Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger I. Beskrivelse af Selskabet Ansvarlige personer Lovpligtige revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om Selskabet Virksomhedsbeskrivelse Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr m.v Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere Vederlag og goder Bestyrelsens og Direktionens arbejdspraksis Medarbejdere Større Aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalandele Definitioner II. Udbuddet Ansvarlige for Udbuddet Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet Nøgleoplysninger Oplysninger vedrørende de værdipapirer, der udbydes Udbudsbetingelser III. Bilag A - Vedtægter

3 Ansvar og erklæringer Grundfos Holding A/S har ansvaret for dette Prospekt i henhold til dansk ret. Selskabets erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste viden er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Bjerringbro, den 28. juni 2011 Grundfos Holding A/S Bestyrelsen Lars Kolind (Formand) Jens Winther Moberg (Næstformand) Niels Due Jensen (Prof. bestyrelsesmedlem) Ingelise Mose Bogason (Prof. bestyrelsesmedlem) Direktion Carsten Bjerg (Koncernchef) Søren Østergaard Sørensen (Salgsdirektør) Lars Aagaard Nielsen (Produktionsdirektør) Peter Hergett Røpke (Udviklingsdirektør) 3

4 Resumé Dette resumé skal læses som en indledning til Prospektet. Ved enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør hele dette Prospekt tages i betragtning, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i de Udbudte Aktier som anført i Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning i forbindelse med de Udbudte Aktier. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Selskabet, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Oversigt Selskabet er stiftet 20. november 2008 af Fonden som forberedelse til den aktieombytning, der fandt sted 23. juni Ved aktieombytningen ombyttedes alle aktier i Grundfos Holding AG i forholdet 1:1 mod aktier i Selskabet. Ved ombytningen blev Selskabet det øverste holdingselskab i Koncernen, idet Fonden dog er øverste moderselskab. Medarbejderne, arvingerne efter stifteren Poul Due Jensen og Fonden er alle aktionærer i Selskabet. Koncernen er en verdensomspændende produktionsvirksomhed inden for pumpebranchen, hvor pumper og pumpesystemer til brug for f.eks. varme, køling, vandforsyning, rensningsanlæg, spildevandsafledning mm. er de primære produkter. Cirkulationspumper til varme og air-condition og andre centrifugalpumper til industri, vandforsyning, spildevand og dosering er blandt Koncernens hovedprodukter. Ud over pumper producerer Grundfos både norm- og dykmotorer til pumperne og motorer sælges også særskilt. Desuden udvikler og sælger Grundfos højt avanceret elektronik til overvågning og styring af pumper og pumpeanlæg. Cirkulationspumperne finder anvendelse til opvarmning, ventilation og aircondition i boliger, kontorbygninger, hoteller osv. Til industrien producerer Grundfos centrifugalpumper til kedelfødning, trykforøgning og andre industrielle formål samt som indbyggede komponenter i OEM-udstyr (Original Equipment Manufacturers). Vandforsynings- og spildevandssektoren gør brug af et bredt program af pumper til fx kunstvanding i landbruget, til drivhuse og golfbaner, stabile forsyninger af vand til husholdninger og industrielt brug, herunder også bortpumpning og behandling af spildevand. Grundfos producerer desuden pumper til doseringsformål i og omkring fx vandbehandlingsanlæg. Professionel rådgivning omkring valg af rette produkter og effektiv after-sales services er ligeledes en væsentlig del af Koncernens ydelser. Koncernen forsker vedvarende i nye materialer og processer for at kunne introducere nye og banebrydende pumper og pumpesystemer, der kan tilfredsstille markedets krav om effektive, driftssikre og energiøkonomiske anlæg. Koncernen prioriterer højt, at kvaliteten er i højsædet i alle Koncernens produkter. Koncernen fokuserer på konstruktion, design og valg af materialer og produktionsprocesser med henblik på at imødekomme ønsker fra Koncernens kunder. En høj grad af egenproduktion sikrer høj produktivitet, et sundt arbejdsmiljø og hensyn til det eksterne miljø. Koncernen havde pr. 31. december medarbejdere. Selskabets bestyrelse består af Lars Kolind (formand), Jens Winther Moberg (næstformand), Niels Due Jensen og Ingelise Mose Bogason. Selskabets direktion består af Carsten Bjerg (administrerende direktør), Søren Østergaard Sørensen (salgsdirektør), Lars Aagaard Nielsen (produktionsdirektør) og Peter Hergett Røpke (udviklingsdirektør). Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Bestyrelsen i Fonden har besluttet at udbyde Aktier til Medarbejdere i Selskabet og i hovedparten af Selskabets internationale datterselskaber. Formålet med Udbuddet er at tiltrække, fastholde og motivere Medarbejderne. Selskabet har tidligere udbudt Aktier til medarbejdere, og vurderer på baggrund heraf, at Koncernen gennem tilbud til Medarbejderne om deltagelse i medarbejderaktieprogrammet, giver Medarbejderne et tilstrækkeligt incitament til at forbedre indsatsen og derved belønner dem på en rimelig og ansvarlig måde for at bidrage til Koncernens resultater. Selskabet oppebærer ikke provenu i forbindelse med Udbuddet. 4

5 Risikofaktorer Der er risici forbundet med investering i de Udbudte Aktier, herunder risici forbundet med Selskabets virksomhed og Udbuddet, som investorer bør tage i betragtning inden erhvervelse af de Udbudte Aktier. Nedenstående er udelukkende et resumé af disse risici. Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" for en mere fuldstændig analyse af hver af de risici, der er anført i nedennævnte kategorier. Investorer bør omhyggeligt overveje disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i Prospektet, inden der træffes beslutning om erhvervelse af de Udbudte Aktier. Disse risici kan inddeles i følgende kategorier: Risici i relation til de markeder, hvor Koncernen opererer. Politiske risici. Risici i relation til drift og produktion. Finansiel risiko og likviditetsrisiko. Risici i relation til udbuddet. Øvrige risici. Resume af Udbuddet Der henvises til Del II Udbuddet for en nærmere beskrivelse af Udbuddet. Nedenfor gives alene et kort resumé af Udbuddet. Udsteder er Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro. Udbuddet omfatter maksimalt Udbudte Aktier à nom. DKK 10 i Selskabet, som udbydes af Fonden. Udbuddet medfører en samlet kursværdi af Udbuddet på maksimum DKK 199 mio. De Udbudte Aktier udbydes til Koncernens nuværende Medarbejdere i Danmark, Argentina, Østrig, Belgien, Canada, Brasilien, Bulgarien, Tjekkiet, Chile, Kroatien, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Ungarn, Irland, Italien, Kasakhstan, Kenya, Korea, Letland, Litauen, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Filippinerne, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Singapore, Slovenien, Spanien, Syd Afrika, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tyrkiet, De Arabiske Emirater, Storbritannien såfremt Medarbejderne lever op til følgende kriterier: 1. Medarbejderen skal være ansat i Koncernen per 1. juni 2011 (dvs. ingen opsigelse må være afgivet eller modtaget på dette tidspunkt). 2. Medarbejderen skal acceptere at tiltræde en ejeraftale mellem Fonden og Medarbejderen. Udbudsprisen er fastsat til DKK 662,08 den 1. maj 2011 på baggrund af en særligt beregnet markedskurs, der fastsættes én gang om året i samarbejde mellem Selskabet og Danske Bank A/S. Selskabets revisor, Deloitte gennemgår og kontrollerer efterfølgende beregningen. Kursen fastsættes ved at foretage en særlig sammenligning af Koncernens resultater med udvalgte danske og internationale virksomheder, herunder 7 internationale pumpevirksomheder. Såfremt en Medarbejder ønsker at købe de Udbudte Aktier, skal Medarbejderen udfylde og aflevere den af Selskabet i forbindelse med Udbuddet udleverede købsblanket til Selskabet. Udbudsperioden løber fra den 4. juli 2011 kl til og med den 15. august 2011 kl Afgivne tegningsordrer kan trækkes tilbage af Medarbejderen indtil Udbudsperiodens udløb. 5

6 Betaling af Udbudsprisen skal ske i lokal valuta i det land, hvori Medarbejderen er bosat. Betaling for de Udbudte Aktier indsættes på den bankkonto, der er angivet i det materiale, der fremsendes til Medarbejderen efter udfyldelse af købsblanketten i forbindelse med Udbuddet, senest den 7. oktober Når betaling for alle de Udbudte Aktier er modtaget af Fonden, noteres Medarbejderen som ejer af de pågældende aktier i Selskabets ejerbog. Resultatet af Udbuddet offentliggøres på Selskabets intranet Grundfos Insite senest den 15. september Idet de Udbudte Aktier udbydes til Medarbejdere i Koncernen vil øvrige aktionærer i Selskabet (herunder Bestyrelsen), ikke have mulighed for at deltage i Udbuddet. Selskabets Direktion har til hensigt at deltage i Udbuddet på samme vilkår som de øvrige Medarbejdere i Koncernen. Der er ingen betalingsformidlere eller depositarer i forbindelse med Udbuddet. De Udbudte Aktier er ikke søgt optaget til handel på et reguleret marked. Selskabets samlede udgifter ved Udbuddet forventes at udgøre DKK 1,5 million. Fonden ejer umiddelbart forud for Udbuddet 86,7% af den samlede aktiekapital i Selskabet. Såfremt samtlige Udbudte Aktier sælges, vil Fonden efter gennemførelse af Udbuddet eje 85,9% af den samlede aktiekapital i Selskabet svarende til 85,9% af stemmerne. 6

7 Resumé af regnskabsoplysninger Resuméet af hoved- og nøgletallene i dette afsnit er uddraget af de konsoliderede regnskaber for Fonden og Koncernen for regnskabsårene 2008, 2009 og De reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010, der er medtaget i Prospektet ved henvisning, er aflagt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsregnskaber. Hoved- og nøgletallene bør læses i sammenhæng med Fondens reviderede årsrapporter, herunder koncernregnskaber og noterne dertil for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010, der alle er inkorporeret i Prospektet ved henvisning. Der henvises ligeledes til Del I, afsnit 20 "Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater", som indeholder en krydsreferencetabel. Selskabets uafhængige revisor er Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Selskabet er, som det fremgår af beskrivelsen af Koncernens struktur i Del I, afsnit 7 "Organisationsstruktur", Koncernens øverste holdingselskab og det eneste selskab, som er direkte ejet af Fonden. Fonden er den ultimative moder i den samlede Grundfos-koncern. Fondens få aktiviteter, som skal udskilles for at give det komplette billede af Koncernen er (jf. det konsoliderede regnskab for Fonden og Koncernen): Administrative omk. såsom honorarer, revisor, advokat mv. Nettorenteindtægter af Fondens likvide formue. Uddelinger i henhold til Fondens fundats. Omkostninger som følge af den forpligtelse Fonden har til at tilbagekøbe medarbejderaktier. Såfremt Fonden tilbagekøber aktier til en kurs, der er højere end udbudskursen ved gennemførelsen af medarbejderudbud, vil det medføre en omkostning for Fonden. Der foretages løbende hensættelse hertil (eller reduktion af hensættelse) afhængig af kursudviklingen. Med udgangspunkt i de konsoliderede regnskaber for Fonden er det således blot resultateffekten af disse poster, der skal udskilles for at nå frem til Koncernens poster. Effekterne heraf fremgår af tabellen i Del I, afsnit 3 "Udvalgte regnskabsoplysninger" nedenfor. Selskabet er efter dansk (og EU-retlig) regnskabslovgivning fritaget fra udarbejdelse og offentliggørelse af koncernregnskab, eftersom koncernregnskabet offentliggøres af modervirksomheden, Poul Due Jensens Fond. Derfor - og fordi Fonden kun gennemfører meget få transaktioner - er regnskabsoplysningerne i dette Prospekt baseret på koncernregnskabet for Fonden. Hvor transaktioner i Fonden påvirker enkelte beløb eller nøgletal væsentligt, vil der være indsat bemærkninger eller foretaget justeringer med henblik på at sikre et retvisende billede. Oversigt over udvalgte regnskabsoplysninger for Fonden og Koncernen (i mio. DKK) 31. dec dec dec Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat Resultat før renter og skat (EBIT) Resultat før skat Koncernresultat efter skat Balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser

8 Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.661) (1.047) (1.370) Frie pengestrømme (689) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 579 (681) (1.424) Pengestrømme i alt (110) Nøgletal Antal medarbejdere ultimo året Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Rentebærende indestående/ (gæld), (2.155) (62) netto Resultat før skat i % af nettoomsætning 5,0% 5,1% 12,2% Egenkapitalforrentning 6,6% 6,2% 16,6% Soliditetsgrad 49,8% 54,6% 60,6% Nøgletalsdefinitioner: Egenkapitalforrentning: Koncernresultat udtrykt i procent af gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsinteresser. Soliditetsgrad: Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo året udtrykt i procent af samlede aktiver. 8

9 Risikofaktorer Investering i Aktierne er forbundet med risici, og investorer, der tegner aktier i forbindelse med udbuddet, vil blive eksponeret for disse risici. En eventuel beslutning om at investere i Aktierne bør være baseret på alle oplysninger i dette Prospekt, herunder de nedenfor anførte risikofaktorer. De nedenfor anførte risikofaktorer, og eventuelle øvrige risikofaktorer anført i dette Prospekt, kan, direkte eller indirekte, have en væsentlig negativ indvirkning på bl.a. Koncernens fremtidige performance og vækst, aktiviteter, driftsresultat, pengestrømme og finansielle stilling. Hvis en eller flere af de nedenfor beskrevne risikofaktorer realiseres, vil kursen på aktierne kunne falde, og aktionærerne vil kunne tabe hele eller dele af deres investering i Selskabet. Nedenstående liste over risikofaktorer er hverken udtømmende eller opstillet i nogen prioriteret rækkefølge efter sandsynlighed eller omfang af de potentielle konsekvenser for Koncernen eller for aktionærerne i Selskabet, men disse risikofaktorer anses af Ledelsen for at være de væsentligste. Der kan være andre risici og usikkerhedsmomenter, som Ledelsen ikke på nuværende tidspunkt kender til, eller som man på nuværende tidspunkt finder uvæsentlige, men som på et senere tidspunkt kan vise sig at være væsentlige faktorer, der kan påvirke Koncernens forretning negativt. Dette Prospekt indeholder også fremadrettede erklæringer, som involverer risici og usikkerhed. Koncernens faktiske resultat kan afvige væsentligt fra det forventede resultat i disse fremadrettede erklæringer som følge af forskellige faktorer, herunder bl.a. de risici, der er beskrevet nedenfor og andetsteds i Prospektet. Koncernen udvikler, producerer og sælger pumper over hele verden. Dermed vil ikke blot danske, men også internationale og regionale forhold som f.eks. den internationale og regionale politiske og økonomiske udvikling have en væsentlig indvirkning på Koncernens performance, herunder resultat, pengestrømme og finansiel stilling. Hovedrisiciene for Koncernen kan inddeles i markedsrisici, politiske risici, risici i forhold til drift og produktion, finansielle og likviditetsmæssige risici, risici i relation til udbuddet, og øvrige risici. Risici i relation til de markeder, hvor Koncernen opererer Koncernen påvirkes af de internationale markedsforhold, og en nedgang i efterspørgslen inden for Koncernens forretningsområder vil kunne påvirke omsætning og resultat mærkbart. Koncernen er aktiv på en række forskellige forretningsområder, som alle kan blive påvirket i forskellig grad. Under finanskrisen og særligt i 2009 oplevede alle forretningsområder en omsætningsnedgang i forhold til Nedgangen var dog ikke den samme på alle forretningsområder eller på alle geografiske markeder Derudover kan almindelige konjunkturudsving, øget konkurrence og ændringer i efterspørgslen hen imod produkter eller tekniske løsninger, som Koncernen ikke leverer eller mestrer, have en væsentlig indvirkning på Koncernens resultat. Selv om Koncernen indtager en stærk position på de vigtigste forretningsområder og geografiske markeder, er den alligevel eksponeret for konkurrence fra eksisterende og nye konkurrenter. Der er en risiko for, at sådanne konkurrenter kan tage markedsandele fra Koncernen. Tilsvarende kan konkurrencen føre til lavere priser og dækningsbidrag på markedet, hvilket igen kan have en betydelig negativ indvirkning på resultaterne fremover. Politiske risici Koncernen opererer globalt og er derfor eksponeret for politiske risici. Særligt i politisk ustabile områder vil ændringer i de politiske forhold kunne påvirke Koncernens rentabilitet negativt. Ændringer i lovgivning eller andre regler på de markeder, hvor Koncernen opererer, kan have en negativ indvirkning på Koncernens aktiviteter og dermed dens indtjening, pengestrømme og finansielle stilling. Koncernen har, og opretter til stadighed, selskaber, filialer osv. på nye markeder med en potentiel risiko for ustabilitet, som vil kunne medføre valutarestriktioner, valutakursrisici, inflation, utilstrækkelig juridisk beskyttelse, strejker, osv., der igen vil kunne resultere i tab eller manglende afkast for Koncernen. Risici i relation til drift og produktion Koncernen leverer produkter af høj kvalitet, fremstillet efter høje kvalitetsmæssige standarder. Fejl og mangler i Koncernens produkter vil dog aldrig helt kunne undgås, og Koncernen vil kunne ifalde erstatningsansvar i forbindelse 9

10 hermed. Koncernen har tegnet forsikring mod tab som følge af en eventuel tilbagekaldelse af produkter, men det kan ikke garanteres, at en eventuel erstatning fra denne forsikring vil dække alle omkostninger i sådanne tilfælde. Herudover vil en alvorlig, gennemgående fejl i et nøgleprodukt kunne påvirke Grundfos' brand og dets omdømme negativt. De mulige negative følger heraf kan være betydelige. Koncernen har investeret støt i produktionsanlæg i Danmark, Europa og andre modnede markeder og har inden for de seneste år udvidet produktionskapaciteten ved opførelse af nye anlæg i flere nye markeder som Rusland, Mexico, Indien og Kina for at kunne producere tættere på kunderne. Produktionen er således spredt ud på mange forskellige lokationer. Koncernen vil dog fortsat være eksponeret for risikoen for nedbrud af eller skade på en eller flere af sine større produktionsanlæg, som potentielt vil kunne stoppe produktionen helt eller delvist, midlertidigt eller permanent, i tilfælde af ulykke, brand eller andet. Koncernen har for alle produktionsanlæg tegnet forsikring mod såvel skade på ejendom som driftstab. Der kan imidlertid ikke gives nogen garanti for, at disse foranstaltninger er tilstrækkelige, eller at de vil kunne opretholdes på rimelige præmievilkår også i fremtiden. Koncernen er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og ledere på alle områder, herunder produktudvikling, produktion, salg, markedsføring, administration, osv. Hvis det ikke lykkes Grundfos at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, vil det kunne have en negativ indvirkning på Koncernens performance. Koncernen er endvidere yderst afhængig af velfungerende IT-systemer for at kunne producere, administrere ordrer og leveringer, kontrollere og følge op på forretningen som helhed, osv. Svigt på dette område vil kunne medføre produktionsafbrydelser, manglende leverancer til kunder, osv., hvilket igen kan medføre tab af indtjening. Finansiel risiko og likviditetsrisiko Valutakurser Koncernens årsrapport udarbejdes i danske kroner. Størstedelen af Koncernens produkter sælges og produceres i andre lande. Salg i Danmark udgør mindre end 3% af Koncernens nettoomsætning for Med aktiviteter i mange forskellige lande har Koncernen også omkostninger i andre valutaer, og dens nettopengestrømme eksponeres for udsving i flere forskellige valutaer. Det er Koncernens politik at søge at afdække væsentlige valutakurs risici ved koncerninterne strømme af varer. De vigtigste valutaer er Euro, amerikanske dollars, britiske pund sterling, japanske yen og ungarske forint. Uanset denne afdækning vil Koncernen altid være eksponeret for ændringer i valutakurser. Kreditrisiko Koncernen har en kreditrisiko primært relateret til bankindeståender og tilgodehavender hos kunder. Koncernen søger at reducere denne risiko ved at vælge finansielle modparter med høj kreditvurdering og ved at have sine tilgodehavender spredt ud på et stort antal kunder. Der vil dog altid være en risiko for tab. Likviditet Koncernen er til stadighed afhængig af at have tilstrækkeligt med likviditet til at understøtte sine aktiviteter. Med henvisning til Del I, afsnit 10 "Kapitalressourcer" synes Koncernen aktuelt at have en særdeles stærk likviditet i form af værdipapirer, bankindeståender osv., og derudover en række uudnyttede kreditfaciliteter. Ikke desto mindre vil Koncernens likviditet muligvis kunne forværres i fremtiden, hvorved Koncernens handlemuligheder vil kunne begrænses. Råvarer Koncernen køber årligt store mængder råvarer og er dermed eksponeret for ændringer i råvarepriserne. De vigtigste råvarer er kobber, rustfrit stål, aluminium og nikkel. Det er Koncernens politik at afdække risici på de vigtigste råvarer. Dette eliminerer imidlertid ikke eksponeringen, og på langt sigt er Koncernen afhængig af at kunne videreføre prisstigninger til kunderne. Risici i relation til Udbuddet Investering i aktier vil altid være forbundet med risiko. Der er således en risiko for at tabe en del af det investerede beløb eller, i værste fald, hele beløbet, hvis Selskabet eksempelvis går konkurs. De Aktier, der her udbydes, er ikke optaget til handel på et reguleret marked, og der er heller ikke planer om, at de skal være det. Det betyder, at Aktierne kun kan sælges eller overdrages i overensstemmelse med ejeraftalen, som 10

11 også er nærmere beskrevet i Prospektet, og på de heri beskrevne vilkår. Af ejeraftalen fremgår, at aktiekursen fastsættes én gang årligt og er gældende fra 1. maj til 30. april året efter. Aktiekursen skifter således ikke fra dag til dag som på et normalt marked. Dog er kursen fastsat efter en metode, som tager højde for udviklingen på aktiemarkedet og Koncernens realiserede og forventede performance se Del II, afsnit 5.10 "Kursfastsættelse". Aktiekursen fastsættes i danske kroner (DKK), og et eventuelt udbytte vil blive udloddet i DKK. Investorer uden for Danmark, som køber aktier i Selskabet, vil derfor blive eksponeret for udsving i valutakursen mellem DKK og den pågældendes lokale valuta. Ifølge dansk selskabsret er en aktionær, som ejer mere end 90% af aktiekapitalen, berettiget til at kræve tvangsindløsning af de øvrige aktionærers aktier. De øvrige aktionærer vil således være forpligtigede til at sælge deres aktier og denne salgskurs kan være lavere end den kurs aktionærerne har købt til, hvis kursen på Selskabets Aktier i mellemtiden er faldet. Øvrige risici Koncernen er leverandør til offentlige og private kunder verden over, og Koncernens troværdighed og integritet er i mange sammenhænge vigtige parametre. Manglende overholdelse af internationale retningslinier om eksempelvis korruption eller lignende kan skade forretningsmulighederne på vigtige markeder. Også negativ presseomtale eller offentlig omtale i øvrigt kan have en negativ indvirkning på beslutningstagerne i selskaber mv., som kunne være potentielle kunder for Koncernen. Koncernens produktion, salg og øvrige aktiviteter er underlagt omfattende national og international lovgivning, f.eks. på områder som arbejdsret, miljø, skatter og afgifter, og konkurrence. Selv om Koncernen bestræber sig på, at overholde alle love og forskrifter, der gælder i de forskellige retsområder, kan der ikke gives nogen garanti for at sådanne overholdelser er sket, eller at det også fremover vil ske, i alle anliggender. Eventuelle overtrædelser kan medføre, at Koncernen ifalder erstatningsansvar, pålægges bøde eller andre sanktioner, ligesom offentlige myndigheder kan påbyde Koncernen at ændre eller indstille produktionen. 11

12 Generelle oplysninger Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011 om værdipapirhandel med efterfølgende ændringer (værdipapirhandelsloven), Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 vedrørende prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over EUR (Prospektbekendtgørelsen). Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at erhverve de Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Selskabet har ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel køber af de Udbudte Aktier. Henvisninger i Prospektet til Selskabet er til Grundfos Holding A/S og henvisninger i Prospektet til "Grundfos" og Koncernen er til Grundfos Holding A/S og dets datterselskaber. Der henvises til Del I, afsnit 26 Definitioner for en liste med definitioner af hyppigt anvendte og væsentlige udtryk. Henvisninger til personer omfatter både henvisninger til fysiske personer og juridiske enheder. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller afgive erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Selskabet eller afgivet på Selskabets vegne. Det er ikke hensigten, at Prospektet skal danne grundlag for kredit- eller andre vurderinger, og det må ikke betragtes som en anbefaling fra Selskabets side, om at modtagere af Prospektet bør erhverve Udbudte Aktier. Potentielle investorer bør selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og erhvervelse af Udbudte Aktier bør baseres på de informationer, som vedkommende finder nødvendige. Investorer må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om erhvervelse af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Investorer må ikke gengive eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse om erhvervelse af de Udbudte Aktier. Investorerne tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. Salgsbegrænsninger Udbuddet er et udbud til Selskabets medarbejdere i Danmark, Argentina, Østrig, Belgien, Canada, Brasilien, Bulgarien, Tjekkiet, Chile, Kroatien, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Ungarn, Irland, Italien, Kasakhstan, Kenya, Korea, Letland, Litauen, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Filippinerne, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Singapore, Slovenien, Spanien, Syd Afrika, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tyrkiet, De Arabiske Emirater og Storbritannien. Selskabet vil i overensstemmelse med reglerne om grænseoverskridende udbud i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/71/EF anmode Finanstilsynet om at stille et godkendelsescertifikat vedrørende Prospektet til rådighed for de kompetente myndigheder for godkendelse af prospekter i Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Ungarn, Italien, Spanien og Rumænien. Dette godkendelsescertifikat vil sammen med Prospektet og en oversættelse af resuméet blive anmeldt overfor de kompetente myndigheder for godkendelse af prospekter i Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Ungarn, Italien, Spanien, Rumænien og Storbritannien, hvorefter Prospektet vil være gyldigt for udbud til offentligheden i den pågældende jurisdiktion. Udlevering af dette Prospekt eller erhvervelse af de Udbudte Aktier kan under ingen omstændigheder betragtes som en tilkendegivelse af, at oplysningerne i dette Prospekt er korrekte på noget tidspunkt efter Prospektdatoen, eller at der ikke er sket nogen ændringer i Selskabets forhold efter denne dato. Enhver væsentlig ændring i forhold til Prospektets indhold vil blive offentliggjort som tillæg hertil i henhold til de gældende love og regler. Prospektet må ikke videresendes, gengives eller på anden måde viderefordeles af andre end Selskabet og Koncernen. De Udbudte Aktier kan være underlagt begrænsninger i omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke erhverves, overdrages, udnyttes eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. De Udbudte Aktier er herudover underlagt visse yderligere begrænsninger i omsættelighed og videresalg, se Del II, afsnit 4.7 "Aktiernes og de Udbudte Aktiers negotiabilitet og omsættelighed". Personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, forpligter sig til at gøre 12

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere