RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af , s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s."

Transkript

1 2001L0112 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (EFT L 10 af , s. 58) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Rådets forordning (EF) nr. 1182/2007 af 26. september 2007 L M2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. L december 2008 M3 Kommissionen direktiv 2009/106/EF af 14. august 2009 L M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/12/EU af 19. april 2012 L

2 2001L0112 DA B RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra følgende betragtninger: (1) Visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet bør forenkles med det formål alene at tage hensyn til de væsentlige krav, som de produkter, de pågældende direktiver omfatter, skal opfylde for at kunne bevæge sig frit i det indre marked, i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 11. og 12. december 1992 i Edinburgh, bekræftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 10. og 11. december 1993 i Bruxelles. (2) Formålet med Rådets direktiv 93/77/EØF af 21. september 1993 om frugtsaft og visse lignende produkter ( 4 ) var at kodificere direktiv 75/726/EØF ( 5 ) om samme emne. (3) Begrundelsen for direktiv 75/726/EØF og 93/77/EØF var, at forskelle mellem de nationale lovgivninger om frugtsaft og nektar til konsum kunne skabe ulige konkurrencevilkår med mulig vildledning af forbrugerne til følge og dermed kunne have direkte indvirkning på fællesmarkedets oprettelse og funktion. (4) Nævnte direktiver indeholdt derfor fælles regler for produkternes sammensætning, anvendelse af forbeholdte betegnelser, fabrikationsspecifikationer og mærkning for at sikre produkternes frie bevægelighed inden for Fællesskabet. (5) For at skabe større klarhed bør direktiv 93/77/EØF omarbejdes, så bestemmelserne om fremstilling af og betingelserne for markedsføring af frugtsaft og visse lignende produkter bliver mere tilgængelige. (6) Direktiv 93/77/EØF bør endvidere tilpasses den almindelige fællesskabslovgivning om levnedsmidler, navnlig bestemmelserne om mærkning, farvestoffer, sødestoffer og andre tilladte tilsætningsstoffer. ( 1 ) EFT C 231 af , s. 14. ( 2 ) EFT C 279 af , s. 92. ( 3 ) EFT C 56 af , s. 20. ( 4 ) EFT L 244 af , s. 23. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af ( 5 ) EFT L 311 af , s. 40.

3 2001L0112 DA B (7) Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler ( 1 ), særlig artikel 7, stk. 2 og 5, bør anvendes på visse betingelser. Det bør klart angives, om et produkt er en blanding af frugtsaft og frugtsaft fremstillet af koncentrat, og, for frugtnektars vedkommende, om det helt eller delvis er fremstillet af et koncentreret produkt; mærkningens ingrediensliste skal indeholde navnene på både de frugtsafter og de frugtsafter fremstillet af koncentrat, der er anvendt. (8) Med forbehold af Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler ( 2 ) er tilsætning af vitaminer til de i dette direktiv definerede produkter tilladt i visse medlemsstater. Det er dog ikke hensigten at udvide denne mulighed til at gælde for hele Fællesskabet. Medlemsstaterne kan derfor frit tillade eller forbyde tilsætning af vitaminer og mineraler som en del af fremstillingsprocessen; men under alle omstændigheder bør princippet om produkternes frie bevægelighed inden for Fællesskabet iagttages i overensstemmelse med de regler og principper, der er fastlagt i traktaten. (9) I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 5 kan målet om at fastlægge fælles definitioner og regler for de pågældende produkter og bringe bestemmelserne på linje med den almindelige fællesskabslovgivning om levnedsmidler ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af direktivets karakter bedre gennemføres på fællesskabsplan; dette direktiv er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at nå nævnte mål. (10) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 3 ). (11) For at undgå, at der opstår nye hindringer for de frie varebevægelser, bør medlemsstaterne undlade at vedtage nationale bestemmelser for de pågældende produkter, som ikke er hjemlet i dette direktiv UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Dette direktiv gælder for de i bilag I definerede produkter. ( 1 ) EFT L 109 af , s. 29. ( 2 ) EFT L 276 af , s. 40. ( 3 ) EFT L 184 af , s. 23.

4 2001L0112 DA De i bilag I definerede produkter er underlagt bestemmelser i EU-retten, der gælder for fødevarer, såsom Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed ( 1 ), medmindre andet er bestemt i dette direktiv. B Artikel 3 Direktiv 2000/13/EF finder anvendelse på de i bilag I definerede produkter på følgende betingelser: 1) a) Varebetegnelserne i bilag I er forbeholdt de deri nævnte produkter og skal i handelen benyttes som betegnelse for dem, jf. dog litra b). b) Som et alternativ til de i litra a) nævnte varebetegnelser findes der i bilag III en liste over særlige betegnelser. Disse betegnelser kan anvendes på det sprog og på de betingelser, der er fastsat i bilag III. 2) Når et produkt er fremstillet af en enkelt frugtsort, angives navnet på denne frugt i stedet for ordet»frugt«. 3) Når et produkt er fremstillet af to eller flere frugtarter, består varebetegnelsen af angivelse af de anvendte frugter i aftagende størrelsesorden efter mængden af frugtsaft eller frugtpuré, jf. ingredienslisten, dog ikke når der er anvendt citronsaft og/eller limesaft på de i bilag I, del II, punkt 2, anførte betingelser. Når et produkt er fremstillet af tre eller flere frugtarter, kan angivelsen af de anvendte frugter dog erstattes med angivelsen»flere frugter«eller en tilsvarende angivelse eller med antallet af anvendte frugtarter. B 5) Restituering til oprindelig tilstand af de i bilag I, del I, definerede produkter ved hjælp af de hertil strengt nødvendige stoffer medfører ikke forpligtelse til at angive de dertil anvendte ingredienser i mærkningen. Mærkningen skal oplyse, om der til frugtsaft er tilsat ekstra frugtpulp eller celler, jf. bilag II. ( 1 ) EFT L 31 af , s. 1.

5 2001L0112 DA B 6) Med forbehold af artikel 7, stk. 2 og 5, i direktiv 2000/13/EF skal mærkningen for blandinger af frugtsaft og frugtsaft fremstillet af koncentrat og for frugtnektar, som helt eller delvis er fremstillet af et eller flere koncentrerede produkter, i givet fald indeholde angivelsen M3»fra koncentrat«eller M3»delvis fra koncentrat«. Denne angivelse skal anbringes i umiddelbar nærhed af varebetegnelsen, være iøjnefaldende og med klart synlige bogstaver. 7) Når der er tale om frugtnektar, skal mærkningen angive mindsteindholdet af frugtsaft, frugtpuré eller en blanding af disse bestanddele ved angivelsen:»indhold af frugt: mindst %«. Denne angivelse skal figurere i samme synsfelt som varebetegnelsen. Artikel 4 I mærkningen af koncentreret frugtsaft som omhandlet i bilag I, del I, punkt 2, der ikke er bestemt til den endelige forbruger, skal det angives, om der er tilsat citronsaft, limesaft eller surhedsregulerende midler som tilladt efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer ( 1 ) og i givet fald hvor meget. Angivelsen skal være anbragt på et af følgende steder: på emballagen på en etikette på emballagen eller i et ledsagedokument. B Artikel 5 For de i bilag I definerede produkter må medlemsstaterne ikke vedtage nationale bestemmelser, som ikke er hjemlet i dette direktiv. Dette direktiv finder anvendelse på de i bilag I definerede produkter, der markedsføres i Unionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002. ( 1 ) EUT L 354 af , s. 16.

6 2001L0112 DA B Artikel 6 Med forbehold af Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler ( 1 ) må der til fremstilling af de i bilag I, del I, definerede produkter kun benyttes de behandlinger og stoffer, som er omhandlet i bilag I, del II, og råvarer, som er i overensstemmelse med bilag II. Desuden skal frugtnektar opfylde bestemmelserne i bilag IV. Artikel 7 Med henblik på at bringe bilagene til dette direktiv på linje med udviklingen i relevante internationale standarder og tage hensyn til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til i overensstemmelse med artikel 7a at vedtage delegerede retsakter til ændring af bilagene til dette direktiv, undtagen bilag I, del I, og bilag II. Artikel 7a 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastsatte betingelser. 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 28. oktober Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. 3. Den i artikel 7 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom. ( 1 ) EFT L 40 af , s. 27. Ændret ved direktiv 94/34/EF (EFT L 237 af , s. 1).

7 2001L0112 DA En delegeret retsakt, vedtaget i henhold til artikel 7, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet. B Artikel 9 Direktiv 93/77/EØF ophæves med virkning fra den 12. juli Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv. Artikel 10 Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 12. juli De underretter straks Kommissionen herom. Disse love og bestemmelser anvendes således: at markedsføring af de i bilag I definerede produkter, som er i overensstemmelse med definitionerne og bestemmelserne i dette direktiv, tillades fra den 12. juli 2003 at markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forbydes fra den 12. juli Dog er markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men som var mærket i overensstemmelse med direktiv 93/77/EØF inden den 12. juli 2004, tilladt, indtil lagrene er opbrugt. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. Artikel 11 Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 12 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

8 2001L0112 DA BILAG I VAREBETEGNELSER, DEFINITIONER AF PRODUKTERNE OG KARAKTERISTISKE EGENSKABER I. DEFINITIONER 1. a) Frugtsaft Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som er fremstillet af den spiselige del af frugter, der er sunde og modne, friske eller konserverede ved nedkøling eller frysning, af en eller flere arter, og som er i besiddelse af den farve, aroma og smag, der er karakteristisk for saften af de frugter, hvorfra produktet hidrører. Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp af passende fysiske processer er fremstillet af de samme frugtarter, kan restitueres i saften. For så vidt angår citrusfrugter, skal saften hidrøre fra den afskallede frugt. Limesaft kan imidlertid stamme fra hele frugten. I de tilfælde, hvor frugtsafter fremstilles af frugter med kerner, frø og skal, må dele eller fragmenter af kerner, frø og skal ikke indgå i saften. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor dele eller fragmenter af kerner, frø og skal ikke kan fjernes med god fremstillingspraksis. Det er tilladt at blande frugtsaft med frugtpuré ved fremstillingen af frugtsaft. b) Frugtsaft fra koncentrat Produkt fremstillet ved rekonstituering af koncentreret frugtsaft defineret i punkt 2, med drikkevand, der opfylder kravene i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand ( 1 ). Det færdige produkts opløselige tørstofindhold skal overholde minimums-brix-niveauet for rekonstitueret frugtsaft, jf. bilag V. Hvis frugtsaft fra koncentrat fremstilles af en frugt, der ikke er anført i bilag V, skal minimums-brix-niveauet for den rekonstituerede frugtsaft være Brix-niveauet for frugtsaften som udvundet fra den frugt, der er anvendt til fremstilling af koncentratet. Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp af passende fysiske processer er fremstillet af de samme frugtarter, kan restitueres i frugtsaft fra koncentrat. Frugtsaften fra koncentrat fremstilles ved passende processer, der bevarer de væsentlige fysiske, kemiske, organoleptiske og ernæringsmæssige egenskaber for en gennemsnitlig frugtsaft af den type frugt, hvoraf den er fremstillet. Det er tilladt at blande frugtsaft og/eller koncentreret frugtsaft med frugtpuré og/eller koncentreret frugtpuré ved fremstillingen af frugtsaft fra koncentrat. ( 1 ) EFT L 330 af , s. 32.

9 2001L0112 DA Koncentreret frugtsaft Produkt fremstillet af frugtsaft af en eller flere frugtarter ved fysisk fjernelse af en bestemt del af det naturlige vandindhold. Når produktet er bestemt til direkte konsum, skal mindst 50 % af vandet være fjernet. Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp af passende fysiske processer er fremstillet af de samme frugtarter, kan restitueres i koncentreret frugtsaft. 3. Vandekstraheret frugtsaft Produkt fremstillet ved vandekstraktion af: pulprig hel frugt, hvis saft ikke kan ekstraheres ved fysiske processer, eller dehydreret hel frugt. 4. Dehydreret frugtsaft frugtsaft i pulverform Produkt fremstillet af saft af en eller flere frugtarter ved fysisk fjernelse af næsten hele vandindholdet. 5. Frugtnektar Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som er fremstillet ved tilsætning af vand med eller uden tilsætning af sukker og/eller honning til de i punkt 1-4 definerede produkter, til frugtpuré og/eller til koncentreret frugtpuré og/eller til en blanding af disse produkter, og som er i overensstemmelse med bilag IV. Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( 1 ) kan sukkeret, når frugtnektar er fremstillet uden tilsat sukker eller med reduceret energiindhold, helt eller delvis erstattes med sødestoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1333/2008. Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp af passende fysiske processer er fremstillet af de samme frugtarter, kan restitueres i frugtnektaren. II. TILLADTE INGREDIENSER, BEHANDLINGER OG STOFFER 1. Sammensætning De arter, der svarer til den botaniske betegnelse i bilag V, anvendes til fremstilling af frugtsaft, frugtpuré og frugtnektar, hvis varebetegnelse indeholder den pågældende frugts eller produktets almindelige navn. For frugtarter, der ikke er anført i bilag V, anvendes den korrekte botaniske betegnelse eller det almindelige navn. For frugtsaft gælder Brix-niveauet for saften som udvundet af frugten; den må ikke ændres, undtagen ved blanding med saft fra samme frugtart. ( 1 ) EUT L 404 af , s. 9.

10 2001L0112 DA Minimums-Brix-niveauet som fastsat i bilag V for rekonstitueret frugtsaft og rekonstitueret frugtpuré er uden indholdet af opløseligt tørstof i eventuelle tilsatte valgfrie ingredienser og tilsætningsstoffer. 2. Tilladte ingredienser Det er kun følgende ingredienser, der må tilsættes til de i del I nævnte produkter: vitaminer og mineraler som godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer ( 1 ) fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008 og herudover: til frugtsaft, frugtsaft fra koncentrat og koncentreret frugtsaft: restitueret aroma, restitueret frugtpulp og restituerede celler til druesaft: restituerede vinsyresalte til frugtnektar: restitueret aroma, restitueret frugtpulp og restituerede celler, sukker og/eller honning i en mængde svarende til op til 20 % af det færdige produkts samlede vægt og/eller sødestoffer. En anprisning, ifølge hvilken der ikke er tilsat sukker til frugtnektar, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet ikke indeholder tilsatte monoeller disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber, herunder sødestoffer som fastlagt i forordning (EF) nr. 1333/2008. Hvis frugtnektaren har et naturligt indhold af sukker, bør følgende ligeledes angives på mærkningen:»med et naturligt indhold af sukker«til de i bilag III, litra a), litra b), første led, litra c), litra e), andet led, og litra h) nævnte produkter: sukker og/eller honning til de i del I, punkt 1-5, definerede produkter med henblik på at korrigere den syrlige smag: citronsaft og/eller limesaft og/eller koncentreret citronsaft og/eller limesaft i en mængde på indtil 3 g pr. liter saft udtrykt i vandfri citronsyre til tomatsaft og tomatsaft fra koncentrat: salt, krydderier og krydderurter. 3. Tilladte behandlinger og stoffer Det er kun følgende behandlinger, der må anvendes på, og kun følgende stoffer, der må tilsættes til de i del I nævnte produkter: ( 1 ) EUT L 404 af , s. 26.

11 2001L0112 DA mekaniske ekstraktionsprocesser de sædvanlige fysiske processer og vandekstraktionsprocesserne (»in line«-proces) af den spiselige del af andre frugter end druer med henblik på fremstilling af koncentrerede frugtsafter på betingelse af, at de således opnåede frugtsafter er i overensstemmelse med del I, punkt 1 for så vidt angår druesaft, hvor druerne er svovlet ved hjælp af svovldioxid, er afsvovling ved hjælp af fysiske processer tilladt på betingelse af, at det samlede SO 2 -indhold i det færdige produkt ikke overstiger 10 mg/l enzympræparater: pektinase (til nedbrydning af pektin), protease (til nedbrydning af proteiner) og amylase (til nedbrydning af stivelse), der opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer ( 1 ) spiselig gelatine tannin silica sol trækul nitrogen bentonit som adsorberende ler kemisk inaktive filtreringshjælpemidler og fældningsmidler (herunder perlit, kiselgur, cellulose, uopløselig polyamid, polyvinylpyrrolidon og polystyren), som er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 2 ) kemisk inaktive adsorptionshjælpemidler, som er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/2004, og som anvendes til at reducere indholdet af limonoid og naringin i citrussaft uden i væsentlig grad at påvirke indholdet af limonoidglucosider, syre, sukker (herunder oligosaccharider) og mineraler. ( 1 ) EUT L 354 af , s. 7. ( 2 ) EUT L 338 af , s. 4.

12 2001L0112 DA BILAG II I dette direktiv forstås ved: 1. Frugt DEFINITION AF RÅVARER Alle frugter. I dette direktiv betragtes tomater også som frugt. Frugten skal være sund, tilpas moden og frisk eller konserveret ved hjælp af fysiske processer eller ved hjælp af behandling(er), herunder behandlinger efter høsten, der anvendes i overensstemmelse med EU-retten. 2. Frugtpuré Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, fremstillet ved passende fysiske processer såsom sigtning, formaling og mosning af den spiselige del af hele frugter eller skrællede frugter, uden at saften er fjernet. 3. Koncentreret frugtpuré Produkt fremstillet af frugtpuré ved fysisk fjernelse af en bestemt del af det naturlige vandindhold. Koncentreret frugtpuré kan have restitueret aroma, der fremstilles ved hjælp af passende fysiske processer, jf. bilag I, del II, punkt 3; aromaen skal være genvundet fra den samme frugtart. 4. Aroma Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer ( 1 ) fremstilles aroma til restituering ved bearbejdningen af frugten ved hjælp af passende fysiske processer. Disse fysiske processer kan anvendes til at bevare, konservere eller stabilisere aromaens kvalitet og omfatter især presning, ekstraktion, destillation, filtrering, adsorption, inddampning, fraktionering og koncentrering. Aroma fremstilles af frugtens spiselige dele; den kan imidlertid også stamme fra koldpresset olie fra citronskal og dele af stenene. 5. Sukker sukker som defineret i Rådets direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til konsum ( 2 ) fruktosesirup sukker fremstillet på basis af frugter. 6. Honning Det produkt, der er defineret i Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning ( 3 ). 7. Frugtpulp eller celler Produkter fremstillet af de spiselige dele af frugt af samme art, uden at saften fjernes. For så vidt angår citrusfrugt, er frugtpulp eller celler desuden saftsækkene i den afskallede frugt. ( 1 ) EUT L 354 af , s. 34. ( 2 ) EFT L 10 af , s. 53. ( 3 ) EFT L 10 af , s. 47.

13 2001L0112 DA BILAG III SÆRLIGE BETEGNELSER FOR VISSE PRODUKTER, DER ER OPFØRT I BILAG I a)»vruchtendrank«: frugtnektar b)»süßmost«betegnelsen»süßmost«må kun anvendes sammen med produktbetegnelserne»fruchtsaft«eller»fruchtnektar«for frugtnektar, som udelukkende er fremstillet af frugtsaft, koncentreret frugtsaft eller en blanding af disse produkter, og som ikke er drikkelig i naturlig tilstand på grund af den høje naturlige surhedsgrad for frugtsaft, der er fremstillet af æbler eller pærer, eventuelt med tilsætning af æbler, men ikke af sukker c)»succo e polpa«eller»sumo e polpa«: frugtnektar, som udelukkende er fremstillet af frugtpuré og/eller koncentreret frugtpuré d)»æblemost«: æblesaft, som ikke er tilsat sukker e)»sur saft«suppleret med angivelsen på dansk af den frugt, der er anvendt for saft, som ikke er tilsat sukker, og som er fremstillet af solbær, kirsebær, røde ribs, hvide ribs, hindbær, jordbær eller hyldebær»sød saft«eller»sødet saft«suppleret med angivelsen på dansk af den frugt, der er anvendt for saft af disse frugter, som er tilsat mere end 200 g sukker pr. liter f)»äppelmust/äpplemust«: æblesaft, som ikke er tilsat sukker g)»mosto«: synonym for druesaft h)»smiltsērkšķu sula ar cukuru«eller»astelpaju mahl suhkruga«eller»słodzony sok z rokitnika«for saft fra havtornfrugt, som ikke er tilsat mere end 140 g sukker pr. liter.

14 2001L0112 DA BILAG IV SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR FRUGTNEKTAR Frugtnektar af Mindsteindhold af saft og/eller puré udtrykt i procent af mængden af det færdige produkt I. Frugter med syrlig saft, som ikke er drikkelig i naturlig tilstand Passionsfrugt 25 Naranjilla 25 Solbær 25 Hvide ribs 25 Røde ribs 25 Stikkelsbær 30 Havtornfrugt 25 Slåen 30 Blomme 30 Sveskeblomme 30 Rønnebær 30 Hyben 40 Surkirsebær 35 Andre kirsebær 40 Blåbær 40 Hyldebær 50 Hindbær 40 Abrikos 40 Jordbær 40 Morbær/brombær 40 Tranebær 30 Kvæde 50 Citron og lime 25 Andre frugter henhørende under denne kategori 25 II. Frugter med lavt syreindhold eller med meget frugtkød eller kraftig aroma, med saft, som ikke er drikkelig i naturlig tilstand Mango 25 Banan 25 Guava 25

15 2001L0112 DA Frugtnektar af Mindsteindhold af saft og/eller puré udtrykt i procent af mængden af det færdige produkt Papaya 25 Litchi 25 Barbadoskirsebær 25 Pigget annona 25 Netannona 25 Sød annona 25 Granatæble 25 Kasjufrugt 25 Rød mombin 25 Imbu 25 Andre frugter henhørende under denne kategori 25 III. Frugter med saft, som er drikkelig i naturlig tilstand Æble 50 Pære 50 Fersken 50 Citrusfrugt, bortset fra citron og lime 50 Ananas 50 Tomat 50 Andre frugter henhørende under denne kategori 50

16 2001L0112 DA BILAG V MINIMUMS-BRIX-NIVEAU FOR REKONSTITUERET FRUGTSAFT OG REKONSTITUERET FRUGTPURÉ Frugtens almindelige betegnelse Botanisk betegnelse Minimums-Brix-niveau Æble (*) Malus domestica Borkh. 11,2 Abrikos (**) Prunus armeniaca L. 11,2 Banan (**) Musa x paradisiaca L. (undtagen plantan) 21,0 Solbær (*) Ribes nigrum L. 11,0 Drue (*) Vitis vinifera L. eller hybrider deraf Vitis labrusca L. eller hybrider deraf 15,9 Grapefrugt (*) Citrus x paradisi Macfad. 10,0 Guava (**) Psidium guajava L. 8,5 Citron (*) Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0 Mango (**) Mangifera indica L. 13,5 Appelsin (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 Passionsfrugt (*) Passiflora edulis Sims 12,0 Fersken (**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10,0 Pære (**) Pyrus communis L. 11,9 Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8 Hindbær (*) Rubus idaeus L. 7,0 Surkirsebær (*) Prunus cerasus L. 13,5 Jordbær (*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0 Tomat (*) Lycopersicon esculentum, Mill. 5,0 Mandarin (*) Citrus reticulata Blanco 11,2 For produkter markeret med en asterisk (*), der fremstilles som saft, bestemmes en mindste relativ densitet i forhold til vand ved 20/20 C. For produkter markeret med to asterisker (**), der fremstilles som puré, bestemmes kun en minimum ukorrigeret Brix-værdi (uden korrektion for syre).

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1)

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1) BEK nr 1370 af 09/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01417 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2010 KOM(2010) 490 endelig 2010/0254 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Nr. 878 af 30. oktober 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevaredirektoratet) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Vejledning om frugtsaft m.v.

Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. Udkast Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5 2.1 Frugtsaft...

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. 19. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 3.6.2014 L 164/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/63/EU af 15. maj 2014 om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.12.2012 2012/0260(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om honning 1) I medfør af 7, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) Side 1 af 5 BEK nr 836 af 09/10/2003 Gældende (Honningbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 17-10-2003 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag II Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING >r >r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2005 KOM(2005) 340 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/24/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/24/EF Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/24/EF af 31. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår traditionelle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Notat Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008 om pant på og indsamling

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Tilsætningsstoffer: (fortykn): E1410; Antioxidant: E330; Konservering: E202, E211, E220

Tilsætningsstoffer: (fortykn): E1410; Antioxidant: E330; Konservering: E202, E211, E220 Navn: Abrikosgrød u. sukker. Indeholder Aspartam, en Phenylalaninkilde. Ingredienser: Abrikosgrød (abrikos, vand, mod.tapiokastivelse, sødestof(e950, E951) Indeholder en phenylalaninkilde. Tilsætningsstoffer:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juli 2014 til: Europa-Kommissionen Komm. dok. nr.: D033633/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen 4.9.2013 A7-0279/181 181 Artikel 2 nr. 2 litra c nr. ii Direktiv 2009/28/EF Artikel 3 stk. 4 afsnit 2 litra d d) Ved beregningen af biobrændstoffer i tælleren må andelen af energi fra biobrændstoffer,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere