Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen."

Transkript

1 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År 2015 den 22. april, kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Generalforsamlingen afholdtes i Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 112 andelshavere. Endvidere var mødt revisor Carsten Ingemann fra revisionsselskabet, advokat Claus Clausen og sekretær Mette Lund Jørgensen fra administrationen. 1. Valg af dirigent og referent. Dennis Bak blev valgt som dirigent og sekretær Mette Lund Jørgensen blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til foreningens vedtægter, og at forsamlingen var beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: Beretningen er bilag til referatet. Der blev stillet spørgsmål vedrørende om sikringslås til vinduer og havedør også fungerer til hoveddøren. Formanden svarede, at det gør den ikke. Der var kommentar vedrørende lugtgener fra skraldecontainere om sommeren samt spørgsmål, om der er planer om at overdække container-øerne. Formanden svarede, at der ikke er planer om overdækning og bemærkede, at lugtgener vil forsvinde, hvis beboerne håndterer affaldet korrekt. Der var ingen yderligere spørgsmål. Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Revisor Carsten Ingemann gennemgik årsrapporten. Der blev spurgt, om tallene i regnskabet svarede til det officielle varmeregnskab. Revisor svarede, at tallene i regnskabet er pr. skæringsdagen for regnskabet. CVR-nr

2 Der var en kommentar om, at det på sidste generalforsamling blev besluttet, at der skulle bruges kr. på de grønne områder, men at der kun var blevet brugt kr. Der blev spurgt, om der kommer flere stenbede. Formanden svarede, at det gør der. Der vil endvidere blive plantet en hvid røn. Årsrapporten og ændring af andelskrone fra kr. pr. m 2 til kr. pr. m 2 blev enstemmigt godkendt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår boligafgiftsstigning med 1 % pr. 1. januar Advokat Claus Clausen gennemgik budgettet. Der var ingen spørgsmål til det fremlagte budget. Budgettet med boligafgiftsstigning på 1 % pr. 1. januar 2016 blev enstemmigt godkendt. 5. Forslag: Forslag A. Bestyrelsen beder om generalforsamlingens mandat til at gennemføre projekt med installation af nye vaskemaskiner og tørretumblere i fælles vaskeri. Formanden gennemgik kort vaskeriets historie og fremlagde de forskellige tilbud, bestyrelsen havde indhentet. Bestyrelsen indstillede Miele som leverandør af vaskeriet, og formanden fremlagde prisændringer på vask. Der blev spurgt, om bestyrelsen havde talt med brugere af Mieles maskiner, og hvad forskellen er på Miele og de øvrige leverandører. Formanden svarede, at bestyrelsen har talt med brugere af Mieles maskiner og oplyste at Miele har en garanti på år. Der blev spurgt, om det kan garanteres, at maskinerne virker. Formanden svarede, at bestyrelsen ikke kan garantere, at maskinerne virker, men at der er en reparationsgaranti på 2 år med i Mieles aftale. Det blev kommenteret, at det var vanskeligt at sammenligne med andre vaskemaskinemodeller, når bestyrelsen kun fokuserede på Miele. Dirigenten uddybede, at der kun skulle stilles forståelsesmæssige spørgsmål.

3 Der blev spurgt, om der over tid kan forventes besparelser. Formanden svarede, at maskinerne fra Miele er nye og dermed bruger mindre vand. Derudover tager en vask kortere tid, og da der kan tilsluttes varmt vand til maskinerne, vil der også blive brugt billigere fjernvarmeenergi på opvarmning af vand. Der blev spurgt, hvor lang den forventede levetid er for det nye vaskeri, og hvor hurtigt maskinerne afskrives. Det blev oplyst, at maskinerne formentlig afskrives over 10 år. Formanden oplyste endvidere, at maskinerne forventes indtjent i løbet af et par år. Der blev fremsat en kommentar om Miele kontra Electrolux. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Forslag B. Bestyrelsen beder om generalforsamlingens mandat til at gennemføre projekt for etablering af nyt fibernet i Kingosparken. Budgettet er anslået til at udgøre maksimalt ,-. Formanden uddybede bestyrelsens forslag og oplyste, at der havde været indhentet priser fra 3 firmaer: 1. Fiberby 2. Dansk Bolignet 3. DKTV (ejet af TDC) Formanden oplyste, at det bedste bud efter forhandlinger var fremsat af DKTV og de forskellige abonnementer, man vil kunne tegne på internet, blev gennemgået. Formanden fastslog at ordningen er frivillig ønsker man ikke at koble sig på, kan man frit vælge en anden udbyder. Formanden gennemgik abonnementer på fastnettelefoni. Formanden oplyste, at foreningens besparelse på internet og telefon vil være på ,-. Der blev spurgt, hvorfor der ikke var indhentet tilbud på TV. Formanden svarede, at de indhentede tilbud i givet fald ville omfatte alle beboere, og at man ikke kan tvinge alle til at være på. Der blev spurgt, om man skal opsige sit nuværende abonnement på TV, og formanden svarede, at man kan lave sit abonnement om, men at det ikke er nødvendigt. En af de fremmødte kommenterede, at man sikkert allerede kan koble sig på abonnementet. Der blev spurgt til nogle tekniske detaljer omkring hastigheder, switch mm.

4 Der blev spurgt, hvor lang tid der vil gå, før projektet er udført og fungerer. Formanden svarede, at man skal regne med ca. 4 måneder fra planlægningen er afsluttet. Der blev spurgt, om båndbredden er garanteret, og formanden svarede at det er den. Der blev spurgt, hvordan det reguleres, hvor meget båndbredde, man tager hver især, og der blev svaret at switchen fordeler hastigheden. Der blev spurgt, om alle skal betale for etableringen af fibernettet også de der ikke ønsker at koble sig på. Formanden svarede, at det kun er de, der vælger at være med, der skal betale. Foreningen bruger af opsparingen til etableringen. En andelshaver bemærkede, at alle har bidraget til opsparingen og således er alle med til at betale for etableringen. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Forslag C. Forslag om opsigelse af Blue Park. Formanden gennemgik aftalen med Blue Park. Der blev spurgt, hvorfor der ikke bare sættes andre skilte op i området med oplysning om parkeringsreglerne. Bestyrelsen svarede, at det afgørende er, om der er nogen til at håndhæve reglerne. Der fremkom en del kommentarer til den nuværende aftale med Blue Park, hvorefter forsamlingen gik til afstemning. Dirigenten konstaterede at forslaget blev forkastet med 68 stemmer imod at opsige aftale, 27 stemmer for at opsige aftalen og 4 der tilkendegav hverken at stemme for eller imod. Forslag D. Forslag om udvidelse af nuværende bredde på parkeringspladser. Formanden kommenterede på forslaget. Bestyrelsen har set på reglerne for bredden af parkeringspladserne. Bredden er nu 2,40 m, og dette opfylder reglerne. I forhold til reglerne er der på nuværende tidspunkt for få parkeringspladser i bebyggelsen, idet reglen foreskriver at der skal være 0,7 plads pr. lejlighed, hvilket der ikke er. Dog hentes der pladser ved forbuddet mod, at biler med gule plader holder i bebyggelsen. Det blev foreslået, at foreningen ansøger kommunen om tilladelse til opmaling af båse på Kingosvej, så folk kan se hvor de må parkere. Efter kommentarer til forslaget gik man til afstemning.

5 Dirigenten konstaterede at forslaget blev forkastet med 67 stemmer imod, 27 stemmer for og 3 der tilkendegav hverken at stemme for eller imod. Forslag E. Forslag om maling af parkeringsbåse. Formanden oplyste, at båsene vil blive opmalet af bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. 1 tilkendegav hverken at stemme for eller imod. Forslag F. Forslag om ophævelse af forbud mod parkering med gulpladekøretøjer. Vedkommende der havde stillet forslaget fremlagde dette og lagde vægt på den dårligere sigtbarhed for cyklister på Kingosvej samt for bilister, der heller ikke kan se cyklisterne. Der var en del kommentarer om at folk skal parkere lovligt og ellers må parkere på parallelvejen, Ingemannsvej. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev forkastet med 81 stemmer imod, 8 stemmer for og 7 der tilkendegav hverken at stemme for eller imod. Forslag G. Forslag om ophævelse af stop for registrering af nye husdyr. Formanden kommenterede forslaget og oplyste at beboerne ikke overholder de regler, der fremgår af husordenen og konkluderede, at en ophævelse af forbuddet ikke vil gøre dette bedre. Der blev spurgt, om forbuddet både gælder for hunde og katte og formanden bekræftede dette. Dirigenten konstaterede at forslaget blev vedtaget med 53 stemmer for at ophæve stop for registrering af husdyr, 42 stemmer imod og 8 der tilkendegav hverken at stemme for eller imod. Forslag H. Forslag om ændring af vedtægter om at drive erhverv fra andelslejlighed. CC oplyste, at forbuddet imod at drive erhverv ikke udelukker, at man har et CVR-nr.

6 tilknyttet adressen. Det er den faktiske erhvervsmæssige brug af lejlighederne, der er udelukket. Man kan således ikke have produktion, lager, kunder, ansatte etc. i lejlighederne. Er man f.eks. forfatter må man eksempelvis godt skrive sin bog i lejligheden. Forslagsstiller spurgte, om der var noget til hinder for, at andelshavers virksomhed havde postadresse c/o hos andelshaver. CC oplyste, at forbuddet i vedtægterne imod at drive erhverv ikke er til hinder for, at man lovligt modtager post i sin postkasse til sin virksomhed dog må der ikke være tale om post i så store mængder, at postkassen bliver overfyldt. Der blev stillet et par forståelsesmæssige spørgsmål til forslaget, ligesom der var en del kommentarer til det at drive erhverv fra sin bopæl. Efter de fremkomne oplysninger om hvad der ifølge vedtægterne er tilladt, trak forslagsstiller forslaget tilbage, og der blev ikke afholdt afstemning. Forslag J. Forslag om etablering af tørrestativer på fælles områder. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev forkastet med overvældende flertal. 12 tilkendegav hverken at stemme for eller imod. Forslag K. Forslaget var inden generalforsamlingens afholdelse blevet trukket tilbage. Forslag L. Forslag om alternativ farve på stakit omkring terrasser i stueetage. Formanden informerede om nuværende status på korrekt malede hegn og oplyste, at bestyrelsen fortsætter sin kampagne om maling af hegn hen over sommeren. Formanden informerede om grundlaget for valg af farve. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev forkastet med overvældende flertal. 6 stemte for. 6. Valg til bestyrelsen. Claus Clausen var anmodet om at forestå valgproceduren, da dirigenten var bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre kandidater end dem, bestyrelsen havde foreslået. Følgende blev således ny- og genvalgt til bestyrelsen Arne Larsen genvalgt som formand på valg 2017

7 Preben Dannerfjord genvalgt på valg 2017 Kenneth Lau nyvalgt bestyrelsesmedlem på valg 2017 Lotte Willemoes Larsen nyvalgt 1. suppleant på valg 2016 Helge Zimmer 2. suppleant genvalgt på valg 2016 Karen Aagaard, 3. suppleant genvalgt på valgt 2016 Bestyrelsen består herefter af: Navn Adresse Valgperiode Arne Larsen, formand tv. På valg 2017 Søren Berthelsen, næstformand th. På valg 2016 Dennis Ejnar Bak, bestyrelsesmedlem tv. På valg 2016 Jens E. Christensen, bestyrelsesmedlem mf. På valg 2016 Anne Mette Skottun, bestyrelsesmedlem 31, 2. th. På valg 2016 Preben Dannerfjord, bestyrelsesmedlem 19, st. tv. På valg 2017 Kenneth Lau, bestyrelsesmedlem 39, st.tv. På valg 2017 Lotte Willemoes Larsen, 1. suppleant 11, 2. mf. På valg 2016 Helge Zimmer, 2. suppleant tv. På valg 2016 Karen Aagaard, 3. suppleant th. På valg 2016 Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen var valgt i overensstemmelse med ovenstående. 7. Valg af administrator og revisor Formanden oplyste, at ønsket om at skifte administrator ikke skyldtes utilfredshed med det arbejde, der blev udført af administrator og revisor og deres medarbejdere. Begrundelsen for ønsket om opsigelse var, at der efter bestyrelsens opfattelse kunne opnås en væsentlig besparelse. Bestyrelsens anbefaling var DEAS, hvor der også var mulighed for at opnå rabatter på f.eks. lifte, vvs-materialer m.m. Claus Clausen havde uddelt et notat og gentog, at efter hans opfattelse blev besparelsen opnået på bekostning af højere omkostninger ved køb og salg af boliger. Claus Clausen havde tilbudt, at Egemar & Clausen vil administrere til de samme priser, som DEAS havde tilbudt. Ifølge bestyrelsens oversigt var Egemar & Clausen ca kr. dyrere end DEAS, men det var fordi dette tilbud var inklusive jurist- og advokatbistand i samme omfang som hidtil. Alternativet var, at juristbistand skulle afregnes efter medgået tid lige som tilfældet er hos DEAS, hvor timeprisen for juridisk rådgivning er oplyst til kr Formanden oplyste, at han ikke var enig i Claus Clausens konklusioner.

8 Det blev konstateret, at der var usikkerhed med hensyn til konsekvensen af bestyrelsens forslag om ny prisstruktur på administration / overdragelsesaftaler og usikkerhed med hensyn til, om der var en besparelse ved at skifte administrator og i bekræftende fald størrelsen af denne besparelse. Der var ønske om, at alle tal blev fremlagt overskueligt, og at den eller de personer hos DEAS, som beboerne ville få kontakt med, mødte for generalforsamlingen sammen med nuværende administrator. Bestyrelsen valgte med forsamlingens billigelse at udskyde spørgsmålet om opsigelse af nuværende administrator og valg af ny administrator/revisor til en ekstraordinær generalforsamling. 8. Eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Dirigenten hævede generalforsamlingen med tak for god ro og orden kl

9 A/B Kingosparken. Generalforsamling d. 22. april Bestyrelsens beretning Beretningens hovedsigte Bestyrelsens beretning har til formål at give andelshaverne et overblik over de tiltag som bestyrelsens har gennemført i løbet af 2014 og i starten af Økonomi En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at varetage foreningens daglige drift og sikre, at der er helt styr på foreningens økonomi. Dette har haft absolut hovedprioritet med baggrund i den økonomiske krise som startede i Alle har haft mulighed for at læse og høre om andelsforeninger i krise og et antal konkurser eller foreninger alvorlig truet pga. underskud i drift og betydelige fald i andelsværdi. Bestyrelsen modtager hver måned en budgetoversigt fra administrator og på grundlag af denne har bestyrelsen bedste grundlag for styring af foreningens omkostninger. Gennem de seneste år er der gennemført en række fornuftige tiltag, som har givet betydelige besparelser på foreningens driftsudgifter. Tillad her et kort historisk tilbageblik for at give en oversigt af de væsentlige besparelser som er gennemført gennem de seneste år: 1. Bestyrelsens forhandlinger om ny forsikringsaftale i Dette gav en årlig besparelse på kr og en reduktion i selvrisiko fra kr pr. skade til kr Projekt lukning af affaldsskakte i årsskiftet 2013/2014 gav en årlig besparelse på næsten kr Udbud på ejendomsservice og indgåelse af aftaler med nye leverandører vil give en årlig besparelse på kr Hertil kommer, at de nye aftaler nu indeholder opgaver, som tidligere var på regning, dette svarer til en ekstra årlig besparelse anslået til kr Senere på denne GF 2015 forslag om valg af ny administrator, som kan give en årlig besparelse på kr og valg af ny revisor som kan give en besparelse på kr Energibesparende tiltag: Også besparelser på energiområdet har høj prioritet. I januar 2014 blev der nedsat en energiarbejdsgruppe og med oplæg fra arbejdsgruppen er der løbende gennemført en lang række energibesparende projekter. Her er et lille overblik over disse projekter: 1. I begyndelsen af 2014 blev der gennemført udskiftning af 480 lyskilder i alle opgange og i udvendige lamper fra lavenergi til LED. Udover væsentlig reduktion af energiforbrug giver LED lyskilder hurtig tænding, bedre lys og sidst men ikke mindst væsentlig længere levetid. 1

10 2. Også i begyndelsen af 2014 blev alle rør over loftet i alle 8 boligblokke efterisoleret op til dagens krav. Et projekt som betyder at fremløbstemperatur til varme kunne sænkes med ca. 5 C. Dette uden nedgang i temperatur i den enkelte lejlighed. 3. I slutningen af 2014 blev alle 8 pumper til varme udskiftet til nyeste lavenergiudgave. Dette giver en reduktion i elforbrug men også mulighed for mere effektiv styring og reduktion af støj. 4. I start 2015 blev de sidste 5 pumper til recirkulation af varmt forbrugsvand også udskiftet til nye lavenergipumper. Dette vil give besparelse på elforbrug, mere effektiv styrring og reduktion af støj. 5. I starten af 2015 blev der underskrevet en hensigtserklæring med HTK om reduktion af energiforbruget. Denne aftale betyder et tilskud på til rådgivning for nye projekter på yderligere energiforbedringer. 6. Senere på denne GF forslag om udskiftning af udstyr i fælles vaskeri. Dette vil give en væsentlig besparelse på drift af fælles vaskeri, herunder reduktion på forbrug af vand og el. Månedsvis aflæses forbrugstal på alle fælles el-målere og vand-målere. Herudover aflæses temperaturer på varme og varmtvand som indføres i en driftsjournal. Dette giver mulighed for reaktion hvis aflæsningerne viser unormale ændringer i forbrug eller temperaturer. De allerede gennemførte projekter har p.t. givet økonomiske besparelser på drift og besparelser på energiområdet der samlet udgør hele kr. 1.2 mio. i regnskabet Affaldshåndtering. Som nævnt under tiltag for økonomiske besparelser udgjorde lukning af affaldsskakte en årlig besparelse på omkring kr Hvis denne besparelse skal fastholdes fremover, vil rigtig affaldshåndtering være en forudsætning. Her ser bestyrelsen behov for igen at indskærpe reglerne om rigtig affaldshåndtering. De oprettede affaldsøer har containere for dagrenovation (læs køkkenaffald) og containere for papir (læs reklamer og ugeafviser). Alt andet affald skal afleveres på den lokale containerplads ved Kingosvej 26. Henstilling af møbler m.v. i fællesarealer som affaldsøer og fælles kælderarealer m.v. er forbudt! Containere for dagrenovation er alene beregnet for køkkenaffald i lukkede affaldsposer. Papkasser m.v. skal afleveres på lokal containerplads i de respektive containere. Overtrædelse af disse regler vil blive pålagt gebyr. Kun gennem rigtig affaldshåndtering kan vi forhindre overfyldte containere og deraf følgende lugtgener. Bestyrelsen beder alle fremmødte om at hjælpe med affaldshåndtering og påtale over for dem, som ikke har forstået reglerne. Det handler om vores miljø og fælles økonomi. En særlig appel til rygere. Cigaretskodder udgør fortsat et stort problem. Bestyrelsen ser en del klager over at rygere benytter altaner og vinduer til rygning og efterfølgende henkaster cigaretskoddet ud fra altan eller vinduet til gene for de beboere som bor i stueetagen. 2

11 På trods af et stort antal affaldsbeholdere i området ses dagligt bl.a. at rygere sviner fælles områder til med cigaretskodder og tomme cigaretpakker. Rygere må tage ansvar og hjælpe med at Kingosparkens fælles områder ikke bruges som fælles affaldsplads. Bestyrelsens budskab til alle inkl. rygere skal være at vise hensyn til fællesskabet og naboerne. Advarsler om indbrud I starten af 2015 har flere beboere i stuelejligheder med terrasser desværre oplevet indbrud eller forsøg på indbrud. Bestyrelsen finder derfor anledning til at påpege, at det er indbrudsramte beboers egen forsikring, som skal dække stjålne ejendele, og foreningens forsikring som skal dække følgeskader på vinduer og terrassedøre efter indbruddet. Bestyrelsen anbefaler præventiv belysning med bevægelsesfølere som et aktivt middel mod indbrud. Herudover har bestyrelsen drøftet mulighed for bedre mekanisk aflåsning af vinduer og terrassedøre med foreningens tømmerfirma og kan her vise en mulig løsning. Bestyrelsen vil snarest rundsende et oplæg med priser til alle beboere med have og terrasse som er i særlig risiko for indbrud. Årlig cykelindsamling Den årlige indsamling af herreløse cykler m.v. vil i år blive gennemført i maj måned. Som sidste år omdeles information med mærkesedler som skal udfyldes med navn og adresse og anbringes på cykler, barnevogne og klapvogne. Midt i maj vil cykler m.v. uden navn blive indsamlet og stå i depot min. 14 dage. Herefter afhentet indsamlede cykler af politiets afdl. For hittegods. Afsluttende bemærkninger Denne beretning skal slutte med en tak fra bestyrelsen over de positive tilkendegivelser der er kommet fra andelshavere og lejere over bestyrelsens løsning af de daglige opgaver. Med venlig hilsen Bestyrelsen 2014 A/B Kingosparken 3

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere