at iværksætte foranstaltninger såsom forskning, information og kampagner i massemedier samt sociale og økonomiske initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel. 3. De politikker, programmer og andre foranstaltninger, der iværksættes i overensstemmelse med denne artikel, skal, når det er hensigtsmæssigt, gennemføres i samarbejde med ikke-statslige organisationer, andre relevante organisationer og andre dele af det civile samfund. 4. Parterne skal træffe eller intensivere foranstaltninger, herunder bl.a. gennem bilateralt eller multilateralt samarbejde, med henblik på at afhjælpe de faktorer, der gør navnlig kvinder og børn særligt udsatte for menneskehandel, såsom fattigdom, underudvikling og mangel på lige muligheder. 5. Parterne skal bl.a. gennem bilateralt og multilateralt samarbejde vedtage eller styrke lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, herunder uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle foranstaltninger, med henblik på at modvirke den efterspørgsel, der er årsagen til alle former for udnyttelse af andre mennesker, navnlig kvinder og børn, der fører til menneskehandel. Artikel 10 Informationsudveksling og uddannelse 1. Parternes retshåndhævende myndigheder, immigrationsmyndigheder og andre relevante myndigheder skal i det fornødne omfang samarbejde med hinanden ved i overensstemmelse med deres nationale ret at udveksle oplysninger, der gør det muligt for dem at afgøre:

6 (a) om personer, der passerer eller forsøger at passere en international grænse med rejsedokumenter tilhørende andre personer eller uden rejsedokumenter, er menneskehandlere eller ofre for menneskehandel (b) hvilke typer rejsedokument der er benyttet af personer, der har passeret eller forsøgt at passere en international grænse med menneskehandel for øje (c) hvilke midler og metoder organiserede kriminelle grupper benytter til menneskehandel, herunder til rekruttering og transport af ofre, ruter og forbindelser mellem enkeltpersoner og grupper involveret i menneskehandel, og mulige metoder til afsløring af disse. 2. Parterne skal tilvejebringe eller styrke uddannelse af retshåndhævende myndigheders og immigrationsmyndigheders personale og andet relevant personale i forebyggelse af menneskehandel. Uddannelsen bør koncentreres om metoder til forebyggelse af menneskehandel, retsforfølgning af menneskehandlere og beskyttelse af ofrenes rettigheder, herunder beskyttelse af ofrene mod menneskehandlerne. Uddannelsen bør tillige tilgodese aspekter i forbindelse med menneskerettigheder og særlige problemer for kvinder og børn og fremme samarbejde med ikke-statslige organisationer, andre relevante organisationer og andre dele af det civile samfund. 3. En part, der modtager oplysninger, skal efterkomme enhver anmodning fra den meddelende part om begrænsninger i brugen af de pågældende oplysninger. Artikel 11 Foranstaltninger ved grænserne 1. Uden at det berører internationale forpligtelser med hensyn til personers fri bevægelighed, skal parterne i videst mulige omfang skærpe den grænsekontrol, der måtte være nødvendig for at forebygge og afsløre menneskehandel. 2. Hver part skal vedtage lovgivningsmæssige eller andre egnede foranstaltninger til i videst mulige omfang at forhindre, at transportvirksomheders transportmidler benyttes til begåelse af kriminelle handlinger omfattet af denne protokols artikel I passende omfang og uden at gældende internationale konventioner berøres heraf, bør sådanne foranstaltninger omfatte krav om, at trafikselskaber, herunder enhver transportvirksomhed og ejeren eller operatøren af ethvert transportmiddel, har pligt til at kontrollere, at alle passagerer er i besiddelse af de rejsedokumenter, der kræves for indrejse til bestemmelseslandet. 4. Hver part skal i overensstemmelse med national ret træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at fastsætte sanktioner for overtrædelse af den i stk. 3 omhandlede forpligtelse. 5. Hver part skal overveje at træffe foranstaltninger, der i overensstemmelse med dens nationale ret åbner mulighed for at nægte personer involveret i kriminelle handlinger omfattet af denne protokol indrejse i dens land eller inddrage en sådan persons visum.

7 6. Uden at det berører konventionens artikel 27, skal parterne overveje at styrke samarbejdet mellem grænsemyndigheder, bl.a. ved at etablere og opretholde direkte kommunikationskanaler. Artikel 12 Dokumenters sikkerhed og kontrol af dokumenter Hver part skal inden for rammerne af sine muligheder træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at: (a) sikre, at rejse- eller identitetsdokumenter udstedt af den er af en sådan kvalitet, at de ikke let kan misbruges og ikke uden vanskeligheder kan forfalskes eller ændres, kopieres eller udstedes ulovligt (b) sikre integritet og sikkerhed omkring rejse- eller identitetsdokumenter udstedt af den eller på dens vegne og forebygge ulovlig fremstilling, udstedelse og brug af dem. Artikel 13 Dokumenters legitimitet og gyldighed På en anden parts begæring skal enhver part i overensstemmelse med national ret inden for et rimeligt tidsrum bekræfte legitimitet og gyldighed af rejse- eller identitetsdokumenter udstedt eller angiveligt udstedt i dens navn, som mistænkes for at blive brugt til menneskehandel. IV. Afsluttende bestemmelser Artikel 14 Beskyttelsesklausul 1. Intet i denne protokol anfægter de rettigheder, forpligtelser og beføjelser, stater og enkeltpersoner har i henhold til international ret, herunder humanitær folkeret og international menneskerettighedsret og i særdeleshed, hvor det er relevant, konventionen af ) og protokollen af ) om flygtninges status og det deri indeholdte»nonrefoulement«-princip. 2. Bestemmelserne i denne protokol skal fortolkes og anvendes på en sådan måde, at der ikke udøves nogen diskrimination mod en person af den grund, at vedkommende er offer for menneskehandel. Bestemmelserne skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper om ikke-diskrimination. Artikel 15 Bilæggelse af tvister

8 l. Parterne bestræber sig på at bilægge tvister angående fortolkningen eller anvendelsen af denne protokol gennem forhandling. 2. Enhver tvist mellem to eller flere parter angående fortolkningen eller anvendelsen af denne protokol, der ikke inden for et rimeligt tidsrum kan bilægges gennem forhandling, skal efter anmodning fra en af de berørte parter underkastes voldgift. Har de pågældende parter ikke seks måneder efter datoen for anmodningen om voldgift kunnet nå til enighed om denne voldgifts tilrettelæggelse, kan enhver af disse parter indbringe tvisten for Den Internationale Domstol efter en begæring indgivet i overensstemmelse med denne domstols vedtægter. 3. Hver part kan ved undertegnelsen, ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen af denne protokol afgive erklæring om, at den ikke anser sig for bundet af stk. 2. De andre parter er ikke bundet af stk. 2 i forholdet til en part, der har taget dette forbehold. 4. Enhver part, der har taget forbehold efter stk. 3, kan til enhver tid tilbagekalde dette forbehold ved at give De Forenede Nationers generalsekretær meddelelse herom. Artikel 16 Undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse og tiltrædelse 1. Denne protokol er åben for undertegnelse af enhver stat fra den 12. til den 15. december 2000 i Palermo, Italien, og derefter i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York indtil den 12. december Denne protokol er også åben for undertegnelse af regionale organisationer for økonomisk integration, forudsat at mindst en medlemsstat af en sådan organisation har undertegnet denne protokol i overensstemmelse med stk Denne protokol skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær. En regional organisation for økonomisk integration kan deponere sit ratifikations-, accepteller godkendelsesinstrument, hvis mindst en af dens medlemsstater har gjort det samme. I dette ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument skal organisationen afgive erklæring om udstrækningen af sin kompetence med hensyn til de spørgsmål, denne protokol omhandler. Den pågældende organisation skal tillige meddele depositaren enhver relevant ændring i omfanget af dens kompetence. 4. Denne protokol er åben for tiltrædelse af enhver stat eller regional organisation for økonomisk integration, hvoraf mindst en medlemsstat har tiltrådt denne protokol. Tiltrædelsesinstrumenter deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær. Ved sin tiltrædelse skal en regional organisation for økonomisk integration afgive erklæring om udstrækningen af sin kompetence med hensyn til de spørgsmål, denne protokol omhandler. Den pågældende organisation skal tillige meddele depositaren enhver relevant ændring i omfanget af dens kompetence. Artikel 17

9 Ikrafttrædelse 1. Denne protokol træder i kraft på den halvfemsindstyvende dag, efter at det fyrretyvende ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument er deponeret, men kan dog ikke træde i kraft, før konventionen er trådt i kraft. Ved anvendelsen af dette stykke gælder, at ethvert instrument deponeret af en regional organisation for økonomisk integration ikke medregnes som et deponeret instrument ud over instrumenter deponeret af dens medlemsstater. 2. For enhver stat eller regional organisation for økonomisk integration, der ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne protokol efter deponering af det fyrretyvende instrument, træder denne protokol i kraft på den tredivte dag efter datoen for denne stats eller organisations deponering af sit instrument eller på den dag, hvor denne protokol træder i kraft jf. stk. 1, såfremt dette sker senere. Artikel 18 Ændringer 1. Efter udløb af fem år efter denne protokols ikrafttrædelse kan en part foreslå en ændring og forelægge den for De Forenede Nationers generalsekretær, som derefter videresender den foreslåede ændring til de øvrige parter og til konferencen mellem parterne, således at de kan overveje og træffe afgørelse om forslaget. Parterne i denne protokol skal på konferencen bestræbe sig på at opnå enighed om enhver ændring. Er det til trods for enhver bestræbelse ikke lykkedes at nå til enighed, kan ændringsforslaget i sidste instans vedtages med to tredjedels flertal af de parter i denne protokol, der er til stede og stemmer på konferencen. 2. Regionale organisationer for økonomisk integration udøver i spørgsmål, der falder ind under deres kompetence, deres stemmeret i henhold til denne artikel med et antal stemmer svarende til antallet af medlemsstater, der er parter i protokollen. Sådanne organisationer kan ikke udøve deres stemmeret, hvis deres medlemsstater udøver deres, og omvendt. 3. Et ændringsforslag vedtaget i overensstemmelse med stk. 1 skal ratificeres, accepteres eller godkendes af parterne. 4. Et ændringsforslag vedtaget i overensstemmelse med stk. 1 træder i kraft for en part halvfems dage efter den dato, hvor ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumentet hertil er deponeret hos De Forende Nationers generalsekretær. 5. Et ændringsforslag, der er trådt i kraft, er bindende for de parter, der har tilkendegivet deres samtykke i at være bundet af det. Andre parter er fortsat bundet af bestemmelserne i denne protokol og ethvert tidligere ændringsforslag, som de har ratificeret, accepteret eller godkendt. Artikel 19 Opsigelse

10 1. En part kan opsige denne protokol ved skriftlig opsigelse stilet til De Forenede Nationers generalsekretær. En sådan opsigelse træder i kraft et år efter datoen for generalsekretærens modtagelse af opsigelsen. 2. En regional organisation for økonomisk integration ophører med at være part i denne protokol, når alle dens medlemsstater har opsagt den. Artikel 20 Depositar og sprog 1. Som depositar for denne konvention udpeges De Forenede Nationers generalsekretær. 2. Originalen til denne konvention, hvis arabiske, kinesiske, engelske, franske, russiske og spanske tekst er lige autentiske, deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har nedenstående, der er behørigt bemyndigede hertil af deres respektive regeringer, undertegnet denne protokol. 21) De forenede Nationer, Traktatsamling, vol. 189, nr ) Ibid., vol. 606, nr

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi DE FORENEDE NATIONER 2000 Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her):

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her): BKI nr 92 af 14/10/1977 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-1977 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 59 Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention af 14. december 1973

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Bruxelles, den COM(2015) 292 final ANNEX 1 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2015) 292 final ANNEX 1 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008. til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008. til 2007/2 LSV 85 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2015 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2008/000072 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december

Læs mere

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1)

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1) Nr. 17 12. juni 2003 Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1) KAPITEL 1 Generelle forhold Konventionens formål Definitioner KAPITEL II Generelle principper vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder.

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder. Viðgerð á fólkatingi KONVENTION OM BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG MENNESKELIG VÆRDIGHED I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF BIOLOGI OG LÆGEVIDENSKAB: KONVENTION OM MENNESKERETTIGHEDER OG BIOMEDICIN

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge BKI nr 61 af 11/12/2000 Offentliggørelsesdato: 20-12-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen)

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) 2013/1 BSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984)

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) De i denne konvention deltagende stater, som finder, at i overensstemmelse med de i De forenede

Læs mere

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED Bekendtgørelse nr. 103 af 25. oktober 1973 af konvention af 23. september 1971 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed. 1) Ved kgl. resolution af 2. januar 1973 har Danmark

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed Beslutningsforslag nr. B 60 Folketinget 2010-11 Fremsat den 18. januar 2011 af Søren Krarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Jesper Langballe (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012 v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU Disposition 1. Konventionen i hovedtræk 2. Ikrafttræden og retsvirkninger 3. Forholdet mellem

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af den internationale konvention af 15. december 1997 til bekæmpelse af terrorbombninger

Bekendtgørelse af den internationale konvention af 15. december 1997 til bekæmpelse af terrorbombninger BKI nr 29 af 19/09/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-10-2002 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 63 Senere ændringer til forskriften Oversættelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

SOM BEKRÆFTER behovet for at beskytte, bevare og forbedre miljøets tilstand og sikre en miljømæssig forsvarlig og bæredygtig udvikling,

SOM BEKRÆFTER behovet for at beskytte, bevare og forbedre miljøets tilstand og sikre en miljømæssig forsvarlig og bæredygtig udvikling, Præambel PARTERNE I DENNE KONVENTION, SOM MINDER om det første princip i Stockholm-erklæringen om det menneskelige miljø, SOM OGSÅ MINDER OM det tiende princip i Rio-erklæringen om miljø og udvikling,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer (* 2)

Bekendtgørelse af konvention af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer (* 2) BKI nr 104 af 11/12/1972 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-02-1973 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 56 Senere ændringer til forskriften BKI nr 68 af 02/09/1980 Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS OG KONGERIGET DANMARKS REGERING REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER De Forenede Arabiske

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 25.3.2009 KOM(2009) 136 endelig 2009/0050 (CNS) RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave I. INDLEDNING i) De Forenede Nationer har opstillet strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, bl.a. i den internationale konvention

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION

DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION Strasbourg, 2000 Den europæiske landskabskonvention På det718. møde i Europarådets Ministerkomité har medlemmerne : vedtaget teksten til den europæiske landskabskonvention,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.10.2003 KOM(2003) 625 endelig 2003/0249 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED

UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED Paris, den 20. oktober 2005 2 UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0234 (NLE) 12163/17 ADD 1 JAI 782 ASIM 100 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. september 2017 til: Jordi

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION Firenze, den 20. oktober 2000 Indledning De kontraherende medlemsstater i Europarådet, som tager hensyn til Europarådets mål om at opnå større enighed mellem dets medlemmer

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere