Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerhuse. Bygningsreglement 2010"

Transkript

1 Sommerhuse Bygningsreglement 2010

2 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer huse. Der bliver med jævne mellemrum udarbejdet tillæg til bygningsreglementet. Det opdaterede Bygningsreglement 2010 kan ses på Erhvervsog Boligstyrelsens hjemmeside Bygningsreglement 2010 indeholder både bestemmelser og vej ledning om, hvordan bestemmelserne kan opfyldes i praksis. Herud over har Statens Byggeforskningsinstitut udgivet SBI-anvisning 189 Små huse inkl. tillæg, der mere detaljeret gennemgår, hvordan bygningsreglementets krav kan opfyldes. Pjecen afsluttes med en checkliste, som bør gennemgås, før byggeriet påbegyndes. Kommunen, der er den lokale bygningsmyndighed, kan give yderlige-re oplysninger. Men det er ejeren eller dennes tekniske rådgiver eller håndværker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Dafolo A/S, januar Sommerhuse

3 Hvilke områder gælder bestemmelserne for? Bestemmelserne i bygningsreglementet gælder for sommerhuse, der opføres i sommerhusområder. Sommerhusområder er områder, der i en bygningsvedtægt, byplanvedtægt eller lokalplan er udlagt til sommerhusbebyggelse eller er overført til sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter kan normalt findes på kommunens hjemmeside. Sommerhuse og anden bebyggelse til ferie- og fritidsformål må ikke anvendes til overnatning i perioden 1. oktober til 31. marts bortset fra kortvarige ferieophold m.v. Planlovens 41 og 42 giver dog i særlige tilfælde mulighed for at benytte et sommerhus til helårsbolig. Indhent nærmere oplysninger i kommunens tekniske forvaltning om denne mulighed. Foruden bestemmelser i lokalplan eller byplanvedtægt kan der for den enkelte grund være tinglyst deklarationer eller servitutter med særlige bestemmelser, der også skal følges. Opførelse af et sommerhus eller tilbygning til et eksisterende sommerhus må først påbegyndes, når der foreligger en byggetilladelse fra kommunen. En række byggearbejder kan udføres alene på grundlag af en anmeldel se til kommunen. Det gælder f.eks. opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m 2 samt tilbygninger til disse bygninger, når bygningens samlede areal efter tilbygning højst er 50 m 2. Hvis kommunen ikke inden for 2 uger (tillagt normal postbesørgelsestid) skriftligt har reageret, kan byggearbejdet påbegyndes. Den enkelte kommune skal kunne modtage digitale meddelelser. Indhent nærmere oplysninger i kommunens tekniske forvaltning om kommunens tekniske krav til brugen af digital kommunikation. Endelig kan en række byggearbejder udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse. Det gælder f.eks. ombygninger og andre forandringer, hvis arealet ikke udvides, eller hvis anvendelsen ikke ændres væsentligt. Sommerhuse 3

4 Det er kommunen, der afgør, om en anvendelsesændring er væsentlig. Desuden kan byggearbejder ved småbygninger på højst 10 m 2 og byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse, hegnsmure og terrasser udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse. Ejeren skal dog altid overholde eventuelle krav i bygningsreglementet, uan set om kommunen skal inddrages, inden byggearbejdet igangsættes. Bebyggelsens størrelse og omfang Det er bebyggelsesprocenten, der er afgørende for, hvor mange m 2 i alt der kan bygges på den enkelte grund. Bebyggelsesprocenten udregnes ved at gange det samlede etageareal med 100 og dividere med grundens areal. Bygningsreglementets bilag 1 gennemgår mere detaljeret reglerne for, hvor dan arealerne beregnes. Bebyggelsesprocenten for sommerhuse er normalt 15. I en lokalplan eller byplanvedtægt kan der dog være fastsat en anden bebyggelsesprocent. Kommunen fastsætter i byggetilladelsen, hvor stor en del af grundens areal der skal udlægges (reserveres) til parkeringsareal, og hvornår det skal anlægges. Højder og afstande Sommerhuse må kun opføres i én etage uden mulighed for indretning af tag etage. Der gælder dog den undtagelse, at hvis sommerhuset bygges i et område, hvor hovedparten af den eksisterende bebyggelse har tagetage, kan det opføres på tilsvarende måde. 4 Sommerhuse

5 Sommerhuset må maksimalt være 5 m højt og husets ydervægge højst 3 m over det omgivende terræn. For sommerhuse med tilladelse til tagetage er den maksimale højde 6,5 m, og højden af ydervægge må ikke være over 3 m. Visse mindre bygningsdele, f.eks. skorstene, kan dog føres op over den maksimale højde. Ydervægges højde bestemmes af facadernes skæring med tagfladen. Bygningens højde måles lodret fra det naturlige terræn på egen grund. Har grunden skrånende terræn eller terræn med større niveauforskelle måles fra et eller flere niveauplaner, der fastsættes af kommunen. Sommerhuse skal placeres mindst 5 m fra naboskel eller sti. Denne afstand gælder også for mindre tilbygninger, f.eks. udestuer, karnapper, verandaer, skorstene og havepejse. Også svømmebassiner og opholdsarealer i det fri, som hæves mere end 30 cm over det naturlige terræn, skal overholde afstanden på 5 m til naboskel eller sti. Sommerhuse må op føres i vejskel. For tagudhæng, vindskeder, overdækninger over døre, gesimser og lig nen de mindre bygningsdele gælder dog en afstand til naboskel eller sti på 4,5 m. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opfø res nærmere naboskel eller sti end 2,5 m i sommerhusområder. Hvis bygningerne opføres i en afstand på 2,5-5 m fra naboskel eller sti, skal de dog overholde visse be tin gelser, der er beskrevet i informationspjecen Garager og carporte m.v.. Afstande måles vandret uden hensyn til terrænforskelle. Afstanden måles vinkelret på den pågældende modstående linie eller bebyggelse. Sommerhuse 5

6 Bærende konstruktioner De bærende konstruktioner i sommerhuse skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementets afsnit 4.1 og 4.2, som også gælder for énfamiliehuse. Sommerhuse skal udføres på en sådan måde, at de kan modstå vindlast, snelast samt last fra bygningsdele, ind bo og personer. I SBI-anvisning 189 inkl. tillæg findes en detaljeret gennemgang af, hvordan de bærende konstruktioner udføres, så huset kan modstå de forskellige påvirkninger. Husets fundering skal nå ned til frost sikker dybde og bæredygtig bund, så bevæ gelser i jordbunden ikke risikerer at føre til skader på huset. Brandforhold Sommerhusets ydervægge, bærende vægge, søjler, bjælker og lignende konstruktioner skal udføres, så de er branddrøje i mindst 30 minutter - bygningsdel klasse R 30 (BD-bygningsdel 30). Mod tagrum, der ikke kan udnyttes, kan vægge og loftskonstruktioner dog udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D- s2,d2 (klasse B materiale). Mod stråtag og lignende tagdækninger, der ikke er tagdækning klasse BROOF(t2) (klasse T tagdækning), skal vægge og loftskonstruktioner altid udføres mindst som klasse REI 30 (bærende BD-bygningsdel 30). Eksempel på klasse REI 30 (BD-væg 30, bærende) Inderst 13 mm gipskartonplade. Dernæst mindst 45x70 mm træstolper med højst 600 mm centerafstand. Mindst 70 mm fastholdt mineraluld i pladeform. Vindtæt afdækning af 12 mm asfaltimprægneret træfiberplade. 19 mm brædder på klink med mindst 25 mm overlæg. Der må ikke være lodret hulrum mellem brædder og træfiberplade. 6 Sommerhuse

7 Udvendige overflader på ydervægge skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning). En beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) kan f.eks. være 21 mm sammenpløjede brædder. Indvendige væg- og loftsoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning). Når der anvendes isoleringsmaterialer, er det vigtigt, at de anvendes på en sådan måde, at det ikke medfører en øget brandrisiko. Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale) kan anvendes uden begrænsninger. Sommerhuse 7

8 Røgalarmanlæg Hvert sommerhus skal udføres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og med batteribackup. Isoleringsmaterialer skal mindst være klasse A materiale, medmindre konstruktionen er godkendt af ETA-Danmark A/S. Isoleringsmateriale, der ikke er klasse A materiale, kan dog uden godkendelse anvendes i f.eks. hule mure, terrændæk, krybekælderdæk samt ydervægge, hvis udvendige eller indvendige isolering er dækket med mindst klasse 1 beklædning. Redningsåbninger Både beboelsesrum og køkkener, der er indrettet i selvstændige rum, skal have en redningsåbning direkte til det fri. Det kan være vindue, dør eller lem. Tag Taget skal opføres med en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne kan løbe af på en forsvarlig måde, f.eks. med en hældning på mere end 2,5 cm pr. m tagflade. Tagdækninger skal være brandmæssigt egnede klasse BROOF(t2) (klasse T tagdækning), f.eks. tagsten af tegl eller beton. Dog kan stråtage eller andre tagdækninger, som ikke er brandmæssigt egnet klasse BROOF(t2) (klasse T tagdækninger), anvendes. Men det forudsætter, at sommerhuset holdes i en afstand af mindst 10 m fra både naboskel og sti- og vejmidte. Over døre og andre redningsåbninger skal stråtage sikres mod nedskridning ved brand. Udestuer og lignende mindre bygningsdele kan udføres med transparente tagelementer klasse E-d2 af normalt antændeligt materiale, f.eks. glas-, pvc- og pc-plader, men ikke acrylplader. 8 Sommerhuse

9 Vådrum Baderum, wc-rum med gulvafløb og andre vådrum skal opfylde flg. krav: Gulve og vægge skal kunne modstå de fugtpåvirkninger samt de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal være vandtætte. I rum med gulvafløb skal gulvet i den del af rummet, der belastes med vand, have fald mod afløbet, og der må ikke udføres rørgennemføringer i gulvet i denne del af rummet. Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal være vandtætte i den del af rummet, der belastes med vand (vådzonen). I By og Byg Anvisning 200 (SBI-anvisning 200) beskrives, hvorledes gulve og vægge kan udføres. Sommerhuse 9

10 Varmeisolering Bygningsreglementets krav til varmeisolering af sommerhuse indeholder følgende U-værdier, der udtrykker konstruktionens isoleringsevne: Konstruktion W/m 2 0 C Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 Skillevægge og etageadskillelser mod uopvarmede rum 0,40 Terrændæk, kældergulve mod jord eller ventileret kryberum 0,15 Terrændæk, kældergulve mod jord eller ventileret kryberum, hvor der er gulvvarme 0,15 Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, samt flade tage 0,15 Vinduer, yderdøre, ovenlys mod det fri eller mod uopvarmede rum 1,80 Hertil kommer særlige bestemmelser vedrørende fundamenter, isætning af døre og vinduer samt ovenlys. 10 Sommerhuse

11 Producenter af byggematerialer, håndværkere og byggemarkeder kan hjælpe med at omsætte tabellens U-værdier til konstruktioner med isolering. U-værdierne kan fraviges, f.eks. ved op førelse af bjælkehuse, såfremt det dimensionerende varmetab ved transmission ikke derved bliver større end hvis ovennævnte U-værdier var overholdt. Indeklima Sommerhuset skal opføres på en sådan måde, at luften i boligen kan fornyes svarende til 0,3 gang luftskifte i timen, dvs. at luften udskiftes én gang hver anden time. Den nødvendige ventilation i et sommerhus kan normalt tilvejebringes gennem naturlig ventilation, f.eks. udeluftventiler, der placeres over en radiator eller anden varmekilde. Dermed sikres det også, at tilførslen af frisk udeluft ikke medfører trækgener for beboerne. Sommerhuse 11

12 Ventilationen skal indrettes, så den friske udeluft tilføres opholdsrum gennem f.eks. udeluftventiler og suges ud gennem aftræk i køkken(sektion) samt bade- og wc-rum. Der må kun overføres luft fra mindre for urenede rum til de mere forurenede. Ventilationskrav i de enkelte rum Opholdsrum skal udstyres dels med oplukkeligt vindue, lem eller yderdør, dels med mindst én udeluftventil, der har en samlet fri åbning på mindst 60 cm 2 for de første 25 m 2 gulv og derefter øges forholdsmæssigt. Køkken(sektion) skal udstyres med oplukkeligt vindue, lem, yderdør eller udeluftventil med en fri åbning på mindst 30 cm 2. Der kan også indrettes en åbning på mindst 100 cm 2 mod adgangsrummet. For at fjerne forurenet indeluft skal der i køkkenet installeres emhætte med mekanisk udsugning, der har aftræk til det fri. Emhætten skal suppleres med et naturligt aftræk med et kanaltværsnit på mindst 200 cm 2. Bade- og wc-rum skal udstyres med oplukkeligt vindue, lem, yderdør eller udeluftventil med en fri åbning på mindst 100 cm 2. Der kan også indrettes en åbning på mindst 100 cm 2 mod adgangsrummet. For at fjerne for urenet indeluft skal der være naturligt aftræk med kanaltværsnit på mindst 200 cm 2. Særskilte wc-rum samt evt. bryggers og opbevaringsrum skal ventileres som bade- og wc-rum. Udeluftventilens fri åbning skal mindst være 100 cm 2. Krav til byggematerialer Byggematerialer skal opfylde bestemmelserne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 118 af 13. marts 2002 om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Spånplader, træfiberplader, krydsfinerplader og lignende plader, der kan indeholde formaldehydafgivende lim, må kun anvendes, hvis de er omfattet af træpladekontrollen. 12 Sommerhuse

13 Byggematerialer med Dansk Indeklima Mærkning giver forbrugerne sik kerhed for, at materialerne ikke afgiver en sundhedsskadelig forurening. Asbestholdige materialer må ikke anvendes. Mineraluldsholdige materialer i kontakt med indeklimaet skal være overfladebehandlede eller på anden måde afdækkede, så de ikke afgiver mineraluldsfibre til indeklimaet. Benyttes flyveaske eller slagger fra kulfyring som fyldmateriale under bygningen, skal det afdækkes med mindst 20 cm grus eller tilsvarende materialer med en vægt på 300 kg pr. m 2. Radon og anden forurening fra jorden Bygningskonstruktioner mod undergrunden skal være lufttætte for at begrænse indtrængen fra undergrunden af den radioaktive gas radon. Sommerhuse 13

14 Pjecen Radon og enfamiliehuse, der er udsendt af Bygge- og Boligstyrelsen i 1997, giver nærmere anvisning på, hvordan konstruktionen kan radon-sikres. Har grunden været ramt af anden forurening, skal bygningskonstruktioner mod undergrunden endvidere være diffusionstætte, hvis forureningen i jorden ikke er fuldstændigt oprenset, inden byggeriet påbegyndes. Installationer Rørledninger, beholdere og lignende installationer skal isoleres mod varme tab og kondensation. Installationer skal desuden beskyttes mod frostsprængninger. Vand- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriserede vand- og kloakmestre. Affaldsbeholdere Affaldsbeholdere m.v. skal placeres, så renovationsfirma eller vognmand har let adgang. Ildsteder og skorstene Informationspjecen Pejse og brændeovne gennemgår bygningsreglemen tets bestemmelser om ildsteder, tilslutning til skorsten, afstande til brændbart materiale m.v. 14 Sommerhuse

15 Før sommerhusbyggeriet påbegyndes, check da følgende: At det kommende byggeri overholder bestemmelserne i bygningsvedtægt, byplanvedtægt eller lokalplan At eventuelle tinglyste deklarationer eller servitutter er overholdt At grundens bebyggelsesprocent er overholdt At huset overholder bestemmelserne med hensyn til højde og afstand til skel og sti At der er sikkerhed for, at husets fundament anlægges på bæredygtig bund At der er sikkerhed for, at husets bærende konstruktion er dimensioneret korrekt At taget har en hældning, så vandet kan løbe af på en forsvarlig måde At der er truffet de nødvendige brandmæssige foranstaltninger At der er et tilstrækkeligt antal bilholdepladser på grunden At vådrummene er indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet, f.eks. som beskrevet i SBI-anvisning 189 At varmeisoleringen overholder de krævede U-værdier At ventilationskravene er opfyldt At der er sikret tilstrækkeligt mod radon og anden forurening fra undergrunden Ved anmeldelse af byggeri: Er der gået 2 uger samt tid til postbehandling, siden anmeldelsen blev sendt til kommunen? Ved ansøgning om byggetilladelse: Er tilladelsen fra kommunen modtaget? Sommerhuse 15

16 Pjecen om sommerhuse er udsendt af Dafolo A/S som led i en serie informationspjecer om Bygningsreglement Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn tlf.: Tegninger: Blåtårn Tegnestue ApS, Birgitte Borup Produktion: Dafolo A/S, tlf Varenr I informationsserien om Bygningsreglement 2010 indgår yder ligere 3 pjecer: Varenr Garager og carporte m.v. Varenr Indeklima Varenr Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 er udsendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen og kan købes hos Byggecentrum, tlf.: eller i boghandelen. SBI-anvisning 189 Småhuse inkl. tillæg er udsendt af Statens Byggeforskningsinstitut (By og Byg) og kan købes hos Byggecentrum, tlf.: eller i boghandelen. By og Byg Anvisning 200 (SBI-anvisning 200) kan ligeledes købes hos Byggecentrum.

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Reglementets tekniske regler m.v. er anført i almindelig tekst. Tekst i kursiv indeholder baggrund og forklarende kommentarer.

Reglementets tekniske regler m.v. er anført i almindelig tekst. Tekst i kursiv indeholder baggrund og forklarende kommentarer. Reglement for indretning af sikringsrum og murgennembrydninger Reglementet med ændringer er udgivet af Beredskabsstyrelsen september 2003 (B 1329-03 / ISBN 87-91133-48-3) Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere