BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 856 final ANNEX 1 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 {SWD(2016) 368 final} {SWD(2016) 369 final} DA DA

2 1. Genopretningsplanen: BILAG AFDELING A KRAV TIL GENOPRETNINGSPLANER 1) må ikke forudsætte nogen adgang til eller modtagelse af ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige 2) skal tage højde for alle de parters interesser, der forventes at blive berørt af planen 3) skal sikre, at clearingmedlemmer ikke har ubegrænsede eksponeringer over for CCP en. CCP en skal udvikle passende mekanismer, der skal omfatte tilknyttede FMI er og interessenter, som ville bære tab, pådrage sig omkostninger eller bidrage til at dække manglende likviditet, hvis genopretningsplanen skulle blive gennemført, i udarbejdelsen af denne plan. 2. Genopretningsplanen skal indeholde følgende punkter: 1) et resumé af de vigtigste elementer i planen og en oversigt over den overordnede genopretningskapacitet 2) et resumé af de væsentligste ændringer i CCP en siden den senest registrerede genopretningsplan 3) en kommunikations- og offentliggørelsesplan, der beskriver, hvorledes CCP en agter at forvalte potentielle negative reaktioner fra markedet 4) en omfattende række kapital-, tabsfordelings- og likviditetsforanstaltninger, som er nødvendige for at opretholde eller genopbygge CCP ens levedygtighed og finansielle stilling, bl.a. for at genoprette dens matched book og kapital samt for at genoprette indbetalte ressourcer, der er nødvendige, for at CCP en kan bevare sin levedygtighed som en going concern og fortsat levere sine vigtige tjenester i henhold til artikel 1, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 152/2013 samt artikel 32, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013 5) passende kriterier og procedurer til at sikre den rettidige gennemførelse af genopretningsforanstaltninger samt et bredt udvalg af genopretningsmodeller, herunder et skøn over tidsrammen for gennemførelsen af planens væsentlige aspekter 6) en detaljeret beskrivelse af enhver væsentlig forhindring for en effektiv og rettidig gennemførelse af planen, herunder inddragelse af konsekvenserne for clearingmedlemmer og kunder, bl.a. i sager, hvor clearingmedlemmer formodes at ville træffe foranstaltninger i henhold til deres genopretningsplaner, jf. artikel 5 og 7 i direktiv 2014/59/EU, og hvor det er relevant for resten af koncernen 7) identifikation af kritiske funktioner 8) en detaljeret beskrivelse af proceduren for fastsættelse af værdien og salgbarheden af CCP ens centrale forretningsområder, aktiviteter og aktiver DA 2 DA

3 9) en detaljeret beskrivelse af, hvorledes genopretningsplanen er integreret i CCP ens ledelsesstruktur, hvordan den er indarbejdet i CCP ens forretningsorden, der er vedtaget af clearingmedlemmerne, samt af de politikker og procedurer, der gælder for godkendelse af genopretningsplanen, og identifikation af de personer i organisationen, der har ansvaret for at udarbejde og gennemføre planen 10) ordninger og foranstaltninger til at tilskynde ikke-misligholdende clearingmedlemmer til at afgive konkurrencedygtige bud på auktioner over et misligholdende medlems positioner 11) ordninger og foranstaltninger til at sikre, at CCP en har passende adgang til nødfinansieringskilder, herunder potentielle likviditetskilder, en vurdering af tilgængelig sikkerhedsstillelse og en vurdering af muligheden for at overføre ressourcer og likviditet mellem forretningsområder for at sikre, at den fortsat kan udføre sine aktiviteter og opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder 12) ordninger og foranstaltninger: a) til at nedbringe risici b) til omstrukturering af kontrakter, rettigheder, aktiver og forpligtelser c) til omstrukturering af forretningsområder d) som er nødvendige for hele tiden at have adgang til de finansielle markeders infrastrukturer e) som er nødvendige for at bevare den fortsatte drift af CCP ens operationelle procedurer, herunder infrastrukturer og IT-tjenesteydelser f) som er forberedende foranstaltninger til at fremme salget af aktiver eller forretningsområder inden for en passende tidsramme til genoprettelse af den finansielle sundhed g) som er andre forvaltningstiltag eller -strategier til genoprettelse af den finansielle sundhed og de forventede finansielle konsekvenser af disse tiltag eller strategier h) som er forberedende foranstaltninger, som CCP en har iværksat eller agter at iværksætte for at fremme genopretningsplanens gennemførelse, herunder de foranstaltninger, der er nødvendige for at muliggøre rettidig rekapitalisering af CCP en, genoprettelse af dens matched book og genoprettelse af dens indbetalte ressourcer samt deres håndhævelse på tværs af grænser i) som er et sæt indikatorer, der angiver, hvornår der kan træffes passende foranstaltninger i henhold til planen j) der, når det er relevant, indeholder en analyse af, hvordan og hvornår en CCP på de i planen fastsatte betingelser kan anmode om anvendelse af centralbankfaciliteter og identificere de aktiver, der forventes at kunne betragtes som sikkerhed på centralbankfacilitetens vilkår k) der er i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 648/2012 og omfatter en række ekstreme stress-scenarier, der er relevante for CCP ens specifikke vilkår, herunder hændelser og stress, DA 3 DA

4 der påvirker hele systemet, og som er specifikke for den juridiske enhed og den koncern, enheden tilhører, samt stress-test, der er specifikke for CCP ens enkelte clearingmedlemmer eller, hvor det er relevant, en tilknyttet FMI l) der er i overensstemmelse med artikel 34 og artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 648/2012, og som omfatter scenarier, der både skyldes stress eller misligholdelse hos én eller flere af dens medlemmer samt andre årsager som bl.a. tab fra CCP ens investeringsaktiviteter eller operationelle problemer (herunder alvorlige eksterne trusler mod CCP ens drift, der skyldes en ekstern forstyrrelse, et chok eller en cyberrelateret hændelse). AFDELING B OPLYSNINGER, SOM AFVIKLINGSMYNDIGHEDERNE KAN ANMODE CCP ER OM AT LEVERE MED HENBLIK PÅ UDARBEJDELSE OG OPRETHOLDELSE AF AFVIKLINGSPLANER Afviklingsmyndighederne kan anmode institutter om at levere mindst følgende oplysninger med henblik på udarbejdelse og opretholdelse af afviklingsplaner: 1) en detaljeret beskrivelse af CCP ens organisationsstruktur, herunder en liste over alle juridiske personer 2) angivelse af de direkte indehavere og procentdelen af stemmerettigheder og ikkestemmerettigheder for hver juridisk person 3) beliggenhed, oprettelsesstat, meddelelse af tilladelse og øverste ledelse for hver juridisk person 4) en oversigt over CCP'ens kritiske funktioner og centrale forretningsområder, herunder væsentlige aktiver og passiver i tilknytning til sådanne funktioner og forretningsområder, for hver juridisk person 5) en detaljeret beskrivelse af elementerne i CCP ens og alle dens juridiske enheders forretningsaktiviteter, som et minimum opdelt efter type tjenesteydelse og de respektive beløb for clearede mængder, åbne positioner, variationsmarginflows, misligholdelsesfonde og alle tilknyttede vurderingsrettigheder eller andre genoprettelsesforanstaltninger vedrørende sådanne forretningsområder 6) oplysninger om kapital- og gældsinstrumenter udstedt af CCP en og dens juridiske enheder 7) identifikation af, hvem CCP en har modtaget sikkerhed fra og i hvilken form (overdragelse af ejendomsret eller sikkerhedsrettigheder), hvem den har givet sikkerhedsstillelse til og i hvilken form, hvilken person der har sikkerhedsstillelsen, og i begge tilfælde i hvilken jurisdiktion sikkerhedsstillelsen befinder sig 8) en beskrivelse af CCP ens og dens juridiske enheders ikkebalanceførte eksponeringer, herunder en oversigt over dens kritiske funktioner og centrale forretningsområder 9) CCP ens væsentligste afdækninger, herunder en oversigt pr. juridisk enhed DA 4 DA

5 10) identifikation af de relative eksponeringer og clearingmedlemmernes betydning i CCP en samt en analyse af virkningerne af et sammenbrud af større clearingmedlemmer på CCP en 11) hvert system, i hvilket CCP en foretager et væsentligt antal handler eller handler for en væsentlig værdi, herunder en oversigt pr. CCP ens juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde 12) hvert betalings-, clearings- eller afregningssystem, som CCP en er direkte eller indirekte medlem af, herunder en oversigt pr. CCP ens juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde 13) en detaljeret fortegnelse over og en detaljeret beskrivelse af de centrale ledelsesinformationssystemer, herunder for risikostyring, bogføring samt finansiel og reguleringsmæssig indberetning, som anvendes af CCP en, herunder en oversigt pr. CCP ens juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde 14) identifikation af ejerne af de i punkt 13 anførte systemer, tilknyttede serviceleveranceaftaler og software og systemer eller licenser, herunder en oversigt pr. juridisk enhed, kritisk funktion og centralt forretningsområde 15) identifikation af og en oversigt over de juridiske personer samt sammenkoblinger og den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige juridiske personer, f.eks.: fælles eller delt personale, faciliteter og systemer kapital-, finansierings- eller likviditetsordninger eksisterende krediteksponeringer eller eventualkrediteksponeringer krydsgarantiordninger, krydssikkerhedsstillelser, krydsklausuler (cross default) og krydsnettingordninger mellem tilknyttede selskaber risikooverførsler og ejermatchning (back-to-back-handel), serviceleveranceaftaler 16) den kompetente tilsyns- og afviklingsmyndighed for hver juridisk person, hvis den er forskellig fra dem, der er udpeget efter artikel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012 og artikel 3 i denne forordning 17) det medlem af bestyrelsen, der er ansvarligt for at indgive de oplysninger, der er nødvendige for at forberede CCP ens afviklingsplan, og eventuelt andre personer, der er ansvarlige for de forskellige juridiske personer, kritiske funktioner og centrale forretningsområder 18) en beskrivelse af de ordninger, som CCP en har etableret for at sikre, at afviklingsmyndigheden i tilfælde af afvikling råder over alle nødvendige oplysninger, således som fastsat af afviklingsmyndigheden, med henblik på anvendelse af afviklingsværktøjer og -beføjelser 19) alle aftaler, som CCP en og dens juridiske enheder har indgået med tredjeparter, og hvis ophævelse kan udløses af en afgørelse fra myndighederne om at anvende et afviklingsværktøj, samt hvorvidt konsekvenserne af ophævelsen kan påvirke afviklingsværktøjets anvendelse 20) en beskrivelse af mulige likviditetskilder til støtte for afviklingen DA 5 DA

6 21) oplysninger om aktivbehæftelser, likvide aktiver, ikkebalanceførte aktiviteter, afdækningsstrategier og bogføringspraksis. DA 6 DA

7 AFDELING C ASPEKTER, SOM AFVIKLINGSMYNDIGHEDEN SKAL VURDERE VED VURDERING AF EN CCP S AFVIKLINGSMULIGHEDER Ved vurderingen af en CCP s afviklingsmuligheder tager afviklingsmyndigheden hensyn til følgende: 1) hvorvidt CCP en er i stand til at henføre centrale forretningsområder og kritiske funktioner til juridiske personer 2) hvorvidt juridiske strukturer og selskabsstrukturer er tilpasset centrale forretningsområder og kritiske funktioner 3) hvorvidt der findes ordninger til at sikre, at personale, infrastruktur, finansiering, likviditet og kapital er til rådighed i tilstrækkeligt omfang til, at de centrale forretningsområder og de kritiske funktioner kan støttes og opretholdes 4) hvorvidt de serviceaftaler, som CCP en har indgået, kan håndhæves fuldt ud i tilfælde af afvikling af CCP en 5) hvorvidt CCP ens ledelsesstruktur er hensigtsmæssig med henblik på at administrere og sikre overholdelse af CCP ens interne politikker med hensyn til serviceleveranceaftaler 6) hvorvidt CCP en har en procedure for overdragelse af tjenesteydelser, der leveres i henhold til serviceleveranceaftaler til tredjeparter i tilfælde af adskillelse af kritiske funktioner eller centrale forretningsområder 7) hvorvidt der forefindes beredskabsplaner og foranstaltninger til at sikre kontinuitet i adgangen til betalings- og afregningssystemer 8) hvorvidt ledelsesinformationssystemerne er tilstrækkelige til at sikre, at afviklingsmyndighederne er i stand til at indsamle nøjagtige og fyldestgørende oplysninger om centrale forretningsområder og kritiske funktioner med henblik på at fremme en hurtig beslutningstagning 9) hvorvidt ledelsesinformationssystemerne er i stand til at levere de nødvendige oplysninger for en effektiv afvikling af CCP'en til enhver tid, selv under forhold i hastig forandring 10) hvorvidt CCP en har afprøvet sine ledelsesinformationssystemer under stressscenarier som defineret af afviklingsmyndigheden 11) hvorvidt CCP en kan sikre ledelsesinformationssystemernes kontinuitet både for den berørte CCP og den nye CCP i en situation, hvor de kritiske funktioner og de centrale forretningsområder er adskilt fra de øvrige funktioner og forretningsområder 12) såfremt CCP en drager fordel af eller er eksponeret for nogen koncerninterne sikkerhedsstillelser, hvorvidt disse sikkerhedsstillelser udbydes til markedsvilkår og risikostyringssystemerne for disse garantier er robuste 13) såfremt CCP en foretager "back-to-back"-transaktioner, hvorvidt disse transaktioner udføres til markedsvilkår, og risikostyringssystemerne for disse transaktioner er robuste 14) hvorvidt anvendelsen af nogen af disse koncerninterne sikkerhedsstillelser eller»back-to-back«-transaktioner øger afsmitningseffekten inden for koncernen DA 7 DA

8 15) hvorvidt CCP ens juridiske struktur forhindrer anvendelsen af afviklingsværktøjer på grund af antallet af juridiske personer, koncernstrukturens kompleksitet eller vanskeligheden i at tilpasse forretningsområderne til koncernenhederne 16) hvorvidt afviklingen af CCP en, hvor det er relevant, kan påvirke en anden del af koncernen negativt 17) hvorvidt der findes serviceleveranceaftaler, og hvor stabile de er 18) hvorvidt tredjelandsmyndigheder har de nødvendige afviklingsværktøjer til at støtte afviklingshandlinger truffet af afviklingsmyndigheder i Unionen, og mulighederne for koordineret handling mellem myndighederne i Unionen og tredjelandsmyndighederne 19) hvorvidt det er muligt at anvende afviklingsværktøjer på en måde, der opfylder afviklingsmålene, under hensyntagen til de værktøjer, der er til rådighed, og CCP ens struktur 20) alle specifikke krav, der er nødvendige for at udstede nye ejerskabsinstrumenter, som omhandlet i artikel 33, stk. 1 21) hvilke ordninger og midler, der kan vanskeliggøre afviklingen i tilfælde af CCP er, der har clearingmedlemmer eller aftaler om sikkerhedsstillelse etableret i forskellige jurisdiktioner 22) hvorvidt det kan antages, at afviklingsværktøjerne anvendes på en sådan måde, at afviklingsmålene opfyldes, under hensyntagen til de mulige konsekvenser for clearingdeltagere, andre modparter og personale, og hvilke foranstaltninger tredjelandsmyndigheder vil kunne træffe 23) i hvilket omfang der kan foretages en rimelig vurdering af konsekvenserne af CCP ens afvikling for det finansielle system og for finansmarkedernes tillid 24) i hvilket omfang afviklingen af CCP en kan have væsentlige direkte eller indirekte negative virkninger på det finansielle system, markedets tillid eller økonomien 25) i hvilket omfang der kan dæmmes op for afsmitningseffekter på andre CCP er eller på finansmarkederne gennem anvendelse af afviklingsværktøjerne og -beføjelserne 26) i hvilket omfang afviklingen af CCP en kan få væsentlige konsekvenser for betalings- og afregningssystemernes drift. DA 8 DA

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014 EBA/GL/2014/06 18. juli 2014 Retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner 1 EBA-retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner Retningslinjernes status 1. Dette

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 C(2016) 1372 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.3.2016 om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Nykredit A/S 30. oktober 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Jyske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU

for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Retningslinjer for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for disse

Læs mere

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORANSTALTNINGER TIL AT REDUCERE ELLER FJERNE HINDRINGER FOR AFVIKLINGSMULIGHEDER EBA/GL/2014/ December 2014.

RETNINGSLINJER FOR FORANSTALTNINGER TIL AT REDUCERE ELLER FJERNE HINDRINGER FOR AFVIKLINGSMULIGHEDER EBA/GL/2014/ December 2014. EBA/GL/2014/11 19 December 2014 Retningslinjer for fastlæggelse af specifikationer for foranstaltninger til at reducere eller fjerne hindringer for afviklingsmuligheder og under hvilke omstændigheder,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN Bruxelles, den 8. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTERNE DET FORENEDE KONGERIGES

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt 4. januar 2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2016)0856 C8-0484/ /0365(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2016)0856 C8-0484/ /0365(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 20.3.2019 A8-0015/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Kay Swinburne, Babette Winter Genopretning og afvikling af centrale modparter A8-0015/2018 Forslag til forordning

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE AFVIKLING

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE AFVIKLING SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE AFVIKLING I. REGELSÆT FOR AFVIKLING 1. Hvilken rolle har Den Fælles Afviklingsinstans? Den Fælles Afviklingsinstans (herefter benævnt Afviklingsinstansen) er afviklingsmyndigheden

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2016 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen

Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen EBA/Rec/2017/02 26/01/2018 Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen 1. Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser Henstillingernes status 1. Dette dokument indeholder henstillinger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2016 COM(2016) 856 final 2016/0365 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter

Læs mere

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 04/10/2018 JC 2018 35 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) Formål 1. Med det formål

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Endelige retningslinjer vedrørende det indbyrdes forhold mellem rækkefølgen for nedskrivning og konvertering i BRRD og CRR/CRD 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1 Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1 I medfør af 127, stk. 4, og 152, stk. 7, i lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger fastsættes: Kapitel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 148/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 524/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Henstillinger til forsikringssektoren som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Henstillinger til forsikringssektoren som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union EIOPA almindelig brug EIOPA-BoS-19/040 DA 19. februar 2019 Henstillinger til forsikringssektoren som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union Henstillinger Indledning 1. I overensstemmelse

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Fylgiskjal 1. I beskrivelsen henvises til de enkelte numre i ændringsanordningens 1.

Fylgiskjal 1. I beskrivelsen henvises til de enkelte numre i ændringsanordningens 1. Fylgiskjal 1 4.Bemærkninger til anordning 334 af 31. marts 2015 Anordningen sætter de ændringer, der følger af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2016 C(2016) 8542 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.12.2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2012 for så

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester 1)

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester 1) BEK nr 1428 af 03/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet j.nr. 1910-0026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet Retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet 28/03/2018 ESMA70-708036281-67 DA Indhold for fremgangsmåden

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del Bilag 253 Offentligt Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(206)0253 Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.3.2019 L 63/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/348 af 25. oktober 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2017 COM(2017) 331 final ANNEX 1 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0270 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2019 COM(2019) 270 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om bestemmelserne i Europa-Parlamentets

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. september 2017 (OR. en) 12073/17 EF 190 ECOFIN 716 CODEC 1375 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2014/0020(COD) 3.2.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 609-834 Udkast til betænkning Gunnar Hökmark (PE546.551v02-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU).../...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU).../... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.9.2017 C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU).../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1 Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1 I medfør af 126 c, stk. 6, 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.11.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 385/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 4. oktober 2017 om et forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.3.2017 L 65/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/389 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

Retningslinjer. for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner EBA/GL/2015/

Retningslinjer. for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner EBA/GL/2015/ EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner 1 Indhold 1. EBA-retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2018 COM(2018) 683 final ANNEX 2 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2018 SWD(2018) 53 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2017 C(2017) 7967 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.12.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 372/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.11.2017 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. september 2017 om et forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere