Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde november 2016 på Hotel Nyborg Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde november 2016 på Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde november 2016 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Punkterne i referatet afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, som de blev behandlet af landsmødet, men følger derimod dagsordenens kronologi. Alle forslag og ændringsforslag er listet i den rækkefølge, de blev sat til afstemning. Rækkefølgen afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, forslag og ændringsforslag blev forelagt landsmødet under debatten. Bilag Hvor intet andet er nævnt henvises til landsmødets dagsordenshæfte for forslagstekst og motivation. Ved pkt. 3 henvises til beretningen, der er udsendt pr. mail til alle ledere i september Alle landsmødebilag kan hentes på landsmødets hjemmeside FDF.dk/LM2016. Afstemninger Forslag og ændringsforslag kan efter landsmødets behandling og afstemning have følgende status: Trukket Bortfaldet Forslaget er vedtaget ved afstemning Forslaget er faldet ved afstemning Forslaget er trukket inden afstemningen Forslaget er faldet på baggrund af vedtagelse af foregående forslag. Tilstede I landsmødet deltog i alt 520 personer, heraf 336 stemmeberettigede fra kredse, landsdele, ungdomsrepræsentanter samt hovedbestyrelse. Derudover deltog med taleret hovedbestyrelseskandidater, landforbundets ansatte, FDFs interne revisor og repræsentanter fra hver af FDFs skoler. Med taleret deltog også repræsentanter fra 55 NORDs bestyrelse. Sidstnævnte blev godkendt af landsmødet ifm. godkendelse af forretningsorden. Endvidere deltog formænd for FDFs faste udvalg med taleret under punkter, som påvirker eller påvirkes af udvalgets arbejde. Observatører fra kredse samt gæster deltog uden tale- og stemmeret. [1]

2 0. Velkomst ved FDFs formand FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen bød velkommen til FDF Landsmøde Godkendelse af dirigenter Forslag stillet af Hovedbestyrelsen Rasmus Agergaard Pedersen og Morten Skov Mogensen blev foreslået som dirigenter. Valgt ved applaus 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for FDFs landsmøde samt procedure for valg til hovedbestyrelsen FDF har sendt en hilsen til FDFs protektor HM Dronning Margrethe den II. Ved Landsmødets afslutning, var der ikke indkommet svar. Dirigenterne gennemgik forretningsordenen. Nogle punkter er vedtægtsbestemte, andre er praktiske oplysninger. Forretningsordenen kan ses i sin fulde ordlyd i dagsordenhæftet. Dirigenterne fastslog, at landsmødet var lovligt indvarslet samt at indbydelse og dagsorden var udsendt rettidigt. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver visse ændringer i vedtægterne 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtagelse af udtalelser fra Landsmødet kræver 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægterne 14, stk. 2. Skriftlig afstemning anvendes ved valg til Hovedbestyrelsen, og når 1/4 af de stemmeberettigede ønsker det. Kun for og imod stemmer tæller med i landsmødets beslutninger. Hvis man hverken stemmer ja eller nej til et forslag, betragtes det som ikke at stemme. Dirigenterne foreslog stemmetællere. Øvrig formalia blev gennemgået Forslag til dagsorden og forretningsorden Godkendt Landsmødet behandlede en dispensation fra vedtægternes 14 stk. 2 vedr. valg til FDFs hovedbestyrelse. Indstillingen fra hovedbestyrelsen var at alle otte HB kandidater var fuldt valgbare til FDFs hovedbestyrelse selvom tre af kandidaterne reelt blev stillet efter fristen anført i vedtægterne Forslag om dispensation fra vedtægternes 14 stk. 2 Godkendt [2]

3 3. Beretning Hovedbestyrelsens beretning Modtaget 4. Orientering fra FDFs skoler Orientering fra FDFs skoler Modtaget 5. Økonomi 5.1 Landsforbundets regnskaber 2014 og 2015 Godkendt 5.2 Orientering og regnskaber 2014 og 2015 for 55 Nord Modtaget 5.3 Orientering om regnskaber for Holger og Carla Tornøes Fond 2014 og 2015 Modtaget 6. FDFs værdier Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse Ændringsforslag til FDFs værdier stillet af FDF K25 Brønshøj Kristendommen er vores udgangspunkt og sætter os i sammenhæng med andre mennesker Ændringsforslag til FDFs værdier stillet af FDF Fredensvang Bortfaldet Vi mener, at kristendommen er et godt udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker Ændringsforslag til ændringsforslag stillet af FDF Måløv I FDF er det vigtigere at blive til nogen, end at blive til noget Ændringsforslag til FDFs værdier stillet af FDF Randers 2 Ændring af første linie til: I FDF lærer vi gennem en legende tilgang en masse færdigheder. [3]

4 6.1 Oprindeligt forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse med ovenstående ændringer FDFs værdier I FDF møder vi børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus, fordi vi tror på, at børn og unge har brug for et ståsted i livet. Kristendommen er vores udgangspunkt og sætter os i sammenhæng med andre mennesker. Gennem vores formål, aktiviteter og menneskesyn viser vi, at ethvert menneske er værdifuldt, og at alle har noget at bidrage med. I FDF er det vigtigere at blive til nogen end at blive til noget. FDF giver børn og unge et ståsted baseret på relationer, tro, leg og samfundsengagement Relationer FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab. FDF er et frirum fyldt med læring og dannelse, hvor der plads til at være, helt enkelt være til. Her kan man prøve sig selv af og finde ud af, at man duer til noget. Relationer i FDF betyder, at frivillige ledere tager ansvar for mødet og har blik for fællesskabet. I FDF har det værdi, at lederen sætter sig selv i spil i mødet med børn og unge. Tro FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag I FDF tror vi på, at mennesker har brug for at kende deres ståsted i mødet med en mangfoldig verden. I FDF har børn, unge og voksne et sted, hvor de sammen kan tale om tro og tvivl, uden at svaret er givet på forhånd. Her møder børn og unge voksne, der tør sætte deres egen tro i spil og er klar til at fortælle om Gud og lytte til andres erfaringer. Tro i FDF betyder, at vi gør kristendommen konkret og vedkommende gennem fortællinger og leg, sang og musik, samtale og handling. Vi gør dørtrinnet til folkekirken lavere og minder samtidig folkekirken om ansvaret for børn og unge. Leg I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber I FDF tror vi på, at leg fremmer vigtige egenskaber som nysgerrighed, kreativitet, mod, fantasi, respekt, glæde, spontanitet og ansvar. Egenskaber, vi har brug for som mennesker, men som ikke kan måles på en skala. I FDF leger vi os til færdigheder i friluftsliv, når vi spiller musik, eller når vi konkurrerer mod hinanden for sjov og for at [4]

5 prøve os selv af. I FDF arbejder vi for, at børn oplever legens frie væsen, hvor vi leger på tværs af alder og gennem legen etablerer et fællesskab. Leg i FDF betyder, at voksne tager del i legen og leger med - bare fordi det er sjovt. Samfundsengagement FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i I FDF tror vi på, at verden har brug for mennesker, der tager del i og ikke blot iagttager livet. Børn og unge inspireres til at anvende jordens ressourcer intelligent og bæredygtigt. FDF bidrager til demokratisk dannelse, når børn og unge får medindflydelse og ansvar, der udvikler deres selvstændighed og engagement. Samfundsengagement i FDF betyder, at der er kort vej til handling, også hvis man er ung og har en god ide. Som frivillige arbejder vi for at gøre en forskel for andre, både i det nære, når vi bidrager lokalt, og når vi gennem internationalt samarbejde får et større udsyn Ændringsforslag til FDFs værdier stillet af Ungdomsrepræsentanterne Trukket 6.2 Forslag om vedtægtsændringer ifht. FDFs værdier Godkendt 7. FDFs udviklingsmål Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse Ændringsforslag til udviklingsmål 1, delmål 1, stillet af FDF Landsdel 1 FDF vil samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted Ændringsforslag til udviklingsmål 1, delmål 2, stillet af FDF Fredensvang FDF skal nå børn og unge i udsatte positioner. Ved at understøtte kredsene og udvikle vores samarbejde med relevante partnere vil vi give børn og unge i udsatte positioner mulighed for at opleve et meningsfuldt fællesskab. 7.1 Oprindeligt forslag med vedtagne ændringer Udviklingsmål 1 FDF i samarbejde FDF vil samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted. FDF skal nå børn og unge i udsatte positioner. Ved at understøtte kredsene og udvikle vores samarbejde med relevante partnere vil vi give børn og unge i udsatte positioner mulighed for at opleve et meningsfuldt fællesskab. 7.2 FDFs udviklingsmål 2 Fællesskab og relationer Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse [5]

6 7. Samlet forslag FDFs udviklingsmål med ovenstående vedtagne ændringer 1.FDFisamarbejde FDF#vil#samarbejde#for#at#give#flere#børn#og#unge#et#ståsted# Lokalt#engagement Kredseneskalrustestilatspilleenaktivrolleforbørnogungei lokalsamfundet. Vi#vil#styrke#lederne#til#at#bruge#FDFs#ambition#i#arbejdet#med#at#sikre# synlige#og#imødekommende#kredse#i#lokalsamfundet Børn#og#unge#i#udsatte#positioner FDFskalnåbørnogungeiudsattepositioner. Ved#at#understøtte#kredsene#og#udvikle#vores#samarbejde#med#relevante# partnere#vil#vi#give#børn#og#unge#i#udsatte#positioner#mulighed#for#at# opleve#et#meningsfuldt#fællesskab.## Samarbejde#med#skolen# UdbredeFDFsambitiontilbørnogungegennemstyrketsamarbejde medskolerne. Med#udgangspunkt#i#ambitionen#vil#vi#fortsat#ruste#kredsene#til#at# samarbejde#med#skolerne.#der#vil#særligt#være#fokus#på#at#bruge#legen# som#indgang#til#skolerne.# 2.Fællesskabogrelationer # FDF#vil#øge#fokus#på#fællesskab#og#relationer#af#høj#kvalitet#for#at# fastholde#børn,#unge#og#aktive#ledere#i#fdf# Legen#som#frirum# FDFskalvise,hvordanlegenskaberfællesskabogeretfrirumforbørn ogunge.# Vi#vil#gøre#det#tydeligt#og#udfolde,#hvordan#vi#gennem#legen#skaber# frirum#og#lærer#at#indgå#i#forpligtende#fællesskaber,#og#give#kredsene# redskaber#til#at#lege#godt.## Lederfællesskabet#og#flere#børneledere# Kredseneskalsikreetmiljøogenkultur,hvorflerevoksnevildeltage aktivtiarbejdetmedbørnogunge. Ved#at#sætte#fokus#på#gode#lederfællesskaber#vil#vi#styrke#relationerne# mellem#børn,#unge#og#voksne#i#kredsen.# # Fastholde#flere#medlemmer# Kredseneskalgennemgoderelationermellembørnogvoksnefastholde fleremedlemmerilængeretid.# Vi#vil#sikre,#at#arbejdet#med#gode#relationer#mellem#børn#og#voksne# spredes#i#alle#kredse#gennem#værktøjet# Rundt#om#relationer #samt# anden#lederuddannelse.# [6]

7 8. Forslag om at skabe tydelig sammenhæng ml. profil, udtryk og identitet Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 8.1 Ændringsforslag stillet af FDF Viborg 1 Tilføjelse til oprindeligt forslag: " Og virkeligheden ude i kredsene 8. Oprindeligt forslag med ovennævnte ændringer FDFs Hovedbestyrelse igangsætter et arbejde, der har til opgave at se på, hvorvidt FDFs profil og visuelle udtryk ud af til, er i tråd med tankerne bag ambitionen og virkeligheden ude i kredsene Arbejdet tager udgangspunkt i de forslag, som landsmødets deltagere kommer med på landsmødet Forslag om at indføre 15 års valgret i FDF Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen trækker forslaget om seniorrepræsentanter i kredsbestyrelsen inden motivering af debat om forslaget ( 9, stk.4). Der stemmes derfor om ændringen tilbage til den oprindelige tekst som et ændringsforslag. 9. Oprindeligt forslag jf. dagsordenhæfte 10. Forslag om ungdomsrepræsentanternes rolle i landsdelsledelsen Forslag stillet af FDF Landsdel Oprindeligt forslag Afgjort ved brug af stemmetællere: 116 for, 215 imod. 11. Forslag om at styrke ungdomsdemokratiet i FDF Forslag stillet af landsdelsledelserne FDF Landsdel 1, 2 og Ændringsforslag stillet af FDF Skovlunde, FDF K 9, FDF Mørkhøj, landsdelslederne i FDF Landsdel 1, 2 og 3 12 stk. 8 [...] Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens ungdomsrepræsentanter og suppleanter, samt at danne disse demokratisk forud for landsmødet og at støtte disse før og under landsmødet i det nødvendige omfang. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter under den demokratiske dannelse. [7]

8 Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to suppleanter. Valget afholdes hvert andet år, i året efter ordinært landsmødet og senest en måned før en eventuel midtvejsdebat Ændringsforslag til ændringsforslag 11.1 FDF Skovlunde, FDF K 9, FDF Mørkhøj, landsdelslederne i FDF Landsdel 1, 2 og 3 Fjernelse af: Valget afholdes hvert andet år, i året efter ordinært landsmødet og senest en måned før en eventuel midtvejsdebat Ændringsforslag stillet af FDF K 19 Vanløse Tilføjelse til oprindeligt forslag: Til valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret, og have mulighed for at stille op 11.4 Oprindeligt forslag med de vedtagne ændringer 11.5 Ændringsforslag stillet af FDF K 19 Vanløse Trukket Ordet træne ændres til forberede og træningen til forberedelse 12. Forslag om udtalelser fra landsmødet Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Hvalsø og FDF Hedehusene 12. Oprindeligt forslag 13. Forslag om kurser i FDF Forslag stillet af FDF Høje Taastrup, FDF Taastrup, FDF Hedehusene, FDF Roskilde, FDF Sct. Jørgensbjerg, FDF Ny Tolstrup, FDF Havdrup, FDF Gadstrup Snoldelev, FDF Hvalsø og FDF Gevninge Ændringsforslag til ændringsforslag Stillet af kredsene i FDF Hedebo netværk HB pålægges at overveje om rammerne for afholdelse af seniorkurser i FDF kan ændres, så kurserne bliver billigere. HB pålægges at igangsætte en proces, hvor de store aktører på området gør en samlet indsat for at skabe opmærksomhed på det problematiske i, at flere kommuner har fjernet kursustilskuddet. Således arbejdes der aktivt på at forbedre mulighederne for at opnå støtte til kursusvirksomhed. Dette kan ske både ved direkte henvendelse til de respektive forvaltninger og politikere, men også ved øget mediebevågenhed. I den forbindelse skal landsforbundet også gøre en indsats for at styrke kommunikationen til politikere og den brede befolkning omkring de positive samfundsgevinster ved kurserne. [8]

9 Ændringsforslag stillet af FDF Aarhus 2, FDF Lystrup-Elev, FDF Aarhus Kajak og FDF Hasle Åbyhøj HB pålægges at igangsætte en proces, hvor de store aktører på området gør en samlet indsat for at skabe opmærksomhed på det problematiske i, at flere kommuner har fjernet kursustilskuddet. Således arbejdes der aktivt på at forbedre mulighederne for at opnå støtte til kursusvirksomhed. Dette kan ske både ved direkte henvendelse til de respektive forvaltninger og politikere, men også ved øget mediebevågenhed. I den forbindelse skal landsforbundet også gøre en indsats for at styrke kommunikationen til politikere og den brede befolkning omkring de positive samfundsgevinster ved kurserne Oprindelig forslag HB pålægges at overveje om rammerne for afholdelse af seniorkurser i FDF kan ændres, så kurserne bliver billigere. 14. Forslag om medlemskab af flere kredse Forslag stillet af FDF Skovlunde, FDF Pederstrup, FDF Herlev og FDF Gevninge 14.1 Ændringsforslag stillet FDFs Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen pålægges inden næste landsmøde at undersøge muligheden for at FDFs medlemssystem kan håndtere medlemskab af flere kredse, herunder oversigter over medlemmer i kredsen inkl. klasser. 14. Oprindeligt forslag Hovedbestyrelsen sikrer, at FDFs medlemssystem (Carla) fremover kan håndtere, at én person er medlem af flere kredse på samme tid. Dette skal være en reel mulighed for kredsene inden indberetningen ultimo Trukket 15. Forslag om ændring af landsdelsledernes valgperiode og afholdelse af landsdelsmøde Forslag stillet af FDF Landsdel Ændringsforslag stillet af landsdelsledelserne i FDF Landsdel 5, FDF Landsdel 7 og FDF Landsdel 8. Tilføjelse til oprindelig forslag: - De under stk. 1 nævnte medlemmer vælges således, at der ved hvert ordinært landsdelsmøde vælges min. 2, dog maks 3 medlemmer. - Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-7 medlemmer valgt af landsdelsmødet Oprindeligt forslag inkl. Ændringsforslag Afgjort ved brug af stemmetællere: 137 for, 176 imod [9]

10 12 Landsdele og netværk stk. 1 Landsdelsledelsens medlemmer vælges på en periode på 2 eller 4 år. Varigheden fastlægges af landsdelsmødet. stk. 2 Der afholdes som min. hvert andet år i året efter landsmødet inden marts. Hvis landsdelsmødet ønsker det kan der afholdes landsdelsmøde hvert år inden marts. - De under stk. 1 nævnte medlemmer vælges således, at der ved hvert ordinært landsdelsmøde vælges min. 2, dog maks 3 medlemmer. - Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-7 medlemmer valgt af landsdelsmødet. 15. Oprindeligt forslag Trukket 16. Forslag om ændring af valg til landsdelsledelser Forslag stillet af FDF Landsdel 7 og FDF Landsdel Oprindeligt forslag Ordlyd som i dagsordenhæftet. Trukket 17. Forslag om øget fleksibilitet i landsdelenes arbejdsform Forslag stillet af landsdelsledelserne i FDF Landsdel 7 og FDF Landsdel Ændringsforslag stillet af landsdelsledelserne i FDF Landsdel 7 og FDF Landsdel 8 Ændring: Senest 4 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden, mødebilag og kandidatliste Oprindeligt forslag inkl. ændringsforslag Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel, med angivelse af dato og sted for afholdelse. Samtidig opfordres kredse og hovedbestyrelsen til at indsende kandidater til landsdelsledelsen og forslag til dagsorden. Dette skal være landsdelsledelsen i hænde senest 5 uger før afholdelse af landsdelsmødet. Fristen på 5 uger kan fraviges på selve landsdelsmødet, hvis der er flertal for at fravige reglen. Senest 4 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden, mødebilag og kandidatliste. [10]

11 18. Forslag om at lette adgangen til kanosejlads i FDF Forslag stillet af FDF Skovlunde, FDF Pederstrup, FDF Herlev og FDF Gevninge 18. Oprindeligt forslag Ordlyd som i dagsordenhæftet. Trukket 19. Forslag om grønt fokus i FDF Forslag stillet af FDF F Oprindeligt forslag Ordlyd som i dagsordenhæftet. 20. Forslag om valg af FDF-skjold Forslag stillet af Landsdelsledelserne i FDF Landsdel Ændringsforslag stillet af FDF K19 Sidste sætning fra det oprindelige forslag ( Det skjold der fravælges skal udfases frem mod næste landsmøde ) slettes. Afgjort ved brug af stemmetællere (141 for, 173 imod) 20. Oprindeligt forslag inkl. Ændringsforslag 21. Forslag om at gøre 55NORD til FDFs foretrukne butik Forslag stillet af FDF Vester Hassing 22. Forslag om at sikre virksomhedsoptimering af 55NORD Forslag stillet af FDF Odense 3, FDF Odense 12 og FDF Odense Ansgar 22. Oprindeligt forslag Ordlyd som i dagsordenhæftet. [11]

12 23. Forslag om revidering af FDFs vedtægter Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse Ændringsforslag til 15 stillet af FDF K19. Bullit 2 ønskes ændret til 3 repræsentanter udpeget af landsdelsledelsen 5 Medlemmer Ordlyd beskrevet i appendix 6 Lederne, stk. 1 Ordlyd beskrevet i bilaget appendix 6 Lederne, stk. 6 Ordlyd beskrevet i appendix 9 Kredsbestyrelsen, stk. 3 Ordlyd beskrevet i bilaget appendix 9 Kredsbestyrelsen, stk. 3 Ordlyd beskrevet i bilaget appendix 12 Landsdele og netværk Ordlyd beskrevet i bilaget appendix 13 Faste ejendomme Ordlyd beskrevet i bilaget appendix 15 Landsmødet Ordlyd beskrevet i bilaget appendix Appendix 1, 4 Kredsbestyrelsen Ordlyd beskrevet i bilaget appendix 24. Forslag om at forlænge forsøgsordning med kontingentfrihed for medlemmer på 0-4 år. Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 22. Oprindeligt forslag Ordlyd som i dagsordenhæftet. 25. Forslag om budget for Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 22. Oprindeligt forslag Ordlyd som i dagsordenhæftet. [12]

13 26. Valg til FDFs hovedbestyrelse Valget foregår i to runder. I første valgrunde vælges hhv. to kvinder og to mænd. Herefter overgår de kandidater, som ikke opnåede valg i første valgrunde til anden valgrunde. Der skal i alt vælges seks af de otte kandidater til FDFs hovedbestyrelse. Kandidaterne: Kvindelige kandidater Iben Konradi Nielsen, FDF Ny Tolstrup Lene Thanild Schøler, FDF Viborg 1. Ulla Visbech, FDF Landskreds Mandlige kandidater Jonas Kolby Laub Kristiansen, FDF Landskreds Allan Frank Walther, FDF F 4 Christian Skovsgaard Bjerre, FDF K 25 Brønshøj Jan Olav Skogøy, FDF Aarhus Musikkreds Søren Rejkjær Svendsen, FDF Skovlunde. Første valgrunde: Der blev afgivet i alt 336 stemmer, hvoraf 1 blev erklæret ugyldige. I første valgrunde opnåede flg. kandidater valg: Iben Konradi Nielsen, FDF Ny Tolstrup Lene Thanild Schøler, FDF Viborg 1. Jonas Kolby Laub Kristiansen, FDF Landskreds Allan Frank Walther, FDF F 4 Anden valgrunde: Der blev afgivet i alt 336 stemmer, hvoraf ingen blev erklæret ugyldige. I anden valgrunde opnåede flg. kandidat valg: Christian Skovsgaard Bjerre, FDF K 25 Brønshøj Søren Rejkjær Svendsen, FDF Skovlunde Suppleanter: De kandidater, som ikke opnåede valg, bliver suppleanter efter stemmetal: Suppleant for mandlige medlemmer: 1. suppleant: Jan Olav Skogøy, FDF Aarhus Musikkreds Suppleant for kvindelige medlemmer: 1. suppleant: Ulla Visbech, FDF Landskreds Konstituering: Den nyvalgte hovedbestyrelse konstituerede sig efter landsmødet med følgende poster: Formand: Jonas Kolby Laub Kristiansen Næstformand: Iben Konradi Nielsen Kasserer: Allan Frank Walther [13]

14 27. Valg af Landsforbundets interne revisor Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse Oprindeligt forslag Bo Grøn-Iversen, FDF Hvidovre Valgt 28. Eventuelt Pia Søllner, FDF Nakskov kom med en reklame. Dirigenterne kunne konstatere, at gennemgangen af dagsordenen var gennemført kl Referatet er godkendt af landsmødets dirigenter. Dato 9. december 2016 Dato 9. december 2016 Rasmus Agergaard Pedersen Morten Skov Mogensen [14]

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Punkterne i referatet afspejler ikke nødvendigvis

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Dette referat skal udsendes senest 2 måneder efter landsmødets afholdelse jf. forbundsvedtægt K, stk.

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand Dette referat skal udsendes senest to måneder efter landsmødets afholdelse jf. FDFs forbundsvedtægter

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Referatet afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge,

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

LEDERGRUPPEN Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk),

LEDERGRUPPEN Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk), side 1/ 5 Møde for: Mødedato: 20.-21. januar 2017 Vært: Lasse Nybo Mødetid: Fredag kl. 20.00 lørdag kl. 19.30 Referent: Christina Gro Hansen Andagt: Lars Pedersen Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN Jonas Kolby

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Møde nr. HB #7, 214 Vært: Referent: Deltagere: Bitten Schjødt Kjær Morten Frouvne Vincentz HOVEDBESTYRELSEN Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk),

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 6

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 6 FDFs hovedbestyrelse side 1/ 6 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Mødedato: 30.-september 1. oktober Vært: Troels Henrik Mødetid: Fredag kl. 19.00 - lørdag kl. 21.00 Referent: Andagt: Deltagere: Christina

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK 1 NAVN OG FORMÅL: Foreningens navn er Personaleforeningen i Topdanmark. Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet, og har til formål at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

VALGRET TIL DE 15-ÅRIGE. Landsmødet vedtog. Ambitionen udfoldes NYE VÆRDIER TIL FDF. Budget KONTINGENTET NEDSÆTTES FOR DE VOKSNE

VALGRET TIL DE 15-ÅRIGE. Landsmødet vedtog. Ambitionen udfoldes NYE VÆRDIER TIL FDF. Budget KONTINGENTET NEDSÆTTES FOR DE VOKSNE S Å E R D U B L ÅT K L Æ D T PÅ Ambitionen udfoldes NYE VÆRDIER TIL FDF Landsmødet vedtog VALGRET TIL DE 15-ÅRIGE Budget KONTINGENTET NEDSÆTTES FOR DE VOKSNE a STEMMESEDLERNE BLEV LUFTET FLITTIGT I LØBET

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 2 Formål Dansk Skoleidræt har med

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen Vedtægter for 1. Formål 1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 2. Medlemmer 2.1 Kredsen

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Paragraf 1 Navn Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. Paragraf 2 Formål Dansk Skoleidræt,

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere