Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S"

Transkript

1 Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S

2 Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag til samarbejdets organisering 4 Kvalitetssikringsforanstaltninger 5 Faglige kvalifikationer for nøglemedarbejdere 6 Akkrediteringsforhold 7 8 Generelle oplysninger om Eurofins Erfaring med digital rapportering i STANDAT-format Bilag Generelle forretningsbetingelser 2. Akkrediteringsdokument 3. CV på nøglemedarbejdere 4. Prisbilag

3 FANEBLAD 1 Kontraktgrundlag

4 Kontrakt Vedrørende Kemiske og mikrobiologiske analyser af miljøprøver Mellem Indkøbscenter Østjylland Torvet Grenaa på vegne af Mariager, Purhus, Langå, Hadsten, Rougsø, Rosenholm, Midtdjurs, Nørre Djurs og Grenaa Kommuner og Eurofins Danmark A/S Smedeskovvej Galten Kontraktens genstand og varighed Eurofins Danmark A/S påtager sig at udføre kemiske og mikrobiologiske analyser for Indkøbscenter Østjylland i henhold til nedenstående kontraktgrundlag. Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2006 og udløber 31. december Prøvetagning og prøveafhentning Disse opgaver løses enten af Eurofins Danmark A/S direkte eller af godkendt underleverandør. Prøveafhentning vil blive organiseret via underleverandør i form af et transportfirma, hvormed der kommunikeres direkte eller gennem Eurofins Danmark A/S. Vilkårene og kravene til opgavernes gennemførelse vil være som hidtil. Økonomi Aftalen indeholder priser på en række navngivne varenumre angivet i bilag 4. Herudover gives en rabat på 30% på standardydelser indenfor områderne spildevand, slam, drikkevand, grundvand, jord og badevand. Priser på øvrige opgaver aftales fra sag til sag. Tillæg for udførelse af hasteprøver er +100%. Resultat af analyser vil da foreligge så snart metoden (inkl. kvalitetssikring) tillader det.

5 Arbejde i weekend og på helligdage skal varsles tidligst muligt og med mindst 20 timer. Hasteprøver skal altid varsels ved henvendelse til den daglige kontaktperson. Arbejde i weekend og på helligdage udføres efter timeforbrug med et startgebyr på DKK pr. medarbejder. Timetaksen er 500,00 DKK pr. time for teknikere/laboranter og DKK pr. time for akademikere. Arbejde i weekend og på helligdage skal varsles tidligst muligt og med mindst 24 timer. Hver enkelt kommune betragtes som rekvirent. Fakturering foretages en gang månedligt til hver kommune. Faktureringen foregår elektronisk. Oplysninger til brug ved den elektroniske fakturering aftales med hver enkelt kommune. Alle priser er ekskl. moms. Efter år 2006 s afslutning afregnes 0,5 % af omsætningen i år 2006 til Indkøbscenter Østjylland, Torvet 3, 8500 Grenaa i administrationsbidrag.

6 FANEBLAD 2 Underskrifter Accept af kontrakt

7 Kontrakt Vedrørende Kemiske og mikrobiologiske analyser af miljøprøver Kontrakten tiltrædes ved parternes underskrift. Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar findes hos Indkøbscenter Østjylland og det andet eksemplar findes hos Eurofins Danmark A/S For Indkøbscenter Østjylland: Indkøbscenter Østjylland Torvet Grenaa Dato: Signatur: For Eurofins: Eurofins Danmark A/S Smedeskovvej Galten Dato: Signatur:

8 FANEBLAD 3 Forslag til samarbejdets organisering

9 Forslag til samarbejdets organisering Kvalitet og service - audit Det er Eurofins erklærede mål, at være førende med hensyn til kvalitet. Ikke kun den analytiske kvalitet med hensyn til korrekthed, reproducerbarhed og præcision, men den totale kvalitet, som vore kunder oplever ved at samarbejde med Eurofins. Som Danmarks førende laboratorium er den tekniske kvalitet, og en målsætning om altid at være først med det sidste nye, en selvfølgelighed, men vi har også en målsætning om at levere en god service for vore kunder - en service som vores kunder oplever gør en forskel. Indkøbscenter Østjylland vil være meget velkommen til at aflægge os et besøg og meget gerne gennemføre en audit også, for at få så præcis en opfattelse som muligt af, hvad det er for en kvalitet, vi gør alt for at leve op til. I de følgende afsnit er der redegjort for en række væsentlige forhold, der vedrører såvel den tekniske som faglige og servicemæssige kvalitet, som Eurofins vil lægge i de tilbudte ydelser og det daglige samarbejde med udbyder. Samarbejdet Eurofins Danmark A/S ønsker at organisere samarbejdet således, at effektivitet, dialog og faglighed bliver højt prioriteret. Brugermanual I forbindelse med eventuel kontraktindgåelse vil der i samarbejde med udbyder blive udarbejdet en brugermanual, indeholdende navne på gensidige kontaktpersoner, telefon-, faxnumre og adresser, praksis omkring rekvirering af prøvetagning, herunder akutte prøver, vagtordning, generelle aftaler og andet af praktisk betydning for det daglige samarbejde. Eurofins vil opdatere brugermanualen løbende efter behov. Brugermanualen kan efter gensidig aftale etableres, så oplysningerne kan være tilgængelige via Internettet. Kundeservice Vores kundeservice er delt i tre områder, en ekspedition, en gruppe der varetager den daglige og aftalemæssige forretning og en gruppe af eksperter, der er klar til at besvare henvendelser om specielle og særlige forhold. Der er her tale om en rådgivningsfunktion, der vil være til rådighed vederlagsfrit for opklarende/afgrænsende spørgsmål. Hvis en sag efterfølgende måtte kræve rådgivning af et betydeligt omfang, fastsættes en timetakst for det videre arbejde. Rådgivning udføres kun efter forudgående tilbudsgivning. For at sikre en god daglig dialog vil kommunen få tildelt nogle få navngivne kontaktpersoner, der blandt andet har til opgave at sikre, at udbyder får leveret de aftalte ydelser til den aftalte pris og tid. Hvis nøglemedarbejdere ophører i ansættelsen hos Eurofins, vil udbyder straks blive orienteret, en ny nøglemedarbejder udpeget og listen revideret. Princippet er, at det altid er muligt at få fat i den relevante person hos Eurofins, der kan besvare administrative samt faglige henvendelser fra udbyder. Samtidig lægges der vægt på, at den enkelte sagsbehandler hos udbyder har mulighed for at have en gennemgående kontaktperson for det enkelte ansvarsområde. Ferie, kurser og arbejdstider vil blive planlagt med denne kontinuitet for øje. Et detaljeret organisationsdiagram indeholdende ansvarsområde for de enkelte kontaktpersoner og deres stedfortrædere, med angivelse af telefonnumre og adresser, vil blive indarbejdet i brugermanualen, der tillige kan indeholde aftaler om de områder hvor kommunen ønsker adgang til særlige kompetencer (rådgivning).

10 Prøvetagning og prøvetagningspersonale Eurofins råder over en stab af veluddannede prøvetagere, der alle har en relevant teknisk uddannelse. Eurofins vil lægge vægt på, at der til løsning af prøvetagningsopgaverne for kommunen tilknyttes faste prøvetagere og suppleanter for disse. Planlægning af prøvetagningsopgaven varetages af en fast person, der også vil være kontaktperson i prøvetagningsspørgsmål, herunder rekvirering af ekstraopgaver, hasteopgaver m.v. Dette sikrer en direkte og konstruktiv dialog mellem kommunen og Eurofins. Responstider Responstid ved henvendelser fra udbyder almene henvendelser: Alle Eurofins kontaktpersoner og nøglemedarbejdere kan kontaktes via brev, , telefon eller fax. Det tilstræbes, at henvendelser fra udbyder besvares i løbet af få timer efter henvendelsen er modtaget og senest næste dags formiddag. Afhængig af henvendelsens karakter, kan besvarelsen bestå i en vurdering af, hvornår der kan haves svar på henvendelsen. I forbindelse med fravær viderestilles mail til stedfortræder eller anden nøglemedarbejder. Responstid ved henvendelser fra udbyder akutte henvendelser: Ved akutte henvendelser, defineret som en telefonisk henvendelse, hvor der skal tages prøver og påbegyndes analyser samme dag, eller straks efter prøvetagning, vil blive håndteret som en hasteopgave, hvor prøvetagning udføres så snart det praktisk lader sig gøre. Analyserne påbegyndes straks eller umiddelbart efter prøvetagning, afhængig af, om der er tale om en hasteopgave eller en almindelig opgave, hvor de sædvanlige leveringstider er gældende. Online analyserapportering Eurofins kan tilbyde online opkobling til laboratoriets EDB-system via Eurofins internetbaserede kommunikationssystem PAIS. Derved kan udbyder følge med i resultaterne, i takt med at de produceres, ligesom det vil være muligt at importere data i Excel eller pdf-format. Når alle analyser har gennemgået en afsluttende kvalitetskontrol, vil udbyder kunne udskrive en rapport. Eurofins forventer i løbet af 2005, at være i stand til at levere akkrediterede analyserapporter elektronisk, idet DANAK er ansøgt om godkendelse af en digital signatur. Stregkoder For at sikre en entydig identifikation af prøvesteder og de(t) dertil hørende analyseprogram(mer) vil Eurofins anvende et stregkodesystem, der udover til identifikation af prøvested anvendes til mærkning af rekvisition(er) og prøve(r). Det er Eurofins erfaring, at en gennemført anvendelse af stregkoder er med til at sikre en høj grad af sikkerhed gennem hele sagsforløbet. Levering af analyseresultater Analyseresultater for hver prøve vil blive leveret samlet med alle parametre. Samtlige nødvendige følgedata, herunder data som kræves i gældende tekniske anvisninger m.v., vil være indeholdt i afrapporteringen. Alle mistænkelige forhold, undtagelser fra normal procedure og fejl vil påføres analyserapporten som bemærkning. STANDAT-filer vil inden levering være kontrolleret for fejl, bl.a. ved test med Miljøstyrelsens STANDAT Service Programmel (SSP3) med tilhørende skabelonfilter. Leveringstider Leveringstiderne vil normalt være 10 arbejdsdage fra prøven er modtaget på laboratoriet.

11 For prøver med udelukkende mikrobiologiske parametre vil leveringstiden være 5 arbejdsdage fra prøven er modtaget på laboratoriet. For prøver med specialparametre er leveringstiden 20 arbejdsdage fra prøven er modtaget på laboratoriet. Ved hasteanalyser fremsendes resultatet via , så snart analyseresultatet foreligger, eller der fremsendes en mail om, at resultaterne nu er tilgængelige online. Udfaldet afhænger af udbyders ønsker og aftales nærmere i forbindelse med kontraktindgåelse. Faktura Faktura fremsendes månedligt. Fakturaoplysninger/specifikationer aftales nærmere med udbyder. Emballageoversigt og -lager Såfremt udbyder ønsker det, etablerer og vedligeholder Eurofins gerne et emballagelager på et nærmere aftalt lokalitet hos udbyder. Eurofins foreslår i så fald, at der udarbejdes en emballageoversigt med tilhørende fotos af de enkelte emballagetyper (emballagekatalog), således det er let for udbyders medarbejdere at overskue, hvilke analyser de enkelte emballagetyper skal anvendes til. Emballageoversigten vil kunne gøres tilgængelig på Internettet.

12 FANEBLAD 4 Kvalitetssikring

13 Kvalitetssikringsforanstaltninger Eurofins kvalitetsstyringssystem er opbygget i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO/IEC 17025, og er godkendt af DANAK. Eurofins følger Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 637, 1997: Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., der blandt andet finder anvendelse på mikrobiologiske og kemiske målinger samt prøveudtagninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov herom. Eurofins generelle procedurer for kvalitetssikring af analyser og resultater er beskrevet i vores Kvalitetsstyringssystem. Den daglige kvalitetssikring af analyser omfatter bl.a. anvendelse af X- og R-kort. Vores kvalitetsstyringssystem beskriver ud over den tekniske kvalitet også kvalitetssikring af hardware/software, rapportering, rapportrevision, afvigelser, håndtering af reklamationer, leveringstider, konsekvensvurdering ved fejl og samarbejde med rekvirenten, for bare at nævne nogle områder. Nedenstående er en kort beskrivelse af de generelle kvalitetssikringsprocedurer for kemiske og mikrobiologiske analyser. Kvalitetssikring Formålet med kvalitetssikring er at sikre rigtige resultater. Nedenfor gives en kort sammenfattende oversigt over de aktiviteter, som indgår i Eurofins kvalitetssikring: Kemiske analyser Kontrolkort Sjældent udførte analyser Intern blindkontrol Dobbeltbestemmelser Blindprøver Standardaddition Mikrobiologiske analyser Repeterbarhed Reproducerbarhed Prøvetagningsemballage Milliporevand Agarsterilitet Positiv/negativ kontrol Anden kvalitetssikring Beregningskontrol Kvalitetssikring Rapportkontrol

14 Opfølgning og kundetilfredshed Intern audit Ekstern kvalitetskontrol Kemiske analyser Kontrolkort Inden en analysemetode kan implementeres på laboratoriet, skal der foretages en verifikation af dens performance (metodevalidering). Den løbende dokumentation af metodens performance (usikkerhed m.m.) sker derimod ved laboratoriets kontrolkortsystem. Der anvendes kontrolkort til de fleste analysemetoder med henblik på: at dokumentere, at analysen forbliver i statistisk kontrol at dokumentere metodens tilfældige fejl (præcision) at skabe grundlag for daglig kvalitetskontrol af analysedata at sikre metoden ikke er behæftet med systematiske fejl (kun hvor der anvendes referencematerialer) Kontrolgrænser Der anvendes brugerdefinerede kontrolgrænser. Brugerdefinerede kontrolgrænser for X-kortet fastsættes altid som ± 3 gange standardafvigelsen på de konkrete kontroldata. Kontrolmateriale Det er vigtigt at anvende et egnet kontrolmateriale, og ved analyse af multianalyser at udvælge et antal relevante/repræsentative kontrolparametre. Kontrolmaterialerne opbevares, så der ikke sker en negativ påvirkning fra omgivelser og andre materialer. Evaluering af kontroldata og -kort Kontroldata evalueres løbende efter en i afdelingen fastlagt tidsplan, dog minimum hver 6. måned frekvensen afhænger af prøveantallet. Evalueringen skal omfatte følgende: Evalueringsprocedurer er nærmere beskrevet i laboratorieinstuks i den enkelte afdeling. Såfremt der er problemer med at overholde den i metodelisten anførte RSD (efter udelukkelse af eventuelle outlayers) må metodelisten ændres og DANAK informeres. Sjældent udførte analyser Visse analyser udføres meget sjældent, hvorfor det kan være forbundet med vanskeligheder at opretholde et kontrolkort (f.eks. på grund af kontrolprøvernes holdbarhed). Hvor en prøvning udføres mindre end en gang om måneden i gennemsnit, kan én af følgende tre procedurer anvendes som alternativ til kontrolkort i den interne kvalitetskontrol:

15 Der medanalyseres et certificeret referencemateriale Dette er den optimale løsning, men den begrænses af den forholdsvis beskedne adgang til referencematerialer på miljøområdet. Der udføres standardaddition Såfremt der tale om komplekse matricer - og der er tilstrækkelige mængder af prøvemateriale - er et godt alternativ standardaddition. Hver enkelt prøve spikes med kendte mængder af en repræsentant for hver af de kemisk analoge grupper (samme forventede genfinding), prøven skal analyseres for - den anvendte kalibreringsstandard kan anvendes. Der spikes på et koncentrationsniveau svarende til det, der forventes i prøven. De spikede prøver analyseres sammen med prøver. Der fremstilles og anvendes en kontrolprøve ("single") Såfremt en af de to ovenfor nævnte metoder ikke kan anvendes, fremstilles en kontrolprøve ved addition af en kendt mængde kalibreringsstandard til en blindprøve. (blindprøven skal repræsentere den samme matrice som prøven). "Kontrolprøven" analyseres sammen med prøver. Resultatet af de fundne værdier vurderes efter hver analyseserie i forhold til de "nominelle" værdier. Intern blindkontrol Med blindkontrol menes en intern kvalitetskontrol, hvor den person, funktion eller afdeling der kontrolleres ikke er vidende om dette på prøvningstidspunktet. Derved sikres realistiske prøvningsbetingelser, der afspejler den reelle kvalitet af arbejdet. Som led i den løbende kvalitetskontrol foretages interne afprøvninger i det omfang, det er muligt og relevant for afdelingen. Den interne afprøvning kan foregå åbent som sammenligninger mellem forskellige afdelinger eller personer, f.eks. med henblik på at afklare eventuelle uoverensstemmende resultater. Den interne afprøvning kan imidlertid også foregå som blindkontrol, hvor den interne opgave registreres og løses, som om der var tale om en eksternt rekvireret opgave. Resultater af interne afprøvninger evalueres og arkiveres i hver enkelt afdeling. Der udarbejdes ved hver afprøvning evalueringsrapport med konklusion og beskrivelse af eventuelle nødvendige tiltag. Dobbeltbestemmelse Som udgangspunkt udføres dobbeltbestemmelse for at dokumentere analysemetodens repeterbarhed. Ved analyse af større analyseserier, bl.a. jord og vand, udføres dobbeltbestemmelser, typisk på én prøve for hver 10 prøver i en serie - hvor en serie er defineret som prøver, der analyseres sammen med en kalibreringsstandardrække. Blindprøver Med enhver prøveserie, hvor det fremgår af metoden, at der skal medtages en blindprøve, analyseres en re

16 præsentativ blindprøve til kontrol af interferens samt kontaminering. En blindprøve defineres fra sag til sag, og det tilstræbes, at den er så repræsentativ for alle påvirkninger i forbindelse med prøvetagning, transport og analyse som muligt. Standardaddition Til kontrol af matrixeffekt og genfinding anvendes standardadditionsteknik. Teknikken udføres efter behov og relevans, der vurderes fra sag til sag, og afhænger af matricen, interferensmuligheder, metodens kompleksitet og specificitet. Mikrobiologiske analyser Repeterbarhed Badevand: Ved hver 10. prøvning foretages dobbeltbestemmelse på udsæd. Resultaterne behandles statistisk ved hjælp af VKI-statistikprogram. Såfremt udregnede Sr overstiger de anførte Sr, inddrages ledende laborant eller mikrobiolog. Drikkevand: Hver drikkevandsprøve svarer til en dobbeltbestemmelse, og behandles som en sådan. Prøver med kimtal indgår i den statistiske beregning. Resultaterne behandles statistisk ved hjælp af VKI-statestikprogram. Såfremt udregnede Sr overstiger de anførte Sr, inddrages ledende laborant eller mikrobiolog. Der beregnes altid på de titals-logaritmerede resultater med 3 decimaler. Følgende repeterbarhedsomstændigheder er fastlagt: Uafhængige analyser udført efter én metode på samme prøve af samme laborant. Resultater <10 og >X (større end en given kimtalsgrænse) er ikke anvendelige til statistisk bearbejdning. Prøverne udelades af beregningerne og vurderes i stedet manuelt. Reproducerbarhed Der udtages 10 prøver af hver prøvetype, henholdsvis kimtal og coliforme bakterier MF, som tælles af alle en gang i kvartalet. Der foretages en kontrol med aflæsningerne og kolonitællingerne for at afsløre tilfældige og systematiske fejl. Pladerne, gerne stammende fra interkalibreringsprøver fra såvel dybdeudsæd, som membranfiltrering, forsynes med kodenumre og tælles første gang, de forsynes derefter med nye kodenumre og tælles igen. Resultaterne indføres i fortrykt skema. Der kræves en reproducerbarhed mellem laboranter på maksimalt 19% og en reproducerbarhed på egne resultater på maksimalt 8%.

17 Prøvetagningsemballage Der udføres sterilitetskontrol på prøvetagningsemballage en gang pr. kvartal for at sikre at prøverne ikke forurenes pga urent prøvetagningsemballage. Partiet af emballage kasseres, hvis >1 kim pr. emballageenhed. Resultat registreres på logblad. Milliporevand Der anvendes milliporevand til alle substrater. Kvaliteten af vandet kontrolleres mikrobiologisk mindst en gang om måneden. Ledningsevnen kontrolleres dagligt. Agarsterilitet Det første og sidste substrat i hver flaske ophældes i petriskåle og inkuberes ved relevant temperatur og i relevant tid. Aflæsning af sterilkontroller registreres på arbejdsrapporten. Der føres logbog over de gange der ses infektioner. Derudover udføres almindelig rengøring og vedligeholdelse på mikrobiologisk laboratorium, såsom tælling og registrering af nedfaldskim, sterilkontrol af fortyndingsvand, temperaturkontrol af vandbade, inkubatorer, køleskabe m.m. Positiv/negativ kontrol Ved MPN (Coli 37 og 44 C) på drikkevand udføres en E.coli som positiv kontrol, og et almindelig rør som blind. Ved bassinprøver udføres negativ kontrol. Ved udvidede bassinprøver udføres E.coli og Pseudomonas aeruginosa. På havprøver udføres E.coli og Enterokokkus fæcalis som positiv kontrol og en tom agar plade som negativ kontrol. Anden kvalitetssikring Beregningskontrol Alle manuelle beregninger kontrolleres af minimum én anden person. Kvalitetssikring af resultater Analyseresultater skal kvalitetssikres af en person, som har den daglige rutine i en analyseteknik, og som er godkendt til at udføre kvalitetssikring af den pågældende prøvningsmetode. Derefter kan en underskriftberettiget, som "ikke har den daglige rutine" i en analyseteknik, underskrive såvel interne som eksterne akkrediterede rapporter. Personer, som er godkendt til kvalitetssikring, fremgår af særlig liste i afdelingen.

18 Rapportkontrol Akkrediterede rapporter skal altid underskrives af en underskriftsberettiget indenfor det pågældende fagområde. Det er den underskriftsberettigedes ansvar inden rapporten afsendes at tilsikre, at rapporten lever op til de generelle krav herunder; at resultaterne er plausible for den konkrete anvendelse at formålet med undersøgelsen er opfyldt at resultaterne er formidlet på en måde der er tilpasset den enkelte kunde at der er overensstemmelse imellem det kunden har rekvireret, og det der er leveret Samarbejdet mellem Kommunen og Eurofins varetages af Kommunens kontaktpersoner inden for de enkelte fagområder, og disse vil arbejde for at rapporterne bliver så gode og informative som muligt: at rapporten er læsbar at rapporterne tilgår de rigtige personer at rapportens resultater er plausible at kundens identifikationsnummer på opgaven er korrekt at prøverne er korrekt identificeret (identiske med rekvisition/registrering) at fakturering sker som aftalt Opfølgning og kundetilfredshed Mindst 2 gange om året følger den kundeansvarlige op på samarbejdet med en undersøgelse af, hvorledes det forløber set i forhold til kontrakten, det daglige samarbejde og kundens tilfredshed med de leverede ydelser. Desuden vil emner som reklamationer, håndtering af disse, udviklingstendenser, væsentlige ændringer i forudsætningerne m.m. tages med under den halvårlige opfølgning. Der er procedurer for behandling af reklamationer og for registrering af fejl og mangler ved vore ydelser et eksempel på en blanket til registrering af reklamationer er vedlagt dette faneblad. Enhver henvendelse fra vore kunder vil blive behandlet seriøst og professionelt. Efter ønske kan der oprettes en logbog, der følger samarbejdet med registreringer af væsentlige hændelser i forløbet, og som kan indgå i de halvårlige møder mellem kunden og Eurofins. Intern audit Eurofins har et korps af interne auditører, der er uafhængige af den øvrige organisation. Disse planlægger interne audits således, at hver afdeling bliver auditeret minimum en gang pr. år. Herudover gennemføres der interne audits efter behov, ved pludseligt opståede situationer, hvor den uafhængige auditør kan kortlægge et hændelsesforløb, vurdere anvendte procedurer og metoder i bestræbelserne på at forebygge og lære af eventuelle fejl. Hver audit bliver rapporteret til ledelsen, og indgår i den årlige ledelsesevaluering. Ekstern kvalitetskontrol (interkalibreringer og tilsvarende) Ekstern kvalitetskontrol sker ved deltagelse i forskellige interlaboratorieundersøgelser - f.eks. præstationsprøvninger, metodesammenligninger, interkalibreringer og certificeringer. Eurofins deltager løbende i en række nationale og internationale interlaboratorieundersøgelser - nogle af disse kun en enkelt gang (ad hoc), og andre i et mere langsigtet, kontinuert perspektiv (programmer).

19 Udvælgelse og tilmelding De enkelte afdelinger skal tilse, at der sker deltagelse i relevante interlaboratorieundersøgelser. Der skal altid ske deltagelse i obligatoriske præstationsprøvninger (krav i henhold til akkreditering/godkendelser). Deltagelse i andre eksterne afprøvninger (ikke obligatoriske) sker efter en konkret vurdering af behov, økonomi og forventet effekt. Heri vurderes også markedsføringsmæssige aspekter. Eurofins kan også selv tage initiativ til at arrangere og gennemføre prøvesammenligninger med andre laboratorier og institutioner. Evaluering Senest 3 uger efter at resultaterne af den eksterne afprøvning foreligger, foranlediger sektionslederen at zeta-scoren beregnes for de enkelte resultater, og at der udarbejdes en evalueringsrapport. Denne tilgår afdelingens ansvarlige direktør, der returnerer en kopi efter underskrift. Opfølgning Hvis der konstateres væsentlige afvigelser (enkeltresultater hvor zeta < -3 eller zeta > 3) eller hvis laboratoriet ikke har været i stand til at indrapportere resultater for alle parametre og prøver; gennemgås og vurderes betydningen heraf i forhold til tidligere resultater, og der udarbejdes en konsekvensvurdering inddrages afdelingens direktør udarbejdes i løbet af maksimalt 3 uger en skriftlig redegørelse for årsag til problemet og de foretagne tiltag og korrigerende handlinger. Redegørelsen består af en udfyldt evalueringsblanket (se eksemplerne i dette faneblad), men kan følges af en supplerende beskrivelse af de kritiske punkter. redegørelsen overgives til kvalitetschefen, der orienterer DANAK i løbet af maksimalt 4 uger efter modtagelse af præstationsprøvningsresultaterne. Det skal indskærpes, at der ved afvigende resultater skal ske en aktiv korrigerende handling, der effektivt forebygger at evt. fejl vil blive gentaget. DANAK orienteres dog kun, såfremt der er tale om analyser indenfor akkrediteringsområdet (frivillige eller obligatoriske). Mikrobiologi Ved deltagelse i nogle interlaboratorieundersøgelser - f.eks. AQUACHECK indenfor det mikrobiologiske område - har laboratoriet ikke mulighed for at beregne zeta-scoren. Dette skyldes, at rapporten fra udbyderen ikke indeholder de nødvendige "rådata" i form af andre laboratoriers resultater. I stedet oplyser udbyderen om vor egen Z-score i rapporten. For disse interkalibreringer skal evaluering, opfølgning og præsentation ske på baggrund af den fra arrangøren oplyste Z-score.

20 FANEBLAD 5 Faglige kvalifikationer af nøglemedarbejdere

21 Faglige kvalifikationer Eurofins Danmark A/S er med sine ca. 450 medarbejdere og fem afdelinger et af Europas største privatejede miljølaboratorier. Eurofins arbejdsområder omfatter bl.a: Råvand, grundvand og drikkevand Spildevand Økotoksikologi Jord- og grundvandsforurening Arbejdsmiljø Indeklima Luftforurening Støj Miljøgodkendelser Renere teknologi Genanvendelse og affaldsminimering Materialeundersøgelser Teknisk kemi Fødevarer Pharma Foderstoffer Eurofins råder over udstyr til overvågning af moniteringsboringer og grundvandsboringer, herunder pumper, feltmåleudstyr og udstyr til prøvetagning. Eurofins laver risikovurderinger og rådgivning i forbindelse med vore prøvetagnings- og laboratorieydelser, som støtte til sikring af høj drikkevandskvalitet. Afdelinger Eurofins har i Danmark afdelinger i Vallensbæk, Randers, Vejen, Kolding og Galten. Hovedkontoret er beliggende i Galten ved Århus. Faglige kompetencer Af de ca. 100 medarbejdere, der arbejder indenfor den udbudte entreprise, er 35 uddannede kemikere og mikrobiologer, hvoraf de fleste har mere end 8 års erfaring med sagsbehandling, analyser og prøvetagning af grundvand, råvand til drikkevand (herunder overfladevand) og drikkevand. CV for de medarbejdere, der primært vil varetage det prøvetagningsmæssige, analytiske og sagsbehandlermæssige ansvar er vedlagt som bilag 3. Daglige kontaktpersoner Drikkevand, badevand: Anette Nielsen, cand.pharm., Linda Pedersen, laborant, Martin Pedersen, laborant. Spildevand, slam: Lars Møller Jensen Lic.scient., Knud Knudsen, Cand.scient. Prøvetagning Drikkevand, badevand: Jeppe Andersen. Spildevand, slam: Per Andersen. Prøvetagere Eurofins råder over et korps af prøvetagere, der har udgangspunkt fra strategiske adresser rundt i Danmark. Eurofins har i dag ca. 20 ansatte til at udføre prøvetagningsopgaver inden for spildevand/slam, jord og grundvand, råvand til drikkevand og drikkevand, med erfaring inden for området, der varierer mellem 3 og 20 år. Fælles for alle er, at de ved ansættelse og/eller overflytning til opgaven som prøvetager, modtager et introduktionskursus i Eurofins metoder og procedurer, og i Eurofins kvalitetsstyringssystem. Prøvetagernes uddannelsesmæssige baggrund er laborant, laboratorietekniker eller miljøtekniker. Som det er tilfældet med den øvrige kundekontakt, vil der til opgaven blive knyttet en fast prøvetager, og en suppleant, der kender opgaver og de enkelte prøvetagningssteder, og som derfor uden problemer, vil kunne varetage prøvetagningen i tilfælde af sygdom, og under ferie.

22 FANEBLAD 6 Akkrediteringsforhold

23 Akkrediterings- og godkendelsesforhold Akkreditering Eurofins Danmark A/S er af Dansk Akkreditering (DANAK) godkendt til at udføre akkrediteret teknisk prøvning i henhold til DS/EN ISO IEC 17025, og under akkrediteringsnummer 153 og 168 i medfør af 5 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 745 af 27. september 1999 om akkreditering af laboratorier til prøvning m.v. samt GLP-inspektion. Herudover er Eurofins af DANAK godkendt til GMP prøvning. Eurofins akkreditering til teknisk prøvning (prøvetagning og analyser) omfatter følgende matricer: spildevand fersk recipientvand (inkl. dambrug) marint recipientvand grund- og drikkevand fersk og marint sediment slam jord poreluft Kopi af akkrediteringsdokument fra DANAK er vedlagt i bilag 2. Kopi af de for udbuddet relevante metodelister fremsendes på forlangende. Godkendelser Udover akkreditering oppebærer Eurofins den bredeste godkendelse af Miljøstyrelsen til udførelse af analyser for miljøskadelige organiske stoffer og spormetaller i grund- og drikkevand under NOVANA-programmet.

24 FANEBLAD 7 Generelle oplysninger om Eurofins

25 Generelle oplysninger om Eurofins Danmark A/S Under dette faneblad er givet en kort faktuel beskrivelse af Eurofins Danmark A/S (selskabsform m.v., organisation, tekniske og faglige kompetencer, teknisk kapacitet). Ved Eurofins Danmark A/S forstås de samlede aktiviteter i Eurofins Danmark A/S og Eurofins Miljø A/S. Eurofins Miljø A/S er det selskab i Eurofins gruppen, der 1. juni 2005 overtog miljøaktiviteterne fra Steins A/S. Eurofins Danmark A/S og Eurofins Miljø A/S drives i praksis som een virksomhed med samme ledelse og selskaberne forventes sammenlagt på et tidspunkt i 2006 efter Skattemyndighedernes accept heraf. I det efterfølgende anvendes for selskabet betegnelsen Eurofins eller Eurofins Danmark A/S. Selskabsoplysninger Eurofins er med sine ca 400 medarbejdere og 6 afdelinger et af Skandinaviens største laboratorier. Eurofins arbejder med måling og prøvetagning, laboratorieanalyser, vurdering og rådgivning, udvikling og undervisning inden for virksomhedens kompetenceområder. Ca. 200 medarbejdere er beskæftiget indenfor det område, der er beskrevet i dette tilbud. Eurofins hovedkontor er beliggende i Galten ved Århus. De øvrige afdelinger er beliggende i Vallensbæk, Kolding, Randers, Viborg og Vejen. I løbet af første kvartal 2006 vil aktiviteterne i Randers og Viborg blive overflyttet til afdelingen i Vejen. Eurofins råder over avancerede laboratoriefaciliteter, omfattende måle- og prøvetagningsudstyr, stort udvalg af metoder samt viden på højt, internationalt niveau - blandt andet sikret gennem vores tilknytning til den internationale gruppe Eurofins Scientific S. A. med afdelinger i USA og det meste af Europa. I Danmark har vi opbygget en række kompetencecentre inden for specifikke områder. Selskabsform og ejerskab Eurofins Danmark A/S er et aktieselskab, som er ejet 100% af Eurofins Scientific S.A

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Norddjurs Vandråd Jesper Normand Stange Bygtoften 50, Selkær Mølle 8585 Glesborg Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Kontaktudvalget for Vandværker i Odense Kommune Aksel Snerlig Groløkkevænget 71 5270 Odense N. Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevandsprøver

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevandsprøver Vandrådet i Kalundborg Kommune Boye Jakobsen Skippingevej 24 4460 Snertinge Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk Samarbejdsaftale

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Udbud af analyseopgaver

Udbud af analyseopgaver Udbud af analyseopgaver Specifikation af krav til analysekvalitet Bind 1 - Udbudsmateriale FVD Foreningen af Vandværker i Danmark Rapport Februar 2004 Udbud af analyseopgaver udarbejdet af Vandværkets

Læs mere

Rettelsesblad 1 af den 23/8-13 til udbud på Laboratorieanalyser, 2013/S 141-245766

Rettelsesblad 1 af den 23/8-13 til udbud på Laboratorieanalyser, 2013/S 141-245766 Rettelsesblad 1 af den 23/8-13 til udbud på Laboratorieanalyser, 2013/S 141-245766 Offentliggøres på KomUdbud.dk Rettelse Oprindeligt Rettes til 1 Side 5 i udbudsmaterialet er der ikke et kryds under Del

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Organisation, kontaktperson, koordinationsmøder mv.

Organisation, kontaktperson, koordinationsmøder mv. Kravspecifikation 1 Alment Alle krav til Leverandøren og dennes løsning af opgaven, der fremgår af dette bilag er mindstekrav, som Leverandøren skal overholde i kontraktperiode. Såfremt der i kontraktperioden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til ekstern kvalitetssikring By- og Landskabsstyrelsen Rapport Maj 2008 Strandesplanaden 110 DK-2665 Vallensbæk Strand Metoder til ekstern kvalitetssikring

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter

Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter Denne vejledning beskriver, hvordan man udfylder skemaet til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Årsberetning 2006 af Ulla Lund

Årsberetning 2006 af Ulla Lund NYT FRA 2007/2 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2006 af Ulla Lund Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen og Eurofins A/ S. Første aftale blev

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015 BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indhold af opgaven... 3 1.1 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.2 Rekvisition... 3 1.3 Webservices til bestilling

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility]

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility] EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility] UNDERKRITERIER OG DELKRITERIER POINTMODEL TILBUDDETS INDHOLD "PRIS" (50 %) Udbudsbetingelsernes

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Indledning. Indhold. Sort til Hvidt gør en vedvarende indsats for at sikre, at vi som minimum leverer den kvalitet, som vi har lovet.

Indledning. Indhold. Sort til Hvidt gør en vedvarende indsats for at sikre, at vi som minimum leverer den kvalitet, som vi har lovet. Kvalitet Indledning Sort til Hvidt har udviklet et kvalitetssikringssystem, som dækker alle produktionsled i virksomheden fra salg til daglig drift. KvalitetsStyringsManualen danner grundlag for det system,

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/1, den 24. april 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Pernille Weile (PW) Maj-Britt Fruekilde (MBF) Ulla Lund (UOL) Afbud

Læs mere

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND 3.runde, september 2013 laboratoriernes resultater Institut for Miljøvidenskab SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITY Indholdsfortegnelse Forord 3 Indhold 4

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264.

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264. [Tom side] Datablad Titel: Undertitel: Forfattere: Afdeling: Phenoler i drikkevand Præstationsprøvning Bente Nyeland, Birthe Kvamm Afdeling for Miljøkemi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen, Referencelaboratoriet

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Læs mere på www.eurofins.dk/landbrug. Laboratoriet. informerer

Læs mere på www.eurofins.dk/landbrug. Laboratoriet. informerer Laboratoriet informerer lokalt og globalt Eurofins Steins Laboratorium Etableret 1857 i København 250 medarbejdere i Holstebro / Vejen Speciale i analyser af fødevarer, mælk, foder og agro-relaterede produkter

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere