Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. april Kl. 17:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. april Kl. 17:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev"

Transkript

1 Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 17:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Dialogtema med arbejsmarkeds parter og samarbejdspartnerre om beskæftigelsesplan JA - Orienteringssager - April JA - Evaluering af Lokalsamfundet bygger bro BU - Regeringens mål for social mobilitet JA - Eventuelt...17

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Side 2 2. JA - Dialogtema med arbejsmarkeds parter og samarbejdspartnerre om beskæftigelsesplan 2018 Sagsnr.: 17/3889 Resumé: Den 3. april 2017 kl er samarbejdspartnere og arbejdsmarkedsparter inviteret til dialogmøde om fokusområder i Beskæftigelsesplan På mødet vil der blive holdt oplæg omkring unge, integrationsindsatsen samt borgere, der har andre problemer end ledighed. Pointer fra dialogerne vil blive inddraget i det kommende arbejde med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tema omkring fokusområder for Beskæftigelsesplan 2018 drøftes. Beslutningskompetence: Beslutning den : Udvalget drøftede temaet med samarbejdspartnere og arbejdsmarkedets parter. Thomas Stokholm (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Sagsfremstilling: holder dialogmøde med samarbejdspartnere i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats herunder virksomhedsservice med henblik på at få bred dialog omkring fokusområder for indsatsen i Program for temamødet: Velkomst og indledning til dialogen v/christian Plank Oplæg fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om udfordringer på ungeområdet v/centerleder Søren Myrup Oplæg fra Jobcenter Lejre v/afdelingsleder Lasse Bjerregaard vedrørende udfordringer på integrationsområdet Oplæg fra Jobcenter Lejre v/afdelingsledere Gitte Rønman og Lasse Bjerregaard vedrørende borgere med helbredsmæssige og sociale udfordringer Workshops - dialog omkring de forskellige udvalgte fokusområder Opsamling Afslutning ved Christian Plank. Administrationens vurdering:

5 Side 3 Det er administrationens vurdering, at dialogmøde med interessenter i forhold til beskæftigelsesindsatsen er af stor værdi for at kvalificere beskæftigelsesplanen samt kommende mål for området. Handicappolitik: Dialogen omfatter også handicappede og derved er temaet også omfattet af Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ingen Bilag: 1. Invitation til dialogtema om beskæftigelsesplan 2018

6 Side 4 3. JA - Orienteringssager - April Sagsnr.: 16/15872 Resumé: A. Lejre Kommunes deltagelse i projekt Grow - Grøn Rehabilitering af Traumatiserede Flygtninge Traumatiserede integrationsborgere fra Lejre får nu hjælp gennem terapeutisk havearbejde. I første omgang er 12 borgere fra Lejre Kommune visiteret i et 30 ugers forløb. Gennem naturbaseret socialt arbejde genoptrænes deres sociale kompetencer for at forbedre deltagelse i gruppedynamikker, som de vil møde på danske arbejdspladser. Udover dansksproglig opkvalificering, har disse borgere hidtil ikke kunnet rummes i de virksomhedsrettede tilbud, da de er for sårbare til at være alene på en virksomhed. Forskningsprojektet Grow, er udviklet på baggrund af gode resultater fra et forskningsprojekt der omhandlede haveterapi som behandling af posttraumatisk stress blandt danske veteraner. Adjunkt og Ph. d. Dorthe Varning Poulsen fra Københavns Universitet står også bag det nye projekt. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri bidrager til metodeudvikling, i samarbejde med Nye rødder, som er en socialøkonomisk virksomhed drevet af Økosamfundet Hallingelille, der også lægger jord til det praktiske arbejde. Projektet løber fra og er støttet af Det Obelske Familiefond og 15. juni Fonden. B. Tilkendelser af førtidspension 1. kvartal 2016 Der afrapporteres hvert kvartal til og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre om, hvor mange førtidspensionsansøgninger der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Pensionsudvalget er et administrativt udvalg, som består af centerchef for Job & Social samt 2 medarbejdere. Det kan oplyses, at der i 1. kvartal 2017 er blevet behandlet 14 ansøgninger om førtidspension. Ingen borgere modtog afslag. De 7 af borgerene var over 50 år, 5 mellem 40 og 50 år og 2 borgere mellem 18 og 40 år. 10 af borgerene modtog førtidspension på baggrund af fysiske helbredsgener, og 4 borgere grundet psykisk handicap. Der henvises til den vedlagte statistik over tilkendelser for 2014, samt Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Statistik tilkendelser af førtidspension 2017, 2016, 2015, 2014

7 Side 5

8 Side 6 4. JA - Evaluering af Lokalsamfundet bygger bro Sagsnr.: 14/9346 Resumé: I perioden januar 2015 december 2016 deltog Lejre Kommune i projektet Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskabsprojekt mellem Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og fem danske kommuner, Kolding, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal, Aalborg og Lejre. Formålet med Lokalsamfundet Bygger Bro var at styrke udviklingen af et strategisk samarbejde mellem kommuner og frivillige foreninger omkring modtagelsen af nyankomne flygtninge. I denne sag fremlægges hovedkonklusionerne fra evalueringen af projektet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at evalueringen tages til orientering. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Beslutning den : Taget til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Taget til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Sagsfremstilling: I perioden januar 2015 december 2016 deltog Lejre Kommune i projektet Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskabsprojekt mellem Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og fem danske kommuner, Kolding, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal, Aalborg og Lejre. Projektet var initieret og finansieret af daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale (nu Udlændinge- og Integrationsministeriet). LG Insight, som har været ekstern evaluator til projektet, har netop offentliggjort en slutevaluering af projektet, se bilag. Herudover har Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med de 5 deltagerkommuner udviklet et metodekatalog, som vedlægges denne sag til orientering. Evalueringens konklusioner

9 Side 7 Der har været afholdt et evalueringsmøde mellem Røde Kors, LG Insight og Lejre Kommune. Her blev følgende lokale forhold fremhævet: Størstedelen af aktørerne vurderer, at LBB i nogen grad eller høj grad har forbedret samarbejdet mellem kommune og frivillige De frivillige og kommunale aktører, der har haft berøring med LBB, oplever at samarbejdet er godt eller meget velfungerende eller godt med potentiale for tættere samarbejde Størstedelen af aktørerne oplever, at LBB i nogen grad eller høj grad har haft indflydelse på samarbejdet ift.: o At skabe og øge dialog mellem frivillige foreninger o At sikre et bedre kendskab til hinanden o At øget anerkendelse og respekt for hinandens indsatser Med deres tværfaglige og helhedsorienterede tilgang til deres arbejde, har familiekonsulenterne i særlig grad bidraget til, at flygtningefamilier får en god start på deres nye tilværelse i Lejre Kommune. Det kræver tid og ressourcer at skabe et velfungerende samarbejde mellem frivillige og kommune. Det er derfor centralt, at der afsættes tilstrækkelig tid til koordinering. Der er brug for et vedvarende og prioriteret fokus på samarbejdet med de frivillige. Her er den ledelsesmæssige forankring og opbakning til indsatsen vigtig. Udvalgte aktiviteter, som er blevet gennemført i projektperioden Lejre Kommune nedsatte en styregruppe til at initiere og gennemføre indsatser i løbet af projektperioden. Ifølge evalueringen peger flere aktører på, at det er svært at vurdere, hvilke aktiviteter der blev sat i værk som følge af LBB, hvilke der blev kvalificeret via LBB, og hvilke der ville have fungeret på samme vis uden LBB. De samme aktører angiver samtidig, at antallet af aktiviteter blev øget som følge af deltagelsen i LBB. Nedenfor følger et udpluk af de initiativer, som blev gennemført i projektperioden: Borgermøder 1. Der blev i projektperioden gennemført borgermøder i hhv. Kr. Hyllinge, Kr. Såby, Kr. Hvalsø og to i Gevninge, hvoraf ét var i forbindelse med ibrugtagningen af Lindenborg Kro som midlertidig bolig. Møderne tiltrak personer med undtagelse af mødet vedrørende Lindenborg Kro, som tiltrak omkring 100 borgere. Kommunikation og formidling 2. På baggrund af LBBs kommunikationsstrategi, blev der oprettet en side på lejre.dk: Siden er stadig aktiv og bliver løbende udbygget. 3. LBB oprettede en åben Facebook side, som skulle orientere om indsatsen og sprede de gode historier og budskaber: Siden er i dag under afvikling. Nyheder med relevans for området formidles fremadrettet via FB siderne for hhv. Lejre Bibliotek & Arkiv samt Frivillignet - Lejre Flygtningevenner. 4. Der blev afholdt møder med flygtninge omkring deres oplevelser som nyankommet flygtning i kommunen. Ligeledes har der været møder med frivillige, hvor integrationsprocessen er blevet gennemgået af ansatte fra Lejre Kommune.

10 Side 8 5. Lejre Kommune har videregivet erfaringer fra LBB i regi af bl.a. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets integrationsdøgn i 2015, på KLs integrationstræf i 2016 og på møde i Dansk Folkeoplysnings Samråd. 6. Lejre Bibliotek & Arkiv har holdt en række foredrag om bibliotekets rolle i forhold til flygtninge og hvilke initiativer et bibliotek kan have i forhold til integration. 7. Via bibliotekets samarbejde med Frivillignet Lejre Flygtningevenner blev der etableret en tæt kontakt med 7 flygtninge, som biblioteket lavede udstilling, What s Important med. Dette projekt gav ideen til det store projekt, Deltag i Samtalen, hvor Lejre bibliotek & Arkiv fik kr. fra Slots og Kulturstyrelsen til at lave et ét-årigt samarbejdsprojekt med tre andre større biblioteker. Café- og Mødesteder 8. I løbet af projektperioden er der afprøvet en række forskellige rammer for café- og mødesteder. Her har særligt Lejre Bibliotek & Arkiv været meget aktive med udstillingsvirksomhed og sprogcaféer. Andre mødefora er blevet initieret af familiekonsulenterne i Familiehuset, andre igen af Frivillignet - Lejre Flygtningevenner, som bl.a. har arrangeret fællesspisning. Alle indsatser har bestræbt sig på at afspejle de lokale muligheder og behov. Fast-track til integration 9. Lejre Kommune samarbejder i dag med Center Avnstrup i forhold til at sikre en smidigere og mere målrettet overlevering af asylansøgere til kommunen. Projektet inkluderer bl.a. screening af asylansøgernes uformelle/formelle kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Opnår deltagerne i programmet asyl, bliver de boligplaceret i Lejre Kommune. Om muligt vil frivillige blive koblet på projektet. Erhvervslivet 10. Der har været afholdt flere arrangementer med Lejre Erhvervsudviklingsforum og Lejre Erhvervsforening. Møderne har bl.a. omhandlet, hvordan lokale virksomheder kan bidrage til beskæftigelsen af asylmodtagere i form af bl.a. erhvervspraktik og IGU. Der er også etableret et samarbejde med Foreningen Nydansker. 11. Der er ansøgt om og modtaget støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, til realiseringen af projektet, Fra jobparat til ansat. Styrket adgang til og deltagelse i kultur-, fritids- og idrætslivet 12. Sammen med repræsentanter fra Lejre Kommune og det frivillige foreningsliv, har LBB undersøgt mulighederne for at styrke adgangen til og deltagelsen i kultur-, fritids- og idrætslivet. Målgruppen er alle børn og unge, der af forskellige årsager, har svært ved at blive introduceret og fastholdt i sociale og engagerende fællesskaber. Pilotprojektets realisering afhænger af om der kan findes økonomi til at igangsætte det. 13. Familiehuset har i samarbejde med Fritidspuljen under Dansk Flygtningehjælp fået tilmeldt herboende børn og unge af asylmodtagere til en række forskellige foreningsaktiviteter. 14. Center for Kultur & Fritid har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og Fritidspuljen afviklet et arrangement, hvor deltagerne har drøftet de muligheder og udfordringer, der knytter sig til det at integrere asylbørn og -unge i foreningslivet. Økonomisk rådgivning 15. I samarbejde med Dansk Folkehjælp er der etableret et frivilligt tilbud om uafhængig økonomisk rådgivning til borgere, der har brug for hjælp og vejledning i at håndtere

11 Side 9 deres økonomi. Projektet har haft opstartsvanskeligheder men forsøges stadig fastholdt, da tilbuddet vurderes at være relevant for flere borgere i Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Lejre Kommune har haft stor nytte af at deltage i Lokalsamfundet Bygger Bro af de årsager, som fremgår af evalueringen. Med LBB er der skabt en kultur, hvor aktørerne forsøger at være så hjælpsomme som muligt for hinanden med henblik på at skabe de bedste forudsætninger, for at de ny ankomne borgere får den hjælp, de har brug for. Der er bl.a. indgået en samarbejdsaftale med Frivillignet Lejre flygtningevenner, og Center for Job & Social holder jævnligt møder med bestyrelsen vedrørende forhold og aktiviteter, der angår modtagelsen af flygtninge i Lejre Kommune Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitisk relevans. Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Lokalsamfundet Bygger Bro evalueringsrapport LG Insight 2017 final.pdf 2. Lokalsamfundet Bygger Bro - konklusioner og anbefalinger LG Insight 2017 final.pdf 3. Metodekatalog til web.pdf

12 Side BU - Regeringens mål for social mobilitet Sagsnr.: 17/294 Resumé: Regeringen offentligjorde i maj 2016 de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift Regeringen offentligjorde i maj 2016 de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift på målene kræver samarbejde og fælles løsninger. Flere af målene vedrører samarbejdet på tværs af sektorer, herunder samarbejdet mellem socialområdet og beskæftigelsesområdet, mellem det børnesociale område og skoleområdet mv. I kan læse mere om regeringens 10 mål for social mobilitet HER: I denne sagsfremstilling vil I kunne læse en kort gennemgang af dataene for de fremlagte syv mål med fokus på Lejre Kommune. Det er første gang vi modtager kommunefordelte opgørelser fra KL vedr. målene for social mobilitet. Denne sagsfremstilling kan derfor ikke præsentere en benchmarking og det er vigtigt at bemærke, at tallene er fra 2013/2014 og derved er ganske gamle data. For at få en lille indikation af, hvor Lejre Kommune er placeret, vil I dog kunne se tallene for de kommuner vi plejer socioøkonomisk at sammenligne os med (Morsø Kommune, Stevns Kommune, Odder Kommune, Nordfyns Kommune). Denne sammenligningsgruppe dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og indbyggertal. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor store kommunens udgiftsbehov er set i forhold til dens indtægtsmuligheder. Ved beregningen af ressourcegrundlaget er der taget hensyn til udskrivningsgrundlag, grundværdier, generelle tilskud, kommunale bidrag til regionerne, selskabsskatter, øvrige skatter samt nettorente- og afdragsudgifter. Gruppen af sammenligningskommuner opdateres ca. hvert 4. år med nye beregninger af udgiftsbehov. Ovenstående sammenligningsgruppen er senest ændret i Hvorfor er der ikke kommunefordelte tal for alle ti mål? KL har udsendt en kommunefordelt opgørelse for syv af de ti mål. Der findes endnu ikke data for de resterende tre mål (mål 1, mål 5 og mål 10), hvorfor disse ikke indgår i opgørelsen. Ved målet om udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen (mål 1) er det ikke tilladt at opgøre for konkrete kommuner, og ved målet ved vold i nære relationer (mål 5) samt målet om frivillighed (mål 10) er det generelle datagrundlag først nu ved at blive etableret. Desuden gælder det, at der for målene om flere med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer i beskæftigelse og uddannelse foreløbigt kun er indberetninger for ca. halvdelen af kommunerne, da statistikken er ved at blive implementeret. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene tager orienteringen til efterretning. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udvalget for Børn & Ungdom

13 Side 11 Beslutning den : Taget til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Taget til efterretning. Udvalget ønsker fremadrettet alene at få forelagt mål inden for udvalgets politikområder, ligesom udvalget ønsker at anvende regeringens mål for social mobilitet som grundlag for videre politikudvikling inden for de respektive mål-områder. Sagsfremstilling: Hvad er formålet med de ti mål for social mobilitet? Regeringens ti mål for social mobilitet er en del af regeringsgrundlaget og har til formål at sætte retning for det sociale arbejde i Danmark. Målene skal udgøre baggrundstæppet for udviklingen af vores samlede indsatser, der skaber social mobilitet med viden som drivkraft. Hvordan ser det ud for Lejre Kommune? KL s kommunefordelte opgørelse for syv af de ti mål vil nedenfor blive præsenteret med fokus på Lejre Kommune. Mål 2 Flere årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de sidste fem år, skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse. [1] I 2014 var der i Lejre Kommune 59 % ud af i alt 76 udsatte årige, der har været anbragte eller modtaget en forebyggende social indsats inden for de seneste fem år, som var i gang eller har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Sammenligning med kommuner, der socioøkonomisk ligner Lejre Kommune I 2014 var der i Morsø Kommune 47 % ud af i alt 79 udsatte årige, der har været anbragte eller modtaget en forebyggende social indsats inden for de seneste fem år, som var i gang eller har gennemført mindst en ungdomsuddannelse I 2014 var der i Stevns Kommune 46 % ud af i alt 69 udsatte årige, der har været anbragte eller modtaget en forebyggende social indsats inden for de seneste fem år, som var i gang eller har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. I 2014 var der i Odder Kommune 40 % ud af i alt 73 udsatte årige, der har været anbragte eller modtaget en forebyggende social indsats inden for de seneste fem år, som var i gang eller har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. I 2014 var der i Nordfyns Kommune 53 % ud af i alt 110 udsatte årige, der har været anbragte eller modtaget en forebyggende social indsats inden for de seneste fem år, som var i gang eller har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Tiltag som understøtter mål 2 Lejre Kommune har stort fokus på, at udsatte årige, der har været anbragt eller modtaget en forebyggende social foranstaltning inden for de seneste fem år gennemfører en ungdomsuddannelse. Nedenfor er oplistet nogen af de mødefora, hvor Lejre Kommune netop har stort fokus på regeringens mål vedr. udsattes gennemførelser af en ungdomsuddannelse. Der er netop her stort fokus på samarbejdet på tværs, herunder samarbejdet mellem Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job & Social.

14 Side Psykosocialt udvalg med fokus på unge med psykosociale og psykiske udfordringer, som gør at den unge skal have foranstaltninger eller særlige beskæftigelses/ uddannelsestilbud ud over det 18 eller 23 år. 2. Handicapudvalg med fokus på børn og unge med længerevarende nedsat funktionsevne, som gør at den unge skal have foranstaltninger ud over det 23 år. 3. STU udvalg med fokus på at unge med særlige behov får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på særlige vilkår. 4. Tværgående ungeteam med fokus på at tilrettelægge den tværgående ungeindsats for de ikke uddannelsesparate unge 16 til 18 årige. Derudover har Lejre Kommune ansat tre rådgivere i Center for Job & Social, som specifikt har fokus på unge som har andre problemer end ledighed og på hvorledes vi bedst muligt hjælper og støtter de unge. Dette kan ske via specialpædagogisk støtte til den unge på uddannelsesinstitutionen eller i tæt samarbejde med EGU. Mål 3 Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysik og psykisk funktionsevne, skal i uddannelse og beskæftigelse [2]. I 2014 indgår Lejre Kommune ikke i De Kommunale Serviceindikatorer. Dette skyldtes organisatoriske omstillinger samt databasefunktionaliteter, som ikke indberettede til Ankestyrelsen som antaget. Dette er der rettet op på, og Lejre Kommune indberetter nu til Ankestyrelsen via NEXUS. Mål 4 Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse [3]. I 2014 indgår Lejre Kommune ikke i De Kommunale Serviceindikatorer. Dette skyldtes organisatoriske omstillinger samt databasefunktionaliteter, som ikke indberettede til Ankestyrelsen som antaget. Dette er der rettet op på, og Lejre Kommune indberetter nu til Ankestyrelsen via NEXUS. Mål 6 Færre udsatte unge skal begå kriminalitet [4]. I 2014 var der kun tre eller færre udsatte unge, der begik kriminalitet i Lejre Kommune. Der indgår derfor ikke data for Lejre Kommune. Sammenligning med kommuner, der socioøkonomisk ligner Lejre Kommune I 2014 var der i Morsø Kommune (ligesom i Lejre Kommune) kun tre eller færre udsatte unge, der begik kriminalitet og der figurer derfor heller ikke specifikke tal for Morsø Kommune. I 2014 var der i Stevns Kommune 11,8 % ud af i alt 68 udsatte unge, der har begået kriminalitet. I 2014 var der i Odder Kommune 8,1 % ud af i alt 74 udsatte unge, der har begået kriminalitet. I 2014 var der i Nordfyns Kommune 9,7 % ud af i alt 93 udsatte unge, der har begået kriminalitet. I Lejre Kommune har vi stort fokus på kriminalitetsforebyggende indsatser, som udmøntes i tæt samarbejde med SSP. Mål 7 Færre skal være hjemløse. [5] I 2015 var der 32 personer i Lejre Kommune, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men er henvist til midlertidige bo-alternativer, eller bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Sammenligning med kommuner, der socioøkonomisk ligner Lejre Kommune

15 Side 13 I 2015 var der i Morsø Kommune 4 hjemløse. I 2015 var der i Stevns Kommune 2 hjemløse. I 2015 var der i Odder Kommune 4 hjemløse. I 2015 var der i Nordfyns Kommune 10 hjemløse. Tiltag som understøtter mål 7 Administrationen bemærker, at der er stor forskel på de sammenlignelige kommuners opgørelse på antal af hjemløshed, som er indberettet til Danmarks statistik. Da Lejre Kommune ikke oplever en omfattende problematik på området, antages det at de manuelle optællinger i kommunerne muligvis har været med forskelligt grundlag. I Lejre Kommune er der foretaget et større manuelt arbejde i forhold til at indberette eks. alle borgere, der står med en C/o. adresse og ikke egen adresse, ligesom alle rådgivere har gennemgået sager. Muligvis har andre kommuner kun indberettet de borgere, som de er vidende om bor på herberg i den uge, hvor optælling manuelt skal finde sted (uge 6). Da Lejre Kommune er en landkommune med få udlejningsboliger antages det at flere bor c/o. hos andre borgere i kommunen. En såkaldt c/o adresse i CPR kræver ikke, at du faktisk bor på adressen, men betyder, at der kan afleveres post til dig på adressen, selv om dit navn ikke står på postkassen. Lejre Kommune oplever ikke store hjemløseproblematikker. Der er ansat en medarbejder i Center for Job & Social, som har særligt fokus på opsøgende arbejde ift. særligt psykisk sårbare. Mål 8 Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug. [6] I 2013 var der kun tre eller færre, der afsluttede et behandlingsforløb for stofmisbrug i Lejre Kommune og som var stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug. Der indgår derfor ikke data for Lejre Kommune. I 2014 var der i Lejre Kommune 58 % ud af i alt 12 personer der afsluttede et behandlingsforløb for stofmisbrug og som efterfølgende var stoffrie eller havde et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug. Sammenligning med kommuner, der socioøkonomisk ligner Lejre Kommune I 2013 og 2014 var der i Morsø Kommune kun tre eller færre, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug. Der indgår derfor ikke data for Morsø Kommune. I 2013 var der i Stevns Kommune 25 % ud af i alt 24 der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug og som var stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug og i 2014 var der 48 % ud af i alt 27 personer. I 2013 var der i Odder Kommune 48 % ud af i alt 25 der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug og som var stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug og i 2014 var der 34 % ud af i alt 38 personer. I 2013 var der i Nordfyns Kommune 64 % ud af i alt 25 der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug og som var stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug og i 2014 var der 45 % ud af i alt 31. Tiltag som understøtter mål 8 I forbindelse med alkoholprojektet (se nedenstående) blev Lejre.dk ligeledes opdateret med information til unge vedr. problemer med stoffer. Mål 9 Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning. [7]

16 Side 14 I 2013 var 25 % ud af i alt 20 personer, som afsluttede behandlingsforløbet alkoholfrie, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning. I 2014 var tallet 20 % ud af i alt 20 personer. Sammenligning med kommuner, der socioøkonomisk ligner Lejre Kommune I 2013 og 2014 var der i Morsø Kommune kun tre eller færre som afsluttede behandlingsforløbet I 2013 var der i Stevns Kommune 23 % ud af i alt 22 som afsluttede behandlingsforløbet alkoholfrie, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning og i 2014 var der 29 % ud af i alt 21 personer. I 2013 var der i Odder Kommune 52 % ud af i alt 25 som afsluttede behandlingsforløbet alkoholfrie, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning og i 2014 var der 41 % ud af i alt 49 personer. I 2013 var der i Nordfyns Kommune 52 % ud af i alt 85 som afsluttede behandlingsforløbet alkoholfrie, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning og i 2014 var der 42 % ud af i alt 59. Tiltag som understøtter mål 9 På baggrund af Lejre Kommunes sundhedsprofil for 2013 ansøgte man Sundhedsstyrelsens pulje Familieorienteret alkoholbehandling til at styrke kommunens indsats på alkoholområdet. Projektet løber fra primo 2015 til De overordnede mål for projektet var, at kommunens frontmedarbejdere blev bedre i stand til at se og kontakte borgere, særligt forældre, med alkoholproblemer. De skulle ligeledes blive bedre i stand til at hjælpe borgeren videre til det rette eksterne tilbud eller den rette medarbejder i kommunen. I den forbindelse er Lejre Kommunes hjemmeside samt Medarbejderportal blevet opdateret, der er afholdt læringskonferencer og der er uddannet nøglepersoner, som har til ansvar at sikre et vedvarende fokus. Hvordan arbejder Lejre Kommune med de resterende tre mål? Selvom der som tidligere nævnt endnu ikke findes kommunefordelte data for de resterende tre mål (mål 1, mål 5 og mål 10), så arbejder Lejre Kommune aktivt med imødekommelse af disse. Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres [8] Tiltag som understøtter mål 1 Et anbragt barn har deltaget i projekt Lær for livet siden Erfaring herfra indsamles med henblik på at overføre til andre anbragte børns skolegang. Der afholdes netværksmøder mellem skole, PPR og socialfaglig myndig i forhold til forebyggende indsatser samt socialrådgivere deltager i de lokale distriktsmøder. Mål 5 Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse [9] Tiltag som understøtter mål 5 Der ydes tværfaglig, individuel og helhedsorienteret støtte til borgere, der har svært ved at fastholde uddannelse eller beskæftigelse. Mål 10 Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats [10] Tiltag som understøtter mål 10 Der samarbejdes med erhvervsmentorer, og foreningen Gadespejlene om at tilbyde unge frivillig støtte blandt andet til netværksdannelse, fastholdelse i uddannelse eller arbejde samt støtte generelt. Endvidere er der indgået partnerskab med frivillignet-lejre flygtningevenner, hvor alle flygtninge får tilbudt frivillig kontaktperson eller netværksfamilie. Der er god erfaring med, at de frivillige støtter og hjælper flygtninge i at blive integreret på arbejdsmarkedet. Hvordan vil vi fremadrettet kunne følge progressionen?

17 Side 15 Fremadrettet vil vi få adgang til de kommunefordelte opgørelser for de enkelte mål i forlængelse med udgivelsen af Socialpolitisk Redegørelse. Det er tanken, at de kommunefordelte tal på sigt skal integreres i FLIS. Indtil dette kan lade sig gøre, vil vi modtage de kommunefordelte opgørelser via mail fra KL. I foråret 2016 blev det besluttet at arbejde på at etablere en todelt opfølgning, hvor der følges op på målene både på statsligt niveau og i regi af KL. I Aftalen om kommunerne økonomi 2017 står der således: Opfølgningen på regeringens sociale mål skal understøtte et løbende politisk og ledelsesmæssigt fokus på målene, herunder anvendelsen af de metoder og indsatser, der virker bedst. Parterne er enige om løbende at drøfte de sociale mål, og at der efter behov igangsættes analyser, der kan understøtte en mere effektfuld indsats på det sociale område. KL vil understøtte kommunernes arbejde i retning af de sociale mål og indgå i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om løbende opfølgning på, hvilke indsatser der kan bidrage til udvikling mod målene ifølge bedste aktuelle viden. På den baggrund, er det besluttet, at den analytiske målopfølgningen på statsligt niveau alene vil foregå på et relativt overordnet niveau, hovedsageligt i den årlige Socialpolitisk Redegørelse, hvor der bl.a. er fokus på baggrund for og formål med de enkelte mål samt status og fremdrift for målene i løbet af de seneste år. Det er i den forbindelse aftalt, at KL i sit generelle arbejde med kommunale nøgletal og indikatorer også følger udviklingen i forhold til de sociale mål. Dette indebærer eksempelvis, at det er KL, der formidler status på de sociale mål på kommunalt niveau. [1] Udsatte årige er afgrænset til unge, der har været anbragt eller modtaget en forebyggende social foranstaltning inden for de seneste fem år. Unge, der har modtaget familierettede foranstaltninger indgår ikke endnu, da data først er etableret fra [2] Personer med handicap er afgrænset til årige, der får en indsats efter serviceloven, som følge af betydelig og varig nedsat fysisk eller kognitiv funktionsevne. [3] Målgruppen er afgrænset til årige, der får en indsats efter serviceloven, som følge af psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. [4] Udsatte børn og unge er afgrænset til børn og unge, der har været anbragt eller modtaget en forebyggende social foranstaltning på et tidspunkt. Unge, der har modtaget familierettede foranstaltninger indgår ikke endnu, da data først er etableret fra [5] Målgruppen er defineret med udgangspunkt i afgrænsningen i den nationale kortlægning af hjemløshed: personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat. [6] Behandlingsforløb, hvor der ikke er oplysninger om afslutningsstatus, indgår ikke i opgørelsen. Derimod indgår forløb, hvor borgeren ikke har påbegyndt sin behandling efter iværksat kontaktforløb. [7] Personer, der afslutter et offentligt alkoholbehandlingsforløb. En person kan optræde flere gange, hvis vedkommende har afsluttet flere forløb i løbet af et år. [8] Udsatte børn og unge er afgrænset til børn og unge, der har været anbragt eller modtaget en forebyggende social foranstaltning på et tidspunkt i deres liv. Børn og unge, der har modtaget familierettede foranstaltninger indgår ikke endnu, da data først er etableret fra [9] årige, der har modtaget et tilbud på et kvindekrisecenter eller et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til personer udsat for vold i nære relationer. [10] Målgruppe: Personer, der står uden for arbejdsmarkedet. Gruppen er afgrænset til personer med førtidspension eller kontanthjælp.

18 Side 16 Administrationens vurdering: Lejre Kommune har et generelt fokus på social mobilitet og arbejder aktivt hermed også på områder udover regeringens ti fastlagte mål. Eksempelvis arbejder Lejre Kommune med at skabe bedst mulige vilkår for kommunens unge i forhold til at komme i uddannelse/job via indsatsen +DIG. I +DIG samler vi alle aktører i lokalsamfundet, som har lyst til at tage aktivt ansvar for at bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge i Lejre Kommune og bl.a. derigennem understøtte de unges fundament for at fuldføre en ungdomsuddannelse. Administrationen vurderer, at regeringens mål for social mobilitet kan bidrage til øget fokus på de berørte områder, og at administrationen vil inddrage målene i den løbende udvikling af indsatser, ligesom de kommunefordelte tal vil indgå i evalueringen af indsatserne. Handicappolitik: Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne indstilling. Økonomi og finansiering: Der er ingen særskilt økonomi på denne indstilling. Bilag: 1. Publikationen med regeringens ti mål for social mobilitet - maj 2016.pdf 2. Kommunefordeling af sociale mål november 2016.pdf

19 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Christian Plank orienterede om, at der mandag den 3. april 2017 har været officiel åbning af kommunens nye sprogcenter, som er blevet etableret i Hovedgaden i Hvalsø. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Børne- og Socialministeriet Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Regeringen offentligjorde i maj de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift på målene kræver samarbejde og fælles løsninger.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO EVALUERINGENS KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Et partnerskab mellem Dansk Flygtningehjælp Dansk Røde Kors og projektkommunerne Kolding Kommune Lejre Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. februar 2016

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. februar 2016 Referat mandag den 1. februar 2016 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Allerslev Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager februar 2016...2 3.

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Referat tirsdag den 8. august 2017 Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Indholdsfortegnelse 1. - Godkendelse af dagsorden...1 2. - Lejre Kommunes Kerneopgaver...2 3. - Ministerbesøg...8 08-08-2017

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. juni Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. juni Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 6. juni 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - Juni...2 3. JA - Tema: Forsikrede

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-12-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Vedlagt punktet er oversigt over psykiatriindsatser fra april Oversigten omfatter både kommunale og frivillige indsatser.

Vedlagt punktet er oversigt over psykiatriindsatser fra april Oversigten omfatter både kommunale og frivillige indsatser. Dagsorden Dato: 19-02-2018 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Psykiatri Sted: Fælleden, mødelokale 1.S.04 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2 Meddelelser til mødet Der blev foretaget

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Den 25. august 2016 Notat Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Information til SIRIs Kommunegruppe 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INDHOLD I BUSINESS CASENE...

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere