Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger I. Beskrivelse af Selskabet Ansvarlige personer Lovpligtige revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om Selskabet Virksomhedsbeskrivelse Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr m.v Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere Vederlag og goder Bestyrelsens og Direktionens arbejdspraksis Medarbejdere Større Aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalandele Definitioner II. Udbuddet Ansvarlige for Udbuddet Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet Nøgleoplysninger Oplysninger vedrørende de værdipapirer, der udbydes Udbudsbetingelser III. Bilag A - Vedtægter

3 Ansvar og erklæringer Grundfos Holding A/S har ansvaret for dette Prospekt i henhold til dansk ret. Selskabets erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste viden er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Bjerringbro, den 28. juni 2011 Grundfos Holding A/S Bestyrelsen Lars Kolind (Formand) Jens Winther Moberg (Næstformand) Niels Due Jensen (Prof. bestyrelsesmedlem) Ingelise Mose Bogason (Prof. bestyrelsesmedlem) Direktion Carsten Bjerg (Koncernchef) Søren Østergaard Sørensen (Salgsdirektør) Lars Aagaard Nielsen (Produktionsdirektør) Peter Hergett Røpke (Udviklingsdirektør) 3

4 Resumé Dette resumé skal læses som en indledning til Prospektet. Ved enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør hele dette Prospekt tages i betragtning, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i de Udbudte Aktier som anført i Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning i forbindelse med de Udbudte Aktier. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Selskabet, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Oversigt Selskabet er stiftet 20. november 2008 af Fonden som forberedelse til den aktieombytning, der fandt sted 23. juni Ved aktieombytningen ombyttedes alle aktier i Grundfos Holding AG i forholdet 1:1 mod aktier i Selskabet. Ved ombytningen blev Selskabet det øverste holdingselskab i Koncernen, idet Fonden dog er øverste moderselskab. Medarbejderne, arvingerne efter stifteren Poul Due Jensen og Fonden er alle aktionærer i Selskabet. Koncernen er en verdensomspændende produktionsvirksomhed inden for pumpebranchen, hvor pumper og pumpesystemer til brug for f.eks. varme, køling, vandforsyning, rensningsanlæg, spildevandsafledning mm. er de primære produkter. Cirkulationspumper til varme og air-condition og andre centrifugalpumper til industri, vandforsyning, spildevand og dosering er blandt Koncernens hovedprodukter. Ud over pumper producerer Grundfos både norm- og dykmotorer til pumperne og motorer sælges også særskilt. Desuden udvikler og sælger Grundfos højt avanceret elektronik til overvågning og styring af pumper og pumpeanlæg. Cirkulationspumperne finder anvendelse til opvarmning, ventilation og aircondition i boliger, kontorbygninger, hoteller osv. Til industrien producerer Grundfos centrifugalpumper til kedelfødning, trykforøgning og andre industrielle formål samt som indbyggede komponenter i OEM-udstyr (Original Equipment Manufacturers). Vandforsynings- og spildevandssektoren gør brug af et bredt program af pumper til fx kunstvanding i landbruget, til drivhuse og golfbaner, stabile forsyninger af vand til husholdninger og industrielt brug, herunder også bortpumpning og behandling af spildevand. Grundfos producerer desuden pumper til doseringsformål i og omkring fx vandbehandlingsanlæg. Professionel rådgivning omkring valg af rette produkter og effektiv after-sales services er ligeledes en væsentlig del af Koncernens ydelser. Koncernen forsker vedvarende i nye materialer og processer for at kunne introducere nye og banebrydende pumper og pumpesystemer, der kan tilfredsstille markedets krav om effektive, driftssikre og energiøkonomiske anlæg. Koncernen prioriterer højt, at kvaliteten er i højsædet i alle Koncernens produkter. Koncernen fokuserer på konstruktion, design og valg af materialer og produktionsprocesser med henblik på at imødekomme ønsker fra Koncernens kunder. En høj grad af egenproduktion sikrer høj produktivitet, et sundt arbejdsmiljø og hensyn til det eksterne miljø. Koncernen havde pr. 31. december medarbejdere. Selskabets bestyrelse består af Lars Kolind (formand), Jens Winther Moberg (næstformand), Niels Due Jensen og Ingelise Mose Bogason. Selskabets direktion består af Carsten Bjerg (administrerende direktør), Søren Østergaard Sørensen (salgsdirektør), Lars Aagaard Nielsen (produktionsdirektør) og Peter Hergett Røpke (udviklingsdirektør). Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Bestyrelsen i Fonden har besluttet at udbyde Aktier til Medarbejdere i Selskabet og i hovedparten af Selskabets internationale datterselskaber. Formålet med Udbuddet er at tiltrække, fastholde og motivere Medarbejderne. Selskabet har tidligere udbudt Aktier til medarbejdere, og vurderer på baggrund heraf, at Koncernen gennem tilbud til Medarbejderne om deltagelse i medarbejderaktieprogrammet, giver Medarbejderne et tilstrækkeligt incitament til at forbedre indsatsen og derved belønner dem på en rimelig og ansvarlig måde for at bidrage til Koncernens resultater. Selskabet oppebærer ikke provenu i forbindelse med Udbuddet. 4

5 Risikofaktorer Der er risici forbundet med investering i de Udbudte Aktier, herunder risici forbundet med Selskabets virksomhed og Udbuddet, som investorer bør tage i betragtning inden erhvervelse af de Udbudte Aktier. Nedenstående er udelukkende et resumé af disse risici. Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" for en mere fuldstændig analyse af hver af de risici, der er anført i nedennævnte kategorier. Investorer bør omhyggeligt overveje disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i Prospektet, inden der træffes beslutning om erhvervelse af de Udbudte Aktier. Disse risici kan inddeles i følgende kategorier: Risici i relation til de markeder, hvor Koncernen opererer. Politiske risici. Risici i relation til drift og produktion. Finansiel risiko og likviditetsrisiko. Risici i relation til udbuddet. Øvrige risici. Resume af Udbuddet Der henvises til Del II Udbuddet for en nærmere beskrivelse af Udbuddet. Nedenfor gives alene et kort resumé af Udbuddet. Udsteder er Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro. Udbuddet omfatter maksimalt Udbudte Aktier à nom. DKK 10 i Selskabet, som udbydes af Fonden. Udbuddet medfører en samlet kursværdi af Udbuddet på maksimum DKK 199 mio. De Udbudte Aktier udbydes til Koncernens nuværende Medarbejdere i Danmark, Argentina, Østrig, Belgien, Canada, Brasilien, Bulgarien, Tjekkiet, Chile, Kroatien, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Ungarn, Irland, Italien, Kasakhstan, Kenya, Korea, Letland, Litauen, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Filippinerne, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Singapore, Slovenien, Spanien, Syd Afrika, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tyrkiet, De Arabiske Emirater, Storbritannien såfremt Medarbejderne lever op til følgende kriterier: 1. Medarbejderen skal være ansat i Koncernen per 1. juni 2011 (dvs. ingen opsigelse må være afgivet eller modtaget på dette tidspunkt). 2. Medarbejderen skal acceptere at tiltræde en ejeraftale mellem Fonden og Medarbejderen. Udbudsprisen er fastsat til DKK 662,08 den 1. maj 2011 på baggrund af en særligt beregnet markedskurs, der fastsættes én gang om året i samarbejde mellem Selskabet og Danske Bank A/S. Selskabets revisor, Deloitte gennemgår og kontrollerer efterfølgende beregningen. Kursen fastsættes ved at foretage en særlig sammenligning af Koncernens resultater med udvalgte danske og internationale virksomheder, herunder 7 internationale pumpevirksomheder. Såfremt en Medarbejder ønsker at købe de Udbudte Aktier, skal Medarbejderen udfylde og aflevere den af Selskabet i forbindelse med Udbuddet udleverede købsblanket til Selskabet. Udbudsperioden løber fra den 4. juli 2011 kl til og med den 15. august 2011 kl Afgivne tegningsordrer kan trækkes tilbage af Medarbejderen indtil Udbudsperiodens udløb. 5

6 Betaling af Udbudsprisen skal ske i lokal valuta i det land, hvori Medarbejderen er bosat. Betaling for de Udbudte Aktier indsættes på den bankkonto, der er angivet i det materiale, der fremsendes til Medarbejderen efter udfyldelse af købsblanketten i forbindelse med Udbuddet, senest den 7. oktober Når betaling for alle de Udbudte Aktier er modtaget af Fonden, noteres Medarbejderen som ejer af de pågældende aktier i Selskabets ejerbog. Resultatet af Udbuddet offentliggøres på Selskabets intranet Grundfos Insite senest den 15. september Idet de Udbudte Aktier udbydes til Medarbejdere i Koncernen vil øvrige aktionærer i Selskabet (herunder Bestyrelsen), ikke have mulighed for at deltage i Udbuddet. Selskabets Direktion har til hensigt at deltage i Udbuddet på samme vilkår som de øvrige Medarbejdere i Koncernen. Der er ingen betalingsformidlere eller depositarer i forbindelse med Udbuddet. De Udbudte Aktier er ikke søgt optaget til handel på et reguleret marked. Selskabets samlede udgifter ved Udbuddet forventes at udgøre DKK 1,5 million. Fonden ejer umiddelbart forud for Udbuddet 86,7% af den samlede aktiekapital i Selskabet. Såfremt samtlige Udbudte Aktier sælges, vil Fonden efter gennemførelse af Udbuddet eje 85,9% af den samlede aktiekapital i Selskabet svarende til 85,9% af stemmerne. 6

7 Resumé af regnskabsoplysninger Resuméet af hoved- og nøgletallene i dette afsnit er uddraget af de konsoliderede regnskaber for Fonden og Koncernen for regnskabsårene 2008, 2009 og De reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010, der er medtaget i Prospektet ved henvisning, er aflagt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsregnskaber. Hoved- og nøgletallene bør læses i sammenhæng med Fondens reviderede årsrapporter, herunder koncernregnskaber og noterne dertil for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010, der alle er inkorporeret i Prospektet ved henvisning. Der henvises ligeledes til Del I, afsnit 20 "Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater", som indeholder en krydsreferencetabel. Selskabets uafhængige revisor er Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Selskabet er, som det fremgår af beskrivelsen af Koncernens struktur i Del I, afsnit 7 "Organisationsstruktur", Koncernens øverste holdingselskab og det eneste selskab, som er direkte ejet af Fonden. Fonden er den ultimative moder i den samlede Grundfos-koncern. Fondens få aktiviteter, som skal udskilles for at give det komplette billede af Koncernen er (jf. det konsoliderede regnskab for Fonden og Koncernen): Administrative omk. såsom honorarer, revisor, advokat mv. Nettorenteindtægter af Fondens likvide formue. Uddelinger i henhold til Fondens fundats. Omkostninger som følge af den forpligtelse Fonden har til at tilbagekøbe medarbejderaktier. Såfremt Fonden tilbagekøber aktier til en kurs, der er højere end udbudskursen ved gennemførelsen af medarbejderudbud, vil det medføre en omkostning for Fonden. Der foretages løbende hensættelse hertil (eller reduktion af hensættelse) afhængig af kursudviklingen. Med udgangspunkt i de konsoliderede regnskaber for Fonden er det således blot resultateffekten af disse poster, der skal udskilles for at nå frem til Koncernens poster. Effekterne heraf fremgår af tabellen i Del I, afsnit 3 "Udvalgte regnskabsoplysninger" nedenfor. Selskabet er efter dansk (og EU-retlig) regnskabslovgivning fritaget fra udarbejdelse og offentliggørelse af koncernregnskab, eftersom koncernregnskabet offentliggøres af modervirksomheden, Poul Due Jensens Fond. Derfor - og fordi Fonden kun gennemfører meget få transaktioner - er regnskabsoplysningerne i dette Prospekt baseret på koncernregnskabet for Fonden. Hvor transaktioner i Fonden påvirker enkelte beløb eller nøgletal væsentligt, vil der være indsat bemærkninger eller foretaget justeringer med henblik på at sikre et retvisende billede. Oversigt over udvalgte regnskabsoplysninger for Fonden og Koncernen (i mio. DKK) 31. dec dec dec Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat Resultat før renter og skat (EBIT) Resultat før skat Koncernresultat efter skat Balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser

8 Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.661) (1.047) (1.370) Frie pengestrømme (689) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 579 (681) (1.424) Pengestrømme i alt (110) Nøgletal Antal medarbejdere ultimo året Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Rentebærende indestående/ (gæld), (2.155) (62) netto Resultat før skat i % af nettoomsætning 5,0% 5,1% 12,2% Egenkapitalforrentning 6,6% 6,2% 16,6% Soliditetsgrad 49,8% 54,6% 60,6% Nøgletalsdefinitioner: Egenkapitalforrentning: Koncernresultat udtrykt i procent af gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsinteresser. Soliditetsgrad: Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo året udtrykt i procent af samlede aktiver. 8

9 Risikofaktorer Investering i Aktierne er forbundet med risici, og investorer, der tegner aktier i forbindelse med udbuddet, vil blive eksponeret for disse risici. En eventuel beslutning om at investere i Aktierne bør være baseret på alle oplysninger i dette Prospekt, herunder de nedenfor anførte risikofaktorer. De nedenfor anførte risikofaktorer, og eventuelle øvrige risikofaktorer anført i dette Prospekt, kan, direkte eller indirekte, have en væsentlig negativ indvirkning på bl.a. Koncernens fremtidige performance og vækst, aktiviteter, driftsresultat, pengestrømme og finansielle stilling. Hvis en eller flere af de nedenfor beskrevne risikofaktorer realiseres, vil kursen på aktierne kunne falde, og aktionærerne vil kunne tabe hele eller dele af deres investering i Selskabet. Nedenstående liste over risikofaktorer er hverken udtømmende eller opstillet i nogen prioriteret rækkefølge efter sandsynlighed eller omfang af de potentielle konsekvenser for Koncernen eller for aktionærerne i Selskabet, men disse risikofaktorer anses af Ledelsen for at være de væsentligste. Der kan være andre risici og usikkerhedsmomenter, som Ledelsen ikke på nuværende tidspunkt kender til, eller som man på nuværende tidspunkt finder uvæsentlige, men som på et senere tidspunkt kan vise sig at være væsentlige faktorer, der kan påvirke Koncernens forretning negativt. Dette Prospekt indeholder også fremadrettede erklæringer, som involverer risici og usikkerhed. Koncernens faktiske resultat kan afvige væsentligt fra det forventede resultat i disse fremadrettede erklæringer som følge af forskellige faktorer, herunder bl.a. de risici, der er beskrevet nedenfor og andetsteds i Prospektet. Koncernen udvikler, producerer og sælger pumper over hele verden. Dermed vil ikke blot danske, men også internationale og regionale forhold som f.eks. den internationale og regionale politiske og økonomiske udvikling have en væsentlig indvirkning på Koncernens performance, herunder resultat, pengestrømme og finansiel stilling. Hovedrisiciene for Koncernen kan inddeles i markedsrisici, politiske risici, risici i forhold til drift og produktion, finansielle og likviditetsmæssige risici, risici i relation til udbuddet, og øvrige risici. Risici i relation til de markeder, hvor Koncernen opererer Koncernen påvirkes af de internationale markedsforhold, og en nedgang i efterspørgslen inden for Koncernens forretningsområder vil kunne påvirke omsætning og resultat mærkbart. Koncernen er aktiv på en række forskellige forretningsområder, som alle kan blive påvirket i forskellig grad. Under finanskrisen og særligt i 2009 oplevede alle forretningsområder en omsætningsnedgang i forhold til Nedgangen var dog ikke den samme på alle forretningsområder eller på alle geografiske markeder Derudover kan almindelige konjunkturudsving, øget konkurrence og ændringer i efterspørgslen hen imod produkter eller tekniske løsninger, som Koncernen ikke leverer eller mestrer, have en væsentlig indvirkning på Koncernens resultat. Selv om Koncernen indtager en stærk position på de vigtigste forretningsområder og geografiske markeder, er den alligevel eksponeret for konkurrence fra eksisterende og nye konkurrenter. Der er en risiko for, at sådanne konkurrenter kan tage markedsandele fra Koncernen. Tilsvarende kan konkurrencen føre til lavere priser og dækningsbidrag på markedet, hvilket igen kan have en betydelig negativ indvirkning på resultaterne fremover. Politiske risici Koncernen opererer globalt og er derfor eksponeret for politiske risici. Særligt i politisk ustabile områder vil ændringer i de politiske forhold kunne påvirke Koncernens rentabilitet negativt. Ændringer i lovgivning eller andre regler på de markeder, hvor Koncernen opererer, kan have en negativ indvirkning på Koncernens aktiviteter og dermed dens indtjening, pengestrømme og finansielle stilling. Koncernen har, og opretter til stadighed, selskaber, filialer osv. på nye markeder med en potentiel risiko for ustabilitet, som vil kunne medføre valutarestriktioner, valutakursrisici, inflation, utilstrækkelig juridisk beskyttelse, strejker, osv., der igen vil kunne resultere i tab eller manglende afkast for Koncernen. Risici i relation til drift og produktion Koncernen leverer produkter af høj kvalitet, fremstillet efter høje kvalitetsmæssige standarder. Fejl og mangler i Koncernens produkter vil dog aldrig helt kunne undgås, og Koncernen vil kunne ifalde erstatningsansvar i forbindelse 9

10 hermed. Koncernen har tegnet forsikring mod tab som følge af en eventuel tilbagekaldelse af produkter, men det kan ikke garanteres, at en eventuel erstatning fra denne forsikring vil dække alle omkostninger i sådanne tilfælde. Herudover vil en alvorlig, gennemgående fejl i et nøgleprodukt kunne påvirke Grundfos' brand og dets omdømme negativt. De mulige negative følger heraf kan være betydelige. Koncernen har investeret støt i produktionsanlæg i Danmark, Europa og andre modnede markeder og har inden for de seneste år udvidet produktionskapaciteten ved opførelse af nye anlæg i flere nye markeder som Rusland, Mexico, Indien og Kina for at kunne producere tættere på kunderne. Produktionen er således spredt ud på mange forskellige lokationer. Koncernen vil dog fortsat være eksponeret for risikoen for nedbrud af eller skade på en eller flere af sine større produktionsanlæg, som potentielt vil kunne stoppe produktionen helt eller delvist, midlertidigt eller permanent, i tilfælde af ulykke, brand eller andet. Koncernen har for alle produktionsanlæg tegnet forsikring mod såvel skade på ejendom som driftstab. Der kan imidlertid ikke gives nogen garanti for, at disse foranstaltninger er tilstrækkelige, eller at de vil kunne opretholdes på rimelige præmievilkår også i fremtiden. Koncernen er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og ledere på alle områder, herunder produktudvikling, produktion, salg, markedsføring, administration, osv. Hvis det ikke lykkes Grundfos at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, vil det kunne have en negativ indvirkning på Koncernens performance. Koncernen er endvidere yderst afhængig af velfungerende IT-systemer for at kunne producere, administrere ordrer og leveringer, kontrollere og følge op på forretningen som helhed, osv. Svigt på dette område vil kunne medføre produktionsafbrydelser, manglende leverancer til kunder, osv., hvilket igen kan medføre tab af indtjening. Finansiel risiko og likviditetsrisiko Valutakurser Koncernens årsrapport udarbejdes i danske kroner. Størstedelen af Koncernens produkter sælges og produceres i andre lande. Salg i Danmark udgør mindre end 3% af Koncernens nettoomsætning for Med aktiviteter i mange forskellige lande har Koncernen også omkostninger i andre valutaer, og dens nettopengestrømme eksponeres for udsving i flere forskellige valutaer. Det er Koncernens politik at søge at afdække væsentlige valutakurs risici ved koncerninterne strømme af varer. De vigtigste valutaer er Euro, amerikanske dollars, britiske pund sterling, japanske yen og ungarske forint. Uanset denne afdækning vil Koncernen altid være eksponeret for ændringer i valutakurser. Kreditrisiko Koncernen har en kreditrisiko primært relateret til bankindeståender og tilgodehavender hos kunder. Koncernen søger at reducere denne risiko ved at vælge finansielle modparter med høj kreditvurdering og ved at have sine tilgodehavender spredt ud på et stort antal kunder. Der vil dog altid være en risiko for tab. Likviditet Koncernen er til stadighed afhængig af at have tilstrækkeligt med likviditet til at understøtte sine aktiviteter. Med henvisning til Del I, afsnit 10 "Kapitalressourcer" synes Koncernen aktuelt at have en særdeles stærk likviditet i form af værdipapirer, bankindeståender osv., og derudover en række uudnyttede kreditfaciliteter. Ikke desto mindre vil Koncernens likviditet muligvis kunne forværres i fremtiden, hvorved Koncernens handlemuligheder vil kunne begrænses. Råvarer Koncernen køber årligt store mængder råvarer og er dermed eksponeret for ændringer i råvarepriserne. De vigtigste råvarer er kobber, rustfrit stål, aluminium og nikkel. Det er Koncernens politik at afdække risici på de vigtigste råvarer. Dette eliminerer imidlertid ikke eksponeringen, og på langt sigt er Koncernen afhængig af at kunne videreføre prisstigninger til kunderne. Risici i relation til Udbuddet Investering i aktier vil altid være forbundet med risiko. Der er således en risiko for at tabe en del af det investerede beløb eller, i værste fald, hele beløbet, hvis Selskabet eksempelvis går konkurs. De Aktier, der her udbydes, er ikke optaget til handel på et reguleret marked, og der er heller ikke planer om, at de skal være det. Det betyder, at Aktierne kun kan sælges eller overdrages i overensstemmelse med ejeraftalen, som 10

11 også er nærmere beskrevet i Prospektet, og på de heri beskrevne vilkår. Af ejeraftalen fremgår, at aktiekursen fastsættes én gang årligt og er gældende fra 1. maj til 30. april året efter. Aktiekursen skifter således ikke fra dag til dag som på et normalt marked. Dog er kursen fastsat efter en metode, som tager højde for udviklingen på aktiemarkedet og Koncernens realiserede og forventede performance se Del II, afsnit 5.10 "Kursfastsættelse". Aktiekursen fastsættes i danske kroner (DKK), og et eventuelt udbytte vil blive udloddet i DKK. Investorer uden for Danmark, som køber aktier i Selskabet, vil derfor blive eksponeret for udsving i valutakursen mellem DKK og den pågældendes lokale valuta. Ifølge dansk selskabsret er en aktionær, som ejer mere end 90% af aktiekapitalen, berettiget til at kræve tvangsindløsning af de øvrige aktionærers aktier. De øvrige aktionærer vil således være forpligtigede til at sælge deres aktier og denne salgskurs kan være lavere end den kurs aktionærerne har købt til, hvis kursen på Selskabets Aktier i mellemtiden er faldet. Øvrige risici Koncernen er leverandør til offentlige og private kunder verden over, og Koncernens troværdighed og integritet er i mange sammenhænge vigtige parametre. Manglende overholdelse af internationale retningslinier om eksempelvis korruption eller lignende kan skade forretningsmulighederne på vigtige markeder. Også negativ presseomtale eller offentlig omtale i øvrigt kan have en negativ indvirkning på beslutningstagerne i selskaber mv., som kunne være potentielle kunder for Koncernen. Koncernens produktion, salg og øvrige aktiviteter er underlagt omfattende national og international lovgivning, f.eks. på områder som arbejdsret, miljø, skatter og afgifter, og konkurrence. Selv om Koncernen bestræber sig på, at overholde alle love og forskrifter, der gælder i de forskellige retsområder, kan der ikke gives nogen garanti for at sådanne overholdelser er sket, eller at det også fremover vil ske, i alle anliggender. Eventuelle overtrædelser kan medføre, at Koncernen ifalder erstatningsansvar, pålægges bøde eller andre sanktioner, ligesom offentlige myndigheder kan påbyde Koncernen at ændre eller indstille produktionen. 11

12 Generelle oplysninger Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011 om værdipapirhandel med efterfølgende ændringer (værdipapirhandelsloven), Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 vedrørende prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over EUR (Prospektbekendtgørelsen). Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at erhverve de Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Selskabet har ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel køber af de Udbudte Aktier. Henvisninger i Prospektet til Selskabet er til Grundfos Holding A/S og henvisninger i Prospektet til "Grundfos" og Koncernen er til Grundfos Holding A/S og dets datterselskaber. Der henvises til Del I, afsnit 26 Definitioner for en liste med definitioner af hyppigt anvendte og væsentlige udtryk. Henvisninger til personer omfatter både henvisninger til fysiske personer og juridiske enheder. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller afgive erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Selskabet eller afgivet på Selskabets vegne. Det er ikke hensigten, at Prospektet skal danne grundlag for kredit- eller andre vurderinger, og det må ikke betragtes som en anbefaling fra Selskabets side, om at modtagere af Prospektet bør erhverve Udbudte Aktier. Potentielle investorer bør selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og erhvervelse af Udbudte Aktier bør baseres på de informationer, som vedkommende finder nødvendige. Investorer må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om erhvervelse af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Investorer må ikke gengive eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse om erhvervelse af de Udbudte Aktier. Investorerne tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. Salgsbegrænsninger Udbuddet er et udbud til Selskabets medarbejdere i Danmark, Argentina, Østrig, Belgien, Canada, Brasilien, Bulgarien, Tjekkiet, Chile, Kroatien, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Ungarn, Irland, Italien, Kasakhstan, Kenya, Korea, Letland, Litauen, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Filippinerne, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Singapore, Slovenien, Spanien, Syd Afrika, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tyrkiet, De Arabiske Emirater og Storbritannien. Selskabet vil i overensstemmelse med reglerne om grænseoverskridende udbud i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/71/EF anmode Finanstilsynet om at stille et godkendelsescertifikat vedrørende Prospektet til rådighed for de kompetente myndigheder for godkendelse af prospekter i Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Ungarn, Italien, Spanien og Rumænien. Dette godkendelsescertifikat vil sammen med Prospektet og en oversættelse af resuméet blive anmeldt overfor de kompetente myndigheder for godkendelse af prospekter i Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Ungarn, Italien, Spanien, Rumænien og Storbritannien, hvorefter Prospektet vil være gyldigt for udbud til offentligheden i den pågældende jurisdiktion. Udlevering af dette Prospekt eller erhvervelse af de Udbudte Aktier kan under ingen omstændigheder betragtes som en tilkendegivelse af, at oplysningerne i dette Prospekt er korrekte på noget tidspunkt efter Prospektdatoen, eller at der ikke er sket nogen ændringer i Selskabets forhold efter denne dato. Enhver væsentlig ændring i forhold til Prospektets indhold vil blive offentliggjort som tillæg hertil i henhold til de gældende love og regler. Prospektet må ikke videresendes, gengives eller på anden måde viderefordeles af andre end Selskabet og Koncernen. De Udbudte Aktier kan være underlagt begrænsninger i omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke erhverves, overdrages, udnyttes eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. De Udbudte Aktier er herudover underlagt visse yderligere begrænsninger i omsættelighed og videresalg, se Del II, afsnit 4.7 "Aktiernes og de Udbudte Aktiers negotiabilitet og omsættelighed". Personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, forpligter sig til at gøre 12

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere