EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk"

Transkript

1 EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris 2010 SIDE 4-5 Referat fra Generalforsamlingen SIDE 6-7 Nu lysner det SIDE 10 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 11 SIDE 12 SIDE Bispebjerg Lokal-TV på nettet Midt i en grusetid Støjværn på Helsingørmotorvejen Vejreparationer og kvalitet Fuld fart på Dansehuset Kvartervandring I Emdrup

2 Økonomisk trængte og kreative kommuner Leder Nye ideer om hvordan kommuner kan klare de økonomiske trængte tider, dukker løbende op. I mange år har Københavns Kommune udskrevet ejendomsskatter på det absolutte maksimum. Et almindeligt parcelhus i vores område kan man meget vel betale kr. for om året. Det burde være vores rigelige andel. Men nu har kommunerne forsøgt at få forbedret budgetterne ved at ændre offentlige veje til private fællesveje og ved at vælte udgifterne til vejbelysning over på de private grundejere. Begge dele er imidlertid (forhåbentligt) standset af Folketinget ved et hurtigt lovindgreb. Der kommer nu en ny lov om private fællesveje der bl. a. betyder stop for tvangsoverdragelse af dårligt vedligeholdte offentlige veje til de private grundejere som private fællesveje med dertil hørende forpligtigelser. Og for vejbelysningens vedkommende indeholder loven en hjemmel til at kommunerne kan afholde udgifterne hertil. Københavns Kommune har afholdt sådanne udgifter siden den 1. april 1962, men der var blevet skabt tvivl om hvorvidt der var hjemmel hertil og kommunen var derfor ved at overdrage forpligtelsen til de private grundejere. Normalt gør vi i foreningen en dyd ud af at vi ikke er en snæver parcelhusforening, men her mener vi faktisk at vi som grundejere i forvejen gennem de maksimale ejendomsskatter betaler så rigeligt til kommunen, at vi meget bestemt siger nej tak til at bidrage yderligere til kommunens trængte økonomiske situation. Bestyrelsen er naturligvis meget tilfreds med Folketingets lovgivningsinitiativ, men vi må blive ved med at holde øje med, hvad de kreative kommuner måtte kunne finde på. Bestyrelsen side 2 Kontingentopkrævning og medlemsadministration En stor opgave for en kasserer i en forening er opkrævning af kontingent og medlemsadministration. Vort medlemskartotek har i mange år hvilet på de informationer, vi kunne finde ved hussalg via tinglysningen. Som omtalt i sidste blad har denne information ikke længere kunne fås, og derfor indeholder vores medlemsregister nu væsentlige mangler på informationer om grundejere for de enkelte parceller. Det er uholdbart. I forbindelse med en omlægning af vores kontingentopkrævning har vi derfor besluttet, at opkrævning af kontingent for enkeltmedlemmer fremover skal ske via Betalingsservice, og hvert medlem vil få en opkrævning via Betalingsservice. For at undgå forkerte navne vil vi eksempelvis på opkrævningen skrive: Til ejeren af ejendommen Højmosevej København NV Vi vil dog opfordre både individuelle og kollektive medlemmer (vejlaug) til at tilmelde de korrekte detaljer til Betalingsservice. Herefter vil medlemmerne fremover få opkrævningen automatisk. Kollektive medlemmer (vejlaug) vil også få opkrævninger tilsendt via Betalingsservice. Husk at informere os om skift af kasserer til mailadressen: eller på vores hjemmeside På grund af omlægningen kommer opkrævningen først i slutningen af Næste år kommer den i august/september. Hold også øje med vor hjemmeside som vil indeholde informationer om vores bankkonto og PBS numre. Medlemsblad for Emdrup Grundejerforening Blad nr. 183 december 2010 årgang 70 Foreningens blad udkommer 2 gange om året i marts og november og omdeles til foreningens godt 700 medlemmer samt ca. 100 andre private og officielle interessegrupper. Indmeldelse kan ske hos et bestyrelsesmedlem eller på foreningens hjemmeside Kontingentet er 60 kr. for kollektive (vejforeningsmedlemmer) og 65 kr. for individuelle medlemmer. Foreningens postgiro Foreningens bankkonto Tryk: Toptryk, Sønderborg Sats: Alex Heick Oplag: 800 Forsiden er tegnet af Trine Steenstrup Foreningens bestyrelse Formand: Lennart Frandsen Rørmosevej NV Tlf Næstformand: Niels-Erik Hansen Dalmosevej NV Tlf Kasserer: Knud Kjærgaard Christensen Højmosevej NV Sekretær: Jørgen Bendiksen Pragtstjernevej NV Tlf Sekretær: Birgitte Mølgaard-Nielsen Horserødvej Ø Tlf Redaktion: Jens Steenstrup Firkløvervej NV Tlf Suppleanter: Hanne Nording Bispebjerg Parkallé NV Tlf Mogens Frederiksen Nøkkerosevej NV Tlf

3 2010 Imbris I tilslutning til årets generalforsamling i marts blev der atter i år uddelt en IM- BRIS, som er Emdrup Grundejerforenings forskønnelsespris til en husejer, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats ved enten hus eller have. Blandt flere gode kandidater har Imbris-udvalget fundet en, der til fulde lever op til kriterierne. Jørgen Bendiksen fra Imbris-udvalget motiverede prisen således: På en skrænt her i Emdrup-området har der siden midten af 20-erne ligget et hus, som har været i den nuværende ejers besiddelse i 25 år. Der er tale om et traditionelt, kernedansk såkaldt Bedre Byggeskik-hus opført i røde mursten med rødt tegltag og med hvidmalede vinduer. Tidens tand og en indretning, der ikke længere matchede kravene, førte til en større renovering og udvidelse. Sammen med arkitekten blev der planlagt, tegnet og beregnet. På grund af det skrånende terræn var der mulighed for en vinkeludvidelse i to etager, men da det oprindelige hus gerne skulle blive stående både under byggeprocessen og efterfølgende, var det nødvendigt at sikre fundamenterne på det eksisterende hus. Det foregår ved at man i korte sektioner på ca.1 meter langs en gavl eller facade, graver ned til den Imbrisprisen 2010, Emdrupvej 102 nødvendige dybde under det bestående fundament og etablerer så at sige et nyt og højere fundament under det eksisterende. Når det nye fundament et støbt, er man nødt til at vente på, at betonen er hærdet så meget, at det nye fundament kan belastes, inden man kan gå videre til næste sektion, der ikke må ligge lige op ad den forrige. Det er selvsagt en besværlig og langsommelig proces, der skal udføres med stor omhu for at det ikke skal gå galt undervejs med revner og sætninger til følge. Germann Petersens datter takkede for prisen, som var en stregtegning af huset, udført af Trine Steenstrup (se forsiden) Selve byggeprocessen har taget ganske lang tid også som følge af, at ejeren har været bortrejst i erhvervsøjemed i perioder. Indvendig har det eksisterende hus undergået stor ændringer i rumopdelingen, så der fra de tidligere relativt små rum nu er etableret store åbne opholdsrum med godt lys. Udvendig er den oprindelige røde sten og de nye facader filtset i en grå farve og der er nye termovinduer overalt. Taget, som er med halvvalm på den oprindelige fløj, er dækket med sortglaserede teglsten noget som i mange tilfælde kan være problematisk, men som her går godt i kraft af den store udvidelse, med den sammenhængende tagflade på den nye og gamle del. Ændringerne er udført i høj håndværksmæssig standard, og resultatet er blevet rigtig flot. Man er ikke i tvivl om, at udgangspunktet har været det pæne og velproportionerede hus, og den grundide er videreført også i den nye del, så helheden er meget vellykket. Der er foretaget en kraftig beskæring af træer og buske foran huset, så det nydelige resultat er synligt også for andre, hvis man går forbi Emdrupvej 102, hvor Claus Germann Petersen har til huse. Imbris-udvalget er glade for at kunne ønske Claus til lykke med prisen, selv om han på grund af forretningsrejse ikke selv kunne være til stede. I stedet modtog hans datter prisen. Generalforsamling 2011 Næste års generalforsamling er fastsat til mandag den 21. marts Generalforsamlingen bliver afholdt i Håndværkerforeningens festlokaler, Håndværkerhaven 49. Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes i marts måned. Efter generalforsamlingen har vi to indslag: En medarbejder fra Københavns kommune kommer med et oplæg om Bydelsplanen for Bispebjerg. Bydelsplanen er uddelt til alle medlemmer sammen med dette blad. Traditionen tro skal vi også have afsløret hvilken ejendom, der til næste år får Emdrup Grundejerforenings årlige forskønnelsespris Imbris Vel mødt til generalforsamlingen! side 3

4 Referat Fra Emdrup Grundejerforenings generalforsamling den 25. marts 2010 Formanden Lennart Frandsen bød velkommen til de knap 70 fremmødte. Valg af dirigent Torben Hammer, Pragtstjernevej 5, blev valgt som dirigent. Beretning Formanden havde opdelt beretningen i tre hovedpunkter, nemlig for det første om rent foreningsmæssige forhold, for det andet spørgsmål og sager i forhold til omverdenen samt endelig noget om fremtiden. Foreningens medlemstal ligger på knap 700. Der har i beretningsåret været afholdt 9 bestyrelsesmøder. Formanden oplyste, at der til nu har været omkring besøg på foreningens hjemmeside emgf.dk. Formanden anbefalede medlemmerne at besøge hjemmesiden, idet den har nyttige informationer og links. Dagsorden for bestyrelsesmøder kan læses på hjemmesiden, og bestyrelsen modtager gerne bemærkninger. Opslagstavlen er beregnet til debat, men bruges kun lidt. Formanden nævnte, at bestyrelsen har planer om fornyelse af hjemmesiden. Formanden præsenterede bestyrelsesmedlemmerne, og takkede disse for godt arbejde i årets løb. Årets sager - Foreningen samarbejdede med Bispebjerg Lokaludvalg om udarbejdelse af et forslag til trafiksanering af dele af Frederiksborgvej og Emdrupvej. Formanden refererede til arkitekt Peter Holsts gennemgang af forslaget på sidste års generalforsamling samt det projekt som var sendt til kommunen. Forslaget er omtalt i bydelsplanen for Bispebjerg, og Lokaludvalget samt grundejerforeningen forelægger nu forslaget for Københavns Kommune. - Nordhavnsvejen var også et emne på sidste års generalforsamling. Den bedste og dyreste løsning med nedgravning af vejen gennemføres ikke. Den ville koste ca. 4 mia. kr. Der er på Rådhuset indgået forlig om den billigere løsning til ca. 1,8 mia. kr. Det er tilsyneladende lykkedes at få etableret støjafskærmning på villasiden fra Emdrup Sø til Emdrupbroen. side 4 Lennart Frandsen byder velkommen - Der var den 23. februar 2010 valg til Lokaludvalget. Lennart Frandsen blev genvalgt. - Der er faldet ro over Ungdomshussagen. - Foreningens formand og næstformand er kommet ind i styregruppen for etablering af det Bevægelses- og Dansehus i det tidligere krematorium på Bispebjerg Torv, der har været omtalt både ved tidligere generalforsamling og i foreningens blad. - Sevicebuslinien bruges ikke ret meget, og den bliver nok nedlagt i løbet af Det nye bibliotek ved Tomsgårdsvej/Dortheavej er nu i byggefasen. Etablering af en plads ved nedlæggelse af SHELL-tanken på Tomsgårdsvej forventes besluttet i januar Der har lige efter sidste års generalforsamling og senest den 23. marts 2010 været afholdt møder med vejlaugene i Emdrup, hvor man har en erfaringsudveksling og drøfter vedligeholdelsesspørgsmål. Det er glædeligt, at der ikke synes at komme så mange skader på vejene, som det kunne frygtes efter denne hårde vinter. - Foreningen har kun udgivet et blad i 2009 og i et nyt format og med ny lay-out, som Alex Heick har været meget behjælpelig med. Formanden udtrykte stor tak til Jens Stenstrup og Alex Heick for deres store arbejde med bladet. Økonomisk løber bladet rundt. - Foreningen følger med i, hvad der sker i forhold til Emdrup Station med etablering af en elevator. - Ved enden af Engblommevej er der et lille areal, der kraftigt trænger til vedligeholdelse Foreningen har rykket og fået løfte om forbedring. - Foreningen har i årets løb været involveret i 3 sager om nabostridigheder. - Københavns Kommune har etableret et mere naturvenligt afløb fra Utterslev Mose til Emdrup Sø. Der er ikke tilfredshed med retableringen af Moseskellet herefter, og der verserer syns- og skønsforretning herom. Opgaver i Bestyrelsen vil etablere en ny hjemmeside. Formålet er at etablere en side, der kan skabe større interesse og debat om foreningen. Vi søger at inddrage Grafisk Højskole, men vil næppe anvende en konsulent, da det vil være for bekosteligt. - Bestyrelsen kommer naturligt til at følge med i aktiviteterne vedr. Bevægelses- og Dansehuset i 2010, da både foreningens formand og næstformand indgår i husets styregruppe. De samlede udgifter til etablering er kalkuleret til 45 mio. kr., og Københavns Kommune har på sine budgetter afsat 18 mio. kr. som andel hertil. - Bestyrelsen vil på trafikområdet følge med i og følge op på trafiksanering Frederiksborgvej/Emdrupvej samt etableringen af Nordhavnsvejen. - For to år siden drøftede vi et foryngelsesprojekt for foreningen, og der er ikke sket så meget. Det vil vi tage op igen, for der bliver brug for nyt blod i bestyrelsen i løbet af kortere tid. Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der godkendtes enstemmigt. Regnskab Kassereren forelagde regnskabet for Regnskabet udviser et overskud på kr. og foreningens formue andrager kr. Da budgettet for 2009 blev lagt, frygtedes der en stor nedgang i annonceindtægter på grund af økonomisk krise. Denne nedgang er blevet beskeden og trykudgifterne med det nye lay-out er mindre end forventet, og det er baggrunden for overskuddet. Regnskabet blev godkendt. Fastsættelse af kontingent Kassereren gennemgik det fremlagte budget for 2010, der udviser et underskud på kr. Der er afsat kr. til aktiviteter vedr. hjemmesiden dk ligesom budgettet til kontorhold er

5 forøget med henblik på vurdering af nyt it-system til medlemsadministrationen. Uændret kontingent på 65 kr. for enkeltmedlemmer og 60 kr. for kollektive medlemmer blev vedtaget. Valg af kasserer Formanden motiverede bestyrelsens indstilling af Knud Kjærgaard Christensen, Højmosevej 28, som ny kasserer. Knud Kjærgaard Christensen blev valgt. Formanden takkede den afgående kasserer Vagn Aagaard Knudsen for hans arbejde i bestyrelsen gennem mange år, og overrakte ham fra foreningen et gavekort til et familiefoto. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Niels-Erik Hansen og Jens Steenstrup genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. Valg af 2 suppleanter Hanne Nording og Mogens Frederiksen genvalgtes som suppleanter. Valg af en revisor Nils Jørner genvalgtes. Valg af en revisorsuppleant Vagn Aagaard Knudsen nyvalgtes. Indkomne forslag Inge Lise Petersen, Gulkløvervej 2, havde indsendt forslag om etablering af en snerydningsordning. Forslaget drøftedes; men allerede af den grund, at medlemskab af grundejerforeningen ikke er pligtigt og ikke alle er medlemmer, er forslaget ikke gennemførligt. Eventuelt Intet. Vagn Aagaard Knudsen Dagsorden var hermed udtømt, og formanden takkede både dirigent og forsamlingen for en god generalforsamling. BYDELSPLAN FORSLAG TIL BYDELSPLAN FOR BISPEBJERG 2010 Bydelsplanen for Bispebjerg 2010 Bydelsplanen for Bispebjerg blev vedtaget den 4. november 2010 af Borgerrepræsentationen i København. Samtidig med at du modtager foreningens blad af december 2010 (nr. 183), modtager du også et eksemplar af bydelsplanen. Bestyrelsen har ment at planen er så relevant og interessant for medlemmerne, at vi vedlægger et eksemplar til hvert et medlem af foreningen,- som en slags julegave. Der er således ingen grund til her i bladet at gennemgå bydelsplanen nærmere, men der er særlige ting man kan hæfte sig ved som medlem af Emdrup Grundejerforening. Som omtalt senest i foreningsbladet for marts måned 2010 og som omtalt på generalforsamlingen i marts måned 2010 har bestyrelsen arbejdet med et trafiksikkerhedsprojekt, som omhandler dele af Emdrupvej og dele af Frederiksborgvej. Som det fremgår af Bydelsplanen for Bispebjerg, s. 21 til 22, har trafiksikkerhedsprojektet fra Emdrup Grundejerforening fået en fremtrædende placering i bydelsplanen. Vi har hermed fået et afsæt for vores bestræbelser for at få gennemført trafiksanering på en helt anden måde end hvis det (blot) var foreningen, der havde fremsat ønskerne over for Københavns Kommune. Bispebjerg Lokaludvalg følger naturligvis op på bydelsplanen i sin helhed. Hvordan specielt vores område og dermed trafiksikkerhedsprojektet bliver prioriteret, er det ikke til at sige noget om på nuværende tidspunkt men grundejerforeningen er jo repræsenteret i lokaludvalget (!). I øvrigt kan bydelsvisionen på side 10 til 11 om den gamle, tidligere lokaludvalgsformands vandring i bydelen i 2030 varmt anbefales. God læselyst med Bydelsplanen for Bispebjerg! side 5

6 Nu lysner det! Vejbelysning en privat sag? En række kommuner var begyndt at overveje at vælte udgifterne til vejbelysning af de private fællesveje over på de private grundejere. Skønsmæssigt ville det betyde en udgift på ca kr. pr. grundejer årligt. Baggrunden for dette var bl.a. at der var skabt usikkerhed om det lovlige i at kommunerne betalte denne udgift og udgifterne til anlæg og forbedring af vejbelysningen. Hjemmelen for at kommuner afholder disse udgifter har hidtil været søgt i den såkaldte kommunalfuldmagt. Kommunalfuldmagten dækker over det forhold, at en kommune uden egentlig lovhjemmel har adgang til at stille forskellige ydelser til rådighed for borgerne. Der er ikke nogen lov om dette, men der er en omfattende praksis for det. Når spørgsmålet kom op, var det fordi man i Odense Kommune - med støtte fra Statsforvaltningen Sydjylland - nåede frem til, at det ikke er et kommunalt formål at sørge for vejbelysningen af de private fællesveje. Det var derfor ulovligt at kommunerne alligevel gjorde det. Statsforvaltningen Syddanmark udtalte herom i 2009: Det er statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommunes generelt formulerede interesse i at skabe tryghed for borgerne ikke lovligt kan hjemle kommunens afholdelse af udgifterne til private fællesvejes gadebelysning efter kommunalfuldmagten. side 6 Det breder sig Disse synspunkter bredte sig til andre kommuner i landet, herunder Københavns Kommune. I Københavns Kommune havde man i 1963 besluttet at kommunen (med virkning fra den 1. april 1962) skulle betale for vejbelysningen på de private fællesveje. Kommunen overvejede nu at ophøre med det. Emdrup Grundejerforeningen anmodede i brev af 31. august 2010 Københavns Kommune om aktindsigt i kommunens sag om vejbelysningen. Og allerede med brev af 10. september 2010 modtog bestyrelsen et omfattende materiale fra Københavns Kommune. Af det modtagne materiale fremgår det bl.a. at Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i sensommeren 2010 indstillede at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefalede at forpligtelsen til at betale for drift og vedligeholdelse af gadebelysning på de private fællesveje blev overdraget til de private grundejere. Forvaltningen pegede på følgende løsning: Teknik- og Miljøforvaltningen skal lovliggøre kommunens betalingspraksis på de private fællesveje og overdrage forpligtelsen til at betale for drift og vedligeholdelse af gadebelysning til grundejerne. En sådan overdragelse kræver, at grundejerne bliver hørt, at indkomne indsigelser behandles, og at der herefter bliver truffet afgørelser samt at grundejerne får et tilstrækkeligt varsel. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at nedsætte et særligt projektsekretariat med det formål at løse denne opgave. Overdragelse af betalingsforpligtelsen til grundejerne er en større opgave, idet forvaltningen også skal træffe afgørelse om, hvad den enkelte grundejer fremover skal betale. Opgaven består i først at opgøre udgifterne for den enkelte vej og dernæst at fordele dem mellem de grundejere, der bor på den pågældende vej efter regler i

7 vejbidragsloven. Forvaltningen er ved at undersøge, hvordan den nærmere opgørelse skal foregå, og om den kan forenkles. Disse mange afgørelser forudsætter, at den enkelte grundejer partshøres, og da kommunens endelige afgørelser alle vil kunne indbringes for Vejdirektoratet, vil der også kunne forventes en opgave i forbindelse med klagesagsbehandling. Der er ca grundejere og ca. 370 km private fællesveje i kommunen, hvilket viser, at det er en stor opgave. Herudover skal der udarbejdes en samlet belysningsplan for de private fællesveje bl.a. med det formål at gennemføre en hensigtsmæssig overdragelse af belysningen til grundejerne. Processen bør ifølge Horten (kommunens advokat) gennemføres fortløbende uden stilstandsperioder og i den takt, der er ressourcer hertil, f.eks. etapevis bydel og således, at der træffes samtidige afgørelser i sager, som stort set er ens. Belysningsplanen skal desuden afdække behovet for udskiftning og kravene til ny belysning på den enkelte vej således, at der sikres en ensartet administration. Det er forventningen, at Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat sørger for driften af vejbelysningen på de private fællesveje, idet der vil være åbenlyse stordriftsfordele ved en sådan ordning. Kommunen har udtrykkelig hjemmel i privatvejsloven til at vælge selv at stå for vejbelysningen ( 45, stk. 2), men det skal som nævnt være for grundejernes regning. Udvalget tøver Kommunens Teknik- og Miljøudvalg tiltrådte ikke uden videre forvaltningens indstilling, men besluttede at rette henvendelse til indenrigsministeren med henblik på at få klarlagt lovgrundlaget i sagen. Det var bestyrelsen for grundejerforeningen også interesseret i, og bad derfor i et brev indenrigsministeren om underretning om ministerens svar til Københavns Kommune. Det fik vi med ministerens brev af 15. oktober Ministeren skrev bl.a. sådan: Det er sammenfattende fortsat Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at en kommune kan afholde udgifterne til belysning på private fællesveje, såfremt kommunen herved varetager de oven for nævnte saglige kommunale interesser, herunder hensynet til trafikanters almindelige tryghedsfornemmelse samt af kriminalpræventive årsager. Det afhænger af en konkret vurdering om der foreligger en sådan interesse, herunder om denne interesse gør sig gældende for alle private fællesveje i kommunen, og om kommunen som konsekvens heraf generelt kan afholde udgiften til driften af belysningen for alle disse veje. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan afslutningsvis oplyse, at Transportministeriet over for ministeriet har oplyst, at spørgsmålet vedrørende etablering af hjemmel til, at kommunerne kan afholde omkostningerne til driften af belysningen på de private fællesveje indgår i det igangværende arbejde med forslag til en ny lov om private fællesveje. Kopi af dette brev er sendt til de fem statsforvaltninger, herunder Statsforvaltningen Hovedstaden, KL og Transportministeriet til orientering. Lovgivningsinitiativ Den 5. november 2010 fremsatte transportministeren i Folketinget et forslag til en ny lov om private fællesveje. I forslagets 59, stk. 5, er det bestemt at kommunalbestyrelsen kan bestemme at kommunen afholder udgifter til anlæg, forbedring og drift af vejbelysning hvis almene offentlige hensyn taler derfor. Baggrunden for bestemmelsen er således beskrevet i bemærkningerne til denne bestemmelse. Som stk. 5 forslås indsat en bestemmelse, der giver kommunerne hjemmel til at afholde udgifterne til vejbelysning på private fællesveje, hvis kommunen vurderer, at almene, offentlige hensyn taler herfor. Spørgsmålet om kommunernes hjemmel til at afholde disse udgifter har hidtil ikke været reguleret i privatvejsloven. Kommunerne har i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne haft en vis adgang til at afholde udgifter til vejbelysning på private fællesveje. Efter disse regler har en kommune ikke kunnet afholde udgifter til vejbelysning, der udelukkende er krævet af færdselsmæssige hensyn, men har kunnet afholde udgifterne (helt eller delvist), hvis kravet om vejbelysning (også) er stillet for at varetage andre saglige hensyn, som det tilkommer kommunerne at varetage, såsom arkitektoniske, tryghedsmæssige eller kriminalpræventive hensyn, eller efter omstændighederne hensynet til en forsvarlig økonomisk forvaltning. Med forslaget vil kommunerne også kunne afholde udgifter til vejbelysning, der udelukkende er krævet af færdselsmæssige hensyn, hvis almene, offentlige hensyn taler derfor. Det er ikke hensigten med forslaget udtømmende at regulere kommunernes mulighed for at afholde udgifter til vejbelysning på private fællesveje. Forslaget regulerer således ikke, i hvilket omfang kommunerne kan afholde sådanne udgifter i medfør af kommunalfuldmagten. Den nye lov om private fællesveje foreslås at træde i kraft den 1. januar Man må have en berettiget forventning om at Københavns Kommune herefter ikke foretager videre i sagen heller ikke i det godt hele år der går før loven træder i kraft! Alt i alt ser det nu ud til at lysne. Bestyrelsen følger med i hvad der sker. I det samme lovforslag bliver der gjort op med kommunernes initiativ med at ændre offentlige veje til private fællesveje. Denne del af lovforslaget foreslås at træde i kraft den 5. november 2010 (dagen for lovforslagets fremsættelse). Det var her Lyngby-Taarbæk Kommune kom transportministeren i forkøbet med et par timer således at 27 kilometer offentlige veje i kommunen blev privatiseret. side 7

8 side 8

9 Har du den rette bank? - det kan godt betale sig Når livet folder sig ud, kan der være tusinde ting at gøre. Det hjælper, hvis du har en bank i ryggen, der tager sig af den økonomiske side af sagen. I Nykredit får du en bank til det hele til dit boliglån, din pension, dine forsikringer og din daglige økonomi. Det giver overblik og så er det trygt at vide, at din økonomi hænger sammen. Så skift til Nykredit. Besøg os på Ny Østergade 25 og få en snak om dine muligheder. Ny Østergade København K Tlf side 9

10 side 10 Bydelens lokale TV station Dortheavej 61, 2400 NV Sendetid på digitalt TV Regionalt på Kanal Hovedstaden: Man Tirs Torsdag Lørdag fra Landsdækkende den (og 5.) søndag i måneden fra Desuden sendes 24 timer i døgnet på hvorfra man også kan downloade programmer. Bispebjerg Lokal-TV -lancerer ny netkanal Hele Danmark og resten af verden får nu mulighed for at se Lokal TV fra Nordvest. Bispebjerg Lokal TV er nemlig 1. december gået i luften med en 24 timers Web TV station. Man vil både kunne finde den på lokalavisens hjemmeside på BL-TVs egen hjemmeside og på dk. Programfladen strikkes sammen på den måde, at Bispebjerg og andre stationer, der afvikler via studiet på Dortheavej, sender som sædvanligt på den digitale kanal Hovedstaden. Men samtidigt sendes hele to signaler over nettet. Det ene er et net-tv signal i en såkaldt flash-kvalitet, som man kender det fra Ekstrabladets netstation. Men Web TV stationen er desuden bygget til også at kunne sende ud til antenneforeninger og til almindelige TV skærme. Her sendes nemlig et 2 MByte såkaldt MPEG4signal, som vil være egnet til at ses på et almindeligt stue-tv via en boks. Gratis 24 timers reklamefrit lokal-tv til boligforeninger Boligforeninger har i reglen i forhold til en TV pakke leverandør ret til at have deres egen interne TVkanal. Hvis en lokal boligforening har lyst, er man velkommen til (gratis) at tage TV signalet fra og selv lægge infotekster hen over en gang imellem, som man måtte have lyst til. Ved teknisk tvivl så kontakt formanden på bltv.dk. Prototype En prototype af denne nye form for netbåren lokal-tv opsættes i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35. Her kan man få indtryk af den tekniske kvalitet af signalet. Det er således muligt at se Bispebjerg Lokal-TV i hele verden. Selvom det nok har mest interesse i lokalområdet, må man gerne kigge med både i Timbuktu og på New Zealand. Download på nettet Udvalgte udsendelser vil desuden ligge til download on demand på de ovennævnte hjemmesider. Det er derfor nu slut med, at man kan ærgre sig over ikke at have nået at se en Udsendelse, som man evt. selv har være med i. Du kan den altid findes på nettet på Når det nye Bibliotek/Kulturhus på Rentemestervej bliver indviet den 1. april 2011, vil det derfor blive live-transmitteret over nettet og kunne ses i hele verden. Så vidt vi er orienteret af vore samarbejdspartnere, er det første gang i verdenshistorien, at der frit og gratis sendes live tv i MPEG4 kvalitet til nettet. Bispebjerg Lokal-TV er på den måde helt fremme i skoene. Bispebjerg Lokal-TV er en gratisydelse til bogerne uden reklamer. Stationen drives af frivillige. Projektet er støttet af lokaludvalget. Midt i en Grusetid Lidt husejerpsykologi Folk som har huse har pligt til at gruse. Det gør de dog ikke! De elsker at ligge og se bag en rude på godtfolk herude, som dritter og dratter, til hjertelig latter. Piet Hein Vejlaugsmøde 2011 Opdatering af kontaktpersoner Grundejerforeningen vil igen i 2011 invitere til et møde for alle vejlaug i området. Mødet er et forum for erfaringsudveksling. For at sikre så stor deltagelse som muligt vil vi gerne have opdateret vejlaugenes bestyrelsesmedlemmer. Derfor vil vi gerne have navne og mailadresser eller tlf. nr. på kontaktpersoner sendt til knud.kjaergaard. Vi vil senest i forbindelse med Generalforsamlingen orientere om dato og sted for mødet.

11 Støjværn på Helsingør motorvejen Endelig, endelig bliver der opsat støjskærme langs Helsingørmotorvejen. Arbejdet med opsætningen af støjskærme er godt i gang. Der arbejdes i øjeblikket i området langs Emdrup Sø, hvor der opsættes støjskærme på begge sider af vejen. Støjskærmene opsættes ovenpå de eksisterende motorværn og bliver i alt 3 meter høje. Støjskærme langs vejen var oprindelig planlagt opsat allerede i forbindelse med forlængelsen af Helsingørmotorvejen da den blev anlagt i begyndelsen af erne, men der blev ikke penge til det dengang. Siden da har beboergrupper med jævne mellemrum arbejdet for at få opsat skærme mod den tiltagende trafikstøj. Nu har Vejdirektoratet heldigvis afsat penge til projektet. Og beboerne håber, at det er den rigtige løsning, der nu bliver gennemført. I første omgang var det, så vidt vi havde forstået, ikke bevilliget penge til opsætning af støjskærmene på den østlige side af vejen. Men nu er de der i hvert fald på noget af strækningen. I første omgang opsættes kun støjskærme indtil Emdrupvejsbroen Fra broen og ind mod byen, kommer der først støjværn når etableringen af selve Nordhavnsvejen kommer i gang. Og Nordhavnsvejprojektet er Københavns Kommunes. À propos Nordhavnsvejen. Torsdag d. 18. november vedtog Borgerrepræsentationen, med 30 stemmer for 18 imod og 1 ugyldig stemme, at opføre den billige løsning. Dog med en tilføjelse om at arbejde videre med en tunnelløsning. Der var i starten rigtig mange forslag til hvordan Nordhavnsvejen skulle laves. Der blev udvalgt 3 forslag som kommunen har arbejdet videre med. Den dyreste, og mest miljøvenlige både med hensyn til støj og partikelforurening, var en tunnelløsning, men den har man ikke kunnet finde penge til. En anden løsning var at lægge noget af vejen i en gravet tunnel, men heller ikke den, har man fundet penge til. Og er altså endt med at vedtage en model, hvor vejen godt nok føres under jorden på en strækning, men som cut and cover, dvs. at der graves ud og overdækker bagefter. Det er nok billigere at lave på den måde, til gengæld bliver det et støjinferno i anlægsperioden. En gruppe ihærdige beboere har efter vedtagelsen i Borgerrepræsentationen, klaget til Folketingets Ombudsmand. Vejreparationer og kvalitet Vi ser ofte på vores veje og fortove at der foretages opgravninger af entreprenører som enten skal foretage tilslutninger til fjernvarme eller reparation af vand og gasledninger. Det er et krav til entreprenørerne, i forbindelse med gravetilladelserne, at vejbanen etableres i samme stand som før grave arbejdet. Man skal ikke gå langt i området for at finde spor efter sådanne udgravninger. Kvaliteten af dette arbejde svinger meget fra gang til gang. Det er derfor vigtigt at vejlav og/eller grundejere holder øje mens disse udgravninger pågår og evt. husker hvem der foretog arbejdet. Dette kan være nyttig information ved eventuelle reklamationer. Billeder er ligeledes et stærkt argument i denne sammenhæng. Vi har tit i grundejerforeningen set arbejder og udgravninger, der var utilfredsstillende f. eks: Udgravningen til fjernvarmetilslutning der var sunket 3-5 cm. og som var til fare for cyklister og gående. Dette arbejde er efterfølgende blevet lavet om af entreprenøren, uden beregning for det enkelte vejlav En 3 år gammel reparation af kloakbrønde i forbindelse med strømpeforing af hovedkloak er blevet omlagt med ny asfalt, fordi første udgave var lavet for dårligt og med for dårlige materialer. Hovedreglen for sådanne arbejder er dog, at der er en 5 års forældelsesfrist, hvorfor det er vigtigt at gøre indsigelse, så snart mangler og fejl konstateres. I visse tilfælde er der gansike vist en 20 års forældelsesfrist, men så er der tale om meget særlige vilkår og med en langstrakt sagsbehandling til følge. Henvendelser om reklamationer starter ved henvendelse til Center for Veje, tlf.: som har givet gravetilladelserne og her kan man få oplysning om, hvem der har stået for arbejdet. side 11

12 Fuld fart på Danse og Bevægelseshuset Pengene er nu i hus I midten af oktober 2010 faldt økonomien for omdannelsen af det gamle kapel og krematorium på Bispebjerg Kirkegård endeligt på plads. Og der er nu fuld gang i byggeriet. Københavns Kommune har selv bevilget godt 18 mio. kr. til projektet. Lokale- og Anlægsfonden skyder 10 mio. kr. i projektet, og senest har Nordea-Fonden besluttet at yde støtte med 13 mio. kr. Det betyder at der nu er bevilget i alt godt 41 mio. kr. til omdannelse af kapellet til et moderne danse- og bevægelseshus. Og arbejdet er nu i fuld gang. Brugernes hus I forbindelse med offentliggørelsen af den glade nyhed om at de sidste penge er i hus, udtalte kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V): Det skal både være brugernes hus, et danseværksted og et socialt mødested, og målet er at skabe et hus, der formår at blande ambitioner med lyst. Dette er på linje med hvad der tidligere er meldt ud om den fremtidige benyttelse af huset, og det er bestyrelsen helt enig i. I grundejerforeningen ser vi også i særdeleshed frem til, at de lokale i Emdrup får rigtig megen glæde af det nye hus. Og det varer formentlig ikke ret længe, før vi kan disponere over lokaler ved foreningsaktiviteter, herunder generalforsamling. Måske afholder vi vores sidste generalforsamling i Håndværkerhaven den 22. marts side 12

13 Med denne vinterstemning over Utterslev Mose ønsker Bestyrelsen alle medlemmer en glædelig jul og et godt og sikkert nytår side 13

14 Kvartervandring i Emdrup Fra Utterslev Mose til Ryparken ad Søborghusrenden Tilrettelagt af: Lokalhistorisk Selskab i Bispebjerg-Nordvest og Agendaforeningen Nordvest. Begge foreninger bor i Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, København NV. Start: Emdrup Torv 1. Emdrup Torv var oprindelig en sporvognssløjfe og Den nuv. udformning er fra 2001, hvor Torvet også i forbindelse med Emdrup Grundejerforenings 100 års jubilæum blev indviet. Bemærk de tre meget store vandreblokke fra Midtsverige, som er placeret på Torvet, som er skænket af Grundejerforeningen. Navnet fik torvet i 1995 efter pres fra Emdrup Grundejerforening (www.emgf.dk). Man tager derefter op ad Frederiksborgvej til Dalmosevej. Gå på det vestlige fortov. Over for torvet ligger skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård og nord for ligger Holbergskolen, som blev bygget i Her lå oprindelige Emdruplund Kro og Forlystelsespark. Parken blev nedlagt i Frederiksborgvej har sin særlige facadeudforming med etagehuse vinkelret på vejen, blandet med villaer. Emdrup Grundejerforening har med held kæmpet for at bevare dette facademiljø. Dalmosevej 2. Der forsættes ned ad Dalmosevej og op ad Engblommevej til Firkløvervej ned til Mosen. Her er mindre villaer i et bakket terræn ned mod mosen. Ved Dumhammervej har vi Mosens udløb til Søborghusrenden, hvor der indtil sommeren 2008 var en opstemning på 2-3 m højde. Den er fjernet for at øge gennemstrømningen i Renden, som nu løber under Frederiksborgvej langs med stien, i stedet for i rør som tidligere. Der ser lidt barberet ud nu, men om nogle år skulle den frodige træ- & buskbeplantning komme igen. Gå over de 2 broer ved opstemningen og kanalen ud på Tjørnemosen som er en del af mosen, og gå en rundtur her og nyd naturen i denne del af Højmosen nord for boldbanerne ved Grønnemosevej. Søborghus Park 3. Gå tilbage over broerne. Nord for renden ud til mosen ligger den 5-etages høj bebyggelse Søborghus Park fra 1939, som afløste Søborghus Kro, der oprindelig var kongelig opsynsbolig til mosen fra 1500-tallet. Kroen lå op til Gladsaxevej, som her er kommunegrænsen mod Gentofte. Denne del af renden er en omlægning der skete i i forbindelse med etableringen af Kjøbenhavns Befæstningsanlæg som Søborg Kanal. Der skulle føres vand gennem fra Furesøen, Lyngby Sø og Gentofte Sø til Utterslev Mose. Vandet skulle altså løbe baglæns i renden! Gå over broen Ved broen til Sønderengen på Gentoftesiden og kør tilbage ved den næste bro. Mosen udløb var oprindelig oppe ved Gladsaxevej, og løb langs kommunegrænsen til dette punkt over Sønderengen. Gentofterenden 4. Man kommer derefter til Gentofterenden, som går fra Gentofte Sø. Området strækker sig fra pkt. 3 ved Sønderengen og til pkt. 4 ved Kildegårdsparken i Gentofte, og det meste af Emdrup Idrætspark skulle oversvømmes, hvis Danmark var blevet angrebet under 1. verdenskrig. side 14

15 Hvilket som bekendt ikke skete. Dengang før 1. verdenskrig var området landbrugsjord og der var byggeforbud. Emdrup Idrætspark blev anlagt i 1927 af KFUM på den daværende Emdrup Mose. I parken er en lille træbarak hvor Københavns Drengekor holder til og som fra 1946 til 1961 var Emdrup Kirke. For at komme under S-banen skal man fortsætte på Gentoftesiden. Søborghusrenden 5. Op ad banen mod syd ligger H/F Emdrupvænge som går næsten ned til Nøkkerosevej med adgang til denne. Det er nyttehaver. 6. Man følger Søborghusrenden mod syd ad Ellekildevej hvor renden går mod øst. Her i knækket var bygget en spærredæmning i 4-5 meters højde og hundrede meters bredde under fæstningsbyggeriet i Den var så høj, at vandet kunne løbe ud i Mosen og oversvømme Kagsmosen i Husum via Husumvolden, hvor Vestvolden begynder. Langs S-banen er kommet nybyggeri i punkthuse, hvor der tidligere lå Emdrup Savværk. Mod sydvest er der nogle gule rækkehuse som var husvildeboliger fra 1946, og som i dag er private boliger. Bag disse på den anden side af banen lå den oprindelige Emdrup Station på Slangerupbanen. Stationsbygningen er nedreveti 1990 erne. Lundebakken 7. Terrænet er stejlt op til den nuværende Emdrupvej, men Lundebakken var den oprindelige Emdrupvej før omlægningen af vejen i 1920 erne, da vejen blev ført over banen i en viadukt. Her ned til Søborghusrenden lå Emdrup Landsby med 4 gårde og 5 landsbyhuse herunder et smedeværksted. Desuden lå der Hannibal Sanders vaskeri og Farveri fra 1890 erne, hvis bygninger blev nedrevet i 2006, og der blev bygget yderligere punkthuse til boliger. Dermed er den oprindelige Emdrup Landsby helt væk. Tuborgvej 8. Herefter kommer man ud på Tuborgvej og fortsætter ned til lyskurven. Den store Rødstensbygning,- Danmarks Pædagogiske Universitets hovedbygning - oprindeligt lærerseminarium Emdrupborg. På stedet lå gennem middelalderen en stor gård, der gav navn til kvarteret, nemlig Emdrup omkring side 15 Gården blev udstykket i 4 gårde, og dermed var der dannet en landsby. Brønshøj Sogns sidst opståede landsby. Den nuværende bygning er opført under besættelsen af tyskerne. Den skulle være tysk skole. Ved den østlige side af Tuborgvej ses 2 rækker træer. Det er trærækken i lystejendommens barokhave med fiskedamme syd for Emdrupvej, som blev anlagt i 1700-tallet. Tuborgvej blev først anlagt i 1917 da kommunen overtog ejendommen. Senere overtog staten den efter krigen. Emdrup Sø 9. Derefter går vi over til det grønne område Emdrup Søpark ned til Emdrup Sø. Den blev anlagt i 1930 ved Københavns Kommunes første byplanvedtægt. Øen i søen med et træ er en nedgang til områdets hovedkloak. 10. Der forsættes ad Lundehusvej til til kanten af Lyngbyvej. Emdrup Sø er et opstemmet mølledam fra 1500-tallet med udløb til Rosbækken. Her lå Lundehus, som var kro og et bomhus, idet der frem til 1915 var bom her, da vejen var Kongevej. Man skulle først have tilladelse til at passere og senere skulle der betales for at færdes på vejen til Hillerød og Frederiksborg Slot. I dag er Emdrup Søs udløb tæt på Lyngbyvej i rør. Man kan høre vandet løbe ud af søen. Røret har erstattet den tidligere Lersørende, og er ført ned til den nuværende kolonihavepark i Lersøen med forbindelse til Ladegårdsåen, som forsyner Søerne omkring Indre By med vand. Ny Ryvang 11. Tilbage til Danstrupvej til Ny Ryvang Villabys Vejlaugs fællesareal. Her er villaerne større end husene ved Utterslev Mose. Når grundejerforeningerne havde disse fællesarealer, kunne vejene anlægges smallere. Alle Emdrups villakvarterer er anlagt i erne og 30 erne. 12. Ad Danstrupvej kommer man igen ud til Emdrupvej og ned til Lyngbyvej, hvor der er bro over motorvejen til Ryparken. På østsiden af Lyngbyvej blev en række etagehuse med butikker op til Emdrupvej fjernet, da motorvejen blev anlagt i primo1970 erne. Syd for Emdrupvej ligger et lille butikscenter ved Strødamvej og Lundehus Kirke. Kirken blev bygget i 1958 som en pyramideformet bygning. Ryparken 13. På den anden side af Lyngbyvej ligger Ryparken, som også er en del af Emdrup. Det blev bygget af boligselskabet FSB i , som noget det første almen boligbyggeri og parkbebyggelse i landet. Halvdelen af bebyggelsen syd for vejen var dog ejet af kommunen og er i dag privat andelsboligforening. Bebyggelsen var dengang meget revolutionerende, med centralvarme, bad, altaner og med store græsplæner mellem blokkene. Rygårds Allé 14. Ved Rygårds Alle ligger Børnehaven Lillegården, som var en af landets første virksomhedsbørnehaver, og som var tilknyttet Julius Trikotagefabrik. Fabrikken var beliggende over for på Rygårdsvej, og Gartnervej, bruges i dag af flere private friskoler, Virksomheden eksisterer ikke mere. Bag børnehaven ligger en mindre bygning fra 1939, som var den første Lundehus Kirke fra For enden af Ryparkens forlængelse på Rymarksvej mod nord ligger boligselskabet FSB Rymarksvænget. Drejer man ned langs Ryparken og Rymarksvænget kommer man til Ryvangens Naturpark, med FSB Rymarksvænget Aktivitetscenter, som er et fritidscenter med byggelegeplads med dyr og meget andet. I Naturparken findes i øvrigt flere udflytterbørnehaver. Bygningerne er barakker fra Ingeniørkasernen, og området var oprindelig et lukket område indtil kommunen overtog området i 1980 erne. I området ligger et par skydebaner omgivet af jordvolde. Pas på dem, for det var her de danske frihedskæmpere blev henrettet af tyskerne under besættelsen. Op mod Tuborgvej ligger Mindelunden hvor faldne danske frihedskæmpere ligger begravet. Ryvangens Naturpark ligger dog på Ydre Østerbro. Her slutter første del af denne rundtur på ben eller cykel gennem Emdrup. Læs mere om kvarteret i Lokalhistorisk Selskabs bøger: Historisk Notater 25: Emdrup og Oppe på Bjerget.

16 Køberne har fået optimismen igen Så hvis du overvejer at sælge, så er tiden velvalgt nu. Vi oplever, at en del fl ere købere henvender sig. Ikke kun for at få en fremvisning, men også for at realiserede deres drøm om en anden bolig. En historisk lav rente og skattenedsættelser har gjort det muligt for mange at købe den bolig de drømmer om. Derfor søger vi fl ere huse til salg i dit område. Vi tilbyder dig en god service og opfølgning på alle henvendelser. Start med en gratis salgsvurdering så kan du samtidig vurdere os. Mogens Brask Indehaver, Statsaut. ejd.mægler & valuar, MDE Martin Hjelm Statsaut. ejd.mægler, MDE NORDVEST/EMDRUP v/ Mogens Brask A/S Frederiksborgvej 13, 2400 København NV Tlf EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

GenerAlforsamling 2012

GenerAlforsamling 2012 GenerAlforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 11. april 2012 i salen på TK s Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Orientering

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Torsdag Kl.: 19.00 Mødested: Per, Mimosevej 13 Deltagere i mødet: Per Aagaard Flemming Toft Bent Holm Zenia Rasmussen Ditte Walther Jensen Preben Arentoft Mødt: Alle med undtagelse af Flemming

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere