af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, og professor Per Nikolaj Bukh, 1. Formålet med håndbogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen"

Transkript

1 Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, og professor Per Nikolaj Bukh, Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere år sket en række ændringer i den globale økonomi og de danske virksomheders konkurrencevilkår er i takt hermed under ændring. Det har skabt behov for nye ledelsesmetoder og -værktøjer. En samlende betegnelse for disse ledelsesmetoder er videnledelse eller knowledge management. Det kan være ganske svært at få overblik over, hvad videnledelse dækker over nogle gange er der tale om helt nye teknikker og metoder, mens der andre gange er tale om velkendte ledelsesredskaber, der bruges på en ny måde og ofte i en ny kombination. Håndbogens ambition Denne håndbog handler om knowledge management. Det er for det første denne håndbogs formål at vise, hvorledes både traditionelle og moderne knowledge managementteknikker og -principper kan bruges i danske virksomheder. For det andet er det håndbogens ambition at bidrage til udviklingen af nye anvendelsesområder ved at fremhæve nye og innovative knowledge management metoder. Den faglige udvikling Den faglige udvikling indenfor knowledge management har været enorm i de seneste år, og vi skal ikke længere tilbage end til , før begrebet var stort set ukendt i Danmark. Det må forventes, at den faglige ændringshastighed fortsat vil blive øget i tiden fremover. Etableringen af en velfungerende videnledelse er i dag helt afgørende for virksomhedernes eksistens. 2/Marts 2006 Knowledge Management 1

2 Introduktion 2. Hvorfor knowledge management Der er mange årsager til at interessen for knowledge management har udviklet sig så kraftigt de senere år. For det første peges der på de store forskelle mellem virksomheders reelle værdi på markedet og den værdi, som er opgjort i regnskabssystemet. Det har fået virksomhedsledere og måske også investorer til at interessere sig for værdien af videnkapitalen (eller den intellektuelle kapital) og for ledelse af de videnbaserede ressourcer. Videnledelse er blevet strategisk I forlængelse heraf har mange virksomheder herhjemme integreret videnledelse i den strategiske ledelse og udviklet ledelsesmodeller, der sætter specielt fokus på virksomhedens videnressourcer. En af disse modeller, som en del danske virksomheder har benyttet er Ministeriet for Videnskab, Teknologi & Udvikling s guideline for videnregnskaber. Denne model har til formål både at synliggøre virksomhedens videnressourcer og at udvikle dem. Videnregnskabet ses her som et strategisk værktøj, der netop fokuserer på udvikling af virksomhedens videnressourcer og ikke blot på at rapportere om videnressourcerne på et givet tidspunkt. Formålet er derfor at understøtte virksomhedens arbejde med at skabe en sammenhængende strategi for videnstyring, skabe virksomhedsidentitet, forankre, dele og udvikle viden, tiltrække og fastholde medarbejdere, understøtte organisationsudvikling, lette personalestyring og -udvikling, tiltrække potentielle investorer samt tiltrække og fastholde kunder. Andre virksomheder har integreret den strategiske videnledelse i lærings- og vækstperspektivet i et balanced scorecard; mens andre igen bruger modeller, som de selv har udviklet. Rå nedskæringer kan medføre et dræn af viden I kølvandet på 1980 ernes nedskærings- og rationaliseringsbølger opstod der for det andet en tendens til at fokusere på viden som reaktion på et kortsigtet omkostningsfokus, der ofte betød, at organisationerne manglede den viden, der var brug for i forbindelse med strategisk vigtige opgaver, samtidig med at medarbejderne var demotiverede. Det bevirkede, at organisationerne begyndte at fokusere på den form for videnledelse, der forsøger at lagre viden til senere brug. Nye organisationsstrukturer vinder frem Som en tredje betydende faktor kan nævnes, at mange globale virksomheder har forsøgt at organisere sig til videnledelse ved hjælp af matrixstrukturer, netværksbaserede organisationsformer mv. Disse nye organiseringer har til hensigt 2 Knowledge Management 2/Marts 2006

3 Introduktion at fremme videnflowet og integrationen af produktgrupper og geografiske regioner, men i praksis løber man risikoen for at skabe små videnøer. Videnflowproblemer som disse medførte nye problemstillinger indenfor videnledelse, idet hurtig videnoverførelse ved hjælp af effektive processer bliver nødvendig for at negligere de strukturelle problemer. Derfor er der stor interesse for at forstå, hvilke kræfter der henholdsvis fremmer og hæmmer disse processer. Omgivelsernes kompleksitet er stigende Knowledge Management som et ansvarsområde Som den fjerde faktor fremhæves, at mange forfattere lægger vægt på en stigende kompleksitet i omgivelserne, hvilket påvirker den måde, hvorpå virksomheder oplever sig selv under stigende konkurrencevilkår som følge af øget forandringshastighed, teknologiske gennembrud og nye værdier. Det betyder, at virksomhederne med stadig højere hastighed skal kunne tilpasse sig nye forbrugerbehov og andre ændringer i omgivelserne, hvilket stiller store krav til innovationsevne, videndeling og udvikling af nye produkter og serviceydelser. Endelig er det også markant, at knowledge management i flere og flere virksomheder bliver opfattet som et særskilt ansvarsområde. Det gælder især i rådgivningsbranchen, hvor flere store ingeniør-, advokat- og konsulentvirksomheder udnævner såkaldte videnchefer, knowledge managers etc. til at sørge for at der sker opsamling og deling af viden samt udvikling af ny viden i organisationen. Samme tendens ser vi også i flere af de store videnintensive produktionsvirksomheder, hvor både it-systemer, biblioteksfunktioner og andre aktiviteter integreres under funktionsområdet videnledelse. 3. Håndbogens idégrundlag Formålet med at udgive Knowledge Management som en fleksibel håndbog skal ses med baggrund i den nævnte udvikling. Det er således hensigten at skabe en aktuel informationsformidling på dette felt til brug for fagets praktiske udøvere. Der bliver især tale om formidling af problemkendskab, metodeviden, systemidéer og teknisk knowhow. Valget heraf skulle gerne passe til de arbejdsopgaver, som opleves som de væsentlige i den daglige økonomistyring. Dette mål stiller naturligvis specielle krav til stoffets indhold og form. 2/Marts 2006 Knowledge Management 3

4 Introduktion Krav om viden Indholdet skal være problem- og løsningsorienteret. F.eks. vil der blive lagt hovedvægt på at påpege, hvilke problemer der er kritiske i praksis samt at vise, hvordan man kan løse dem. Nogle af artiklerne vil beskrive bestemte metoder, teknikker eller værktøjer, og der lægges her vægt på at redegøre for den nyeste og mest relevante viden. Dette kræver, at artiklerne skrives af de førende og mest erfarne eksperter på området. Praktiske eksempler Indholdet vil ofte bestå af problemoversigter, checklister, metodebeskrivelser, systemskitser o.l., belyst gennem praktiske eksempler. Håndbogen vil omfatte en række gode samlede virksomhedscases, som viser, hvorledes teknikker og metoder anvendes i praksis. På denne måde skal stoffet være levende og konkret og derved kunne virke inspirerende og idégivende. Det er derimod ikke meningen, at håndbogen skal behandle de mere grundlæggende ledelsesmæssige emner. F.eks. skal man ikke forvente at finde længere redegørelser for organisationsprincipper, beslutnings- og styringsmodeller etc. Kendskabet til disse teoretiske modeller udgør naturligvis en vigtig basisviden, men denne er i forvejen behandlet i tilgængelige lærebøger o.l. Der er derfor ikke grund til, at dette stof optager plads her. I stedet vil vi i passende omfang henvise til den teoretiske faglitteratur. Lettilgængelig form Da Knowledge Management henvender sig til den travle praktiker, er det et krav, at formen er kortfattet, systematisk og overskuelig. Sproget er let læseligt. Teksten er suppleret med overskuelige tabeller, grafiske fremstillinger etc. Og det er også let at slå op i systemet ved brug af indholdsfortegnelse og stikordsregister. For at sikre, at håndbogen er praktisk orienteret, er det vigtigt, at stoffet udvælges og udformes ud fra virksomhedernes behov. Offentlig vs. privat sektor Hovedparten af de teknikker og metoder, der behandles i håndbogen er lige så anvendelige i offentlige som i private virksomheder. Derfor vedrører håndbogen knowledge management alle typer organisationer og eksemplerne i håndbogen omfatter både offentlige og private virksomheder. I et vist omfang har offentlige virksomheder særlige styringsmæssige fællestræk for eksempel, at deres aktiviteter 4 Knowledge Management 2/Marts 2006

5 Introduktion er underkastet en særlig offentlig bevågenhed, som nødvendiggør en ansvarlig og omhyggelig styring. Når disse forhold gør, at knowledge management aktiviteterne kræver en særlig tilpasning for at kunne anvendes i den offentlige sektor, behandles disse forhold i ledelseshåndbogen Offentlig Ledelse. 4. Oversigt over håndbogen Generelt Håndbogen er opdelt i ti fagområder med en underopdeling i en række temaer. Medens bogens artikler af gode grunde ikke er lagt fast på forhånd, så er bogens områder og temaer fra starten søgt afgrænset og systematiseret i indholdsfortegnelsen. Dette er gjort for at forbedre systematikken og fremme læserens overblik over stoffet. Temaopdelingen vil dog blive ændret i det omfang, den faglige udvikling gør dette nødvendigt. Vi skal i det følgende kort redegøre for formålet og indholdet af bogens faglige områder, der er placeret under fanekort Område 3: Viden og videnledelse, generelt Formålet med dette område er at give læseren et overblik over, hvad videnledelse drejer sig om samt, hvilken betydning viden ud fra forskellige opfattelser har i en moderne virksomhed. Ligeledes hører de helt grundlæggende principper og metoder, som håndbogens øvrige afsnit vil være baseret på også hjemme i dette område. Virksomheder ses ofte som værende under konstant forvandling, og der vil blive sat fokus på den rolle, som knowledge management har i den henseende. Fremtidens knowledge management vil givetvis være anderledes. Efterhånden som de nye metoder og teknikker, der beskrives i håndbogens øvrige kapitler, bliver gængs praksis og de styringsmæssige problemstillinger bliver håndteret, dukker nye metoder og nye problemer op. Artiklerne i området skal bidrage til at ruste virksomhedens medarbejdere til at møde de nye udfordringer, arbejde med knowledge management 2/Marts 2006 Knowledge Management 5

6 Introduktion og lægge strategier for den fremtidige organisationsudvikling, ledelsesrapportering osv. i lyset heraf. Område 4: Strategi for knowledge management Formålet med dette område er dels, at give et overblik hvorledes knowledge management kan bidrage til virksomhedens strategiske planlægning og ledelse og dels, at vise hvorledes knowledge management teknikker får en strategisk funktion i virksomheden. Området vil også omfatte artikler, der beskriver forskellige strategiske knowledge management-problemer og de dertil knyttede planlægningsprocesser, ligesom der vil blive præsenteret metoder og modeller til udvikling af en strategi for knowledge management. Område 5: Ledelsesmodeller og styring Mange virksomheder tager ledelsesmodeller og -systemer i brug. Der kan være tale om helhedsorienterede systemer og metoder som for eksempel Business Excellence-modellen eller mere partielle systemer som kompetence-udviklingssystemer. Nogle gange er det metoder, der fordrer bestemte målinger og rapporteringer, mens det andre gange er selvudviklede modeller, der skal integreres med de øvrige ledelses- og informationssystemer i virksomheden. I dette område vil det blive vist dels, hvorledes virksomheder kan udvikle ledelsesmodeller og -systemer som en del af knowledge management arkitekturen og dels, hvorledes knowledge management kan tage udgangspunkt i sådanne systemer. I de senere år har balanced scorecard vist sig at være en af de helt store nyskabelser indenfor rapportering, styring og strategiudvikling, og nogle virksomheder er begyndt at bruge balanced scorecard eller elementer herfra i relation til knowledge management. Artiklerne i området vil udover de grundlæggende elementer i balanced scorecard metoden løbende tage nye emner og anvendelsesområder i relation til knowledge management op, f.eks. for at vise, hvorledes balanced scorecard bruges i konkrete virksomheder. Område 6: Videnregnskaber Videnregnskabet er rettet mod udviklingen af virksomhedens videnressourcer ved i tekst, tal og illustrationer at 6 Knowledge Management 2/Marts 2006

7 Introduktion systematisere og rapportere virksomhedens indsats for at udøve knowledge management. Det er således dels et strategisk værktøj til brug ved organisationsudvikling, og dels et kommunikationsværktøj, der får medarbejdere, kunder og andre til at bidrage hertil. Videnregnskabet handler derfor om virksomhedens udvikling af sine videnressourcer og ikke blot om virksomhedens beholdning af videnressourcer på et givent tidspunkt. I dette område vil der blive redegjort for metoderne og modellerne bag videnregnskaber, og det vil blive vist, hvorledes forskelle organisationer har taget principperne i brug. Område 7: Medarbejdere Virksomheders syn på medarbejderne har udviklet sig fra at være et spørgsmål om arbejdskraft til i stigende grad at dreje sig om den viden, de besidder, og om hvorledes de indgår i virksomhedens processer. Mange knowledge management aktiviteter har et naturligt fokus på medarbejderne, hvorfor dette område er centralt i håndbogen. Personaleledelse, human resource management og kompetenceudvikling det er alle begreber og udtryk, der hører hjemme i dette område. Det er også et område, der udvikler sig hastigt, og får stadig større betydning. Forudsætningen for, at virksomheder kan løse deres mængde af meget varierede opgaver er, at de nødvendige menneskelige kompetencer er til stede. Dette kræver professionel rekruttering, uddannelse og udvikling, videndeling og samarbejde. I dette afsnit vil der blive fokuseret på metoder og redskaber, der på forskellig måde kan være med til at fremme kompetenceudvikling, human resource management m.m. Område 8: Kunder og brugere I de fleste brancher oplever virksomhederne, at konkurrencen øges, og at kunderne bliver mere krævende. Det stiller store krav til virksomhederne om at omstille organisering og ledelsesmetoder til disse nye konkurrencevilkår, som især nødvendiggør en øget kunde- eller markedsorientering. Hertil kommer, at de senere års intensive investeringer i Customer Relationship Management (CRM) teknologier og data warehouses tilbyder en overflod af oplysninger om kunders holdninger, opfattelser, præferencer og adfærd, som det kræver helt nye metoder at håndtere strategisk. 2/Marts 2006 Knowledge Management 7

8 Introduktion I den markedsorienterede virksomhed lægges der især vægt på, hvorledes der kan fokuseres på kundernes behov, så servicekvaliteten kan øges og dermed kundetilfredsheden. For at sikre de bedst mulige beslutninger om, hvorledes kunder skal betjenes, og virksomhedens markedsføringsindsats skal struktureres, er det imidlertid nødvendigt at have viden om kunderne. Det er her, man finder den rolle, som knowledge management spiller i den markedsorienterede virksomhed. Ligeledes i den offentlige sektor, hvor der i gamle dage blev talt om skrankepaver. I dag tales der om borgerservice, om borgerrettigheder, om klageadgang m.m. Den enkelte borger og bruger er kommet mere og mere i fokus. I en række sammenhænge gennemføres der brugertilfredshedsundersøgelser, kundemålinger m.m. Udviklingen inden for disse områder vil blive fulgt, og der vil blive redegjort for værktøjer og erfaringer således, at den enkelte virksomhed løbende kan tage stilling til, hvorledes den vil forholde sig og arbejde på disse områder. Område 9: Processer, projekter og teknologi Virksomheder bliver mere og mere karakteriseret ved, at der fokuseres på en række processer inde i den enkelte virksomhed eller afdeling, samt ved at samarbejds- og kommunikationsrelationer imellem sektorer, afdelinger, områder m.m. kommer i fokus. Samtidig bliver stadig flere opgaver løst i form af forskellige projekter, der ofte er karakteriseret ved et tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde. Viden om og erfaringer med processer og projekter bliver dermed et helt centralt element i virksomhedens videnledelse. Håndbogen vil formidle viden om, hvorledes processer, projekter og teknologier spiller den rolle i relation til knowledge management. Område 10: Implementering af knowledge management Knowledge management-systemer og -teknikker kommer ikke i brug ved at blive designet og ved at være baseret på alle de nyeste teknikker. Og de resultater, som modellerne lover, kommer heller ikke af sig selv. Nogle gange består af forhindringerne af en række faktorer, som tilskrives modstand mod forandring, og andre gange er der tale om, at modstanden udtrykker medarbejdernes naturlige og sunde reaktion på uklart kommunikerede krav, halvvejs imple- 8 Knowledge Management 2/Marts 2006

9 Introduktion menterede løsninger og uhensigtsmæssigt tilpassede metoder. Andre gange er der helt andre faktorer på spil. Derfor er implementering en naturlig del af en håndbog om knowledge management. Artiklerne i dette område har også til formål at støtte knowledge management medarbejderne i deres rolle som implementatorer og forandringsagenter. Knowledge management er ikke noget, der foregår isoleret i en enkelt afdeling, men derimod en integreret del af virksomhedens ledelse. Derfor skal de personer, der arbejder med at indføre knowledge management kunne fungere som sparringspartnere for ledere og medarbejdere overalt i organisationen. Dette øger kravet til at knowledge management skal fungere på sine brugeres præmisser og man må forstå, hvorledes metoder og systemer bedst kan indføres, så de fungerer i organisationen og understøtter dens aktuelle styringsmæssige vilkår. Område 11: Værktøjer til knowledge management I dette område vil værktøjer til knowledge management blive præsenteret, ligesom der vil blive rapporteret om virksomheders erfaringer hermed. Værktøjerne kan både være it-baserede og der kan være tale om systematiske arbejdsmetoder, der integrerer aktiviteterne på tværs af de forskellige dele af virksomheden. Anvendelse af edb-værktøjer af vidt forskellig karakter og detaljeringsgrad er blevet en naturlig del af alle virksomheder. Generelt gælder det, at der inden for hele informationsteknologiområdet sker en meget hastig udvikling, der vil få konsekvenser for virksomheders knowledge management også på områder og funktioner, hvor den hidtil ikke har været brugt. Mulighederne for at realisere ønsker om mere integrerede knowledge management aktiviteter vil blive forøget. Desuden vil integrationsmulighederne på tværs, mellem f. eks. økonomistyring, produktionsstyring, indkøbsstyring og markedsføring, forøges og gives helt nye dimensioner med den kvalitative og kvantitative vækst inden for informationsteknologiområdet. 2/Marts 2006 Knowledge Management 9

10 Introduktion Område 12: Knowledge management udfordringer og muligheder Der er etableret en redaktionskomite, som skal rådgive hovedredaktørerne vedrørende håndbogens indhold og udvælgelsen af artikler. Som et led i den redaktionelle proces vil artiklerne i dette område bestå af korte indlæg fra redaktionskomiteens medlemmer samt fra håndbogens hovedredaktører. Disse indlæg vil lægge håndbogens redaktionelle linje. Redaktionskomiteens medlemmer vil på skift til hver opdatering af håndbogen skrive et kortfattet indlæg, som placeres i dette område. Artiklerne vil præsentere synspunkter vedrørende nye trends, anvendelse af knowledge management, nye udfordringer, gennemgående problemstillinger, konkrete erfaringer med udvikling af knowledge management etc. Håndbogen på Internettet Som en del af dit abonnement får du adgang til en internetudgave af håndbogen. Det giver dig en enestående mulighed for at lave hurtige og strukturerede søgninger, du kan kopiere tekst, skemaer, modeller og grafer direkte ind i materiale til personlig brug. Og så har du selvfølgelig altid en opdateret håndbog inden for rækkevidde blot du har adgang til en pc. Læs mere om dette på Anvendelse af stikords- og forfatterregister For at lette læsernes opslag er der forrest i håndbogen placeret et stikords- og forfatterregister. Registeret vil blive opdateret og udskiftet i forbindelse med hver opdatering. Registeret indeholder alle de behandlede emner samt forfattere i alfabetisk orden med henvisning til den artikel og herunder de sidenumre, hvor emnerne er behandlet. 10 Knowledge Management 2/Marts 2006

11 Introduktion 5. Ajourføring af håndbogen Opdateringer En opdatering består af nye sider, som skal indsættes i ringbindet. Forrest sidder et kort nyhedsbrev fra redaktionen med praktiske oplysninger om indholdet, indsætningen samt andre aktuelle oplysninger til brug for abonnenterne. Desuden udsendes hver gang udskiftningsblade til indholdsfortegnelsen således, at denne altid er ajour. De udsendte opdateringer indsættes i ringbindet ud fra det artikelnummer, som er anført øverst på siden. Eksempel: Artikel Udvikling af videnledelse i uddannelsesinstitutioner 5.4. side 2 F.eks. skal denne opdateringsside vedrørende artikel 5.4. sidde under fanekort 5: Ledelsesmodeller og styring og under artikel 5.4.: Udvikling af videnledelse i uddannelsesinstitutioner. Med hver opdatering følger en oversigt med angivelse af, hvilke nye sider, der skal indsættes, samt eventuelt hvilke af de eksisterende sider, som skal udgå, f.eks. fordi de erstattes af nye sider. Eksempel: Artikel Nye sider indsættes Gamle sider udgår Indholdsfortegnelse Side 1-2 Side Videnchefen: sparringspartner eller dommer? 9.4. Udvikling af videnledelse i uddannelsesinstitutioner Side 1-22 Side 1-14 Side Internettet: Nye udfordringer Side 1-30 I eksemplet revideres to sider i indholdsfortegnelsen. Der udsendes en helt ny artikel om Udvikling af videnledelse i uddannelsesinstitutioner. Der udsendes en revideret arti- 2/Marts 2006 Knowledge Management 11

12 Introduktion kel om Videnchefen: sparringspartner eller dommer?, som erstatter den eksisterende. Artiklen om Internettet: Nye udfordringer udgår, fordi den ikke mere er ajour og aktuel. Alle nye sider er nederst på siden forsynet med udsendelsestidspunkt, således at man nemt kan skelne mellem nye og gamle sider. Eksempel: februar Redaktion Håndbogen redigeres af en redaktion, bestående af to hovedredaktører og en redaktionskomité. Artiklerne til bogen forfattes af forskellige eksperter, som hovedredaktørerne har udvalgt i samråd med redaktionskomitéen. Redaktionskomitéen skal rådgive hovedredaktørerne vedrørende håndbogens indhold og udvælgelsen af artikler. Som et led i den redaktionelle proces vil redaktionskomitéens medlemmer på skift til hver opdatering af håndbogen skrive et kortfattet indlæg, som placeres i håndbogens område12. Disse indlæg vil præsentere synspunkter vedrørende nye trends, anvendelsen af knowledge management, nye udfordringer, gennemgående problemstillinger, konkrete erfaringer med udvikling af knowledge management etc. Disse indlæg vil lægge håndbogens redaktionelle linje. Hovedredaktørerne Karina Skovvang Christensen, er ph.d.-studerende ved Institut for Ledelse, Handelshøjskolen i Århus, Hun blev cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 2002 med driftsøkonomisk linjebetegnelse, sideløbende med studiet arbejdede hun blandt andet på Ministeriet for Videnskab, Teknologi & Udvikling s projekt omkring videnregnskaber, hvorefter hun blev ansat som ph.d.-studerende ved Handelshøjskolen i Århus. Karina s forskningsinteresser omhandler videnledelse, innovationsledelse og strategisk ledelse, og hendes ph.d.- projekt befinder sig i grænsefeltet mellem disse: Intraprenørskab i videnintensive virksomheder. Hun har publiceret 12 Knowledge Management 2/Marts 2006

13 Introduktion over 20 artikler om forskellige emner og er medforfatter til bøgerne Videnledelse: Et praksisfelt under etablering (DJØFs Forlag, 2003) samt Knowledge Management and Intellectual Capital (PalgraveMacmillan, 2005). Per Nikolaj Bukh, professor på Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet (www.pnbukh.com). Han blev cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1991 med driftsøkonomisk linjebetegnelse og speciale i informationsbehandling og erhvervede samme sted i 1995 ph.d.-graden på en afhandling om produktivitet og efficiens i den danske pengeinstitutsektor. Ansat som adjunkt i perioden samt lektor ved Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet og herefter fra 2000 til 2005 professor ved Handelshøjskolen i Århus. Per Nikolaj Bukh er medlem af redaktionskomitéen for tidsskriftet Økonomistyring & Informatik og sammen med professor Steen Hildebrandt redaktør på håndbøgerne Økonomistyring og Offentlig Ledelse. Han er blandt andet medforfatter til bøgerne Balanced Scorecard på Dansk (2000, Børsens Forlag), Videnregnskaber (2001, Børsens Forlag), Videnledelse: et praksisfelt under etablering (2003, DJØFs Forlag) og Activity Based Costing (2004, DJØFs Forlag) samt mere end 100 artikler i danske og internationale tidsskrifter om balanced scorecard, activity based costing, videnregnskaber, økonomistyring, strategi, ledelse, marketing mv. Endelig er Per Nikolaj Bukh medlem af flere erhvervsvirksomheders bestyrelser, og har fungeret som rådgiver for en række offentlige og private virksomheder, ligesom han er en hyppigt anvendt foredragsholder og underviser. Redaktionskomitéen Kim Escherich er i dag partner i IBM's konsulentselskab Business Consulting Services. Han har tidligere været partner i PwCC Consulting og før dette ansat en række år i finanssektoren. De seneste år Kim Escherich i vidt omfang arbejdet med knowledge management i teknologimæssig sammenhæng og har specielt interesseret sig for anvendelse af knowledge management i projektorganisationer. Kim Escherich har blandt andet været arkitekten bag en række af de KM-værktøjer som PwCC og i dag IBM anven- 2/Marts 2006 Knowledge Management 13

14 Introduktion der på globalt plan til videnshåndtering i meget store projekter. Yderligere har han arbejdet med kultur og organisation. Hanne Buje Jensen, er Direktør i PeopleTools (www.peopletools.dk) og uddannet cand. psych. Hun har mange års erfaring som organisations- og personalechef i såvel offentlige som private virksomheder. Hun er kendt for sit arbejde med videnbaseret organisationsudvikling og for sit pionerarbejde indenfor udvikling af videnregnskaber, kompetencemålinger og -udvikling. Hun har af Børsens Nyhedsmagasin været udnævnt til årets direktion og har holdt adskillige foredrag og skrevet indlæg om Human Resources og Knowledge Management i praksis. Bent Schou har siden 2002 arbejdet som selvstændig konsulent med firmaet How2Know (www.how2know.dk) og har her primært haft fokus på Knowledge Management og Videnledelse. Som konsulent har Bent Schou været rådgiver, gennemført kurser og holdt foredrag for et større antal private og offentlige virksomheder. Bent Schou er desuden ansvarlig for netværket VidenDanmark (www.videndanmark.dk), og driver sammen med en konsulentkollega virksomheden Videnkonsulenterne, der har lanceret Min personlige videnprofil. Tidligere har Bent Schou arbejdet som seniorkonsulent i Aston Promentor og Promentor Management samt været ansat i Finansministeriet med forandring og reformer i den offentlige sektor. Bent Schou er uddannet Cand. Mag. i Samfundsfag og Geografi fra Københavns Universitet, og har siden da løbende deltaget i efteruddannelse. Bent Schou har skrevet bøger og artikler om et større antal emner relateret til ledelses- og organisationsudvikling. Annabeth Aagaard er cand.merc. og erhvervsforsker hos H. Lundbeck. Hun har arbejdet med ledelse, marketing, branding, innovation, videnledelse og kompetenceudvikling i 10 år indenfor både service-, handels- og innovations- og produktionsvirksomheder, heriblandt LEGO. Hun ejer i dag sit eget konsulentfirma, Den Vidende Virksomhed (www.denvidendevirksomhed.dk), som yder rådgivning til nogle af Danmarks største virksomheder indenfor bl.a. den lærende organisation, videnledelse, strategisk kompetenceudvikling, kommunikation, branding, stress management, innovationsledelse, værdibaseret ledelse og forandringsledelse. 14 Knowledge Management 2/Marts 2006

15 Introduktion Annabeth Aagaard har udgivet bøgerne Skab resultater gennem læring, viden og kompetencer (JP erhvervsforlag, 2005) samt Viden i bevægelse på vej mod Den Vidende Virksomhed (Børsens forlag, 2003). Herudover har hun udgivet artikler i flere af Børsens ledelseshåndbøger samt skrevet artikler og klummer i mange forskellige aviser og fagblade. Endelig har Annabeth Aagaard afholdt mange kurser og foredrag ligesom hun fungerer som gæsteforelæser på Handelshøjskolen i Århus 7. Kommunikation vedrørende håndbogen Behovet for kommunikation Formålet med håndbogen er at etablere en effektiv og levende nyhedsformidling og erfaringsudveksling indenfor offentlig økonomistyring, dvs. brugen af økonomistyring og ledelsesinformation i virksomheder og organisationer, er helt eller delvist er offentlig ejede eller underlagt samme styringsvilkår som offentlige virksomheder. Hvis en sådan informationsspredning skal lykkes, er det vigtigt, at det udsendte stof så vidt muligt afspejler de problemer og behov, som abonnenterne har. Selve udsendelsen af opdateringer giver kun mulighed for en en-vejs-kommunikation fra redaktion og forfattere til abonnenter og læsere. Denne en-vejs-kommunikation må derfor suppleres med kommunikation den anden vej. Kontaktmuligheder Derfor vil redaktionen med mellemrum udsende en idé- og ønskeliste til abonnenterne, hvorpå man kan udtrykke sine ønsker til nye temaer og emner i form af en spørgeskemaundersøgelse. Vi vil derudover gerne give læserne mulighed for at udtrykke ideer og synspunkter og kommentere det faglige indhold af de udsendte artikler. Dette vil kunne ske ved at ringe eller skrive direkte til én af hovedredaktørerne: Professor Per Nikolaj Bukh Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet 9220 Ålborg Øst 2/Marts 2006 Knowledge Management 15

16 Introduktion Tlf (mobil) Karina Skovvang Christensen Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus 8210 Århus V Henvendelser vedrørende abonnementssystemets distribution, opkrævning, særtryk o.l. bedes rettet til forlaget på adressen: Børsen Forum A/S Børsen Ledelseshåndbøger Møntergade København K Telefon: , lokal 384 Redaktionelle spørgsmål: lokal 693 Fax: Webadresse: 16 Knowledge Management 2/Marts 2006

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Økonomistyring i den offentlige sektor. Mange forskellige organisationsformer

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Økonomistyring i den offentlige sektor. Mange forskellige organisationsformer Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Den offentlige sektor Mange forskellige organisationsformer Udtrykket, den offentlige sektor, dækker over en lang række virksomheder og organisationer.

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Håndbogens ambition Den faglige udvikling Behovet for økonomistyring Det er for det første denne håndbogs formål at vise, hvorledes både traditionelle og

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Ledelse i den offentlige sektor

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Ledelse i den offentlige sektor Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Den offentlige sektor Produktivitet, kvalitet, konkurrence og gennemsigtighed Den offentlige sektor oplever i disse år et pres fra mange sider. Fra politikere,

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Formålet med håndbogen Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i produktionsvirksomheder, hvad

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Knowledge Management Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus Formålet med håndbogen Controller-funktionen er blevet mere og mere central i mange virksomheder.

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Når controllere benchmarker

Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet og adjunkt Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet

Læs mere

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag!

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag! Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Børsen Ledelseshåndbøger Med Børsen Ledelseshåndbøger får du den mest aktuelle viden, sparring og frem for alt inspiration til alle de udfordringer, der præger

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Kan benchmarking fremme læring og videndeling?

Kan benchmarking fremme læring og videndeling? Kan benchmarking fremme læring og Kan benchmarking fremme læring og videndeling? af adjunkt Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Til alle netværksdeltagere www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker 2. november 2007

Til alle netværksdeltagere www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker 2. november 2007 Til alle netværksdeltagere www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker 2. november 2007 Referat - IU-netværksmøde 30. oktober 2007 Rammerne for det andet møde i IU-netværket blev sat på Greve Bibliotek, hvor

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Implementering i midten?

Implementering i midten? Implementering i midten? Implementering i midten? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning På et vist plan er det de samme spørgsmål og de samme problemstillinger,

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

NORRBOM & VINDING Videnregnskab 2003

NORRBOM & VINDING Videnregnskab 2003 NORRBOM & VINDING Videnregnskab 2003 Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere vores første videnregnskab for Norrbom & Vinding. Det dækker året 2003. Idéen om at udarbejde et videnregnskab og dermed

Læs mere

Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk

Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk Tilbud 17. august 2008 Tilbud på bistand til planlægning, gennemførelse og evaluering af beskæftigelsespolitisk konference på Djursland Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs, Udvalget for Job og Erhverv i

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Strategi for videnledelse: Nye udfordring nye teknikker 1

Strategi for videnledelse: Nye udfordring nye teknikker 1 November 2001 Strategi for videnledelse: Nye udfordring nye teknikker 1 Per Nikolaj Bukh Handelshøjskolen i Århus Der er i de senere år sket radikale ændringer i alle virksomheders konkurrencevilkår, og

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

Hvornår er forskningen nyttig?

Hvornår er forskningen nyttig? September 2005 Hvornår er forskningen nyttig? Professor Per Nikolaj Bukh, fra Handelshøjskolen i Århus diskuterer i denne artikel, om ledelsesforskningen kan fortælle, om nye ledelsesmetoder virker Af

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer?

En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer? En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer? Af Mai Aggerbeck Artiklen beskriver og diskuterer informationskompetencebegrebet med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Innovation og udvikling

Innovation og udvikling Temadag Partnerskaber som fælles ramme for Innovation og udvikling Innovation og udvikling Indhold Formål..............................................Side 3 Faglige oplæg........................................side

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Design- eller brugerdreven

Design- eller brugerdreven Knowledge Management Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

10.1 Organisatorisk læring

10.1 Organisatorisk læring Visionær Ledelse Forlaget Andersen 10.1 Organisatorisk læring Af Executice Director Human Resource, Niclas Kvernrød, Arla Foods Ingredients niclas.kvernrod@arlafoods.com Indhold Denne artikel har følgende

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere