Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven"

Transkript

1 Carl Nielsen Brevudgaven

2 Carl Nielsen, 1890

3 Carl Nielsen Brevudgaven Bind Redaktion, indledninger og noter: John Fellow

4 Carl Nielsen Brevudgaven bind 1: Redaktion, indledninger og noter: John Fellow Multivers, 2005 Udgiver: Carl Nielsen Brevudgaven Forlag: Multivers ApS, København, Billedredaktion: Hanne Hee Lange Omslag: Danesadwork. Omslagets motiv: Karl Johan Almqvist ( ) Carl Nielsen, linoleumstryk. Fra Jørgen Duus: Silhuetter, skygger på væggen, København 1998, side 201. Perm-illustrationer: Forperm: Carl Nielsens Hænder, tegning af Anne Marie Carl-Nielsen ca. 1929, Statens Museum for Kunst; Slutningen af Carl Nielsens brev til Johannes Nielsen den , Carl Nielsen-arkivet. Bagperm: Carl Nielsens brev til Emil Telmányi den , Carl Nielsen-arkivet. Illustrationer i øvrigt: Udgiveren har bestræbt sig på at finde frem til alle fotografer og kunstnere, en del er dog ukendte. Skulle nogen af disse billeder vise sig at være ophavsretligt beskyttet, vil de blive honoreret efter gældende Copy-Dan-takster. Tryk: Narayana Press Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse uden skriftligt samtykke fra Multivers ApS er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for anmeldelser. ISBN Printed in Denmark, 2005

5 Carl Nielsen Brevudgaven er domicileret på Det Kongelige Bibliotek, som stiller kontorfaciliteter og administration til rådighed i hele perioden fra projektets start i 2002 til den forventede afslutning i Ledelsen af projektet har Det Kongelige Bibliotek uddelegeret til en styregruppe bestående af direktionskonsulent Anette Faaborg, forskningschef, dr. phil. John T. Lauridsen, advokat lic. jur. Niels Gangsted-Rasmussen og forfatteren John Fellow, med sidstnævnte som udgavens redaktør. Til projektet er desuden knyttet en støttekomité, bestående af Gewandhauskapellmeister, professor Herbert Blomstedt, professor Torben Brostrøm, forfatteren Suzanne Brøgger, museumschef Torben Grøngaard, komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreen, forfatteren Sven Holm, forfatteren og journalisten Georg Metz, komponisten Per Nørgård, komponisten Ib Nørholm, orkester- og korchef Per Erik Veng og pianisten Anne Øland, samt oprindelig nu afdøde komponist Tage Nielsen og forfatter Villy Sørensen. Alle udgifter til lønninger, publikationer, rejser m.v. i forbindelse med brevudgaven forudsættes finansieret af eksterne donatorer. Styregruppen retter hermed en hjertelig tak for generøs støtte til Herbert Blomstedt, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Lundbeckfonden, Carl Nielsens og Anne Marie Carl-Nielsens Legat og Oticon Fonden. Det indledende arbejde med projektet frem til og med udgivelsen af det foreliggende første bind, havde ikke kunnet gennemføres uden denne substantielle støtte. En særlig tak rettes til Det Kongelige Bibliotek. John T. Lauridsen forskningschef, dr. phil. Niels Gangsted-Rasmussen advokat lic. jur. John Fellow forfatter Anette Faaborg direktionskonsulent

6

7 Indhold 9 Om dette bind 39 Breve og dagbøger Arkivliste 566 Forkortelser 570 Redaktionelle parenteser 570 Billedproveniens 571

8

9 Kommunikation Det er 140 år siden Carl Nielsen blev født, 74 år siden han døde. Hans opstigning fra det fattige landarbejder- og musikantmiljø på midtfyn til kunstens parnas som sit lands største komponist er imidlertid ikke kun en ny variant af den 60 år ældre fynske digters livseventyr, men i nok så høj grad et udtryk for den bevægelse i tiden og samfundet som for alvor satte ind i anden halvdel af 1800-tallet. Carl Nielsen levede i de år da det moderne Danmark og den moderne verden blev til, i de år hvor den ene befolkningsgruppe efter den anden fik stemme, og stemmeret, og kom til ære og værdighed, i de år hvor teknologiske fremskridt og materiel vækst kom på dagsordenen og hvor gammel moral og snærende bånd løsnede sig og også satte en psykisk vækst og udvikling på programmet. Selv satte han i mangt og meget denne menneskelige ekspansion på musikalsk begreb. Hvad vi måske alle kan sige, hvis vi et øjeblik træder ud af nuets mangel på erindring, at den verden vi blev født ind i, var en anden end den vi som voksne og midaldrende kom til at leve og arbejde i, kunne Carl Nielsen og hans samtidige sige med særlig god ret. Som de første der begav sig ind i den moderne verden, havde de måske et mere uhildet blik for processens både positive og negative sider. Det er karakteristisk at Carl Nielsen som ældre kunne betragte det som en fordel at være kommet fra meget små kår og ligeud sige: Jeg tror ikke, Penge gør Mennesker lykkelige. De gør dem snarere lidt afstumpede og snævre, og de hindrer dem i at udfolde deres Evner fuldt ud. 1 Nok har fjernsynet og computeren og mange andre ting, og måske ikke mindst stadigt mere af det samme, ændret vor verden, men næppe så grundlæggende som vandforsyning, elektricitet, automobiler, asfalterede veje, flyvemaskiner, radiofoni, penicillin, parlamentarisme og meget mere ændrede verden og de menneskelige muligheder dengang. Selv om allerede H.C. Andersen havde skrevet om de tekniske frem- 1 Samtid s. 383 og

10 skridt med begejstring, og også problematiseret udviklingen og talt om den truende Hr. Massen, var det i Carl Nielsens tid at de brede masser og menigmand begyndte at tegne udviklingen og få del i goderne på godt og ondt. Mens digteren og hans talent var blevet til noget på trods af tiden, udviklede musikerens evner sig også i kraft af tiden og var også til dels vendt imod den. Hvis man ikke en gang for alle vil lægge alle goder og onder uden for tiden og henføre dem til syndefaldet og uddrivelsen fra paradiset, må man sige at udviklingen og indviklingen for alvor kom med Carl Nielsens generation. Vil vi forstå os selv, kan vi ikke komme uden om den nære fortid, og vil vi sætte vor egen tid i relief, er beskæftigelsen med vore olde- og tipoldeforældres tid ikke det ringeste sted at begynde. Selv om vi bruger andre ord og ofte har glemt baggrunden, hakker vi i mangt og meget i de samme problemstillinger som dengang. Fremskridtet lod noget halte bagefter. Måske er det derfor man ikke kun i vor tid, men allerede dengang havde særligt blik for kommunikationsudviklingen, H.C. Andersen f.eks. for de ny jernbaner og for det første telegrafkapel under Atlanten. På Carl Nielsens tid var det telefonen og derefter automobilen der gik deres sejrsgang. Carl Nielsen var tidligt med, fik bil i 1924 og nåede i 1930, året før han døde, at blive part i og komme alvorligt til skade i en trafikulykke ved sammenstødet med en sporvogn, også en af tidens ny frembringelser. Da var den danske bilpark steget til mod de 3 mill. vi har i dag og var ved at blive et problem. Hvad telefonen angår, ved vi at Carl Nielsen talte i telefon første gang i sommeren Han stod da hverken ved en fastnettelefon eller i en telefonboks, men på talestationen i Skive og spurgte en bekendt i Viborg: Kan De mærke paa min Aande, at jeg har drukket et Glas Cognac? 1 Da han senere selv fik telefon, privat telefon, måtte han snart have hemmeligt nummer for at værne om sin arbejdsro, og han måtte gentagne gange have nyt hemmeligt nummer når hemmeligheden 1 EDH s. 54.

11 var blevet kendt af for mange. Den blev i øvrigt ikke installeret ved hans skrivebord, men i gangen; den var jo et forstyrrende element. I dette første bind af Carl Nielsens brevudgave har han endnu ikke egen telefon, men det ny kommunikationsmiddel gør sig allerede gældende i brevene. En omstændelig og bekostelig telefonsamtale fra København til konens barndomshjem gården Thygesminde ved Kolding udløser i et brev fra svigerinden en levende beskrivelse, som ethvert barn der er født med en mobiltelefon i vuggegave, kan få sin forstand og sin kultur perspektiveret af. 1 Det er også en gammel historie at kommunikationsmidlerne ikke altid befordrer kommunikationen. Carl Nielsen kommunikerede ikke desto mindre med gud og hvermand, kan man synes når man sidder med mængderne af hans breve foran sig. Han korresponderede med folk fra det samfundslag han kom fra, og som han aldrig mistede kontakten med, og folk der kun nødtørftigt havde lært at skrive, skrev til ham. Efterhånden som han slog igennem som komponist og fik poster i det danske musikliv, kommunikerede han med repræsentanter fra snart sagt alle dele og lag af det danske samfund og med repræsentanter fra både det nordiske og det europæiske musikliv, undertiden på sprog han knap nok mestrede, og hvad der er vigtigst i denne sammenhæng telefonen fik ham ikke til at holde op med at skrive breve. Der er ikke tegn på at brevmængden aftager efterhånden som telefonen bliver mere almindelig, snarere tværtimod. Carl Nielsen kommunikerede altså med sin omverden ved hjælp af andet end noder. At han er en stor komponist, er ikke en ny erkendelse. At udforske og erkende det fulde omfang og betydningen af skribenten og ordmageren Carl Nielsen er derimod forbeholdt vor tid. Forfatteren Carl Nielsen er mere end den lille essaysamling Levende Musik fra 1925 og erindringsbogen Min fynske Barndom fra Det har man i tidens løb kunnet ane i det lille bind breve, der udkom i 1954, og i udvalget af dagbøgerne og brevvekslingen med hustruen som Torben Schousboe udgav i Med udgivelsen af komponistens samlede 1 Brev nr

12 skrifter og udtalelser til offentligheden i 1999, 1 stod det imidlertid klart hvor omfattende materialet var, og hvilken indgriben i synet på kunstneren i stort og småt det gav anledning til. Dermed var en systematisk gennemarbejdning og en kildekritisk udgivelse af det kolossale brevmateriale der er bevaret, sat på dagsordenen som den sidste store brik i arbejdet med kildestoffet til vores største komponists liv og værk. Jo mere fast og etableret en del af hans musik står i vores kulturliv, og i det internationale, jo længere vi kommer fra ham og hans tid, i jo højere grad nye lyttere, musikere, læsere, fortolkere og forskere møder ham uden den autentiske oplevelse af ham og hans samtid som de første nu afdøde generationer havde, desto interessantere og vigtigere bliver også alt det andet omkring denne musik, alt det der kan belyse og bringe os nærmere til baggrunden, bevæggrundene, vilkårene og omstændighederne for dens tilblivelse, både på det private, det personlige, det sociale og historiske og kulturelle plan. Carl Nielsen er ikke blot en af vore største kunstnere, han hører til de få der har grebet så dybt i, og ind i, vor kultur gennem nogle generationer, at vi må interessere os for hvilke dybere bevægelser det var han prægede og var katalysator for. Vi skylder både ham og os selv at beskæftige os med ham og hans kunst og med hvad der skete med os og vor kultur i de år. I denne beskæftigelse bør vi naturligvis inddrage det materiale der findes, herunder de mange breve. Brevudgavens forudsætninger En stor brevudgave bliver ikke til ud af den blå luft, forarbejdet må være gjort af de foregående generationer. I Carl Nielsens tilfælde har de gjort det. En kreds af hans nærmeste venner og bekendte tog allerede få år efter hans død, op til 70-årsdagen i 1935, nøjagtig midtvejs mellem komponistens fødsel og udgivelsen af brevudgavens første bind, initiativ til at hædre hans Personlighed og Kunst ved at grunde et Carl Nielsen-Arkiv. 1 Carl Nielsen til sin samtid I-III, Artikler, foredrag, interview, presseindlæg, værknoter og manuskripter , udg. af John Fellow, Kbh

13 Med Carl Nielsens elev komponisten Knud Jeppesen som midtpunkt, og med et forhåndstilsagn fra Det Kongelige Bibliotek om at man ville oprette et sådant arkiv, henvendte man sig til mennesker der havde kendt og været i kontakt med Carl Nielsen, og man opfordrede dem til straks eller senere at indlevere hvad de måtte eje af musikmanuskripter, breve og lignende fra hans hånd, til, som det hed, en saadan Samling, der vil blive en Hovedkilde til Studiet af Carl Nielsens Værker og af hans Livs Historie og danne en naturlig Fortsættelse af de Samlinger af det 19. Århundredes førende Komponisters skriftlige Efterladenskaber, som Biblioteket i Forvejen besidder. 1 Gennem alle årene siden er der jævnligt kommet nye brevsamlinger fra Carl Nielsen ind til Det Kongelige Bibliotek, ikke kun til Carl Nielsen-arkivet, også i flere hundrede andre samlinger. Af de ca breve fra Carl Nielsens hånd som det er lykkedes brevudgaven af opspore, befinder de knap 2000 sig i Carl Nielsen-arkivet. Det er altså ikke få mennesker der har ment at her var noget at bevare. Carl Nielsens breve har fra begyndelsen spillet en rolle. Allerede kort efter hans død blev enkelte offentliggjort i tidsskrifter og aviser, og da de første større biografier kom i slutningen af fyrrerne, byggede disse bl.a. på kendskab til en del af brevmaterialet. Det gælder ikke mindst Torben Meyer og Frede Schandorf Petersens biografi, 2 som ikke blot havde komponistens ældste datter Irmelin Eggert Møller som samarbejdspartner, men i hendes egenskab af bestyrer af familiens privatarkiv nærmest som projektleder på godt og ondt. 3 Ludvig Dolleris, som skrev det andet store værk, 4 trak i højere grad som nær ven med Carl Nielsen gennem mange år på sin egen hukommelse og egne kilder og ikke mindst på sin viden om og forståelse af musikken. 1 Henvendelsen er underskrevet af Thorvald Aagaard, Emilius Bangert, Jørgen Bentzon, Chr. Christiansen, Nancy Dalberg, Sv. Godske-Nielsen, Godfred Hartmann, Knud Jeppesen, Ove Jørgensen, Henrik Knudsen, Carl J. Michaelsen, Peder Møller, Thorvald Nielsen, Aage Oxenvad, Ad. Riis-Magnussen, Poul Schierbeck, Rudolph Simonsen. 2 Torben Meyer og Frede Schandorf Petersen: Carl Nielsen, Kunstneren og Mennesket, I-II, Kbh Torben Meyer: Sådan blev biografien Carl Nielsen Kunstneren og Mennesket til, Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, nr. 4 marts 1998, s Ludvig Dolleris: Carl Nielsen, En Musikografi, Odense

14 Datteren Irmelin Eggert Møller og journalisten Torben Meyer fortsatte samarbejdet og udgav få år senere et bind breve. 1 I forhold til det store materiale var der tale om et yderst beskedent udvalg, men forarbejdet til det stod på i flere år, og de to redaktører har i den periode gjort et stort arbejde for yderligere at skaffe Carl Nielsen-breve til veje fra endnu levende korrespondancepartnere eller deres nærmeste arvinger. En del af de nyfundne breve blev videregivet til Carl Nielsen-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, mens en stor del af dem blev afskrevet i uddrag og i nogen grad med tilpasset tegnsætning og ortografi til brug for det påtænkte brevbind, hvorefter originalerne blev leveret tilbage til de oprindelige ejere. De fleste af disse er senere blevet indleveret til offentlige arkiver, men et mindre antal har det, selv efter et stort søgearbejde i forbindelse med denne udgave, ikke været muligt nu et halvt århundrede senere at genfinde, og 1954-udgaven er således for få breves vedkommende den eneste kilde vi har. Til gengæld må man indrømme de to redaktører at deres forarbejde resulterede i at mange breve havnede i arkiv mens tid var. De næste mange år bragte kun få og små kildeudgivelser, og underligt nok ingen med udgangspunkt i det betydelige materiale der allerede var samlet i Carl Nielsen-arkivet. I 1966 offentliggjorde Karl Clausen Carl Nielsens brevveksling med den tjekkiske forfatter Max Brod, 2 og i 1980 udgav Niels Martin Jensen Carl Nielsens breve til sceneinstruktøren Julius Lehmann. 3 Først i 1983 kom der med Torben Schousboes udgave af et udvalg af Carl Nielsens dagbøger og af brevvekslingen med ægtefællen billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen en større kildeudgave. Schousboes udgave var på sin vis et afgørende gennembrud, eftersom den løftede sløret for de voldsomme konflikter som kunstnerægteskabet gennem mange år var præget af. I korte passager i Meyers og Schandorfs biografi og i datteren Anne Marie Telmanyis erindringer 1 Carl Nielsens breve, udgivet af Irmelin Eggert Møller og Torben Meyer, Kbh Karl Clausen: Max Brod og Carl Nielsen, Oplevelser og Studier omkring Carl Nielsen, Tønder 1966, s Niels Martin Jensen: Den sindets stridighed, Breve fra Carl Nielsen til Julius Lehmann, Musik og forskning 6, 1980, s

15 om sit barndomshjem 1 havde man i forblommede vendinger kunnet læse at ikke alt var idyl i dette ægteskab, men med Schouboes udvalg blev ægteskabskonflikten hovedlinien og hovedtemaet. Paradoksalt nok eftersom udgaven var blevet til i samarbejde med datteren Irmelin Eggert Møller og på grundlag af familiens privatarkiv som var i hendes varetægt, og udfra et bevidst fravalg af det alt for private. Samtidig bragte udgaven den knap nok eksisterende Carl Nielsen-forskning i den situation, at det fremlagte stof på grund af klausulering hverken lod sig kontrollere eller supplere, mens de store mængder af tilgængelige breve, som Torben Schousboe var gået udenom, stadig forblev upåagtede og uberørte. Michael Fjeldsøes udgivelse af brevvekslingen mellem Ferruccio Busoni og Carl Nielsen var en enlig, sen svale. 2 Derimod udløste Schousboes udvalg lidt efter lidt, da det offentliggjorte kildemateriale nu i det mindste var stort nok til at fortolkerne havde noget at arbejde med, en række nyere biografier der alle veg uden om selv at gøre det grundlæggende kildearbejde. Den første, største og mest selvstændige, Carl Nielsen, Danskeren, havde ligefrem som erklæret præmis at det efter Schousboes arbejde måske ikke i så høj grad drejer sig om at finde nyt stof frem som at prøve at kaste nyt lys ind over det, vi allerede kender, både biografisk og musikalsk. 3 Programmet blev ikke mindst realiseret ved at tolke ægteskabskonflikten ind i musikken, og denne synsvinkel havde i begyndelsen af halvfemserne en sådan gennemslagskraft at den blev normdannende, om end i en mindre metafysisk udformning, også for de efterfølgende biografier. 4 Ægteskabets historie blev endog til fiktion og udkom som roman. 5 Også den første biografi på engelsk så dagens lys som et resultat af den voksende internationale interesse for Carl Nielsens musik i det gamle 1 Anne Marie Telmanyi: Mit barndomshjem. Erindringer om Anne Marie og Carl Nielsen skrevet af deres datter, Kbh Michael Fjeldsøe: Ferruccio Busoni og Carl Nielsen brevveksling gennem tre årtier, Musik og forskning 25, , s Jørgen I. Jensen: Carl Nielsen, Danskeren, Kbh. 1991, s Steen Chr. Steensen: Carl Nielsen, Musik er liv, En biografi om Carl Nielsen, Kbh Karsten Eskildsen: Carl Nielsen Livet og musikken, Odense Kirstine Brøndum: Solen mellem tyrens horn, Kbh

16 århundredes sidste årti. 1 Med sine mængder af fejl og misforståelser demonstrerede den især at udbredelsen af kunsten fra et snævert sprogområde som det danske i særlig grad er afhængig af at den hjemlige litteratur er til stede ikke kun som tidstypisk fortolkning, men også i en mere elementært oplysende form. Brevudgavens tilblivelse I Carl Nielsen-litteraturens store år 1999 udkom der hele to Carl Nielsen-biografier. Samme efterår udkom der imidlertid også, til dels som en reaktion mod den vej Carl Nielsen-litteraturen havde taget allerede inden de to biografier fortsatte den, en ny kildesamling, nemlig den samlede udgave af Carl Nielsens egne skrifter og udtalelser, der viste ham fra nye sider og som en kunstner der blandede sig i samfundet på mange måder, og som allerede over for sine samtidige havde modsagt en del af det som også senere generationer skulle sige om ham. Carl Nielsen til sin samtid, der var begyndt som et privat enmandsprojekt, blev i sin sidste fase færdiggjort og udgivet i et samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Carl Nielsen Udgaven, der siden 1994 har arbejdet på den hårdt tiltrængte kritisk-videnskabelige udgave af komponistens musikalske værker. Den gunstige mulighed der var opstået for at lade arbejdet med noderne og de skriftlige kilder, herunder de tusinder af breve, befrugte hinanden, resulterede i at Det Kongelige Bibliotek bestilte en projektbeskrivelse hos undertegnede med henblik på det fortsatte arbejde med, registrering af og udgivelse af dele af det kæmpestore Carl Nielsen-materiale, som især Det Kongelige Bibliotek, men også andre institutioner i ind- og udland var i besiddelse af. På dette grundlag blev der gjort forsøg på at skaffe penge til en brevudgave, men uden held. Da kom det store øjeblik. Forskningen og medierne mødtes. Dansk Musik Tidsskrifts Anders Beyer ønskede at interviewe udgiveren af Carl Nielsen til sin samtid. Da alt i sol og måne tydede på at udgiverens 1 Jack Lawson: Carl Nielsen, London Anm. med redegørelse for forskningssituationen af John Fellow i Fund og forskning bd. 37, 1998, s

17 rolle i Carl Nielsen-sammenhæng var afsluttet, at der ikke ville være mulighed for at fortsætte det arbejde som han havde påbegyndt, og som den af Det Kongelige Bibliotek bestilte projektbeskrivelse lagde op til en fortsættelse af, at interviewet altså ville blive hans sidste ord i den boldgade, var der intet at tabe ved at levere en utilsløret afskedssalut. Tidsskriftet udkom. 1 Den interviewede sørgede selv for at sende det til folk der var noget ved musikken. Resultat: Generalpause. Så sendte han endnu et par stykker af sted, til udlandet. Tre dage efter ringede telefonen fra musikhovedstaden Leipzig. Gewandhauskapellmeister Herbert Blomstedt efter en generalprøve: Jeg har spurgt mig selv, hvad jeg kan gøre. Kan det hjælpe at jeg kommer til Danmark og giver nogle Carl Nielsen-koncerter med Radiosymfoniorkestret og donerer mit honorar til en Carl Nielsen-brevudgave? Kan det sætte noget i gang? Det kunne det! Orkester- og korchef Per Erik Veng og Radiosymfoniorkestret var med. Tre koncerter i de tre Carl Nielsen-byer, København, Odense og Göteborg, blev fastsat til november 2002, bl.a. Carl Nielsens sjette symfoni var på programmet. Forinden var den første styregruppe blevet dannet. Førstebibliotekar, leder af Carl Nielsen Udgaven Niels Krabbe sagde ja til at deltage, og Anette Faaborg, dengang direktør for Dansk Musik Informations Center, sagde ja til at stå i spidsen for den og være fundraiser for projektet. Et stort papirarbejde begyndte med mange møder, også med pressen som tog godt imod os, og de første penge begyndte at komme. En aftale med Det Kongelige Bibliotek kom i hus, senere ændret til en egentlig domicilering, og fra begyndelsen af 2002 vovede vi da at begynde på det egentlige arbejde med at finde de mange breve frem fra hundreder af arkiver i snese af institutioner, registrere dem i en database, kopiere dem og ordne dem i kronologisk orden så sammenhængen i 1 Anders Beyer: Kulturkritikken der blev aflivet, Interview med Carl Nielsen-eksperten John Fellow, Dansk Musik Tidsskrift nr. 8, juni 2000,

18 stoffet kunne overskues, sokkerne parres eller markeres som enlige, evt. med mulighed for at eftersøge de manglende. Fem linier om Nødvændigheden af Brefudgaven Hur ofta har jag inte velat ringa upp komponisten för att få svar på en knepig fråga: F eller Fiss? Tremolo eller Misurato? Fortare eller Långsammare? Men nu är han död och begraven sedan över 70 år två nya generationer har sedan dess trätt upp på scenen och lämnat den. Vart tog traditionen vägen? I denna situation är varje ord komponisten lämnat efter sig guld värt. Vi måste ha tillgång till dessa ord varje interpret världen över, och inte bara en handfull vetenskapsmän på biblioteket. Ett enda sådant ord kann ändra tolkningen av mästarens verk. Vi kommer honom närmare. Han lever ännu. Även om vi inte kan ringa upp honom. Herbert Blomstedt Carl Nielsen-arven Flere ting talte for at påbegynde en Carl Nielsen-brevudgave på dette tidspunkt. Familiens privatarkiv, som datteren Irmelin Eggert Møller havde ansvaret for, og som lå til grund for Schouboes kildeudgave, blev i 1976 overført til Det Kongelige Bibliotek, hvor breve, dagbøger, regnskaber og lignende blev indlemmet i Carl Nielsen-arkivet, men for væsentlige deles vedkommende klausuleret i 25 år. Ved udgangen af 2001 udløb klausuleringen, således at hele arkivet nu var til rådighed, bortset fra en kuvert med nogle få breve som datterens mand Eggert Møller efter hendes død har bestemt skal være utilgængelig til Carl Nielsen Udgavens arbejde med noderne førte til en erkendelse af at det ville være ønskeligt at have et overblik over værkernes og kompositionsprocessens nedslag i de mange breve, samtidig med at jeg selv 18

19 ved mit arbejde med Carl Nielsen-arkivet i forbindelse med udgivelsen af Carl Nielsens skrifter var blevet endegyldigt overbevist om de mange uudnyttede værdier i det store materiale. Ikke blot var den største del som ikke havde været klausuleret, slet ikke udnyttet, den private del som Torben Schousboe havde udgivet et udvalg af som ingen i et par årtier kunne efterprøve, viste sig også at være langt mere nuanceret og frodigt end nogen havde gjort sig forestillinger om. Ikke blot havde diskussionen været skæv idet privatlivet havde taget hele billedet, privatlivet var også langt hen ad vejen blevet fortolket og diskuteret på grundlag af et alt for snævert kendskab til det. I øvrigt var det ikke kun det private hvorved vi som regel skal forstå det erotiske! der havde givet anledning til udeladelser, også de mange realistiske detaljer fra dagligdagen, som giver stoffet liv og atmosfære, og som får jo større værdi jo længere vi kommer fra den tid, var som regel udeladt. I Schousboes udgave kunne Anne Marie i sine breve fra Mors hverken få lov til at kalde Carl for sin Klitte Prinds, efter at han havde været på besøg hos hende og de sammen havde været i klitterne, eller få lov til at fortælle om de mange mus i sengehalmen. Det taler for sig selv at Schousboes udgave af brevvekslingen imellem ægtefællerne forkortet bringer 381 breve fra Carl Nielsen og 175 fra Anne Marie Carl Nielsen, mens vi i dag har adgang ikke blot til det som er forkortet væk, og som ikke altid er uinteressant, men til næsten det dobbelte antal breve: 570 fra Carl Nielsen og 346 fra Anne Marie Carl-Nielsen. Dertil kommer at utallige andre breve supplerer og oplyser indholdet af ægtefællernes brevveksling. Det taler også for sig selv at sammenligne de 9 sider som Schousboes udgave bringer fra året 1897 med de 70 brevnumre og 10 dagbogsnumre som brevudgavens første bind fremlægger fra samme år. Efter 3 års læsning af de mange tusinder af breve kan man undre sig over at Torben Schousboe fokuserede på den mest private del af det store brevstof, at han ikke i stedet valgte f.eks. at udgive de omfattende og betydelige korrespondancer med nordiske komponister som ikke på samme måde havde krævet hans påpasselighed over for det private. Det kan også undre at datteren valgte at medvirke ved netop den udgivelse. Var det i et forsøg på at kontrollere eftertidens billede af forældrene og 19

20 deres ægteskab, at kontrollere hvor meget der blev lukket ud af posen? I så fald kan det undre at hun som en forudsætning for Torben Schousboes udgivelse blot krævede materialet klausuleret i 25 år og ikke udslettede det. Af en bemærkning i et interview med Schousboe kan man i øvrigt fristes til at slutte at udgiveren til syvende og sidst har været mere tilbøjelig til at ville beskytte de to hovedpersoner end datteren: Senere tøede hun [datteren] dog op, og til sidst var det såmænd mig, der måtte holde igen. 1 Med sit valg af stof og udgivelsesmetode bragte Torben Schousboe nærmest på forhånd sig selv og Carl Nielsen-forskningen i den situation, at der måtte begyndes forfra når alt materialet blev tilgængeligt. Man kan med en vis ret mene at det på lidt længere sigt ligefrem er en gunstigere position for beskæftigelsen med Carl Nielsen der derved er opstået, end hvis der var blevet begyndt med udgivelser af større, men mindre private korrespondancer. I så fald havde fremtidige udgivere været i den situation som udgivere af H.C. Andersen-breve gennem generationer har været, at måtte bygge videre på noget utilstrækkeligt og lade en betragtelig del af kommentararbejdet diktere af indholdet i tidligere udgivelser og af endnu ikke udgivne breve. Ved at begynde på en frisk og tage det hele med på en gang er Carl Nielsen Brevudgaven derimod i den gunstige position at stoffet langt hen ad vejen er selvforklarende: Hvad stoffet ikke selv oplyser, ved vi ofte slet ikke. Til gengæld vil der uvægerligt dukke flere Carl Nielsen-breve op både i den periode der arbejdes på udgaven og efter dens afslutning, og der vil en dag blive behov for et supplement. Ulykken er dog ikke større end at udgaven vil være stolt såfremt dens eksistens og den opmærksomhed der forhåbentlig bliver om den, skulle bidrage til at breve dukker op. Når man i dag gennemlæser de mange breve, både de forhen klausulerede og de der hele tiden har været tilgængelige, i lyset af den megen snak der fulgte i årene efter Schousboes udgivelse, om hemmelighedskræmmeri, om børn uden for ægteskabet, evt. om flere end de to 1 Dansk Musik Tidsskrift nr /84, s

21 Schousboe satte navn på, er det første der slår en hvor vilkårlig klausuleringen har været. Dagbøgerne og ægteparrets brevveksling blev klausuleret i 25 år, men de temaer i ægteskabet som hans udgave både fremlægger og lægger sordin på, kunne vi have fundet materiale om i utallige breve der aldrig har været klausuleret, og man må spørge sig selv om Torben Schousboe og arvingerne der har udstukket retningslinierne for klausuleringen, overhovedet har kunnet overskue materialet. Breve fra sønnen Carl August Hansen, som Carl Nielsen fik 22 år gammel den , og fra moderen Karen Marie Hansen har f.eks. ikke været klausuleret. Enhver der havde lyst, har i årevis kunnet forske i sagen, og i september 2004 kom Carl Nielsens barnebarn, Carl August Hansens datter, 78-årige Joan Curran fra Florida, selv til Danmark for at give sig til kende. Det skal ingen hemmelighed være at redaktionen af brevudgaven i skrivende stund ikke har kendskab til vidnesbyrd om flere børn uden for ægteskab end de to vi allerede kender, men at den nok er i stand til andetsteds at fortælle mere om dem og deres efterkommere og give også dem et menneskeligt ansigt. Marie Møller Også Marie Møller som havde tilknytning til familien Nielsen fra 1897 til 1915 og til hvem ægtemandens forhold blev hovedårsag til den længste og alvorligste krise i ægteskabet, optræder fyldigt i materialet, ikke kun i det forhen klausulerede, men også i det der aldrig har været klausuleret. Indtil Schousboes udgave i 1983 var Marie Møller ikke eksisterende i Carl Nielsen-litteraturen. Schousboe inddrog hende i en fodnote og gjorde hvad han kunne, for ikke at overdramatisere. 1 Derved blev Marie Møller nærmest en myte, anonym som hun stadig var; hvad vi kendte, var navnet; sig det, og det blev sagt! M.M. Med Carl Nielsen Brevudgaven træder M.M. ud af anonymiteten, også hun bliver til et menneske som vi møder både i hendes egne ord og i andres. Historien om hendes rolle som familiens guvernante, som det tidli- 1 TS s

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Lucretia og Margaret

Lucretia og Margaret Lucretia og Margaret Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. H U G H Z A C H A R I A E Lucretia og Margaret Slavebarnets Historie H O V E D L A N D Lucretia og Margaret Slavebarnets

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Projekt Danske Gårdmalere

Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Indhold Gårdmalere 5 Projektets baggrund 7 Projektets mål 9 Projektbeskrivelse 11 Samarbejdspartnere 13 Kilder og litteratur 15 Projekt Danske Gårdmalere

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film!

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film! Skolefilm/filmskole Sådan laver klassen en film! Skolefi lm/filmskole Sådan laver klassen en film! Af Martin Schmidt Indeholder to nye noveller af Dennis Jürgensen lige til at filmatisere Frydenlund Skolefilm/filmskole

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson Livshistorier

Lystrup kirkehøjskole Sæson Livshistorier Lystrup kirkehøjskole Sæson 2016 2017 Livshistorier Fem foredrag arrangeret af Lystrup menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2016 2017 Livshistorien Alle mennesker har en livshistorie, som de kan fortælle

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN KONFLIKTEN OM DE NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN Konflikten om de nye danskere 2 Jens Peter Frølund Thomsen Konflikten om de nye danskere Om danskernes holdninger til etniske minoriteters

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Salmer: Lem 9.00 Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED I TROLDKVINDENS VÆRKSTED EN LILLE BOG OM KERSTIN EKMAN OG SKRIVEKUNSTEN AF BIRGITTE ANDERSEN I troldkvindens værksted Af Birgitte Andersen 1. udgave Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag, 2016 Omslag

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Hvad er der sket med kanonen?

Hvad er der sket med kanonen? HistorieLab http://historielab.dk Hvad er der sket med kanonen? Date : 28. januar 2016 Virker den eller er den kørt ud på et sidespor? Indførelsen af en kanon i historie med læreplanen Fælles Mål 2009

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Historisk Bibliotek. Vikingerne. Jens Pietras

Historisk Bibliotek. Vikingerne. Jens Pietras Historisk Bibliotek Vikingerne Jens Pietras Danmarks Tropekolonier Forlaget Meloni 2011 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jens Pietras Redaktør: Sara Louise Harbo & Malene Mygind Serieredaktører: Henning

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere