Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND"

Transkript

1 Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra forberedelsesudvalget Præambel Region Midtjylland og Århus kommune, Silkeborg kommune, Randers Kommune, Favrskov kommune, Skanderborg kommune, Odder Kommune, Horsens kommune, Hedensted kommune, Samsø kommune, Norddjurs kommune, Syddjurs kommune, Viborg Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande kommune, Holstebro Kommune, Struer kommune, Lemvig kommune, Skive kommune og Ringkøbing-Skjern kommune etablerer med virkning fra 01. januar 2007 et trafikselskab, der dækker de nævnte kommuners område. Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber. Selskabets navn og formål 1. (S) Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. (S med fed FU) Selskabet er beliggende i Århus Kommune med en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. (S) Selskabets formål er i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område: 1. offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2. fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3. koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5. privatbaner. Stk. 2. (FU) I selskabet indgår VLTJ/Lemvigbanen, HHJ/Odderbanen og Århus Sporveje, Busselskabet som særskilte resultatområder. 3. (S) Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens 5, stk. 3. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik. 4. (S) Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens 5, stk. 4. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten 5. (S) Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens 5, stk. 2. 1

2 Repræsentantskabet 6. (S med fed FU) Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver af de i regionen beliggende kommuner. Medlemmerne vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. 7. (S) Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Stk. 2. Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar (S)Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommuners budgetter for 2007 lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. 9. (S) Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt. Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger. Stk. 4. (FU) Repræsentantskabet træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af lov om Trafikselskaber. Stk. 5. (FU) Herudover er repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet repræsentantskabet dog løbende vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for selskabet. Bestyrelsen afgør, hvornår og om hvad der skal afholdes temamøder. 10. (S) Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt. Stk.2. (FU) Formanden for bestyrelsen sørger for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland forestår indkaldelsen af det første repræsentantskabsmøde til afholdelse inden den 31. december Stk. 3 (FU) Forslag til supplering af dagsordenen skal være formanden/forberedelsesudvalget i hænde senest 2 uger før repræsentantskabets afholdelse. Snarest herefter udsendes endelig dagsorden til repræsentantskabet bilagt det fornødne materiale til belysning af de på dagsordenen værende punkter. Stk. 4. (FU) Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan ske, såfremt formanden for bestyrelsen eller en tredjedel af kommunernes repræsentanter ønsker dette. Anmodning herom skal ske skriftligt til formanden, der herefter sørger for indkaldelse i henhold til stk. 2. Stk. 5. (FU) På hvert møde vælger repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet. Valget af dirigent ledes af formanden for bestyrelsen. Stk. 6. (FU) Dirigenten leder repræsentantskabets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 11. (S) Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i 16 a i den kommunale styrelseslov. 2

3 Bestyrelsen 12. (S) Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, jf. 8, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf (S) For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i 12 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald. 14. (S med fed FU) Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted, og konstituering har fundet sted. Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar (S) Bestyrelsen vælger selv en formand og 2 næstformænd. 16. (S) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 17. (S) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede. 18. (S) Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsråds medlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinierne for finansieringen af trafikselskabet, jf. 25, stk. 3. Stk. 2. (FU) Bestyrelsen holder møder, når formanden skønner det påkrævet, begge Regionens medlemmer, en tredjedel af kommunens medlemmer af bestyrelsen eller selskabets direktør fremsætter anmodning herom. Stk. 3. (FU) Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Et medlem, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 19. (S) Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv. 20. (S) Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift. Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen. 3

4 21. (S) Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om: 1. retningslinier for selskabets finansiering, jf. 28, stk. 3, 2. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. 26, 27 og 28, stk. 2, 3. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab), 4. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift 5. rejseregler, 6. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, 7. udbudsstrategier, 8. regler for individuel handicapkørsel med svært bevægelseshæmmede, 9. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring, 10. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ, 11. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber, 12. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber, 13. valg af sagkyndig revision, jf. 28, stk. 1, 14. ændringer i og tillæg til denne vedtægt og 15. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen. Direktion 22. (S) Direktionen består af en direktør. 23. (S) Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer. Stk. 2. Den administrerende direktør har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres. Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale. 24. (S) Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. 24. Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen. Finansiering 25. (S) Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel. Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering. 4

5 Regnskab og budget 26. (S) Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linieføring, frekvenser m.v. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse. Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. 27. (S) Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. 28. (S) Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse. Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering. Tilsyn 29. (S) Tilsyn med selskabet varetages i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Stk. 2. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med selskabets hjemstedskommune. 30. (S) Beslutninger om trafikselskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse. Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse. Ikrafttræden og ændring af vedtægten 31. (S) Vedtægten træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet og derefter af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren. 5

6 Supplement til VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Byrdefordelingsmodel for Trafikselskabet i Region Midtjylland Nedenstående principper for fordeling af de udgifter, der afholdes i trafikselskabet, følger Lov om Trafikselskaber 3: 3. Trafikselskabet finansieres gennem indtægter fra salg af kort og billetter m.v. samt et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner. Stk. 2. For så vidt angår trafikselskaber vest for Storebælt, beslutter trafikselskabet fordelingen af tilskuddet mellem de deltagende parter. Tilskudsfordelingen skal godkendes af de berørte regionsråd og repræsentantskabet. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, og en region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Det betyder: Hver enkelt kommune og Regionen betaler driftsudgifterne til de ruter, som kommunen hhv. Regionen har finansieringsansvaret for jf. den til enhver tid gældende trafikplan i Trafikselskabet. Den finansieringsansvarlige kommune/region modtager tilsvarende de indtægter, der er forbundet med kundernes brug af de pågældende ruter. Det er trafikselskabets ansvar at dokumentere udgiftsog indtægtsgrundlaget for den enkelte kommune/regionen. Regionen betaler alene driftsudgifter og investeringsudgifter på privatbanerne (VLTJ/Lemvigbanen og HHJ/Odderbanen). Regionen modtager det statstilskud, der er knyttet til privatbanerne. Regionen modtager ligeledes de indtægter, der er forbundet med privatbanerne. Det er trafikselskabets ansvar at dokumentere udgifts- og indtægtsgrundlaget for Regionen. Finansiering af driften af Århus Sporvejes Busselskab påhviler alene Århus Kommune, idet busselskabets ydelser købes af kommunen gennem trafikselskabet. Der indgås særskilt udmøntningsaftale med Århus Kommune om de forhold, der skal sikre, at Århus Kommune alene betaler for alle udgifter i forbindelse med busselskabet herunder særlige udgifter til tjenestemænd. Kommunerne betaler drifts- og administrationsudgifter vedr. handicapkørsel (kørsel med svært bevægelseshæmmede) for deres egne borgere. Tilsvarende får kommunerne egenbetalingen vedr. deres egne borgeres anvendelse af handicapkørsel. I forbindelse med handicapkørsel er der særlige udgifter til koordinering, der fordeles på de kommuner, hvor der udføres koordineret kørsel. Det er trafikselskabets ansvar at dokumentere udgifts- og indtægtsgrundlaget for kommunerne. Eventuelle øvrige kørselsformer, der ikke er omfattet af lovgivningen fx patientbefordring, kommunale kørsler osv. udføres af trafikselskabet efter særskilt aftale med kommunen/regionen, og finansieres udelukkende af den pågældende kommune/regionen. Det er trafikselskabets ansvar at dokumentere udgifts- og indtægtsgrundlaget for kommunen/regionen. Trafikselskabets budget til fællesomkostninger i form af rutebilstationer, tællinger, markedsføring, information, personale, it, husleje m.m. fordeles i 2007 på den måde, som blev godkendt 31. august 2006 i Underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet i Region Midtjylland. Byrdefordelingen understøtter lovens hensigt om, at ingen kan forpligtes til at betale mere end sin forholdsmæssige andel af trafikselskabets ydelser. Fordelingen foregår på tre måder: 1

7 udgifter, der kan henregnes til en bestemt rute/bestiller, finansieres af denne bestiller det drejer sig om rutebilstationer, billetteringsudstyr, x-bus-sekretariat, tællinger, kontrolafgifter og forpligtelsen vedr. indførelse af Rejsekort. udgifter, der knytter sig til aktiviteter, hvor der er fælles nytte, fordeles efter køreplantimer på Regionen og kommunerne, dog med 50% rabat til ruter, der betegnes som mindre lokale ruter (defineret ved at være tilpasset skolernes ringetider og med kørsel kun på skoledage) dette fastlægges konkret i trafikplanen. Disse udgifter dækker trafikfaglige edb-systemer, information, markedsføring, fællessekretariater, diverse samt i 2007 en etableringspulje. løn og personalerelaterede udgifter (husleje, it, kurser, kontorhold, generel it, finansielle ydelser osv.) fordeles efter anvendelsen af personalet på forretningsområder. Normeringen på de enkelte forretningsområder vil blive tilpasset opgaveløsningen og den konkrete lønudgift i de enkelte forretningsområder vil blive finansieret af de, der har nytten af forretningsområdet. Personalerelaterede udgifter fordeles efter antal årsværk i det enkelte forretningsområde. o kollektiv bustrafik, finansieres af kommunerne og Regionen efter køreplantimer o privatbaner, finansieres alene af Regionen o handicapkørsel i Århus Kommune, finansieres alene af Århus Kommune o handicapkørsel uden for Århus Kommune, finansieres af de øvrige kommuner efter borgernes rejser; Århus Kommune finansierer en tilsvarende andel for deres borgeres rejser uden for kommunen. Dog vil Horsens og Hedensted kommuner ikke få koordineret kørsel i 2007 o særlige opgaver i Århus Kommune, idet der er tilknyttet en række særlige opgaver til Århus Kommunes billetteringssystem, herunder billetkontrol; udgiften finansieres alene af Århus Kommune o særlige aktiviteter uden for Århus Kommune omfatter billet- og kvalitetskontrollen uden for Århus Kommune, der finansieres af Regionen og kommunerne efter køreplantimer o rutebilstationerne, hvor løn og personalerelaterede udgifter finansieres som øvrige udgifter til rutebilstationer nemlig af Regionen og den kommune, der har ruter fra den konkrete rutebilstation Udgifterne fordeles efter det konkrete forbrug i 2007, men opkræves a conto efter budgettet. Trafikselskabet har forpligtet sig til hurtigst muligt at indføre time/sagsstyring, således at anvendelsen af trafikselskabets personalemæssige ressourcer kan dokumenteres. Trafikselskabet har forpligtet sig til at fremkomme med forslag til revideret byrdefordelingsprincipper for 2008 baseret på erfaringerne i 2007, således at personaleudgifterne fordeles mere efter forbrugt tid på de enkelte opgaver. 2

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere