Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven"

Transkript

1 Carl Nielsen Brevudgaven

2 Carl Nielsen, 1890

3 Carl Nielsen Brevudgaven Bind Redaktion, indledninger og noter: John Fellow

4 Carl Nielsen Brevudgaven bind 1: Redaktion, indledninger og noter: John Fellow Multivers, 2005 Udgiver: Carl Nielsen Brevudgaven Forlag: Multivers ApS, København, Billedredaktion: Hanne Hee Lange Omslag: Danesadwork. Omslagets motiv: Karl Johan Almqvist ( ) Carl Nielsen, linoleumstryk. Fra Jørgen Duus: Silhuetter, skygger på væggen, København 1998, side 201. Perm-illustrationer: Forperm: Carl Nielsens Hænder, tegning af Anne Marie Carl-Nielsen ca. 1929, Statens Museum for Kunst; Slutningen af Carl Nielsens brev til Johannes Nielsen den , Carl Nielsen-arkivet. Bagperm: Carl Nielsens brev til Emil Telmányi den , Carl Nielsen-arkivet. Illustrationer i øvrigt: Udgiveren har bestræbt sig på at finde frem til alle fotografer og kunstnere, en del er dog ukendte. Skulle nogen af disse billeder vise sig at være ophavsretligt beskyttet, vil de blive honoreret efter gældende Copy-Dan-takster. Tryk: Narayana Press Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse uden skriftligt samtykke fra Multivers ApS er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for anmeldelser. ISBN Printed in Denmark, 2005

5 Carl Nielsen Brevudgaven er domicileret på Det Kongelige Bibliotek, som stiller kontorfaciliteter og administration til rådighed i hele perioden fra projektets start i 2002 til den forventede afslutning i Ledelsen af projektet har Det Kongelige Bibliotek uddelegeret til en styregruppe bestående af direktionskonsulent Anette Faaborg, forskningschef, dr. phil. John T. Lauridsen, advokat lic. jur. Niels Gangsted-Rasmussen og forfatteren John Fellow, med sidstnævnte som udgavens redaktør. Til projektet er desuden knyttet en støttekomité, bestående af Gewandhauskapellmeister, professor Herbert Blomstedt, professor Torben Brostrøm, forfatteren Suzanne Brøgger, museumschef Torben Grøngaard, komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreen, forfatteren Sven Holm, forfatteren og journalisten Georg Metz, komponisten Per Nørgård, komponisten Ib Nørholm, orkester- og korchef Per Erik Veng og pianisten Anne Øland, samt oprindelig nu afdøde komponist Tage Nielsen og forfatter Villy Sørensen. Alle udgifter til lønninger, publikationer, rejser m.v. i forbindelse med brevudgaven forudsættes finansieret af eksterne donatorer. Styregruppen retter hermed en hjertelig tak for generøs støtte til Herbert Blomstedt, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Lundbeckfonden, Carl Nielsens og Anne Marie Carl-Nielsens Legat og Oticon Fonden. Det indledende arbejde med projektet frem til og med udgivelsen af det foreliggende første bind, havde ikke kunnet gennemføres uden denne substantielle støtte. En særlig tak rettes til Det Kongelige Bibliotek. John T. Lauridsen forskningschef, dr. phil. Niels Gangsted-Rasmussen advokat lic. jur. John Fellow forfatter Anette Faaborg direktionskonsulent

6

7 Indhold 9 Om dette bind 39 Breve og dagbøger Arkivliste 566 Forkortelser 570 Redaktionelle parenteser 570 Billedproveniens 571

8

9 Kommunikation Det er 140 år siden Carl Nielsen blev født, 74 år siden han døde. Hans opstigning fra det fattige landarbejder- og musikantmiljø på midtfyn til kunstens parnas som sit lands største komponist er imidlertid ikke kun en ny variant af den 60 år ældre fynske digters livseventyr, men i nok så høj grad et udtryk for den bevægelse i tiden og samfundet som for alvor satte ind i anden halvdel af 1800-tallet. Carl Nielsen levede i de år da det moderne Danmark og den moderne verden blev til, i de år hvor den ene befolkningsgruppe efter den anden fik stemme, og stemmeret, og kom til ære og værdighed, i de år hvor teknologiske fremskridt og materiel vækst kom på dagsordenen og hvor gammel moral og snærende bånd løsnede sig og også satte en psykisk vækst og udvikling på programmet. Selv satte han i mangt og meget denne menneskelige ekspansion på musikalsk begreb. Hvad vi måske alle kan sige, hvis vi et øjeblik træder ud af nuets mangel på erindring, at den verden vi blev født ind i, var en anden end den vi som voksne og midaldrende kom til at leve og arbejde i, kunne Carl Nielsen og hans samtidige sige med særlig god ret. Som de første der begav sig ind i den moderne verden, havde de måske et mere uhildet blik for processens både positive og negative sider. Det er karakteristisk at Carl Nielsen som ældre kunne betragte det som en fordel at være kommet fra meget små kår og ligeud sige: Jeg tror ikke, Penge gør Mennesker lykkelige. De gør dem snarere lidt afstumpede og snævre, og de hindrer dem i at udfolde deres Evner fuldt ud. 1 Nok har fjernsynet og computeren og mange andre ting, og måske ikke mindst stadigt mere af det samme, ændret vor verden, men næppe så grundlæggende som vandforsyning, elektricitet, automobiler, asfalterede veje, flyvemaskiner, radiofoni, penicillin, parlamentarisme og meget mere ændrede verden og de menneskelige muligheder dengang. Selv om allerede H.C. Andersen havde skrevet om de tekniske frem- 1 Samtid s. 383 og

10 skridt med begejstring, og også problematiseret udviklingen og talt om den truende Hr. Massen, var det i Carl Nielsens tid at de brede masser og menigmand begyndte at tegne udviklingen og få del i goderne på godt og ondt. Mens digteren og hans talent var blevet til noget på trods af tiden, udviklede musikerens evner sig også i kraft af tiden og var også til dels vendt imod den. Hvis man ikke en gang for alle vil lægge alle goder og onder uden for tiden og henføre dem til syndefaldet og uddrivelsen fra paradiset, må man sige at udviklingen og indviklingen for alvor kom med Carl Nielsens generation. Vil vi forstå os selv, kan vi ikke komme uden om den nære fortid, og vil vi sætte vor egen tid i relief, er beskæftigelsen med vore olde- og tipoldeforældres tid ikke det ringeste sted at begynde. Selv om vi bruger andre ord og ofte har glemt baggrunden, hakker vi i mangt og meget i de samme problemstillinger som dengang. Fremskridtet lod noget halte bagefter. Måske er det derfor man ikke kun i vor tid, men allerede dengang havde særligt blik for kommunikationsudviklingen, H.C. Andersen f.eks. for de ny jernbaner og for det første telegrafkapel under Atlanten. På Carl Nielsens tid var det telefonen og derefter automobilen der gik deres sejrsgang. Carl Nielsen var tidligt med, fik bil i 1924 og nåede i 1930, året før han døde, at blive part i og komme alvorligt til skade i en trafikulykke ved sammenstødet med en sporvogn, også en af tidens ny frembringelser. Da var den danske bilpark steget til mod de 3 mill. vi har i dag og var ved at blive et problem. Hvad telefonen angår, ved vi at Carl Nielsen talte i telefon første gang i sommeren Han stod da hverken ved en fastnettelefon eller i en telefonboks, men på talestationen i Skive og spurgte en bekendt i Viborg: Kan De mærke paa min Aande, at jeg har drukket et Glas Cognac? 1 Da han senere selv fik telefon, privat telefon, måtte han snart have hemmeligt nummer for at værne om sin arbejdsro, og han måtte gentagne gange have nyt hemmeligt nummer når hemmeligheden 1 EDH s. 54.

11 var blevet kendt af for mange. Den blev i øvrigt ikke installeret ved hans skrivebord, men i gangen; den var jo et forstyrrende element. I dette første bind af Carl Nielsens brevudgave har han endnu ikke egen telefon, men det ny kommunikationsmiddel gør sig allerede gældende i brevene. En omstændelig og bekostelig telefonsamtale fra København til konens barndomshjem gården Thygesminde ved Kolding udløser i et brev fra svigerinden en levende beskrivelse, som ethvert barn der er født med en mobiltelefon i vuggegave, kan få sin forstand og sin kultur perspektiveret af. 1 Det er også en gammel historie at kommunikationsmidlerne ikke altid befordrer kommunikationen. Carl Nielsen kommunikerede ikke desto mindre med gud og hvermand, kan man synes når man sidder med mængderne af hans breve foran sig. Han korresponderede med folk fra det samfundslag han kom fra, og som han aldrig mistede kontakten med, og folk der kun nødtørftigt havde lært at skrive, skrev til ham. Efterhånden som han slog igennem som komponist og fik poster i det danske musikliv, kommunikerede han med repræsentanter fra snart sagt alle dele og lag af det danske samfund og med repræsentanter fra både det nordiske og det europæiske musikliv, undertiden på sprog han knap nok mestrede, og hvad der er vigtigst i denne sammenhæng telefonen fik ham ikke til at holde op med at skrive breve. Der er ikke tegn på at brevmængden aftager efterhånden som telefonen bliver mere almindelig, snarere tværtimod. Carl Nielsen kommunikerede altså med sin omverden ved hjælp af andet end noder. At han er en stor komponist, er ikke en ny erkendelse. At udforske og erkende det fulde omfang og betydningen af skribenten og ordmageren Carl Nielsen er derimod forbeholdt vor tid. Forfatteren Carl Nielsen er mere end den lille essaysamling Levende Musik fra 1925 og erindringsbogen Min fynske Barndom fra Det har man i tidens løb kunnet ane i det lille bind breve, der udkom i 1954, og i udvalget af dagbøgerne og brevvekslingen med hustruen som Torben Schousboe udgav i Med udgivelsen af komponistens samlede 1 Brev nr

12 skrifter og udtalelser til offentligheden i 1999, 1 stod det imidlertid klart hvor omfattende materialet var, og hvilken indgriben i synet på kunstneren i stort og småt det gav anledning til. Dermed var en systematisk gennemarbejdning og en kildekritisk udgivelse af det kolossale brevmateriale der er bevaret, sat på dagsordenen som den sidste store brik i arbejdet med kildestoffet til vores største komponists liv og værk. Jo mere fast og etableret en del af hans musik står i vores kulturliv, og i det internationale, jo længere vi kommer fra ham og hans tid, i jo højere grad nye lyttere, musikere, læsere, fortolkere og forskere møder ham uden den autentiske oplevelse af ham og hans samtid som de første nu afdøde generationer havde, desto interessantere og vigtigere bliver også alt det andet omkring denne musik, alt det der kan belyse og bringe os nærmere til baggrunden, bevæggrundene, vilkårene og omstændighederne for dens tilblivelse, både på det private, det personlige, det sociale og historiske og kulturelle plan. Carl Nielsen er ikke blot en af vore største kunstnere, han hører til de få der har grebet så dybt i, og ind i, vor kultur gennem nogle generationer, at vi må interessere os for hvilke dybere bevægelser det var han prægede og var katalysator for. Vi skylder både ham og os selv at beskæftige os med ham og hans kunst og med hvad der skete med os og vor kultur i de år. I denne beskæftigelse bør vi naturligvis inddrage det materiale der findes, herunder de mange breve. Brevudgavens forudsætninger En stor brevudgave bliver ikke til ud af den blå luft, forarbejdet må være gjort af de foregående generationer. I Carl Nielsens tilfælde har de gjort det. En kreds af hans nærmeste venner og bekendte tog allerede få år efter hans død, op til 70-årsdagen i 1935, nøjagtig midtvejs mellem komponistens fødsel og udgivelsen af brevudgavens første bind, initiativ til at hædre hans Personlighed og Kunst ved at grunde et Carl Nielsen-Arkiv. 1 Carl Nielsen til sin samtid I-III, Artikler, foredrag, interview, presseindlæg, værknoter og manuskripter , udg. af John Fellow, Kbh

13 Med Carl Nielsens elev komponisten Knud Jeppesen som midtpunkt, og med et forhåndstilsagn fra Det Kongelige Bibliotek om at man ville oprette et sådant arkiv, henvendte man sig til mennesker der havde kendt og været i kontakt med Carl Nielsen, og man opfordrede dem til straks eller senere at indlevere hvad de måtte eje af musikmanuskripter, breve og lignende fra hans hånd, til, som det hed, en saadan Samling, der vil blive en Hovedkilde til Studiet af Carl Nielsens Værker og af hans Livs Historie og danne en naturlig Fortsættelse af de Samlinger af det 19. Århundredes førende Komponisters skriftlige Efterladenskaber, som Biblioteket i Forvejen besidder. 1 Gennem alle årene siden er der jævnligt kommet nye brevsamlinger fra Carl Nielsen ind til Det Kongelige Bibliotek, ikke kun til Carl Nielsen-arkivet, også i flere hundrede andre samlinger. Af de ca breve fra Carl Nielsens hånd som det er lykkedes brevudgaven af opspore, befinder de knap 2000 sig i Carl Nielsen-arkivet. Det er altså ikke få mennesker der har ment at her var noget at bevare. Carl Nielsens breve har fra begyndelsen spillet en rolle. Allerede kort efter hans død blev enkelte offentliggjort i tidsskrifter og aviser, og da de første større biografier kom i slutningen af fyrrerne, byggede disse bl.a. på kendskab til en del af brevmaterialet. Det gælder ikke mindst Torben Meyer og Frede Schandorf Petersens biografi, 2 som ikke blot havde komponistens ældste datter Irmelin Eggert Møller som samarbejdspartner, men i hendes egenskab af bestyrer af familiens privatarkiv nærmest som projektleder på godt og ondt. 3 Ludvig Dolleris, som skrev det andet store værk, 4 trak i højere grad som nær ven med Carl Nielsen gennem mange år på sin egen hukommelse og egne kilder og ikke mindst på sin viden om og forståelse af musikken. 1 Henvendelsen er underskrevet af Thorvald Aagaard, Emilius Bangert, Jørgen Bentzon, Chr. Christiansen, Nancy Dalberg, Sv. Godske-Nielsen, Godfred Hartmann, Knud Jeppesen, Ove Jørgensen, Henrik Knudsen, Carl J. Michaelsen, Peder Møller, Thorvald Nielsen, Aage Oxenvad, Ad. Riis-Magnussen, Poul Schierbeck, Rudolph Simonsen. 2 Torben Meyer og Frede Schandorf Petersen: Carl Nielsen, Kunstneren og Mennesket, I-II, Kbh Torben Meyer: Sådan blev biografien Carl Nielsen Kunstneren og Mennesket til, Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, nr. 4 marts 1998, s Ludvig Dolleris: Carl Nielsen, En Musikografi, Odense

14 Datteren Irmelin Eggert Møller og journalisten Torben Meyer fortsatte samarbejdet og udgav få år senere et bind breve. 1 I forhold til det store materiale var der tale om et yderst beskedent udvalg, men forarbejdet til det stod på i flere år, og de to redaktører har i den periode gjort et stort arbejde for yderligere at skaffe Carl Nielsen-breve til veje fra endnu levende korrespondancepartnere eller deres nærmeste arvinger. En del af de nyfundne breve blev videregivet til Carl Nielsen-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, mens en stor del af dem blev afskrevet i uddrag og i nogen grad med tilpasset tegnsætning og ortografi til brug for det påtænkte brevbind, hvorefter originalerne blev leveret tilbage til de oprindelige ejere. De fleste af disse er senere blevet indleveret til offentlige arkiver, men et mindre antal har det, selv efter et stort søgearbejde i forbindelse med denne udgave, ikke været muligt nu et halvt århundrede senere at genfinde, og 1954-udgaven er således for få breves vedkommende den eneste kilde vi har. Til gengæld må man indrømme de to redaktører at deres forarbejde resulterede i at mange breve havnede i arkiv mens tid var. De næste mange år bragte kun få og små kildeudgivelser, og underligt nok ingen med udgangspunkt i det betydelige materiale der allerede var samlet i Carl Nielsen-arkivet. I 1966 offentliggjorde Karl Clausen Carl Nielsens brevveksling med den tjekkiske forfatter Max Brod, 2 og i 1980 udgav Niels Martin Jensen Carl Nielsens breve til sceneinstruktøren Julius Lehmann. 3 Først i 1983 kom der med Torben Schousboes udgave af et udvalg af Carl Nielsens dagbøger og af brevvekslingen med ægtefællen billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen en større kildeudgave. Schousboes udgave var på sin vis et afgørende gennembrud, eftersom den løftede sløret for de voldsomme konflikter som kunstnerægteskabet gennem mange år var præget af. I korte passager i Meyers og Schandorfs biografi og i datteren Anne Marie Telmanyis erindringer 1 Carl Nielsens breve, udgivet af Irmelin Eggert Møller og Torben Meyer, Kbh Karl Clausen: Max Brod og Carl Nielsen, Oplevelser og Studier omkring Carl Nielsen, Tønder 1966, s Niels Martin Jensen: Den sindets stridighed, Breve fra Carl Nielsen til Julius Lehmann, Musik og forskning 6, 1980, s

15 om sit barndomshjem 1 havde man i forblommede vendinger kunnet læse at ikke alt var idyl i dette ægteskab, men med Schouboes udvalg blev ægteskabskonflikten hovedlinien og hovedtemaet. Paradoksalt nok eftersom udgaven var blevet til i samarbejde med datteren Irmelin Eggert Møller og på grundlag af familiens privatarkiv som var i hendes varetægt, og udfra et bevidst fravalg af det alt for private. Samtidig bragte udgaven den knap nok eksisterende Carl Nielsen-forskning i den situation, at det fremlagte stof på grund af klausulering hverken lod sig kontrollere eller supplere, mens de store mængder af tilgængelige breve, som Torben Schousboe var gået udenom, stadig forblev upåagtede og uberørte. Michael Fjeldsøes udgivelse af brevvekslingen mellem Ferruccio Busoni og Carl Nielsen var en enlig, sen svale. 2 Derimod udløste Schousboes udvalg lidt efter lidt, da det offentliggjorte kildemateriale nu i det mindste var stort nok til at fortolkerne havde noget at arbejde med, en række nyere biografier der alle veg uden om selv at gøre det grundlæggende kildearbejde. Den første, største og mest selvstændige, Carl Nielsen, Danskeren, havde ligefrem som erklæret præmis at det efter Schousboes arbejde måske ikke i så høj grad drejer sig om at finde nyt stof frem som at prøve at kaste nyt lys ind over det, vi allerede kender, både biografisk og musikalsk. 3 Programmet blev ikke mindst realiseret ved at tolke ægteskabskonflikten ind i musikken, og denne synsvinkel havde i begyndelsen af halvfemserne en sådan gennemslagskraft at den blev normdannende, om end i en mindre metafysisk udformning, også for de efterfølgende biografier. 4 Ægteskabets historie blev endog til fiktion og udkom som roman. 5 Også den første biografi på engelsk så dagens lys som et resultat af den voksende internationale interesse for Carl Nielsens musik i det gamle 1 Anne Marie Telmanyi: Mit barndomshjem. Erindringer om Anne Marie og Carl Nielsen skrevet af deres datter, Kbh Michael Fjeldsøe: Ferruccio Busoni og Carl Nielsen brevveksling gennem tre årtier, Musik og forskning 25, , s Jørgen I. Jensen: Carl Nielsen, Danskeren, Kbh. 1991, s Steen Chr. Steensen: Carl Nielsen, Musik er liv, En biografi om Carl Nielsen, Kbh Karsten Eskildsen: Carl Nielsen Livet og musikken, Odense Kirstine Brøndum: Solen mellem tyrens horn, Kbh

16 århundredes sidste årti. 1 Med sine mængder af fejl og misforståelser demonstrerede den især at udbredelsen af kunsten fra et snævert sprogområde som det danske i særlig grad er afhængig af at den hjemlige litteratur er til stede ikke kun som tidstypisk fortolkning, men også i en mere elementært oplysende form. Brevudgavens tilblivelse I Carl Nielsen-litteraturens store år 1999 udkom der hele to Carl Nielsen-biografier. Samme efterår udkom der imidlertid også, til dels som en reaktion mod den vej Carl Nielsen-litteraturen havde taget allerede inden de to biografier fortsatte den, en ny kildesamling, nemlig den samlede udgave af Carl Nielsens egne skrifter og udtalelser, der viste ham fra nye sider og som en kunstner der blandede sig i samfundet på mange måder, og som allerede over for sine samtidige havde modsagt en del af det som også senere generationer skulle sige om ham. Carl Nielsen til sin samtid, der var begyndt som et privat enmandsprojekt, blev i sin sidste fase færdiggjort og udgivet i et samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Carl Nielsen Udgaven, der siden 1994 har arbejdet på den hårdt tiltrængte kritisk-videnskabelige udgave af komponistens musikalske værker. Den gunstige mulighed der var opstået for at lade arbejdet med noderne og de skriftlige kilder, herunder de tusinder af breve, befrugte hinanden, resulterede i at Det Kongelige Bibliotek bestilte en projektbeskrivelse hos undertegnede med henblik på det fortsatte arbejde med, registrering af og udgivelse af dele af det kæmpestore Carl Nielsen-materiale, som især Det Kongelige Bibliotek, men også andre institutioner i ind- og udland var i besiddelse af. På dette grundlag blev der gjort forsøg på at skaffe penge til en brevudgave, men uden held. Da kom det store øjeblik. Forskningen og medierne mødtes. Dansk Musik Tidsskrifts Anders Beyer ønskede at interviewe udgiveren af Carl Nielsen til sin samtid. Da alt i sol og måne tydede på at udgiverens 1 Jack Lawson: Carl Nielsen, London Anm. med redegørelse for forskningssituationen af John Fellow i Fund og forskning bd. 37, 1998, s

17 rolle i Carl Nielsen-sammenhæng var afsluttet, at der ikke ville være mulighed for at fortsætte det arbejde som han havde påbegyndt, og som den af Det Kongelige Bibliotek bestilte projektbeskrivelse lagde op til en fortsættelse af, at interviewet altså ville blive hans sidste ord i den boldgade, var der intet at tabe ved at levere en utilsløret afskedssalut. Tidsskriftet udkom. 1 Den interviewede sørgede selv for at sende det til folk der var noget ved musikken. Resultat: Generalpause. Så sendte han endnu et par stykker af sted, til udlandet. Tre dage efter ringede telefonen fra musikhovedstaden Leipzig. Gewandhauskapellmeister Herbert Blomstedt efter en generalprøve: Jeg har spurgt mig selv, hvad jeg kan gøre. Kan det hjælpe at jeg kommer til Danmark og giver nogle Carl Nielsen-koncerter med Radiosymfoniorkestret og donerer mit honorar til en Carl Nielsen-brevudgave? Kan det sætte noget i gang? Det kunne det! Orkester- og korchef Per Erik Veng og Radiosymfoniorkestret var med. Tre koncerter i de tre Carl Nielsen-byer, København, Odense og Göteborg, blev fastsat til november 2002, bl.a. Carl Nielsens sjette symfoni var på programmet. Forinden var den første styregruppe blevet dannet. Førstebibliotekar, leder af Carl Nielsen Udgaven Niels Krabbe sagde ja til at deltage, og Anette Faaborg, dengang direktør for Dansk Musik Informations Center, sagde ja til at stå i spidsen for den og være fundraiser for projektet. Et stort papirarbejde begyndte med mange møder, også med pressen som tog godt imod os, og de første penge begyndte at komme. En aftale med Det Kongelige Bibliotek kom i hus, senere ændret til en egentlig domicilering, og fra begyndelsen af 2002 vovede vi da at begynde på det egentlige arbejde med at finde de mange breve frem fra hundreder af arkiver i snese af institutioner, registrere dem i en database, kopiere dem og ordne dem i kronologisk orden så sammenhængen i 1 Anders Beyer: Kulturkritikken der blev aflivet, Interview med Carl Nielsen-eksperten John Fellow, Dansk Musik Tidsskrift nr. 8, juni 2000,

18 stoffet kunne overskues, sokkerne parres eller markeres som enlige, evt. med mulighed for at eftersøge de manglende. Fem linier om Nødvændigheden af Brefudgaven Hur ofta har jag inte velat ringa upp komponisten för att få svar på en knepig fråga: F eller Fiss? Tremolo eller Misurato? Fortare eller Långsammare? Men nu är han död och begraven sedan över 70 år två nya generationer har sedan dess trätt upp på scenen och lämnat den. Vart tog traditionen vägen? I denna situation är varje ord komponisten lämnat efter sig guld värt. Vi måste ha tillgång till dessa ord varje interpret världen över, och inte bara en handfull vetenskapsmän på biblioteket. Ett enda sådant ord kann ändra tolkningen av mästarens verk. Vi kommer honom närmare. Han lever ännu. Även om vi inte kan ringa upp honom. Herbert Blomstedt Carl Nielsen-arven Flere ting talte for at påbegynde en Carl Nielsen-brevudgave på dette tidspunkt. Familiens privatarkiv, som datteren Irmelin Eggert Møller havde ansvaret for, og som lå til grund for Schouboes kildeudgave, blev i 1976 overført til Det Kongelige Bibliotek, hvor breve, dagbøger, regnskaber og lignende blev indlemmet i Carl Nielsen-arkivet, men for væsentlige deles vedkommende klausuleret i 25 år. Ved udgangen af 2001 udløb klausuleringen, således at hele arkivet nu var til rådighed, bortset fra en kuvert med nogle få breve som datterens mand Eggert Møller efter hendes død har bestemt skal være utilgængelig til Carl Nielsen Udgavens arbejde med noderne førte til en erkendelse af at det ville være ønskeligt at have et overblik over værkernes og kompositionsprocessens nedslag i de mange breve, samtidig med at jeg selv 18

19 ved mit arbejde med Carl Nielsen-arkivet i forbindelse med udgivelsen af Carl Nielsens skrifter var blevet endegyldigt overbevist om de mange uudnyttede værdier i det store materiale. Ikke blot var den største del som ikke havde været klausuleret, slet ikke udnyttet, den private del som Torben Schousboe havde udgivet et udvalg af som ingen i et par årtier kunne efterprøve, viste sig også at være langt mere nuanceret og frodigt end nogen havde gjort sig forestillinger om. Ikke blot havde diskussionen været skæv idet privatlivet havde taget hele billedet, privatlivet var også langt hen ad vejen blevet fortolket og diskuteret på grundlag af et alt for snævert kendskab til det. I øvrigt var det ikke kun det private hvorved vi som regel skal forstå det erotiske! der havde givet anledning til udeladelser, også de mange realistiske detaljer fra dagligdagen, som giver stoffet liv og atmosfære, og som får jo større værdi jo længere vi kommer fra den tid, var som regel udeladt. I Schousboes udgave kunne Anne Marie i sine breve fra Mors hverken få lov til at kalde Carl for sin Klitte Prinds, efter at han havde været på besøg hos hende og de sammen havde været i klitterne, eller få lov til at fortælle om de mange mus i sengehalmen. Det taler for sig selv at Schousboes udgave af brevvekslingen imellem ægtefællerne forkortet bringer 381 breve fra Carl Nielsen og 175 fra Anne Marie Carl Nielsen, mens vi i dag har adgang ikke blot til det som er forkortet væk, og som ikke altid er uinteressant, men til næsten det dobbelte antal breve: 570 fra Carl Nielsen og 346 fra Anne Marie Carl-Nielsen. Dertil kommer at utallige andre breve supplerer og oplyser indholdet af ægtefællernes brevveksling. Det taler også for sig selv at sammenligne de 9 sider som Schousboes udgave bringer fra året 1897 med de 70 brevnumre og 10 dagbogsnumre som brevudgavens første bind fremlægger fra samme år. Efter 3 års læsning af de mange tusinder af breve kan man undre sig over at Torben Schousboe fokuserede på den mest private del af det store brevstof, at han ikke i stedet valgte f.eks. at udgive de omfattende og betydelige korrespondancer med nordiske komponister som ikke på samme måde havde krævet hans påpasselighed over for det private. Det kan også undre at datteren valgte at medvirke ved netop den udgivelse. Var det i et forsøg på at kontrollere eftertidens billede af forældrene og 19

20 deres ægteskab, at kontrollere hvor meget der blev lukket ud af posen? I så fald kan det undre at hun som en forudsætning for Torben Schousboes udgivelse blot krævede materialet klausuleret i 25 år og ikke udslettede det. Af en bemærkning i et interview med Schousboe kan man i øvrigt fristes til at slutte at udgiveren til syvende og sidst har været mere tilbøjelig til at ville beskytte de to hovedpersoner end datteren: Senere tøede hun [datteren] dog op, og til sidst var det såmænd mig, der måtte holde igen. 1 Med sit valg af stof og udgivelsesmetode bragte Torben Schousboe nærmest på forhånd sig selv og Carl Nielsen-forskningen i den situation, at der måtte begyndes forfra når alt materialet blev tilgængeligt. Man kan med en vis ret mene at det på lidt længere sigt ligefrem er en gunstigere position for beskæftigelsen med Carl Nielsen der derved er opstået, end hvis der var blevet begyndt med udgivelser af større, men mindre private korrespondancer. I så fald havde fremtidige udgivere været i den situation som udgivere af H.C. Andersen-breve gennem generationer har været, at måtte bygge videre på noget utilstrækkeligt og lade en betragtelig del af kommentararbejdet diktere af indholdet i tidligere udgivelser og af endnu ikke udgivne breve. Ved at begynde på en frisk og tage det hele med på en gang er Carl Nielsen Brevudgaven derimod i den gunstige position at stoffet langt hen ad vejen er selvforklarende: Hvad stoffet ikke selv oplyser, ved vi ofte slet ikke. Til gengæld vil der uvægerligt dukke flere Carl Nielsen-breve op både i den periode der arbejdes på udgaven og efter dens afslutning, og der vil en dag blive behov for et supplement. Ulykken er dog ikke større end at udgaven vil være stolt såfremt dens eksistens og den opmærksomhed der forhåbentlig bliver om den, skulle bidrage til at breve dukker op. Når man i dag gennemlæser de mange breve, både de forhen klausulerede og de der hele tiden har været tilgængelige, i lyset af den megen snak der fulgte i årene efter Schousboes udgivelse, om hemmelighedskræmmeri, om børn uden for ægteskabet, evt. om flere end de to 1 Dansk Musik Tidsskrift nr /84, s

21 Schousboe satte navn på, er det første der slår en hvor vilkårlig klausuleringen har været. Dagbøgerne og ægteparrets brevveksling blev klausuleret i 25 år, men de temaer i ægteskabet som hans udgave både fremlægger og lægger sordin på, kunne vi have fundet materiale om i utallige breve der aldrig har været klausuleret, og man må spørge sig selv om Torben Schousboe og arvingerne der har udstukket retningslinierne for klausuleringen, overhovedet har kunnet overskue materialet. Breve fra sønnen Carl August Hansen, som Carl Nielsen fik 22 år gammel den , og fra moderen Karen Marie Hansen har f.eks. ikke været klausuleret. Enhver der havde lyst, har i årevis kunnet forske i sagen, og i september 2004 kom Carl Nielsens barnebarn, Carl August Hansens datter, 78-årige Joan Curran fra Florida, selv til Danmark for at give sig til kende. Det skal ingen hemmelighed være at redaktionen af brevudgaven i skrivende stund ikke har kendskab til vidnesbyrd om flere børn uden for ægteskab end de to vi allerede kender, men at den nok er i stand til andetsteds at fortælle mere om dem og deres efterkommere og give også dem et menneskeligt ansigt. Marie Møller Også Marie Møller som havde tilknytning til familien Nielsen fra 1897 til 1915 og til hvem ægtemandens forhold blev hovedårsag til den længste og alvorligste krise i ægteskabet, optræder fyldigt i materialet, ikke kun i det forhen klausulerede, men også i det der aldrig har været klausuleret. Indtil Schousboes udgave i 1983 var Marie Møller ikke eksisterende i Carl Nielsen-litteraturen. Schousboe inddrog hende i en fodnote og gjorde hvad han kunne, for ikke at overdramatisere. 1 Derved blev Marie Møller nærmest en myte, anonym som hun stadig var; hvad vi kendte, var navnet; sig det, og det blev sagt! M.M. Med Carl Nielsen Brevudgaven træder M.M. ud af anonymiteten, også hun bliver til et menneske som vi møder både i hendes egne ord og i andres. Historien om hendes rolle som familiens guvernante, som det tidli- 1 TS s

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003 De 12 bud ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION 1. udgave 2003 Forlaget Samfundslitteratur, 2003 Design: Vibeke Nødskov Fotografi: Vibeke Nødskov

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

RHODOS PRESSEMEDDELELSE

RHODOS PRESSEMEDDELELSE PRESSEMEDDELELSE På en smuk 5.maj eftermiddag 2011 i Designmuseum Danmarks festsal modtog grafisk designer og forlægger Ruben Blædel den ene af Albertsen Fondens to nystiftede priser for fremragende formidling

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere