1. Parter Udtræden Varsel for udtræden Vilkår for udtræden Uoverensstemmelser... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7"

Transkript

1 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon: Telefax: J.nr Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version 12. april 2014

2 Indhold 1. Parter Udtræden Varsel for udtræden Vilkår for udtræden Uoverensstemmelser Andelshavernes godkendelse Tilsynets godkendelse Overdragelighed Andet... 8 side 2 af 9

3 1. Parter 1.1 Aftalens parter er andelshaverne i det fælleskommunale affaldsselskab Østdeponi ( Østdeponi ) pr. 31. december 2012 samt det fælleskommunale affaldsselskab Østdeponi. 1.2 Andelshaverne i Østdeponi pr. 31. december 2012 er Billund Kommune, Varde Kommune, Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune, Vejle Kommune, Hedensted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. 1.3 Aftalens parter benævnes tilsammen Parterne. 2. Udtræden 2.1 Vejle Kommune har ønsket at udtræde af Østdeponi med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar Der har været forhandlinger mellem Vejle Kommune og Østdeponis bestyrelse samt de øvrige andelshavere om Vejle Kommunes udtræden. 2.2 Parterne har indgået denne aftale om, at Vejle Kommune udtræder af Østdeponi med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar Varsel for udtræden 3.1 Det fremgår af pkt. 9.1 i Vedtægterne for Østdeponi, i det følgende Vedtægterne, at en andelshaver kan udtræde af andelsselskabet med 1 års varsel, eller andet varsel, hvis parterne er enige herom. 3.2 Uanset varslet i Vedtægternes pkt. 9.1 er Parterne i forbindelse med indgåelse af denne aftale enige om, at Vejle Kommune kan udtræde af andelsselskabet med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar side 3 af 9

4 4. Vilkår for udtræden 4.1 Deponiet i Fasterholt Det fremgår af Vedtægternes pkt. 9.3, at ved udtræden hæfter den udtrædende andelshaver fortsat for de retmæssige forpligtelser, der er forbundet med efterbehandling og nedlukning af deponiet i Fasterholt i henhold til Miljøministeriets afgørelse af 18. februar 2009 med efterfølgende tilpasninger Vejle Kommunes andel af hensættelser til retmæssige forpligtigelser til nedlukning og efterbehandling af deponiet udgør på baggrund af deponerede mængder kr , jf. bilag 2 til Vedtægterne af Vejle Kommunes andel af hensættelser til de retmæssige forpligtigelser, der er forbundet med efterbehandling og nedlukning af deponiet i Fasterholt, skal indsættes på separat bankkonto i Østdeponis navn, når det kommunale tilsyn har godkendt Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi samt vilkårene herfor Østdeponi kan alene disponere over bankkontoen, når Vejle Kommune har frigivet et beløb overensstemmelse med pkt nedenfor Østdeponi udarbejder årligt inden udgangen af november måned et udkast til opgørelse af Vejle Kommunes andel af udgifterne til nedlukning og efterbehandling af deponiet i Fasterholt for det foregående år, samt budget for det kommende år. Over- og underdækning for det foregående år indregnes i det kommende års budget. Opgørelsen udarbejdes i overensstemmelse med den som bilag A vedlagte model og sendes samtidig til Andelshaverne og Vejle Kommune Østdeponis opgørelse skal i øvrigt være baseret på kostægte priser, og en rimelig fordeling af fællesomkostninger mellem selskabets enkelte aktiviteter. Endvidere skal Østdeponi behandle Vejle Kommune lige i forhold til tilbageværende andelshavere i Østdeponi Østdeponis opgørelse af Vejle Kommunes andel af udgifter til nedlukning og efterbehandling af deponiet i Fasterholt sendes til godkendelse hos Vejle Kommune og stiles til og Vejle Kommunes Direktør for Affald og Genbrug. side 4 af 9

5 4.1.8 Vejle Kommune er berettiget til at indkalde supplerende oplysninger og datamateriale fra Østdeponi vedrørende beregning af Vejle Kommunes andel af omkostninger til nedlukning og efterbehandling af deponiet Såfremt Vejle Kommune efter 45 dage og eventuelt efter indhentelse af supplerende oplysninger ikke kan godkende Østdeponis opgørelse af Vejle Kommunes andel af udgifterne til nedlukning og efterbehandling af deponiet optages der forhandling mellem Østdeponi og Vejle Kommune med henblik på at parterne kan opnå enighed herom Såfremt Parterne efter forhandlinger eller inden 6 måneder regnet fra fremsendelse af opgørelsen i medfør af pkt fortsat ikke kan blive enige om opgørelsen kan enten Vejle Kommune eller Østdeponi anmode om, at opgørelsen gennemgås af en Statsautoriseret Revisor Parterne udpeger i fællesskab den statsautoriserede revisor, som med bindende virkning for parterne skal opgøre Vejle Kommunes andel af udgifterne til nedlukning og efterbehandling af deponiet i Fasterholt. Såfremt parterne ikke kan blive enige om at udpege en statsautoriseret revisor, skal en sådan udpeges af Danske revisorer Den i henhold til punkt udpegede statsautoriserede revisor skal fremkomme med en endelig opgørelse af hvad Vejle Kommune skal betale for nedlukning og efterbehandling af deponiet i Fasterholt så vidt muligt 30 hverdage efter, at denne er udpeget. Revisorens afgørelse er endelig og bindende for parterne og kan ikke indbringes for domstolene. Omkostningerne til den udpegede revisor skal afholdes af Vejle Kommune, såfremt Østdeponis opgørelse godkendes af revisoren. Omkostningerne til den udpegede revisor skal afholdes af Østdeponi såfremt Østdeponis opgørelse underkendes af revisoren Senest 10 hverdage efter endelig opgørelse af Vejle Kommunes andel af udgifterne til nedlukning og efterbehandling af deponiet i Fasterholt er enten (i) godkendt af Vejle Kommune eller (ii) fastsat endeligt af en statsautoriseret revisor i henhold til punkt skal Vejle Kommune til Østdeponi frigive et beløb på den spærrede konto jf. pkt til Østdeponi, som svarer til det kommende års budget, inklusiv over- og underdækning for det foregående år Østdeponi kan hos Vejle Kommune, såfremt der ikke er tilstrækkelige hensættelser til nedlukning og efterbehandling af deponiet, opkræve en grundtakst herfor i overensstemmelse med Vedtægternes bestemmelser herom. side 5 af 9

6 Grundtaksten skal dække udgifter til nedlukning og efterbehandling af deponiet i Fasterholt. Ved opgørelsen af grundtaksten skal eventuelle indtægter fra fx oplag, jagt m.m., der udnytter arealet samt fra anlæg, som udnytter lossepladsgassen, forinden forholdsmæssig fratrækkes. Grundtaksten opgøres og opkræves hos Vejle Kommune i overensstemmelse med pkt Når deponiet på affaldsbehandlingsanlægget i Fasterholt er endeligt efterbehandlet og nedlukket, udbetales eventuelt overskydende hensættelse som indestår på den spærrede konto, jf. pkt til Vejle Kommune. 4.2 Andel af nettoformuen Det fremgår af Vedtægternes pkt. 9.4, at en andelshaver ved udtræden har ret til at få udbetalt sin andel af nettoformuen Vejle Kommunes andel af nettoformuen opgøres med udgangspunkt i årsregnskabslovens sædvanlige principper og i overensstemmelse med princippet om going concern Ved opgørelsen af Vejle Kommunes andel af nettoformuen indgår blandt andet Vejle Kommunes andel i overdækning på aktivitetskontoen, samt andel af uforbrugte henlæggelser Vejle Kommunes andel af nettoformuen udgør kr kr Vejle Kommunes andel af nettoformuen udbetales til Vejle Kommune senest 15 dage efter, at det Kommunale Tilsyn har godkendt denne udtrædelsesaftale. 4.3 Miljøansvar Det fremgår af pkt. 9.6 i Vedtægterne, at Vejle Kommune uanset udtræden fortsat hæfter for miljøansvar i tilknytning til retmæssige aktiviteter på deponiet i Fasterholt Såfremt der bliver gjort et miljøansvar gældende mod Østdeponi vedrørende deponiet i Fasterholt, er Vejle Kommune for at kunne dække sin andel af ansvaret forpligtet til med øjeblikkelig virkning at frigive de nødvendige midler på den konto som er oprettet side 6 af 9

7 i henhold til pkt Østdeponi afgør, hvad der er nødvendige udgifter i overensstemmelse med principperne i pkt Såfremt der ikke er tilstrækkelig dækning på kontoen, jf. pkt. 4.13, er Østdeponi berettiget til at kræve dækning af Vejle Kommunes andel direkte hos Vejle Kommune i overensstemmelse med principperne i pkt Fuld og endelig opgørelse Med denne aftale er der gjort op med ethvert krav og forpligtelse mellem Vejle Kommune og de øvrige Parter som følge af Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi. 5. Uoverensstemmelser 5.1 Uoverensstemmelser, som udspringer af denne aftale, skal afgøres ved de almindelige domstole. 5.2 Aftalen indebærer ingen indskrænkninger i de kommunale tilsynsmyndigheders kompetence. 6. Andelshavernes godkendelse 6.1 Aftale om udtræden er blevet godkendt på byrådsmøde i Vejle Kommune den?? Aftalen forudsætter, at øvrige andelshavere tiltræder denne. 7. Tilsynets godkendelse 7.1 Aftalen indgås under forudsætning af, at det kommunale tilsyn i medfør af kommunestyrelseslovens 60 godkender aftalen i dens helhed. 7.2 Måtte det kommunale tilsyn ikke godkende aftalen i dens helhed, anses aftalen som bortfaldet, og parternes retsforhold reguleres herefter, medmindre parterne i enighed side 7 af 9

8 aftaler andet, på ny alene af de nye Vedtægter af 2013 for Østdeponi og de i Østdeponi trufne beslutninger. 8. Overdragelighed 8.1 Nærværende aftale kan kun overdrages såfremt deltagerkommunerne som selvkautionister overfor for Vejle Kommune indestår for opfyldelsen af aftalens forpligtigelser. 8.2 Vejle Kommune er uberettiget til at overdrage denne aftale. 9. Andet 9.1 Hver part i aftalen bærer egne omkostninger til rådgivere i forbindelse med indgåelsen af denne aftale. 9.2 Eventuelle blokmodregningsmæssige konsekvenser af denne aftale for aftalens parter er de øvrige parter uvedkommende. 9.3 Aftalen er udarbejdet og underskrevet i to eksemplarer, hvoraf Vejle Kommune modtager det ene og Østdeponi det andet. For Østdeponi den / 2014: Formand Direktør For Vejle Kommune den / 2014: side 8 af 9

9 Aftalen tiltrådt af Billund Kommune den / 2014: Aftalen tiltrådt af Herning Kommune den / 2014: Aftalen tiltrådt af Ikast-Brande Kommune den / 2014: Aftalen tiltrådt af Varde Kommune den / 2014: Aftalen tiltrådt af Ringkøbing-Skjern Kommune den / 2014: Aftalen tiltrådt af Hedensted Kommune den / 2014: side 9 af 9

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere