Koncern it-strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncern it-strategi 2010-2012 2010"

Transkript

1 Koncern it-strategi Maj 2010

2 Koncern it-strategi Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen, departementet Claus Møller, departementet Carsten Eismark, departementet Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Henrik Lund, Kystdirektoratet Said Atis Issilam, Statens Luftfartsvæsen Henrik Andersen, Naviair Torben Sløk Andersen, Vejdirektoratet Peter B. Thomsen, Trafikstyrelsen Sisse Tønnes Hertz, Trafikstyrelsen Johan Stranddorf, Havarikommissionen Anne Marie Holkov, departementet på vegne af Transportministeriets Toplederforum Tryk: Transportministeriet

3 Indhold 3. Indhold Forord Visioner og pejlemærker Lettere at være borger og virksomhed i Danmark Regeringens digitaliseringsstrategi edag Transportministeriets øvrige digitale services Understøtte effektivisering og forretningsudvikling Effektiviseringsmuligheder Outsourcing Tidssvarende løsninger til medarbejderne EU udveksling af data i digitalt format Beslutningsorienteret styring Strategisk styring Operationel styring Projektstyring Forretningskritiske it-kompetencer Relevante fælles løsninger Statens It It-arkitektur Indkøb Konkrete harmoniseringer og ensretninger Informationssikkerhed leve op til DS484 eller ISO27000-serien Ansvar Tilsyn Opfølgning Konkrete it-projekter Målsætning 1: Lettere at være borger og virksomhed i Danmark Målsætning 2: Understøtte effektivisering og forretningsudvikling Målsætning 3: Beslutningsorienteret styring Målsætning 4: It-sikkerhed leve op til DS484/ISO Målsætning 5: Relevante fælles løsninger...19

4 4. Koncern it-strategi Forord Denne koncern it-strategi er gældende for Transportministeriet med tilhørende institutioner. Strategien er ikke gældende for Transportministeriets selskaber. Strategien dækker en 3-årig periode og erstatter den tidligere koncern it-strategi, som var gældende for Strategien opstiller en overordnet målsætning eller vision, der understøtter ministerområdets strategiske grundlag Mobilitet, der skaber værdi. Dette skal være ledetråden i de kommende års koncern it-strategiarbejde. Til at opfylde denne vision er der opstillet 5 mere konkrete målsætninger. Øget digitalisering, effektivisering og samarbejde er kodeordene for disse. Udmøntningen af de 5 konkrete målsætninger forudsætter, at it-arbejdet fortsat skal være funderet ude i de enkelte institutioner, men fremover skal Transportministeriets institutioner være bedre til at lære af hinanden, og udnytte de fordele, der ligger i at tænke på tværs af ministerområdet og staten.

5 Visioner og pejlemærker Visioner og pejlemærker Ministerområdets koncernfælles strategiske grundlag er formuleret i Mobilitet, der skaber værdi. Det strategiske grundlag har en vision om at udbygge transportsystemet i Danmark i overensstemmelse med samfundets behov. Konkret hedder det: Transportministeriets vision er: Transportsystemerne udbygges i overensstemmelse med samfundets behov. Transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Dette betyder bl.a., at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst, og at vejkapaciteten skal udbygges der, hvor behovet er størst. Samtidig skal transportens negative virkninger reduceres mest muligt gennem udvikling af grøn transport, reduktion af støj og forurening samt bedre trafiksikkerhed. Vi lever i et informationsteknologisamfund, og velfungerende it-systemer er en afgørende faktor for realiseringen af dette koncernfælles strategiske grundlag og en afgørende faktor for, at Transportministeriets vision når helt ud til den enkelte borger. Transportministeriet skal således overfor borgere og virksomheder fremstå professionelt i forhold til de it-baserede ydelser, som Transportministeriet leverer. Transportministeriet skal anvende internettet i stadig større grad. Dels som led i ministeriets myndighedsbehandling og dels som informationstjenester til borgere og virksomheder. It er også helt afgørende for en velfungerende trafikstyring og trafikinformation inden for alle transportformer. It er grundlaget for at skabe bedre trafikinformation for borgerne på togstationerne og terminaler i lufthavene samt give bilisterne løbende trafikinformation på vejene (ITS, som står for Intelligent Traffic System). Med udskiftning af hele jernbanenettets signalsystem er it også fundamentet for driften af togtrafikken og for sikkerheden på banen. På længere sigt er it fundamentet for indførelse af roadpricing. Sidst, men ikke mindst, er it-modeller, og de informationer og prognoser, som disse giver, helt afgørende for den langsigtede trafikplanlægning og analyse og i Transportministeriets konkrete opbygning af landstrafikmodellen. Krav til it-forvaltningen er ikke kun båret af det koncernfælles strategiske grundlag, men er i høj grad også præget af omverdenens krav til Transportministeriet. Regeringen peger i sin nuværende digitaliseringsstrategi Strategi for digital forvaltning af den offentlige sektor på nødvendigheden af digital service, effektivisering og samarbejde. edag 3 initiativerne udspringer af regeringens digitaliseringsstrategi, og indebærer, at al kommunikation med borgere og virksomheder skal kunne foregå digitalt i Desuden skal Transportministeriet være en del af borgerportalen (borger.dk) og virksomhedsportalen (virk.dk). På de indre linjer skal it være med til at understøtte en generel effektiv opgavevaretagelse. Ud over dette giver den teknologiske udvikling medarbejderne en forventning om tidssvarende itarbejdsstationer. Både det koncernfælles strategiske grundlag og omverdenens krav om større digitalisering, effektivisering og samarbejde udfordrer således it-forvaltningen i alle dens aspekter, inkl. på sikkerhedsområdet. For at Transportministeriet kan realisere sit koncernfælles strategiske grundlag og løfte omverdenens krav, skal it-forvaltningen i Transportministeriet udvikles. De enkelte institutioner skal fortsat varetage det it-ansvar, der følger af at være en institution, men fremover skal ministerområdet blive bedre til at samarbejde og koordinere på tværs.

6 6. Koncern it-strategi Ved at indføre en mere fokuseret og beslutningsorienteret tværgående styring end den, der kendes i dag, vil Transportministeriet få en robust tværgående ledelses- og forvaltningsstruktur, der kan imødegå de øgede krav. Den tværgående styring skal udmønte sig ved en klar ledelsesmæssig struktur omkring it-driftsfællesskabet og en god styring af it-investeringerne. De største institutioner skal være frontløbere i denne udvikling, så den kan være til gavn for de mindre institutioner i ministerområdet. For at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige fordele, skal der etableres fælles løsninger, der hvor det giver en forretningsmæssig værdi. Nye tiltag skal koordineres. På indkøbsområdet skal der høstes flere fordele gennem anvendelse af fælles statslige indkøbsaftaler og udbud. Finansministeriet barsler også med implementeringen af en række tværstatslige systemer på økonomi- og personaleområdet, og en mulig tværstatslig samling af selve it-understøttelsen er undervejs med Statens It. Alt i alt kan der derfor formuleres en vision og følgende 5 målsætninger for det koncernfælles itarbejde for perioden Vision: Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag Mobilitet, der skaber værdi skal understøttes Målsætning 1: Transportministeriet skal bidrage til, at det bliver lettere at være borger og virksomhed i Danmark Målsætning 2: It og digitalisering skal understøtte effektiviseringsindsatsen og forretningsudviklingen i ministerområdet Målsætning 3: Styring af it-området i Transportministeriet skal gøres mere beslutningsorienteret Målsætning 4: Transportministeriets informationssikkerhed skal leve op til DS484 eller ISO27000-serien Målsætning 5: Der skal findes relevante fælles løsninger på it-området inden for ministeriet

7 Lettere at være borger og virksomhed i Danmark Lettere at være borger og virksomhed i Danmark Den offentlige forvaltning skal fortsat digitaliseres og tilbyde digital service til borgere og virksomheder. Regeringen har i den sammenhæng opstillet en digitaliseringsstrategi. Transportministeriet skal være en del af denne udvikling. Derfor kan der for strategiperioden opstilles følgende målsætning: Transportministeriet skal bidrage til, at det bliver lettere at være borger og virksomhed i Danmark. I kapitel 7 Konkrete it-projekter 2010 præsenteres kort Transportministeriets vigtigste nye itprojekter, der skal gøre det lettere, at være borger og virksomhed i Danmark Regeringens digitaliseringsstrategi edag3 Som led i realiseringen af regeringens digitaliseringsstrategi er der formuleret en edag3 kaldet Nem adgang til det offentlige på nettet, og 3 målsætninger i forbindelse med denne. Målsætningerne skal realiseres pr. 1. november Målsætningerne betyder, at Transportministeriet skal være en del af borgerportalen borger.dk og virksomhedsportalen virk.dk, så der kan skabes overblik over de services og informationer, som Transportministeriets institutioner tilbyder. Vejdirektoratet koordinerer Transportministeriets præsentation på borger.dk. edag3-målsætningerne betyder også, at alle Transportministeriets selvbetjeningsløsninger, hvor der er behov for log in eller anden sikker identifikation, alene skal anvende NemLog-in med Digital Signatur. NemLog-in betyder, at borgeren med ét log-in kan tilgå flere offentlige services. Konsekvensen af dette er, at pin-koder udfases. Ligeledes betyder edag3, at alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger skal integreres visuelt i borgerportalen. Desuden skal alle myndigheder kunne kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal kunne afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder. Transportministeriet skal i strategiperioden således opfylde edag3 målsætningerne, og de enkelte institutioner kan også samtidig efter eget ønske være en aktiv spiller i medie-kampangen, som i efteråret 2010 lanceres af edag3-sekretariatet for at gøre opmærksom på de nye muligheder, som edag3 medfører Transportministeriets øvrige digitale services Transportministeriet skal ud over at opfylde edag3-målsætningerne arbejde aktivt for at synliggøre sine digitale services. På de enkelte institutioners hjemmesider tilbydes i dag digitalt en række informationer til borgere og virksomheder i form af statistisk materiale og information om de arbejdsopgaver, som den enkelte institution varetager. Eksemplerne er mange, og de her nævnte er ikke udtømmende. På Trafikstyrelsens hjemmeside om bilviden, kan der findes oplysninger om bilers sikkerhed, energiforbrug, miljøforhold, kilometertal og seneste synsdato. På Banedanmarks hjemmesideinformeres der om anlæg af ny infrastruktur og de konsekvenser dette har for lokalområdet. Kystdirektoratet stiller på sin hjemmeside data til rådighed, bl.a. kan der via et landkort på hjemmesi-

8 8. Koncern it-strategi den tilgås vandstandsdata, information om bølgehøjder mv. på givne lokationer. Ligeledes kan fiskere, der anløber Thorsminde Havn, se de seneste pejlinger og dermed besejlingsdybderne. Transportmidlernes rettidighed er også et af de forhold, der berører borgeren, og er vigtig i borgernes hverdag. Både indenfor fly- og banetransporten findes komplicerede it-styresystemer, som styrer trafikafviklingen og dermed i sidste ende også rettidigheden. Også vejtrafikken overvåges. I dag gives en række informationer om rettidighed, kødannelser mv. allerede på hjemmesiderne. Dette er tilfældet for Banedanmarks hjemmeside og Vejdirektoratets hjemmeside (trafikken.dk). Vejdirektoratet tilbyder en sms-service, der udsender meddelelser til særtransportchauffører om f.eks. spærretid for tunge særtransporter ved risiko for varme belægninger om sommeren.

9 Understøtte effektivisering og forretningsudvikling Understøtte effektivisering og forretningsudvikling Som nævnt indledningsvist, favner it-anvendelsen bredt i løsningen af Transportministeriets opgaver. Grundlæggende styrer it trafikafviklingen og sikkerheden inden for flere forskellige transportformer samt planlægningen og styringen af de store infrastrukturopførelser. Effektiviseringsog forretningsudviklingsopgaver baseret på it og digitalisering ligger således i de enkelte institutioner, der har det indgående fagspecifikke kendskab inden for de enkelte transportformer. Der kan derfor for strategiperioden opstilles følgende målsætning: It og digitalisering skal understøtte effektiviseringsindsatsen og forretningsudviklingen i ministerområdet Effektiviseringsmuligheder Digitalisering er en vej frem mod yderligere effektivisering. Nye digitaliseringsløsninger skal dog tænkes sammen på en fornuftig måde eller pege på stordriftsfordele for, at et effektiviseringspotentiale skal kunne effektueres. Inden for administrationsområdet kan der i ministerområdet fremhæves flere eksempler på digitale løsninger, der har resulteret i en betydelig effektivisering. Banedanmark har med hele deres SAP-løsning formået at strukturere økonomioplysningerne på en sådan måde, at de er direkte henførbare til de enkelte infrastrukturprojekter. Ligeledes er en række øvrige forvaltningsområder integreret i løsningen. Med udviklingen af et tilsynsplanlægningssystem (TPS), har Statens Luftfartsvæsen fået et effektivt værktøj til understøttelse af såvel den enkelte tilsynsinspektørs planlægning og udførelse af tilsynene, ligesom ledelsens behov for styringsmæssigt indblik i og opfølgning på de planlagte tilsynsaktiviteter og resultaterne heraf er forbedret. I departementet er der indført et nyt ESDH-system, og i sammenhæng med dette er departementets sagsgange blevet digitaliseret. Sammen med en stor gennemsigtighed har systemet givet en betydelig effektivisering. Der henvises til kapitel 7 Konkrete it-projekter for yderligere information om digitaliseringsprojekter i Transportministeriet, der har effektivisering og forretningsudvikling som formål Outsourcing Outsourcing skal i strategiperioden altid overvejes som en mulighed frem for etablering af inhouse driftsfunktioner. Der er flere årsager til dette, men det er særligt af betydning, at outsourcing generelt giver gode muligheder for løbende at indhøste markedets konkurrencefordele. Ligeledes skal Transportministeriet forberede sig på en fremtid med større statsligt driftsfællesskab, hvor staten som en samlet enhed i langt højere grad vil søge at presse og udnytte markedet. Det første skridt er allerede taget gennem etablering af Statens It, men Transportministeriet er endnu ikke en del af dette. Statens Its sourcing- og outsourcingstrategi kendes ikke, men for Transportministeriets institutioner er det i strategiperioden vigtigt, at institutionerne harmoniserer udløbstidspunktet på de forskellige outsourcingkontrakter mest muligt. Derfor skal indgåelse af nye outsourcing kontrak-

10 10. Koncern it-strategi ter fremsendes til departementet til godkendelse, før de indgås. Departementet vil dog altid tage hensyn til institutionernes drifts- og forretningsbehov Tidssvarende løsninger til medarbejderne Omverdenens teknologiske udvikling går hurtigt, og afføder krav til it-forvaltningen om tidssvarende løsninger. Medarbejderne har en forventning om, at arbejdspladsen er på omgangshøjde med de software løsninger, som findes på markedet til hjemmebrug. Det samme gælder for hardware. I forhold til medarbejderne er det derfor vigtigt, at arbejdspladsen er god til at kommunikere valgte løsninger til medarbejderne og forklare, hvorfor det netop er disse løsninger, som er valgt. Overordnet set er det således hensynet til forretningen og driften, som skal være bestemmende for valget af software og hardware. Det er også vigtigt, at arbejdspladsen åbner for adgangen til internettet på sikker vis og understøtter nye internet baserede kommunikationsformer EU udveksling af data i digitalt format EU stiller en række krav i forbindelse med udveksling af data i digitalt format. For en række institutioner indenfor ministerområdet vil det være væsentlig at kunne leve op til disse krav. Dette gælder f.eks. i forhold til materielregisteret i Trafikstyrelsen. Der skal således tages hensyn til disse krav i de videre strategiske overvejelser.

11 Beslutningsorienteret styring Beslutningsorienteret styring It-forvaltningen i Transportministeriet skal være beslutningsorienteret. Dette betyder, at en mere fokuseret styring end i dag, skal give Transportministeriet en robust tværgående ledelses- og forvaltningsstruktur, der kan indfri de forretningsmæssige krav og skabe resultater. Transportministeriet skal derfor have en klar ledelsesmæssig struktur i koncernen og i forhold til itdriftsfællesskabet og skal have klare retningslinjer for en god styring af it-investeringerne. De største institutioner skal være frontløbere i denne udvikling, så den kan være til gavn for de mindre institutioner i ministerområdet. Derfor kan der for strategiperioden opstilles følgende målsætning: Styring af it-området i Transportministeriet skal gøres mere beslutningsorienteret Strategisk styring Den strategiske styring bliver løftet i to regi; dels bliver relevante problemstillinger af fælles interesse løftet i koncernfora med deltagelse af alle institutioner under ledelse af departementet, og dels bliver mere institutionsspecifikke og fagorienterede problemstillinger løftet af ledelserne i de enkelte institutioner. Fig Organisering i koncernen Toplederforum Økonomichefnetværket Arbejdsgruppe vedr. strategi Arbejdsgruppe vedr. informationssikkerhed Ovenstående figur beskriver den organisering af koncernfora, der understøtter behandling af problemstillinger og opgaver af fælles interesse. Disse problemstillinger og opgaver vil typisk være: Sparring i forhold til it-strategiarbejdet Myndighedsopgaver i relation til it-området, herunder implementering af DS484, tilsyn med it-anvendelsen i ministerområdet og it-sikkerhedsarbejdet i bred forstand Koordinering af arbejdet med overgangen til Statens It Overordnet koordinering af systemejerskabet for ministeriets økonomisystemer Erfarings- og vidensdeling Der er nedsat to arbejdsgrupper, hvor den ene gruppe arbejder med konkret udformning og opfølgning på nærværende koncern it-strategi, og den anden gruppe arbejder med koordinering af

12 12. Koncern it-strategi informationssikkerhedsarbejdet. I førstnævnte arbejdsgruppe deltager typisk it-cheferne fra institutionerne og i sidstnævnte typisk informationssikkerhedseksperter. Disse to arbejdsgrupper refererer til koncernens Økonomichefnetværk bestående af koncernens økonomichefer. Økonomichefnetværket fungerer igen som bindeled til koncernens Toplederforum og rådgiver Toplederforum om it-forhold af særlig styringsmæssig og strategisk karakter. Toplederforum er Transportministeriets øverste koncernorgan. De enkelte institutioner har typisk udarbejdet lokale it-strategier, der anviser, hvordan styring og governance i forhold til mere institutionsspecifikke og fagorienterede problemstillinger foretages lokalt Operationel styring Den operationelle drift vedrører driften af fag- og administrationssystemer. I det følgende beskrives hovedprincipperne for varetagelse af den operationelle styring. Fig It-driftsfællesskabets leverandørstyring Styregruppe for it-driftsfællesskabet KMD styregruppemøde It-driftsfællesskabet KMD arbejds-/driftsmøde Ejer/bruger roller beskrevet i SLA er It-driften er for en række af Transportministeriets institutioner samlet i et driftsfællesskab, der har placeret driften hos en ekstern leverandør. Der er mellem departementet og de deltagende institutioner indgået leverancekontrakter (SLA er), der beskriver arbejdsdelingen mellem institutionen på den ene side og it-driftssfællesskabet og den eksterne leverandør på den anden side. Problemstillinger, der vedrører den nære operationelle drift, bliver taget op på arbejdsmøder mellem it-driftsfællesskabet og den eksterne leverandør. Problemstillinger af mere principiel og praktisk karakter bliver drøftet med styregruppen for it-driftsfællesskabet, hvor alle de deltagende institutioner er repræsenteret. Styregruppens indstillinger bliver taget op på styregruppemøder med den eksterne leverandør. De institutioner på ministerområdet, som ikke deltager i it-driftssfællesskabet, varetager selv den direkte forvaltning af it-driften, in-house og gennem leverandør. Herudover varetages alle it-opgaver, som ikke er omtalt i nærværende koncernstrategi, i udgangspunktet af institutionerne selv.

13 Beslutningsorienteret styring 13. It-driften og it-opgaverne for de mindre institutioner på ministerområdet varetages primært af departementet Projektstyring It-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, udgør 60 mio. kr. eller derover, kan først iværksættes efter tilslutning fra Finansudvalget. Væsentlige ændringer af it-projekter skal forelægges for Finansudvalget. Det gælder også projekter, der ikke har været forelagt Finansudvalget før iværksættelsen. Ændringer, hvor de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling for et projekt ændres med 10 pct. eller derover og med mindst 6 mio. kr., er altid væsentlige ændringer. (Jf. Budgetvejledning 2010 pkt ). Der er udarbejdet en statslig business case model, som det er bestemt ved cirkulære, at alle statslige it- og digitaliseringsprojekter over 10 mio. kr. skal benytte. Dette gælder også for reinvesteringer over 10 mio. kr. Business case en fokuserer på de forretningsmæssige aspekter af løsningen, specielt beslutningsgrundlaget for den samlede investering og værdiskabelsen efter, at løsningen er taget i brug. Transportministeriet har ikke en koncernfælles standard for en business case model. Hver institution har nogle standarder, som institutionen arbejder ud fra. Transportministeriet lægger dog vægt på at have en pragmatisk, men struktureret tilgang til overvejelser om igangsætning og styring af it-projekter. Jo større projekterne er, des vigtigere er det med en struktureret tilgang til igangsætning og styring af projekterne. Dette betyder, at Transportministeriet i relation til forrentningen af investeringen lægger vægt på, at forrentningen undersøges, og at der kun igangsættes it-projekter, der samlet set har en forretningsmæssig værdi. Dette betyder også i relation til it-projekternes ledelse og styring, at Transportministeriet lægger vægt på, at ledelsen og styringen af it-projekterne følger en forud defineret metode, der sikrer ledelsesbehandling, gennemsigtighed i it-projekternes forskellige bestanddele samt gennemførelsen af en risikoanalyse i relation til it-projekternes økonomi og sikkerhed Forretningskritiske it-kompetencer For at sikre at institutionerne til stadighed har de it-løsninger og deraf følgende it-kompetencer, som bedst muligt understøtter forretningen og arbejdsprocesserne, skal ledelsen i de enkelte institutioner have kendskab til de generelle udviklingstrends indenfor it. Den fremherskende trend i strategiperioden vil være en fortsat outsourcing. Institutionerne skal i strategiperioden således sikres, at udvalgte medarbejdere har kompetencer, der omfatter identifikation af nye muligheder, udarbejdelse af kravspecifikationer, evaluering og styring af leverandørernes løsninger, kontraktstyring samt ændringsstyring og projektledelse. Desuden medfører en fortsat outsourcing, at institutionerne løbende skal fokuseres på, hvilke itkompetencer, der skal være til stede in-house, og hvilke it-kompetencer, der skal outsources til den eksterne leverandør. For de it-kompetencer, der beholdes in-house, afpasses og sikres uddannelse og kompetenceudvikling efter medarbejdernes behov f.eks. gennem strukturerede MUS-samtaler. På koncernniveau erfaringsudveksles i forhold til gode løsninger mv.

14 14. Koncern it-strategi Relevante fælles løsninger Transportministeriet skal finde fælles løsninger, der er relevante og giver en forretningsmæssig værdi. Der kan være tale om både store og små fælles tiltag, som vil fremme en effektiv itforvaltning. Derfor kan der i strategiperioden opstilles følgende målsætning: Der skal findes relevante fælles løsninger på it-området inden for ministeriet Statens It Administrationsfællesskabet Statens It har ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. I første omgang er en række af statens it-fællesskaber gået sammen om en fælles drift af de administrative it-systemer. Transportministeriet er ikke en del af dette driftsfællesskab for nærværende. Senest i 2012 tager Statens It stilling til Statens Its videre forretningsudvikling. På Transportministeriets område er der, jf. afsnit 4.2. Operationel styring, allerede etableret et driftsfællesskab for de mindre institutioner For Transportministeriet gælder, at der i de større institutioner forefindes en række væsentlige unikke og forretningskritiske fagsystemer. Desuden er der på ministerområdet forskelle i administrative systemer. Adskilles driften af de faglige og administrative systemer, og flyttes de administrative systemer til Statens It, vil dette formentlig ikke medføre en umiddelbar stordriftsfordel for Transportministeriet eller staten, da der altid vil skulle opretholdes et væsentligt it-beredskab i Transportministeriet i forhold til de faglige systemer. Synergieffekterne realiseres så at sige ikke. Statens Its videre forretningsudvikling kan forme sig efter flere strategiske forløb. En mulighed er, at alle statens it-forvaltninger bliver samlet i et fælles driftsfællesskab. En anden mulighed er en model, hvor statens it-forvaltninger samles i flere mindre driftsfællesskaber. Der eksisterer også den mulighed, at den nuværende struktur beholdes, men at der satses på at forhandle en fælles statslig sourcing aftale på plads, som de enkelte it-forvaltninger så udmønter. Valg af forretningsudviklingsstrategi må bero på analyser af størrelsen af stordriftspotentialet i forhold til fælles administrative systemer. Transportministeriet vil følge Statens Its overvejelser om den videre forretningsudvikling og arbejde for de løsninger, som bedst passer til Transportministeriets behov It-arkitektur It-infrastruktur er først og fremmest et institutionsansvar, men det tilstræbes at harmonisere og ensrette den grundlæggende it-infrastruktur (dvs. netværk, serveroperativsystemer, e-post, kalendersystem mv.). Udviklingen inden for den overordnede it-infrastruktur går mod etablering af såkaldte tynde klienter, hvor applikationerne tilgås som web-services frem for på den lokale maskine. I strategiperioden vil bl.a. IT-D undersøge fordele og ulemper i relation til løsninger baseret på cloud computing og virtual desktop. Anvendelse af sådan infrastruktur har den fordel, at de enkelte arbejdsstationer kan etableres med små maskiner, hvilket er mere fleksibelt og miljøvenligt. Open Source applikationer kan etableres på arbejdsstationerne efter analyse af de enkelte institutioners behov. For institutioner, der deltager i it-driftsfællesskabet, skal der defineres et fælles

15 Relevante fælles løsninger 15. behov. Der er nu også åbnet for brugen af en åben dokumentstandard (Open XML), som understøtter integrationen mellem fagsystemer og ESDH-systemer. Som led i arbejdet med at identificere relevante fælles løsninger, er de enkelte institutioner ligeledes forpligtigede til at informere hinanden om indførelse af nye applikationer eller andre tiltag, som kan have fælles interesse, gennem en kæde. Desuden kan institutionerne tjekke It- og Telestyrelsens børs for andre statslige institutioners erfaringer med indførelse af forskellige applikationer. I koncern-regi er der igangsat et energieffektiviseringsarbejde. It indgår som en helt naturlig del af dette arbejde, da it i høj grad underbygger de fleste aktiviteter i forretningen Transportministeriet Indkøb Den koncernfælles indkøbspolitik er formuleret i koncernens øvrige strategiske dokumenter, og gælder også for it-indkøb. Dette betyder anvendelse af fælles indkøb og fælles udbud, både i regi af Transportministeriet, men også i fælles statsligt regi (FM-aftaler). Der er indgået SKI-aftaler med leverandører til køb af hardware udstyr, og senest er der indgået to statslige rammeaftaler om indkøb af it-konsulentydelser. Statens indkøbsaftaler sætter rammerne for fastlæggelse og indkøb til en administrativ itarbejdsplads Konkrete harmoniseringer og ensretninger Følgende konkrete harmoniseringer og ensretninger er identificeret og gennemføres i strategiperioden: Gennemgå nuværende FM-aftaler bl.a. for pc-indkøb mhp. at søge indflydelse hos Statens Indkøb i retning af at gøre aftalerne mere fleksible Fælles løsning til digital medarbejdersignatur Fælles løsninger til dokumentboks (edag3) Systemejerskabet af Navision Stat/ØS-LDV omlægges fra Transportministeriet til Økonomistyrelsen Indførelse af IndFak for Navision Stat brugere Indførelse af Campus og e-rekruttering Der henvises til kapitel 7 Konkrete it-projekter for en nærmere beskrivelse af projektindholdet af de projekter, som igangsættes i 2010.

16 16. Koncern it-strategi Informationssikkerhed leve op til DS484 eller ISO27000-serien Der kan i strategiperioden opstilles følgende målsætning: Transportministeriets informationssikkerhed skal leve op til DS484 eller ISO27000-serien Ansvar Toplederforum har det overordnede ansvar for den koncernfælles informationssikkerhedspolitik. Den enkelte institutions ledelse har ansvaret for, at informationssikkerhedspolitikken følges indenfor hvert enkelt forretningsområde på en sådan måde, at informationssikkerheden og relevante aspekter af DS484 eller ISO27000-serien er med til at understøtte forretningen. Der er således valgfrihed i forhold til, hvilken standard institutionen ønsker at arbejde indenfor Tilsyn Departementet skal føre tilsyn med informationssikkerheden i de underliggende institutioner, således at der sikres et passende sikkerhedsniveau i koncernen. Tilsynet udmøntes gennem regelmæssig deltagelse i møder med informationssikkerhedsledergruppen (se også afsnit 4.1. Strategisk styring). På skift i forhold til de enkelte institutioner, tages der på disse møder stilling til minimum følgende forhold: Sammenhæng mellem forretningsstrategi, it-strategi og informationssikkerhedspolitikken Sammenhængen mellem virksomhedsrisikovurderingen, it-strategi og it-beredskab Status for it-sikkerhedspolitikken Har it-anvendelsen givet anledning til bemærkninger om driftsstabilitet og tilgængelighed? Har it-anvendelse givet anledning til bemærkninger vedrørende de sikkerhedsmæssige forhold, herunder beredskabssituationen? Har institutionen taget stilling til de relevante forhold virksomheds-, regnskabs- og sikkerhedsinstruksen, herunder om virksomheden efterlever koncernfælles it-retningslinjer og regler? Organisering og styring af it-sikkerheden Forhold i relation til opfyldelsen af DS484, basale krav eller ISO27000 Væsentlige it-sikkerhedsmæssige hændelser Opfølgning på evt. seneste it-revisionsrapporter, herunder evt. rapporter fra Rigsrevisionen Beskyttelse af klassificeret information Der udarbejdes et referat fra møderne, som så fungerer som dokumentation for tilsynet i forhold til den enkelte institution Opfølgning Departementet følger op på referatet med de enkelte institutioner. Der udarbejdes desuden en samlet årlig tilsynsrapport til informationssikkerhedsgruppen.

17 Konkrete it-projekter Konkrete it-projekter Nedenstående vises en oversigt over og en præsentation af større it-projekter, som netop er eller vil blive igangsat i Oversigten er således Transportministeriets it-handlingsplan for Kapitlet/handlingsplanen revideres årligt. Projekterne er fordelt på de strategiske målsætninger. Oversigten viser, at it-investeringerne hovedsagelig enten retter sig mod at gøre det lettere at være borger i Danmark (målsætning 1) eller effektiviseringen og forretningsudviklingen (målsætning 2) Målsætning 1: Lettere at være borger og virksomhed i Danmark Departementet Nyt design på trm.dk Departementet har igangsat en opdatering af Transportministeriets hjemmeside. Opdateringen indebærer et nyt design og en mere fleksibel funktion. Ligeledes indebærer opdateringen en ny platform baseret på Sitecore. Hjemmesiden forventes opdateret april 2010 og vil herefter løbende blive opdateret. Trafikstyrelsen Digitaliseringsprojekt selvbetjeningsløsninger Trafikstyrelsen gennemfører projektet Let Administration. Det er projektets målsætning at etablere en række moderne og brugervenlige digitale løsninger til gavn for borgere og virksomheder. Løsningerne skal også bidrage til og indgå i en forenkling af Trafikstyrelsens administration på de givne fagområder, og procesudvikling og forenkling indgår derfor også i projektets mål. Løsningerne skal i videst mulig omfang integreres med ESDH-systemet for at sikre hurtig og effektiv sagsbehandling. Projektets primære fokus er udvikling af en række nye digitale løsninger, bl.a.: - En generisk ansøgningsportal, som primært vil være rettet mod virksomheder - En løsning, der samler relevante informationer om et specifikt køretøjs specifikationer samt dets synsrapporter. Og direkte afledt heraf nem adgang til informationer vedr. syns- og omsynsvirksomhederne samt Trafikstyrelsens tilsynsrapporter for disse virksomheder - Revidering og videreudvikling af eksisterende digitale borger- og virksomhedsrettede løsninger Alle løsninger integreres i borger.dk hhv. virk.dk. Projektet gennemføres i perioden Statens Luftfartsvæsen Ny brugervenlig og handlingsorienteret hjemmeside SLV vil revidere det bestående website og herefter gradvist implementere et nyt. Det er et mål og succeskriterium, at websitet giver en nytteværdi for brugerne, bl.a. ved at fremhæve unikke data og produkter, understøtte selvbetjening, minimere sagsbehandlingen, understøtte og fokusere SLVs kerneforretning og endelig gøre SLV mere transparent for brugerne. Konceptet for den nye hjemmeside (SLV.dk) prioriterer derfor handlings- og værktøjsbaseret information frem for den statiske information ud fra følgende principper: - Information skal føre til handling - Værktøjer prioriteres over information - Værktøjer distribueres til partner-sites hvor det er muligt - Selvbetjening skal opleves som en service - Statistik skal bruges aktivt

18 18. Koncern it-strategi Revisionen af websitet starter i Kystdirektoratet Modernisering af hjemmeside og intranet nyt CMS Kystdirektoratet er i gang med at udvikle en ny hjemmeside og et nyt intranet, herunder stille relevante selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgere og erhvervsliv. Løsningerne vil kunne anvende Nem Log-in og blive præsenteret i borger.dk. Arbejdet er igangsat medio Efter tilbud fra fire leverandører, er der valgt en CMS-løsning fra firmaet MCB A/S, og CMS-løsningen vil være grundlaget for både den nye hjemmeside og det nye intranet. Hjemmeside og intranet forventes at være moderniseret marts 2010, selvbetjeningsløsninger dog først maj Vejdirektoratet Trafik på borgerportalen Målet med borgertemaet Trafik og transport på borger.dk er at samle og udvikle sammenhængende, digitale tjenester, der både giver borgeren og det offentlige fordele i form af sparet tid, bedre overblik og enklere sagsbehandling. Vejdirektoratet er tovholder på temaet Trafik og transport og dermed formand for styregruppen. Styregruppens medlemmer er Vejdirektoratet, DSB S-tog, Rejseplanen, Politiet, KL og Københavns Kommune. Der arbejdes videre i følgende faser: - Oprydning i eksisterende tema på borger.dk, gennemførelse af umiddelbart realiserbare ideer og parkeringskortløsning - Inddragelse af nye parter og Min bil -tema (der forudsætter nye parter) - Realtid, lokationsbestemte tjenester osv. (ikke muligt på nuværende tidspunkt) Borger.dk er allerede etableret Målsætning 2: Understøtte effektivisering og forretningsudvikling Departementet ESDH- og work flow-system Departementet har indført et nyt ESDH- og work flow system. Det er selskabet c-brain, der har leveret den softwaremæssige understøttelse i form af programmet F2. F2 har digitaliseret de interne forretningsgange i departementet, således at sagsbehandling, vidensdeling og forelæggelser nu kun foregår elektronisk. Sammen med en øget gennemsigtighed i sagsgangene og en forenkling af journaliseringspraksis, har F2 medført en effektiviseringsgevinst. F2 blev indført januar NAVIAIR Opgradering af administrative systemer Versionsopgradering af SAP, opgradering af operativsystem fra XP til Windows 7 og installering af overvågning af it-miljø gennemføres i løbet af 2010 (2011). Trafikstyrelsen ESDH- og work flow-system Trafikstyrelsen er i gang med at implementere et nyt ESDH-system. Løsningen er Softwate innovations 360. Systemet implementeres fuldt ud, således at journalisering, dokumenthåndtering og sagsstyring undersøttes. Derudover bliver enkelte fagsystemer integreret på sigt, således at sagsbehandlingen kan løses i en og samme arbejdsgang. Der forventes derfor en effektiviseringsgevinst på disse områder. Systemet forventes ibrugtaget pr. 1. juni 2010 og integrationerne til fagsystemerne påbegyndes i december 2010.

19 Konkrete it-projekter Trafikstyrelsen, departementet, mindre institutioner Tidsregistrering Institutionerne har indgået kontrakt med KMD om indførelsen af Time-sag til styring af tidsregistrering, ferie og andet fravær. Time-sag forventes at effektivisere sagsgange, da det vil eliminere flere manuelle arbejdsprocesser, bl.a. vil ferieansøgninger foregå som work flow. Systemet implementeres i første halvdel af Statens Luftfartsvæsen Work flow-system Statens Luftfartsvæsen har i 2009 indført et digitalt work flow system (Adobe Enterprise Process Management) til håndtering af pilotcertificeringer og nyansættelser. Work flow systemet skal også binde ESDH-systemet sammen med tilsynssystemet samt pilotuddannelser. Denne sammenkædning forventes at være udført i løbet af Vejdirektoratet ERP-program Vejdirektoratet er i gang med at gennemføre et ERP-program, i hvilket der sker tilpasning af den måde som direktoratet anvender SAP på, herunder skal der ske udvidet brug af SAP og der skal ske større integration med andre it-systemer. Til at styre gennemførelsen af de mange enkelt-projekter er der dannet en ERP-programenhed, der skal stå for den tværgående styring, koordinering og opfølgning. Programmet løber frem til og med Målsætning 3: Beslutningsorienteret styring Der afholdes løbende møder Målsætning 4: It-sikkerhed leve op til DS484/ISO27000 Transportministeriet Informationssikkerhedsstandarder Der igangsættes et projekt, der har til formål at liste fordele og ulemper mellem DS484 og ISO27000-serien. Projektet placeres i it-sikkerhedsgruppen Målsætning 5: Relevante fælles løsninger Transportministeriet e-rekruttering, Campus og IndFak På tværs af staten er Personalestyrelsen i gang med at indføre et kursus- og kompetenceudviklingssystem, Campus, samt et elektronisk rekrutteringssystem. Økonomistyrelsen er i gang med at indføre et elektronisk faktureringssystem IndFak, som dog kun indføres for institutioner, der anvender Navision Stat. Systemerne forventes implementeret i løbet af Transportministeriet Aftale for pc-indkøb Gennemgå FM-aftaler for bl.a. pc-indkøb. Transportministeriet Fælles driftsafvikling af alle NS-platforme Driftsafvikling af Navision Stat i Økonomistyrelsens regi. Transportministeriet Digital medarbejdersignatur Etablering af fælles løsning.

20 20. Koncern it-strategi Transportministeriet Dokumentboks Etablering af fælles løsning. Transportministeriet Strategi for udskiftning af pc-arbejdspladser Der igangsættes et projekt, der peger på en strategi for udskiftning af pc-arbejdspladser efter udfasning af de eksisterende pc-ere i 2011 i it-driftsfællesskabet, herunder analyseres løsninger baseret på cloud computing, virtual desk-top og forskellige software løsninger. (Vejdirektoratet, Naviair, Banedanmark, Kystdirektoratet og Statens Luftfartsvæsen er ikke med i itdriftsfællesskabet).

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Vision om digitale signaturer i Danmark

Vision om digitale signaturer i Danmark Vision om digitale signaturer i Danmark Yih-Jeou Wang kontorchef, IT-sikkerhedskontoret IT- og Telestyrelsen, Danmark Ministerrådet for informationsteknologi (MR-IT) Konferencen Demokratiets fremtid i

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Statens It status, opgaver og rammer Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Oplægget Baggrunden og målsætning for etableringen af Statens It Løsningsmodellen Mandatgrundlag Statens It s opgaver

Læs mere

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune Projektgrundlag Marts 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Projektindhold og struktur... 4 2.1 Projekt

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33 Forsvarsministeriets it-strategi 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side 02 2 Visioner for it Side 33 3 Igangværende it-initiativer og kommende indsatsområder

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

KONCERN IT-STRATEGI MAJ 2010

KONCERN IT-STRATEGI MAJ 2010 KONCERN IT-STRATEGI 2010-2012 - MAJ 2010 INDHOLD 1. IT-strategien i overblik 1 2. Pejlemærker 2 2.1 Baggrund 2 2.2 Pejlemærker 2 3. Forretningsorienteret it-anvendelse 4 3.1 Faglige opgaver 4 3.2 Administrative

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere