ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER"

Transkript

1 Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, København V Tlf ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen matr.nr. 3824, 3825, 3826 og 3827, Udenbys Klædebo Kvarter på Kildevæld Sogn Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 København. 13 ejerlejligheder var repræsenteret. Desuden deltog advokat Bent Schou. Peter Bonde Jensen bød velkommen. I henhold til indkaldelsen af 8. april 2014 behandledes følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. Schou blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvilket de tilstedeværende ikke havde indvendinger imod. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Peter Bonde Jensen gennemgik den udsendte skriftlige beretning: Bestyrelsen Ved generalforsamlingen i 2013 var det ikke muligt at samle en komplet bestyrelse, hvorfor det har været nødvendig med to ekstraordinære generalforsamlinger for at få nye bestyrelsesmedlemmer samt ændre foreningens vedtægter. Vedtægterne er nu ændret, så bestyrelsen i fremtiden kan bestå af 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Efter den første ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsen konstitueret således: Mathias Dannevang blev webmaster, Side 1 af 6

2 Tommy Nissen blev kasserer, Andreas Strålman blev næstformand og Peter Bonde Jensen blev formand. Mathias Dannevang er siden udtrådt af bestyrelsen, idet han er fraflyttet ejendommen. Eva Winther er for tiden i Bruxelles, men har deltaget i bestyrelsesarbejdet via mail. Foruden de to ekstraordinere generalforsamlinger er det afholdt 4 bestyrelsesmøder gennem året. Fugtsikring Arbejdet med fugtsikring på hjørnet af Kildevældsgade og Helsingborggade er afsluttet og arbejdet har næsten løst fugtproblemet. Den resterende fugt menes at komme ind i ejendommen via facaden. Vi har bedt rådgivende ingeniør Andreas Albers om at undersøge vores facade. Taget Tagarbejdet er afsluttet på nær brandkammen mellem Kildevældsgade 72 og 74. Generelt har alle brandkammene været i dårligere forfatning end ventet og det har derfor også været dyrere at for dem udbedret. Vores entreprenør HHM tilbød at reparere brandkammen for kr ,-, men de penge havde vi ikke i projektet, hvorfor arbejdet ikke er udført. Brandkammen må udbedres på et senere tidspunkt, evt. i forbindelse med facade renovering. Der afholdes 1. års eftersyn på tagarbejdet primo maj Storm Stormen i december fik revet tagsten ned fra netop den dårlige brandkam mellem Kildevældsgade 72 og 74 samt noget ældre taginddækning på Helsingborggade. Den del af taget, som vi har fået repareret, klarede stormene i oktober og december. Grønne gårde Efter fleres års lobbyarbejde, har Københavns Kommune udvalgt vores gård til Gårdfornyelse. Dvs. kommunen vil forære os og andelsforeningen en ny fælles gård. Men før de ville gå i gang med projektet. blev vi bedt om at dokumentere, at min. 70 % af beboerne er interesseret i en ny gård. Vores grønnegårde udvalg og bestyrelsen var rundt og stemme dørklokker og indsamlet underskrifter. Det lykkedes at få de nødvendige underskrifter (ikke én har sagt nej til projektet) så kommunen vil nu gå videre med vores gård. Efter sommeren vender kommunen tilbage når de har sammensat et rådgiverteam (landskabsarkitekter osv.). Derefter bliver vi indkaldt til nyt informationsmøde om det næste skridt i proces- Side 2 af 6

3 sen. Arbejdet med at etablere en ny gård vil starte engang i Affald og containerrum Husk at sortere alt dit affald korrekt!!!! Hvad Husaffald Papir Pap Batterier Elektronik Hård plast Metal Flasker Storskrald Hvor I en af de 7 containere i containerrummet. I en af de 2 papircontainere i den nordlige ende af gården. I en af de 2 papcontainere (og kun rent pap) i containerrummet. I en af de 2 små battericontainere i den nordlige ende af gården. I den lille container uden for containerrummet. I den lille container uden for containerrummet (kun rent plast). I den lille container uden for containerrummet. I flaskecontaineren uden for containerrummet. Efterlad ikke flasker ved siden af flaskecontainer (eller andre steder i gården). Hvis vores flaskecontainer er fyldt, så afleveres flaskerne i flaskecontainer på Bellmansgade. 2 gange om året (maj og september) i forbindelse med frisk-op weekenden) opstilles en stor container på Helsingborggade netop til storskrald hvor alle kan komme af med deres affald. Storskrald må ikke efterlades i gården, kældre eller på loft. Man er selv ansvarlig for at fjerne eget stort affald. Frisk-Op weekend Der har i år været et pænt fremmøde til vores frisk-op weekend (særlig i september). Det er en god måde at lære sine naboer at kende og det hjælper med at holde vores vedligeholdelses omkostninger nede. Tak til alle som deltog På forespørgsel oplyste Peter Bonde, at 1-års gennemgangen af tagentreprisen bliver foretaget med rådgivende ingeniør Andreas Albers. Side 3 af 6

4 Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 3. Gennemgang af regnskab for 2013 med revisors påtegning til godkendelse. Schou gennemgik regnskabet, som var omdelt til medlemmerne umiddelbart før generalforsamlingen. I forbindelse med gennemgangen blev der henvist til de enkelte poster, der blev sammenholdt med det budgetterede. Indtægterne har været lidt højere end budgetteret og udgifterne har været noget mindre end budgetteret. Endvidere er det markeret, at udgifterne til tagrenovering og stålrenovering har været lidt billigere end budgetteret, hvilket har medført et overskud på ca. kr ,-. Ses der bort fra det for meget indbetalte viser driften et overskud på ca. kr ,-. Foreningens væsentligste aktiv består af et tilgodehavende hos de ejerlejlighedsejere, der har optaget lån i forbindelse med tagprojekt og fugtsikring på ca.kr ,-. Dette beløb er delvist finansieret af ejerforeningens egne midler og delvist (løbende) som banklån. Dette udgjorde pr. 31/ ca. kr ,-. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Bestyrelsens og medlemmers forslag: Bestyrelsen foreslår: a) Frisk-op-dage med frigørelsesbeløb som tidligere kr. 40,- pr. fordelingstal, som anført i det vedlagte skriftlige forslag, der orienterer om betalingsforpligtelsen. Forslaget blev enstemmigt godkendt. Samtidig blev det oplyst, at frisk-op-dagene er fastsat til 10. og 11. maj 2014 samt 13. og 14. september b) Forslag om ny opgangsbelysning til hovedtrapperne. På mødet blev omdelt bestyrelsens forslag som går ud på: I hver af de 10 hovedtrapper nedtages eksisterende belysning, gamle stofkabler samt gammelt automatik (det som klikker ). Side 4 af 6

5 I hver hovedtrappe etableres 4 nye lamper (med LEDlys, bevægelsescensor og skumringsrelæ) samt ny tilhørende el-installation. Med de nye lamper vil det ikke længere være nødvendigt at tænde for trappelyset, idet lyset automatisk vil tændes, når man bevæger sig på afsatsen/trappen. Ny LED-lys har en levetid på ca. 8 år. Hvert medlem (lejlighed) skal betale kr ,- som opkræves via fællesudgifterne. Der er indhentet fast pris hos ejendommens elektriker. For at skabe fornemmelse af udgiften er dette tilbud indhentet, men der tillige blive indhentet alternativt tilbud. I forbindelse med drøftelserne blev det oplyst, at nuværende automatik som er utilsvarende støjer. Det blev oplyst, at hver lampe har en censor - bevægeføler samt skumringsrelæ. Det blev foreslået, at alle lamper i opgangen blev tændt og ikke kun den berørte lampe. Den samlede omkostning skønnes til kr ,-. Ved afstemning stemte 12 for forslaget. 2 stemte imod. Forslaget er vedtaget. Bestyrelsen blev bemyndiget til at igangsætte arbejdet, når de nødvendige undersøgelser var foretaget, samt foretage opkrævningen på kr ,- pr. lejlighed. Der blev orienteret om problemer med dørtelefon i Marthagade og manglende belysning i dørtableau. 5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for 2014 til godkendelse. Det med indkaldelsen var udsendt specificeret budget for Side 5 af 6

6 Schou gennemgik budgettet og noterede de enkelte poster, herunder at der har været almindelige stigninger i de faste udgifter. Budgettet balancerer med kr ,-, hvilket er udtryk for et uændret a/c bidrag til fællesudgifter, svarende til kr ,- pr. andel/årligt. 6. Valg til bestyrelsen. Peter Bonde Jensen blev enstemmigt genvalgt. Som nye medlemmer blev valgt Hans Clausen og Christian Aagaard Nielsen, hvorefter bestyrelsen består af: Peter Bonde Jensen, Helsingborggade 21, st.th. (2 år) Tommy Nissen, Kildevældsgade 72, st.th. (1 år) Andreas Strålman, Helsingborggade 19, 3.tv. (1 år) Christian Aagaard Nielsen, Helsingborggade 21, 3.th. (2 år) Hans Clausen, Marthagade 4, 3.tv. (2 år) Der blev ikke valg suppleanter. 7. Valg af administrator. Advokat Bent Schou blev enstemmigt genvalgt. 8. Valg af revisor. Revisionsfirmaet BDO blev enstemmigt genvalgt. 9. Eventuelt. Under dette punkt blev det bemærket, at der var utilfredshed med BJØRNS RENGØRING og den service der blev ydet. Herunder blev det bemærket, at Marthagade 8, 3.tv., havde dårlig varmtvandsforsyning i perioder. Dette undersøger bestyrelsen og søger nødvendig udbedring. Der blev samtidig opfordret til rygepolitik, således at der bl.a. ikke ryges under vinduer i gården. Kenneth Lylover ønskede at få afklaret reparation af gulv i kælderrum, som tilhørte lejligheden. Det blev oplyst, at Andreas Albers havde besigtiget dette og skaden skyldes ødelæggelse i forbindelse med skybruddet for 3 år siden. Således passeret. København, den 2. maj 2014 Bent Schou Side 6 af 6

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere