Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA."

Transkript

1 NORSK TILLITSMANN ASA www. i: rus fee. no Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO FRN Roskilde Bank A/S Subordinated Bond Issue with Call Option 2006/2014 Oslo, 11 March 2010 Roskilde Bank AS - Notice to Bondholders Norsk Tillitsmann ASA ( NT ) is appointed as loan trustee for the above mentioned bond issue (the Loan ) where Selskabet af 1. september 2008 AS (formerly Roskilde Bank A/S) is the issuer (the Issuer ). Please find attached announcements from Selskabet af 1. september 2008 AS under bankruptcy, Circular Letter No. 8 dated 10 March Please see the appendix for further information. Further information to the bondholders will be available at Kind regards ' " INN ASA Linn Verås Appendix MAILING ADDRESS t) P.O.BOX I47O VIKA, N -O I16 OSLO LOCATION «HAAKON VII GATE I, OSLO, NORWAY phone fax org.nr no MVA

2 Til de efterstillede kreditorer mv. i Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs - CVR nr (tidligere Roskilde Bank A/S) To the subordinated creditors etc. o f S elska b et a f 1. September 2008 A /S in bankruptcy - CVR No (form erly Roskilde Bank A /S ) Jørgen Holst Partner Jette Gertsen, Secretary T+45S S Our ref )002 JHO/JGE 10 March 2010 Cirkulæreskrivelse nr. 8 / C ir c u la r L e tte r N o. 8 SKS / Selskabet a f 1. september 2008 A/S under konkurs - CVR nr (tidligere Roskilde Bank A/S), Algade 14,4000 Roskilde Der henvises til cirkulæ reskrivelse nr. 7 a f 6. januar 2010 indeholdende indkaldelse til skiftesam ling den 2. februar Det væ sentligste dagsordenspunkt under skiftesamlingen var stillingtagen til en mulig aftale mellem konkursboet og (Ny) Roskilde Bank A/S om sidstnævntes iværksættelse a f en erstatningssag mod den tidligere ledelse og revision mv. i CVR nr (tidligere Roskilde Bank A/S). Der vedlæ gges på baggrund heraf kopi af retsbogsudskrift vedrørende mødet i Skifteretten i Roskilde den 2. februar A f udskriften fremgår det, at skiftesamlingens majoritet godkendte og meddelte fuldmagt til, a t "ku rato r in d g å r fornødne a fta le r med N y R oskilde Banks bestyrelse om konkursboets m edvirken t il gennem førelse a f påtæ nkt erstatningssag efter aktieselskabslovens 140 m od GI. Roskilde Banks tidligere ledelse m.v.". Ud fra debatten har undertegnede efterfølgende forhandlet med advokat Henrik Lind m.fl., der repræsenterer Ny Roskilde Bank. Forhandlingerne er resulteret i, at der den 5. februar 2010 med supplerende påtegning af 22. februar 2010 er Indgået en procesaftale mellem konkursboet/gammel Roskilde Bank på den ene side og Ny Roskilde Bank på den anden side. Den under skiftesamlingen efterlyste opstramning a f bestemmelserne om omkostninger er delvist imødekommet i denne aftaletekst (aftalens punkt 7 og 8). Kopi af aftalen vedlægges. Hotet, Advokater Hans Bnoges Gade 2 DK-8100 Århus C CVR nr T, F, holst-law.com 03956(M )002j000Q 87 Jørgen Hotet Steffen Ebdrup Jens Andersen-Møller Torben Brøgger Henrik Steen Jensen Jakob B. Sørensen Erik Jensen KurtSiggaard Jakob Schmidt Carsten Led-Jensen TinaBraad Per Bjerg Christensen

3 Bemærk i øvrigt venligst a t retsbogens referat af kurators bemærkninger side 2, 2. nye afsnit, 1. sætning efter kurators opfattelse bør omformuleres således: "Ny Roskilde Bank A/S bestyrelse har efter dialog med Erhvervsministenet truffet beslutning om a t gennemføre og finansiere en advokatundersøgelse forestået a f advokaterne Mogens Skipper-Pedersen og Henrik Stenbjerre. Undersøgelsesrapporten, der e r offentliggjort, har bevirket, a t bestyrelsen I Ny Roskilde Bank A/S har truffet beslutning om a t indlede en erstatningssag mod den tidligere ledelse. Advokat Henrik Und er engageret a f bestyrelsen til at anlægge denne sag." Det efterfølgende forløb efter indgåelsen af procesaftalen a f 5. og 22. februar 2010 er herefter, a t Ny Roskilde Bank den 24. februar 2010 har udtaget stævning på vegne af Ny Roskilde Bank og tillige på vegne a f Gammel Roskilde Bank mod den tidligere ledelse mv. i Gammel Roskilde Bank. Påstanden under sagen går ud på, a t de sagaagte in solidum skal betale D K K 1 mia. med tillæ g af procesrenter. De sagsøgte i sagen er: tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen, tidligere bankdirektør Arne Gotiieb Wiihelmsen samt tidligere underdirektør Allan H. Christensen (fra den tidligere banks direktion) samt følgende bestyrelsesmedlemmer fra den tidligere bank: tidligere bestyrelsesformand Peter Muller, tidligere næstformand for bestyrelsen Niels Erik Qvist Kruger, Peter Holm, Asger Ib Mardahl-Hansen og (filialdirektør og medarbejderrepræsentant) Ove Flemming Holm. Endvidere er bankens tidligere revisor, Ernst & Young samt de statsautoriserede revisorer Tommy Nørskov Rasmussen og Palle Valentin Kubach sagsøgt. Retssagens førelse forestås af advokaterne Henrik Lind og Christian Alsøe, Gorrissen Federspiel, der instrueres af Ny Roskilde Bank. GI. Roskilde Bank vil løbende blive holdt underrettet om sagens nærmere bestemmelser. I overensstemmelse hermed vil kurator tilsvarende orientere kreditorerne om forhold a f væsentlig interesse for kreditorerne i forbindelse med, at kurator bliver orienteret herom. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt det alene er Ny Roskilde Bank eller helt eller delvist Gammel Roskilde Bank, der er "materiel ejer af erstatningskravet, er dette fortsat uafklaret. Der henvises til bestemmelsen i procesaftalens punkt 8, der regulerer mulighederne for, hvorledes der senere kan gennemføres en afklaring vedrørende ejendomsretten til dette krav. Herefter følger en engelsk version a f ovenstående vedlagt oversæ ttelse til engelsk a f såvel retsbogsudskriften som procesaftalen (

4 F ile n o. S K S / S e ts k a b e t a t 1. S e p te m b e r A / S in b a n k ru p tc y - C V R N o (fo rm e rly R o s k ild e B a n k A / S ), A lg a d e 1 4, D K R o s k ild e Reference is made to Circular Letter No. 7 of 6 January 2010 with notice convening a meeting o f creditors on 2 February The most important item on the agenda at the said meeting o f creditors was the resolution to conclude a potential agreement between the bankrupt estate and (the new) Roskilde Bank A/S on the commencement o f legal proceedings by (the new) Roskilde Bank A/S raising a claim for damages against the former management and auditors etc. o f CVR No (the former Roskilde Bank A/S). Against this background, I enclose a copy of transcript o f the court records regarding the meeting in the Bankruptcy Court o f Roskilde on 2 February From the transcript it appears that the majority of creditors approved the granting of a power o f attorney to the trustee *au th orisin g th e tru stee to conclude necessary agreem ents w ith the board o f d ire cto rs o f the New R oskilde Bank on th e esta te 's contribution to th e com m encem ent o f le g a l proceedin gs raisin g a contem plated claim for dam ages a g a in st to e form er m anagem ent etc. o f to e O ld R oskilde B ank un der section 140 o f toe D anish P u b lic Com panies A c t." On the basis of the discussions, I have subsequently negotiated with attorney Henrik Lind and others representing the New Roskilde Bank. The negotiations resulted in the conclusion of a litigation agreement on 5 February 2010 with additional endorsement of 22 February 2010 between the bankrupt estate/the Old Roskilde Bank o f the one party and the New Roskilde Bank o f the other party. The requirement of tightening the stipulations on costs put forward a t the above meeting of creditors has partly been complied with by way o f this litigation agreement (items 7 and 8). Enclosed please find copy of the litigation agreement. In addition, please note that the summary o f the trustee's comments entered in the cou rt records, page 2, the second new paragraph, first sentence, in the opinion of the trustee should be reworded as follows: "Following dialogues with the Danish M inistry o f Economte and Business Affairs, the board o f directors o f the New Roskilde Bank A/S decided to conduct and finance a legal investigation lead by attorneys Morgens Sklpper-Pederen and Henrik Stenbjerre. The outcome o f the report on the legal investigation, which has been published, was that the board o f directors o f New Roskilde Bank A/S decided to take legal action for damages against the form er management The board o f directors has engaged attorney Henrik Und to commence such legal proceedings." ~0002f

5 After conclusion o f the litigation agreement dated 5 and 22 February 2010, the New Roskilde Bank issued a writ o f summons on behalf o f the New Roskilde Bank and also on behalf o f the Old Roskilde Bank against the former management etc. o f the Old Roskilde Bank on 24 February 2010 claiming joint payment from the defendants o f D K K 1 billion plus litigation interest. The defendants o f the case are: former bank manager Niels Valentin Hansen, former bank manager Arne Gotlieb Wilhelmsen and form er assistant manager Allan H. Christensen (of the management o f the form er bank) and the following board members o f the former bank: form er chairman o f the board of directors Peter Muller, former vice-chairman o f the board o f directors Niels Erik Qvfst Kruger, Peter Holm, Asger lb Mardahl-Hansen and (branch manager and employee representative) Ove Flemming Holm. Moreover, legal proceedings have been initiated against the form er auditors o f the bank, Ernst & Young, and the state- authorised public accountants Tommy Nprskov Rasmussen and Palle Valentin Kubach. The attorneys Henrik Lind and Christian Alspe of Gorrissen Federspiel have been engaged by New Roskilde Bank to conduct the legal proceedings. The Old Roskilde Bank will currently be kept updated on the course o f the proceedings. Accordingly, the trustee will keep the creditors informed of any matters o f paramount interest to the creditors as soon as the trustee is informed to that effect. The question remains unsolved as to whether it is solely Ny Roskilde Bank or the Old Roskilde Bank, wholly or in part, which is "the legal owner of the claim for damages. Reference is made to the stipulation of item 8 o f the litigation agreement governing the possibilities o f how to decide on the ownership of the said claim at a later point in time. Med venlig hilsen / Yours sincerely Jørgen Holst Kræver Ingen underskrift / No signature required Dir. tel (

6 Den 2. februar 2010 kl. 13:30 blev sjy fteftttéftm t# i t^es S0r:'Mé ete. Der blev foretaget: SKS /2009. Konkurssagen Sei kabbt:af l, september 2008 A/S Al gade Roskilde CVR-nr.: Der fremlagdes cirkulæreskrivelse af samtkopi af indkaldelse i Statstidende med to punkter på dagsordenen. Mødlvarkurator, Föf DetttSdbe Batik AG med en efterstillet fordring på 373 miil. kr. og som medlem af kreditbfudvaiget mødte Jörgen Stelljes. For Taberna Capital Management LLC med en fordring på 223 miil. kr. og som medlem af kreditorudvalget mødte advokat Anders Aagaard. Med advokat;;; Aagaäidi mødte advokat Tauby Sørensen. Som medlemmer af bestyrelsen for Roskilde Bank Erstatningsgruppen mødte Ole Møller Andersen og Anne Christrup. GieNieisémmødté for sig selv. Advokat Jacob Thomsen mødte for Ernst & Young. Advokat Erik Malberg mødte for Copenhagen Branch med et tilgodehavende på 100 miil. kr. i efterstillet krav. Advokat Morten Schultz og direktør Elisabeth Stamer mødte for Nykredit Bank med en fordring på 295 miil. kr. Kurator oplyste, at han tillige møder med fuldmagftil støtte for dagsordenens punkt 2 fra HSH Nord Bank, Scandinotes obligationer med et krav på 676 mill. kr. og fra Norske Tillidsmænd med et krav på 232 mi 11. kr. Kurator redegjorde i tilslutning til den udsendte eirkuiiereskrivelsefor bag^

7 grunden før indkaldelsen til skiftesamling. Han anførte, at der ved overdragelsen afaile aktiver til Ny Roskilde Bank umiddelbart før konkursdekretet i Gi Roskilde Bank ikke blev taget udtrykkelig stilling til, om overdragelsen omfattede ét evt. erstatningskrav mod den tidligere bestyrelse og direktion. Det i åbningsbalancen i Ny Roskilde Batik afsatte begrænsede beløb giver ikke kuratot muiighed for at foretage de undersøgelser og tilbundsgående analyser, som ville være;påkrævede for at afgive indstilling om et selvstændigt sagsanlæg, 'iséb-iéffefteréifhveivsmittisteriéts beslutning financierefen advokatundersøgélse: forestået af advokat Henrik Lind, som er mundet ud i beslutningen om en erstatningssag mod den tidligere ledelse. Advokaterne i undersøgelsen er blevet anmodet om at lægge til grund* at ejerskabet til kravet ligger hos Ny Roskilde Bank. Der erd kurators senere drøftelser nted advokat Lind foreslået en model, som gengives i omdelt udkast til svarskrivelse af 25, januar 2010, Kuratorbemærkede, at han har tillagt det betydelig vægt,at kreditorernes stilling; ikkeforringes, jft konkmslovens 137. Udkastets pkt 6 modificeres af pkt. 5. Det er hans opfattelse, at hvis pkt. 6 strammes, får boet ikke nogen aftale.der skal jf. pkt. 8 ske en efterfølgende stillingtagen til ejerskabet til erstatningskravet. Hver part kan med 3 måneders varselbeslutte at føre sagen selv. Der;var i^jighed til at drøfte og stille spørgsmål til kuråtofs;redegørelse. Jhrgéai Stélijés stillede spørgsmål ved den af kurator indstillede rækkefølge, hvorefier erstatningskravet først forfølges og der dernæst tages stilling til ejerskabet,,for Deutsche Bank ville det haye været ønskeligt, at kurator først havdeiférelagt spørgsmåletbm ejerskabet til kreditorernes beslutning. Advokat Åagaard erklærede sig enig med Jtlrgen Stelljes. Det må være i kreditorernes interesse at se kurator udføre den nødvendige analyse og afgive sitråd på baggrund heraf. Hvis spørgsmålet var blevet føralagt* ville kreditorerne gerne have tilført likviditet til denne undersøgelse, nren man mangler den nødvendige faktuelle baggrund. Kurator bemærkede*-'at der ikke er blevet stillet spørgsmål ikredi tor udvalget,søm % er besvaret. Itiråtor bemærkede videre, at han har givet sin anbefaling til kreditorerne i cirkulæreskrivelse 5. Der er ikke sket opgivelse af nogen mulig ret, før kreditorerne har haft lejlighed til at tage stilling til, om man selv vil forfølge kravet. Boet konfronteres nu med det faktum, at Ny Roskilde Bank vil foretage sagsanlæg, enten på egne vegne eller på savel Ny som GI. Roskilde

8 Side 3/3 Banks vegne. Parallelt eller senere kan hver part tage initiativ til sagsanlæg til stillingtagen til, om erstatningskravet er overdraget. Ny Roskilde Bank vil således om 3 måneder kunne beslutte, at man ikke kan leve med usikkerheden om ejerskabet og derfor anlægge sag vedr. dette. Kurator ønskede ikke ved at forholde sig afventende at bære risikoen for boet for, atderfran y Roskilde Banks side gøres gældende, at der foreligger passivitet eller opgivelse af kravet. Hvis der nu foreligger et konkret forslag fra kreditorerne plus den nødvendige financiering, kan der indkaldes til ny skiftesamling til stillingtagen til kreditorudvalgsmedlemmernes forslag. Advokat Erik Malberg samt direktør Stamer tilkendegav deres støtte til den af kurator valgte fremgangsmåde. Advokat Tauby Sørensen forespurgte om muligheden for at forbedre aftalen, f. eks. således at Ny Bank afholder omkostningerne ved den efterfølgende sag for at fastslå, om erstatningskravet er overdraget. Kurator anbefalede, at der søges aftalt en tilføjelse, hvorefter der skal være de nødvendige ressourcer til rådighed for boet for afklaring af ejendomsrettentilerstatningskravet. Kurator oplyste, at der cr anmeldt krav for 2,4 mia. kr. og netop er modtaget anmeldelser for yderligere 170 miil. kr. Kurator bemærkede, at mere end 1/3 af de samlede anmeldte krav er repræsenteret og Jlertallet har tilkendegivet støtte til kurators forslag. Skifteretten konstaterede, at skiftesamlingen har godkendt og meddelt fuldmagt til. at kurator indgår fornødne aftaler med Ny Roskilde Banks bestyrelse om konkursboets medvirken til gennemførelse af påtænkt erstatningssag efter aktieselskabslovens 140 mod Gi. Roskilde Banks tidligere ledelse m.v. Kurator tilkendegav at ville arbejde på at forbedre omkostningsdækningen ved en senere tvist mellem boet og Ny Roskilde Bank; Sagen udsat. Skifteretten hævet. Merete Lyek retsassessor

9 Translation o f tra n scrip t o f th e co u rt records In th e D anish language The Court o f Roskilde On 2 February 2010 at 01:30 pm, deputy judge Merete Lyck presided over the Bankruptcy Court. The following was heard: SKS /2009. Bankruptcy proceedings Selskabet a f 1. september 2008 A/S Algade 14 DK-4000 Roskilde CVRno,: Circular Letter o f 6 January 2010 and a copy o f notice convening this meeting o f creditors published in the Danish Official Gazette, including two items on the agenda, were produced. The trustee appeared. Mr JOrgen Stelfjes appeared on behalf o f Deutsche Bank AG representing a subordinated claim o f DKK 373 million and in his capacity as member o f the creditors' committee. Mr Anders Aagaard, attorney, appeared on behalf o f Taberna Capital Management LLC representing a claim o f DKK 223 m illion and in his capacity as member o f the creditors' committee, Mr Aagaard was accompanied by Mr Tauby Sørensen, attorney. Mr Ote Møller Andersen and Ms Anne Christrup appeared as members o f the board of directors of Roskilde Bank Erstatningsgruppen. Mr Ole Nielsen appeared, representing himself. Mr Jacob Thomsen, attorney, appeared on behalf o f Ernst 8i Young. Mr Erik Maiberg, attorney, appeared on behalf o f Copenhagen Branch representing a subordinated claim o f DKK 100 million. Mr Morten Schultz, attorney, and Ms Elisabeth Stamer, manager, appeared on behalf o f Nykredit Bank representing a claim o f DKK 295 million. The trustee stated teat he had been granted a power of attorney to support item 2 on tee agenda issued by HSH Nord Bank, Scandinotes bonds representing a claim of DKK 676 million, and by Norske Tillidsmænd representing a claim o f DKK 232 million. 0395HM)006!0Q0102

10 In pursuance o f the said Circular Letter, the trustee accounted for the background for convening this meeting of creditors. He stated that in connection with the transfer o f all assets to New Roskilde Bank just before the issue o f the bankruptcy order against Old Roskilde Bank, no explicit decision was made as to whether such transfer was to include a potential claim for damages to be raised against the former management and board of directors. The limited am ount allocated in the opening balance sheet of New Roskilde Bank makes it impossible for the trustee to make the investigations and in-depth analyses that would be required in order to provide any recommendation on the potential commencement o f independent legal proceedings. By resolution o f the Danish M inistry o f Economic and Business Affairs, the necessary funds to conduct a legal investigation iead by Mr Henrik Lind, attorney, have been provided. The outcome o f such investigations was that it was decided to take legal action for damages against the former management. The attorneys in charge o f the investigations were requested to base their investigations on the assumption that the ownership of such claim lies with New Roskilde Bank. The m ost recent discussions conducted between the trustee and Mr Lind have resulted in a proposed model, cited in the circulated draft response letter dated 25 January The trustee noted that he has found it crucial to ensure that the creditors are not placed in a less favourable position, cf. s. 137 of the Danish Bankruptcy Act. Item 6 o f the draft response is modified by the contents o f item 5. He is o f the opinion that if item 6 is tightened, the estate w ill have no deal. As provided in item 8, a subsequent decision on the ownership o f the claim must be made. Each party may decide, subject to three months' notice, to conduct independent legal proceedings. Period allowed for discussions and the posing of queries in respect of the trustee's statement. Mr Jilrgen Stelljes questioned the sequence recommended by the trustee according to which the claim for damages w ill be pursued firstly, and then a decision on the ownership issue w ill be made. Deutsche Bank would have preferred if the trustee would firstly have submitted the ownership issue for decision among the creditors. Mr Aagaard agreed with Mr JUrgen Stelljes. It must be in the interest o f the creditors to have the trustee conduct the necessary analysis and make his recommendation based thereon. If the matter had been submitted to the creditors, the creditors would have been willing to provide liquidity for such investigations, but the factual background required in this respect is missing. The trustee noted that no questions asked in the creditors' committee remain unanswered. The trustee further noted that he has made his recommendation to the creditors by way o f Circular Letter no. 5. No potential rights w ill be abandoned until the creditors have had the opportunity to decide whether to pursue the claim independently. The estate is now being faced with the fact that New Roskilde Bank intends to take legal action, either on its own behalf or on behalf o f New and Old Roskilde Bank. Concurrently therewith or at a later stage, each party may commence legal proceedings for the purpose o f ascertaining whether the right to the claim for damages has teen assigned. This means that in three months, New Roskilde Bank may decide that it is not willing to accept the uncertainty pertaining to the ownership issue and thus commence legal proceedings to settle this matter. The trustee was not willing to carry the risk on behalf o f the estate, by adopting a wait-and-see attitude, that New Roskilde Bank would claim inactivity or abandonment o f the claim ( /3

11 If a specific proposal by the creditors, including the necessary hinds, is now available, a new meeting of creditors may be convened to decide on such proposal submitted by the members o f the creditors' committee. Mr Erik Malberg, attorney, and Ms Stamer, manager, stated that they supported the course o f action adopted by the trustee. Mr Tauby Sørensen, attorney, inquired whether it would be possible to improve the agreement, e.g. so that New Roskilde Bank w ill cover the costs of the subsequent legal proceedings for the purpose o f establishing whether the claim has been transferred. The trustee recommended that attempts be made to agree on an addendum stipulating that the necessary resources must be available to the estate to settle the matter o f ownership of the claim for damages. The trustee stated that claim s totalling DKK 2.4 billion have been filed against the estate, and that further claim s have just been filed in the amount o f DKK 170 million. The trustee noted that more than 1/3 o f the total claims filed against the estate was represented at the meeting, and that the majority had expressed their support to the trustee's proposal. The Bankruptcy Court ascertained that the creditors attending the meeting had approved and granted the trustee the required power o f attorney in order for the trustee to conclude the necessary agreements with the board o f directors o f New Roskilde Bank on the estate's contributing to the pursuit o f the contemplated claim for damages under s. 140 of the Danish Public Companies Act against the form er management etc. of Old Roskilde Bank. The trustee indicated that he intends to work on improving the covering o f costs to be incurred in the event of a future dispute between the estate and New Roskilde Bank. Case and court adjourned. Merete Lyck Deputy Judge ( /3

12 Holst, Gorrissen Federspiel Advokat Henrik Lind H. C. Andersens Boulevard København V Jørgen Holst Partner Sekretær Jette Gertsen T J.nr JHO/JGE 5. februar 2010 Deres j.nr File no. SKS / Selskabet af 1. september 2008 in bankruptcy - CVR no (the former Roskilde Bank A/S), Algade 14, DK-4000 Roskilde "Procesaftale" i relation til søgsmål med erstatningskrav i medfør af aktieselskabslovens kap. 16, sæ rligt 140 og 141, jf. 144 mod den tidligere ledelse mv. i ovennævnte selskab Herved kommer jeg tilbage til drøftelserne mellem Dem, som advokat for ny Roskilde Bank A/S, CVR nr , og ovennævnte konkursbo (gammel Roskilde Bank A/S) ved undertegnede kurator i relation til mulighederne for at samarbejde om iværksættelse af søgsmål mod den konkursramte banks tidligere ledelse og revision. Jeg henviser således sæ rligt til Deres brev a f 4. november 2009 samt vor dialog forud for skifteretsmødet i konkursboet i Skifteretten i Roskilde den 2. februar Som telefonisk oplyst den 3. februar 2010 var der under skiftesamlingen mødt (efterstillede) kreditorer, der repræsenterede mere end 1/3 af den samlede kreditormasse. I overensstemmelse med den offentliggjorte dagsorden, jf. herved min cirkulæreskrivelse nr. 7 (afsnit 3) i konkursboet dateret den 6. januar 2010, redegjorde jeg for forhandlingerne med ny Roskilde Bank A/S om konkursboets eventuelle medvirken til gennemførelse af den af banken påtænkte erstatningssag, I relation til dagsordenens punkt 2 under skiftesamlingen godkendte et flertal af-kreditorerne, at der blev meddelt fuldmagt til undertegnede til at indgå de fornødne aftaler med bestyrelsen i ny Roskilde Bank A/S med baggrund i forløbet. Som kurator skal jeg derfor på baggrund af skiftesamlingens bemyndigelse meddele, at konkursboet på nedennævnte vilkår er villig til at overdrage beføjelsen til at indtale konkursboets eventuelle rettigheder med hensyn til et m uligt erstatningskrav - jf. blandt andet aktieselskabslovens 140 og 141- mod den tidligere ledelse og revision i gammel Roskilde Bank A/S, CVR nr , nu Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs, til ny Roskilde Bank A/S, CVR nr Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Arhus C CVR nr T, F, holst-law.com Jørgen Holst Steffen Ebdrup Jens Andersen-Møller Torben Brøgger Henrik Steen Jensen Jakob B. Sørensen Erik Jensen Kurt Slggaard Jakob Schmidt Carsten Led-Jensen Tina Braad Per Bjerg Christensen

13 Holst, Overdragelsen omfatter, som det fremgår, konkursboets (eventuelle) "generelle" rettigheder i medfør af aktieselskabslovens kap. 16 og sæ rligt 140 og 141 sammenholdt med 144 og tilsvarende rettigheder under den finansielle lovgivning. Mulige individuelle krav, som de enkelte (efterstillede) kreditorer eller aktionærer måtte have på andet grundlag mod den tidligere ledelse eller revision eller ethvert krav mod den selvstæ ndige juridiske enhed, CVR nr , gammel Roskilde Bank A/S, fx som følge af prospektansvar eller tilsvarende ansvarsgrundlag, vil ikke være omfattet af overdragelsen af retten til at indtale. Sidstnævnte omfatter således også eventuelle krav, hvorefter i dag efterstillede kreditorer eller aktionærer måtte kunne hævde, at gammel Roskilde Bank A/S har udøvet en sådan adfærd, at de pågældende kreditorer og/eller aktionærer kan gøre gældende, at deres krav kan konverteres til et krav, der i konkurs opnår status som simpel kreditor, uanset om kravet som udgangspunkt er baseret på et efterstillet krav eller et aktionærkrav. Aftalen præjudicerer Ikke en vurdering af sådanne mulige krav. Krav under eller ved påberåbelse af aktieselskabslovens 48 h kan gøres gældende a f Ny Roskilde Bank A/S uden præjudice for tilsvarende påberåbelse fra individuelle kreditorers side. Overdragelsen er betinget af: 1. At den sker uden præjudice med hensyn til om en overdragelse allerede er sket tidligere i medfør af overdragelsesaftale af 24. august 2008, jf. herved punkt 4.3 i konkursboets cirkulæreskrivelse nr. 5 af 1. juli 2009, 2. At ny Roskilde Bank A/S faktisk rejser og gennemfører den i Deres brev bebudede sag, 3. At kurator får lejlighed til at kommentere et udkast til stævning, 4. A t kurator løbende, holdes informeret om forløbet af sagen i et omfang, der minimum svarer til den information, der ville tilgå en procesunderrettet, 5. At sagen ikke forliges, opgives eller begrænses i større omfang eller efter dom i 1. instans ikke opgives eller begrænses under en eventuel anke, uden at kurator har haft lejlighed til at afgive en udtalelse, og at kurator i et sådant tilfæ lde i forhold til retssagens parter skal kunne reservere gammel Roskilde Bank A/S' konkursbos, henholdsvis kreditorernes eventuelle rettigheder vedrørende sagens fortsæ ttelse svarende til eller i overensstemmelse med konkurslovens 137, 6. A t ny Roskilde Bank A/S i øvrigt endeligt afgør alle spørgsmål om sagens førelse eller opgivelse, og hermed også eventuelt om sagen forliges, men 7. At ny Roskilde Bank A/S afholder alle omkostninger ved sagens førelse, herunder såvel egne omkostninger som eventuelt pålagte omkostninger, og

14 Holst, 8. At det - senest når det er fastslået endeligt, om den af ny Roskilde Bank A/S anlagte sag udløser et nettoprovenu (herunder efter fradrag af omkostninger, jf. pkt. 7.) til sagsøgeren - gennem forhandling og/eller judiciel prøvelse - afklares, om det gennemførte erstatningskrav må anses for omfattet af overdragelsen a f gammel Roskilde Bank A/S' samlede virksomhed til ny Roskilde Bank A/S ifølge overdragelsesaftale af 24. august 2008, eller om dette ikke er tilfæ ldet, henholdsvis om der kan være andre indsigelser mod overdragelsens effektuering. Parterne aftaler i den forbindelse, at eventuelle forældelses-, reklamations- og søgsmålsfrister suspenderes (for så vidt angår søgsmålsfrister sæ rligt jf. reglerne i konkurslovens 81). Parterne er enige om, at suspensionen af hver af parterne kan bringes til ophør ved skriftlig tilkendegivelse over for den anden part med mindst 3 måneders varsel, inden for hvilken periode relevante retslige skridt skal igangsættes, hvilket vil medføre samme retsvirkninger, som hvis søgsmål var indledt inden nærværende aftales indgåelse. Parterne er enige om at samarbejde om, at ressourcerne til en afklaring af, hvem der har retten til at oppebære et eventuelt nettoprovenu som omtalt i nærværende punkt, på den ene side skal søges begrænset i rimeligt omfang, men på den anden side at begge parter er forpligtede til at medvirke til at sikre, at omkostningsmæssige temaer ikke vil stå i vejen for, at der i mangel af en forhandlingsmæssig løsning gennemføres den nødvendige judicielle afklaring heraf. Nærværende brev har jeg som anført indledningsvis fremsendt til Dem i min egenskab af kurator i konkursboet efter Selskabet af 1. september 2008 A/S. De bedes venligst fremsende bekræftelse/accept på vegne af (ny) Roskilde Bank, CVR nr , forsynet med forpligtende underskrift, således at denne er mig i hænde senest den 15. februar Med venlig hilsen O v e n s t å e n d e a c c e p t e r e s p å v e g n e R o s k i ld e B a n k A /S, C V R - n r

15 Translation o f the litigation agreement Gorrissen Federspiel Advokat Henrik Lind H. C. Andersens Boulevard København V Jørgen Holst Partner Jette Gertsen, Secretary T Our ref JHO/JGE/MDN 5 February 2010 Dear Henrik Lind Your ref File no. SKS / Selskabet af l. September 2008 in bankruptcy - CVR no (the form er Roskilde Bank A/S), Algade 14, DK Roskilde "litigation agreement" pertaining to claim for damages under Part 16 of the Danish Public Companies Act, especially s$. 140 and 141, cf. s. 144, against the form er management etc. of the company detailed above Reference is made to the discussions conducted between you, acting as legal counsel for the new Roskilde Bank A/S, CVR no , and the bankrupt estate detailed above (the old Roskilde Bank A/S) represented by me, acting as trustee o f the said bankrupt estate, regarding our potential cooperation on the commencement of legal proceedings against the form er management and auditors o f the bankrupt bank. Specific reference is made to your letter o f 4 November 2009 and our dialogue prior to the meeting of creditors held on 2 February 2010 before the Bankruptcy Court o f Roskilde. As stated on the telephone on 3 February 2010, the meeting of creditors was attended by (subordinated) creditors representing more than 1/3 o f the total body o f creditors. As indicated in the agenda published before the meeting, cf. my Circular Letter no. 7 (section 3) dated 6 January ,1 provided an outiine of the negotiations conducted with the new Roskilde Bank A/S regarding the bankrupt estate's potential involvement in the contemplated claim for damages. With respect to item 2 on the agenda, the majority o f creditors approved the granting o f a power o f attorney to me, authorising me to conclude the necessary agreements with the board o f directors of the new Roskilde Bank A/S, based on the course o f events leading up to the meeting. Against this background and on the basis o f the authorisation so granted to me, I can Inform you that the bankrupt estate is willing, subject to the conditions set out herein below, to assign to the new Roskilde Bank A/S, CVR no , any rights held by the bankrupt estate to raise a potential claim for damages - cf. for instance ss. 140 and 141 o f Holst, law Firm Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C CVR nr T, F, holst-law.com Jørgen Holst Steffen Ebdrup Jens Andersen-Møller Torisen Brøgger Henrik Steen Jensen Jakob B. Sørensen Erik Jensen Kurt Siggaartf Jakob Schmidt Carsten Led-Jensen Tina Braad Per Bjerg Christensen

16 the Danish Public Companies Act - against the form er management and auditors o f the old Roskilde Bank A/S, CVR no , now Seiskabet a f 1. September 2008 A/S in bankruptcy. As appears, such assignment comprises (any) "general" rights o f the bankrupt estate under Part 16 o f the Danish Public Companies Act, especially ss. 140 and 141, cf. s. 144, and sim ilar rights under the current Danish financial legislation. Any individual claim s held by individual (subordinated) creditors or shareholders on any other basis against the form er management or auditors or any claim s against the independent legal entity, CVR no , the oid Roskilde Bank A/S, e.g. by reason of prospectus liability or sim ilar, w ill not be comprised by the assignment detailed above. Hence, the latter also comprises any claim s under which subordinated creditors or shareholders may contend, today, that the old Roskilde Bank A/S has been acting in a manner so as to give such creditors and/or shareholders reason to contend that their claims should be converted Into claim s qualifying as unsecured claim s in bankruptcy, Irrespective o f whether such claim s originally qualified as subordinated claim s or shareholders' claims. This agreement w ill not prejudice any assessment o f such potential claims. Claim s under or relying on s. 48h o f the Danish Public Companies A ct may be raised by the new Roskilde Bank A/S without prejudice to any individual creditors wishing to raise corresponding claims. The contemplated assignment is subject to the conditions that; 1. the assignment w ill be effected without prejudice as to whether such assignment has already taken place under the Transfer Agreement of 24 August 2008, cf. item 4.3 of Circular Letter no. 5 of 1 July 2009; 2. the new Roskilde Bank A/S w ill in fact institute and carry through the legal proceedings as contemplated in your letter; 3. the trustee w ill be given an opportunity to review and comment on a draft w rit of summons; 4. the trustee w ill be kept currently updated on the course o f the proceedings to an extent equivalent to, as a minimum, the scope o f inform ation that w ill accrue to the parties directly involved in the proceedings; 5. the case w ill not be settled, abandoned or substantially restricted or settled, abandoned or substantially restricted following a judgment delivered by the court o f first instance, without the trustee having had the opportunity to make a statement in that respect, and the trustee must be entitled, if relevant, to reserve any rights of the bankrupt of estate o f Roskilde Bank A/S, and the rights of the creditors respectively, towards the

17 other parties to the potential legal action to ensure that the action is pursued until what is equivalent to or in accordance w ith s. 137 o f the Danish Bankruptcy Act; 6. the new Roskiide Bank A/S w ill decide on any other matter pertaining to the conduct or abandonment o f the proceedings, including whether to accept a settlem ent of the case; but 7. the new Roskiide Bank A/S w ill cover all costs incurred by reason o f the conducting of litigation, including costs incurred by the new Roskiide Bank A/S itself as well as any costs imposed by the court; and 8. It must be finally determined - no later than when it has been determined whether the proceedings instituted by the new Roskiide Bank A/S have given rise to any net proceeds (also after deduction o f costs, cf. item 7) accruing to the plaintiff following negotiations and/or legal hearing - whether the claim for damages pursued is deemed to be comprised by the transfer o f the entire activities of the old Roskiide Bank A/S to the new Roskiide Bank A/S under the Transfer Agreement o f 24 August 2008, or whether this is not the case, or whether there are any other objections against the completion o f the transfer. For that purpose, the parties agree that any deadlines pertaining to tim e barring, complaints and commencement of proceedings are hereby suspended (as for deadlines pertaining to the commencement o f proceedings especially under the rules of s. 81 o f the Danish Bankruptcy Act). The parties agree that the said suspension may be discontinued by issuing a notice to that effect in writing to the other party subject to no less than three months notice within which period the relevant legal measures m ust be taken, thus providing legal effects identical to those applicable if such legal measures had been taken before execution o f this agreement. The parties agree to cooperate with a view to ensuring that the resources allocated to clarify who is entitled to receive any net proceeds as mentioned above are limited to a reasonable extent, but also that both parties must contribute to ensuring that any cost considerations should not prevent the necessary judicial clarification o f this matter, falling any solution through negotiations. As stated above, I have sent this letter to you in my capacity o f trustee o f the bankruptcy estate o f Selskabet af 1. September 2008 A/S. I ask you to kindly provide me with your confirm ation/acceptance on behalf o f (the new) Roskiide Bank, CVR no , duly signed by you with binding effect, no later than 15 February Yours sincerely [.signed] Jørgen Holst

18 The aforesaid is hereby accepted on behalf of Roskilde Bank A/S, CVR no Copenhagen, 22 February 2010 [signed] Henrik Lind, attorney [signed} Christian Alsoe, attorney

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK CVR-nr. 34629218 Page 1 of 11 Dansk: Vedtægter for Auriga Industries A/S CVR-nr. 34629218 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere