Københavns og Vartov Valgmenigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns og Vartov Valgmenigheder"

Transkript

1 Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2012 Nr. 1 Hinsides magten, moralismen, egoismen Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Religion kan være et problem for staten fordi den også har at gøre med noget som ikke kan styres. Englænderen Thomas Hobbes skrev i midten af 1600-tallet et værk om at en stærk statsmagt er det eneste der kan sikre at mennesker kan leve med hinanden i et nogenlunde velfungerende samfund. Uden en stærk statsmagt vil alt ende i anarki og alles kamp mod alle. Det er frygten for statens sanktioner der tilskynder menneskene til at underkaste sig dens magt. For Hobbes var den kristne religion et problem navnlig fordi den indeholdt en forestilling om et evigt liv. Mennesker der troede på et evigt liv, var nemlig sværere at styre fordi de ikke frygtede døden. Og dermed frygtede de ikke statens yderste sanktionsmulighed: at den kunne straffe opsætsige borgere ved at fratage dem livet. Troen på et evigt liv stækkede statens magt. Denne tro kunne derfor være ødelæggende for samfundet, så den måtte bekæmpes. Der er mange navne for statens uindskrænkede magt. Hobbes kaldte den Livjatan, med hilsen til Jobs Bog i Det Gamle Testamente. Fra tid til anden har den samme magt lånt sit navn fra dagens evangelium: denne verdens fyrste. Han er den der som Livjatan ikke frygter nogen, men som alle frygter. For han har magten til at bestemme over hvad der er lovligt og ulovligt, til at bestemme over liv og død. Denne verdens fyrste er navn for den magt som kræver absolut lydighed af sine undersåtter, og som får det når de ikke tænker på andet end at opretholde livet. Men hvis de ikke kun tænker på det, hvis de tror på et evigt liv hvor er vi så henne? Derfor bekæmpede Thomas Hobbes religionen. Og derfor er der mange der stadig bekæmper den eller i det mindste gerne ser den tøjlet af staten. Det er jo sådan set fornuftigt nok. Vi kan ikke have at folk render rundt og tror på alt muligt som svækker statens magt og derfor er til fare for samfundet. Hvis vi ikke indordner os til en vis grad, går samfundet i opløsning. Men det er som om indordningstvangen griber om sig. Vi skal naturligvis overholde landets og EUs love (hvilket i stigende omfang er sammenfaldende). Men det er som om magten er blevet mere usikker på sin gennemslagskraft og derfor også begynder at lovgive mere detaljeret for vores liv.

2 Ja, det er som om lovgivningen også moraliserer vores liv. Én ting er at man forbyder rygning på stort set alle offentlige steder, men den intense lovgivning mod for eksempel rygning har også den virkning at det overhovedet anses for at være moralsk forkasteligt at ryge. Og nu alle disse fedtog sukkerafgifter det er jo ikke forbudt at spise nakkekotelletter og skumfiduser, men det er moralsk forkasteligt. Man bør nok være tilbageholdende med at jævnføre disse statslige småtingsindgreb med statens gamle magt til at fælde domme om liv og død. Der er vel forskel på de enevældige herskeres magt, for ikke at sige despoternes magt, og så den nu mere demokratiske styreform. Og dog synes staterne i de demokratiske samfund af og til at gribe så langt ind i vores liv at vi glemmer hvad der er det vigtigste for et menneske. Det vigtigste er ikke hvis man altså kalder sig kristen at nyde og opretholde livet. For som det hedder i dagens evangelium: Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Det sidste er vi ikke så meget for, for vi elsker vores liv og får hele tiden at vide at vi skal gøre det. Tidligere spillede despoter på at mennesker elsker deres liv og frygter døden, så de adlød den magt der kunne fratage dem deres liv. I dag spiller staten på at vi frygter at miste vores liv, og at vi derfor adlyder de sundhedsregler den foreskriver os. Staten straffer ikke alene overtrædelserne med afgifter og det der er værre; den moraliserer overtrædelsen. Måske er kvalmen ved det altsammen et lille bitte vidnesbyrd om at vi ikke helt har mistet sansen for det evige liv. En længsel efter noget andet end magtens rådighed over vores liv. Og så kan det være befriende at høre at nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Så højmytisk denne proklamation end forekommer den baner dog vej for en forestilling om at vi ikke behøver at leve i frygt for dem der har magten, hvad enten denne magt er politisk eller moralsk. Det virker ellers som om Jesus selv nærer frygt i dagens evangelium: Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader frels mig fra denne time? Han frygter for det nært forestående opgør med denne verdens fyrste, med verdens magter. Men det kun i forbigående. For han afbryder sig selv i sin frygt og udbryder: Fader, herliggør dit navn! Da lød der en røst fra himlen: Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Det betyder: Der er ingen grund til frygt. Denne verdens fyrste skal nu jages ud. For denne verdens fyrste har sin magt fra at vi elsker livet og frygter døden. Er det ikke også vanskeligt at forestille sig at vi ikke skulle elske livet, og at vi skulle ophøre at frygte døden? Jo, det er det vel. Som Karen Blixen skrev i et af sine breve: Jeg vil så forfærdelig gerne leve; så forfærdelig nødig dø. Det ville være unaturligt hvis et menneske ikke havde det sådan. Vi hænger jo ikke bare ved vores eget lille liv, men ved livet med de andre som vi så forfærdelig nødig vil dø fra. For vores liv er ikke vores eget, og vores død er det heller ikke. Vi anerkender derfor ikke hvis de andre, vores nærmeste, siger at deres liv er deres eget og deres død også er det. Hvilken ligegyldighed over for vores kærlighed til dem ville det ikke være. Det evige liv er det liv der både indbefatter vores liv og vores død, det liv som derfor forbinder os med hinanden. For det evige liv er ikke slet og ret et helt andet liv end dette liv. Det evige liv destruerer ikke dette liv. Som Jesus siger: den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Bevare sit liv i denne verden til evigt liv. Ikke et brud som forlægger det sande liv til et liv efter døden. Men en gennemlysning: Det evige liv gennemlyser dette liv, bevarer det til evigt liv. Det evige liv er virksomt i dette liv. Det evige liv herliggør dette liv. Der er ikke længere noget at frygte. Vel er det stadig verdensfyrster som søger at undertvinge os ved at spille på vores frygt for deres magt. Det er nok 2

3 ikke længere helt så voldsomt som det var hos Thomas Hobbes der vel ikke mente at staten burde udrydde al religion, men i hvert fald kontrollere den. Nu nøjes staten med mindre indgreb over for kirken, og indtil videre kan vi vel godt leve med dem. Man har dog foreløbig holdt sig tilbage fra at forbyde troen på det evige liv. Men vi lider under en moralisering som næres af at denne tro forekommer lovgiverne latterlig. Thomas Hobbes blev, måske uretmæssigt, anklaget for ateisme. Den nye ateisme har ikke hans politiske format. Den er degenereret til moralistisk forargelse. En forargelse over at der er nogen der kalder sig kristne, som ikke anser dette liv for helligt. Som ikke mener at det vigtigste af alt er at nyde og opretholde livet. For dét er ateisternes erklærede livsvisdom. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Det er et budskab som vi vel kan have svært ved at se det glædelige i. For vi hænger ved livet, og vi vil så forfærdelig nødigt dø. Men det skal vi så heller ikke. Netop når vi står op imod dem der vil have os til at frygte døden, skal vi leve. Netop når vi ler ad moralismernes invadering af vores liv, skal vi leve. Netop når vi mister vores liv, skal vi bevare det til evigt liv. Der er ikke noget villet i det. Det er altsammen noget der sker for os. Vores liv svinder. Moralismerne har deres tid. Magthaverne kan alligevel ikke rigtig finde ud af det. Det er altsammen afviklinger som går af sig selv. Men vi kan jo godt hjælpe lidt til. Ved ikke at agte magten så højt som den agter sig selv; gøre vores til at jage denne verdens fyrste ud. Vi kan også hjælpe til med at latterliggøre dem der reducerer alting til et spørgsmål om moral; det kræver ikke den store opfindsomhed. Og vi kan også godt hjælpe til ved at betragte vores eget personlige liv på en mindre højtidelig måde; det burde egentlig ligge lige for. Hinsides alt dette findes det evige liv. Hinsides magten, moralismen, egoismen. Når vi er ude over alt dette, når vi er blevet ophøjet over alt dette, lever vi det evige liv. Så er det ikke hvad vi gør, men hvad Gud giver os. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det er det evige liv. Det som magten, moralismen og egoismen frygter. Men det er endnu ikke lykkedes dem at afskaffe det. Den herliggjorte Gud vil drage alle til sig. Niels Grønkjær Salmer: 752, 332, , 446, 674, 325, 426 Formandsberetning for 2011 for Københavns Valgmenighed I begyndelsen af 2011 døde Ellen Klint og Annie Baltzer, vi mindedes dem ved sidste årsmøde. Nu her den 4. februar døde Ole Stevns, han blev i efteråret 90 år og kom i kirken sammen med sin hustru frem til jul. Han var medlem af rådet fra 1964 til 1971 og var i mange år dirigent ved vores årsmøder. Ole Stevns var jo politimester og der var bestemt orden i de ting, han havde med at gøre, men autoritær og dominerende var han på ingen måde. Han var opmærksom og havde en stille humor. Vi vil rejse os og ære hans minde. Ved årsskiftet var vi 63 medlemmer af Københavns Valgmenighed, ved årsskiftet var vi 71 og dags dato er vi 73 medlemmer. Det er en glædelig udvikling også fordi der blandt de nye medlemmer er yngre folk. Men alle er naturligvis lige velkomne. 3

4 Hvad er der ellers sket siden sidste årsmøde? Vi har nu i nogle måneder haft fast gudstjenestetidspunkt skiftevis i de to kirker kl. 10, og én gang om måneden har der været gudstjeneste kl. 16. Det fungerer vist fint. I hvert fald kan man se, at det ofte passer lidt yngre mennesker godt at komme klokken 16. Vi har fortsat engang imellem gudstjenester med børnepasning (det er Signe der fra KV er med til at arrangere det). Om Niels G. sysler med planer om andre ændringer, ved jeg ikke, men både han og rådet vil naturligvis gerne høre, hvad I mener og ønsker. Ved sidste nævns- og rådsmøde refereredes fra et møde i Ryslinge for grundtvigske fri- og valgmenigheder. Her taltes om, at der er en tendens til større inddragelse af menigheden, fx ved at synge trosbekendelsen, stående salmesang, medlemmer der står for læsningerne, musikgudstjenester og endnu mere. Der var imidlertid hverken blandt nævnseller rådsmedlemmerne noget ønske om ændringer. Vi har nu fået en ny hjemmeside efter megen diskussion. Jeg synes den fungerer godt. Der er gudstjenestetider, mødeannoncering, prædikener, artikler m.m. Æstetikken er enkel. Uden crap. Det udtryk vender jeg tilbage til. Den nuværende fællestekst om, hvad en valgmenighed er, skal revideres, og vi har foreslået en tekst udarbejdet af Niels Thomsen. Mon ikke vi kan tage endelig stilling hertil på det kommende nævnsog rådsmøde? I Vartov Valgmenighed har man åbnet for betaling af medlemsbidrag via hjemmesiden, vi har overvejet det samme, men afventer foreløbig Vartovs erfaringer. Menighedsmøderne har været godt besøgt, der har været teologi (Niels Grønkjær), litteratur (David Bugge) og etik (Signild Vallgårda og Christian Rotbøll), og Jørgen I. Jensen har i kirken fortalt om Immanuelskirken og det grundtvigske. Adventsmødet holdt fast på traditionerne. I rådet har vi holdt 9 møder i 2011, det lyder af meget. Men det er faktisk, selv om vi skam er seriøse, også hyggeligt, så der er ingen grund til medlidenhed. To sager har fyldt meget. Først gulvsagen. Vi indgik forlig med forsikringsselskabet Tryg og fik finansieringen på plads ved, at A. P. Møllerfonden tilkendegav, at man fandt det i orden at lade deres del af momsrefusionen fra det tidligere projekt indgå. Et nyt gulvprojekt er blevet udarbejdet af Hoff og Jørgensen, som vi under erstatningssagen fik tillid til. Vi har denne gang ladet en advokat gennemgå kontrakten med arkitektfirmaet. Udbudsmaterialet blev lavet (fx var Klaus og jeg på en utrolig interessant tur til Øland sammen med arkitekterne), og her for 10 dage siden forelå så tilbuddene fra de indbudte håndværkere. Gudskelov holdt det laveste tilbud på gulventreprisen sig netop under det budgetterede. Nu står kun inden fliserne kan bestilles tilbage at tage stilling til farvefordelingen mellem fliserne. Arkitekterne regner fortsat med, at vi kan genåbne medio august. Den anden store sag har været forsøget på at oprette en ny valgmenighed i København og denne eventuelle valgmenigheds ønske om at kunne bruge Immanuelskirken. Først var det rygter, så kom der pr. brev en mere formel forespørgsel ang. samarbejde og evt. leje af kirken. Så var der besøg i kirken ved en gudstjeneste. Jeg lovede at bringe forespørgslen frem på dette årsmøde. Her den 13. marts fik jeg en mail om, at forespørgslen er trukket tilbage. Vi og Immanuelskirken er ikke længere en aktuel mulighed. Sagen har fremkaldt en del drøftelser i rådet af menighedens situation og fremtid, men der har været enighed om, at vi ikke ville presses til en stillingtagen. Nu kan vi koncentrere os om vores egen dagsorden. Ved Fjordbanks konkurs skiftede vi til Nordea, således at vi i dag både anvender Danske Bank og Nordea. Vi har naturligvis gjort krav gældende (det drejer sig om et begrænset beløb) i konkursboet, men den sag er slet ikke afsluttet. Ved sidste årsmøde fortalte Arne Hentze om vores møder ang. menighedens 4

5 situation og fremtid. En af deltagerne i mødet var Jakob Kvist; det var ham, der brugte udtrykket at være kirke uden crap, og det betyder i min fortolkning, at man godt vil gøre opmærksom på, at man er her, men man vil ikke se på mennesker som kunder, der skal, undskyld udtrykket, lokkes til at komme ind i butikken. Vi er glade, hvis nogle vil dele evangeliets glæde med lige netop os, og vi vil gerne fortælle om og vise, hvem vi er, men ikke skabe kant til andre, hvor der ingen kant er. Vi vil være sikre på, at der er kvalitet i det vi gør at vi selv kan stå inde for det, vi foretager os. Uden crap er den måde, vi i rådet ser menigheden og dens gudstjeneste på nu og i fremtiden. Vi lovede ved sidste årsmøde nye initiativer. Vi får nu kirkekaffe efter alle gudstjenester, og det får folk til at blive lidt længere og til at tale sammen. Hvor præcist i kirken, det skal ske, snakker vi stadig om. Der er korsang, hver gang der gudstjeneste i Immanuelskirken; deltagerantallet varierer, men jeg ved, at deltagerne er glade for at synge i koret; det tager som bekendt tid inden mundtil ørevejen virker. Det er en opløftende erfaring at blive lidt længere tid i kirken, snakke med nye og gamle deltagere i gudstjenesten og så høre koret begynde at øve. Koret fortsætter her i foråret ved nogle af gudstjenesterne i Vartov. Tak, Jørgen Ernst, for din indsats også her. Til efteråret fortsætter samarbejdet med Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning med et par arrangementer i Immanuelskirken. Vi har forskellige forfattere i kikkerten, og programmet skal først være færdigt lige inden sommerferien. Der er ligeledes taget kontakt til Kunstgalleriet på Vodroffsvej med henblik på et samarbejde, evt. via Sejer Andersen, som vi kender fra kirken. Vi vil i det hele taget gerne gøre opmærksom på, at vores kirke er på Forhåbningsholms Allé. Kvarteret er under forandring, og her bor nu mange yngre, kulturelt interesserede mennesker. Der vil derfor også komme mere markering af, hvem vi er i udhængningsskabene. Men igen, det afgørende er uden crap. Lilly Wiberg, Jesper Troels Jensen og jeg er på valg. Lilly har desværre valgt at træde ud af rådet, mens Jesper og jeg genopstiller. Benedicte Hvidt Breengaard har sagt ja til at stille op til valget som nyt rådsmedlem, og Line Andersen og Ellen Wulff vil godt være suppleanter; det anbefaler vi fra rådets side. Det går alt sammen ikke uden samarbejde. I og uden for rådet er der mange, der yder en indsats, synligt og usynligt, og som vi ikke altid husker at takke. Hvis jeg skulle fx lave en liste over, hvad Svend R. og Klaus S. laver i kirken, eller hvad Lilly har gjort, ville denne blive lang. Tak til jer alle. Venskabet med Vartov Valgmenighed er en forudsætning for vores arbejde. Vi er taknemmelige over, at det får lov at fortsætte også på den kommende tur til Georgien. Næste år er vi den 8. og 9. juni sammen med Vartov værter ved årsmødet for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Vi er i planlægningsgruppen langt med programmet, der involverer både Immanuelskirken, Vartov Kirke, Borups Højskole og Kanalbådene. Temaet bliver: Hvad er et fællesskab i dag? Klaus S. er indkvarteringschef. I kommer til at høre nærmere. Vi har stadig en usædvanlig høj deltagelse ved gudstjenester, studiekredse, menighedsmøder osv., Niels Grønkjærs prædikener og Jørgen Ernst Hansens spil er uden crap, der er al mulig god grund til at takke dem. Det være hermed gjort. Vi ville, sagde vi ved forrige årsmøde, prøve at skaffe 5-10 nye medlemmer om året de næste tre år. Første del er lykkedes, selv om det nok kun i begrænset omfang skyldes rådets indsats. Jeg ser alligevel med fortrøstning frem mod det kommende år. Jens Hestbech 5

6 Møde på Liselund Lørdag den 21. april afholder Lise - lund sammen med Foreningen af Grundt vig ske Valg- og Frimenigheder og Grundt vigsk Forum en konference om det grundtvigske menighedssyn: Hvad er det min Marie som præst og menighed. Talere er Niels Thomsen, Hanne Dahl, Nanna Holm, Peter Hedegaard, Ulla Morre Bidstrup og Per Fisker. Program fremlagt i kirkerne. Tilmelding til Liselund senest 15. april: Korsang flytter med Under ledelse af organist Jørgen Ernst Hansen har der gennem nogen tid været afholdt kor sangstimer ved orglet i Immanuels kirken i tilslutning til gudstjenester. Nu da gulvet i Immanuelskirken skal undergå restaurering i perioden frem til midten af august, flytter korsangen med til Vartov Kirke på søndage hvor Københavns Valgmenighed forestår gudstjensterne: 29/4, 13/5, 20/5 og 24/6. Gæsteprædikanter I den kommende tid varetages gudstjenester af forskellige gæste prædikanter. Nana Hauge er teologisk konsulent i folkekirkens skoletjeneste; hun er medlem af Vartov Valgmenighed. Jens Ole Henriksen fratræder i dette forår som provst for Aarhus Nordre Provsti efter mange år som sognepræst i Vejlby; han har desuden været formand for Kirkeligt Samfund, nu Grundtvigsk Forum. Torkild Thaning har været sognepræst i Nr. Lyndelse på Fyn, og nu bor han på Frederiksberg med sin hustru; de deltager ofte i menighedens gudstjenester. Årsmøde i Ågård Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder afholder årsmøde i Ågård Frimenighed lørdag den 9. søndag den 10. juni. Ankomst og indkvartering lørdag fra kl Kl. 13 er der foredrag ved landsformand for DGI Søren Møller og derefter generalforsamling. Inden aftenens festmiddag er der fyraftenssang ved Henrik Jensen, præsten i Ågård, og senere på aftenen koncert i frimenighedskirken med Den Danske Salmeduo. Søndag morgen gudstjeneste ved Henrik Jensen, og efter frokost i det grønne er der foredrag ved leder af Grundtvig-akademiet Birgitte Stoklund Larsen. Mødet slutter kl. 15. Pris for hele mødet er kr. 650, for lørdag kr. 400, for søndag kr Mere detaljeret program fremlægges i kirkerne. Tilmelding gennem Niels Grønkjær senest den 20. april. Konfirmandundervisning Den konfirmationsforberedende undervis ning for unge der efter sommerferien skal i 8. klasse, begynder i ugen efter skolernes efterårsferie. Selve konfirmationen finder sted den 28. april Man må gerne tage en ven eller veninde med til undervisningen. Forældre bedes henvende sig til Niels Grønkjær på telefon eller mail Midlertidig lukning af Immanuelskirken I forbindelse med restaurering af gulvet er Immanuelskirken lukket fra den 19. marts til og med den 12. august. I den periode finder alle gudstjenester sted i Vartov Kirke. 6

7 KALENDER Mandag den 30. april kl : Vartov Valgmenigheds årsmøde Lørdag den 21. april: Møde på Liselund om det grundtvigske menighedssyn Lørdag den 9. søndag den 10. juni: Årsmøde i Foreningen for Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Ågård Adresser Præst: Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 2., 1468 København K, tlf hjemmeside: Københavns Valgmenighed Formand: Jens Hestbech Gl. Kongevej 19, 3. th., 1610 København V Tlf / Forretningsfører: Ingrid Hentze Fjordvænget 6, Alnor, 6300 Gråsten Tlf Bank: Kirketjener: Ruben Filskov Østerhegn 26, 2880 Bagsværd Tlf Organist: Jørgen Ernst Hansen Bredagervej 14, 4050 Skibby Tlf Vartov Valgmenighed Formand: Margaretha Balle-Petersen Sølvgade 30, 3. tv., 1307 København K Tlf Forretningsfører: Kurt Gotfredsen Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm Tlf Bank: Kirketjener: Marie Høgh Katholmvej 15, 2720 Vanløse Tlf Organistvikar: Dario Andreella Edvard Thomsensvej 5D, København S. Tlf For børnepasning under gudstjenester: Kontakt Signe Rørdam Thomsen: Valgmenighedernes hjemmeside er Bladets redaktion: Niels Grønkjær (ansv.havende), Lilly Wiberg, Søren Anker-Møller Forsidevignet: Peter Hentze 7

8 Afsender: Københavns og Vartov Valgmenigheder Løngangstræde 24, København K Gudstjenester i Vartov Kirke og Immanuelskirken* 5. april (skærtorsdag) 6. april (langfredag) 8. april (påskedag) Vartov Kirke...kl april (anden påskedag) 15. april (1. søndag efter påske) Vartov Kirke...kl. 16 Børnepasning 22. april (2. søndag efter påske) Nana Hauge 29. april (3. søndag efter påske) Korsang 4. maj (bededag) Ingen gudstjeneste 6. maj (4. søndag efter påske) Jens Ole Henriksen 13. maj (5. søndag efter påske) Konfirmation Korsang Vartov Kirke...kl maj (Kristi himmelfart) Kirkekaffe 20. maj (6. søndag efter påske) Korsang 27. maj (pinsedag) 28. maj (anden pinsedag) 3. juni (trinitatis) Torkild Thaning 10. juni (1. søndag efter trinitatis) Vartov Kirke...kl. 16 Børnepasning 17. juni (2. søndag efter trinitatis) 24. juni (3. søndag efter trinitatis) Korsang Kirkekaffe Juli måned Ingen gudstjenester 5. august (9. søndag efter trinitatis) 12. august (10. søndag efter trinitatis) 19. august (11. søndag efter trinitatis) Immanuelskirken...kl. 10 Vartov Kirke...kl. 16 * Immanuelskirken ligger på Forhåbningsholms Allé 20, Frederiksberg, men er lukket frem til midten af august i forbindelse med restaurering af kirkens gulv. I den mellemliggende periode finder alle gudstjenester derfor sted i Vartov Kirke. jannerup.dk

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2014 Nr. 1 Herliggørelse Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Der hviler en særlig aura over fyrstepaladser og kongeslotte. De rummer lange historier

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2015 Nr. 1 Hvad lever vi for? Hvad lever vi af? 1. søndag i fasten Matthæus 4,1-11 Den norske forfatter Karl Ove Knausgård er til børnefødselsdag i Malmö. Det

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2012 Nr. 2 Guds alvidenhed Første søndag efter påske Johannes 21,15-19 Der er meget som har bedst af at forblive uudsagt. Det er en livsvisdom som gerne kommer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2013 Nr. 1 Tilovers Midfaste Johannes 6,1-15 Når jeg hører spørgsmålet hvad skal vi med Gud?, griber jeg efter min pistol for at finde ud af at jeg ikke besidder

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Oktober 2013 Nr. 3 I stedet for dig selv 4. søndag efter trinitatis Lukas 6,36-42 Hvis du ønsker at gøre verden til et bedre sted at leve, må du først se på dig selv

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Sidste søndag efter Helligtrekonger

Sidste søndag efter Helligtrekonger Sidste søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 321: O kristelighed 289: Nu bede vi den Helligånd 720: Som året går 476: Kornet, som dør i jorden 522: Nåden er din dagligdag Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2016 Nr. 1 Marias lovsang Mariæ bebudelse 2016 Lukas 1,46-55 Jeg går til opgaven med stor ydmyghed. Det er blevet en helt almindeligt erklæring når en politiker

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2014 Nr. 2 Hvordan? Pinsedag Johannes 14,15-21 Hvordan kan man vide at man elsker nogen? Det spørgsmål kan godt bringe én i tvivl. Man kan komme i tvivl om sine

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2011 Nr. 2 Den nye frihed Skærtorsdag Matthæus 26,17-30 Fællesskaber kan være snærende. De kan ligefrem stimulere en drift efter at træde ud af dem fordi de er

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

3. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 11. maj kl Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/2 9/11.

3. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 11. maj kl Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/2 9/11. 1 3. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 11. maj kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/2 9/11. Prædiketeksten læses fra prædikestolen: Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder December 2012 Nr. 4 Ingen forklaring 21. søndag efter trinitatis Lukas 13,1-9 Almægtige, evige Gud, vi er kommet ind i dit hus for at høre dig tale til os gennem evangeliet

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Dette hellige evangelium til sidste s.e. helligtrekonger søndag skriver evangelisten Johannes (Gud være lovet).

Dette hellige evangelium til sidste s.e. helligtrekonger søndag skriver evangelisten Johannes (Gud være lovet). Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger, 9. februar 2014 Lemvig Bykirke kl. 16.00 (rytmisk) 2. tekstrække. Kol 1,25d-28; Joh 12,23-33. Bøn: Dette hellige evangelium til sidste s.e. helligtrekonger søndag

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 749 309 41 / 46 69,5+6-31 15.s.e.Trin 13. september 2015 Dom kl.10.00 Matt.6,24-34 Der er et meget voldsomt sammenstød mellem denne søndags

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 Vor Gud og Fader uden lige! da blomstrer rosen i dit rige,

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trinitatis

Prædiken til 1. s. e. trinitatis Prædiken til 1. s. e. trinitatis Salmer 745 Vågn op og slå på dine strenge 292 Kærligheds og sandheds ånd 41 Lille Guds barn, hvad skader dig 411 Hyggelig rolig Nadver: 725 det dufter lysegrønt af græs

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken 5. søndag efter påske

Prædiken 5. søndag efter påske Prædiken 5. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 12: Min sjæl, du Herren love Salme mellem læsningerne: DDS 6: Dig være, mildeste Gud Fader Salme før prædikenen: DDS 417: Herre Jesus, vi er her

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere