Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018"

Transkript

1 Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar Om din forsikring Afsnit 1.D Hvad dækker din forsikring? LB Forsikring henviser til behandlingssteder inden for vores kvalitetssikrede behandlernetværk i Danmark. Vi samarbejder med Dansk Sundhedssikring, som kan henvise dig til både offentlige og private behandlingssteder. Når vi henviser dig til behandling, sker det i samråd med dig, så du får det mest optimale behandlingsforløb. I en række tilfælde vil det være på et offentligt behandlingssted. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med behandling af sygdom og følger efter ulykkestilfælde med op til kr. pr. år pr. sikret. DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT VI SKAL GODKENDE ALLE BEHANDLINGER, FØR DE STARTER. DET ER DERFOR VIG- TIGT, AT DU KONTAKTER LB FORSIKRING, INDEN DU STARTER BEHANDLING. Det står i dækningsskemaerne, om du har mulighed for selv at vælge behandler, og hvilken erstatning du har ret til, når du selv vælger en behandler. I afsnit 5 finder du de generelle betingelser for alle dækninger. Vi ændrer ikke ved det grundlæggende princip om, at en sundhedsforsikring hjælper dig til hurtig behandling i privat regi. Fremover kan vi også anvise offentlige behandlingssteder. Fremover henviser vi kun til behandlingssteder i Danmark. Som konsekvens af det, sænker vi det beløb du kan få dækket pr. sikret pr. år fra 3,6 mio. kr. til 1,8 mio. kr. 1 af 10

2 1. Om din forsikring (fortsat) Afsnit 1.E Hvad dækker forsikringen ikke? Afsnit 1.H Anmeldelse Forsikringen dækker ikke udgifter til: Behandlinger og undersøgelser hos privatpraktiserende læger (speciallæger i almen medicin) Kosmetisk behandling, med mindre behandlingen sker som direkte følge af en dækningsberettiget behandling eller operation Forebyggende behandlinger Akutte behandlinger, fx behandlinger på skadestue og hos lægevagt Undersøgelser/behandling som udføres af sikrede selv, dennes ægtefælle, børn eller af en virksomhed, som en af disse ejer helt eller delvist Transport, uanset hvor sikrede er bosat. Hvis du ønsker at benytte din sundhedsforsikring, skal du kontakte LB Forsikring telefonisk på Vi præciserer, at behandlinger, der er foretaget af et familiemedlem, ikke er dækket. Fremover dækker forsikringen ikke transportudgifter. Fremover er LB Forsikring din aftalepart i stedet for Mølholm Forsikring. LB Forsikring har en aftale med Dansk Sundhedssikring, som kan visitere dig til behandling via et kvalitetssikret netværk. 2. Sygdom og følger af skade Afsnit 2.0 SundhedsNavigator Hvis du har en sygdom eller følger af en skade, der ud fra en lægelig vurdering kræver behandling, hjælper Dansk Sundhedssikring med at tilrettelægge forløbet af undersøgelser og behandlinger. Det omfatter navigation og tovholderfunktion ved forløb i den private og/eller den offentlige sundhedssektor. Du kan også få læge- og sygeplejefaglig vejledning på telefon, hvis du har behandlingskrævende helbredsproblemer. Fremover indeholder forsikringen SundhedsNavigator, der giver dig telefonisk hjælp, så du kan opnå et bedre behandlingsforløb. SundhedsNavigator kan guide og rådgive dig om dit behandlingsforløb. 2 af 10

3 2. Sygdom og følger af skade (fortsat) Afsnit 2.1 Forsikringen dækker Hvis du bliver syg, eller kommer til skade i forsikringstiden, dækker vi dine udgifter til: Hurtig udredning hos speciallæge, fx laboratorieprøver, røntgen, scanninger og anden billeddiagnostik Behandlinger for sygdom eller følge efter en skade, medicinsk og kirurgisk behandling og følgeudgifter (se afsnit 2.4). Du er garanteret undersøgelse, behandling (herunder forundersøgelse) eller operation i LB Forsikrings netværk inden for 10 arbejdsdage, efter du har kontaktet LB Forsikring om en dækningsberettiget lidelse. Hvis vi har brug for flere oplysninger for at vurdere dit krav og igangsætte behandling, starter de 10 dage, fra vi modtager de nødvendige oplysninger. Det er et krav, at behandlingen efter en almindelig, lægelig vurdering kan føre til en væsentlig, varig forbedring. Det er et krav, at behandlingsmetoden og behandleren er anerkendt af de danske sundhedsmyndigheder, og at behandlingen har en dokumenteret effekt. Fremover dækker vi behandling af kroniske sygdomme opstået i forsikringstiden de første 3 måneder efter, at du får diagnosen. Afsnit 2.2 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke følgende tilstande og behandlinger: a. Medfødte lidelser og følgetilstande til disse b. Kroniske lidelser. Hvis du i forsikringstiden får konstateret kroniske sygdomme og lidelser, dækker vi dog behandling i 3 måneder mere c. Særligt komplicerede og højtspecialiserede behandlinger, der mest hensigtsmæssigt kan udføres i det offentlige, fx organtransplantation d. Sygdomme, hvor der tilbydes et pakkeforløb i det offentlige system, fx cancer og hjerte-/karsygdomme e. Alle former for behandling i forbindelse med seksualitet og graviditet, fødsel, spontan og provokeret abort, fertilitetsundersøgelse, barnløshed og sterilitet f. Kønssygdomme, HIV-infektion og sygdomme afledt af HIV, organtransplantation og donation samt kronisk dialysebehandling g. Nedsat syn og nedsat hørelse, herunder almindelige syns- eller hørekorrigerende undersøgelser, kontroloperation og anden behandling som grå stær, skelen, briller, kontaktlinser, samt høreprøver og høreapparater. (fortsættes) 3 af 10 Fremover dækker vi ikke en række sygdomme og lidelser, hvor der tidligere var en begrænset dækning. Ændringen sker for at gøre det er mere klart, hvad vi dækker. Vi dækker fx ikke fedmeoperationer, hudsygdomme, allergi, vorter, vandvorter kondolymer, grå stær, søvnapnø, tandbehandling og øjenlidelser.

4 2. Sygdom og følger af skade (fortsat) Afsnit 2.2 Forsikringen dækker ikke h. Fedmeoperationer eller behandling, herunder følgeoperationer eller følgebehandling i. Psykiske lidelser og lignende, der er undtaget i afsnit 4.2 j. Fysiske behandlinger, der er undtaget i afsnit 3.2 k. Snorken og søvnproblemer, herunder søvnapnø l. Følgesygdomme af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika m. Følger af professionel sport. Professionel sport er defineret ved, at du får en løn, vederlag eller anden indkomst på over kr. om året n. Følger af et ulykkestilfælde, der er forårsaget af sikrede ved forsæt, selvforskyldt beruselse, under påvirkning af narkotika eller lignende stoffer, deltagelse i slagsmål (medmindre sikrede var sagesløs), eller hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed. Det gælder uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed, da ulykkestilfældet skete o. Allergi, herunder udredning og behandling p. Hudsygdomme, herunder udredning og behandling q. Tandlæge og kæbekirurgi, se dog afsnit 2.4.h r. Fodterapeut s. Epidemier og pandemier. Vi dækker ikke ved epidemier og pandemier. Afsnit 2.4 dækker vi? Forsikringen dækker undersøgelser samt medicinske og kirurgiske behandlinger eller operationer og disse følgeudgifter i forbindelse med behandlingen eller operationen: a. Ophold, pleje og forplejning Den syges/tilskadekomnes udgifter til ophold, pleje og forplejning på behandlingsstedet. b. Diætist Forsikringen dækker behandling hos en autoriseret, klinisk diætist, hvis det efter en almindelig lægelig vurdering har væsentlig betydning for helbredstilstanden eller resultatet af behandlingen. Dette gælder, uanset størrelsen på dit BMI. Dækningen omfatter et forløb, hvor du får udarbejdet en kostplan og 10 opfølgninger inden for et år. (fortsættes) Fremover dækker vi ikke transport, abonnement til Fitness, diætist efter henvisning fra praktiserende læge, hospice og rekreationsophold. Fremover er speciallægeordineret medicin, efterkontrol og genoptræning ikke dækket i op til 2 år, men i op til 6 måneder. 4 af 10

5 2. Sygdom og følger af skade (fortsat) Afsnit 2.4 dækker vi? c. Genoptræning Forsikringen dækker speciallægeordineret genoptræning efter operation i op til 6 måneder efter operationen, hvis genoptræningen er rimelig og nødvendig i umiddelbar forlængelse af operationen. Se afsnit 3.1.a om ret til tidsubegrænset dækning for problemer i bevægeapparatet hos visse behandlere i LB Forsikrings netværk. d. Efterkontrol Forsikringen dækker speciallægeordineret, ambulant efterkontrol efter dækningsberettiget hospitalsbehandling i op til 6 måneder. e. Medicinsk efterbehandling Forsikringen dækker lægeordineret, receptpligtig medicin i op til 6 måneder efter en operation. f. Hjemmesygepleje, hjemmeservice og midlertidige hjælpemidler Forsikringen dækker: Hjemmesygeplejerske, der er ordineret af den behandlende læge Hjemmeservice, hvis det er en nødvendig del af det samlede behandlingsforløb for skaden Midlertidige hjælpemidler, som den behandlende læge vurderer som rimelige og nødvendige, for at du kan komme dig efter en dækningsberettiget operation, og som ikke kan modtages via de offentlige tilbud om hjælpemidler. Vi dækker rimelige og nødvendige omkostninger i op til 6 måneder, efter at behandlingen/operation er afsluttet, dog højst med indtil kr. pr. skade. g. Tandbehandling Forsikringen dækker speciallægeordineret tandbehandling, hvis du skal have udbedret en skade på dine tænder som følge af behandlingen. Vi dækker rimelige og nødvendige omkostninger med op til kr. pr. sygdom. h. Re-operation Re-operation efter en operation er dækket, hvis den primære operation er foretaget på et behandlingssted anvist af os. 5 af 10

6 2. Sygdom og følger af skade (fortsat) Afsnit 2.5 Uvildig speciallægevurdering / Second opinion Du kan i visse tilfælde få godkendt 1 medicinsk vurdering mere af en uvildig speciallæge, også kaldet Second opinion. Det gælder, hvis du efter en lægelig vurdering: Skal træffe en beslutning om at modtage en behandling, der kan være livstruende eller give alvorlige, varige følger udover den sygdom, du er i behandling for. Lider af en særligt alvorlig eller livstruende sygdom. Speciallægen foretager sin vurdering på baggrund af de allerede foreliggende undersøgelser, medmindre vi vurderer, at det er rimeligt og nødvendigt med supplerende undersøgelse. Fremover dækker vi ikke udgifter til en third opinion. Vi dækker ikke ved epidemier og pan-epidemier, da de varetages af det offentlige sundhedssystem. 3. Bevægapparatslidelser Afsnit 3.1 Forsikringen dækker Afsnit 3.2 Forsikringen dækker ikke Afsnit 3.3 Dokumentation Forsikringen dækker behandlinger ved lidelser og problemer i bevægeapparatet hos følgende behandlere: a. Fysioterapeuter b. Kiropraktorer c. Zoneterapeuter d. Akupunktører (RAB registrerede) e. Fysiurgiske massører (RAB registrerede). Det er et krav, at behandlingen efter en almindelig, lægelig vurdering kan føre til en væsentlig, varig forbedring. Hvis en kronisk tilstand diagnosticeres i forsikringstiden, dækker vi dog behandling af denne i yderligere 3 måneder. Vi dækker kun fysiurgisk massage i tilknytning til fysioterapi eller kiropraktorbehandling. Forsikringen dækker ikke: a. Medfødte lidelser b. Tilbagevendende lidelser, når vi tidligere har dækket behandling vedrørende den samme problematik c. Kroniske tilstande, se dog 3.1. Vi kan kræve, at du får en lægehenvisning. Hvis du vælger en behandler uden for vores netværk, kan du komme ud for, at du selv skal afregne din behandling. For at få udbetalt erstatning fra os, skal du sende en kopi af regninger, der indeholder disse oplysninger: a. Dit navn og din fødselsdato b. Behandlers navn og CVR-nr. 6 af 10 Fremover dækker vi ikke udgifter til ergoterapi (se dog afsnit 2.4.c om muligheden for at få genoptræning, herunder ergoterapi efter operation), og vi dækker kun fysiurgisk massage. Fremover dækker vi ikke kroniske lidelser med op til 12 behandlinger pr. år, og vi fjer-ner dækningen for forebyggende behandlinger for kroniske lidelser i forhold til at passe arbejde. I stedet dækker vi ubegrænset behandlinger i 3 måneder efter, at det er konstateret, at du har en kronisk lidelse. Vi stopper ikke længere behandling hos fysioterapeut og kiropraktor efter 12 måneder, hvis du fortsat har brug for det. Men vi dækker ikke ved tilbagevendende lidelser, der ikke er kroniske. 3.2 skal også med. Vi har ikke længere særlige begrænsninger for børn.

7 3. Bevægapparatslidelser (fortsat) Afsnit 3.4 erstatter vi? Vi dækker rimelige og nødvendige omkostninger. Størrelsen af den erstatning, du har krav på, afhænger af, hvem du vælger at blive behandlet hos: a. Behandling i netværk: LB Forsikring samarbejder med et kvalitetssikret netværk af behandlere. Vælger du en behandler fra netværket, dækker vi dine behandlinger, så længe behandlingen er rimelig og nødvendig, for at du kan opnå en væsentlig, varig forbedring af din tilstand. Ved fysiurgisk massage dækker vi dog højst 4 behandlinger pr. kalenderår. b. Behandling uden for netværk Du kan selv vælge en behandler, og der er ikke krav om, at den behandler, du vælger, skal have ret til tilskud fra den offentlige sygesikring. Fysioterapi og kiropraktik: Vi dækker op til 5 behandlinger med op til det beløb, der svarer til egenbetalingen efter den offentlige sygesikring. Hvis behandleren skønner, at der efter 5 behandlinger fortsat er udsigt til at opnå en væsentlig, varig forbedring af din tilstand, kan vi vælge at bevilge flere behandlinger, hvis der efter en almindelig, lægelig vurdering er tale om en lidelse af en karakter, hvor yderligere behandling er rimelig og nødvendig. Den samlede behandlingsperiode kan ikke overstige et halvt år pr. skade. Akupunktur og zoneterapi Vi dækker op til 10 behandlinger pr. kalenderår, hvis vi skønner, at der er tale om en lidelse af en karakter, hvor behandling efter en almindelig, lægelig vurdering er rimelig og nødvendig. Vi giver mulighed for at vælge behandling hos en fysioterapeut uden aftale med den offentlige sygesikring og vi kræver ikke længere altid, at du har en henvisning. Vi kan dog stadig stille krav om henvisning. Der er ikke længere begrænsninger behandlinger på zoneterapi og akupunktur i netværk. Fysiurgisk massage Vi dækker op til 4 behandlinger med fysiurgisk massage pr. kalenderår, hvor behandling med fysiurgisk massage efter en almindelig, lægelig vurdering er rimelig og nødvendig. 7 af 10

8 4. Psykiske lidelser Afsnit 4.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifter til behandling eller råd givning hos en psykolog ved lettere sinds lidelser, fx mild til moderat depression og mild til moderat angst. Vi dækker stress, hvis du er sygemeldt. Det er et krav, at behandlingen efter en almindelig lægefaglig vurdering kan føre til en væsentlig varig forbedring. Fremover dækker vi også behandling hos cand.pæd.psych. Vi dækker fremover ikke psykologbehandling i forbindelse med trivselsproblemer, men til gengæld yder vi telefonisk rådgivningssamtaler med en psykolog. Afsnit 4.3 Dokumentation Afsnit 4.4 dækker vi? Vi kan kræve, at du sender os: Lægehenvisning ved lidelser, der er omfattet af den offentlige sygesikring En anbefaling fra din læge ved andre lidelser Journal eller lægeerklæring. Hvis vi beder om en lægeerklæring, dækker vi dine udgifter til erklæringen, hvis vi anerkender lidelsen som dækket Lægeerklæring om sygemelding (ved stress). Størrelsen af den erstatning, du har krav på, afhænger af, hvem du vælger at blive behandlet hos: a. Behandling i psykolognetværk LB Forsikring samarbejder med et kvalitetssikret netværk af psykologer. Vælger du en psykolog fra netværket, dækker vi dine behandlinger, så længe der er tale om behandling af en dækket lidelse, og behandlingen er rimelig og nødvendig for at opnå en væsentlig, varig forbedring af din tilstand. b. Behandling uden for netværk med offentligt tilskud hos psykolog efter eget valg. Har du en henvisning fra egen læge til behandling for en lidelse, der giver ret til offentligt tilskud, dækker vi din egenbetaling for op til 12 behandlinger. I 2018 svarer det til 997 kr. pr. behandling. Du kan bl.a. opnå offentligt tilskud ved behandling for depression og angst. c. Behandling uden for netværk uden offentligt tilskud hos psykolog efter eget valg Selv om behandlingen ikke giver ret til offentligt tilskud, dækker vi 5 behandlinger med det beløb, der svarer til egenbetalingen efter den offentlige sygesikring. I 2018 svarer det til 997 kr. pr. behandling. Vi kan vælge at bevilge flere behandlinger, hvis der efter 5 behandlinger fortsat er udsigt til at opnå en væsentlig, varig forbedring, dog højst 12 behandlinger i alt. 8 af 10 Fremover stiller vi krav om sygemelding med lægeerklæring ved psykologbehandling ved stress. Fremover har vi ikke noget tidsmæssigt loft over behandlingsforløb uden for netværk, hvis forløbet er rimeligt og nødvendigt.

9 4. Psykiske lidelser (fortsat) Psykologisk trivselsrådgivning Telefonisk rådgivning om trivselsproblematikker, der ikke kræver psykologisk behandling. Der rådgives om: Arbejdsrelaterede trivselsproblemer og afskedigelse Private trivselsproblematikker, der fx knytter sig til børn og samliv. Hvis den rådgivende psykolog efter samtalen vurderer, at der er tale om en lidelse, der er dækket efter 4.1.a, kan den rådgivende psykolog visitere dig til behandling efter 4.1.a. Du har altid krav på en samtale, og du kan efter den rådgivende psykologs skøn få op til 5 samtaler i alt. Fremover foregår trivselsrådgivning som telefoniske psykologsamtaler, og der er loft over, hvor mange samtaler du kan få. Akut psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp med op til 5 timer i tilfælde af, at sikrede har fået akut, psykisk krise på grund af alvorlig, livstruende sygdom hos enten sikrede eller nære pårørende, eller ved dødsfald hos nære pårørende. Ved nære pårørende forstås: Dig og din husstand Sikredes børn, svigerbørn eller børnebørn Sikredes forældre, sviger- eller bedsteforældre Sikredes søskende, svogre eller svigerinder. Du kan også få psykologisk krisehjælp til arbejdsrelaterede kriser på grund af røveri, overfald, vold eller pludselige hændelser/ulykker med alvorlig fysisk skade, eller med fare for alvorlig skade. Har du en krisehjælpsdækning, fx via en anden forsikring eller din arbejdsplads, så skal den bruges først. Har du en indboforsikring hos LB Forsikring, kan du med fordel benytte dig af den, da den akutte krise hjælp, der tilbydes via indboforsikringen, er mere omfattende. Vi præciserer også, hvilke situationer du kan få hjælp til. Ændringen sker, fordi de fleste af vores medlemmer er omfattet af psykologisk krisehjælp på indboforsikringen, og vi ønsker at begrænse dobbeltdækning, da det påfører vores medlemmer unødvendige omkostninger. 4.7 Psykiater Afsnit dækker vi? Vi dækker udgifter til: Konsultationer, så længe den behandlende psykiater vurderer, at der er rimelig udsigt til en væsentlig, varig forbedring af tilstanden. Forsikringen udbetaler maks kr. i alt ved behandling af psykiatriske diagnoser. Det vil sige, at uanset hvor længe du har forsikringen, og uanset hvor mange psykiatriske diagnoser, du har, kan du i alt højst få dækket kr. Beløbet er inkl. udgifter til lægeerklæringer Samtaleterapi hos psykiater er dækket efter Fremover dækker vi behandling hos psykiater med op til kr. pr. sikret i forsikringens løbetid. Dækningen omfatter de fleste forbigående psykiske lidelser. 9 af 10

10 4.8 Misbrugsbehandling Afsnit dækker vi? Vi dækker udgifter til ambulant behandling Forsikringen dækker maks kr. i alt. Det vil sige, at uanset hvor længe du har forsikringen, og uanset hvor mange typer af misbrug, du har, kan du højst få udbetalt kr. i alt. Beløbet er inkl. udgifter til speciallægeerklæringer. Fremover dækker vi kun ambulant behandling, og vi dækker ikke afrusning, men vi hjælper dig i gang med afrusning i det offentlige system. Vi dækker ikke antabus. Vi indfører samlet maks. på kr. pr. sikret i forsikringens løbetid. Til gengæld fjerner vi loftet over de enkelte typer af behandlinger. Det sker for at sikre det mest effektive og optimale behandlingsforløb for den enkelte inden for det beløb, der er til rådighed på forsikringen. 5. Generelt Afsnit 5.D Hvornår kan LB Forsikring ændre vilkår og priser? LB Forsikring kan ud over den aftalte indeksregulering ændre i forsikringsvilkår, pris, forsikringssummer og selvrisici til fornyelsesdagen i følgende tilfælde: Ved stigende udgifter til at udbetale erstatninger fx pga. stigende priser hos leverandører (udover indeks) eller ved øget skadesfrekvens/skadesudgifter Ved ændringer i lovgivning, regulering eller praksis Ved produktændringer For at skabe incitament til at skadesforebygge. Vi præciserer, hvornår vi kan ændre i din forsikring. Vær opmærksom på at vi i din police indfører en særlig ændringsadgang, hvis samarbejdet med Dansk Sundhedssikring ophører. Afsnit 5.G Automatisk ophør. Forsikringen stopper altid, hvis: Du ikke længere har folkeregisteradresse i Danmark Du bliver varigt anbragt på plejehjem, døgninstitution, psykiatrisk hospital eller behandlingsinstitution. Du fylder 70 år. Et omfattet barn fylder 21 år. Vi får ikke automatisk besked om, at du flytter på plejehjem, døgninstitution mv. Du skal derfor selv give os besked. Fremover dækker forsikringen ikke børn, der er fyldt 21 år. 10 af 10

Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5, januar 2018

Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5, januar 2018 Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5, januar 2018 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR-nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsforsikringens

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD)

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Hvad dækker Trygs sundhedsforsikring? Med Trygs Sundhedsforsikring får du hurtig og nem

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2017 1 Hvem er omfattet:

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring Fritidsrelaterede dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Fritid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2017 1 Hvem er omfattet:

Læs mere

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret.

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret. Sundhedsforsikring AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring A/S udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Privat - Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR-nr.

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring. Dækninger. Sådan fungerer forsikringen. Sundhedssikring dækker. Sundhedssikring dækker ikke. God dækning til dig og din familie

Sundhedsforsikring. Dækninger. Sådan fungerer forsikringen. Sundhedssikring dækker. Sundhedssikring dækker ikke. God dækning til dig og din familie Sundhedsforsikring God dækning til dig og din familie Vores Sundhedssikring giver blandt andet: Frit valg af behandler vi hjælper gerne med at finde den rigtige Hurtig sagsbehandling oftest fra dag til

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring Arbejdsrelaterede dækninger Version 4.0 Qudos Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring Fritidsrelaterede dækninger Version 4.0 Qudos Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Vilkår AON Health

Sundhedsforsikring Fritid Vilkår AON Health 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

sundhedsforsikring privat

sundhedsforsikring privat sundhedsforsikring privat Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores Sundhedssikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version 71-12-01 PROSAMFORSIKRING AGENTUR A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Willis Insurance Pool Forsikringsbetingelser Sundhedsforsikring - Fritid 2017 Forsikringsbetingelser - Sundhedsforsikring - Fritid 2 Indhold A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Hvem forsikringen

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet:

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet: Sundhedssikring God behandling, når du har allermest brug for det Sundhedsforsikring - til både børn og voksne Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår.

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid Forsikringsbetingelser nr. SF15

Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid Forsikringsbetingelser nr. SF15 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid Forsikringsbetingelser nr. SF15 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. SF15 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer

Læs mere

Fakta om din pension hos

Fakta om din pension hos Fakta om din pension hos Lidt om dine muligheder hos PGA PGA har forhandlet en god aftale i stand på pension, privathospital forsikring samt livsforsikring og tab af arbejdsevne. Pensionsordning giver

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - fritidsrelateret - version

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - fritidsrelateret - version FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - fritidsrelateret - version 72-12-01 PROSAMFORSIKRING AGENTUR A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. BASIS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. PLUS Erhverv E-07-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser BASIS F 01 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter...

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Privat P-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Fritid/Arbejdstid til ansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Fritid F-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Mølholm Forsikring Privathospitalsforsikring Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Hvem er Mølholm Forsikring A/S Mølholm Forsikring A/S Ejes af speciallæger Mølholm Forsikring bruger primært

Læs mere

Skandias sundhedsløsninger. Produktbeskrivelser og priser 2017

Skandias sundhedsløsninger. Produktbeskrivelser og priser 2017 Skandias sundhedsløsninger Produktbeskrivelser og priser 2017 Hvorfor vælge Skandias sundhedsforsikringer? Vi har i Skandia fokus på, at medarbejdere bliver hjulpet hurtigt med professionel privatbehandling.

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. PREM Erhverv E-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg Sundhedssikring 1. NÆRPENSION SUNDHEDSSIKRING PLUS Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2018 for nærpension Sundhedssikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning Danica Sundhedssikring Pensionsordning Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring dig mulighed for selv at bestemme,

Læs mere

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg Sundhedssikring Forsikringsbetingelser 1. SUNDHEDSSIKRING Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2010 for FSS Sundhedssikring.

Læs mere

Care forsikringer, generelle betingelser

Care forsikringer, generelle betingelser Care forsikringer, generelle betingelser Generelle betingelser for følgende forsikringsprodukter under Care forsikringer: Behandlingsforsikring, Diagnoseforsikring, Sygedriftstabsforsikring og Sygedriftstabsforsikring

Læs mere