HOLTE GRUNDEJERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLTE GRUNDEJERFORENING"

Transkript

1 Holte Grundejerforening Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl på Søllerød Sognegård Der var omkring 75 deltagere i generalforsamlingen Fra bestyrelsen deltog : Ulla Ramvold (formand), Steen Martiny (næstformand), Ole Bech Etgen (kasserer), Inger Louise Mouritzen (referent), Hans Roulund og Thomas Stokkebye samt suppleant Connie Ribe. Fra Rudersdal Kommune deltog : Vores nye Borgmester Jens Ive, Teknisk Direktør Iben Koch, Formand for Byplanudvalget Erik Mollerup, den nyudnævnte Formand for Teknik- og Miljøudvalget Randi Mondorf og Chef for Teknik og Miljø Allan Carstensen. Dagsorden for generalforsamlingen : 1 Valg af dirigent. 2 Formandens beretning for det forløbne foreningsår. 3 Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 4 Fastsættelse af kontingent for førstkommende regnskabsår. Kort pause før punkt 5 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen (Forslag skal iflg. vedtægterne sendes til bestyrelsen senest 7 dage forud for generalforsamlingen) På valg er : Ulla Ramvold, Ole Bech Etgen og Hans Roulund (Hans Roulund ønsker ikke genvalg) Ikke på valg er : Steen Martiny, Inger Louise Mouritzen og Thomas Stokkebye 6 Valg af max. 3 suppleanter. Nuværende suppleant er Connie Ribe. 7 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8 Forslag fra medlemmer og bestyrelse (Forslag skal iflg. vedtægterne sendes til bestyrelsen senest 7 dage forud for generalforsamlingen) 8a Nyt omkring det planlagte kommende byggeri i Piils Skov Dronninggårds Alle b Færdselssikkerheden på Dronninggårds Allé 9 Eventuelt Der vil blive en kort pause før punkt 5 Der indkommet to forslag til punkt 8 : 1

2 Formanden bød velkommen til alle de mange fremmødte til dette års generalforsamling og gav ordet til Dorte Kalhauge fra Nordsjællands Politi, som var inviteret til at fortælle om beskyttelse og forebyggelse mod tyveri og indbrud. Dorte Kalhauge kommer fra Station Syd, som dækker kommunerne : Furesø, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte med i alt borgere. Der har i de sidste to måneder været 49 indbrud i 2840 Holte Der er ikke så mange indbrud om sommeren, men indbrudssæsonen starter nu i de mørke måneder og med jul og nytår som absolutte højdepunkter Tyvene kommer som hovedregel, når man er ude af huset. Politiet har ikke ressourcer til at køre rundt og holde vagt Man skal gennemgå sin ejendom med vinduer og hasper, døre og låse (låste yderdøre bør ikke umiddelbart kunne åbnes indefra) husk kælderen (dør til intern kældertrappe bør være låst) stiger bør være låst fast og redskabsrum aflåste. NABOHJÆLP kan nedsætte kriminaliteten med op til 25 %. Der gælder om at få huset til at se beboet ud, når man ikke er hjemme : Få naboer til at bruge din skraldespand, sørg for at postkassen bliver tømt og at potteplanter bliver vandet, få naboer eller andre til at slå græs/skovle sne, arrangér dig med lys i huset (tænd/ sluk-ure).. Vær opmærksom på og sørg for at fjerne ting (grene, coladåser, måtte op ad hoveddøren..) som kan være anbragt af tyve for at finde ud af, om folk er hjemme. OPERATION MÆRKNING. Man kan gravere på sine ting (udstyr kan lånes hos politiet) man kan mærke sit porcelæn med usynligt blæk man skal notere sig serienumre på al sin elektronik (de står ikke nødvendigvis på kvitteringerne, som man skal gemme) hvis man har ting uden serienumre, bør man gravere et mærke tag billeder af smykker (med en målestok vedlagt) Lav en liste med alle disse oplysninger men læg den ikke på computeren den kunne jo blive stjålet! ALARMER. Der findes mange forskellige typer. Det er et temperamentsspørgsmål hvad man eventuelt vil foretrække OVERVÅGNING. Pas på, at det kun er på egen grund ikke på offentligt område og heller ikke, hvor postbud og skraldemand færdes. Hvis det skal kunne bruges til noget, skal udstyret være af rigtig god kvalitet. MAIL-GRUPPER (naboer/i områder) med udveksling af oplysninger/informationer. Omkring mange af disse tiltag kan grundejerforeninger måske gå ind og hjælpe Formanden har fået mail-adresse og tlf. til Dorte Kalhauge. Ved kontakt/forespørgsler til politiet : ring 114 Ved akut brug for hjælp : ring er et sms-samarbejde mellem borgere og politiet det kriminalpræventive råd (gode råd til at hindre indbrud) og så er politiet også på facebook Formanden takkede Dorte Kalhauge for det informative indlæg. 2

3 Formanden bød herefter velkommen til selve generalforsamlingen og gik over til dagsordenen : Ad 1 Ad 2 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Hans Mørch, som blev godkendt med akklamation. Dirigenten takkede for valget - konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med mindst 14 dages varsel og med dagsorden ifølge vedtægterne - og dermed lovlig. Dirigenten gav derpå ordet til foreningens formand, Ulla Ramvold Formandens beretning for det forløbne foreningsår. ( foreligger her i sin fulde ordlyd ) VELKOMMEN IGEN Allerførst vil jeg fortælle jer, at det ikke stod i min kalender, at jeg skulle stå her i aften, for vi har sat vores hus til salg, men det kan heller ikke sælges ligesom de andre 100 huse, der ligger til salg indenfor vores foreningsområde. Så nu står jeg her alligevel. Igen år har vi valgt at holde generalforsamlingen her på Søllerød Sognegård, for vi synes, det fungerede så godt sidste år. Bestyrelsen består nu af 6 faste bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant Ved bestyrelsesmødet lige efter generalforsamlingen 2011 konstituerede vi os som vist Formand Ulla Ramvold Dronninggård Næstformand Steen Martiny Virum Kasserer Ole Bech Etgen Dronninggård Referent Inger Louise Mouritzen Øverød Bestyrelsesmedlem Hans Roulund Dronninggård (ikke genopstilling) Bestyrelsesmedlem Thomas Stokkebye Øverød Suppleant Connie Ribe Øverød. Vore vedtægter siger, at der kan være 7 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter. I dag er vi 6 + 1, men desværre er der 1 fra bestyrelsen, der ikke ønsker at genopstille. Derfor havde vi i vores invitation sendt en opfordring ud til alle medlemmer og grundejere om at opstille til bestyrelsen, så vi kunne blive fuldtallige igen. Vi har fået 2 tilbagemeldinger. Jeg kan kun igen og igen opfordre jer til at opstille, så hvis nogen har lyst til at være med i en periode eller længere, så husk at melde jer næste år. Vi har mange forskellige opgaver, der skal løses, bl.a. juridiske spørgsmål, IT-arbejde, festarrangementer, regnskab m.m. I kunne måske også selv ønske at følge mere med i områdets udvikling. Vi har derfor valgt at holde en lille pause inden punkt 5, valg af medlemmer til bestyrelsen, for at få en mulighed for at spørge jer om I vil deltage i arbejdet. 3

4 Bestyrelsens arbejde i Der er nok mange, der tænke på, hvad vi laver i bestyrelsen, og derfor har jeg listet nogle punkter op. Vi har f.eks.: 7 bestyrelsesmøder som vi afholder på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Vi har 1 generalforsamling ( igen i år er der udsendt 1685 breve) Denne aftens afvikling fylder meget igennem året med planlægning, finde en dato, finde lokale, en ekstern taler eller et kulturelt indslag, trykning og udsendelser mv. 1 medlemsudflugt + 1 aflyst arrangement Vores bankoaften blev desværre aflyst pga ringe tilmelding. Der var ellers lagt et meget stort arbejde i at få Holtes handlende til at sponsorere flotte præmier. Turen til Frilandsmuseet blev gennemført, men pga en fejl fra Frilandsmuseest side kom guiden ikke, så nu har foreningen en gratis guidet rundtur til gode, og den skal vi selvfølgelig bruge til næste år. Måske bliver det til Brede Værk. Vi har lige modtaget en invitation til at besøge "hestestalden" ude på Næsseslottet torsdag d. 8. nov. kl De er nu endelig færdig og synes at vi skal have lejlighed til at se den færdig, for det var den langt fra sidst vi var på tur derude. Husk at melde jer hurtigt direkte til slottet, for også andre er inviteret. Jeg viser invitationen lige inden vi slutter. Er der ellers nogen der sidder med gode ideer til nye arrangementer, så kom endelig frem med dem. 2 fællesudvalgsmøder dvs alle formænd fra de store grundejerforeninger i hele kommunen mødes. Vi holder både et intern møde og et med politikere og embedsmænd, mødet finder i år sted 29. november, På dagsordenen i år er følgende: 1. Lokalplanernes bestemmelser om 1½ plan og 2 plans huse 2. Ønsker om bestemmelser om solceller på tagene 3. Kommunens pasning af grønne arealer 4. Reetablering af fortove mv. efter større om- og nybygninger. 5. Trafikken - høje hastigheder igen igen. 6. Mobilmaster Behandler dispensationssager ( 4 sager ) vi besvarer alle henvendelser. Det er stadig vores indstilling, at vi skal følge foreningens hensigtserklæring om at bibeholde natur og miljø, uden nødvendigvis at spænde ben for beboerne. Det kan være meget svært, da smag og behag er meget forskellige. De 4 sager, som vi har modtaget i år, giver et typisk billede af de sager vi får med carporte, der enten er for store eller ligger forkert ift. vej eller skel, samt de mange nybyggerier, som giver anledning til, at der skal lægges et middelniveau i terrænet, og på det senere er vi blevet opmærksomme på de mange privatretlige servitutter, som er tinglyst på nogle af jeres grunde. De bliver ikke administreret af kommunen, og derfor kan det give anledning til ændring af jeres projekter. Så derfor skal man altid undersøge i tingbogen, om en sådan findes og så få snakket med naboerne, -- de kunne måske have noget imod at du bygger tættere end 10 alen fra skel, en bestemmelse der "overruler" bestemmelserne i lokalplanerne.. 4

5 Møder med kommunen vedr. lokalplaner Det nye aktivitets- og daghjemscenter RØNNEBÆRHUS er færdigt og også indviet, Selvfølgelig har der været stor byggeaktivitet på og omkring Rønnebærvej, men jeg synes, det er forløbet godt på denne skoletrafikerede vej. Forinden var der møder med de berørte borgere og der var en positiv dialog og gode forslag fra borgerne, som bl.a. nu er mundet ud i, at der på Vejlesøvej nord for Dronninggårds Alle ryddes op på baneskråningen og plantes træer. Ny Holte Kirke, LP 226, som godt nok ligger i vores nabogrundejerforening, men halvdelen af Holte Grundejerforening ligger indenfor Holte Sogn, der har vi også været med til orienterende møder. Første Lokalplanforslag blev forkastet, og indsigelserne har i den revurderede udgave medført at det tidligere udlagte område, der skulle bebygges med 4 rækkehuse, nu igen er ført tilbage til kirkens grundareal, for så bedre at kunne løse de parkeringsproblemer, som grundejerne døjer så meget med ved de store arrangementer. Lokalplanen blev vedtaget endeligt 29. august 2012, og byggeprocessen kan startes. Tilfældigvis afholdes der lige nu et valgmøde med liste 1 og 2 i kirkens nuværende sognegård. Det offentlige område Piils Skov, LP 213, Dronninggårds Alle 24-26, hvor de nuværende bygninger skal rives ned for derefter at opføre nyt tidssvarende byggeri. Lokalplanen blev endelig vedtaget 28. september Der har siden været afholdt arkitektkonkurrence. Formanden for Byplanudvalget Erik Mollerup vil senere fortælle om projektet. Lokalplanforslag 223, et område ved Kollemosevej, (se det gule areal på kortet ) har bragt sindene i kog både hos borgerne og embedsmændene. Det startede med at kommunen i den første lokalplan meldte ud med, at den var lavet som en bevarende lokalplan. I teksten havde der sneget sig en ændring ind, som ikke lige var til at få øje på. Fra at kunne bygge 1 - og 1½ plan kunne der nu tillades op til 2 planshuse. Pga. mange indsigelser er denne plan nu trukket tilbage. Vi har allerede set mange nye 2 plans byggerier, huse, som bygherrerne havde på ønskesedlen, men som ikke stod på naboernes ønskesedler. Kommunen er nu ved at udarbejde et nyt forslag, der så skal sendes ud til høring igen. Jeg viser her nogle eksempler på 1-plans, 1½-plans og 2 planshuse. På mange af de mindre grunde vil de store huse se voldsomme ud, der kan kommer indbliksgener og mange gange forsvinder det grønne image til fordel for store fliseankomstarealer. Derfor vil jeg også gerne her slå et slag for skal vi sige "Plant et træ for eftertiden". Det er det grønne og åbne, der har tiltrukket så mange nye grundejere, men desværre forsvinder alt det grønne sammen med nybyggerierne. En lille advarsel!! husk at I skal plante jeres hæk 40 cm bag matrikelskel mod vej, det står der i lokalplanerne, men det viser sig desværre at mange hække er plantet i skel eller endnu være udenfor skel. 5

6 Foreningens hjemmeside Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, så der kan I følge med, hvornår vi har møder, hvad vi laver af udflugter mv. og endelig... Besvarer ejendomsmæglere ved salg af boliger Jeg kan nævne, at der som andre år har været henvendelser fra advokater og ejendomsmæglere i forbindelse med ejerskifte. Hvis I skal sælge jeres hus, kan I fortælle ejendomsmæglerne, at mange af de oplysninger de søger ligger på foreningens Hjemmesiden. Jeg vil nu her orienterer jer om lidt nyt... Stationsforpladsens renovering er nu i gang, og den forventes færdig til juli næste år. 1. januar 2012 trådte lov om valgfri annonceringsform på plan- og miljøområdet i kraft. På denne baggrund foreslår forvaltningen, der arbejdes hen imod digital annoncering. Kommunen kan nu selv kan vælge, hvordan annonceringen skal ske - om annonceringen fortsat skal ske i aviser og blade. Dvs at kommunen ikke mere "sælger" alle nyheder så godt til os borgere. Vi skal selv gå ind på kommunens hjemmeside og se om der er nye lokalplaner, kommuneplan, beslutninger og afgørelser. Men HUSK der er et krav om, at annonceringen skal være "passende, betimelig og effektiv". Jeg synes desværre det er kedeligt, da jeg tror det hægter mange af, når man selv skal søge oplysningerne. Vi kan på vores medlemslister se, at der stadig er mange der ikke har PC'er, og hvis de havde, var det nok ikke det første de ville gå ind og undersøge. En ny lov ændrer borgernes og grundejerforeningens muligheder: Klageadgang efter byggeloven - Hvem kan klage? Klageberettigede efter byggeloven er den, der har modtaget afgørelsen, og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Kredsen af klageberettigede svarer til, hvem der er part i byggesagen, dvs. dem der bliver væsentligt berørt af afgørelsen, typisk naboer til ejendommen, der bygges på. Grundejerforeninger er som udgangspunkt ikke klageberettigede. Klageadgang efter planloven - Hvem kan klage? Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er den, der har modtaget afgørelsen og ejeren af ejendommen. Herudover er forskellige foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager naturbeskyttelsesinteresser, klageberettigede. Naboer og grundejerforeninger er som udgangspunkt ikke klageberettigede. 6

7 Nu vil jeg lige sige lidt om projektet "sikker skolevej" et emne vi senere vender tilbage til. På Dronninggårds Alle er der nu lavet 1. etape af cykelstier, 2. etape følger om et par år. SE NU, har vi fået sikre cykelstier - håber vi - forringede små fortove, dårligere parkeringsmuligheder ( vejen er altid en stor byggeplads med containere, firmavogne og affaldsbunker ) men vi har fortsat bl.a. cykelryttere, der ikke ved, hvad en cykelsti skal bruges til, og de kørende biler har fået svære kår, men hastigheden bliver selvfølgelig nedsat på "naturlig måde" pga. diverse forhindringer. Der har været læserbreve, der f.eks. beskrev anlægsforløbet tragisk-komisk. Nemt har det ikke været i den forløbne tid. Nu parkeres der på cykelstien og fortovet også af kommunens vogne, og hvad har vi så opnået - måske spildte penge. Så er der lige et spørgsmål om den kommende snerydning. Vi ved alle det er et problem med at få ryddet arealerne og få plads til snebunkerne, med rydder kommunen nu både kørebanen og cykelstierne?? Og næste spørgsmål, hvor skal sneen fra fortovene lægges?? Jeg kan orientere om, at foreningen har sendt brev til politiet om de farlige parkeringer der er her og der, men vi fik ikke den store respons. Ligeledes har foreningen sat en artikel i lokalavisen om den farlige skolevej ad Dronninggårds Alle, for at underrette beboerne om, at foreningen tog problemerne alvorligt. Det syntes kommunen ikke rigtig var den rigtige fremgangsmåde, og mente vi skulle tage en dialog med dem først. Vi i foreningen kan nu godt lide at vi har lidt handlefrihed og at vi igennem avisen kan markedsføre os overfor vores medlemmer. Vi vender tilbage dette emne senere. Nu hvor jeg snakker om veje, vil jeg godt nævne, at der er kommet en ny lov, der fjerner bestemmelsen om, at man kun skal betale til den private fællesvej man har overkørsel til. Dvs. at man i princippet kan være ude for at betale til 2 vejlaug. Er det noget kommunen kan styre? Eller er det rimeligt? Dette får vi svar på senere. Vi har fået et spørgsmål fra en borger og dette spørgsmål har vi sendt videre til kommunen. Det lyder: Har kommunen en holdning til det rimelige i, at ca. 40% af kommunens beboere, som bor på private fællesveje, er blevet pålagt ekstra pligter og omkostninger i forhold til de beboere, som bor ud til offentlige veje? Dette får vi svar på senere senere. Vores medlemslister, som vi tidligere opdaterede er nu moderniseret, således at der kun er navn og adresse på medlemmernes breve, og til ikke-medlemmer står der "Til beboerne". Kommunen må ikke udlevere navneoplysninger og Mostrups Vejviser er ikke opdateret nok til vores brug. Vi sender post til 1685 ejendomme. Jeg vil her igen opfordre jer til at give os jeres adresser, for det sparer foreningen for mange portopenge. 7

8 Til sidst har jeg tilbage at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år. En særlig tak til Hans Roulund, som var formand fra , og som også har været vores superguide på medlemsudflugterne på Furesøen, han har nu besluttet at trække sig ud af bestyrelsen efter mange år. En tak skal der også sendes til kommunen for det gode samarbejde og informative møder, og endelig en tak til alle jer medlemmer, for uden jer havde vi ikke en forening. Og så vil jeg give ordet tilbage til dirigenten. Ulla Ramvold Formand Der var ingen bemærkninger og formandens beretning blev godkendt. Dirigenten gav ordet til foreningens kasserer, Ole Bech Etgen Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. Regnskabet forelå i original, underskrevet af de to revisorer, Niels Brühl og Vagn Holstein. Kassereren gennemgik regnskabet, som blev vist med Power Point. Det viste et medlemstal på 280, indtægter på ,75 kr og udgifter på ,94 kr - altså et beskedent underskud for året på 748,19 kr. Balance pr er ,73 kr. Posten, Generalforsamling, er ganske overvejende tryk + udsendelse af indbydelser. Posten, Medlemsudflugt, dækker også udgifter til annoncering i lokalpressen... Posten, Hjemmeside/IT, er ganske beskeden i år. Sidste år fik vi ny hjemmeside. Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt Ad 4 Fastsættelse af kontingent for førstkommende regnskabsår. Formanden fik ordet : Kontingentet for det dette år er 120 kr, men foreningen ønsker at hæve det til 130 kr for Der blev klappet og forslaget var dermed vedtaget En kort pause. Fortsættelse af generalforsamlingen kl Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er : Ulla Ramvold, Ole Bech Etgen og Hans Roulund (den sidstnævnte ønsker ikke genvalg) Ulla Ramvold og Ole Bech Etgen blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog som nye medlemmer Maria Kylov Gielfeldt fra Søndre Paradisvej og Henrik Halberg fra Dronninggårds Allé. De blev begge valgt. Ikke på valg er : Steen Martiny, Inger Louise Mouritzen og Thomas Stokkebye. De fortsætter alle tre i bestyrelsen. Med de 2 nye medlemmer har bestyrelsen de krævede 7 medlemmer. 8

9 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Valg af max. 3 suppleanter Nuværende suppleant er Connie Ribe Bestyrelsen foreslog Connie Ribe som suppleant. Der var ikke yderligere forslag og Connie Ribe blev valgt. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Niels Brühl og Vagn Holstein har til nu været revisorer. Niels Brühl ønsker ikke genvalg. I hans sted indtræder Hans Roulund. Frederik Heegaard fortsætter som revisorsuppleant. De blev alle tre valgt. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ingen forslag fra bestyrelse. Ad 8a Planerne for byggeprojekt på Dronninggårds Allé 24-26, Piils Skov Dette punkt var sat på dagsordenen efter henvendelse fra Anne Wilhelm-Hansen. som er beboer i nærområdet Anne Wilhelm-Hansen : Det er nu 3. år, vi har denne sag oppe. Der blev for 2½ år siden indsamlet 166 protester mod at antallet af lejligheder i det nye projekt blev øget fra de da eksisterende 20. I budgettet var der så regnet med 30 lejligheder + dagcenter. Nu er arkitektforslaget kommet, og det viser 26 lejligheder + dagcenter og der er regnet med 0,75 p-plads pr lejlighed, svarende til 23 p-pladser. Hvordan skal der blive plads til alt dette på et byggefelt på 1800 m2 - og det er i et område med lav, spredt bebyggelse. Hvor langt er man med byggeplanerne? Erik Mollerup : Den nye bebyggelse er omfattet af lokalplan 213, som blev endeligt vedtaget i september 2011 vedtagelsen annonceret i november Byggefeltet er 1800 m 2. Projektet skulle rumme boliger og der var forskellige andre parametre. Den arkitektoniske værdi vægtedes højt. Med det nye Rønnebærhus har man fået mulighed for at flytte nogle aktiviteter dertil og har dermed fået plads til flere boliger. Da det drejer sig om beskyttede boliger regnes der med 0,75 p-plads pr bolig. Byggesagen behandles nu i Kommunen, og byggeriet vil nok starte i foråret 2013 og vare ca 1½ år. Dirigenten takkede for indlægget og forhørte sig om der var spørgsmål. Der blev spurgt om der også sad fagdommere i dommerkomiteen da projekterne blev bedømt. Hertil var svaret JA. Henrik Halberg mente, at for eksempel fitness flyttes til Rønnebærhus. Einar Hoff spurgte om boligernes størrelse, og svaret var 70 m 2. Henrik Halberg mente, at byggeriet nok vil blive en plage i byggeperioden. Hertil svarede Erik Mollerup, at der vil blive oprettet et kontaktråd med dialog med naboerne.det har man gjort ved mange byggerier, også ved Rønnebærhus. Det ville Henrik Halberg se frem til. Merete Aagaard Henriksen spurgte, hvem der skal betale for eventuelle skader på omliggende bygninger som følge af byggeriet. Erik Mollerup svarede, at det skal Kommunen som bygherre. 9

10 Henning Loesch mindede om, at man jo skal kunne dokumentere eventuelle skader. Allan Carstensen svarede, at man altid ved kommunale arbejder går ud og fotograferer også ved piloteringsarbejder. Det er Kommunens opgave. Jesper Borch spurgte om der ville kunne blive tale om lokal grundvandsændring. Erik Mollerup svarede, at der måske ville kunne ske ændring, men det er Kommunens opgave at sørge for, at det ikke kommer til at genere naboer. Anne Wilhelm-Hansen spurgte, om det slet ikke havde gjort noget indtryk at der i sin tid var kommet protester mod det øgede antal lejligheder men det er jo nok fordelene ved stordrift, som har givet de 26 lejligheder. Både i dagligdagen og ved arrangementer vil beboernes pårørende fylde op på p-pladserne og man kan jo ikke mere parkere på Dronninggårds Allé på grund af de nye cykelstier. Man er bange for, at der vil blive asfalteret yderligere p-pladser mellem træerne. Erik Mollerup svarede, at det var Kommunens ønske at give beboerne i den nye bebyggelse et godt sted at leve. Ad 8b Spørgsmål om færdselssikkerheden på Dronninggårds Allé Sat på dagsordenen efter henvendelse fra Merete Aagaard Henriksen, som bor på Dronninggårds Allé (dette spørgsmål har været drøftet i bestyrelsen) Merete Aagaard Henriksen påpegede problemerne ved lægeklinikken, hvor bilerne holder på cykelstien og ud på fortovet. Hvor skal cyklister og fodgængere være? Et forslag kunne være, at kun handicappede måtte holde ved lægeklinikken - og at alle andre måtte parkere længere væk og så gå det sidste stykke. Hans Mørch bemærkede, at parkering på cykelsti må ifølge færdselsloven ikke finde sted. Allan Carstensen svarede, at der ved lægeklinikken vil komme dobbeltstreg, så man ikke må parkere på vejbanen og der skal etableres flere p-pladser på lægeklinikkens grund. Merete Aagaard Henriksen spurgte, hvordan man skulle forholde sig, hvis man fik håndværkere. De kunne jo ikke bare holde længere væk. Allan Carstensen svarede, at der over hele landet er tilladelse til at læsse af mv. Omkring Dronninggårds Allé havde Allan Carstensen yderligere bemærkninger : Der er høje kanter på cykelstierne. Der vil komme et lag asfalt mere på - men først til foråret. Hvor det er blevet nødvendigt at gå ud på cykelstien for at tømme sin postkasse, vil denne blive flyttet ind på grunden. Ved Kanalen er der over en længde på 60 m af pladsmæssige grunde intet fortov. Der vil komme skilte om, at cykelstien skal deles med gående på denne strækning. Ved Norske Allé er cykelstien nu blevet ført lige frem. Ved chikane ved Vejlesøvej er der ikke plads til at føre cykelsti igennem. Man tænker, at skolebørn vil vælge at tage Gl. Dronninggårds Allé så man forestiller sig, at det mest er mere voksne, der færdes på dette vejstykke. Det bliver svært at parkere på Dronninggårds Allé. Man må indrette sig med parkering på egen grund eller på de små veje. 10

11 Med hensyn til snerydning er der mange veje af samme type som Dronningggårds Allé, hvor der ryddes sne af Kommunen. Skolecykelstier prioriteres særligt højt. Med hensyn til cykelryttere, så kører de overalt. Sådan er det med cykelryttere (!) Randi Mondorf præsenterede sig som den nye Formand for Teknik- og Miljøudvalget (siden igår) og så lidt tilbage i tiden : Det havde i rigtig mange år været et stort ønske at få denne cykelsti og den var kommet til at se sådan ud. Ole Etgen havde nogle kommentarer : Det er ikke rart som fodgænger på cykelstien at få forskellige uvenlige tilråb. Ved broen over Kanalen kunne man måske have indsnævret vejbanen (og derved fået en fartdæmpende chikane) og så var der måske blevet plads til en gangsti. Ved Vejlesøvej er vejbanen meget smal. Kunne man overveje at nedlægge hellen. Endelig : Der står lygtepæle på fortovet skal de mon flyttes? Allan Carstensen svarede, at de pågældende lygtepæle ikke vil blive flyttet. Man kan som gående gå ud på cykelstien og ind igen. Placeringen bevares af hensyn til hele den lange lige linie af lygtepæle ved vejen. Jens Ive forklarede omkring det manglende areal ved nordsiden af vejen, at man ikke havde villet ekspropriere i forbindelse med dette projekt og delte stier fungerer faktisk andre steder. Merete Aagaard Henriksen ønskede, at der snart vil komme skilte. Henrik Halberg håbede, at når der nu kom parkering på kørebanen ville hastigheden på vejen blive nedsat. Der er stadig mange, som kører alt for stærkt. Vejarbejderne er chokerede over, hvad de kan blive udsat for. Jakob Østergaard syntes ikke, at projektet havde forbedret forholdene på Dronninggårds Allé. Måske havde det været bedre at tillade cykling på fortovet med vis hensyn -skilte. Det er ligesom blevet for småt, når der skal være stier til alle. Måske skulle man genoverveje fortsættelsen af projektet. Jens Ive svarede, at der står en enig Kommunalbestyrelse bag dette projekt men man er absolut lydhør over for borgernes meninger. Spørgsmål om private fællesveje blev besvaret af Allan Carstensen. 40% af Kommunens veje er private fællesveje veje uden gennemkørende trafik. De kan være etablerede i forbindelse med udstykninger og Kommunen har også nedklassificeret veje til private fællesveje. På disse veje har man muligheder for at bestemme om der eventuelt skal laves chikaner eller andet. Grundejere ved kommunale veje må tåle trafikudvikling, støj mv. Der var yderligere et spørgsmål om affaldsstativers placering fra Kim Juel. Kim Juel var ikke til stede. Ulla Ramvold svarede på spørgsmålet : Affaldssstativer må ikke placeres på vejareal. Hvis man for eksempel har skærvebelægning i sin indkørsel, skal man lægge fliser eller lignende som fast underlag for affaldsstativet. Hermed var punkt 8 afsluttet. 11

12 Ad 9 Eventuelt. Ulla Ramvold spurgte om reglerne omkring renovering af bygninger affødt af en nylig sag, hvor en bygning var blevet nedrevet helt og derpå genopført. Erik Mollerup svarede, at det ikke er en renovering, når en bygning nedrives til grunden. Så står man med en ny byggesag og det nye byggeri skal overholde alle nugældende regler. Hvis en bygning er opført ulovligt og der er blevet givet pålæg om nedrivning så skal den nedrives og det skal gælde for alle. Steen Martiny spurgte, hvor grænsen gik for renovering. Hvis man kun renoverede en gammel garage 3/4, så var det i orden, men hvad er en rimelig renovering? Erik Mollerup svarede, at det var afgjort ved sagens start : Man får ikke lov til at genopføre en bygning, med mindre alle nugældende regler bliver overholdt Einar Hoff spurgte hvor langt man i Kommunen var kommet med det ændrede lokalplanforslag 223 ved Kollemosevej, hvor der diskuteres byggeri i 1½ etage eller 2 etager. Erik Mollerup svarede, at man havde været ude i området. Man arbejder med den eksisterende lokalplan, men med enkelte nye elementer. Der skal findes den helt rigtige formulering med de helt rigtige ord. Man regner med at have det ændrede forslag færdigt til 30. november. Man vil gøre meget ud af en god kommunikation omkring det. Dirigenten afsluttede dette punkt og dermed generalforsamlingen. Formanden takkede Hans Mørch for at have været aftenens dirigent og takkede endnu en gang alle de fremmødte repræsentanter fra Kommunen - og som afslutning på aftenen bød foreningen på let traktement. Holte den 16. november 2012 Mødets dirigent : Hans Mørch Referent : Inger Louise Mouritzen 12

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013

Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013 Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013 Emne Mødested Dronninggårds Allé 24-26, Nyt Støtte- og Aktivitetscenter, samt almene boliger. Mødelokale 03, Rådhuset i Holte. Mødedato Tirsdag d. 15/01-2013

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere