Retlige rammebetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retlige rammebetingelser"

Transkript

1 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon: Telefax: J.nr CVR: juni 2012 Bilag 1 vedrørende Retlige rammebetingelser version 17. juni 2012 side 1 af 14

2 1. Indledning Opløsning af FAKS og ændret løsning af de affaldsopgaver, som har været løst af FAKS, rejser en række juridiske problemstillinger. Nedenfor er der foretaget en analyse af de retlige rammebetingelser, som har betydning herfor. Analysen er foretaget med henblik på at undersøge, om en række af de forslag, som er indeholdt i redegørelsen, kan realiseres, og hvorledes de skal realiseres. 2. Affaldsretlige problemstillinger 2.1 Affald er en kommunal opgave og ansvar Efter miljøbeskyttelseslovens 45 er kommuner ansvarlige for håndteringen af affald i kommunen. Miljøbeskyttelseslovens 45 har følgende ordlyd: Kommunalbestyrelsen forestår håndteringen af affald, medmindre andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør af loven. Kommunens ansvar for affaldshåndteringen efter miljøbeskyttelsesloven er en pligt til at forsyne borgerne med affaldsløsning. Kommunen kan ikke overlade forsyningspligten på affaldsområdet til et aktieselskab, idet loven har fastlagt, at det er en kommune, der har ansvaret og dermed forsyningspligten. Til sammenligning kan kommuner godt overlade aktieselskaber forsyningspligten på vand- og spildevandsområdet, idet det ikke ved lov er fastlagt, at kommunen skal varetage forsyningspligten på disse områder. Miljøbeskyttelseslovens 45 om kommunens ansvar er imidlertid ikke til hinder for, at kommuner overlader affaldsopgaver til 60-selskaber. Det vil sige selskaber, der etableres efter kommunestyrelseslovens 60, og som udøver kommunale opgaver på baggrund af en forudgående godkendelse fra Statsforvaltningen. 60-selskaber betegnes derfor også ofte som specialkommuner. Det er ikke muligt at etablere et 60- selskab som et aktieselskab eller i form af et andet selskab med begrænset ansvar. Hvis der etableres et aktieselskab til afløsning af FAKS, kan et sådant selskab som følge af bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens 45 alene varetage driftsopgaver på affaldsområdet, men ikke være selvstændig ansvarlig for affaldsbortskaffelsen i kommunen. 2.2 Krav om offentligt ejerskab til deponi, miljøbeskyttelsesloven I miljøbeskyttelseslovens 50 er der fastsat følgende bestemmelse vedrørende deponeringsanlæg: Nye anlæg for deponering af affald må kun ejes af offentlige myndigheder. Stk. 2. Miljøministeren kan dog fastsætte regler om, at virksomheder skal etablere anlæg, der side 2 af 14

3 er bestemt til deponering af specielle affaldstyper. Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden kan meddele en virksomhed dispensation fra bestemmelsen i stk. 1 til etablering af et anlæg, der er bestemt til deponering af specielle affaldstyper fra virksomheden. Er der tale om restprodukter fra forbrænding på anlæg, der producerer elektricitet eller varme, kan godkendelsesmyndigheden tillige give virksomheden dispensation til deponering af sådant affald fra andre tilsvarende anlæg. Miljøbeskyttelseslovens 50 fastslår, at nye deponeringsanlæg kun må være ejet af en offentlig myndighed. Begrundelsen for bestemmelsen er, at lovgiver mener, at affaldsdeponeringsanlæg ikke bør ejes på privat basis, idet der - kortere eller længere tid - efter deponeringens ophør ikke vil være nogen virksomhed, der kan påtage sig ansvaret for kontrollen med den potentielle forureningsfare, der fortsat er knyttet til affaldsdepotet, og i givet fald kan afholde omkostninger til afværgeforanstaltninger. Et aktieselskab er ikke en offentlig myndighed og kan derfor ikke eje et deponi, hvis deponiet er nyt anlæg efter miljøbeskyttelseslovens 50. Nye anlæg efter miljøbeskyttelseslovens 50 er anlæg, som er etableret efter ikrafttræden af miljøbeskyttelsesloven af Det vil sige anlæg etableret efter 1. januar Hvis et anlæg, der er etableret før 1. januar 1992, udvides, gribes anlægget af bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens 50, stk. 1, således at anlægget skal være ejet af en offentlig myndighed. Deponiet på Sandholt-Lyndelse er ifølge oplysningerne på selskabets hjemmeside etableret før Deponeringsanlægget er imidlertid udvidet adskillige gange også efter 1. januar Samlet er det derfor min vurdering, at Sandholt-Lyndelse vil være omfattet af 50, stk. 1, således at deponiet skal være ejet af en offentlig myndighed. Sandholt-Lyndelse er ikke aktuelt i drift som deponi, men under nedlukning om efterbehandling. Kravet om offentligt ejerskab i miljøbeskyttelseslovens 50 gælder imidlertid for såvel deponier, som er i drift, som er under nedlukning. Som følge af, at Sandholt-Lyndelse Deponi skal være ejet af en offentlig myndighed, er det ikke muligt at overføre deponiet til et kommunalt eller privat ejet aktieselskab. Imidlertid er kravet om, at selskabet skal være ejet af offentlig myndighed ikke til hinder for, at Sandholt-Lyndelse overdrages til en eller flere kommuner. Det skal endvidere understreges, at kravet om offentligt ejerskab af Sandholt- Lyndelse Deponi heller ikke udelukker, at et privat ejet selskab eller et kommunalt ejet aktieselskab varetager den praktiske gennemførelse og drift af nedluknig af Sandholt- Lyndelse Deponi. Endelig skal det fremhæves, at miljøbeskyttelseslovens krav om offentligt ejerskab kun gælder deponiaktiviteten på Sandholt-Lyndelse Deponi, det vil sige nedlukningsaktiviteten. De andre affaldsaktiviteter, der foregår på deponiets arealer,. kan således efter miljøbeskyttelsesloven godt overføres til såvel et kommunalt som privat ejet selskab. side 3 af 14

4 Imidlertid medfører kommunestyrelseslovens 60, at FAKS ikke uden Statsforvaltningens samtykke vil kunne lade det til et kommunalt eller privat ejet selskab at være selvstændig driftsherre på aktiviteter, der er kompetenceoverdraget til FAKS af interessentkommunerne. 2.3 Takstfastsættelse og sikkerhedsstillelse m.v. I miljøbeskyttelseslovens 50 a, findes en særskilt bestemmelse om takstfastsættelse og sikkerhedsstillelse i tilknytning til deponier. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 50 a. Den, der driver et anlæg for deponering af affald, skal sikre sig, at alle omkostninger ved etablering og drift af anlægget, herunder omkostningerne ved sikkerhedsstillelse og ved anlæggets nedlukning og efterbehandling i en periode på mindst 30 år, er dækket af den betaling, virksomheden forlanger for deponering af en hvilken som helst type affald. Stk. 2. For anlæg som nævnt i stk. 1 skal der på anmodning fra ministeren redegøres for, at der er den tilstrækkelige omkostningsdækning og afgives revisorpåtegnet dokumentation herfor. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om nærmere krav til dokumentation og påtegning, jf. stk. 1 og 2, herunder, at dokumentationen og påtegningen skal ske i en bestemt form. Det er driftsherren for deponiet, som er forpligtet efter miljøbeskyttelseslovens 50 a i forhold til takstfastsættelse, og sikkerhedsstillelse påhviler driftsherren på deponiet. Kravet om sikkerhedsstillelse vil typisk også indgå i forbindelse med miljøgodkendelse af deponiet, således at der i miljøgodkendelsen er stillet krav om, at der via taksterne opkræves et beløb til sikkerhedsstillelse for udgifterne til nedlukning og efterbehandling. Kravet om sikkerhedsstillelse samt sikkerhedsstillelsens behandling i nedlukningsafgørelsen for Sandholt-Lyndelse Deponi indebærer, at den formue i FAKS, som repræsenterer sikkerhedsstillelsen, og som er indbetalt som led i affaldsbehandlingen, skal medoverdrages til den offentlige myndighed, som overtager ejerskabet og driftsherreansvaret for Sandholt-Lyndelse Deponi. 2.4 Funktionsopdelte regnskaber og benchmarking for deponier Med virkning fra 1. januar 2010 træder to nye bestemmelser om funktionsopdelte regnskaber og benchmarking i kraft for deponier. Miljøbeskyttelseslovens 50c og 50d har følgende ordlyd: 50c. Ejere af affaldsforbrændingsanlæg og deponeringsanlæg skal aflægge funktionsopdelte regnskaber for anlæggene. Hvis ejeren foruden affaldsforbrændings- eller deponeringsvirksomhed driver andre aktiviteter, skal ejeren aflægge særskilte regnskaber for henholdsvis affaldsforbrændings- og deponeringsaktiviteten. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om regnskabsføring og budgettering for affaldsfor- side 4 af 14

5 brændings- og deponeringsanlæggenes aktiviteter, herunder at der skal udarbejdes årsrapporter for affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg, som revideres og offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om beregning af driftsmæssige afskrivninger, om regnskabsmæssig adskillelse mellem forskellige aktiviteter og om opgørelse af åbningsbalance, herunder værdiansættelsen af anlæggenes aktiver. 50 d. Forbrændings- og deponeringsanlæg skal årligt benchmarkes på baggrund af oplysninger om anlæggets miljø-, service-, driftsforhold og økonomiske forhold. Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om benchmarkingens indhold og udformning, herunder om, hvilke oplysninger der skal registreres, om opgørelses- og målemetoder og om pligt for ejere af forbrændings- og deponeringsanlæg til at afgive oplysninger samt frister for indberetning. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om indhentning af oplysninger til brug for benchmarking. Stk. 3. Miljøministeren kan beslutte, at indberetning skal ske ved brug af særlige skemaer eller formularer. Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om offentliggørelse af resultaterne af benchmarking. Forpligtigelsen til at udarbejde funktionsmæssige regnskaber og foretage benchmarking påhviler ejeren af deponeringsanlægget. FAKS har hidtil aflagte funktionsopdelte regnskaber for selskabets aktiviteter. Hvis en anden offentlig myndighed overtager deponiet og de affaldsaktiviteter, der er knyttet hertil, vil den pågældende myndighed tilsvarende skulle aflægge funktionsopdelte regnskaber. Som følge af, at Sandholt-Lyndelse Deponi aktuelt er under nedlukning og efterbehandling, skal deponiet ikke deltage i benchmarking. 2.5 Kommuner og forbrændingsegnet affald Forud for seneste folketingsvalg havde et embedsmandsudvalg udsendt et oplæg til ny organisering af den danske affaldsforbrændingssektor. Embedsmandsudvalget anbefalede, at kommunerne fremover skulle være forpligtet til at udbyde alt affaldsforbrænding ved EU-udbud, og dermed ikke længere kunne lade kommunens eget forbrændingsanlæg eller et fælleskommunalt selskab, som kommunen var medejer af, forestå affaldsforbrændingen. Som følge af regeringsskiftet er det usikkert, om embedsmandsudvalgets anbefalinger vedrørende forbrændingsegnet affald vil blive udmøntet i form af konkret lovgivning. Den reguleringsmæssige fremtid for kommunerne og det forbrændingsegnede affald kendes derfor ikke aktuelt. Imidlertid har medarbejdere hos Miljøstyrelsen overfor mig oplyst, at der arbejdes på et nyt oplæg. 3. Kommunalretlige problemstillinger side 5 af 14

6 3.1 Kompetenceoverdragelsen ved kommunestyrelseslovens 60 Ejerkommunerne i FAKS har ved underskrift af FAKS vedtægt kompetenceoverført de i vedtægten beskrevne opgaver til selskabet. Konkret drejer det sig om samarbejdet om det forbrændingsegnede affald og om lossepladssamarbejdet. Kompetenceoverførelsen er godkendt af Statsforvaltningen. Hvis der sker ændringer i de opgaver, som kommunerne har overført til FAKS, skal Statsforvaltningens godkendelse indhentes efter 60. Ændring af FAKS opgavevaretagelse og opløsning af FAKS kan således kun ske med Statsforvaltningens samtykke efter kommunestyrelseslovens 60. Statsforvaltningen skal efter kommunestyrelseslovens 60, stk. 3, ikke alene samtykke til opløsning af FAKS, men tillige godkende vilkårene for en ophævelse af det kommunale fællesskab. Ifølge kommunestyrelseslovens 60, stk. 3 er Statsforvaltningen ikke afskåret fra selv at fastsætte vilkårene, hvis parterne ikke kan blive enige. Statsforvaltningen kan i den sammenhæng også fastsætte vilkår, der strider mod vedtægten for FAKS. Dette gælder også, selvom Statsforvaltningen allerede måtte have godkendt vedtægterne. Ligeledes kan Statsforvaltningen ændre de vilkår som ejerkommunerne er blevet enige om i en opløsningsaftale. 3.2 Det økonomiske opgør ved udtræden af kommunale fællesskaber Kommunestyrelsesloven indeholder ingen stillingtagen til, hvorledes der skal forholdes økonomisk mellem kommuner, når et fælleskommunalt selskab opløses. I mangel af særskilt lovbestemmelse herom er det Statsforvaltningens praksis, der afgør, hvorledes der skal forholdes ved udtræden af et kommunalt fællesskab (interessentskab). Statsforvaltningen Hovedstaden har i sin afgørelse af 10. september 2007 taget stilling til henholdsvis Københavns Kommunes og Frederiksberg Kommunes udtræden af det kommunale fællesskab Strandparken I/S. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune havde med de tilbageværende interessenter aftalt, at kommunerne udtrådte uden at medtage andel i selskabets nettoformue. Statsforvaltningen tilsidesatte denne aftale og fastslog følgende: Kommuner har efter almindelige grundsætninger en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Københavns og Frederiksberg Kommuner har således pligt til at varetage deres økonomiske interesser i forbindelse med deres udtræden af interessentskabet. Et kommunalt fællesskab sidestilles som udgangspunkt med en kommune med hensyn til kravet om, at driften principielt skal finansieres gennem de løbende indtægter. Dette afspejles i 3 i Strandparken I/S vedtægter. Som udgangspunkt vil et kommunalt fællesskabs nettoformue herefter bestå af den ved fællesskabets etablering indskudte kapital. side 6 af 14

7 Der ses ikke at foreligge generelle retningslinjer eller administrativ praksis for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt en eller flere interessenter ved udtræden af et kommunalt fællesskab skal have en andel af fællesskabets formue. Det fremgår af Selskabsret af Erik Werlauff, 2006, 6. udgave, s. 60, at ved opløsning af et interessentskab finder en opgørelse sted i det indbyrdes forhold mellem interessenterne. Denne opgørelse kan være reguleret af kontrakten, men i modsat fald må hver enkelt interessent have krav på, at aktivernes realværdi opgøres. Der er henvist til en dom (UfR Ø) om en udtrædende reder i et partrederi. Statsforvaltningen finder det på denne baggrund og i overensstemmelse med de to udtrædende kommuners pligt til at handle økonomisk forsvarligt mest rimeligt, at Københavns og Frederiksberg Kommuner ved deres udtræden får deres forholdsmæssige andel af interessentskabets nettoformue. Vi har herved tillige lagt vægt på, at de to kommuner efter udtrædelsen fortsat hæfter for de inden udtrædelsen optagne lån og påtagne garantiforpligtelser. Vi finder ikke at kunne lægge vægt på det af de tilbageværende interessenter anførte om, at de overtager forpligtelsen til at udrede en forholdsmæssigt betydeligt større andel af de årlige nettodriftsudgifter. Vi finder således, at denne forpligtelse må siges at modsvares af de tilbageværende kommuners interesse i strandparken og i den tilsvarende større værdi af de andele, som de fem kommuner hver især ejer af interessentskabet. Det fastsættes derfor som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner skal have Deres forholdsmæssige andel af nettoformuen. Statsforvaltningen vurderer således, at princippet om, at kommuner skal handle økonomisk ansvarligt indebærer, at kommuner skal medtage sin andel af nettoformuen ved udtræden af et kommunalt fællesskab. I sammenhæng hermed har det ifølge Statsforvaltningen ikke betydning, at de tilbageværende interessenter overtager forpligtigelsen til at udrede en forholdsmæssigt betydeligt større andel af de årlige nettodriftsudgifter. En sådan forpligtigelse modsvares ifølge Statsforvaltningen af, at de tilbageværende kommuner har en større værdi af de andele, de hver især besidder. Afgørelsen fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende Strandparken blev efterfølgende indbragt for Indenrigsministeriet. Indenrigsministeriet stadfæstede ved afgørelse af 23. juni 2011 Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse. Indenrigsministeriet traf endvidere særskilt afgørelse om, hvorledes nettoformuen skulle opgøres. Ministeren fastslog, at der ved opgørelsen af nettoformuen skulle tages udgangspunkt i de værdiansættelsesprincipper, der fulgte af det kommunale budget og regnskabssystem. Statsforvaltningen Syd har ved afgørelse af 2. februar 2010 forholdt sig til en bestemmelse om erstatning ved udtræden af et kommunalt fællesskab, som var indsat i vedtægten for Deponi Syd I/S. side 7 af 14

8 I den pågældende udtalelse fastslår Statsforvaltningen Sydjylland, at en vedtægtsbestemmelse om, at der skulle betales kompensation til de tilbageværende interessenter, ikke var lovlig uden en nærmere angivelse af, hvorledes kompensationen eller erstatningen skulle opgøres. Statsforvaltningen udtalte følgende: Ordlyden af 14.2 er: 14.2 Såfremt udtræden vil medføre tab for selskabet, som følge af dårligere udnyttelse af anlægs- og driftskapaciteten eller på anden måde, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til selskabet fra den udtrædende interessent. Erstatning beregnes af bestyrelsen i samråd med revisionen. Statsforvaltningen konstaterer, at bestemmelsen ikke indeholder nærmere retningslinjer for de principper, der anvendes ved det med en udtræden forbundne økonomiske opgør. Det kan således ikke anses for tilstrækkeligt at angive, at erstatningen beregnes i samråd med revisionen, ligesom det ikke kan anses for tilstrækkeligt at angive, at der skal ske fuld erstatning, såfremt udtræden vil medføre tab for selskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægs- og driftskapaciteten eller på anden måde. Statsforvaltningen har noteret sig, at bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, når bortses fra beslutninger om vedtægtsændringer og om selskabets løsning. Beslutninger truffet efter 14.2 i vedtægterne om erstatning ved udtræden skal således træffes efter simpelt flertal, og en interessent, der ønsker at udtræde, vil således kunne komme i den situation, hvor flertallet i bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af en erstatning, som den udtrædende interessent ikke kan stemme for. Eftersom selskabet og den udtrædende interessent ikke har sammenfaldende interesser, vil statsforvaltningen ikke kunne godkende 14.2, som den er formuleret. Det er statsforvaltningens opfattelse, at vedtægterne bør indeholde en mere præcis angivelse af, efter hvilke principper det med en udtræden forbundne økonomiske opgør skal finde sted. Sammenfattende kan det konkluderes, at der foreligger en uensartet praksis mellem de forskellige Statsforvaltninger vedrørende de økonomiske opgør ved en kommunens udtræden af kommunalt fællesskab. Statsforvaltningernes status som en statslig og ikke kommunal myndighed, indebærer, at Statsforvaltningens praksis skal være ensartet i hele landet. Hvis der opstår en forskellig praksis blandt Statsforvaltningerne, kan spørgsmålet indbringes for Indenrigsministeriet. Indenrigsministeriet har i forbindelse med afgørelse af 23. juni 2011 om Strandparken I/S truffet afgørelse om det økonomiske opgør ved en interessents udtræden af et kommunalt fællesskab. Indenrigsministeriet fastslår, at den udtrædende interessent skal have sin forholdsmæssige andel af nettoformuen opgjort efter de principper, der følger af det kommunale budget- og regnskabssystem. I samme afgørelse fastslås det, at de tilbageværende interessenter ikke er berettiget til kompensation for øgede side 8 af 14

9 driftsudgifter, idet disse modsvares af, at de tilbageværende interessenter har en større interessentskabsandel efter udtræden. 3.3 Kommuners varetagelse af opgaver for andre Kommuner må som udgangspunkt kun varetage opgaver for kommunen selv og dens borgere. Begrænsningen i kommunens mulighed for at løse opgaver for andre skyldes dels, at kommunen er begrænset af det kommunalretlige lokalitetsprincip, hvorefter kommunen som udgangspunk kun må varetage opgaver inden for kommunens grænser og overfor dens borgere, dels at der er et forbud mod, at kommunen ikke må drive produktions-, handels- og servicevirksomhed og forstyrre konkurrencen i den private sektor. Uagtet, at der som udgangspunkt er et forbud mod, at kommuner løser opgaver for andre, har kommuner dog efter kommunalfuldmagten mulighed for at sælge tilfældigt opstået overskudskapacitet, som er nødvendig og ikke kan afskaffes. Det gælder også administrativ overkapacitet. De kommunale tilsynsmyndigheders praksis angående kommunernes mulighed for at sælge ledig overskudskapacitet er dog streng. En kommune skal som udgangspunkt reducere en medarbejders timeantal frem for at sælge en medarbejders ledige kapacitet til andre. Kun hvis det af andre årsager er nødvendigt, at den pågældende medarbejder er til rådighed for kommunen, kan overskudskapaciteten sælges. Kommuner har endvidere efter lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, lov nr. 548, 2006 særskilt hjemmel til at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder inden for lovens rammer. Ifølge lovens 2 kan en kommune således udføre en opgave for en anden offentlig myndighed, hvis kontraktværdien er mindre end 1,5 mio. kr. Hvis kontraktværdien er over kr., skal den pågældende opgave dog forinden have været udbudt. I tilknytning til loven er udstedt bekendtgørelse nr. 533, 1996, som indeholder regler om udbud, om omkostningskalkulation, om regnskabsmæssig registrering af indtægter og omkostninger med henblik på afgivelse af en regnskabsmæssig redegørelse for opgaven mv. I forarbejderne til lov om kommunernes udførelse af opgaver for andre kommuner fremgår, at lovens regler også finder anvendelse, hvor en kommune løser en opgave for et fælleskommunalt selskab, som kommunen selv er medejer af. Endvidere fremgår det af lovens forarbejder, at også specialkommuner som et fælleskommunalt selskab godkendt efter kommunestyrelseslovens 60 er omfattet af lovens kommunebegreb. Lov om kommuners udførelse af opgaver giver mulighed for, at en kommune kan varetage opgaver for FAKS, forudsat at kontraktværdien er under 1,5 mio. kr. Kontraktværdien beregnes efter samme principper, som gælder ved EU-udbud. Hvis kontraktværdien overstiger 500 kr., skal opgaven dog have været i udbud. Når kommuner løser opgaver for FAKS, skal det ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 533, 1996, som blandt andet indeholder kalkulationsbestemmelser. Det vil sige, at hvis FAKS ønsker, at ejerkommunerne skal løse konkrete administrative opgaver side 9 af 14

10 for selskabet, og kontraktværdien er under 1.5 mio. kr., men over kr., skal FAKS udbyde opgaven f.eks. blandt ejerkommunerne og andre kommuner. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder gælder kun for kommuner og specialkommuner. Kommunalt ejede aktieselskaber som f.eks. et serviceselskab er ikke omfattet af loven. Hvis et kommunalt ejet serviceselskab skal løse opgaver for FAKS, skal det således ske inden for rammerne af kommunalfuldmagten, der som nævnt ovenfor er begrænset. Derimod kan et andet fælleskommunalt selskab løse opgaver for FAKS inden for de økonomiske rammer, der gælder i medfør af lov om kommunernes udførelse af opgaver for andre kommuner. 4. Udbudsretlige problemstillinger 4.1 Kommuner og kommunale fællesskaber som ordregivende myndigheder Kommuner og kommunale fællesskaber er underlagt reglerne om EU-udbud af indkøb af bygge- og anlægsopgaver, varer og tjenesteydelser. Reglerne om EU-udbud skal sikre konkurrence og gennemsigtighed omkring det offentliges indkøb. Reglerne om EU-udbud stiller ikke krav om, at kommunerne skal udlicitere opgaver. Kommunerne kan således vælge at udføre egne opgaver som selvudførte ydelser eller producere til eget brug. Hvis kommunen vælger at overlade til andre at udføre opgaven eller indkøbe varer fra andre, vil kommunerne være underlagt reglerne om EU-udbud, såfremt indkøbets kontraktværdi overstiger grænseværdien for EU-udbud. For kommunernes indkøb under tærskelværdien er det reglerne i tilbudsloven, som gælder. Ifølge disse regler skal kommunernes indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en kontraktværdi, der overstiger kr., annonceres. 4.2 Udbudspligtige aftaler på affaldsområdet På affaldsområdet er kommuner som udgangspunkt udbudspligtig, såfremt kommunen overlader kommunale affaldsopgaver til andre. Udbudspligten gælder såvel transport af affald som behandling af affald ved genanvendelse, forbrænding eller deponi. Udbudspligten gælder dog ikke, såfremt opgaven løses inden for rammerne af inhouse reglen eller inden for rammerne af et offentligt forpligtende samarbejde, se nedenfor. 4.3 Inhouse og forpligtende offentligt samarbejde side 10 af 14

11 Hvis kommunale affaldsopgaver varetages af et af kommunens selskaber eller af fælleskommunale selskaber, vil en sådan opgavevaretagelse kunne betegnes som en selvudført ydelse (inhouse) og dermed være fritaget for udbudspligten, dog forudsat at følgende to betingelser er opfyldt: Ordregiver underkaster den selvstændige juridiske enhed en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene (kontrolkriteriet). Den selvstændige juridiske enhed udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de ordregivere, den kontrolleres af (virksomhedskriteriet). Et embedsmandsudvalg konkluderede i 1997, at kommunernes tildeling af opgaver til kommunale fællesskaber etableret efter kommunestyrelseslovens 60 skulle betegnes som inhouse efter udbudsreglerne, og dermed ikke var udbudspligtig. Klagenævnet for Udbud har endvidere i en konkret sag konkluderet, at Odense Kommunes aftale med kommunens selskab Odense Renovation A/S måtte betegnes som en inhouse aftale, og aftalen dermed ikke var udbudspligtig. EF-domstolen har i en principiel dom fra Hamburg i de senere år udviklet inhouse reglen og formuleret en ny doktrin om, at forpligtende offentlige samarbejder også uden selskabsdannelse - også i visse situationer kan betegnes som inhouse. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: Der foreligger et ægte samarbejde mellem offentlige enheder til sikring af gennemførelse af en public service-opgave. For, at samarbejdet kan anses for ægte, er det en forudsætning, at de offentlige enheder bidrager til udførelsen af public service-opgaven, men det er ikke et krav, at de bidrager ligeligt. Endvidere må der ikke foreligge nogen betaling mellem de offentlige enheder ud over refundering af omkostninger. Gennemførelse af samarbejdet må kun reguleres ud fra overvejelser og krav, der vedrører forfølgelsen af formål af almen interesse. Det er ikke generelt muligt at fastslå om aftaler mellem kommuner eller aftaler mellem kommuner og kommunalt ejet selskaber kan betegnes som inhouse. Det beror derimod på en konkret vurdering hvorvidt ovennævnte betingelser er opfyldt. Ved såvel en opløsning af FAKS eller en ændring af FAKS opgaver og nyorganisering af kommunernes opgaver på affaldsområdet er det imidlertid væsentligt at have udbudsreglerne for øje. Særligt skal det fremhæves, at reglerne om EU-udbud efter den nye håndhævelseslovs ikrafttræden kan håndhæves med væsentlige skrappere midler end hidtil. 5. Aftalemæssige problemstillinger side 11 af 14

12 5.1 Aftale med Odense Kraftvarmeværk A/S FAKS ejerkommuner har indgået en Ramme- og Samarbejdsaftale med Odense Kraftvarmeværk A/S i 2004 om levering af forbrændingsegnet affald indtil udgangen af Det fremgår ikke klart af det modtagne materiale, om Odense Kraftvarmeværk A/S formelt har samtykket til, at aftalen overdrages fra ejerkommunerne til FAKS. FAKS har imidlertid administreret Ramme- og Samarbejdsaftalen siden dens indgåelse på vegne af ejerkommunerne, også selvom FAKS ikke er direkte part i aftalen. Aftalen med Odense Kraftvarmeværk A/S er uopsigelig i perioden frem til den 31. december 2015, hvor aftalen udløber uden varsel, jf. aftalens pkt Senest 1. januar 2015 skal der indledes forhandlinger mellem parterne med henblik på en eventuel fortsættelse af samarbejdet efter den 31. december Hvis samarbejdet ophører, skal der i overensstemmelse med aftalens pkt. 10 foretages et økonomisk opgør mellem parterne, hvor over- og underdækning og udgifter til skrotning af kraftvarmeværket fordeles, forudsat at anlægget skrottes. Ramme- og Samarbejdsaftalen indeholder også bestemmelser om den fremtidige prisfastsættelse, hvis samarbejdet fortsætter. Som følge af reglerne om EU-udbud m.v. er det min vurdering, at Odense Kraftvarmeværk A/S ikke uden et forudgående udbud kan forlænge parternes aftale. 5.2 Aftale med Marius Pedersen FAKS har i dag en driftsaftale med Marius Pedersen om drift af perkolatanlæg, drift af lossepladsgasanlæg m.v. Aftalen er udløbet 1. januar 2012, og der skal således ikke tages højde for denne aftale i forbindelse med eventuel opløsning af FAKS. 5.3 FAKS kommende udbud FAKS er aktuelt ved at forberede et udbud af en ny 10-årig aftale om drift af perkolatanlæg, drift af lossepladsgasanlæg og en række andre aktiviteter på Sandholt- Lyndelse Deponi. Udbudsbekendtgørelsen er endnu ikke offentliggjort. FAKS har mulighed for i forbindelse med udbuddet at tage højde for en kommende opløsning af selskabet ved, at der i kontrakten indsættes bestemmelse om, at den vindende tilbudsgiver skal acceptere, at kontrakten kan overdrages til den eller de, der som driftsherre forestår nedlukning og efterbehandling af Sandholdt- Lyndelse Deponi. FAKS udbud behøver således ikke afvente, at det afklares, hvem der fremover varetager selskabets opgaver vedrørende Sandholt-Lyndelse Deponi. side 12 af 14

13 6. Modregningsmæssige problemstillinger FAKS driver i dag et lossepladsgasanlæg. Anlæg til produktion af lossepladsgas er efter varmeforsyningslovens definition et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. 2, stk. 1, nr. 1. Det fremgår ikke klart af varmeforsyningsloven, om et gasproduktionsanlæg, hvor gassen anvendes til elproduktion, tillige skal betegnes som et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Ud fra ordlyden af varmeforsyningsloven og dens historik er det mest nærliggende at forstå bestemmelsen i varmeforsyningsloven således, at gasproduktionsanlæg er omfattet, uanset om gassen indgår i elproduktion eller varmeprodutkion. Varmeforsyningsloven indeholder i 23l-23m nogle bestemmelser, der populært betegnes Lex Nesa. Efter disse bestemmelser vil kommuner, som modtager udlodning fra selskaber, som varetager kollektiv varmeforsyningsvirksomhed, blive modregnet i bloktilskuddet med 40% eller 60% af det modtagne beløb, afhængig af om kommunen deponerer. Hvis der udloddes midler fra FAKS i forbindelse med opløsning af selskabet, består der således en risiko for, at ejerkommunerne modregnes i bloktilskuddet med 40% eller 60% af det modtagne beløb. 7. Ansættelsesretlige problemstillinger 7.1 Virksomhedsoverdragelse Medarbejderne i FAKS skal efter virksomhedsoverdragelsesloven overdrages til den myndighed eller det selskab, som fortsætter aktiviteterne. Medarbejderne har på den ene side pligt til at lade sig overdrage til selskabet og på den anden side en ret til at bevare deres nuværende rettigheder, således som disse er fastlagt i den pågældende medarbejders overenskomsts løbetid. Virksomhedsoverdragelsesloven indebærer ikke nogen forpligtelse for den myndighed eller det selskab, hvortil medarbejderen overdrages, til at indtræde i de kollektive aftaler, dvs. hovedaftaler og overenskomster, som den tidligere ejer - i dette tilfælde KL på vegne af FAKS - har indgået med forskellige lønmodtagerforbund. Indholdet af overenskomsterne er således kun bindende som individuelle rettigheder for den enkelte lønmodtager svarende til, at vilkåret havde været en del af en individuel ansættelsesaftale. Den myndighed eller det selskab, som overtager medarbejderen, skal efter virksomhedsoverdragelsesloven senest tre uger efter overdragelsen tage stilling til, om selskabet ønsker at indtræde i de gældende overenskomster eller ej. side 13 af 14

14 side 14 af 14

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 9 Nordfyns Kommune - Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006

ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006 J.nr.. 030200-0004 mko/lf ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com København Århus

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne April 2014 Arbejdsgruppen vedr. fælles løsninger i kommunerne Enhed Kommunaljura

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet.

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet. Bilag 5.1 07.10.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 290133-DJU VEDTÆGTER FOR Energnist I/S herefter Interessentskabet Side 64 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Interessentskabets navn og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere