Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger I. Beskrivelse af Selskabet Ansvarlige personer Lovpligtige revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om Selskabet Virksomhedsbeskrivelse Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr m.v Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere Vederlag og goder Bestyrelsens og Direktionens arbejdspraksis Medarbejdere Større Aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalandele Definitioner II. Udbuddet Ansvarlige for Udbuddet Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet Nøgleoplysninger Oplysninger vedrørende de værdipapirer, der udbydes Udbudsbetingelser III. Bilag A - Vedtægter

3 Ansvar og erklæringer Grundfos Holding A/S har ansvaret for dette Prospekt i henhold til dansk ret. Selskabets erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste viden er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Bjerringbro, den 28. juni 2011 Grundfos Holding A/S Bestyrelsen Lars Kolind (Formand) Jens Winther Moberg (Næstformand) Niels Due Jensen (Prof. bestyrelsesmedlem) Ingelise Mose Bogason (Prof. bestyrelsesmedlem) Direktion Carsten Bjerg (Koncernchef) Søren Østergaard Sørensen (Salgsdirektør) Lars Aagaard Nielsen (Produktionsdirektør) Peter Hergett Røpke (Udviklingsdirektør) 3

4 Resumé Dette resumé skal læses som en indledning til Prospektet. Ved enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør hele dette Prospekt tages i betragtning, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i de Udbudte Aktier som anført i Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning i forbindelse med de Udbudte Aktier. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Selskabet, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Oversigt Selskabet er stiftet 20. november 2008 af Fonden som forberedelse til den aktieombytning, der fandt sted 23. juni Ved aktieombytningen ombyttedes alle aktier i Grundfos Holding AG i forholdet 1:1 mod aktier i Selskabet. Ved ombytningen blev Selskabet det øverste holdingselskab i Koncernen, idet Fonden dog er øverste moderselskab. Medarbejderne, arvingerne efter stifteren Poul Due Jensen og Fonden er alle aktionærer i Selskabet. Koncernen er en verdensomspændende produktionsvirksomhed inden for pumpebranchen, hvor pumper og pumpesystemer til brug for f.eks. varme, køling, vandforsyning, rensningsanlæg, spildevandsafledning mm. er de primære produkter. Cirkulationspumper til varme og air-condition og andre centrifugalpumper til industri, vandforsyning, spildevand og dosering er blandt Koncernens hovedprodukter. Ud over pumper producerer Grundfos både norm- og dykmotorer til pumperne og motorer sælges også særskilt. Desuden udvikler og sælger Grundfos højt avanceret elektronik til overvågning og styring af pumper og pumpeanlæg. Cirkulationspumperne finder anvendelse til opvarmning, ventilation og aircondition i boliger, kontorbygninger, hoteller osv. Til industrien producerer Grundfos centrifugalpumper til kedelfødning, trykforøgning og andre industrielle formål samt som indbyggede komponenter i OEM-udstyr (Original Equipment Manufacturers). Vandforsynings- og spildevandssektoren gør brug af et bredt program af pumper til fx kunstvanding i landbruget, til drivhuse og golfbaner, stabile forsyninger af vand til husholdninger og industrielt brug, herunder også bortpumpning og behandling af spildevand. Grundfos producerer desuden pumper til doseringsformål i og omkring fx vandbehandlingsanlæg. Professionel rådgivning omkring valg af rette produkter og effektiv after-sales services er ligeledes en væsentlig del af Koncernens ydelser. Koncernen forsker vedvarende i nye materialer og processer for at kunne introducere nye og banebrydende pumper og pumpesystemer, der kan tilfredsstille markedets krav om effektive, driftssikre og energiøkonomiske anlæg. Koncernen prioriterer højt, at kvaliteten er i højsædet i alle Koncernens produkter. Koncernen fokuserer på konstruktion, design og valg af materialer og produktionsprocesser med henblik på at imødekomme ønsker fra Koncernens kunder. En høj grad af egenproduktion sikrer høj produktivitet, et sundt arbejdsmiljø og hensyn til det eksterne miljø. Koncernen havde pr. 31. december medarbejdere. Selskabets bestyrelse består af Lars Kolind (formand), Jens Winther Moberg (næstformand), Niels Due Jensen og Ingelise Mose Bogason. Selskabets direktion består af Carsten Bjerg (administrerende direktør), Søren Østergaard Sørensen (salgsdirektør), Lars Aagaard Nielsen (produktionsdirektør) og Peter Hergett Røpke (udviklingsdirektør). Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Bestyrelsen i Fonden har besluttet at udbyde Aktier til Medarbejdere i Selskabet og i hovedparten af Selskabets internationale datterselskaber. Formålet med Udbuddet er at tiltrække, fastholde og motivere Medarbejderne. Selskabet har tidligere udbudt Aktier til medarbejdere, og vurderer på baggrund heraf, at Koncernen gennem tilbud til Medarbejderne om deltagelse i medarbejderaktieprogrammet, giver Medarbejderne et tilstrækkeligt incitament til at forbedre indsatsen og derved belønner dem på en rimelig og ansvarlig måde for at bidrage til Koncernens resultater. Selskabet oppebærer ikke provenu i forbindelse med Udbuddet. 4

5 Risikofaktorer Der er risici forbundet med investering i de Udbudte Aktier, herunder risici forbundet med Selskabets virksomhed og Udbuddet, som investorer bør tage i betragtning inden erhvervelse af de Udbudte Aktier. Nedenstående er udelukkende et resumé af disse risici. Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" for en mere fuldstændig analyse af hver af de risici, der er anført i nedennævnte kategorier. Investorer bør omhyggeligt overveje disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i Prospektet, inden der træffes beslutning om erhvervelse af de Udbudte Aktier. Disse risici kan inddeles i følgende kategorier: Risici i relation til de markeder, hvor Koncernen opererer. Politiske risici. Risici i relation til drift og produktion. Finansiel risiko og likviditetsrisiko. Risici i relation til udbuddet. Øvrige risici. Resume af Udbuddet Der henvises til Del II Udbuddet for en nærmere beskrivelse af Udbuddet. Nedenfor gives alene et kort resumé af Udbuddet. Udsteder er Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro. Udbuddet omfatter maksimalt Udbudte Aktier à nom. DKK 10 i Selskabet, som udbydes af Fonden. Udbuddet medfører en samlet kursværdi af Udbuddet på maksimum DKK 199 mio. De Udbudte Aktier udbydes til Koncernens nuværende Medarbejdere i Danmark, Argentina, Østrig, Belgien, Canada, Brasilien, Bulgarien, Tjekkiet, Chile, Kroatien, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Ungarn, Irland, Italien, Kasakhstan, Kenya, Korea, Letland, Litauen, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Filippinerne, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Singapore, Slovenien, Spanien, Syd Afrika, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tyrkiet, De Arabiske Emirater, Storbritannien såfremt Medarbejderne lever op til følgende kriterier: 1. Medarbejderen skal være ansat i Koncernen per 1. juni 2011 (dvs. ingen opsigelse må være afgivet eller modtaget på dette tidspunkt). 2. Medarbejderen skal acceptere at tiltræde en ejeraftale mellem Fonden og Medarbejderen. Udbudsprisen er fastsat til DKK 662,08 den 1. maj 2011 på baggrund af en særligt beregnet markedskurs, der fastsættes én gang om året i samarbejde mellem Selskabet og Danske Bank A/S. Selskabets revisor, Deloitte gennemgår og kontrollerer efterfølgende beregningen. Kursen fastsættes ved at foretage en særlig sammenligning af Koncernens resultater med udvalgte danske og internationale virksomheder, herunder 7 internationale pumpevirksomheder. Såfremt en Medarbejder ønsker at købe de Udbudte Aktier, skal Medarbejderen udfylde og aflevere den af Selskabet i forbindelse med Udbuddet udleverede købsblanket til Selskabet. Udbudsperioden løber fra den 4. juli 2011 kl til og med den 15. august 2011 kl Afgivne tegningsordrer kan trækkes tilbage af Medarbejderen indtil Udbudsperiodens udløb. 5

6 Betaling af Udbudsprisen skal ske i lokal valuta i det land, hvori Medarbejderen er bosat. Betaling for de Udbudte Aktier indsættes på den bankkonto, der er angivet i det materiale, der fremsendes til Medarbejderen efter udfyldelse af købsblanketten i forbindelse med Udbuddet, senest den 7. oktober Når betaling for alle de Udbudte Aktier er modtaget af Fonden, noteres Medarbejderen som ejer af de pågældende aktier i Selskabets ejerbog. Resultatet af Udbuddet offentliggøres på Selskabets intranet Grundfos Insite senest den 15. september Idet de Udbudte Aktier udbydes til Medarbejdere i Koncernen vil øvrige aktionærer i Selskabet (herunder Bestyrelsen), ikke have mulighed for at deltage i Udbuddet. Selskabets Direktion har til hensigt at deltage i Udbuddet på samme vilkår som de øvrige Medarbejdere i Koncernen. Der er ingen betalingsformidlere eller depositarer i forbindelse med Udbuddet. De Udbudte Aktier er ikke søgt optaget til handel på et reguleret marked. Selskabets samlede udgifter ved Udbuddet forventes at udgøre DKK 1,5 million. Fonden ejer umiddelbart forud for Udbuddet 86,7% af den samlede aktiekapital i Selskabet. Såfremt samtlige Udbudte Aktier sælges, vil Fonden efter gennemførelse af Udbuddet eje 85,9% af den samlede aktiekapital i Selskabet svarende til 85,9% af stemmerne. 6

7 Resumé af regnskabsoplysninger Resuméet af hoved- og nøgletallene i dette afsnit er uddraget af de konsoliderede regnskaber for Fonden og Koncernen for regnskabsårene 2008, 2009 og De reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010, der er medtaget i Prospektet ved henvisning, er aflagt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsregnskaber. Hoved- og nøgletallene bør læses i sammenhæng med Fondens reviderede årsrapporter, herunder koncernregnskaber og noterne dertil for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010, der alle er inkorporeret i Prospektet ved henvisning. Der henvises ligeledes til Del I, afsnit 20 "Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater", som indeholder en krydsreferencetabel. Selskabets uafhængige revisor er Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Selskabet er, som det fremgår af beskrivelsen af Koncernens struktur i Del I, afsnit 7 "Organisationsstruktur", Koncernens øverste holdingselskab og det eneste selskab, som er direkte ejet af Fonden. Fonden er den ultimative moder i den samlede Grundfos-koncern. Fondens få aktiviteter, som skal udskilles for at give det komplette billede af Koncernen er (jf. det konsoliderede regnskab for Fonden og Koncernen): Administrative omk. såsom honorarer, revisor, advokat mv. Nettorenteindtægter af Fondens likvide formue. Uddelinger i henhold til Fondens fundats. Omkostninger som følge af den forpligtelse Fonden har til at tilbagekøbe medarbejderaktier. Såfremt Fonden tilbagekøber aktier til en kurs, der er højere end udbudskursen ved gennemførelsen af medarbejderudbud, vil det medføre en omkostning for Fonden. Der foretages løbende hensættelse hertil (eller reduktion af hensættelse) afhængig af kursudviklingen. Med udgangspunkt i de konsoliderede regnskaber for Fonden er det således blot resultateffekten af disse poster, der skal udskilles for at nå frem til Koncernens poster. Effekterne heraf fremgår af tabellen i Del I, afsnit 3 "Udvalgte regnskabsoplysninger" nedenfor. Selskabet er efter dansk (og EU-retlig) regnskabslovgivning fritaget fra udarbejdelse og offentliggørelse af koncernregnskab, eftersom koncernregnskabet offentliggøres af modervirksomheden, Poul Due Jensens Fond. Derfor - og fordi Fonden kun gennemfører meget få transaktioner - er regnskabsoplysningerne i dette Prospekt baseret på koncernregnskabet for Fonden. Hvor transaktioner i Fonden påvirker enkelte beløb eller nøgletal væsentligt, vil der være indsat bemærkninger eller foretaget justeringer med henblik på at sikre et retvisende billede. Oversigt over udvalgte regnskabsoplysninger for Fonden og Koncernen (i mio. DKK) 31. dec dec dec Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat Resultat før renter og skat (EBIT) Resultat før skat Koncernresultat efter skat Balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser

8 Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.661) (1.047) (1.370) Frie pengestrømme (689) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 579 (681) (1.424) Pengestrømme i alt (110) Nøgletal Antal medarbejdere ultimo året Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Rentebærende indestående/ (gæld), (2.155) (62) netto Resultat før skat i % af nettoomsætning 5,0% 5,1% 12,2% Egenkapitalforrentning 6,6% 6,2% 16,6% Soliditetsgrad 49,8% 54,6% 60,6% Nøgletalsdefinitioner: Egenkapitalforrentning: Koncernresultat udtrykt i procent af gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsinteresser. Soliditetsgrad: Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo året udtrykt i procent af samlede aktiver. 8

9 Risikofaktorer Investering i Aktierne er forbundet med risici, og investorer, der tegner aktier i forbindelse med udbuddet, vil blive eksponeret for disse risici. En eventuel beslutning om at investere i Aktierne bør være baseret på alle oplysninger i dette Prospekt, herunder de nedenfor anførte risikofaktorer. De nedenfor anførte risikofaktorer, og eventuelle øvrige risikofaktorer anført i dette Prospekt, kan, direkte eller indirekte, have en væsentlig negativ indvirkning på bl.a. Koncernens fremtidige performance og vækst, aktiviteter, driftsresultat, pengestrømme og finansielle stilling. Hvis en eller flere af de nedenfor beskrevne risikofaktorer realiseres, vil kursen på aktierne kunne falde, og aktionærerne vil kunne tabe hele eller dele af deres investering i Selskabet. Nedenstående liste over risikofaktorer er hverken udtømmende eller opstillet i nogen prioriteret rækkefølge efter sandsynlighed eller omfang af de potentielle konsekvenser for Koncernen eller for aktionærerne i Selskabet, men disse risikofaktorer anses af Ledelsen for at være de væsentligste. Der kan være andre risici og usikkerhedsmomenter, som Ledelsen ikke på nuværende tidspunkt kender til, eller som man på nuværende tidspunkt finder uvæsentlige, men som på et senere tidspunkt kan vise sig at være væsentlige faktorer, der kan påvirke Koncernens forretning negativt. Dette Prospekt indeholder også fremadrettede erklæringer, som involverer risici og usikkerhed. Koncernens faktiske resultat kan afvige væsentligt fra det forventede resultat i disse fremadrettede erklæringer som følge af forskellige faktorer, herunder bl.a. de risici, der er beskrevet nedenfor og andetsteds i Prospektet. Koncernen udvikler, producerer og sælger pumper over hele verden. Dermed vil ikke blot danske, men også internationale og regionale forhold som f.eks. den internationale og regionale politiske og økonomiske udvikling have en væsentlig indvirkning på Koncernens performance, herunder resultat, pengestrømme og finansiel stilling. Hovedrisiciene for Koncernen kan inddeles i markedsrisici, politiske risici, risici i forhold til drift og produktion, finansielle og likviditetsmæssige risici, risici i relation til udbuddet, og øvrige risici. Risici i relation til de markeder, hvor Koncernen opererer Koncernen påvirkes af de internationale markedsforhold, og en nedgang i efterspørgslen inden for Koncernens forretningsområder vil kunne påvirke omsætning og resultat mærkbart. Koncernen er aktiv på en række forskellige forretningsområder, som alle kan blive påvirket i forskellig grad. Under finanskrisen og særligt i 2009 oplevede alle forretningsområder en omsætningsnedgang i forhold til Nedgangen var dog ikke den samme på alle forretningsområder eller på alle geografiske markeder Derudover kan almindelige konjunkturudsving, øget konkurrence og ændringer i efterspørgslen hen imod produkter eller tekniske løsninger, som Koncernen ikke leverer eller mestrer, have en væsentlig indvirkning på Koncernens resultat. Selv om Koncernen indtager en stærk position på de vigtigste forretningsområder og geografiske markeder, er den alligevel eksponeret for konkurrence fra eksisterende og nye konkurrenter. Der er en risiko for, at sådanne konkurrenter kan tage markedsandele fra Koncernen. Tilsvarende kan konkurrencen føre til lavere priser og dækningsbidrag på markedet, hvilket igen kan have en betydelig negativ indvirkning på resultaterne fremover. Politiske risici Koncernen opererer globalt og er derfor eksponeret for politiske risici. Særligt i politisk ustabile områder vil ændringer i de politiske forhold kunne påvirke Koncernens rentabilitet negativt. Ændringer i lovgivning eller andre regler på de markeder, hvor Koncernen opererer, kan have en negativ indvirkning på Koncernens aktiviteter og dermed dens indtjening, pengestrømme og finansielle stilling. Koncernen har, og opretter til stadighed, selskaber, filialer osv. på nye markeder med en potentiel risiko for ustabilitet, som vil kunne medføre valutarestriktioner, valutakursrisici, inflation, utilstrækkelig juridisk beskyttelse, strejker, osv., der igen vil kunne resultere i tab eller manglende afkast for Koncernen. Risici i relation til drift og produktion Koncernen leverer produkter af høj kvalitet, fremstillet efter høje kvalitetsmæssige standarder. Fejl og mangler i Koncernens produkter vil dog aldrig helt kunne undgås, og Koncernen vil kunne ifalde erstatningsansvar i forbindelse 9

10 hermed. Koncernen har tegnet forsikring mod tab som følge af en eventuel tilbagekaldelse af produkter, men det kan ikke garanteres, at en eventuel erstatning fra denne forsikring vil dække alle omkostninger i sådanne tilfælde. Herudover vil en alvorlig, gennemgående fejl i et nøgleprodukt kunne påvirke Grundfos' brand og dets omdømme negativt. De mulige negative følger heraf kan være betydelige. Koncernen har investeret støt i produktionsanlæg i Danmark, Europa og andre modnede markeder og har inden for de seneste år udvidet produktionskapaciteten ved opførelse af nye anlæg i flere nye markeder som Rusland, Mexico, Indien og Kina for at kunne producere tættere på kunderne. Produktionen er således spredt ud på mange forskellige lokationer. Koncernen vil dog fortsat være eksponeret for risikoen for nedbrud af eller skade på en eller flere af sine større produktionsanlæg, som potentielt vil kunne stoppe produktionen helt eller delvist, midlertidigt eller permanent, i tilfælde af ulykke, brand eller andet. Koncernen har for alle produktionsanlæg tegnet forsikring mod såvel skade på ejendom som driftstab. Der kan imidlertid ikke gives nogen garanti for, at disse foranstaltninger er tilstrækkelige, eller at de vil kunne opretholdes på rimelige præmievilkår også i fremtiden. Koncernen er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og ledere på alle områder, herunder produktudvikling, produktion, salg, markedsføring, administration, osv. Hvis det ikke lykkes Grundfos at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, vil det kunne have en negativ indvirkning på Koncernens performance. Koncernen er endvidere yderst afhængig af velfungerende IT-systemer for at kunne producere, administrere ordrer og leveringer, kontrollere og følge op på forretningen som helhed, osv. Svigt på dette område vil kunne medføre produktionsafbrydelser, manglende leverancer til kunder, osv., hvilket igen kan medføre tab af indtjening. Finansiel risiko og likviditetsrisiko Valutakurser Koncernens årsrapport udarbejdes i danske kroner. Størstedelen af Koncernens produkter sælges og produceres i andre lande. Salg i Danmark udgør mindre end 3% af Koncernens nettoomsætning for Med aktiviteter i mange forskellige lande har Koncernen også omkostninger i andre valutaer, og dens nettopengestrømme eksponeres for udsving i flere forskellige valutaer. Det er Koncernens politik at søge at afdække væsentlige valutakurs risici ved koncerninterne strømme af varer. De vigtigste valutaer er Euro, amerikanske dollars, britiske pund sterling, japanske yen og ungarske forint. Uanset denne afdækning vil Koncernen altid være eksponeret for ændringer i valutakurser. Kreditrisiko Koncernen har en kreditrisiko primært relateret til bankindeståender og tilgodehavender hos kunder. Koncernen søger at reducere denne risiko ved at vælge finansielle modparter med høj kreditvurdering og ved at have sine tilgodehavender spredt ud på et stort antal kunder. Der vil dog altid være en risiko for tab. Likviditet Koncernen er til stadighed afhængig af at have tilstrækkeligt med likviditet til at understøtte sine aktiviteter. Med henvisning til Del I, afsnit 10 "Kapitalressourcer" synes Koncernen aktuelt at have en særdeles stærk likviditet i form af værdipapirer, bankindeståender osv., og derudover en række uudnyttede kreditfaciliteter. Ikke desto mindre vil Koncernens likviditet muligvis kunne forværres i fremtiden, hvorved Koncernens handlemuligheder vil kunne begrænses. Råvarer Koncernen køber årligt store mængder råvarer og er dermed eksponeret for ændringer i råvarepriserne. De vigtigste råvarer er kobber, rustfrit stål, aluminium og nikkel. Det er Koncernens politik at afdække risici på de vigtigste råvarer. Dette eliminerer imidlertid ikke eksponeringen, og på langt sigt er Koncernen afhængig af at kunne videreføre prisstigninger til kunderne. Risici i relation til Udbuddet Investering i aktier vil altid være forbundet med risiko. Der er således en risiko for at tabe en del af det investerede beløb eller, i værste fald, hele beløbet, hvis Selskabet eksempelvis går konkurs. De Aktier, der her udbydes, er ikke optaget til handel på et reguleret marked, og der er heller ikke planer om, at de skal være det. Det betyder, at Aktierne kun kan sælges eller overdrages i overensstemmelse med ejeraftalen, som 10

11 også er nærmere beskrevet i Prospektet, og på de heri beskrevne vilkår. Af ejeraftalen fremgår, at aktiekursen fastsættes én gang årligt og er gældende fra 1. maj til 30. april året efter. Aktiekursen skifter således ikke fra dag til dag som på et normalt marked. Dog er kursen fastsat efter en metode, som tager højde for udviklingen på aktiemarkedet og Koncernens realiserede og forventede performance se Del II, afsnit 5.10 "Kursfastsættelse". Aktiekursen fastsættes i danske kroner (DKK), og et eventuelt udbytte vil blive udloddet i DKK. Investorer uden for Danmark, som køber aktier i Selskabet, vil derfor blive eksponeret for udsving i valutakursen mellem DKK og den pågældendes lokale valuta. Ifølge dansk selskabsret er en aktionær, som ejer mere end 90% af aktiekapitalen, berettiget til at kræve tvangsindløsning af de øvrige aktionærers aktier. De øvrige aktionærer vil således være forpligtigede til at sælge deres aktier og denne salgskurs kan være lavere end den kurs aktionærerne har købt til, hvis kursen på Selskabets Aktier i mellemtiden er faldet. Øvrige risici Koncernen er leverandør til offentlige og private kunder verden over, og Koncernens troværdighed og integritet er i mange sammenhænge vigtige parametre. Manglende overholdelse af internationale retningslinier om eksempelvis korruption eller lignende kan skade forretningsmulighederne på vigtige markeder. Også negativ presseomtale eller offentlig omtale i øvrigt kan have en negativ indvirkning på beslutningstagerne i selskaber mv., som kunne være potentielle kunder for Koncernen. Koncernens produktion, salg og øvrige aktiviteter er underlagt omfattende national og international lovgivning, f.eks. på områder som arbejdsret, miljø, skatter og afgifter, og konkurrence. Selv om Koncernen bestræber sig på, at overholde alle love og forskrifter, der gælder i de forskellige retsområder, kan der ikke gives nogen garanti for at sådanne overholdelser er sket, eller at det også fremover vil ske, i alle anliggender. Eventuelle overtrædelser kan medføre, at Koncernen ifalder erstatningsansvar, pålægges bøde eller andre sanktioner, ligesom offentlige myndigheder kan påbyde Koncernen at ændre eller indstille produktionen. 11

12 Generelle oplysninger Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011 om værdipapirhandel med efterfølgende ændringer (værdipapirhandelsloven), Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 vedrørende prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over EUR (Prospektbekendtgørelsen). Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at erhverve de Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Selskabet har ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel køber af de Udbudte Aktier. Henvisninger i Prospektet til Selskabet er til Grundfos Holding A/S og henvisninger i Prospektet til "Grundfos" og Koncernen er til Grundfos Holding A/S og dets datterselskaber. Der henvises til Del I, afsnit 26 Definitioner for en liste med definitioner af hyppigt anvendte og væsentlige udtryk. Henvisninger til personer omfatter både henvisninger til fysiske personer og juridiske enheder. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller afgive erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Selskabet eller afgivet på Selskabets vegne. Det er ikke hensigten, at Prospektet skal danne grundlag for kredit- eller andre vurderinger, og det må ikke betragtes som en anbefaling fra Selskabets side, om at modtagere af Prospektet bør erhverve Udbudte Aktier. Potentielle investorer bør selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og erhvervelse af Udbudte Aktier bør baseres på de informationer, som vedkommende finder nødvendige. Investorer må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om erhvervelse af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Investorer må ikke gengive eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse om erhvervelse af de Udbudte Aktier. Investorerne tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. Salgsbegrænsninger Udbuddet er et udbud til Selskabets medarbejdere i Danmark, Argentina, Østrig, Belgien, Canada, Brasilien, Bulgarien, Tjekkiet, Chile, Kroatien, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Ungarn, Irland, Italien, Kasakhstan, Kenya, Korea, Letland, Litauen, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Filippinerne, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Singapore, Slovenien, Spanien, Syd Afrika, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tyrkiet, De Arabiske Emirater og Storbritannien. Selskabet vil i overensstemmelse med reglerne om grænseoverskridende udbud i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/71/EF anmode Finanstilsynet om at stille et godkendelsescertifikat vedrørende Prospektet til rådighed for de kompetente myndigheder for godkendelse af prospekter i Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Ungarn, Italien, Spanien og Rumænien. Dette godkendelsescertifikat vil sammen med Prospektet og en oversættelse af resuméet blive anmeldt overfor de kompetente myndigheder for godkendelse af prospekter i Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Ungarn, Italien, Spanien, Rumænien og Storbritannien, hvorefter Prospektet vil være gyldigt for udbud til offentligheden i den pågældende jurisdiktion. Udlevering af dette Prospekt eller erhvervelse af de Udbudte Aktier kan under ingen omstændigheder betragtes som en tilkendegivelse af, at oplysningerne i dette Prospekt er korrekte på noget tidspunkt efter Prospektdatoen, eller at der ikke er sket nogen ændringer i Selskabets forhold efter denne dato. Enhver væsentlig ændring i forhold til Prospektets indhold vil blive offentliggjort som tillæg hertil i henhold til de gældende love og regler. Prospektet må ikke videresendes, gengives eller på anden måde viderefordeles af andre end Selskabet og Koncernen. De Udbudte Aktier kan være underlagt begrænsninger i omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke erhverves, overdrages, udnyttes eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. De Udbudte Aktier er herudover underlagt visse yderligere begrænsninger i omsættelighed og videresalg, se Del II, afsnit 4.7 "Aktiernes og de Udbudte Aktiers negotiabilitet og omsættelighed". Personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, forpligter sig til at gøre 12

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

- 2 af 5 -

- 2 af 5 - - 1 af 5 - - 2 af 5 - Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R 14. august 2014 F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R Finanstilsynet har i et notat af 6. august 2014

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 5 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere