Referat af generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 20. maj 1989.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 20. maj 1989."

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 20. maj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kasserens beretning 4. Udvalgsberetninger 5. Beretning fra arbejdsgruppe nedsat på ekstraordinær generalforsamling d. 4. april Beretning fra arbejdsgruppe vedrørende etablering af tidsskrift 7. Fastsættelse af kontingent 8. Behandling af foreliggende forslag 9. Valg af formand 10. Valg af bestyrelse 11. Valg af revisorer 12. Evt. ad. 1 Valg af dirigent Lisbeth Knudsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. ad. 2 Formandens beretning Formanden uddybede som skriftlige beretning med omtale af et oplæg om Sociologforeningen og fremtidens grunduddannelse i Sociologi samt et oplæg og forslag til udarbejdelse af en hvidbog om sociologien. Begge oplæg blev omdelt på mødet. Formanden opsummerede foreningsåret som begivenhedsrigt, endog til tider stormombrust. Med bl.a. de omtalte oplæg var der taget hul på et kreativt arbejde, som indeholder perspektiver for såvel foreningen som for sociologiens udvikling. De projekter, der tænkes søsat, har netop til formål at synliggøre dansk sociologi. Formanden pointerede dog, at dette forudsætter, at mange vil være aktive i processen med at profilere dansk sociologio, og det forventes derfor, at mange melder sig som aktivt udførende på forskellige arbejdsopgaver. Formanden afsluttede sin mundtlige beretning med, på bestyrelsens vegne, at takke de folk uden for bestyrelsen, som i det forløbne år havde ydet et stort arbejde i forbindelse med forskellige foreningskativiteteter. Bemærkninger til beretningen: Peter Gundelach beklagede, at han som formand i en del af foreningsåret ikke havde set beretningen, inden den blev trykt. Tilføjede desuden, at han i forbindelse med voldgiftssagen havde fungeret som faglig bedømmer for Djøf s advokat vedrørende spørgsmålet om faglig forskel på det eksisterende Sociologiske Institut og et nyt. ad. 3 Kassererens beretning

2 Kassereren redegjorde for foreningens økonomi ved bl.a. at fortælle, at foreningen var sluppet af med sin gæld og i stedet sluttede foreningsåret med et lille overskud. Trods det at arbejdet med hvervepjecen har ligget stille, er der dog kommet en del ny medlemmer. Der har dog også været en vis afgang. Fortegnelse over medlemmerne vil snarest blive realiseret fastslog kasseren. Kontingentet blev foreslået uændret, dog afhængig af om der tages beslutning om etablering af et sociologisk tidsskrift. Revisorerne havde ingen bemærkninger udover de anførte i den vedlagte revisorudtalelse vedrørende regnskab for Dansk Sociologforening (bilag 1). Dorte Gannick ønskede oplysninger om nettotilgang/afgang samt størrelsen af organisationsprocenten blandt samtlige sociologer/kultursociologer. Mente det var nødvendigt at fremskynde hvervekampagnen. Kasseren mente, der var tale om en nettotilgang på 5-6 personer. Foreningen har 270 medlemmer incl. Sociologer, kultursociologer, studerende og andre med et sociologisk hjerte. Organisationsprocenten blev sjusset til 25-30%. Konklusionen blev, at der skal gøres noget ved hvervekampagnen, så organisationsprocenten stiger. Indmeldelsesblanketter lægges ind i SociologNyt fremover. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. ad. 4. Udvalgsberetninger - Efteruddannelsesudvalget v. Margit Lotz Udvalget blev nedsat på generalforsamlingen i 1988 og har bestået af Vilmer Andersen, Kaj Kamemr Madsen og Margit Lotz. Hensigten var dels at få etableret efteruddannelseskurser, som samlede op på administrativt ansatte, der ikke har mulighed for at følge forskningen på tæt hold. Dels kurser som behandlede arbejdsmetoder og redskaber. Udvalget havde haft kontakt til DJØFs Efteruddannelse, som havde været positiv over for forslagene. Det var der kommet to kurser i Djøf regi ud af. Et kursus om 90 ernes arbejdsmarkedspolitik. Kurset afholdes 7. november 1989 og vil komme til at koste kr Det blev fra forsamlingen bemærket, at der ikke var kvindelige oplægsholdere på kurset. Det andet kursus skulle dreje sig om spørgeskemadesign. Dette vil blive markedsført i Djøfs efterårskatalog. Margit gjorde herefter opmærksom på, at alle har mulighed for at komme med forslag til efteruddannelseskurser ved at rette henvendelse til Djøf efteruddannelse. Der blev bl.a. fremført et ønske om kursus i kvalitative problemer i kvantitative metoder m.h.p. at fange de kritiske aspekter i de empiriske undersøgelser.

3 Vilmer Andersen fremførte, at udvalget nu var kommet frem til etablering af konkrete kurser, men at det oprindelige kommissorium for udvalget også var at udarbejde et oplæg om efteruddannelsespolitik i foreningen m.h.p. vedligeholdelse og udvikling af sociologers kvalifikationer. Dette arbejde bør stadig fortsættes. Dorte Gannick opfordrede til, at man lægger et andet ambitionsniveau for efteruddannelseskurser, og at sociologer selv planlægger og afholder kurserne. Det ville have økonomiske og faglige fordele. ad. 5. Beretning fra arbejdsgruppe nedsat på ekstraordinær generalforsamling d. 4. april 1989 Arbejdsgruppen bestod af: Lis Adamsen, Jens Tonboe, Helge Hvid, Kaj Kammer Madsen, Karin Mathiessen, Nils Mortensen, Lise Drewes Nielsen, Ninna Nyberg Sørensen, Kurt Aagaard Nielsen. Kurt Aagaard Nielsen fremlagde på arbejdsgruppens vegne et oplæg om sociologforeningen og fremtidens grunduddannelse i sociologi. Hensigten med udarbejdelsen af oplægget var at bringe foreningen ud af handlingslammelse. Kurt fortalte, at oplægget lægger op til, at man arbejder hen imod en svensk/norsk model for sociologuddannelsen med uddannelsen ved flere universiteter. Foreningen bør arbejde for, at der etableres mindst to sociologiske institutter. Sociologien som grunduddannelse skal forstås som en videnskabelig disciplin, der påvirkes af og påvirker andre videnskabelige discipliner. Sociologforeningen bør arbejde på, at der hurtigt etableres en sociologisk grunduddannelse i såcel København som i Jylland. Opbygningen bør dog starte i København, ikke mindst af hensyn til de to hele hold 2. delsstuderende ved KU. Foreningen bør således være udefarende, for at der tillige etableres en jysk sociologisk grunduddannelse og ikke blot nøjes med at støtte de initiativer omkring København, der måtte komme. Sociologforeningen bør ikke spille med på politiske styringsprincipper, som betyder, at man bliver spillet ud mod hinanden. Kurt afsluttede den summariske gennemgang af gruppens oplæg med at fortælle, at kredsen omkring Sociologisk Institut arbejder på at få afholdt en offentlig høring. Foreslog, at foreningen gik ind i dette arbejde. Ninna N. Sørensen tilføjede, at det udarbejdede oplæg var at opfatte som et minimumsgrundlag for foreningen og dens bestyrelse. Lise Drewes påpegede, at hvis Bertel alligevel ikke har tænkt sig at gøre noget i sagen, giver det god lejlighed til at arbejde grundigt med foreningens politik på området. Kaj Kammer Madsen mente, at der bør være to udløbere af oplægget, dels en hvidbog, dels et forslag til en sociologisk grunduddannelse. Peter Gundelach refererede til en udtalelse fra Nils Mortensen (som var fraværende p.g.a. sygdom) om, at der skulle ske noget hurtigt, og at oplægget skulle være mere politikorienteret. Spørgsmålet om oplæggets status blev herefter rejst, hvortil Kaj Kammer Madsen svarede, at oplægget er udtryk for det, som arbejdsgruppen hidtil var nået frem til. Kurt Aagaard tilføjede, at formålet havde været at klinke de skår, der måtte være opstået. Jan Kirstein opfordrede til en opblødning af oplægget, så man i første omgang siger sociologi flere steder end blot to.

4 Ole Berthelsen mente, at lokaliseringsspørgsmålet kom i anden række. En indholdsmæssig etablering af en egentlig grunduddannelse er det vigtigste. Karl Nørregaard mente, at det primære må være, at der etableres en grunduddannelse, og at papiret var at betragte som et diskussionsoplæg og input til den kommende bestyrelse. Kursten Worm fremførte det synspunkt, at der på alle højere læreanstalter bør udbydes sociologi og samtidigt arbejdes på etablering af en grunduddannelse. Kurt Aagaard mente, det var vigtigt at tænke i efter-haarder-baner. Sagen er ganske enkelt lammet på nuværende tidspunkt. Dorte Gannick fremførte, at bestyrelsen må så fleksibelt over for en placering afhængigt af de politiske muligheder. Foreningen må arbejde for at der som minimum etableres et sociologisk institut men helst flere. Lokaliseringen må afhænge af de aktuelle muligheder. Mogens mente, at foreningen primært skal spille en fagintern rolle og ikke en institutionspolitisk rolle. Peter Abrahamson påpegede, at det handler om at skabe en sociologisk identitet, og at sociologforeningen er den eneste, der kan komme med kvalificerede input til sagen. Søren Carlsen tilkendegav, at hvis foreningen i dag ikke siger København, så støtter man ikke Djøf i sine bestræbelser på at føre voldgiftskendelsen. Desuden legitimerer man ministeren. Han mente også, at det er for dårligt, hvis foreningen ikke støtter de ca. 270 studerende i at blive færdige med at tage udgangspunkt i København. Mikael sagde, at foreningen røvrender de studerende, hvis man ikke tager afstand fra den førte uddannelsespolitik. Jon Sundbo mente, at foreningen først og fremmest skal koncentrere sig om det faglige indhold. Sociologer og foreningen har et imageproblem, hvorfor kræfterne bør koncentreres om hvidbogen Lise Drewes fremførte, at man lige så godt kan opgive at lægge strategi efter, hvad DVU måtte mene. Det har man forsøgt nu i 15 år, og det preller af på DVU, hvor sagen er præget af total irrationalitet. Foreningen bør sige KU, fordi der er vigtige principper i sagen. Del og herskpolitikken fortsætter og kommer andre steder. Lad de forskellige overvejelser om sociologiske indholdsmæssige prioritering komme konstruktivt frem til udvikling af nogle faglige diskussioner i foreningen. Lis Adamsen mente, det er vigtigt at betone det generelt universitetspolitiske i sociologisagen. Kaj Kamemr Madsen bad generalforsamlingen tage stilling til, at den skal komme med en pressemeddelelse, som tager afstand fra den førte uddannelses-/universitetspolitik. Kurt Aagaard spurgte, om der i foreningen var interesse for at deltage i planlægningen af en høring med DVU, KU s ledelse, DJØF/DM, evt. repræsentanter fra det internationale udvalg.

5 Følgende blev opsummeret på den langvarige diskussion: Generalforsamlingen er enig om at: - 1. Bestyrelsen giver mandat til at forholde sig kritisk til det, der er sket på Københavns Universitet - 2. Bestyrelsen må gå med ind i planlægningen af høring Foreningen bør gå aktivt ind i argumentationen for, at der skal være en sociologisk grunduddannelse i Danmark. Der blev herefter rejst afstemningsforslag med flg. Ordlyd: Skal denne forsamling tage stilling til lokaliseringsspørgsmålet i dag? Til dette stemte: 13 for 17 imod 7 undlod at stemme. Bestyrelsen blev foreslået at tage lokaliseringsspørgsmålet op på et temamøde efter Høringen. Herefter udspandt sig en diskussion af de uddelte oplæg om Hvidbog Helge Hvid forklarede, at forslaget har til hensigt at give sociologien og dens bærere en identitet. At Hvidbogen skal være resultat af en proces, hvor mange har været involveret. Kunne f.eks. bruges over for offentligheden generelt og i undervisningssammenhænge specielt. Mogens mente, det var vigtigt at afgrænse formålet. Formålet bør primært være at synliggøre sociologien, hvorfor det er vigtigst at koncentrere sig om at øge forståelsen af sociologien og dens funktion i offentligheden. Kurt Aagaard advarede mod en fremstilling, som harmoniserer de kolossale kontroverser, der har været, og som sociologien har levet af. Helge Hvid mente ikke, at Hvidbogen skal være en bog, som fremstiller uenigheder i sociologien. Det er en formidlingsopgave, ikke et forskningsprojekt, der er tale om. Helge Hvid efterlyste derefter personer, som ville gå med ind i planlægningen af ideseminar(er), hvor gerne mange sociologer med forskellige erfaringer bruger en eller to aftenener til at diskutere, hvad hvidbogen mere præcist skal indeholde. Følgende meldte sig til en sådan støttegruppe: Jan Kirstein, Tone Broch, Lisbeth Egsmose, Helge Hvid. ad 6. Beretning fra arbejdsgruppe vedrørende etablering af tidsskrift. Peter Abrahamson og Ninna Nyberg Sørensen fremlagde udkast til oplæg om etablering af et dansk sociologisk tidsskrift (trykt i SociologNyt nr. 111, 1989). Formål, målgruppe, blev herefter diskuteret i forsamlingen, hvor bl.a. Mogens foreslog, at man amler artikler til 3-4 temanumre. Han påpegede desuden, at hvis man skal ud i et rimeligt oplag,

6 skal man bredere ud end til blot sociologer og kultursociologer. Det er vigtigt, at tidsskriftet præsenterer sociologiske problemstillinger. Kurt Aagaard mente ikke, at tidsskritet i sin indholdsmæssige vægtning må fortie sociologiens internationale krise og modsætninger. Dette bør tværtimod være kernen i tidsskriftsprojektet. Økonomien omkring etablering og drift af et tidsskrift blev herefter diskuteret. Konklusionen blev, at der i forsamlingen var en positiv stemning for at arbejde videre med ideen samt undersøge økonomien nærmere. Bestyrelsen havde fundet frem til nogle personer, som er villige til at indgå i en redaktion. Med hensyn til redaktionskomiteen er det bestyrelsens hensigt at besætte den så bredt som muligt i forhold til jobfunktioner/ansættelsessteder. Der var enighed om, at den foreslåede redaktion bestående af Vilmer Andersen, Lisbeth Knudsen, Heine Andersen og Birthe Bech Jørgensen samt bestyrelsen plus Peter og Ninna arbejder videre med ideen og forberedelsen af et oplæg til et medlemsmøde om tidsskriftet tidligt i efteråret. ad 7. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstillede, at kontingentet forbliver uændret. Kontingentet tages op igen i forbindelse med beslutning om realisering af tidsskrift. ad 8. Behandling af foreliggende forslag Intet hertil ad 9. Valg af formand Helge Hvid var eneste kandidat og blev enstemmigt valg. ad 10. Valg af bestyrelse Følgende blev valgt til bestyrelsen: Leopold Galicki, Gert Schmidt, Susanne Kuehn, Ninna Nyberg Sørensen, Karl Nørregaard, Anne Bruvik-Hansen. Det blev overladt til bestyrelsen at supplere op. Referenter: Anne Bruvik-Hansen Susanne Kuehn

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere