Københavns og Vartov Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns og Vartov Valgmenigheder"

Transkript

1 Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2012 Nr. 1 Hinsides magten, moralismen, egoismen Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Religion kan være et problem for staten fordi den også har at gøre med noget som ikke kan styres. Englænderen Thomas Hobbes skrev i midten af 1600-tallet et værk om at en stærk statsmagt er det eneste der kan sikre at mennesker kan leve med hinanden i et nogenlunde velfungerende samfund. Uden en stærk statsmagt vil alt ende i anarki og alles kamp mod alle. Det er frygten for statens sanktioner der tilskynder menneskene til at underkaste sig dens magt. For Hobbes var den kristne religion et problem navnlig fordi den indeholdt en forestilling om et evigt liv. Mennesker der troede på et evigt liv, var nemlig sværere at styre fordi de ikke frygtede døden. Og dermed frygtede de ikke statens yderste sanktionsmulighed: at den kunne straffe opsætsige borgere ved at fratage dem livet. Troen på et evigt liv stækkede statens magt. Denne tro kunne derfor være ødelæggende for samfundet, så den måtte bekæmpes. Der er mange navne for statens uindskrænkede magt. Hobbes kaldte den Livjatan, med hilsen til Jobs Bog i Det Gamle Testamente. Fra tid til anden har den samme magt lånt sit navn fra dagens evangelium: denne verdens fyrste. Han er den der som Livjatan ikke frygter nogen, men som alle frygter. For han har magten til at bestemme over hvad der er lovligt og ulovligt, til at bestemme over liv og død. Denne verdens fyrste er navn for den magt som kræver absolut lydighed af sine undersåtter, og som får det når de ikke tænker på andet end at opretholde livet. Men hvis de ikke kun tænker på det, hvis de tror på et evigt liv hvor er vi så henne? Derfor bekæmpede Thomas Hobbes religionen. Og derfor er der mange der stadig bekæmper den eller i det mindste gerne ser den tøjlet af staten. Det er jo sådan set fornuftigt nok. Vi kan ikke have at folk render rundt og tror på alt muligt som svækker statens magt og derfor er til fare for samfundet. Hvis vi ikke indordner os til en vis grad, går samfundet i opløsning. Men det er som om indordningstvangen griber om sig. Vi skal naturligvis overholde landets og EUs love (hvilket i stigende omfang er sammenfaldende). Men det er som om magten er blevet mere usikker på sin gennemslagskraft og derfor også begynder at lovgive mere detaljeret for vores liv.

2 Ja, det er som om lovgivningen også moraliserer vores liv. Én ting er at man forbyder rygning på stort set alle offentlige steder, men den intense lovgivning mod for eksempel rygning har også den virkning at det overhovedet anses for at være moralsk forkasteligt at ryge. Og nu alle disse fedtog sukkerafgifter det er jo ikke forbudt at spise nakkekotelletter og skumfiduser, men det er moralsk forkasteligt. Man bør nok være tilbageholdende med at jævnføre disse statslige småtingsindgreb med statens gamle magt til at fælde domme om liv og død. Der er vel forskel på de enevældige herskeres magt, for ikke at sige despoternes magt, og så den nu mere demokratiske styreform. Og dog synes staterne i de demokratiske samfund af og til at gribe så langt ind i vores liv at vi glemmer hvad der er det vigtigste for et menneske. Det vigtigste er ikke hvis man altså kalder sig kristen at nyde og opretholde livet. For som det hedder i dagens evangelium: Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Det sidste er vi ikke så meget for, for vi elsker vores liv og får hele tiden at vide at vi skal gøre det. Tidligere spillede despoter på at mennesker elsker deres liv og frygter døden, så de adlød den magt der kunne fratage dem deres liv. I dag spiller staten på at vi frygter at miste vores liv, og at vi derfor adlyder de sundhedsregler den foreskriver os. Staten straffer ikke alene overtrædelserne med afgifter og det der er værre; den moraliserer overtrædelsen. Måske er kvalmen ved det altsammen et lille bitte vidnesbyrd om at vi ikke helt har mistet sansen for det evige liv. En længsel efter noget andet end magtens rådighed over vores liv. Og så kan det være befriende at høre at nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Så højmytisk denne proklamation end forekommer den baner dog vej for en forestilling om at vi ikke behøver at leve i frygt for dem der har magten, hvad enten denne magt er politisk eller moralsk. Det virker ellers som om Jesus selv nærer frygt i dagens evangelium: Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader frels mig fra denne time? Han frygter for det nært forestående opgør med denne verdens fyrste, med verdens magter. Men det kun i forbigående. For han afbryder sig selv i sin frygt og udbryder: Fader, herliggør dit navn! Da lød der en røst fra himlen: Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Det betyder: Der er ingen grund til frygt. Denne verdens fyrste skal nu jages ud. For denne verdens fyrste har sin magt fra at vi elsker livet og frygter døden. Er det ikke også vanskeligt at forestille sig at vi ikke skulle elske livet, og at vi skulle ophøre at frygte døden? Jo, det er det vel. Som Karen Blixen skrev i et af sine breve: Jeg vil så forfærdelig gerne leve; så forfærdelig nødig dø. Det ville være unaturligt hvis et menneske ikke havde det sådan. Vi hænger jo ikke bare ved vores eget lille liv, men ved livet med de andre som vi så forfærdelig nødig vil dø fra. For vores liv er ikke vores eget, og vores død er det heller ikke. Vi anerkender derfor ikke hvis de andre, vores nærmeste, siger at deres liv er deres eget og deres død også er det. Hvilken ligegyldighed over for vores kærlighed til dem ville det ikke være. Det evige liv er det liv der både indbefatter vores liv og vores død, det liv som derfor forbinder os med hinanden. For det evige liv er ikke slet og ret et helt andet liv end dette liv. Det evige liv destruerer ikke dette liv. Som Jesus siger: den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Bevare sit liv i denne verden til evigt liv. Ikke et brud som forlægger det sande liv til et liv efter døden. Men en gennemlysning: Det evige liv gennemlyser dette liv, bevarer det til evigt liv. Det evige liv er virksomt i dette liv. Det evige liv herliggør dette liv. Der er ikke længere noget at frygte. Vel er det stadig verdensfyrster som søger at undertvinge os ved at spille på vores frygt for deres magt. Det er nok 2

3 ikke længere helt så voldsomt som det var hos Thomas Hobbes der vel ikke mente at staten burde udrydde al religion, men i hvert fald kontrollere den. Nu nøjes staten med mindre indgreb over for kirken, og indtil videre kan vi vel godt leve med dem. Man har dog foreløbig holdt sig tilbage fra at forbyde troen på det evige liv. Men vi lider under en moralisering som næres af at denne tro forekommer lovgiverne latterlig. Thomas Hobbes blev, måske uretmæssigt, anklaget for ateisme. Den nye ateisme har ikke hans politiske format. Den er degenereret til moralistisk forargelse. En forargelse over at der er nogen der kalder sig kristne, som ikke anser dette liv for helligt. Som ikke mener at det vigtigste af alt er at nyde og opretholde livet. For dét er ateisternes erklærede livsvisdom. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Det er et budskab som vi vel kan have svært ved at se det glædelige i. For vi hænger ved livet, og vi vil så forfærdelig nødigt dø. Men det skal vi så heller ikke. Netop når vi står op imod dem der vil have os til at frygte døden, skal vi leve. Netop når vi ler ad moralismernes invadering af vores liv, skal vi leve. Netop når vi mister vores liv, skal vi bevare det til evigt liv. Der er ikke noget villet i det. Det er altsammen noget der sker for os. Vores liv svinder. Moralismerne har deres tid. Magthaverne kan alligevel ikke rigtig finde ud af det. Det er altsammen afviklinger som går af sig selv. Men vi kan jo godt hjælpe lidt til. Ved ikke at agte magten så højt som den agter sig selv; gøre vores til at jage denne verdens fyrste ud. Vi kan også hjælpe til med at latterliggøre dem der reducerer alting til et spørgsmål om moral; det kræver ikke den store opfindsomhed. Og vi kan også godt hjælpe til ved at betragte vores eget personlige liv på en mindre højtidelig måde; det burde egentlig ligge lige for. Hinsides alt dette findes det evige liv. Hinsides magten, moralismen, egoismen. Når vi er ude over alt dette, når vi er blevet ophøjet over alt dette, lever vi det evige liv. Så er det ikke hvad vi gør, men hvad Gud giver os. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det er det evige liv. Det som magten, moralismen og egoismen frygter. Men det er endnu ikke lykkedes dem at afskaffe det. Den herliggjorte Gud vil drage alle til sig. Niels Grønkjær Salmer: 752, 332, , 446, 674, 325, 426 Formandsberetning for 2011 for Københavns Valgmenighed I begyndelsen af 2011 døde Ellen Klint og Annie Baltzer, vi mindedes dem ved sidste årsmøde. Nu her den 4. februar døde Ole Stevns, han blev i efteråret 90 år og kom i kirken sammen med sin hustru frem til jul. Han var medlem af rådet fra 1964 til 1971 og var i mange år dirigent ved vores årsmøder. Ole Stevns var jo politimester og der var bestemt orden i de ting, han havde med at gøre, men autoritær og dominerende var han på ingen måde. Han var opmærksom og havde en stille humor. Vi vil rejse os og ære hans minde. Ved årsskiftet var vi 63 medlemmer af Københavns Valgmenighed, ved årsskiftet var vi 71 og dags dato er vi 73 medlemmer. Det er en glædelig udvikling også fordi der blandt de nye medlemmer er yngre folk. Men alle er naturligvis lige velkomne. 3

4 Hvad er der ellers sket siden sidste årsmøde? Vi har nu i nogle måneder haft fast gudstjenestetidspunkt skiftevis i de to kirker kl. 10, og én gang om måneden har der været gudstjeneste kl. 16. Det fungerer vist fint. I hvert fald kan man se, at det ofte passer lidt yngre mennesker godt at komme klokken 16. Vi har fortsat engang imellem gudstjenester med børnepasning (det er Signe der fra KV er med til at arrangere det). Om Niels G. sysler med planer om andre ændringer, ved jeg ikke, men både han og rådet vil naturligvis gerne høre, hvad I mener og ønsker. Ved sidste nævns- og rådsmøde refereredes fra et møde i Ryslinge for grundtvigske fri- og valgmenigheder. Her taltes om, at der er en tendens til større inddragelse af menigheden, fx ved at synge trosbekendelsen, stående salmesang, medlemmer der står for læsningerne, musikgudstjenester og endnu mere. Der var imidlertid hverken blandt nævnseller rådsmedlemmerne noget ønske om ændringer. Vi har nu fået en ny hjemmeside efter megen diskussion. Jeg synes den fungerer godt. Der er gudstjenestetider, mødeannoncering, prædikener, artikler m.m. Æstetikken er enkel. Uden crap. Det udtryk vender jeg tilbage til. Den nuværende fællestekst om, hvad en valgmenighed er, skal revideres, og vi har foreslået en tekst udarbejdet af Niels Thomsen. Mon ikke vi kan tage endelig stilling hertil på det kommende nævnsog rådsmøde? I Vartov Valgmenighed har man åbnet for betaling af medlemsbidrag via hjemmesiden, vi har overvejet det samme, men afventer foreløbig Vartovs erfaringer. Menighedsmøderne har været godt besøgt, der har været teologi (Niels Grønkjær), litteratur (David Bugge) og etik (Signild Vallgårda og Christian Rotbøll), og Jørgen I. Jensen har i kirken fortalt om Immanuelskirken og det grundtvigske. Adventsmødet holdt fast på traditionerne. I rådet har vi holdt 9 møder i 2011, det lyder af meget. Men det er faktisk, selv om vi skam er seriøse, også hyggeligt, så der er ingen grund til medlidenhed. To sager har fyldt meget. Først gulvsagen. Vi indgik forlig med forsikringsselskabet Tryg og fik finansieringen på plads ved, at A. P. Møllerfonden tilkendegav, at man fandt det i orden at lade deres del af momsrefusionen fra det tidligere projekt indgå. Et nyt gulvprojekt er blevet udarbejdet af Hoff og Jørgensen, som vi under erstatningssagen fik tillid til. Vi har denne gang ladet en advokat gennemgå kontrakten med arkitektfirmaet. Udbudsmaterialet blev lavet (fx var Klaus og jeg på en utrolig interessant tur til Øland sammen med arkitekterne), og her for 10 dage siden forelå så tilbuddene fra de indbudte håndværkere. Gudskelov holdt det laveste tilbud på gulventreprisen sig netop under det budgetterede. Nu står kun inden fliserne kan bestilles tilbage at tage stilling til farvefordelingen mellem fliserne. Arkitekterne regner fortsat med, at vi kan genåbne medio august. Den anden store sag har været forsøget på at oprette en ny valgmenighed i København og denne eventuelle valgmenigheds ønske om at kunne bruge Immanuelskirken. Først var det rygter, så kom der pr. brev en mere formel forespørgsel ang. samarbejde og evt. leje af kirken. Så var der besøg i kirken ved en gudstjeneste. Jeg lovede at bringe forespørgslen frem på dette årsmøde. Her den 13. marts fik jeg en mail om, at forespørgslen er trukket tilbage. Vi og Immanuelskirken er ikke længere en aktuel mulighed. Sagen har fremkaldt en del drøftelser i rådet af menighedens situation og fremtid, men der har været enighed om, at vi ikke ville presses til en stillingtagen. Nu kan vi koncentrere os om vores egen dagsorden. Ved Fjordbanks konkurs skiftede vi til Nordea, således at vi i dag både anvender Danske Bank og Nordea. Vi har naturligvis gjort krav gældende (det drejer sig om et begrænset beløb) i konkursboet, men den sag er slet ikke afsluttet. Ved sidste årsmøde fortalte Arne Hentze om vores møder ang. menighedens 4

5 situation og fremtid. En af deltagerne i mødet var Jakob Kvist; det var ham, der brugte udtrykket at være kirke uden crap, og det betyder i min fortolkning, at man godt vil gøre opmærksom på, at man er her, men man vil ikke se på mennesker som kunder, der skal, undskyld udtrykket, lokkes til at komme ind i butikken. Vi er glade, hvis nogle vil dele evangeliets glæde med lige netop os, og vi vil gerne fortælle om og vise, hvem vi er, men ikke skabe kant til andre, hvor der ingen kant er. Vi vil være sikre på, at der er kvalitet i det vi gør at vi selv kan stå inde for det, vi foretager os. Uden crap er den måde, vi i rådet ser menigheden og dens gudstjeneste på nu og i fremtiden. Vi lovede ved sidste årsmøde nye initiativer. Vi får nu kirkekaffe efter alle gudstjenester, og det får folk til at blive lidt længere og til at tale sammen. Hvor præcist i kirken, det skal ske, snakker vi stadig om. Der er korsang, hver gang der gudstjeneste i Immanuelskirken; deltagerantallet varierer, men jeg ved, at deltagerne er glade for at synge i koret; det tager som bekendt tid inden mundtil ørevejen virker. Det er en opløftende erfaring at blive lidt længere tid i kirken, snakke med nye og gamle deltagere i gudstjenesten og så høre koret begynde at øve. Koret fortsætter her i foråret ved nogle af gudstjenesterne i Vartov. Tak, Jørgen Ernst, for din indsats også her. Til efteråret fortsætter samarbejdet med Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning med et par arrangementer i Immanuelskirken. Vi har forskellige forfattere i kikkerten, og programmet skal først være færdigt lige inden sommerferien. Der er ligeledes taget kontakt til Kunstgalleriet på Vodroffsvej med henblik på et samarbejde, evt. via Sejer Andersen, som vi kender fra kirken. Vi vil i det hele taget gerne gøre opmærksom på, at vores kirke er på Forhåbningsholms Allé. Kvarteret er under forandring, og her bor nu mange yngre, kulturelt interesserede mennesker. Der vil derfor også komme mere markering af, hvem vi er i udhængningsskabene. Men igen, det afgørende er uden crap. Lilly Wiberg, Jesper Troels Jensen og jeg er på valg. Lilly har desværre valgt at træde ud af rådet, mens Jesper og jeg genopstiller. Benedicte Hvidt Breengaard har sagt ja til at stille op til valget som nyt rådsmedlem, og Line Andersen og Ellen Wulff vil godt være suppleanter; det anbefaler vi fra rådets side. Det går alt sammen ikke uden samarbejde. I og uden for rådet er der mange, der yder en indsats, synligt og usynligt, og som vi ikke altid husker at takke. Hvis jeg skulle fx lave en liste over, hvad Svend R. og Klaus S. laver i kirken, eller hvad Lilly har gjort, ville denne blive lang. Tak til jer alle. Venskabet med Vartov Valgmenighed er en forudsætning for vores arbejde. Vi er taknemmelige over, at det får lov at fortsætte også på den kommende tur til Georgien. Næste år er vi den 8. og 9. juni sammen med Vartov værter ved årsmødet for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Vi er i planlægningsgruppen langt med programmet, der involverer både Immanuelskirken, Vartov Kirke, Borups Højskole og Kanalbådene. Temaet bliver: Hvad er et fællesskab i dag? Klaus S. er indkvarteringschef. I kommer til at høre nærmere. Vi har stadig en usædvanlig høj deltagelse ved gudstjenester, studiekredse, menighedsmøder osv., Niels Grønkjærs prædikener og Jørgen Ernst Hansens spil er uden crap, der er al mulig god grund til at takke dem. Det være hermed gjort. Vi ville, sagde vi ved forrige årsmøde, prøve at skaffe 5-10 nye medlemmer om året de næste tre år. Første del er lykkedes, selv om det nok kun i begrænset omfang skyldes rådets indsats. Jeg ser alligevel med fortrøstning frem mod det kommende år. Jens Hestbech 5

6 Møde på Liselund Lørdag den 21. april afholder Lise - lund sammen med Foreningen af Grundt vig ske Valg- og Frimenigheder og Grundt vigsk Forum en konference om det grundtvigske menighedssyn: Hvad er det min Marie som præst og menighed. Talere er Niels Thomsen, Hanne Dahl, Nanna Holm, Peter Hedegaard, Ulla Morre Bidstrup og Per Fisker. Program fremlagt i kirkerne. Tilmelding til Liselund senest 15. april: Korsang flytter med Under ledelse af organist Jørgen Ernst Hansen har der gennem nogen tid været afholdt kor sangstimer ved orglet i Immanuels kirken i tilslutning til gudstjenester. Nu da gulvet i Immanuelskirken skal undergå restaurering i perioden frem til midten af august, flytter korsangen med til Vartov Kirke på søndage hvor Københavns Valgmenighed forestår gudstjensterne: 29/4, 13/5, 20/5 og 24/6. Gæsteprædikanter I den kommende tid varetages gudstjenester af forskellige gæste prædikanter. Nana Hauge er teologisk konsulent i folkekirkens skoletjeneste; hun er medlem af Vartov Valgmenighed. Jens Ole Henriksen fratræder i dette forår som provst for Aarhus Nordre Provsti efter mange år som sognepræst i Vejlby; han har desuden været formand for Kirkeligt Samfund, nu Grundtvigsk Forum. Torkild Thaning har været sognepræst i Nr. Lyndelse på Fyn, og nu bor han på Frederiksberg med sin hustru; de deltager ofte i menighedens gudstjenester. Årsmøde i Ågård Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder afholder årsmøde i Ågård Frimenighed lørdag den 9. søndag den 10. juni. Ankomst og indkvartering lørdag fra kl Kl. 13 er der foredrag ved landsformand for DGI Søren Møller og derefter generalforsamling. Inden aftenens festmiddag er der fyraftenssang ved Henrik Jensen, præsten i Ågård, og senere på aftenen koncert i frimenighedskirken med Den Danske Salmeduo. Søndag morgen gudstjeneste ved Henrik Jensen, og efter frokost i det grønne er der foredrag ved leder af Grundtvig-akademiet Birgitte Stoklund Larsen. Mødet slutter kl. 15. Pris for hele mødet er kr. 650, for lørdag kr. 400, for søndag kr Mere detaljeret program fremlægges i kirkerne. Tilmelding gennem Niels Grønkjær senest den 20. april. Konfirmandundervisning Den konfirmationsforberedende undervis ning for unge der efter sommerferien skal i 8. klasse, begynder i ugen efter skolernes efterårsferie. Selve konfirmationen finder sted den 28. april Man må gerne tage en ven eller veninde med til undervisningen. Forældre bedes henvende sig til Niels Grønkjær på telefon eller mail Midlertidig lukning af Immanuelskirken I forbindelse med restaurering af gulvet er Immanuelskirken lukket fra den 19. marts til og med den 12. august. I den periode finder alle gudstjenester sted i Vartov Kirke. 6

7 KALENDER Mandag den 30. april kl : Vartov Valgmenigheds årsmøde Lørdag den 21. april: Møde på Liselund om det grundtvigske menighedssyn Lørdag den 9. søndag den 10. juni: Årsmøde i Foreningen for Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Ågård Adresser Præst: Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 2., 1468 København K, tlf hjemmeside: Københavns Valgmenighed Formand: Jens Hestbech Gl. Kongevej 19, 3. th., 1610 København V Tlf / Forretningsfører: Ingrid Hentze Fjordvænget 6, Alnor, 6300 Gråsten Tlf Bank: Kirketjener: Ruben Filskov Østerhegn 26, 2880 Bagsværd Tlf Organist: Jørgen Ernst Hansen Bredagervej 14, 4050 Skibby Tlf Vartov Valgmenighed Formand: Margaretha Balle-Petersen Sølvgade 30, 3. tv., 1307 København K Tlf Forretningsfører: Kurt Gotfredsen Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm Tlf Bank: Kirketjener: Marie Høgh Katholmvej 15, 2720 Vanløse Tlf Organistvikar: Dario Andreella Edvard Thomsensvej 5D, København S. Tlf For børnepasning under gudstjenester: Kontakt Signe Rørdam Thomsen: Valgmenighedernes hjemmeside er Bladets redaktion: Niels Grønkjær (ansv.havende), Lilly Wiberg, Søren Anker-Møller Forsidevignet: Peter Hentze 7

8 Afsender: Københavns og Vartov Valgmenigheder Løngangstræde 24, København K Gudstjenester i Vartov Kirke og Immanuelskirken* 5. april (skærtorsdag) 6. april (langfredag) 8. april (påskedag) Vartov Kirke...kl april (anden påskedag) 15. april (1. søndag efter påske) Vartov Kirke...kl. 16 Børnepasning 22. april (2. søndag efter påske) Nana Hauge 29. april (3. søndag efter påske) Korsang 4. maj (bededag) Ingen gudstjeneste 6. maj (4. søndag efter påske) Jens Ole Henriksen 13. maj (5. søndag efter påske) Konfirmation Korsang Vartov Kirke...kl maj (Kristi himmelfart) Kirkekaffe 20. maj (6. søndag efter påske) Korsang 27. maj (pinsedag) 28. maj (anden pinsedag) 3. juni (trinitatis) Torkild Thaning 10. juni (1. søndag efter trinitatis) Vartov Kirke...kl. 16 Børnepasning 17. juni (2. søndag efter trinitatis) 24. juni (3. søndag efter trinitatis) Korsang Kirkekaffe Juli måned Ingen gudstjenester 5. august (9. søndag efter trinitatis) 12. august (10. søndag efter trinitatis) 19. august (11. søndag efter trinitatis) Immanuelskirken...kl. 10 Vartov Kirke...kl. 16 * Immanuelskirken ligger på Forhåbningsholms Allé 20, Frederiksberg, men er lukket frem til midten af august i forbindelse med restaurering af kirkens gulv. I den mellemliggende periode finder alle gudstjenester derfor sted i Vartov Kirke. jannerup.dk

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde Alle interview fra Gud i skolen fuld længde 1 Indholdsfortegnelse Interview med Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift... 3 Interview med Abdul Wahid Pedersen, imam... 21 Interview med Czelaw Kozon,

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere