Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166"

Transkript

1 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den 24de Februar blev Landsoverretten sat og betjent af dens Tilforordnede. Justitssecretairen var mødt. Landsoverretsprocurator, Juul som Actor contra Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken. Fremlagt i Landsoverretten den 24 Februar Selmer Til den Kongelige Landsoverret! Efter Hjørring Amts Ordre af 13 Januar d. A. tiltales Brolægger Christen Bunken hvis rette Navn er Christen Larsen Tislumbunken justitialiter for Tyveri og Bedrageri. Ved de i Sagen optagne Undersøgelser ved Hjørring Kjøbstads Politiret begÿndt den 23 December f. A. er det oplyst at Tiltalte Natten forud har fravendt Dagleier Christen Jensen fra Bjerby Penge og Uhre i den Hensigt at ville bedrage ham for samme. Saaledes er der i Forhøret forklaret: at bemeldte Christen Jensen der logerede hos Tiltalte de par Dage han opholdt sig i Hjørring, blev saa overflødig skjænket Brændeviin at han bestandig var i drukken Tilstand saa han ei kunde raade over Fornuftens Brug. Tiltalte har tilstaaet at han skjænkede saa overflødig Brændeviin for Christen Jensen var fordi at denne ei skulde betale andet for Laie end den Brændeviin de drak og fordi han gjorde Regning paa i Christen Jensens Fuldskab at kunde gjøre sig Fordele hos ham ved bedrageriske Midler, hvilket han ogsaa opnaaede. Saaledes afkjøbte Tiltalte Christen Jensen 2de Lommeuhre under sit Værd, først Sølvuhret, der i Retten er vurderet til 6 Rbd, for 3 Rbd og 1 Kaskjet til 1 Rbd., og siden efter 1 Tombaksuhr, vurderet til 4 Rdl., for 1 Rdl og 1 Gevæhr til 2 Rdl. og endelig: efter at Christen Jensen Kl. 1 om Natten var lagt sig paa Sengen i Klæderne og havde gjemt sin Pung og Penge i sin Buxelomme og Tiltalte havde lagt sig ved Siden af, fik han Leilighed til at tage Pungen med deriværende Penge, der beløb sig til 8 Rdl. 1 M 12 Sk. Tiltalte har foregivet, at han tog Pungen til sig i den Hensigt at bevare den hos ham, men har dette været hans Tanke da Johannes og Vendelin samme Nat kl. henimod 3 trængte ind i hans Stue og Christen Jensen havde sagt for dem samtlig at hans Pung med hans Penge var borte, maa hans Tanke have forandret sig, da han nu forlod Huset for at søge Hjælp mod Overfald af de nævnte i hans Hus saa sildig om Natten indtrængte, og ved at træffe paa Politibetjent Stahl og Gadevægteren fortalte at bemeldte tvende Personer havde stjaalet Christen Jensens Pung og Penge; hvilket han senere maatte tilbagekalde og tilstaae, at han selv havde Pungen med Pengene. Var Johansen og Vendelin blevet fra Huset hvor de ikke skjønnes ved Nattetid, at have lovlig Ærinde vilde det bedre have vist sig i hvad Hensigt Tiltalte havde sat sig i Besiddelse af Christen Jensens Penge. At de var gaaet ind, formedelst at Chr. Jensen ikke var anseet for at være i gode Hænder, i Tiltaltes Huus, er ikke bestyrket i Sagen. Havde saadant været at befrygte havde vel Christen Jensens Broder, Uhrmager Jensen, hos hvem

2 han var inde og fik tilgodehavende 5 Rdl. udbetalt, fraraadet ham at logere hos Tiltalte. Christen Jensen har faaet tilbage sin Pung med Pengene, saavelsom Uhrene og Afregning opgjort saaledes, at han for Tiltalte har frafaldt al videre Erstatning. Efter fremviste Attester fra Strafferegistrene, har Tiltalte ikke været criminaliter tiltalt, siden han blev løsladt af Fæstningen. At Tiltalte under sine omhandlede Affaire med Christen Jensen, ligesaavel som denne har været i beruset Tilstand er meget rimeligt og skjøndt han har tilstaaet, at det ikke var i saadan Grad, at han turde stole paa at det ville udelukke Tilregnelighed. Denne Tilstaaelse, vidner om, at han har været meget fortumlet i Hovedet. Havde han været ved klar Fornuft i hans Handel med Chr. Jensen, ville han vel have erfaret saameget af hans foregaaende Vildfarelser, at han ikke havde indladt sig i noget, der kunde regnes ham til Brøde. Tiltalte er 48 Aar, han er forhen dømt saaledes: Ved Horns Herreds Ekstraretsdom 26 November 1821 til 3 gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Tyveri. Ved Høiesteretsdom af 4 Mai 1830 til 4 Aars Rasphuus Arbeide for Tyveri og ved Høiesteretsdom af 21 Juni 1837 til Fæstningsarbeide paa Livstid for Tyveri. Ved kongelig Resolution af 16 Juni 1845 blev Tiltalte benaadet og løsladt af Fæstningen paa Vilkaar: at hvis han gjør sig skyldig i ny Forbrydelse, der ei kræver større Straf, bliver han igjen at indsætte i Fæstningen paa Livstid. Dersom Tiltalte bliver anseet for at være overbeviist, at have gjort sig skyldig i de i denne Sag paatalte Tyveri og Bedrageri, som er rimelig, saa er Tiltalte nu i det Tilfælde, at hans Opholdssted for Livstid bliver Fæstningen. Jeg har at nedlægge Paastand, at Underretsdommen stadfæstes. Salarium ventes mig tilkjendt. Wiborg den 24 Februar Juul Fremlagt i Landsoverretten den 24 Februar 1851 Selmer De fremlagte Dokumenter i 34 Hefter og Tiltaltes Skudsmaal medfølge nærværende Landsoverretsdomsact; alene Conclusionen af den inden Hjørring Kjøbstads Extraret den 10de Februar 1851 afsagte Dom indføres og lyder saaledes: Thi kjendes for Ret Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken bør i Overensstemmelse med allerhøieste Resolution af 16 Juni 1845 hensættes til Fæstningsarbeide for Livstid; hvorhos han bør udrede samtlige af Actionen flydende Omkostninger og derunder i Salair til Actor Procurator Aagaard 5, og til Defensor Prøveprocurator Sand 4 Rdl. At efterkommes under Adfærd efter Loven. Petersen Fremlagt i Landsoverretten den 24 Februar Selmer. Defensor Landsoverretsprocurator, Kancelliraad Møller bad ved Fuldmægtig A. Møller om Anstand til næste Ret.

3 Bevilget Aar 1851 Mandagen den 3die Marts blev Landsoverretten sat og betjent af dens Tilforordnede Justitssecretairen var mødt. Defensor fremlagde Indlæg ved A. Møller, der lyder saaledes: Til den kongelig Landsoverret! Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken, som under denne Sag tiltales for Tyveri og Bedrageri, har under det optagne Forhør afgivet en med Sagens øvrige Oplysninger overensstemmende Tilstaaelse deels om at have skjænket Brændeviin for Dagleier Christen Jensen af Bjerbye efter at denne den 21 December f. A. var kommen i Logi hos ham, i den Hensigt at faae ham beruset, og derved lokket til at indgaae en for Arrestanten fordeelagtig Handel, samt derefter da Lars Christian Jensen var bleven svirende, at have afkjøbt ham tvende Uhre for en Priis, der var under deres virkelig Værdi, og deels om hemmeligen at have sat sig i Besiddelse af en bemeldte Dagleier tilhørende Pengepung med deri værende Penge til Beløb 8 Rdl. 1 M 12 Sk, imedens Dagleieren, der laae i Seng sammen med Arrestanten sov. Arrestanten, som i Førstningen lagde Dølgsmaal paa sin Besiddelse af Pengene, paastaaer at have fundet dem liggende i Sengen mellem sig og Lars Jensen, og nægter at have havt til Hensigt at tilegne sig samme. Ligeledes paastaar Arrestanten, at han ikke har den Lars Christian Jensen om de tvende Uhre indgaaede Handel for noget Bedrageri, da denne indgik samme med Vilie. Fremdeles har Arrestanten foregivet, at han paa den Tid, han begik de paatalte Forbrydelser, var beruset og fortumlet i Hovedet og herpaa? synes den Omstændighed, at han selv opsøgte Politiet for at gjøre Anmeldelse om, at Pungen vare frakommen Lars Christian Jensen, ogsaa at hentyde; men, da Sagens Oplysninger i øvrigt ikke tale for Rigtigheden af Arrestantens Foregivende, kan der formentligen ikke tages videre Hensyn til disse. I saa Tilfælde vil Arrestanten ikke kunne undgaa at dømmes til Fæstningsarbeide paa Livstid ifølge den allerhøieste Resolution af 16 Juni 1845, hvorved han blev skjænket Friheden. Med disse Bemærkninger indledes Sagen, idet jeg forventer mig tilkjendt Salair. Wiborg den? 3die Marts 1851 Møller pr A. Møller Fremlagt i Landsoverretten 3 Marts 1851 Selmer Actor indlod Sagen ved Landoverretsprocarator Holm. Optaget til Kjendelse eller Dom. Aar 1851 Mandagen den 24de Marts blev Landsoverretten sat og betjent af dens Tilforordnede. Justitssecretairen var mødt.

4 Og blev da udi indbemeldte Sag afsagt saalydende : Dom! Arrestanten Christen Larsen eller Laursen Tislumbunken sigtes under denne Sag for Tyveri og Bedrageri. Den førstnævnte Sigtelse gaaer ud paa, at Arrestanten skal have frastjaalet Dagleier Lars Christian Jensen 8 Rdl. 1 M 12 Sk, hvorved de nærmere Omstændigheder ifølge Arrestantens egen Forklaring og Sagens øvrige Oplysninger have været følgende: den 22 Decbr f. A. havde Arrestanten og bemeldte Lars Christian Jensen tildeels i Forening med Arbeidsmand John Johansen, saavel om Aftenen, som ud paa Natten, nydt endeel Brændeviin paa Arrestantens Bopæl, hvor Jensen for nogle Dage logerede hos ham, hvorefter Arrestanten og Jensen omtrent Kl. 1 gik til Sengs, begge i Arrestantens Seng, hvor Jensen, der var temmelig beskjænket, lagde sig iført sine Klæder. Efter sin Forklaring vaagnede Arrestanten imidlertid omtrent Kl. 3 ved, at ovennævnte Johansen, Ifølge med Snedkersvend Wendelin, atter kom ind til ham, og da Jensen, der nu fandtes sovende paa Gulvet, ved samme Leilighed var bleven vækket, savnede denne strax sin Pengepung, som han, uden at han dog bestemt vidste, hvor mange Penge der var i Pungen, da han gik til Sengs, havde havt i Lommen paa sine Beenklæder. Arrestanten beskyldte da de to nævnte Personer for at have stjaalet Pungen, og begav sig til Politiet, hvor han anmeldte, at Jensen var ble _ imod Arrestanten for Bedrageri, da er det vel oplyst, at Arrestanten under den ovenmeldte L. Chr. Jensens Ophold hos ham har afkjøbt denne to Uhre som han betalte deels med Varer og deels med Penge, hvorhos Arrestanten har vedgaaet, at Jensen, da den ene af disse Handler skete, var noget beskjænket, og at Arrestanten ogsaa skjænkede for ham, for at faae en fordelagtigere Handel sluttet med ham, naar han var svirende; men ligesom den fra Arrestantens Side erlagte Betaling, om hvis størrelse Jensen ikke veed fuldkommen Besked, dog ikke kan siges at have været aldeles uforholdsmæssig, saaledes er det heller ikke oplyst, at Jensen, da Handlen foregik har været i en saadan Grad beruset, at han ikke kunde skjønne over sine Handllinger, og noget egentligt Bedrageri findes derfor ikke i denne Henseende at kunne ansees Arrestanten tilstrækkeligen overført, i hvilken Henseende kan mærkes, at Jensen selv vedgaar, at han ikke veed, om han ved disse Handler er bedragen eller ikke. Efter det foranførte findes Arrestanten retteligen ved den paaankede Dom anseet skyldig i Tyveri, og da han, efter forhen at være dømt for samme Forbrydelse 3de Gange samt at Høiesteretsdom af 21de Juni 1837 til Fæstningsarbeide paa Livstid, er bleven skjænket Friheden ved Kongelig Resolution af 16de Juni 1845, blandt andet under den Betingelse, at han, saafremt han paany maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, der ikke medfører større Straf, igjen vilde blive indsat til Fæstningsarbeide på Livstid, maa det billiges, at den nævnte Kongelige Resolution ved Underretsdommen er bragt til Anvendelse imod ham; og bemeldte Dom, i hvis Resultat Overretten saaledes med Hensyn til Straffen er enig, og mod hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger, hvorunder Arrestanten vil have at udrede i Salarium til Actor og Defensor for Overretten 5 Rdl. til hver, heller Intet findes at erindre, vil derfor være at stadfæste. Under Sagens Behandling i første Instants og den befalede Sagførelse for begge Retter har intet ulovligt Ophold fundet Sted. Thi kjendes for Ret: Bytingsdommen bør ved Magt at stande. I Salarium til Actor og Defensor for Overretten, Procurator Juul og Cancelliraad Møller, betaler Arrestanten 5 Rdl. til hver.

5 At efterkommes under Adfærd efter Loven. Denne Sags Documenter have til Votering mellem Rettens Tilforordnede cirkuleret saaledes: Til constitueret Assessor Fuldmægtig Schumacher den 3de Marts 1851 Til Justitiarius, Konferentsraad Schiønning den 8de Marts 1851 Til Assessor Buch den 12te Marts 1851 Til constitueret Assessor, Kancelliraad, Herredsfoged Borgen den 16de Marts 1851 Til Assessor Tang den 20de Marts 1851 Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitiarii Underskrift. Schiønning Til forbrugt Papiier under Sagen og til denne Act med Indbinding og Ind m.m Tilsendt Hjørring Am d. 1ste April 1851 tilligemed Sagens øvrige Documenter.? Selmer Aaret 1851 den 8de August. Meget vanskeligt at læse. Indholdet omhandler, at Dommen er blevet Tislumbunken forkyndt, og at han på forespørgsel, om han er tilfreds med den, svarer, at han ei er tilfreds og ønsker den appelleret.) Indstævning Da Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken har erklæret sig utilfreds med denne Dom, saa tilkjendegives ham herved overenstemmende med Forordningerne 7 Juni 1760 og og 29 November 1837 at denne Sag nu indankes for Høiesteret til Foretagelse blandt de første Sager som der behandles, til hvilken Tid Arrestanten hermed og uden at komme med andet eller videre Kald og Varsel indstævnes for til Sagen at svare og Dom at lide. - Ligeledes og til samme Tid indkaldes hermed Justitiarius og Tilforordnede i den Kongelige Landsoverret i Viborg som i Sagen dømt have denne Dom at forsvare. - Løverdag gives ikke som hævet? ved For. 3 Juni For Undertegnedes eget Vedkommende frafaldes vel videre Varsel i Sagen. Bye og Herredsfoged Contoiret i Hjørring den 9 April 1851.? Aaret 1851 den 9de April Meget vanskeligt at læse.

6 (noget vedr. indstævningen) At Politibetjentene Hart.. og Stahl ere indsvorne Stævningsvidner? for Hjørring Kjøbstad bliver herved attesteret. Bye og Herredsfogedcontorist i Hjørring. 9 April Høiesteret Gjøre vitterligt: at for os har andraget Høiesteretsadvocat Justitsraad Edvd. Buntzen hvorledes han, som Actor skal finde sig beføiet til for Høiesteret til Stadfæstelse at indstevne en inden Viborg Landsoverret den 22 Juli F A afsagt Dom i en Sag anlagt af Justitien imod Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken for Brandstiftelse. Thi som ved bemeldte Dom der stadfæster Venneberg Herreds Extrarets Dom af 30 April F A., Arrestanten er tilfunden i Overensstemmelse med Kgl. Resolution af 30 Septbr 1860 at hensættes til Tugthuusarbeide paa Livstid - Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Vor allernaadigste Villie og Befaling er, at Høiesteretsadvokat Os Elskelig Justitsraad Buntzen strax paatager sig for Høiesteret at gaae i Rette udi en Sag imod Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken, der tiltales for Brandstiftelse, og som ved Vor Viborgske Lands Overrets Dom af 22 f. M. er tilfunden i Overensstemmelse med Kongelig Resolution af 30 September 1860 at hensættes til Tugthuusarbeide for Livstid - og samme Sag, som Vi under Dags Dato have befalet at skulle for den nu holdende Høiesteret indstævnes og der, efter Stævningens lovlige Forkyndelse for Vedkommende, iblandt de første Sager til videre Paakjendelse foretages mod ham efter Loven forsvarligen udfører. Til hvilken Ende Ham derhos tilsendes de i Sagen ergangne Acter og Domme, hvorefter han behørig Stævning har at udtage. Og have Vi ligeledes under Dags Dato befalet Advokat Henriksen Sagen for ham for Høiesteret at udføre. Skrevet i Vor Kongelige Residentstad Kjøbenhavn, den 21de August Undere Vort Kongelige Segl. Efter Hans Kongelige? allernaadigste Befaling.? Til Høiesterets-Advokat Justitsraad Buntzen angaaende som Aktor at udføre en Sag mod Christen Larsen Tislumbunken. Til forsiden

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr. 1877 Arrestantsag Paadømt d.

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne:

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne: 1 Efterat et Kongeligt Stipendium paa 250 Spd. ved naadigst Resolution i April 1855 var bleven mig bevilget, for i en Tid af 3 á 4 Maaneder at gjöre mig bekjendt med Sindssygeanstalterne i Holland, Belgien

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Side 53 III Haandskyde-vaabnene. For at skaffe sig en foreløbig Oversigt over, hvilke Arter af Haandskydevaaben og Rekvisiter til

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere