Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret"

Transkript

1 R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love, blev der foretaget en række væsentlige ændringer af domstolenes behandling af straffesager. Reformen, der trådte i kraft den 1. januar 2008, indebar således bl.a., at Højesteret nu alene behandler straffesager, herunder straffeprocessuelle kæremål, som tillades indbragt af Procesbevillingsnævnet. I forarbejderne til den ovennævnte ændringslov er det anført, at Højesterets centrale opgave er at sikre retsenheden i landet og træffe afgørelse i sager, som rejser spørgsmål af generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller i øvrigt er af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde. Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret, er der etableret et forum bestående af repræsentanter for Rigsadvokaten, de regionale statsadvokater og forsvarsadvokaterne. Det overordnede formål hermed er at opnå en mere strategisk tilgang til, hvilke sager der søges indbragt for Højesteret. Forud for hvert møde i forummet udarbejdes der af såvel anklagemyndigheden som forsvarsadvokaterne et oplæg til, hvilke mere generelle emneområder det i den kommende tid kunne være hensigtsmæssigt at søge at få forelagt Højesteret. 2. På forummets første møde var der enighed om at udpege følgende emner som fokusområder, som det i den kommende tid vil være hensigtsmæssigt at søge at få Højesterets stillingtagen til: RA

2 Sager om hjemmerøverier Sager om røveri begået i private hjem har i de senere år påkaldt sig en øget opmærksomhed. Ved lov nr. 760 af 29. juni 2011, der trådte i kraft den 1. juli 2011, er straffelovens 288 ændret, således at det nu fremgår af bestemmelsen, at et egentligt hjemmerøveri som udgangspunkt skal anses for at være røveri af en sådan grov beskaffenhed, således at forholdet henføres under strafskærpelsesreglen i straffelovens 288, stk. 2, der har en strafferamme på fængsel indtil 10 år. Ifølge forarbejderne til loven er det samtidig tilsigtet, at straffen i de pågældende sager forhøjes til det dobbelte i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene, således at straffen for et egentligt hjemmerøveri som udgangspunkt vil være fem års fængsel. Et egentligt hjemmerøveri er i lovforslagets bemærkninger og svarende til afgrænsningen i Rigsadvokaten Informerer nr. 5/2009 defineret som et røveri, hvor gerningsmanden og forurettede ikke har forudgående personlige relationer, men hvor motivet må antages at være en formodning om værdier i forurettedes hjem, og hvor gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, uanset at beboeren var hjemme. Som det fremgår, er afgrænsningen af egentlige hjemmerøverier i forhold til andre røverier i private hjem (herunder røverier med motiv af hævn eller inddrivelse af påstået gæld eller lignende samt indbrud, som udvikler sig til røveri) af afgørende betydning for strafudmålingen i denne type sager. Det vil således være hensigtsmæssigt at få Højesterets stillingtagen til, under hvilke nærmere omstændigheder et røveri kan betegnes som et egentligt hjemmerøveri, således at straffen som udgangspunkt skal fastsættes til fængsel i fem år. Straffen i grove sager om menneskehandel Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. I forarbejderne til bestemmelsen, der blev indsat i straffeloven ved lov nr. 380 af 6. juni 2002, er der ikke tilkendegivelser om det nærmere strafudmålingsniveau i sager om menneskehandel. Det fremgår dog af forarbejderne, at det ved straffens fastsættelse bl.a. vil kunne være en skærpende omstændighed, hvis offeret for menneskehandel på gerningstidspunktet var under 15 år, og formålet var at udnytte den pågældende ved kønslig usædelighed, hvis der er tale om organiseret menneskesmugling, eller hvis offeret forsætligt eller groft uagtsomt er blevet bragt i livsfare. 2

3 Af Rigsadvokatens oversigt over domme om overtrædelse af straffelovens 262 a fremgår det, at sager om menneskehandel varierer i karakter, omfang mv., og dette afspejles i strafudmålingen, der varierer fra fængsel i 6 måneder til fængsel i 3 år og 9 måneder. Det vil være hensigtsmæssigt at få Højesterets stillingtagen til strafniveauet i sager om menneskehandel, hvor der har været tale om skærpende omstændigheder af samme eller lignende meget grove karakter, som er fremhævet i forarbejderne. Sager om krænkelse af immaterielle rettigheder Krænkelse af immaterielle rettigheder er kriminaliseret i bl.a. varemærkeloven, ophavsretsloven, patentloven og designloven. Herudover findes der i straffelovens 299 b en overbygningsbestemmelse for særligt grove overtrædelser. Inden for alle de nævnte områder sondres der mellem tre former for krænkelser af immaterielle rettigheder: 1) forsætlige eller groft uagtsomme krænkelser 2) grove krænkelser ( skærpende omstændigheder ) 3) særlig grove krænkelser, jf. straffelovens 299 b ( særlig skærpende omstændigheder ). De nævnte regler fik i det væsentlige deres nuværende affattelse ved lov nr af 27. december 2008, der trådte i kraft den 1. januar Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det bl.a., at der ikke er tilsigtet nogen ændring i anvendelsesområdet for de enkelte bestemmelser. Det er endvidere forudsat, at der skal ske en generel skærpelse af strafniveauet for krænkelser af immaterielle rettigheder, ligesom det er tilsigtet at skabe et ensartet sanktionsniveau for piratkopiering, uanset hvilket regelsæt der finder anvendelse. For så vidt angår grænsen mellem varemærkelovens 42, stk. 1, og 42, stk. 2, er det i den kommenterede varemærkelov (der vedrører den tidligere gældende varemærkelov) antaget, at anvendelse af 42, stk. 2, om overtrædelser under skærpende omstændigheder som udgangspunkt forudsætter, at der er tale om mere end 50 produkter. Der foreligger inden for de senere år kun et meget begrænset antal domme, der berører denne grænsedragning, og denne praksis synes ikke at være entydig. I U Ø skete der således domfældelse for 211 produkter, mens landsretten i U Ø ikke fandt 155 produkter omfattet af varemærkelovens 42, stk. 2. Tilsvarende synes der ikke i den foreliggende retspraksis at være trukket en klar grænse mellem særlovgivningens regler og overbygningsbestemmelsen i straffelovens 3

4 299 b. Eksempelvis foreligger der så vidt ses kun en enkelt (utrykt) landsretsafgørelse om grænsen mellem varemærkelovens 42, stk. 2, om grove krænkelser og straffelovens 299 b. Det bemærkes, at den domfældtes ansøgning om 3. instansbevilling i denne sag ikke blev imødekommet. Spørgsmålet om grænsedragningen mellem de enkelte bestemmelser har også betydning for strafudmålingen i sager om krænkelse af immaterielle rettigheder. Der foreligger kun en begrænset retspraksis om strafniveauet for krænkelse af immaterielle rettigheder efter lovændringen pr. 1. januar 2009, der som nævnt tilsigtede en generel skærpelse på området. Hertil kommer, at grænsedragningen også har betydning for en række afledede spørgsmål. Det er således kun forhold omfattet af straffelovens 299 b, der er undergivet offentlig påtale, hvorimod forhold omfattet af særlovene er undergivet privat påtale eller betinget offentlig påtale, medmindre almene hensyn kræver påtale. Endvidere kan visse efterforskningsskridt (telefonaflytning mv.) alene iværksættes i sager om særligt grove tilfælde, der kan henføres under straffelovens 299 b med en strafferamme på fængsel indtil 6 år. Sager om frakendelse af næringsbrev Efter 11, stk. 1, i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder kan retten til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer mv. frakendes en person eller et selskab, hvis den tiltalte gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder væsentligt har overtrådt lovgivningen vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer, arbejdsmiljøforhold eller drift af restaurationsvirksomhed omfattet af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. Frakendelse kan ske i en periode fra 1 til 5 år. Alle væsentlige overtrædelser af de nævnte regelsæt indberettes til et register, der føres af Erhvervsstyrelsen. De nærmere kriterier for, hvornår en overtrædelse anses som væsentlig, fremgår af i bekendtgørelse nr. 865 af 20. juli 2011 om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. Efter forarbejderne til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder skal der som udgangspunkt nedlægges påstand om frakendelse af næringsbrev, hvis der er indberettet to overtrædelser for den pågældende person eller virksomhed, og en myndighed konstaterer en tredje overtrædelse, som opfylder kriterierne for at blive indberettet. Ifølge forarbejderne til loven kan domstolene ved vurderingen af, om der er grundlag for rettighedsfrakendelse, lade forseelsernes hyppighed, grovhed, varighed, sundheds- 4

5 risici samt de regelsæt, der er overtrådt, indgå. Det almindelige proportionalitetsprincip vil endvidere bl.a. indgå sammen med virksomhedens størrelse og karakter. Der er hidtil kun afsagt et begrænset antal domme om frakendelse af næringsbrev. Der kan i den forbindelse henvises til dommene refereret i UfR Ø og UfR Ø, hvor der i begge tilfælde skete rettighedsfrakendelse. Det vil på den baggrund være hensigtsmæssigt at få Højesterets stillingtagen til, i hvilket nærmere omfang der bl.a. i lyset af det almindelige proportionalitetsprincip kan ske frakendelse af næringsbrev, når der er tale om grænsetilfælde, dvs. hvor der alene er tale om 3-4 overtrædelser, eller hvor de tidligere overtrædelser er af mindre grov karakter. Tvangsberammelse af hovedforhandling Efter artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har enhver ret til en rettergang inden en rimelig frist. Som udgangspunkt har den tiltalte ret til frit at vælge sin forsvarer. Den tiltaltes valg af en bestemt forsvarer kan imidlertid i visse tilfælde medføre, at sagen forsinkes, fordi forsvareren f.eks. på grund af travlhed ikke har tid til at medvirke ved sagens behandling. Dette problem med forsinkelser begrundet i forsvarerens forhold er oftest forekommende i større sager over flere dage eller med flere tiltalte, men problemet er heller ikke ukendt i mindre sager. På den baggrund er der ved lov nr. 493 af 17. juni 2008, der trådte i kraft den 1. juli 2008, indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 843 a, stk. 1, hvorefter retten skal fremme enhver sag med den hurtighed, som dens beskaffenhed kræver og tillader. Retten skal således bl.a. i forbindelse med hovedforhandlingens berammelse sørge for, at enhver sag fremmes hurtigst muligt. Efter retsplejelovens 843 a, stk. 2, påhviler det endvidere anklagemyndigheden og forsvareren at tilrettelægge deres virke på en sådan måde, at sagen kan gennemføres inden rimelig tid. Efter bestemmelsens forarbejder indebærer denne pligt bl.a., at en forsvarer, der af en sigtet eller tiltalt anmodes om at påtage sig forsvaret, må overveje, om de andre sager, som han eller hun er engageret i, medfører, at vedkommende ikke vil kunne medvirke til sagens gennemførelse inden rimelig tid, og at den pågældende i givet fald undlader at påtage sig sagen. Det bemærkes i den forbindelse, at det også følger af de advokatetiske regler, at en advokat ikke bør påtage sig en opgave, medmindre advokaten under hensyntagen til andet arbejdspres kan behandle denne passende hurtigt. 5

6 Hidtil er der kun afsagt et begrænset antal kendelser vedrørende tvangsmæssig berammelse af hensyn til sagens behørige fremme. Der kan i den forbindelse også henvises til kendelsen refereret i UfR H, hvor Højesteret fastholdt en foreløbig berammelse af hovedforhandlingen i en større straffesag af hensyn til de tiltaltes forsvarervalg. Det vil være hensigtsmæssigt med en nærmere afklaring af, i hvilket omfang retten som alternativ til eller inden der tages stilling til at afbeskikke eller nægte at beskikke en forsvarer, jf. retsplejelovens 733, stk. 2 kan beramme hovedforhandlingen til dage, hvor forsvareren angiver ikke at kunne deltage. Det bemærkes, at kæremål om nægtelse af beskikkelse, jf. retsplejelovens 733, stk. 2, og om tilbagekaldelse af beskikkelse, jf. 736, stk. 2, behandles af Den Særlige Klageret. 6

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere