Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv."

Transkript

1 Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces har bedt sprene m at levere plæg til nødvendige knkrete beslutninger fra Universitetsledelsen fr at sikre fremdrift i frandringsprcessen. Samtidigt har styregruppen ønsket at anlægge et mere frretningsstrategisk perspektiv på aktiviteterne i spret, sådan at de valgte prjekter g aktiviteter knkret adresserer ønskede strategiske satsninger. De 3 aktuelt højeste pririteringer fr IT-spret IT-sprlederen indstiller, at følgende indsatsmråder pririteres sm de tre væsentligste pririteringer fr 2009: - Øknmisprets implementering af fælles Navisin-system, herunder fælles platfrm fr øknmirapprtering. - Studiesprets implementering af STADS til afløsning af Delfi sm studieadministrativt basissystem, herunder prethldelse af eksisterende væsentlig funktinalitet i Delfi, sm ikke findes i STADS. - IT-infrastrukturfrbedringer sm nødvendig frudsætning fr styrket digitalisering af arbejdsgange g IT-understøttet frretningsudvikling Adskillige interessenter indenfr IT-understøttelse vil umiddelbart føle sig frbigået ved denne priritering, men det indstilles samtidigt, at der gennemføres franalyser til afdækning af behv g muligheder fr systemunderstøttelse indenfr følgende mråder: - HR-mrådet (rekrutteringssystem, persnaleadministrativt system, HRudviklingssystem m.v.) - Bygningsmrådet (lkaleplanlægningssystem, lkalereservatatinssystem, bygningsvedligehldelsessystem) - Ledelsesinfrmatin. Franalyserne frventes at blive udmøntet i beslutningsfrslag fr knkrete prjekter på (dele af) de nævnte mråder. Side 1 af 8

2 Revideret scpe fr IT-spret: Aktiviteterne i IT-spret kmmer med dette fkus til at gruppere sig indenfr følgende prblemkmplekser: a) Fælles infrastruktur i frm af netværk g brugerstyring. Visinen er etablering af en fælles, fuldt transparent g selvadministrerende infrastruktur, hvr den enkelte bruger frit kan tilgå de systemer g ressurcer, der er nødvendige fr den givne pgaveløsning. Tilsvarende er visinen, at al brugeradministratin skal autmatiseres, så vidt det er muligt, g i øvrigt skal ud af IT-afdelingen. b) Etablering af Navisin-platfrm til prduktin, test g kursus, herunder platfrm til øknmirapprtering g distributin af rapprter til mdtagere c) Etablering af STADS-platfrm til udvikling, test, kmmende prduktin g kursus. Herunder dekmpnering af Delfi g rbustgørelse af de elementer, der skal c-eksistere med Stads (selvbetjening, frskeruddannelse, uddannelseskatalg m.v.) d) Etablering af fælles mdel fr integratin mellem systemer g udveksling af data mellem uhmgene, parallelle applikatiner. I fagsprg frmulering af enterprise architecture. e) Gennemførelse af aktiviteter til verhldelse af minimumskrav indenfr ITsikkerhed, verhldelse af DS:484-standarden. f) Udvælgelse g implementering af nyt CMS-system til udfasning af den brændende platfrm (SIAB). g) Skabelse af kritisk masse g tilførsel af fagligt g prcesmæssigt kmpetenceløft i den fælles IT-driftsrganisatin Uløste udfrdringer ved dette frslag: Krydsadgang til IT-ressurcer: Det igangværende prjekt mkring den fysiske infrastruktur er nået til enighed m, hvrdan alle lkatinerne skal kbles sammen, g at det er nødvendigt med en mlægning af selve hjernen i netværket, det såkaldte cre-lag. Man har ikke kunnet pnå enighed m, hvrdan netværket skal tilgås, styres g administreres lkalt hverken på det kablede eller det trådløse netværk, g man har ikke kunnet pnå enighed m fælles brugeradministratin. Det betyder, at der etableres et fælles prduktinsnet, det blågrønne net, jf. figuren nedenfr, g at der arbejdes med et antal såkaldte labratrienet (de kulørte net), hvr det kan frventes, at hvedmråderne placerer deres brugere, applikatiner, data g PC'er. Læg gså mærke til, at der i figuren er indikeret mulighed fr fælles knslideret datacenter g fælles internetadgang / firewall, men at der ikke fr nuværende kan pnås enighed m disse emner. Side 2 af 8

3 Internet Knslideret Datacenter Knslideret Datacenter Internet/DMZ mdul Frskerparken Netværk tilgængelig på AU AU-net IT labratrie IPT-net Teknisk-styrings-net Vide vervågnings-net IT labratrie IT labratrie IT labratrie IT labratrie IT labratrie Det er sprlederens vurdering, at der er en endg meget str sandsynlighed fr, at flere hvedmråder vil vælge at placere egne aktiviteter i egne labratrienet ikke blt i en vergangsfase, indtil der er enighed m bruger g ressurceadministratin, men sm en permanent løsning. Det vil fr de brugere, der skal anvende de nye fælles løsninger indenfr øknmi (Navisin g rapprtering) samt studieadministratin (Delfi / STADS) betyde en betydelig risik fr, at der ikke kan skabes krydsadgang mellem labratrienettet g prduktinsnettet g dermed ikke ngen sammenhæng i arbejdspgaverne: En situatin, hvr mail, fillagring, faglige applikatiner, print m.v. findes på et net, mens øknmi- g studieadministratin findes på et andet net. Distributin af rapprter til slutbrugeren: Øknmispret arbejder med et antal standardrapprter, sm den enkelte øknmimedarbejder g lkal ledelse kan mdtage g evt. arbejde videre med til egne rapprteringsfrmål. Tilsvarende vil både studieadministratinen g især det kmmende ledelsesinfrmatinsprjekt få behv fr at distribuere udtræk til slutbrugere. Med venstående netværksstruktur kan der anvendes t teknikker til en sådan distributin: a) At rapprter tilgås via en web-service b) At rapprter publiceres til slutbrugerens mail. Side 3 af 8

4 Begge mdeller indebærer betydelige risici fr driftsfejl g ufrudsete knsekvenser med den nuværende driftsmdel: Hvis der skal være sikkerhed fr, at en webrapprt kan tilgås krrekt g evt. bearbejdes af brugeren, kalder det på en standardiseret PC-platfrm med krav m navngivne patches g sikkerhedsprdukter g med begrænsninger i, hvilken brwser der kan benyttes, g hvilken Excel-versin der kan anvendes. Hvis der skal være sikkerhed fr, at en mailbåren rapprt kan anvendes krrekt, kalder det ud ver standardisering af fficepakken, frventeligt gså på en fælles mailplatfrm. Uklart fremtidsscenarie fr IT-medarbejdere: Indenfr fusinsledelse anbefaler man fte, at der pstilles knkrete målbilleder g skitseres jbindhld fr den enkelte medarbejder. Med den udviklingsmdel, der her er skitseret trinvis verdragelse af de services, der kan pnås enighed m, til fælles IT-drift efterlades et strt antal medarbejdere i en uafklaret situatin. Det kan frventes at øge graden af frustratin g mistrivsel. Frslag til beslutning: Med de her givne kmmentarer har sprlederen valgt at pdele frslaget til beslutninger i t kategrier: a) Nødvendige beslutninger fr at undgå tab af fremdrift b) Anbefalede beslutninger fr at imødekmme de åbenlyse udfrdringer Nødvendige beslutninger: Det freslås, at følgende prjekter gennemføres / frtsættes i regi af IT-spret: 1) Fælles fysisk netværk. I fase 1 implementeres der WAN-frbindelser mellem alle lkatiner g der fretages en mlægning til nyt cre-netværk. I fase 2 håndteres fælles dmz, firewall, hjemmepkbling g sikkerhedsløsninger, g i fase 3 håndteres behv fr vervågningsløsninger til sikring af det selvadministrerende. Der stilles ikke krav m mlægning af hvedmrådernes accessnet, hverken kablet eller trådløst. Fase 1 frventes gennemført i periden frem til g med smmerferien. Fase 2 g 3 ikke estimeret pt. 2) Fælles rllebaseret identitetsstyring. Prjektet fremskyndes til sikring af entydig styring af brugeridentiteter på tværs af hvedmråderne. Frventes prf f cncept med udgangen af 2009 g efterfølgende detailimplementering 3) Ny CMS platfrm frtsætter uændret. Frventes klar med prf f cncept g de første hvedmråders fælles infrmatin knverteret med udgangen af 2009 Side 4 af 8

5 4) Der etableres en ny Fælles IT-afdeling ved sammenlægning af Humaniras ITafdeling g Datakntret med virkning fra smmeren Desuden indgås der aftaler med hvedmråderne m deres bidrag til en virtualiseret rganisatin til drift af den fælles infrastruktur g brugerstyring, der ansvarsmæssigt placeres i Fælles IT. 5) Der gennemføres franalyser / afventer udspil fra de øvrige spr indenfr: a. HR-mrådet b. Bygningsmrådet c. Ledelsesinfrmatin 6) Der gennemføres franalyser med henblik på udarbejdelse af business cases g efterfølgende beslutning indenfr følgende emner: a. Fælles knslideret datacentre. Det nuværende frbrug af el g de nuværende mkstninger til drift g vedligehld af eksisterende serverrum krtlægges eventuelle sikkerhedsmæssige risici beskrives g de sammenhldes med mkstninger til etablering g drift af 2-3 datacentre, der tænkes drevet sm serverhteller. b. Fælles telefniplatfrm. Drifts g vedligehldelsesmkstninger til nuværende telefni krtlægges g de sammenhldes med etablerings- g driftsmkstninger ved en ny platfrm. Usikkerheden ved fremtidig driftssituatin af nuværende Nrtel anlæg (prducenten gået knkurs) frsøges kapitaliseret. Anbefalede beslutninger Hvis Universitetsledelsen ønsker at imødekmme ngle af de alvrlige udfrdringer der følger af venstående frslag, kræver det en række mere vidtgående g principielle beslutninger. Her freslås følgende: 1) Der pstilles g besluttes et mål fr, hvilke systemmråder der på den lange bane pfattes sm fælles, g hvilke der er lkale, jf. udkast i bilag 2. Beslutning m en sådan udvidet pfattelse af fælles administrative systemer skal sikre, at brugerne ikke ender i et scenarie med inkmplette krydsadgange mellem et antal systemmråder / netværk 2) Snitfladen fr driftsansvar fr netværk ændres, så Fælles IT får ansvaret fr de samlede netværk, inkl. access-net på hvedmråderne på den måde frebygges en situatin med mange islerede netværks-øer. 3) Det besluttes, at alle der skal anvende udtræk fr de fælles administrative systemer skal anvende en standardiseret PC-platfrm bl.a. med samme Officeversin, mailklient, brwser m.v. Side 5 af 8

6 4) Det besluttes, at man fr at sikre ufrstyrret kmmunikatin af plysninger fra de fællesadministrative systemer både nu g i fremtiden indfører ét fælles mailg kalendersystem fr hele Aarhus Universitet. En sidegevinst ved dette vil være, at elektrnisk møde- g ressurcebking bliver muligt. 5) I frlængelse af punkterne 1) g 2) indgås der knkrete ansvarsfrdelingsaftaler mellem Fælles IT g de 9 hvedmråder g der aftales en rganisatinsfrm, der afspejler disse aftaler. Frmålet er at signalere retning fr medarbejderne. Øknmi de nødvendige beslutninger: I frhld til den prindelige sprbeskrivelse g de første estimater, finder der med dette frslag en justering sted. På nuværende tidspunkt er der endnu ikke knkrete estimater fr 3 ressurcefrbrugende prjekter, men følgende kan anslås fr budgetåret 2009: a) Netværk, WAN + cre-lag: ca. 5 mi, DMZ / firewall ca. 2 mi b) Rllebaseret identitetsstyring. Oprindeligt estimat fr prjektet på 4,7 mi, heraf 3,7 mi i år c) Nyt CMS: Oprindeligt estimat fr prjektet: 5,5 mi. Hertil kmmer mkstninger til gennemførelse af de freslåede franalyser (anslået 1 mi i alt) samt aktiviteter til sammenlægning af Hum-IT g Datakntret. I alt ca 17,5 mi i budgetår 2009 Der er i budgettet afsat ca. 27,5 mi til aktiviteter i IT-spret, hvilket efterlader rum til iværksættelse af et eller flere af prjekterne, der udarbejdes franalyser på. De anbefalede beslutninger: Bemærk, at der ikke her er medtaget øknmi fr de anbefalede beslutninger hvis ledelsen ønsker at gå videre med denne type beslutninger, skal hver enkelt af dem belyses langt mere knkret, både øknmisk g teknlgisk. Side 6 af 8

7 Bilag 1: Prjekter g emner, der sættes på stand by sm knsekvens af frslaget: Nedenfr en simpel bruttliste ver de kendte ønsker g frslag til aktiviteter, der ikke realiseres bl.a. sm følge af ændret priritering. Prjekter til franalyser (sm næppe alle til sin tid kan implementeres parallelt): Ledelsesinfrmatinssystem Lkaleplanlægning / bking Bygningsvedligehldelsessystem Rekrutteringssystem Persnaleadministratinssystem HR-udviklingssystem Prjekter på reelt stand by: Fælles mail g kalender Fælles / standardiseret IT-indkøb. Fælles / harmniseret ESDH Fælles / harmniseret Intranet Fælles / harmniseret e-lærings platfrm Fælles drift af frskningsregistrering (PURE) Fælles backup g arkivering Fælles fillagring (strage) Fælles printløsning Fælles prjektstyring / time-sagsstyring Fælles drift af AV-udstyr Fælles drift af øvrige frretningskritiske applikatiner, der pt. drives på hvedmråder Fælles PC-platfrm Samme udgave af Office-pakke g Internetbrwser hs alle Fælles accessnet (kablet / trådløst) Fælles brugersupprt / udvidet supprtadgang Fælles styringsmdel fr IT-mrådet / IT-Gvernance Side 7 af 8

8 Bilag 2: Udkast til liste ver fremtidigt applikatins- g driftsansvar fr Fælles IT: Her følger freløbigt udkast til liste ver de applikatiner g systemmråder, hvr driftsansvaret anbefales placeret under Fælles IT. Navisin øknmisystem Øknmirapprtering Budget- g simuleringssystem Prjekt- / time-sagsstyring / ARS STADS / Delfi, heruder FUA (frskeruddannelsesadministratin) UVA (undervisningsadministratin) Studenterselvbetjeningsprtal Persnaleadministrativt system Lønsystem (pt. utsurcet til SLS) Rekrutteringssystem HR-udviklingssystem Persnaleselvbetjeningssystem Ledelsesinfrmatinssystem Lkaleplanlægnings- / -bkingsystem Bygningsvedligehldelsessystem Frskningsregistreringssystem (PURE) Fælles Web / CMS Intranet ESDH Mail g kalendersystem E-læringsplatfrm Biblitekssystem (utsurcet til Statsbibliteket) Print Fillagring Digitale AV-løsninger Officepakke PC-platfrme (windws, mac, linux, brwser, sikkerhedspakke m.v.) Telefni (fastnet + mbil) Hjemmearbejdsplads-setup Backup g arkivering Brugerstyringsplatfrm Netværksstyringsplatfrm, AD Driftsstøttesystemer Supprtsags-registrering / Service Management Overvågning, netværk & servere Klargørings- g udrulningsværktøj Fjern-supprt værktøj Side 8 af 8

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere