Københavns og Vartov Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns og Vartov Valgmenigheder"

Transkript

1 Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2012 Nr. 1 Hinsides magten, moralismen, egoismen Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Religion kan være et problem for staten fordi den også har at gøre med noget som ikke kan styres. Englænderen Thomas Hobbes skrev i midten af 1600-tallet et værk om at en stærk statsmagt er det eneste der kan sikre at mennesker kan leve med hinanden i et nogenlunde velfungerende samfund. Uden en stærk statsmagt vil alt ende i anarki og alles kamp mod alle. Det er frygten for statens sanktioner der tilskynder menneskene til at underkaste sig dens magt. For Hobbes var den kristne religion et problem navnlig fordi den indeholdt en forestilling om et evigt liv. Mennesker der troede på et evigt liv, var nemlig sværere at styre fordi de ikke frygtede døden. Og dermed frygtede de ikke statens yderste sanktionsmulighed: at den kunne straffe opsætsige borgere ved at fratage dem livet. Troen på et evigt liv stækkede statens magt. Denne tro kunne derfor være ødelæggende for samfundet, så den måtte bekæmpes. Der er mange navne for statens uindskrænkede magt. Hobbes kaldte den Livjatan, med hilsen til Jobs Bog i Det Gamle Testamente. Fra tid til anden har den samme magt lånt sit navn fra dagens evangelium: denne verdens fyrste. Han er den der som Livjatan ikke frygter nogen, men som alle frygter. For han har magten til at bestemme over hvad der er lovligt og ulovligt, til at bestemme over liv og død. Denne verdens fyrste er navn for den magt som kræver absolut lydighed af sine undersåtter, og som får det når de ikke tænker på andet end at opretholde livet. Men hvis de ikke kun tænker på det, hvis de tror på et evigt liv hvor er vi så henne? Derfor bekæmpede Thomas Hobbes religionen. Og derfor er der mange der stadig bekæmper den eller i det mindste gerne ser den tøjlet af staten. Det er jo sådan set fornuftigt nok. Vi kan ikke have at folk render rundt og tror på alt muligt som svækker statens magt og derfor er til fare for samfundet. Hvis vi ikke indordner os til en vis grad, går samfundet i opløsning. Men det er som om indordningstvangen griber om sig. Vi skal naturligvis overholde landets og EUs love (hvilket i stigende omfang er sammenfaldende). Men det er som om magten er blevet mere usikker på sin gennemslagskraft og derfor også begynder at lovgive mere detaljeret for vores liv.

2 Ja, det er som om lovgivningen også moraliserer vores liv. Én ting er at man forbyder rygning på stort set alle offentlige steder, men den intense lovgivning mod for eksempel rygning har også den virkning at det overhovedet anses for at være moralsk forkasteligt at ryge. Og nu alle disse fedtog sukkerafgifter det er jo ikke forbudt at spise nakkekotelletter og skumfiduser, men det er moralsk forkasteligt. Man bør nok være tilbageholdende med at jævnføre disse statslige småtingsindgreb med statens gamle magt til at fælde domme om liv og død. Der er vel forskel på de enevældige herskeres magt, for ikke at sige despoternes magt, og så den nu mere demokratiske styreform. Og dog synes staterne i de demokratiske samfund af og til at gribe så langt ind i vores liv at vi glemmer hvad der er det vigtigste for et menneske. Det vigtigste er ikke hvis man altså kalder sig kristen at nyde og opretholde livet. For som det hedder i dagens evangelium: Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Det sidste er vi ikke så meget for, for vi elsker vores liv og får hele tiden at vide at vi skal gøre det. Tidligere spillede despoter på at mennesker elsker deres liv og frygter døden, så de adlød den magt der kunne fratage dem deres liv. I dag spiller staten på at vi frygter at miste vores liv, og at vi derfor adlyder de sundhedsregler den foreskriver os. Staten straffer ikke alene overtrædelserne med afgifter og det der er værre; den moraliserer overtrædelsen. Måske er kvalmen ved det altsammen et lille bitte vidnesbyrd om at vi ikke helt har mistet sansen for det evige liv. En længsel efter noget andet end magtens rådighed over vores liv. Og så kan det være befriende at høre at nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Så højmytisk denne proklamation end forekommer den baner dog vej for en forestilling om at vi ikke behøver at leve i frygt for dem der har magten, hvad enten denne magt er politisk eller moralsk. Det virker ellers som om Jesus selv nærer frygt i dagens evangelium: Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader frels mig fra denne time? Han frygter for det nært forestående opgør med denne verdens fyrste, med verdens magter. Men det kun i forbigående. For han afbryder sig selv i sin frygt og udbryder: Fader, herliggør dit navn! Da lød der en røst fra himlen: Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Det betyder: Der er ingen grund til frygt. Denne verdens fyrste skal nu jages ud. For denne verdens fyrste har sin magt fra at vi elsker livet og frygter døden. Er det ikke også vanskeligt at forestille sig at vi ikke skulle elske livet, og at vi skulle ophøre at frygte døden? Jo, det er det vel. Som Karen Blixen skrev i et af sine breve: Jeg vil så forfærdelig gerne leve; så forfærdelig nødig dø. Det ville være unaturligt hvis et menneske ikke havde det sådan. Vi hænger jo ikke bare ved vores eget lille liv, men ved livet med de andre som vi så forfærdelig nødig vil dø fra. For vores liv er ikke vores eget, og vores død er det heller ikke. Vi anerkender derfor ikke hvis de andre, vores nærmeste, siger at deres liv er deres eget og deres død også er det. Hvilken ligegyldighed over for vores kærlighed til dem ville det ikke være. Det evige liv er det liv der både indbefatter vores liv og vores død, det liv som derfor forbinder os med hinanden. For det evige liv er ikke slet og ret et helt andet liv end dette liv. Det evige liv destruerer ikke dette liv. Som Jesus siger: den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Bevare sit liv i denne verden til evigt liv. Ikke et brud som forlægger det sande liv til et liv efter døden. Men en gennemlysning: Det evige liv gennemlyser dette liv, bevarer det til evigt liv. Det evige liv er virksomt i dette liv. Det evige liv herliggør dette liv. Der er ikke længere noget at frygte. Vel er det stadig verdensfyrster som søger at undertvinge os ved at spille på vores frygt for deres magt. Det er nok 2

3 ikke længere helt så voldsomt som det var hos Thomas Hobbes der vel ikke mente at staten burde udrydde al religion, men i hvert fald kontrollere den. Nu nøjes staten med mindre indgreb over for kirken, og indtil videre kan vi vel godt leve med dem. Man har dog foreløbig holdt sig tilbage fra at forbyde troen på det evige liv. Men vi lider under en moralisering som næres af at denne tro forekommer lovgiverne latterlig. Thomas Hobbes blev, måske uretmæssigt, anklaget for ateisme. Den nye ateisme har ikke hans politiske format. Den er degenereret til moralistisk forargelse. En forargelse over at der er nogen der kalder sig kristne, som ikke anser dette liv for helligt. Som ikke mener at det vigtigste af alt er at nyde og opretholde livet. For dét er ateisternes erklærede livsvisdom. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Det er et budskab som vi vel kan have svært ved at se det glædelige i. For vi hænger ved livet, og vi vil så forfærdelig nødigt dø. Men det skal vi så heller ikke. Netop når vi står op imod dem der vil have os til at frygte døden, skal vi leve. Netop når vi ler ad moralismernes invadering af vores liv, skal vi leve. Netop når vi mister vores liv, skal vi bevare det til evigt liv. Der er ikke noget villet i det. Det er altsammen noget der sker for os. Vores liv svinder. Moralismerne har deres tid. Magthaverne kan alligevel ikke rigtig finde ud af det. Det er altsammen afviklinger som går af sig selv. Men vi kan jo godt hjælpe lidt til. Ved ikke at agte magten så højt som den agter sig selv; gøre vores til at jage denne verdens fyrste ud. Vi kan også hjælpe til med at latterliggøre dem der reducerer alting til et spørgsmål om moral; det kræver ikke den store opfindsomhed. Og vi kan også godt hjælpe til ved at betragte vores eget personlige liv på en mindre højtidelig måde; det burde egentlig ligge lige for. Hinsides alt dette findes det evige liv. Hinsides magten, moralismen, egoismen. Når vi er ude over alt dette, når vi er blevet ophøjet over alt dette, lever vi det evige liv. Så er det ikke hvad vi gør, men hvad Gud giver os. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det er det evige liv. Det som magten, moralismen og egoismen frygter. Men det er endnu ikke lykkedes dem at afskaffe det. Den herliggjorte Gud vil drage alle til sig. Niels Grønkjær Salmer: 752, 332, , 446, 674, 325, 426 Formandsberetning for 2011 for Københavns Valgmenighed I begyndelsen af 2011 døde Ellen Klint og Annie Baltzer, vi mindedes dem ved sidste årsmøde. Nu her den 4. februar døde Ole Stevns, han blev i efteråret 90 år og kom i kirken sammen med sin hustru frem til jul. Han var medlem af rådet fra 1964 til 1971 og var i mange år dirigent ved vores årsmøder. Ole Stevns var jo politimester og der var bestemt orden i de ting, han havde med at gøre, men autoritær og dominerende var han på ingen måde. Han var opmærksom og havde en stille humor. Vi vil rejse os og ære hans minde. Ved årsskiftet var vi 63 medlemmer af Københavns Valgmenighed, ved årsskiftet var vi 71 og dags dato er vi 73 medlemmer. Det er en glædelig udvikling også fordi der blandt de nye medlemmer er yngre folk. Men alle er naturligvis lige velkomne. 3

4 Hvad er der ellers sket siden sidste årsmøde? Vi har nu i nogle måneder haft fast gudstjenestetidspunkt skiftevis i de to kirker kl. 10, og én gang om måneden har der været gudstjeneste kl. 16. Det fungerer vist fint. I hvert fald kan man se, at det ofte passer lidt yngre mennesker godt at komme klokken 16. Vi har fortsat engang imellem gudstjenester med børnepasning (det er Signe der fra KV er med til at arrangere det). Om Niels G. sysler med planer om andre ændringer, ved jeg ikke, men både han og rådet vil naturligvis gerne høre, hvad I mener og ønsker. Ved sidste nævns- og rådsmøde refereredes fra et møde i Ryslinge for grundtvigske fri- og valgmenigheder. Her taltes om, at der er en tendens til større inddragelse af menigheden, fx ved at synge trosbekendelsen, stående salmesang, medlemmer der står for læsningerne, musikgudstjenester og endnu mere. Der var imidlertid hverken blandt nævnseller rådsmedlemmerne noget ønske om ændringer. Vi har nu fået en ny hjemmeside efter megen diskussion. Jeg synes den fungerer godt. Der er gudstjenestetider, mødeannoncering, prædikener, artikler m.m. Æstetikken er enkel. Uden crap. Det udtryk vender jeg tilbage til. Den nuværende fællestekst om, hvad en valgmenighed er, skal revideres, og vi har foreslået en tekst udarbejdet af Niels Thomsen. Mon ikke vi kan tage endelig stilling hertil på det kommende nævnsog rådsmøde? I Vartov Valgmenighed har man åbnet for betaling af medlemsbidrag via hjemmesiden, vi har overvejet det samme, men afventer foreløbig Vartovs erfaringer. Menighedsmøderne har været godt besøgt, der har været teologi (Niels Grønkjær), litteratur (David Bugge) og etik (Signild Vallgårda og Christian Rotbøll), og Jørgen I. Jensen har i kirken fortalt om Immanuelskirken og det grundtvigske. Adventsmødet holdt fast på traditionerne. I rådet har vi holdt 9 møder i 2011, det lyder af meget. Men det er faktisk, selv om vi skam er seriøse, også hyggeligt, så der er ingen grund til medlidenhed. To sager har fyldt meget. Først gulvsagen. Vi indgik forlig med forsikringsselskabet Tryg og fik finansieringen på plads ved, at A. P. Møllerfonden tilkendegav, at man fandt det i orden at lade deres del af momsrefusionen fra det tidligere projekt indgå. Et nyt gulvprojekt er blevet udarbejdet af Hoff og Jørgensen, som vi under erstatningssagen fik tillid til. Vi har denne gang ladet en advokat gennemgå kontrakten med arkitektfirmaet. Udbudsmaterialet blev lavet (fx var Klaus og jeg på en utrolig interessant tur til Øland sammen med arkitekterne), og her for 10 dage siden forelå så tilbuddene fra de indbudte håndværkere. Gudskelov holdt det laveste tilbud på gulventreprisen sig netop under det budgetterede. Nu står kun inden fliserne kan bestilles tilbage at tage stilling til farvefordelingen mellem fliserne. Arkitekterne regner fortsat med, at vi kan genåbne medio august. Den anden store sag har været forsøget på at oprette en ny valgmenighed i København og denne eventuelle valgmenigheds ønske om at kunne bruge Immanuelskirken. Først var det rygter, så kom der pr. brev en mere formel forespørgsel ang. samarbejde og evt. leje af kirken. Så var der besøg i kirken ved en gudstjeneste. Jeg lovede at bringe forespørgslen frem på dette årsmøde. Her den 13. marts fik jeg en mail om, at forespørgslen er trukket tilbage. Vi og Immanuelskirken er ikke længere en aktuel mulighed. Sagen har fremkaldt en del drøftelser i rådet af menighedens situation og fremtid, men der har været enighed om, at vi ikke ville presses til en stillingtagen. Nu kan vi koncentrere os om vores egen dagsorden. Ved Fjordbanks konkurs skiftede vi til Nordea, således at vi i dag både anvender Danske Bank og Nordea. Vi har naturligvis gjort krav gældende (det drejer sig om et begrænset beløb) i konkursboet, men den sag er slet ikke afsluttet. Ved sidste årsmøde fortalte Arne Hentze om vores møder ang. menighedens 4

5 situation og fremtid. En af deltagerne i mødet var Jakob Kvist; det var ham, der brugte udtrykket at være kirke uden crap, og det betyder i min fortolkning, at man godt vil gøre opmærksom på, at man er her, men man vil ikke se på mennesker som kunder, der skal, undskyld udtrykket, lokkes til at komme ind i butikken. Vi er glade, hvis nogle vil dele evangeliets glæde med lige netop os, og vi vil gerne fortælle om og vise, hvem vi er, men ikke skabe kant til andre, hvor der ingen kant er. Vi vil være sikre på, at der er kvalitet i det vi gør at vi selv kan stå inde for det, vi foretager os. Uden crap er den måde, vi i rådet ser menigheden og dens gudstjeneste på nu og i fremtiden. Vi lovede ved sidste årsmøde nye initiativer. Vi får nu kirkekaffe efter alle gudstjenester, og det får folk til at blive lidt længere og til at tale sammen. Hvor præcist i kirken, det skal ske, snakker vi stadig om. Der er korsang, hver gang der gudstjeneste i Immanuelskirken; deltagerantallet varierer, men jeg ved, at deltagerne er glade for at synge i koret; det tager som bekendt tid inden mundtil ørevejen virker. Det er en opløftende erfaring at blive lidt længere tid i kirken, snakke med nye og gamle deltagere i gudstjenesten og så høre koret begynde at øve. Koret fortsætter her i foråret ved nogle af gudstjenesterne i Vartov. Tak, Jørgen Ernst, for din indsats også her. Til efteråret fortsætter samarbejdet med Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning med et par arrangementer i Immanuelskirken. Vi har forskellige forfattere i kikkerten, og programmet skal først være færdigt lige inden sommerferien. Der er ligeledes taget kontakt til Kunstgalleriet på Vodroffsvej med henblik på et samarbejde, evt. via Sejer Andersen, som vi kender fra kirken. Vi vil i det hele taget gerne gøre opmærksom på, at vores kirke er på Forhåbningsholms Allé. Kvarteret er under forandring, og her bor nu mange yngre, kulturelt interesserede mennesker. Der vil derfor også komme mere markering af, hvem vi er i udhængningsskabene. Men igen, det afgørende er uden crap. Lilly Wiberg, Jesper Troels Jensen og jeg er på valg. Lilly har desværre valgt at træde ud af rådet, mens Jesper og jeg genopstiller. Benedicte Hvidt Breengaard har sagt ja til at stille op til valget som nyt rådsmedlem, og Line Andersen og Ellen Wulff vil godt være suppleanter; det anbefaler vi fra rådets side. Det går alt sammen ikke uden samarbejde. I og uden for rådet er der mange, der yder en indsats, synligt og usynligt, og som vi ikke altid husker at takke. Hvis jeg skulle fx lave en liste over, hvad Svend R. og Klaus S. laver i kirken, eller hvad Lilly har gjort, ville denne blive lang. Tak til jer alle. Venskabet med Vartov Valgmenighed er en forudsætning for vores arbejde. Vi er taknemmelige over, at det får lov at fortsætte også på den kommende tur til Georgien. Næste år er vi den 8. og 9. juni sammen med Vartov værter ved årsmødet for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Vi er i planlægningsgruppen langt med programmet, der involverer både Immanuelskirken, Vartov Kirke, Borups Højskole og Kanalbådene. Temaet bliver: Hvad er et fællesskab i dag? Klaus S. er indkvarteringschef. I kommer til at høre nærmere. Vi har stadig en usædvanlig høj deltagelse ved gudstjenester, studiekredse, menighedsmøder osv., Niels Grønkjærs prædikener og Jørgen Ernst Hansens spil er uden crap, der er al mulig god grund til at takke dem. Det være hermed gjort. Vi ville, sagde vi ved forrige årsmøde, prøve at skaffe 5-10 nye medlemmer om året de næste tre år. Første del er lykkedes, selv om det nok kun i begrænset omfang skyldes rådets indsats. Jeg ser alligevel med fortrøstning frem mod det kommende år. Jens Hestbech 5

6 Møde på Liselund Lørdag den 21. april afholder Lise - lund sammen med Foreningen af Grundt vig ske Valg- og Frimenigheder og Grundt vigsk Forum en konference om det grundtvigske menighedssyn: Hvad er det min Marie som præst og menighed. Talere er Niels Thomsen, Hanne Dahl, Nanna Holm, Peter Hedegaard, Ulla Morre Bidstrup og Per Fisker. Program fremlagt i kirkerne. Tilmelding til Liselund senest 15. april: Korsang flytter med Under ledelse af organist Jørgen Ernst Hansen har der gennem nogen tid været afholdt kor sangstimer ved orglet i Immanuels kirken i tilslutning til gudstjenester. Nu da gulvet i Immanuelskirken skal undergå restaurering i perioden frem til midten af august, flytter korsangen med til Vartov Kirke på søndage hvor Københavns Valgmenighed forestår gudstjensterne: 29/4, 13/5, 20/5 og 24/6. Gæsteprædikanter I den kommende tid varetages gudstjenester af forskellige gæste prædikanter. Nana Hauge er teologisk konsulent i folkekirkens skoletjeneste; hun er medlem af Vartov Valgmenighed. Jens Ole Henriksen fratræder i dette forår som provst for Aarhus Nordre Provsti efter mange år som sognepræst i Vejlby; han har desuden været formand for Kirkeligt Samfund, nu Grundtvigsk Forum. Torkild Thaning har været sognepræst i Nr. Lyndelse på Fyn, og nu bor han på Frederiksberg med sin hustru; de deltager ofte i menighedens gudstjenester. Årsmøde i Ågård Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder afholder årsmøde i Ågård Frimenighed lørdag den 9. søndag den 10. juni. Ankomst og indkvartering lørdag fra kl Kl. 13 er der foredrag ved landsformand for DGI Søren Møller og derefter generalforsamling. Inden aftenens festmiddag er der fyraftenssang ved Henrik Jensen, præsten i Ågård, og senere på aftenen koncert i frimenighedskirken med Den Danske Salmeduo. Søndag morgen gudstjeneste ved Henrik Jensen, og efter frokost i det grønne er der foredrag ved leder af Grundtvig-akademiet Birgitte Stoklund Larsen. Mødet slutter kl. 15. Pris for hele mødet er kr. 650, for lørdag kr. 400, for søndag kr Mere detaljeret program fremlægges i kirkerne. Tilmelding gennem Niels Grønkjær senest den 20. april. Konfirmandundervisning Den konfirmationsforberedende undervis ning for unge der efter sommerferien skal i 8. klasse, begynder i ugen efter skolernes efterårsferie. Selve konfirmationen finder sted den 28. april Man må gerne tage en ven eller veninde med til undervisningen. Forældre bedes henvende sig til Niels Grønkjær på telefon eller mail Midlertidig lukning af Immanuelskirken I forbindelse med restaurering af gulvet er Immanuelskirken lukket fra den 19. marts til og med den 12. august. I den periode finder alle gudstjenester sted i Vartov Kirke. 6

7 KALENDER Mandag den 30. april kl : Vartov Valgmenigheds årsmøde Lørdag den 21. april: Møde på Liselund om det grundtvigske menighedssyn Lørdag den 9. søndag den 10. juni: Årsmøde i Foreningen for Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Ågård Adresser Præst: Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 2., 1468 København K, tlf hjemmeside: Københavns Valgmenighed Formand: Jens Hestbech Gl. Kongevej 19, 3. th., 1610 København V Tlf / Forretningsfører: Ingrid Hentze Fjordvænget 6, Alnor, 6300 Gråsten Tlf Bank: Kirketjener: Ruben Filskov Østerhegn 26, 2880 Bagsværd Tlf Organist: Jørgen Ernst Hansen Bredagervej 14, 4050 Skibby Tlf Vartov Valgmenighed Formand: Margaretha Balle-Petersen Sølvgade 30, 3. tv., 1307 København K Tlf Forretningsfører: Kurt Gotfredsen Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm Tlf Bank: Kirketjener: Marie Høgh Katholmvej 15, 2720 Vanløse Tlf Organistvikar: Dario Andreella Edvard Thomsensvej 5D, København S. Tlf For børnepasning under gudstjenester: Kontakt Signe Rørdam Thomsen: Valgmenighedernes hjemmeside er Bladets redaktion: Niels Grønkjær (ansv.havende), Lilly Wiberg, Søren Anker-Møller Forsidevignet: Peter Hentze 7

8 Afsender: Københavns og Vartov Valgmenigheder Løngangstræde 24, København K Gudstjenester i Vartov Kirke og Immanuelskirken* 5. april (skærtorsdag) 6. april (langfredag) 8. april (påskedag) Vartov Kirke...kl april (anden påskedag) 15. april (1. søndag efter påske) Vartov Kirke...kl. 16 Børnepasning 22. april (2. søndag efter påske) Nana Hauge 29. april (3. søndag efter påske) Korsang 4. maj (bededag) Ingen gudstjeneste 6. maj (4. søndag efter påske) Jens Ole Henriksen 13. maj (5. søndag efter påske) Konfirmation Korsang Vartov Kirke...kl maj (Kristi himmelfart) Kirkekaffe 20. maj (6. søndag efter påske) Korsang 27. maj (pinsedag) 28. maj (anden pinsedag) 3. juni (trinitatis) Torkild Thaning 10. juni (1. søndag efter trinitatis) Vartov Kirke...kl. 16 Børnepasning 17. juni (2. søndag efter trinitatis) 24. juni (3. søndag efter trinitatis) Korsang Kirkekaffe Juli måned Ingen gudstjenester 5. august (9. søndag efter trinitatis) 12. august (10. søndag efter trinitatis) 19. august (11. søndag efter trinitatis) Immanuelskirken...kl. 10 Vartov Kirke...kl. 16 * Immanuelskirken ligger på Forhåbningsholms Allé 20, Frederiksberg, men er lukket frem til midten af august i forbindelse med restaurering af kirkens gulv. I den mellemliggende periode finder alle gudstjenester derfor sted i Vartov Kirke. jannerup.dk

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2014 Nr. 1 Herliggørelse Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Der hviler en særlig aura over fyrstepaladser og kongeslotte. De rummer lange historier

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Oktober 2013 Nr. 3 I stedet for dig selv 4. søndag efter trinitatis Lukas 6,36-42 Hvis du ønsker at gøre verden til et bedre sted at leve, må du først se på dig selv

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2013 Nr. 1 Tilovers Midfaste Johannes 6,1-15 Når jeg hører spørgsmålet hvad skal vi med Gud?, griber jeg efter min pistol for at finde ud af at jeg ikke besidder

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2014 Nr. 2 Hvordan? Pinsedag Johannes 14,15-21 Hvordan kan man vide at man elsker nogen? Det spørgsmål kan godt bringe én i tvivl. Man kan komme i tvivl om sine

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder December 2011 Nr. 4 På pause Tredje søndag i advent Lukas 1,67-80 For mange mange år siden kunne man i fjernsynet opleve noget meget mærkeligt: der var pause mellem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Oktober 2014 Nr. 3 Du tog vor skyld og bar vor skam 11. søndag efter trinitatis Lukas 7,36-50 Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere