Guide til dilemmaøvelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til dilemmaøvelse"

Transkript

1 Forhøjet vandstand og stormflod Forhøjet vandstand og stormflod Guide til dilemmaøvelse 1

2 Guide til dilemmaøvelse Indledning En dilemmaøvelse har til formål at undersøge opgaver, roller og ansvar i forbindelse med håndteringen af ekstraordinære hændelser. En klar til brug dilemmaøvelse kræver til forskel fra fx krisestyrings- og fuldskalaøvelser kun et beskedent tids- og ressourceforbrug, både for så vidt angår planlægning og gennemførelse, men også for så vidt angår evaluering af øvelsen. Denne klar til brug dilemmaøvelse handler om forhøjet vandstand og stormflod. Den er udfærdiget på en sådan måde, at den kan anvendes af en bred kreds af private og offentlige organisationer. Øvelsen er udarbejdet af s Center for Uddannelse i samarbejde med Danmarks meteorologiske institut, Geodatastyrelsen og Kystdirektoratet. Øvelsen har en forventet varighed på to timer. I denne guide finder du information, du kan anvende i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af øvelsen. Dilemmaøvelser Dilemmaøvelser kaldes også diskussionsøvelser eller table-top øvelser. De kan gennemføres i en enkelt organisation eller i et samarbejde mellem organisationer. Dilemmaøvelser kan bruges til at sætte fokus på konkrete problemstillinger, afveje udfordringer og drøfte alternative fremgangsmåder i håndteringen af ekstraordinære hændelser. Deres fokus er rettet mod at diskutere, hvordan en konkret opgave kan løses, af hvem og under hvilke omstændigheder. Under øvelsen kan deltagerne bidrage bredt til løsningen af dilemmaerne - også i forhold til det, som ligger uden for deres daglige opgaveområde. Dilemmaøvelser giver mulighed for: at diskutere beredskabsplaner og krisestyringsprocedurer i organisationen at diskutere løsningen af specifikke opgaver eller relevante problemstillinger fx i forhold til krisestyring at drøfte erfaringer fra tidligere hændelser og øvelser at drøfte konkrete problemstillinger som optakt til en større øvelse 2

3 Forhøjet vandstand og stormflod Under øvelsen vil deltagerne få konkret mulighed for: at opnå en bedre forståelse for, hvilken indvirkning forhøjet vandstand og stormflod kan have på organisationens fortsatte drift og opgavevaretagelse at undersøge organisationens beredskabsplaners anvendelighed i forbindelse med forhøjet vandstand og stormflod at klarlægge roller og ansvar i organisationen i forbindelse med håndtering af følgerne af forhøjet vandstand og stormflod Planlægning Organisationens ledelse bør inddrages i beslutningen om at afholde øvelsen. Ledelsen bør træffe beslutning om ressourceforbrug, øvelsens formål og mål samt hvorledes de læringspunkter, som øvelsen afstedkommer, skal håndteres og implementeres. Øvelseslederen eller øvelsesledelsen, der har ansvaret for at planlægge, gennemføre og evaluere øvelsen bør udpege en facilitator, der kan forestå gennemførelsen af øvelsen. Der bør desuden udpeges en person, der kan tage noter/føre log under øvelsen. Noterne er af stor værdi for den umiddelbare evaluering af øvelsen og for det efterfølgende arbejde med at implementere læringspunkter fra øvelsen i organisationens beredskab. 3

4 Guide til dilemmaøvelse Øvelsens planlægning bør følge disse trin: involvér ledelsen i beslutningen om at afholde øvelsen fastlæg dato for afholdelse af øvelsen udpeg en facilitator og log-fører. book mødelokale (fx organisationens krisestyringsfaciliteter) identificér øvelsens deltagere (fx krisestyringsstaben og relevante ressourcepersoner) inviter øvelsens deltagere (se bilag 1: skabelon til invitation) læs denne guide og de publikationer, der er anført i litteraturlisten gennemgå power point præsentationen og tilret den til organisationens lokale forhold, særlig slide 14, 20 og 21. udarbejd relevante oversigtskort for din organisation og indsæt dem i power point præsentationen, slide 22 og 23. Deltagere Dilemmaøvelsen er designet med henblik på brug i organisationers krisestab, idet det dog bør overvejes, om andre personer i organisationen kan være relevante at inddrage i øvelsen, fx ressourcepersoner. Øvelsen er ikke en teknisk øvelse, men derimod en øvelse, der fokuserer på organisationens generelle krisestyringskapacitet og organisations specifikke kapacitet til at håndtere forhøjet vandstand og stormflod. Øvelsen bør gennemføres som en varslet øvelse, hvor deltagerne på forhånd kender formålet med øvelsen og samtidig ved, at scenariet omhandler forhøjet vandstand og stormflod, uden dog at kende detaljerne i scenariet. Når øvelsen er varslet, sikres det, at alle deltagerne har mulighed for at deltage, og samtidig gives de mulighed for at forberede sig, hvilket øger udbyttet af øvelsen. Øvelsen er udformet således, at lokale geodata bør inddrages. Derfor bør organisationens egne eller eventuelt lokale eksterne ressourcepersoner deltage såvel i øvelsens planlægning som i øvelsens gennemførelse. 4

5 Forhøjet vandstand og stormflod Logistik Afholdelse af en dilemmaøvelsens forudsætter alene: et egnet lokale fx organisationens krisestyringsfaciliteter computer med power point og internetopkobling* projektor og lærred tavle eller flip over med tusser forplejning * videoen i præsentationens slide 7 afspilles kun under dias-visning og kun såfremt der er internetforbindelse. Alternativt kan videoen downloades via linket. Litteratur I forbindelse med forberedelsen af øvelsen bør øvelsesledelsen og facilitator læse følgende publikationer: Helhedsorienteret beredskabsplanlægning, kapitel 6 om øvelser og kapitel 8 om beredskabsplaner, Nationalt risikobillede, kapitel 2.8 om nukleare ulykker, National øvelsesvejledning, kapitel 1-7, National_Oevelsesvejledning.pdf 5

6 Guide til dilemmaøvelse Om forhøjet vandstand og stormflod Vinden ved overfladen af havvandet påvirker vandet og flytter på vandet. Derfor stiger vandstanden ved kysterne ved pålandsvind og falder ved fralandsvind. Ved moderat pålandsvind lægger man ikke mærke til stigningen længere inde i landet: vandstanden stiger, men det er som regel kun stranden, der bliver oversvømmet. Når vindstyrken kommer op omkring stormende kuling (21-25 meter/sekund), så kan vandstanden stige så meget, at områder, som vi normalt opfatter og bruger som land, bliver oversvømmet. I den situation har vi forhøjet vandstand. Man har set eksempler på forhøjet vandstand ved lavere vindstyrke, når kombinationen af vindretning, tidevand og kystens udformning falder særlig uheldigt ud. For at der er tale om stormflod skal den ekstremt høje vandstand i havet og den deraf følgende oversvømmelse indtræde statistisk set sjældnere end hvert 20 år. Efter et stormvejr, hvor der har været forhøjet vandstand, udarbejder Kystdirektoratet og DMI en beskrivelse af situationen. Kystdirektoratet angiver om vandstanden har været en 20 års hændelse eller mere. Kortet viser stormfloder i Danmark i perioden fra januar 1991 til januar 2015: Kilde KDI 6

7 Forhøjet vandstand og stormflod Kortet herunder viser Kystdirektoratets opgørelse og vurdering af vandstigningerne under stormen Bodil den december 2013: Kilde KDI Den mest sårbare del af Nordsøen er Vadehavet, men også andre lavtliggende områder ved den jyske vestkyst rammes hyppigt. Det skyldes at Vestkysten har de kraftigste og hyppigste storme med vindretninger mellem Vest og Nord, hvorved vinden har et langt frit løb over åbent hav, så vinden kan bringe vand fra stor afstand ind mod kysten. Vindens effekt i Nordsøen kan erfaringsmæssigt øge vandstanden med op til 5-6 meter under ekstreme forhold. Forhøjet vandstand, hvor vindens bidrag udgør 2-2,5 meter, forekommer nogle få gange hvert år i Vadehavet. Forhøjet vandstand og stormfloder i de indre danske farvande er typisk mindre end ved Vestkysten. I de indre farvande skyldes forhøjet vandstand ikke blot den lokale vind, men også at vinden over Nordsøen eller Østersøen langt fra den forhøjede vandstand presser vand ind gennem de indre danske farvande. En langvarig storm fra vest over Nordsøen kan fx presse vand ind i Kattegat og videre gennem bælterne. Tilsvarende kan en storm fra nordøst over den centrale Østersø presse vand ud gennem bælterne. 7

8 Guide til dilemmaøvelse Hvor alvorlig en stormflod kan blive i Danmark, afhænger ud over vindens styrke og retning også af, om stormfloden kulminerer samtidig med et høj- eller lavvande. Kysten langs Nordsøen påvirkes af tidevandet to gange i døgnet ved passage af tidevandsbølgen fra Syd mod Nord. Forskellen er størst i Vadehavet, hvor tidevandet ved springflod når op på cirka 2 meter. I de indre danske farvande og Østersøen spiller tidevandet kun en lille eller slet ingen rolle. Tidspunktet, hvor vinden når sit maksimum, kan være afgørende for situationens alvor. Hvis stormen topper samtidigt med tidevandet, vil vandet nå højere op, end hvis den topper 6 timer tidligere eller senere ved ebbe. Tidevand og vejrsystemer er uafhængige af hinanden. De fleste stormpassager er ret hurtige, så de ikke når at strække sig over en halv eller hel tidevandsperiode med fuld styrke. Det er altså et spørgsmål om held eller uheld, om vi har flod eller ebbe ved stormens maksimum. Meteorologiske data Man kan holde sig orienteret om vejret på flere forskellige vejrportaler. På fremgår et eventuelt DMI varsel eller DMI risiko på forsiden, ofte ledsaget af en uddybende forklaring. Herunder ses et eksempel fra på et DMI varsel for forhøjet vandstand og orkan. Der ses ligeldes en uddybende varselskommentar: Drilsk stormlavtryk passerer 8

9 Forhøjet vandstand og stormflod Informationer om forhøjetvandstandskybrud og kraftig regn kan også modtages via SMS eller . Tilmelding til SMS tjenesten kan foretages på Tilmelding til -servicen for DMI varsel og DMI risiko foretages per mail til Geodata Geodata betegner al information tilknyttet et geografisk sted, fx landskabets udformning i form af en højdemodel eller infrastruktur i form af bygninger, veje og deslige. Geodata kan skabe overblik over en situation og danne grundlag for et fælles situationsbillede, som kan anvendes direkte i forbindelse med krisehåndtering og efterfølgende som dokumentationsgrundlag for evaluering. Forud for afholdelsen af dilemmaøvelsen bør du udarbejde et eller flere kort, der illustrerer den problemstilling, organisationen vil stå overfor i en situation med forhøjet vandstand. Det kan helt enkelt være kort, der viser den konkrete/potentielle oversvømmelse (fx lavningskort). Det kan også være kort, der ved hjælp af andre data viser, hvordan organisationen vil blive berørt af situationen, (fx kort over kritisk infrastruktur). Sådanne kort kan ydermere bruges til at vurdere, hvordan en situation vil udvikle sig og dermed give mulighed for at sætte ind, ikke kun med en afhjælpende, men også med en forebyggende indsats. Under øvelsen vil det være givtigt at kunne vise deltagerne oversigtskort, der viser den 9

10 Guide til dilemmaøvelse oversvømmelse, som den forhøjede vandstand medfører. Der er i øvelsespræsentationen, slide 22 og 23, indsat korteksempler, som bør erstattes af oversigtskort relevante for din organisation. Landets kommuner har udarbejdet klimatilpasningsplaner, hvori der er udarbejdet oversigtskort, som viser risikoen for oversvømmelser. Disse kort vil kunne bruges som grundlag for øvelsen. Vi foreslår derfor, at du kontakter den relevante kommunale GIS koordinator eller klimatilpasningsmedarbejder og ad den vej tilvejebringer relevante kort. Alternativt har mange forsyningsselskaber også mulighed for at danne sådanne kort. Supplerende information kan indsamles fra: Klimatilpasningsportalen: Her kan du hente generel information om den fremtidige klimapåvirkning. Du kan læse om, hvordan klimaet forventes at udvikles sig i Danmark. Portalen indeholder flere interaktive værktøjer, hvor du har mulighed for at se udbredelsen af oversvømmelse fra havet, få information om højvandsstatistik og aktuelle nedbørmålinger samt statistikker for nedbør. Værktøjerne danner grundlag for kommunernes klimatilpasningsplaner. Kommunernes klimatilpasningsplaner: Her finder du desuden relevante links til kommunale sektorplaner. Kortløsning til brug for udarbejdelse af klimatilpasningsplaner: Her kan du udarbejde kort, der blandt andet kan vise vanddybden ved en forhøjet vandstand. Kortforsyningens download: Her kan du se de data, der har dannet grundlaget for kommunernes klimatilpasningsplaner. Download af relevante kort vil typisk kræve hjælp fra en kommunal GIS koordinator eller klimatilpasningsmedarbejder Geodatastyrelsens kortviser: Her finder du en kortviser, hvor du kan vælge imellem forskellige korttemaer og f.eks. illustrere en given havstigning. Kortviseren har nogle geografiske søgefunktioner, nogle værktøjer til at måle afstande og arealer samt vise højde og position. Kortviseren giver mulighed for at lave enkle skitsetegninger og udskrive i et valgt målforhold. 10

11 Forhøjet vandstand og stormflod Facilitator Som facilitator er det din opgave at sikre, at øvelsen forløber som planlagt. Det er vigtigt, at du styrer øvelsen efter en tidsplan, så deltagerne når gennem alle øvelsens elementer. Hvis tidsplanen skrider, er det oftest evalueringen, som ikke gennemføres helt eller måske endda udelades, hvilket ikke er formålstjenligt. Følgende kan bidrage til at tidsplanen overholdes: forbered gennemførelsen af øvelsen grundigt og læs de publikationer, der er foreslået i litteraturlisten øv timingen af slides og sørg for, at du ikke bruger længere tid end planlagt på fx at introducere hændelserne styr talerækken under øvelsen bed deltagerne om at parkere længerevarende diskussioner eller emner, der ligger uden for øvelsens formål og mål. De kan tages op til slut i øvelsen, hvis der er tid eller de kan tages op på et særskilt møde efter øvelsen spørgsmål og blindgyder (situationer, hvor deltagerne ikke kan komme videre i diskussionen grundet forhold, der skal undersøges nærmere) skal noteres og tages op under evalueringen af øvelsen Vær opmærksom på, at du som facilitator bør fastholde alle centrale pointer fra diskussionerne på en tavle eller flip-over sammen med log-førerens noter skal disse pointer anvendes i den afsluttende evaluering. 11

12 Guide til dilemmaøvelse Som facilitator har du en afgørende rolle, når deltagernes drøfter, hvordan de vil håndtere de hændelser, som beskrives i de to dilemmaøvelser. Dilemmaerne opstår, når du som facilitator sætter spørgsmålstegn ved deltagernes forslag til, hvad de vil gøre hvorledes de vil disponere. Du bør derfor bede deltagerne begrunde deres ideer og valg. Du kan spørge hvorfor? eller hvordan?. Du kan spørge, om der gives alternative valgmuligheder og løsninger. Og du bør løbende bede deltagerne overveje, hvordan deres forslag til valg og dispositioner påvirker de øvrige deltageres muligheder for at disponere. Du skal altså gennem øvelserne vedholdende tilskynde deltagerne til nysgerrigt og kritisk at overveje deres forskellige handlemuligheder og konsekvenserne heraf. Power point præsentationen Power point præsentationen er bl.a. lavet på baggrund af de publikationer, som er anført ovenfor i afsnittet litteratur. Efter at have læst publikationerne vil du derfor være klædt godt på til at planlægge, gennemføre og evaluere øvelsen (både som oplægsholder om emnet og som facilitator af selve øvelsen). Når du afspiller dias-showet skal du anvende piletasten [ ] eller museklik. Der er indlagt animationer i de enkelte slides, således at tekstfelter, videoer, billeder og animationer kommer successivt til syne, når du klikker på piletasten [ ] eller musen. Du skal bruge musen for at aktivere videoen i præsentationens slide 9. Nedenfor er angivet supplerende kommentarer til dele af præsentationen. Optakt Optakten har til formål at sætte scenen, for de efterfølgende øvelser. Optakten skal derfor præsentere de medvirkende i øvelsen for hinanden, klarlægge øvelsens spilleregler og formål, samt give deltagerne en forståelse for, hvordan en nuklear ulykke kan påvirke organisationen. Endelig skal optakten skabe klarhed over, hvilken beredskabsorganisation deltagerne repræsenterer. Slide 11 handler om organisationens eksisterende beredskabsplaner. Spørgsmålene i dette slide har til formål at skabe klarhed over, hvilke planer og ressourcer organisationen råder over generelt, og hvilke specifikke planer og ressourcer organisationen har i forhold til at håndtere forhøjet vandstand og stormflod. 12

13 Forhøjet vandstand og stormflod Spørgsmålene kan eventuelt suppleres med disse spørgsmål: Er forhøjet vandstand og stormflod en del af organisationens risikobillede? Har organisationen beredskabsplaner der kan anvendes i forbindelse med forhøjet vandstand og stormflod? Har organisationen en klimatilpasningsplan, som kan anvendes i forbindelse med forhøjet vandstand og stormflod? Hvilke planer råder organisationen over? Er planerne anvendelige i forbindelse med forhøjet vandstand og stormflod? Har organisationen tidligere oplevet forhøjet vandstand og stormflod, der har krævet krisehåndtering? Hvilke hændelser? Har lignende organisationer eller samarbejdspartnere været ramt af forhøjet vandstand og stormflod? Hvilke forpligtelser har jeres organisation i forbindelse med forhøjet vandstand og stormflod? Hvordan påvirkes organisationens drift af forhøjet vandstand og stormflod? Hvilke af organisationens serviceydelser kan blive påvirket, såfremt jeres organisation rammes af forhøjet vandstand og stormflod? Har organisationen særlige kritiske opgaver eller funktioner, som skal videreføres og fungere til hver en tid også under kortere eller længerevarende kriser? Har organisationen en oversigt over de kritiske funktioner samt nøglemedarbejdere, infrastruktur, ressourcer? Har organisationen en plan for, hvordan det sikres, at de kritiske funktioner varetages, herunder hvis det opstår behov for ændring i ledelse eller organisationsstruktur? 13

14 Guide til dilemmaøvelse Dilemma #1 Den første dilemmaøvelse angår krisehåndteringens to første kerneopgaver: aktivering og drift af krisestab samt informationshåndtering. Spørgsmålene på slide 15 kan suppleres med disse spørgsmål: Har I behov for i jeres organisation at overveje særlige tiltag på baggrund af varslet om den forhøjede vandstand, fx organisatoriske ændringer eller driftsomlægninger? Hvad gør I nu og her? Hvad kan I få behov for at gøre på længere sigt? Hvordan vil medarbejdere og samarbejdspartnere reagere? Spørgsmålene på slide 16 og 17 er formuleret med direkte henvisning til krisestyringens to første kerneopgaver: kerneopgave 1, aktivering og drift af krisestab, og kerneopgave 2, informationshåndtering. Dilemma #2 Den anden dilemmaøvelse er en skærpelse af scenariet i den første øvelse. Det er derfor relevant at stille de samme spørgsmål som i slide 15. Samtidig undersøger dette dilemma muligheden af at inddrage geodata i organisationens krisestyring. Det er af stor værdi, at du tilvejebringer relevante kort, som viser effekten af prognosen for den forhøjede vandstand og oversvømmelse, og som desuden udpeger relevante lokaliteter, infrastruktur mv. Disse kort indsættes som erstatning for eksemplerne i slide 22 og 23. Spørgsmålene på slide 24 kan suppleres med disse spørgsmål: Hvad gør I nu og her? Hvad kan I få behov for at gøre på længere sigt? Hvordan vil medarbejdere og samarbejdspartnere reagere? Den anden dilemmaøvelse angår imidlertid også krisehåndteringens tredje og fjerde kerneopgave: koordinering af handlinger og ressourcer samt krisekommunikation. Spørgsmålene på slide 23 og 24 er formuleret med direkte henvisning til kerneopgave 3, koordinering af handlinger og ressourcer, og kerneopgave 4, krisekommunikation. Evaluering Evalueringen af øvelsen bør have et konstruktivt og fremadrettet sigte; den har til formål at sætte fokus på den læring, som øvelsen har afstedkommet undervejs, og den læring og udvikling af praksis, som øvelsen kan afstedkomme efterfølgende. 14

15 Forhøjet vandstand og stormflod Under evalueringen skal deltagerne gives mulighed for at sætte ord på de iagttagelser, overvejelser og erfaringer, som de har gjort under øvelsen. De skal gives mulighed for at fremkomme med deres vurderinger, idéer og anbefalinger. Deltagerne bør i forbindelse med evalueringen have mulighed for at støtte sig til de notater, som log-føreren har gjort under øvelsen, ligesom evalueringen også bør komme omkring de pointer, der undervejs er blevet skrevet på tavle eller flip over. Evalueringen kan med fordel gribe tilbage til øvelsens formål; øvelsens formål kan omformuleres til spørgsmål, der kan danne grundlag for deltagernes evaluering: Hvilken indvirkning kan forhøjet vandstand og stormflod have på organisationens drift og opgavevaretagelse? Er organisationens nuværende beredskabsplaner anvendelige i forbindelse med forhøjet vandstand og stormflod? Hvilke roller og hvilket ansvar har organisationen i forbindelse med håndteringen af en situation med forhøjet vandstand og stormflod? Øvelsen bør ikke kun generere læring for øvelsens deltagere; evalueringen af øvelsen bør lede til fælles overvejelser over, hvorledes erfaringerne fra øvelsen skal indarbejdes i organisationens beredskab. Der bør udpeges ansvarlige for opfølgningen på de enkelte læringspunkter ligesom rammerne for den opfølgende proces bør overvejes. I den forbindelse kan det være nødvendigt at foretage en prioritering af læringspunkterne, ligesom det kan være nødvendigt at overveje hvilke barrierer, der kan være forbundet med den opfølgende proces. Endelig bør evalueringen også give plads til, at deltagerne kan give udtryk for, hvad de synes om øvelsen som øvelse. Denne feedback er du meget velkommen til at dele med os via mail, som sendes til God fornøjelse med øvelsen! 15

16 Guide til dilemmaøvelse Bilag 1 Skabelon til invitation <indsæt modtagers navn> <indsæt modtagers adresse> <indsæt modtagers adresse> <indsæt dato> <indsæt eget brevhoved> <indsæt dato for øvelsen> <indsæt tidsrum> <indsæt sted> Du inviteres hermed til at deltage i en dilemmaøvelse, der handler om forhøjet vandstand og stormflod. Øvelsen undersøger <indsæt organisationens navn>s evne til at håndtere kriser, der opstår som følge af forhøjet vandstand og stormflod. Målet med øvelsen er at udvikle <indsæt organisationens navn>s beredskab ved at øge forståelsen for, hvilke af <indsæt organisationens navn>s opgaver og processer, der påvirkes af forhøjet vandstand og stormflod. En dilemmaøvelse kaldes også for en diskussionsøvelse, da den gennem konstruktive drøftelser og overvejelser undersøger procedurer, ansvar, roller og opgaver med afsæt i eksisterende beredskabsplaner og underliggende delplaner. Jeg ser frem til at se dig til øvelsen. Med venlig hilsen <indsæt facilitators navn> <indsæt facilitators adresse> <indsæt facilitators telefon> <indsæt facilitators mail> 16

17 Forhøjet vandstand og stormflod 17

18 Guide til dilemmaøvelse 18

Guide til dilemmaøvelse

Guide til dilemmaøvelse Nuklear ulykke Guide til dilemmaøvelse 1 Guide til dilemmaøvelse Indledning En dilemmaøvelse har til formål at undersøge opgaver, roller og ansvar i forbindelse med håndteringen af ekstraordinære hændelser.

Læs mere

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse s guide til cyberdilemmaøvelse Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i samarbejde med Center for Cybersikkerhed Guide til dilemmaøvelse Cybersikkerhed Velkommen til Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser. Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring

Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser. Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring Agenda Udvikling af KRISØV 2015 Nuklear dilemmaøvelse klar

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 - evalueringsproces, konklusioner og implementering af læringspunkter Øvelsesseminar den 11. maj 2011 Sigrid Paulsen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Yann Arthus-Bertrand / Altitude Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Dagens program Bag om FN s klimapanel Observerede ændringer i klimasystemet

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Jørgen Bierrings Forsvar og Beredskab Kort & Matrikelstyrelsen

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Jørgen Bierrings Forsvar og Beredskab Kort & Matrikelstyrelsen Geodata-samarbejde i Beredskabet Jørgen Bierrings Forsvar og Beredskab Kort & Matrikelstyrelsen Sker Når der sker en ulykke en ulykke, i Danmark, går en er lang det række beredskabets myndigheder opgave

Læs mere

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INSTRUKS FOR INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM Indretning af krisestyringsrum Udarbejdet 30.oktober 2017 At sikre tilgængelighed af nødvendigt udstyr for iværksættelse af hurtig

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK..

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK.. I Køge Kommune varetages beredskabet af Brand & Redning, som udover at assistere ved ekstreme klimahændelser også varetager brandslukning og redningsopgaver, som navnet antyder. Dette notat har til formål

Læs mere

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Agenda Nationalt risikobillede Uforudsigelighed Håndtering

Læs mere

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper)

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) HVORFOR SKAL VI ARBEJDE MED SIKKERHED? Diskuter med sidemanden Diskuter kort med din sidemand, hvorfor sikkerhed er vigtig for DIT arrangement

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999

Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999 Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999 Bidrag til Vejret 2000 nr. 1 af Jacob Woge Nielsen og Mads Hvid Nielsen DMI/VO Indledning. Under orkanen den 3. december 1999 blev Vadehavet ramt

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser?

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Hvilke klimarelaterede udfordringer er de største for jeres kommuner? - Lavtliggende grunde

Læs mere

KRISØV2011. Planlægning, gennemførelse og evaluering

KRISØV2011. Planlægning, gennemførelse og evaluering KRISØV2011 Planlægning, gennemførelse og evaluering Indhold Om KRISØV 2011 Øvelsestekniske observationer og overvejelser Planlægning Gennemførelse Evaluering Side 2 Om KRISØV 2011 Formål og fokus KRISØV

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Juni 2016 Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Procedure og handlinger i Usserød Å Samarbejdet før, under og efter en oversvømmelse 1 Indledning og baggrund... 2 1.1 Formålet med en

Læs mere

Havvand på land. Klimaportalens værktøj til screening af konsekvenser af havstigning. Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk

Havvand på land. Klimaportalens værktøj til screening af konsekvenser af havstigning. Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk Havvand på land Klimaportalens værktøj til screening af konsekvenser af havstigning Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk 1 Hvad kommer jeg ind på Hvad er egentlig problemet Hvordan kan kommuner forberede

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Stormfloder og Stormflodsvarsling

Stormfloder og Stormflodsvarsling Stormfloder og Stormflodsvarsling Stormflod Stormflodsvarsling Stormflodsberedskab Måling af vandstand Historiske stormfloder Flere stormfloder fremover? En stormflod er et højvande i forbindelse med et

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

National øvelsesvejledning

National øvelsesvejledning National øvelsesvejledning 1 National øvelsesvejledning Indholdsfortegnelse National øvelsesvejledning 1. Introduktion 3 1.1. Øvelsestyper 4 2. Øvelsens opdrag 9 3. Organisering af øvelsen 12 4. Planlægning

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter Vejledning Revideret 2008 Formål og udbytte af ROS60 ROS 60 er en gruppeøvelse, som enkelt og hurtigt introducerer de centrale begreber i

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Beredskab i en uforudsigelig verden

Beredskab i en uforudsigelig verden Beredskab i en uforudsigelig verden Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsplaner Evalueringer Planlægningsgrundlag Ledelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Praktiske værktøjer til

Praktiske værktøjer til Praktiske værktøjer til At forberede det konstruktive møde At lede mødet situationsbestemt At arbejde med forståelige dagsordener, der gør det muligt at være aktiv mødedeltager At være klædt på til at

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 1. Indledning Du sidder nu med vejledningen til den Power-Point-præsentation, som Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Udvikling. samtale. Samarbejde. Sparring. Fokus. Kompetencer. Fælles mål. gruppe-/teamudviklingssamtaler. Faglighed. Koordinering.

Udvikling. samtale. Samarbejde. Sparring. Fokus. Kompetencer. Fælles mål. gruppe-/teamudviklingssamtaler. Faglighed. Koordinering. samtale Dialog Opgaveløsning Trivsel GRUS TUS Uddannelse Inspiration AU Sparring Samarbejde Fælles kerneopgave Fælles mål Tillid Udvikling Fokus Koordinering Faglighed Kompetencer Inspirationsmateriale

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Henrik Steen Andersen

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Henrik Steen Andersen Geodata-samarbejde i Beredskabet Henrik Steen Andersen Kort & Matrikelstyrelsen Sker Når der sker en ulykke en ulykke, i Danmark, går en er lang det række beredskabets myndigheder opgave i gang at med

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

Beredskabsstyrelsen Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. cbk@brs.dk www.brs.dk 2 Indledning Formålet med Konsekvensanalyse er at give organisationer

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere