Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE"

Transkript

1 Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE 1

2 Indhold INDHOLD PRÆAMBEL FORORD VARIGHED & TITEL... 5 Varighed... 5 Fravær... 5 Bevis og titel... 5 Indhold i beviset for gennemført specialuddannelse ADGANGSKRAV... 5 Adgangsbetingelse FORMÅL... 6 Formål... 6 Sygeplejerskens ansvars- og funktionsområde STRUKTUR, FAG & PRØVER... 6 Indhold og mål... 6 Krav til uddannelsessted... 8 Kvalifikationskrav til ansvarlige i den kliniske uddannelse... 8 Uddannelsesansvarlig sygeplejerske... 8 Kliniske vejleder funktion FAGBESKRIVELSER PRØVER & CENSUR... 8 Bedømmelse m.v Klinisk uddannelse... 8 Teoretisk prøve... 9 Afsluttende eksamen... 9 Rammer for udarbejdelse og aflevering af den afsluttende opgave... 9 Omprøve og sygeeksamen UDDANNELSESANSVAR MERIT & DISPENSATIONER Meritoverførsel Klageadgang og tilsyn IKRAFTTRÆDEN & OVERGANGSBESTEMMELSER Ikrafttræden

3 1. Præambel Denne studieordning er udarbejdet i samarbejde med Ilisimatusarfik og Sundhedsledelsen på Dronning Ingrids Hospital. Studieordningen er godkendt af Akademisk Råd d. 24. august Studieordningen er desuden godkendt ved Landslægeembedet, og er sendt til orientering hos Sundhedsstyrelsen i Danmark. Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Landstingsforordning nr.7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke - Rådsdirektiv om samordning af bestemmelser om virksomhed som sygeplejerske etc. (77/453/EØF med senere tilføjelser) - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik - Danske BEK nr. 396 af 07/04/2017, Gældende Offentliggørelsesdato: , Sundheds- og Ældreministeriet 3

4 2. Forord Indholdet af denne studieordning er funderet i den Danske bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje nr. 396 af 07/04/2017. Det grønlandske Sundhedsvæsen iværksætter og udbyder specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje og indstiller Dronning Ingrids Hospital (DIH) som hoveduddannelsessted for den kliniske specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Studieordningen fastsættes, i overensstemmelse med den danske bekendtgørelse med bilag, og indeholder: uddannelsens tilrettelæggelse i teoretiske og kliniske uddannelsesperioder mål for de enkelte uddannelsesperioder oversigt over centrale områder og emner i de teoretiske moduler plan for afvikling af teoretisk prøve, krav til kliniske kompetencer og skriftlig, afsluttende opgave (tidspunkt, form, vilkår, sygeeksamen m.v.) krav til medvirkende godkendte kliniske uddannelsesafdelinger kvalifikationskrav til undervisere i teori og klinisk uddannelse fravær, herunder regler om forlængelse af uddannelsen ved fravær af et nærmere bestemt omfang klage- og ankemuligheder meritbestemmelser Det grønlandske Specialuddannelsesråds opgaver og ansvar i forbindelse med den praktiske gennemførelse og lokale organisering af specialuddannelsen 4

5 3. Varighed & Titel Varighed Uddannelsen er af 1½ års varighed svarende til 90 ECTS-point. Det er 1½-årig aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og en systematisk, superviseret og vejledt klinisk uddannelse. Uddannelsen er en kombination af teori og klinisk praksis, og 13 måneder af uddannelsesforløbet gennemføres på godkendt uddannelsessted i Danmark. Uddannelsen skal være afsluttet inden for 4 år efter påbegyndelsen. Fravær Ved fravær bortset fra ferie i henhold til lovgivning eller overenskomst svarende til mere end 148 timer af den kliniske uddannelsesdel eller 3 dage af teoriblokkene forlænges uddannelsen med den samlede fraværsperiode. Ved manglende kompetenceopnåelse kan ansættelsesstedet afbryde uddannelsen. Bevis og titel Efter tilfredsstillende gennemført klinisk uddannelse, bestået teoretisk eksamen og bestået afsluttende opgave udfyldes bilag 5: Attestationsskema, som sendes til Det grønlandske specialuddannelsesråd samt Ilisimatusarfik. Ilisimatusarfik har ansvaret for udstedelse af uddannelsesbevis for gennemført Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Uddannelsesbeviset udstedes på baggrund indstilling fra Det grønlandske specialuddannelses Bilag 5: Attestationsskema. Uddannelsens omfang af teori og klinisk uddannelse samt de opnåede resultater anføres i beviset. Den der har gennemført specialuddannelsen gives betegnelsen: Intensivsygeplejerske. Den engelske titel er Critical care nurse. Det grønlandske Specialuddannelsesråd i intensiv sygepleje fører fortegnelse over de til uddannelsen optagne sygeplejersker og register over udstedte beviser. Landslægeembedet orienteres om og fører register over sygeplejersker, der har gennemført specialuddannelsen. Indhold i beviset for gennemført specialuddannelse Der udstedes bevis på grønlandsk, dansk og engelsk på gennemført specialuddannelse jf. ovenstående. Beviset indeholder: Hver uddannelsesperiode er gennemført, målene for perioderne opfyldt og bestået Sygeplejersken har bestået den teoretiske prøve efter 7-trinsskalaen Sygeplejersken har bestået den afsluttende opgave Angivelse af 90 ECTS-point 4. Adgangskrav Adgangsbetingelse Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser: Bestået grønlandsk/dansk eller tilsvarende anerkendt udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau 5

6 Grønlandsk/dansk autorisation som sygeplejerske Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende. Heraf minimum 1½ år fra somatiske sygehusafdelinger Gennemført 6 måneders introduktionsansættelse på en intensivafdeling 5. Formål Formål Formålet med specialuddannelsen i intensiv sygepleje er, at sygeplejersken udvider sin faglige viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje. Sygeplejerskens ansvars- og funktionsområde Specialsygeplejersken er ansvarlig for sin virksomhedsudøvelse i henhold til sin autorisation som sygeplejerske jf. Landstingsforordning om sygeplejerskers autorisation og virke. En specialsygeplejerske i intensiv sygepleje skal på baggrund af en videregående teoretisk viden og kliniske færdigheder yde sygepleje til kritisk syge patienter og komplekse patienter, yde omsorg for de pårørende, samarbejde tværprofessionelt om observation og behandlingen af den kritisk syge patient og udvikle den intensive sygepleje. Funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje omfatter således: Klinisk intensiv sygepleje Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning Tværprofessionel og tværsektoriel koordinering og samarbejde Ansvars- og funktionsområde er præciseret i bilag 1: Funktionsområdet for specialuddannede sygeplejersker i intensiv sygepleje. 6. Struktur, fag & prøver Indhold og mål Uddannelsen til specialsygeplejerske i intensiv sygepleje skal afspejle den til enhver tid gældende praksis inden for intensiv terapi. Specialuddannelses mål er, at sygeplejersken erhverver sig overblik over og sikkerhed i at varetage funktionsområdet på intensivafdelinger inden for intensiv og postoperativ sygepleje. Sygeplejersken skal selvstændigt kunne planlægge, udføre og evaluere intensiv sygepleje til kritisk syge personer i alle aldersgrupper med vekslende og ofte uforudsigelige plejebehov. Sygeplejersken skal kunne anvende relevante sygepleje-faglige teorier og metoder til vurdering af og refleksion over den kritisk syge patient. Sygeplejersken skal have omfattende viden om sygdomslære, farmakologi og tekniske færdigheder fra det medicinsk faglige område. Desuden skal sygeplejersken kunne formidle sin viden og færdigheder om intensiv sygepleje samt kvalitetsudvikle og samarbejde internt og eksternt. Sygeplejersken skal kunne medvirke til helhed i patientforløbene, herunder tidlig opsporing af og forebyggelse af kritisk sygdom hos patienter uden for intensivt afsnit og opfølgning efter kritisk sygdom. Uddannelsen tilrettelægges med veksling mellem teoretisk og klinisk uddannelse og består af to blokke af hver 9 måneders varighed. 6

7 Del 1 består af 9 måneders kombineret klinisk og teoretisk uddannelse Del 2 består af 9 måneders kombineret klinisk og teoretisk uddannelse Den kliniske uddannelse gennemføres på DIH som hoveduddannelsessted, samt på et godkendt klinisk uddannelsessted i Danmark, hermed indeholder uddannelsesforløbet et og kan indeholde flere eksterne kliniske uddannelsesophold. Den teoretiske uddannelse er på i alt 300 timer. Heraf ca. 200 timer uden for klinisk praksis i form af teoriblok(-ke). Disse placeres inden for de første 9 måneder af uddannelsen og afsluttes med en teoretisk prøve. Indholdet heraf er angivet i bilag 2: Emneområde i den teoretiske del af den Intensive specialuddannelse. De resterende 100 timer fordeles og planlægges henholdsvis med 50 timer i den kliniske uddannelse del 1, og 50 timer i den kliniske uddannelse del 2. Læringsmål for første del af uddannelsen er: at sygeplejersken erhverver indsigt i og overblik over teoretiske forudsætninger for intensiv sygepleje og får mulighed for at bearbejde sin viden i forbindelse med varetagelsen af en række kliniske opgaver at sygeplejersken tilegner sig yderligere viden, færdigheder og kompetencer inden for funktionsområdet på intensivafdelinger samt postoperativ sygepleje Sygeplejersken skal i løbet af opholdet som en del af uddannelsesprogrammet have supervision og vejledning kombineret med teoretisk undervisning svarende til minimum 50 timer. Perioden skal yderligere tilrettelægges med henblik på, at der opnås viden, færdigheder og kompetencer til at varetage plejen af patienter postoperativt, herunder administration og observation af smertebehandling. Læringsmål for anden del af uddannelsen er: at sygeplejersken videreudvikler sin viden, færdigheder og kompetencer inden for funktionsområdet på intensivafdelinger at sygeplejersken opnår kompetencer til at deltage i kvalitetsudvikling af behandlings- og plejeforløb, at sygeplejersken opnår kompetence til at formidle sin viden og færdigheder til kolleger og uddannelsessøgende at sygeplejersken skal kunne samarbejde internt og eksternt at sygeplejersken erhverver viden om og aktivt bidrager til patientens rehabilitering i forbindelse med kritisk sygdom Sygeplejersken skal i løbet af opholdet som en del af uddannelsesprogrammet have supervision og vejledning kombineret med teoretisk undervisning svarende til minimum 50 timer. Der er i alt 12 ugers ekstern klinisk uddannelse fordelt på del 1 og del 2 i den kliniske uddannelsesperiode. Minimum 2 uger eller maksimum 6 ugers ekstern klinisk uddannelse på et godkendt opvågningsafsnit placeres i første del af uddannelsen. 6 ugers ekstern klinisk uddannelse finder sted på anden godkendt intensiv uddannelsesafdeling i anden del af uddannelsen. De evt. resterende 4 uger er valgfrie og kan finde sted på en af regionen godkendt uddannelsesafdeling. Der afsluttes med en skriftlig opgave omhandlende et klinisk, sygeplejefagligt problem inden for funktionsområdet, jf. beskrivelse under pk.8: Afsluttende Eksamen Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som fuldtidsansættelse, dog jf. nedenstående. Ansættelse i uddannelsesforløbet på deltid eller skiftevis fuldtid og deltid kan finde sted under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med det kliniske godkendte uddannelsessted. Ved deltidsansættelse forlænges uddannelsestiden forholdsmæssigt, således at den samlede uddannelsestid svarer til den, der kræves ved en fuldtidsansættelse. 7

8 Deltidsansættelser skal udgøre minimum 30 timer om ugen. De eksterne kliniske uddannelsesophold kan kun finde sted som fuldtidsansættelser. Krav til uddannelsessted Der skal foreligge en beskrivelse af uddannelsesstedet (såvel intensiv som opvågning). Beskrivelsen skal omfatte: Uddannelsesplan med en struktureret beskrivelse af uddannelsesperioderne, særlige uddannelsesforløb, og tilhørende uddannelsesaktiviteter herunder kompetencekort Rammeplan for den kliniske teoretiske undervisning Klassificering af intensivafsnit, niveau 1, 2 og 3 Uddannelsesforhold herunder antal sengepladser/behandlingsmuligheder og speciallægedækning/opvågning og intermediærpladser Sygeplejekompetencer og bemanding Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Klinisk vejleder Kvalifikationskrav til ansvarlige i den kliniske uddannelse Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har specialuddannelsen i Intensiv sygepleje, samt relevant videregående uddannelse på Masterniveau eller tilsvarende. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har det overordnede ansvar for planlægning, koordinering og gennemførelse af den kliniske del af specialuddannelsen i overensstemmelse med studieordningen. Kliniske vejleder funktion Den kliniske vejleder har Intensiv specialuddannelse og gennemført Kliniske Vejlederuddannelse svarende til 10 ECTS point. I den kliniske praksis varetages den daglige oplæring og vejledning primært af kliniske vejledere. 7. Fagbeskrivelser Den teoretiske del varetages af uddannelsesinstitutionerne, der udbyder den teoretiske undervisning for specialuddannelsen i Danmark. Den teoretiske del af den grønlandske Specialuddannelsen for intensiv sygepleje gennemføres i Danmark. Uddannelsesinstitutionerne beskriver teorimodulernes tilrettelæggelse, indhold og pensum. Således vil forholdene omkring den teoretiske undervisning, herunder læringsudbytter for undervisningen, undervisningsmetoder krav til underviserer, prøveform, reeksamination, klage og ankemuligheder, ankenævn osv., vil til en hver tid være svarende til beskrevet i den danske uddannelsesordning for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Emnerne for den teoretiske undervisning er beskrevet i bilag 2: Oversigt over emneområder i den teoretiske del af den intensive specialuddannelse 8. Prøver & Censur Bedømmelse m.v. Klinisk uddannelse De kliniske perioder skal gennemføres, og målene for perioden skal være opfyldt. Ved afslutning af hver af de kliniske perioder afgiver uddannelsesstedet en skriftlig vurdering til hoveduddannelsesstedet. Har sygeplejersken ikke opnået de beskrevne mål for en praktikperiode, kan denne ikke bestås. 8

9 Ved ikke bestået praktikperiode planlægges det videre uddannelsesforløb herefter i samarbejde med Det grønlandske Specialuddannelsesråd og det pågældende uddannelsessted. Der prioriteres en individuel vurdering af sygeplejerskens forudsætninger og muligheder for at gennemføre Specialuddannelsen i forhold til de gældende kriterier. Teoretisk prøve Første del af den kliniske uddannelse gennemført i Danmark afsluttes med en teoretisk prøve. Prøven er en skriftlig individuel prøve, der skal bestås. Kriterier for prøvens indhold, omfang og bedømmelse udarbejdes af det danske Specialuddannelsesråd i intensiv sygepleje. Bedømmelse sker efter 7-trins-skalaen, efter principperne i den danske Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen). Afsluttende eksamen Ved uddannelsens afslutning og under forudsætning af bestået teoriprøve og godkendt klinisk uddannelse udarbejder sygeplejersken en skriftlig afsluttende opgave, der skal bestås. Den afsluttende opgave udarbejdes og afleveres inden for uddannelsens sidste 3 måneder. Den afsluttende skriftlige opgave skal omhandle et klinisk, sygeplejefagligt problem inden for funktionsområdet. Der tilbydes vejledning i forbindelse med opgavens udarbejdelse. For den grønlandske specialuddannelse i Intensiv sygepleje anvendes, de af det danske specialuddannelsesråd udarbejdede kriterier for opgavens indhold og bedømmelse, som retningsgivende for den afsluttende opgave. Opgaven bedømmes således af ekstern censor fra det danske Landsudvalgs censorkorps for specialuddannelse i intensiv sygepleje. Opgaven bedømmes efter 7- trins skalaen, efter principperne i Uddannelses - og Forskningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen). Rammer for udarbejdelse og aflevering af den afsluttende opgave Opgaven kan ikke afleveres i perioder, hvor sygeplejersken har orlov fra sin stilling. Sygeplejersken skal i samarbejde med den uddannelsesansvarlige aftale tidspunkt for udarbejdelse af opgaven. Der ydes op til 5 timers vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af den afsluttende skriftlige opgave. Det forudsættes, at afdelingen vurderer, før påbegyndelse af vejledning til og udarbejdelse af den afsluttende opgave, at sygeplejersken forventes at bestå 2. praktikperiode. Opgavekriterierne gennemgås af den uddannelsesansvarlige sygeplejerske forud for påbegyndelse af opgaven. Opgaven skal udarbejdes inden for uddannelsens sidste 3 måneder og senest afleveres 4 uger før uddannelsen afsluttes. Der gives 5 studiedage med tjenestefrihed til udarbejdelse af opgaven. Opgaven afleveres elektronisk til uddannelsesansvarlig sygeplejerske, som videresender opgaven med tilhørende bilag til tildelte censor. Hvis opgaven ikke afleveres til den aftalte frist, betragtes dette som værende 1. forsøg/ikke bestået opgave jf. 13 i Bekendtgørelse nr om eksamen ved visse videregående uddannelser under undervisningsministeriet. Omprøve og sygeeksamen Sygeplejersken kan indstille sig til teoriprøven 3 gange. Den teoretiske prøve skal være bestået senest 3 måneder efter afvikling af første forsøg. 9

10 Ved ikke bestået afsluttende skriftlig opgave, kan opgaven efter fornyet bearbejdelse indleveres igen til bedømmelse, eller en ny kan udarbejdes. Den afsluttende skriftlige opgave kan afleveres til bedømmelse i alt 3 gange med max. 3 måneders mellemrum. Det grønlandlandske Specialuddannelsesråd i intensiv sygepleje kan ud fra en begrundet ansøgning godkende en forlængelse af afleveringsfristen for den skriftlige afsluttende opgave, såfremt der forekommer særlige forhold. Særlige forhold kan f.eks. være: Sygdom, dødsfald af nærmeste pårørende eller anden force majeure. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist skal være Det grønlandlandske Specialuddannelsesrådet i hænde senest 2 uger inden afleveringsfristen. Såfremt denne frist ikke overholdes, vil ansøgningen ikke blive behandlet. Der kan ansøges om og gives dispensation for aflevering af den skriftlige opgave én gang, og der kan gives højst 6 måneders dispensation fra afsluttet 1½ års klinisk uddannelse. 9. Uddannelsesansvar Der er i forbindelse med udarbejdelsen af studieordningen, og for uddannelsens videre gennemførelse nedsat et Grønlandsk specialuddannelsesråd. Det er Rådets ansvar, at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres i henhold til den godkendte studieordning for specialuddannelsen i intensiv sygepleje og i overensstemmelse med den danske bekendtgørelse med tilhørende bilag. Det grønlandske Specialuddannelsesråd består af repræsentanter for den ansættende myndighed og fagpersoner med sagkundskab i forhold til den intensive og anæstesiologiske område. Sammensætningen af det grønlandske Specialuddannelsesråd og rådets opgaver er beskrevet i bilag 3: Kommissorium for Det grønlandske specialuddannelsesråd. Det grønlandske Specialuddannelsesråd i intensiv sygepleje kan indkalde særlige sagkyndige til belysning af specielle problemstillinger, desuden kan der i rådet repræsenteres relevante samarbejdspartere. Studieordningen indstilles af Det grønlandske Specialuddannelsesråd i intensiv sygepleje til Sundhedsstyrelsens orientering, desuden til det danske landsudvalgs for specialuddannelsen i Intensiv Sygepleje som grundlag for et kontinuerligt samarbejde. Optagelse af ansøgere til specialuddannelsen forudsætter, at Landslægeembedet og Ilisimatusarfik har godkendt studieordningen, samt etablering af et samarbejde med det danske Specialuddannelsesråd i intensiv sygepleje. Gennemførelsen af specialuddannelsen betinges af et kontinuerligt samarbejdende mellem det grønlandske specialuddannelsesråd, det danske Specialuddannelsesråd for intensiv sygepleje, godkendte kliniske uddannelsessteder i Danmark, og institutioner som udbyder den teoretiske uddannelse. Studieordningen suppleres af bilag 6: Uddannelsesplan for Sygeplejersker i Specialuddannelsen i Intensiv Sygepleje, der beskriver den kliniske del af uddannelsen. Beskrivelsen præciserer den konkrete tilrettelæggelse af 6 måneders introduktionsforløb, samt uddannelsesforløbets 1.del og uddannelsesforløbets 2.del. Uddannelsesplanen indeholder desuden: Beskrivelse af afdelingens opgaver/behandlingstilbud Afdelingens kliniske læringsmuligheder Rammeplan for klinisk teoretisk undervisning Anvendte kompetencekort Rammer for vejledning og supervision. Muligheder for adgang til relevant litteratur, databasesøgning o.lign. Læringssyn i afdelingen Læringsmetoder Forventninger til kursisten 10

11 Udgifterne ved gennemførelse af specialuddannelsen afholdes af det grønlandske sundhedsvæsen. 10. Merit & dispensationer Meritoverførsel Det grønlandske Specialuddannelsesråd kan efter en individuel vurdering give merit for teoriundervisning på baggrund af gennemført undervisning samt for erhvervede kliniske kompetencer fra anden uddannelsesstilling eller ansættelser. Opnået merit for dele af uddannelsen medfører en tilsvarende afkortning af den samlede uddannelse. Merit skal søges forud for uddannelsens påbegyndelse. Henvendelse angående overførsel af merit eller ansøgning om dispensation ift. uddannelsesperioder skal ske til det grønlandske Specialuddannelsesråd. Intensivsygeplejersker, der har gennemført specialuddannelse i henhold til Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 92 af 26. juni 1997, kan varetage funktionsområdet i nærværende regelsæt. Klageadgang og tilsyn Klager over afgørelser truffet af de godkendte uddannelsessteder, herunder klage over de skriftlige vurderinger, teoriprøven, og den afsluttende opgave, kan indbringes for Det grønlandske Specialuddannelsesråd i intensiv sygepleje senest 2 uger efter, at klageren er gjort bekendt med afgørelsen. Klager over afgørelser truffet af Det grønlandske Specialuddannelsesråd i intensiv sygepleje kan indbringes for Landslægeembedet senest 2 uger efter, at klageren er gjort bekendt med afgørelsen. Landslægeembedets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Landslægeembedet fører tilsyn med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af specialuddannelsen. Landslægeembedet kan som tilsynsmyndighed anmode det grønlandske Specialuddannelsesråd i intensiv sygepleje og godkendte censorer, som er med til bedømmelsen af den skriftlige afsluttende opgave, om oplysninger om uddannelsesvirksomheden. 11. Ikrafttræden & overgangsbestemmelser Ikrafttræden Studieordningen træder i kraft den 16.aug Landsembedet den 2xxaug Ilisimatusarfik den 24.aug

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing 1 Indhold Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje BEK nr 396 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-98/1 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi BEK nr 344 af 09/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-01-54/1

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje BEK nr 395 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-99/1 Senere ændringer til

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD (Region Nordjylland og Region Midtjylland) SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN Godkendt af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Side 1 af 5 1 Baggrund Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er fastsat

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 2.0 Formål med specialuddannelsen...3

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 21 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2018-2019 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget Baggrund: Landsudvalget har i december 2007 nedsat Anerkendelsesudvalget.

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Uddannelsesordning Udarbejdet af specialuddannelsesrådet. Godkendt i Sundhedsstyrelsen august 1998, herefter løbende revideret, senest maj 2013.

Læs mere

Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4

Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4 24-3-214 Indholdsfortegnelse Forord...3 Introduktion til Årsrapport...3 Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4 Godkendte kliniske uddannelsesafsnit i regionerne pr. 1. januar 214...6 Teoristeder,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Dansk Sygeplejeråd 2005 Dansk Sygeplejeråd 2005 Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Årsrapport 2014. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd

Årsrapport 2014. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 ale Specialuddannelsesråd 2 14 Indholdsfortegnelse Forord...2 Introduktion til Årsrapport...2

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 24. juni 2011. Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske. 21. juni 2011. Nr. 680.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 24. juni 2011. Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske. 21. juni 2011. Nr. 680. Lovtidende A 2011 Udgivet den 24. juni 2011 21. juni 2011. Nr. 680. Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske I medfør af 16 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Uddannelsesordning Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 3. udgave, endelig godkendt i Sundhedsstyrelsen juli 2008 Revideret september 2009 Indholdsfortegnelse Sidetal 1.0 Baggrund...2

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Uddannelsesordning for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske Uddannelsesordning for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske Godkendt af Specialuddannelsesrådet til sundhedsplejerske den 9. september 2014 Godkendt i Sundhedsstyrelsen den 9. december 2014 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. Kapitel 1. Uddannelsens formål og brancheudvalg

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. Kapitel 1. Uddannelsens formål og brancheudvalg Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. I medfør af, 8, stk. 4, 22, stk. 2, 27, stk. 3, 28, stk. 4, 34 stk.2, og 52, stk. 2 samt 7, stk. 3 og 12, stk.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Årsrapport 2012. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2012. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje 2012 Indholdsfortegnelse Forord...2 Introduktion...2 Region Sjællands Råd for intensiv specialuddannelse...2 Klassifikation af

Læs mere

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse BEK nr 1256 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-701-30/1 Senere

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Referat fra det 73. møde i Det Regionale Specialuddannelsesråd

Referat fra det 73. møde i Det Regionale Specialuddannelsesråd Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren Journal nr.: DRS Intensiv E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Dato: 26. januar 2016 Telefon: 6541 1718 2920 1963 Referat fra det 73. møde

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere