Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S"

Transkript

1 Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S

2 Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag til samarbejdets organisering 4 Kvalitetssikringsforanstaltninger 5 Faglige kvalifikationer for nøglemedarbejdere 6 Akkrediteringsforhold 7 8 Generelle oplysninger om Eurofins Erfaring med digital rapportering i STANDAT-format Bilag Generelle forretningsbetingelser 2. Akkrediteringsdokument 3. CV på nøglemedarbejdere 4. Prisbilag

3 FANEBLAD 1 Kontraktgrundlag

4 Kontrakt Vedrørende Kemiske og mikrobiologiske analyser af miljøprøver Mellem Indkøbscenter Østjylland Torvet Grenaa på vegne af Mariager, Purhus, Langå, Hadsten, Rougsø, Rosenholm, Midtdjurs, Nørre Djurs og Grenaa Kommuner og Eurofins Danmark A/S Smedeskovvej Galten Kontraktens genstand og varighed Eurofins Danmark A/S påtager sig at udføre kemiske og mikrobiologiske analyser for Indkøbscenter Østjylland i henhold til nedenstående kontraktgrundlag. Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2006 og udløber 31. december Prøvetagning og prøveafhentning Disse opgaver løses enten af Eurofins Danmark A/S direkte eller af godkendt underleverandør. Prøveafhentning vil blive organiseret via underleverandør i form af et transportfirma, hvormed der kommunikeres direkte eller gennem Eurofins Danmark A/S. Vilkårene og kravene til opgavernes gennemførelse vil være som hidtil. Økonomi Aftalen indeholder priser på en række navngivne varenumre angivet i bilag 4. Herudover gives en rabat på 30% på standardydelser indenfor områderne spildevand, slam, drikkevand, grundvand, jord og badevand. Priser på øvrige opgaver aftales fra sag til sag. Tillæg for udførelse af hasteprøver er +100%. Resultat af analyser vil da foreligge så snart metoden (inkl. kvalitetssikring) tillader det.

5 Arbejde i weekend og på helligdage skal varsles tidligst muligt og med mindst 20 timer. Hasteprøver skal altid varsels ved henvendelse til den daglige kontaktperson. Arbejde i weekend og på helligdage udføres efter timeforbrug med et startgebyr på DKK pr. medarbejder. Timetaksen er 500,00 DKK pr. time for teknikere/laboranter og DKK pr. time for akademikere. Arbejde i weekend og på helligdage skal varsles tidligst muligt og med mindst 24 timer. Hver enkelt kommune betragtes som rekvirent. Fakturering foretages en gang månedligt til hver kommune. Faktureringen foregår elektronisk. Oplysninger til brug ved den elektroniske fakturering aftales med hver enkelt kommune. Alle priser er ekskl. moms. Efter år 2006 s afslutning afregnes 0,5 % af omsætningen i år 2006 til Indkøbscenter Østjylland, Torvet 3, 8500 Grenaa i administrationsbidrag.

6 FANEBLAD 2 Underskrifter Accept af kontrakt

7 Kontrakt Vedrørende Kemiske og mikrobiologiske analyser af miljøprøver Kontrakten tiltrædes ved parternes underskrift. Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar findes hos Indkøbscenter Østjylland og det andet eksemplar findes hos Eurofins Danmark A/S For Indkøbscenter Østjylland: Indkøbscenter Østjylland Torvet Grenaa Dato: Signatur: For Eurofins: Eurofins Danmark A/S Smedeskovvej Galten Dato: Signatur:

8 FANEBLAD 3 Forslag til samarbejdets organisering

9 Forslag til samarbejdets organisering Kvalitet og service - audit Det er Eurofins erklærede mål, at være førende med hensyn til kvalitet. Ikke kun den analytiske kvalitet med hensyn til korrekthed, reproducerbarhed og præcision, men den totale kvalitet, som vore kunder oplever ved at samarbejde med Eurofins. Som Danmarks førende laboratorium er den tekniske kvalitet, og en målsætning om altid at være først med det sidste nye, en selvfølgelighed, men vi har også en målsætning om at levere en god service for vore kunder - en service som vores kunder oplever gør en forskel. Indkøbscenter Østjylland vil være meget velkommen til at aflægge os et besøg og meget gerne gennemføre en audit også, for at få så præcis en opfattelse som muligt af, hvad det er for en kvalitet, vi gør alt for at leve op til. I de følgende afsnit er der redegjort for en række væsentlige forhold, der vedrører såvel den tekniske som faglige og servicemæssige kvalitet, som Eurofins vil lægge i de tilbudte ydelser og det daglige samarbejde med udbyder. Samarbejdet Eurofins Danmark A/S ønsker at organisere samarbejdet således, at effektivitet, dialog og faglighed bliver højt prioriteret. Brugermanual I forbindelse med eventuel kontraktindgåelse vil der i samarbejde med udbyder blive udarbejdet en brugermanual, indeholdende navne på gensidige kontaktpersoner, telefon-, faxnumre og adresser, praksis omkring rekvirering af prøvetagning, herunder akutte prøver, vagtordning, generelle aftaler og andet af praktisk betydning for det daglige samarbejde. Eurofins vil opdatere brugermanualen løbende efter behov. Brugermanualen kan efter gensidig aftale etableres, så oplysningerne kan være tilgængelige via Internettet. Kundeservice Vores kundeservice er delt i tre områder, en ekspedition, en gruppe der varetager den daglige og aftalemæssige forretning og en gruppe af eksperter, der er klar til at besvare henvendelser om specielle og særlige forhold. Der er her tale om en rådgivningsfunktion, der vil være til rådighed vederlagsfrit for opklarende/afgrænsende spørgsmål. Hvis en sag efterfølgende måtte kræve rådgivning af et betydeligt omfang, fastsættes en timetakst for det videre arbejde. Rådgivning udføres kun efter forudgående tilbudsgivning. For at sikre en god daglig dialog vil kommunen få tildelt nogle få navngivne kontaktpersoner, der blandt andet har til opgave at sikre, at udbyder får leveret de aftalte ydelser til den aftalte pris og tid. Hvis nøglemedarbejdere ophører i ansættelsen hos Eurofins, vil udbyder straks blive orienteret, en ny nøglemedarbejder udpeget og listen revideret. Princippet er, at det altid er muligt at få fat i den relevante person hos Eurofins, der kan besvare administrative samt faglige henvendelser fra udbyder. Samtidig lægges der vægt på, at den enkelte sagsbehandler hos udbyder har mulighed for at have en gennemgående kontaktperson for det enkelte ansvarsområde. Ferie, kurser og arbejdstider vil blive planlagt med denne kontinuitet for øje. Et detaljeret organisationsdiagram indeholdende ansvarsområde for de enkelte kontaktpersoner og deres stedfortrædere, med angivelse af telefonnumre og adresser, vil blive indarbejdet i brugermanualen, der tillige kan indeholde aftaler om de områder hvor kommunen ønsker adgang til særlige kompetencer (rådgivning).

10 Prøvetagning og prøvetagningspersonale Eurofins råder over en stab af veluddannede prøvetagere, der alle har en relevant teknisk uddannelse. Eurofins vil lægge vægt på, at der til løsning af prøvetagningsopgaverne for kommunen tilknyttes faste prøvetagere og suppleanter for disse. Planlægning af prøvetagningsopgaven varetages af en fast person, der også vil være kontaktperson i prøvetagningsspørgsmål, herunder rekvirering af ekstraopgaver, hasteopgaver m.v. Dette sikrer en direkte og konstruktiv dialog mellem kommunen og Eurofins. Responstider Responstid ved henvendelser fra udbyder almene henvendelser: Alle Eurofins kontaktpersoner og nøglemedarbejdere kan kontaktes via brev, , telefon eller fax. Det tilstræbes, at henvendelser fra udbyder besvares i løbet af få timer efter henvendelsen er modtaget og senest næste dags formiddag. Afhængig af henvendelsens karakter, kan besvarelsen bestå i en vurdering af, hvornår der kan haves svar på henvendelsen. I forbindelse med fravær viderestilles mail til stedfortræder eller anden nøglemedarbejder. Responstid ved henvendelser fra udbyder akutte henvendelser: Ved akutte henvendelser, defineret som en telefonisk henvendelse, hvor der skal tages prøver og påbegyndes analyser samme dag, eller straks efter prøvetagning, vil blive håndteret som en hasteopgave, hvor prøvetagning udføres så snart det praktisk lader sig gøre. Analyserne påbegyndes straks eller umiddelbart efter prøvetagning, afhængig af, om der er tale om en hasteopgave eller en almindelig opgave, hvor de sædvanlige leveringstider er gældende. Online analyserapportering Eurofins kan tilbyde online opkobling til laboratoriets EDB-system via Eurofins internetbaserede kommunikationssystem PAIS. Derved kan udbyder følge med i resultaterne, i takt med at de produceres, ligesom det vil være muligt at importere data i Excel eller pdf-format. Når alle analyser har gennemgået en afsluttende kvalitetskontrol, vil udbyder kunne udskrive en rapport. Eurofins forventer i løbet af 2005, at være i stand til at levere akkrediterede analyserapporter elektronisk, idet DANAK er ansøgt om godkendelse af en digital signatur. Stregkoder For at sikre en entydig identifikation af prøvesteder og de(t) dertil hørende analyseprogram(mer) vil Eurofins anvende et stregkodesystem, der udover til identifikation af prøvested anvendes til mærkning af rekvisition(er) og prøve(r). Det er Eurofins erfaring, at en gennemført anvendelse af stregkoder er med til at sikre en høj grad af sikkerhed gennem hele sagsforløbet. Levering af analyseresultater Analyseresultater for hver prøve vil blive leveret samlet med alle parametre. Samtlige nødvendige følgedata, herunder data som kræves i gældende tekniske anvisninger m.v., vil være indeholdt i afrapporteringen. Alle mistænkelige forhold, undtagelser fra normal procedure og fejl vil påføres analyserapporten som bemærkning. STANDAT-filer vil inden levering være kontrolleret for fejl, bl.a. ved test med Miljøstyrelsens STANDAT Service Programmel (SSP3) med tilhørende skabelonfilter. Leveringstider Leveringstiderne vil normalt være 10 arbejdsdage fra prøven er modtaget på laboratoriet.

11 For prøver med udelukkende mikrobiologiske parametre vil leveringstiden være 5 arbejdsdage fra prøven er modtaget på laboratoriet. For prøver med specialparametre er leveringstiden 20 arbejdsdage fra prøven er modtaget på laboratoriet. Ved hasteanalyser fremsendes resultatet via , så snart analyseresultatet foreligger, eller der fremsendes en mail om, at resultaterne nu er tilgængelige online. Udfaldet afhænger af udbyders ønsker og aftales nærmere i forbindelse med kontraktindgåelse. Faktura Faktura fremsendes månedligt. Fakturaoplysninger/specifikationer aftales nærmere med udbyder. Emballageoversigt og -lager Såfremt udbyder ønsker det, etablerer og vedligeholder Eurofins gerne et emballagelager på et nærmere aftalt lokalitet hos udbyder. Eurofins foreslår i så fald, at der udarbejdes en emballageoversigt med tilhørende fotos af de enkelte emballagetyper (emballagekatalog), således det er let for udbyders medarbejdere at overskue, hvilke analyser de enkelte emballagetyper skal anvendes til. Emballageoversigten vil kunne gøres tilgængelig på Internettet.

12 FANEBLAD 4 Kvalitetssikring

13 Kvalitetssikringsforanstaltninger Eurofins kvalitetsstyringssystem er opbygget i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO/IEC 17025, og er godkendt af DANAK. Eurofins følger Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 637, 1997: Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., der blandt andet finder anvendelse på mikrobiologiske og kemiske målinger samt prøveudtagninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov herom. Eurofins generelle procedurer for kvalitetssikring af analyser og resultater er beskrevet i vores Kvalitetsstyringssystem. Den daglige kvalitetssikring af analyser omfatter bl.a. anvendelse af X- og R-kort. Vores kvalitetsstyringssystem beskriver ud over den tekniske kvalitet også kvalitetssikring af hardware/software, rapportering, rapportrevision, afvigelser, håndtering af reklamationer, leveringstider, konsekvensvurdering ved fejl og samarbejde med rekvirenten, for bare at nævne nogle områder. Nedenstående er en kort beskrivelse af de generelle kvalitetssikringsprocedurer for kemiske og mikrobiologiske analyser. Kvalitetssikring Formålet med kvalitetssikring er at sikre rigtige resultater. Nedenfor gives en kort sammenfattende oversigt over de aktiviteter, som indgår i Eurofins kvalitetssikring: Kemiske analyser Kontrolkort Sjældent udførte analyser Intern blindkontrol Dobbeltbestemmelser Blindprøver Standardaddition Mikrobiologiske analyser Repeterbarhed Reproducerbarhed Prøvetagningsemballage Milliporevand Agarsterilitet Positiv/negativ kontrol Anden kvalitetssikring Beregningskontrol Kvalitetssikring Rapportkontrol

14 Opfølgning og kundetilfredshed Intern audit Ekstern kvalitetskontrol Kemiske analyser Kontrolkort Inden en analysemetode kan implementeres på laboratoriet, skal der foretages en verifikation af dens performance (metodevalidering). Den løbende dokumentation af metodens performance (usikkerhed m.m.) sker derimod ved laboratoriets kontrolkortsystem. Der anvendes kontrolkort til de fleste analysemetoder med henblik på: at dokumentere, at analysen forbliver i statistisk kontrol at dokumentere metodens tilfældige fejl (præcision) at skabe grundlag for daglig kvalitetskontrol af analysedata at sikre metoden ikke er behæftet med systematiske fejl (kun hvor der anvendes referencematerialer) Kontrolgrænser Der anvendes brugerdefinerede kontrolgrænser. Brugerdefinerede kontrolgrænser for X-kortet fastsættes altid som ± 3 gange standardafvigelsen på de konkrete kontroldata. Kontrolmateriale Det er vigtigt at anvende et egnet kontrolmateriale, og ved analyse af multianalyser at udvælge et antal relevante/repræsentative kontrolparametre. Kontrolmaterialerne opbevares, så der ikke sker en negativ påvirkning fra omgivelser og andre materialer. Evaluering af kontroldata og -kort Kontroldata evalueres løbende efter en i afdelingen fastlagt tidsplan, dog minimum hver 6. måned frekvensen afhænger af prøveantallet. Evalueringen skal omfatte følgende: Evalueringsprocedurer er nærmere beskrevet i laboratorieinstuks i den enkelte afdeling. Såfremt der er problemer med at overholde den i metodelisten anførte RSD (efter udelukkelse af eventuelle outlayers) må metodelisten ændres og DANAK informeres. Sjældent udførte analyser Visse analyser udføres meget sjældent, hvorfor det kan være forbundet med vanskeligheder at opretholde et kontrolkort (f.eks. på grund af kontrolprøvernes holdbarhed). Hvor en prøvning udføres mindre end en gang om måneden i gennemsnit, kan én af følgende tre procedurer anvendes som alternativ til kontrolkort i den interne kvalitetskontrol:

15 Der medanalyseres et certificeret referencemateriale Dette er den optimale løsning, men den begrænses af den forholdsvis beskedne adgang til referencematerialer på miljøområdet. Der udføres standardaddition Såfremt der tale om komplekse matricer - og der er tilstrækkelige mængder af prøvemateriale - er et godt alternativ standardaddition. Hver enkelt prøve spikes med kendte mængder af en repræsentant for hver af de kemisk analoge grupper (samme forventede genfinding), prøven skal analyseres for - den anvendte kalibreringsstandard kan anvendes. Der spikes på et koncentrationsniveau svarende til det, der forventes i prøven. De spikede prøver analyseres sammen med prøver. Der fremstilles og anvendes en kontrolprøve ("single") Såfremt en af de to ovenfor nævnte metoder ikke kan anvendes, fremstilles en kontrolprøve ved addition af en kendt mængde kalibreringsstandard til en blindprøve. (blindprøven skal repræsentere den samme matrice som prøven). "Kontrolprøven" analyseres sammen med prøver. Resultatet af de fundne værdier vurderes efter hver analyseserie i forhold til de "nominelle" værdier. Intern blindkontrol Med blindkontrol menes en intern kvalitetskontrol, hvor den person, funktion eller afdeling der kontrolleres ikke er vidende om dette på prøvningstidspunktet. Derved sikres realistiske prøvningsbetingelser, der afspejler den reelle kvalitet af arbejdet. Som led i den løbende kvalitetskontrol foretages interne afprøvninger i det omfang, det er muligt og relevant for afdelingen. Den interne afprøvning kan foregå åbent som sammenligninger mellem forskellige afdelinger eller personer, f.eks. med henblik på at afklare eventuelle uoverensstemmende resultater. Den interne afprøvning kan imidlertid også foregå som blindkontrol, hvor den interne opgave registreres og løses, som om der var tale om en eksternt rekvireret opgave. Resultater af interne afprøvninger evalueres og arkiveres i hver enkelt afdeling. Der udarbejdes ved hver afprøvning evalueringsrapport med konklusion og beskrivelse af eventuelle nødvendige tiltag. Dobbeltbestemmelse Som udgangspunkt udføres dobbeltbestemmelse for at dokumentere analysemetodens repeterbarhed. Ved analyse af større analyseserier, bl.a. jord og vand, udføres dobbeltbestemmelser, typisk på én prøve for hver 10 prøver i en serie - hvor en serie er defineret som prøver, der analyseres sammen med en kalibreringsstandardrække. Blindprøver Med enhver prøveserie, hvor det fremgår af metoden, at der skal medtages en blindprøve, analyseres en re

16 præsentativ blindprøve til kontrol af interferens samt kontaminering. En blindprøve defineres fra sag til sag, og det tilstræbes, at den er så repræsentativ for alle påvirkninger i forbindelse med prøvetagning, transport og analyse som muligt. Standardaddition Til kontrol af matrixeffekt og genfinding anvendes standardadditionsteknik. Teknikken udføres efter behov og relevans, der vurderes fra sag til sag, og afhænger af matricen, interferensmuligheder, metodens kompleksitet og specificitet. Mikrobiologiske analyser Repeterbarhed Badevand: Ved hver 10. prøvning foretages dobbeltbestemmelse på udsæd. Resultaterne behandles statistisk ved hjælp af VKI-statistikprogram. Såfremt udregnede Sr overstiger de anførte Sr, inddrages ledende laborant eller mikrobiolog. Drikkevand: Hver drikkevandsprøve svarer til en dobbeltbestemmelse, og behandles som en sådan. Prøver med kimtal indgår i den statistiske beregning. Resultaterne behandles statistisk ved hjælp af VKI-statestikprogram. Såfremt udregnede Sr overstiger de anførte Sr, inddrages ledende laborant eller mikrobiolog. Der beregnes altid på de titals-logaritmerede resultater med 3 decimaler. Følgende repeterbarhedsomstændigheder er fastlagt: Uafhængige analyser udført efter én metode på samme prøve af samme laborant. Resultater <10 og >X (større end en given kimtalsgrænse) er ikke anvendelige til statistisk bearbejdning. Prøverne udelades af beregningerne og vurderes i stedet manuelt. Reproducerbarhed Der udtages 10 prøver af hver prøvetype, henholdsvis kimtal og coliforme bakterier MF, som tælles af alle en gang i kvartalet. Der foretages en kontrol med aflæsningerne og kolonitællingerne for at afsløre tilfældige og systematiske fejl. Pladerne, gerne stammende fra interkalibreringsprøver fra såvel dybdeudsæd, som membranfiltrering, forsynes med kodenumre og tælles første gang, de forsynes derefter med nye kodenumre og tælles igen. Resultaterne indføres i fortrykt skema. Der kræves en reproducerbarhed mellem laboranter på maksimalt 19% og en reproducerbarhed på egne resultater på maksimalt 8%.

17 Prøvetagningsemballage Der udføres sterilitetskontrol på prøvetagningsemballage en gang pr. kvartal for at sikre at prøverne ikke forurenes pga urent prøvetagningsemballage. Partiet af emballage kasseres, hvis >1 kim pr. emballageenhed. Resultat registreres på logblad. Milliporevand Der anvendes milliporevand til alle substrater. Kvaliteten af vandet kontrolleres mikrobiologisk mindst en gang om måneden. Ledningsevnen kontrolleres dagligt. Agarsterilitet Det første og sidste substrat i hver flaske ophældes i petriskåle og inkuberes ved relevant temperatur og i relevant tid. Aflæsning af sterilkontroller registreres på arbejdsrapporten. Der føres logbog over de gange der ses infektioner. Derudover udføres almindelig rengøring og vedligeholdelse på mikrobiologisk laboratorium, såsom tælling og registrering af nedfaldskim, sterilkontrol af fortyndingsvand, temperaturkontrol af vandbade, inkubatorer, køleskabe m.m. Positiv/negativ kontrol Ved MPN (Coli 37 og 44 C) på drikkevand udføres en E.coli som positiv kontrol, og et almindelig rør som blind. Ved bassinprøver udføres negativ kontrol. Ved udvidede bassinprøver udføres E.coli og Pseudomonas aeruginosa. På havprøver udføres E.coli og Enterokokkus fæcalis som positiv kontrol og en tom agar plade som negativ kontrol. Anden kvalitetssikring Beregningskontrol Alle manuelle beregninger kontrolleres af minimum én anden person. Kvalitetssikring af resultater Analyseresultater skal kvalitetssikres af en person, som har den daglige rutine i en analyseteknik, og som er godkendt til at udføre kvalitetssikring af den pågældende prøvningsmetode. Derefter kan en underskriftberettiget, som "ikke har den daglige rutine" i en analyseteknik, underskrive såvel interne som eksterne akkrediterede rapporter. Personer, som er godkendt til kvalitetssikring, fremgår af særlig liste i afdelingen.

18 Rapportkontrol Akkrediterede rapporter skal altid underskrives af en underskriftsberettiget indenfor det pågældende fagområde. Det er den underskriftsberettigedes ansvar inden rapporten afsendes at tilsikre, at rapporten lever op til de generelle krav herunder; at resultaterne er plausible for den konkrete anvendelse at formålet med undersøgelsen er opfyldt at resultaterne er formidlet på en måde der er tilpasset den enkelte kunde at der er overensstemmelse imellem det kunden har rekvireret, og det der er leveret Samarbejdet mellem Kommunen og Eurofins varetages af Kommunens kontaktpersoner inden for de enkelte fagområder, og disse vil arbejde for at rapporterne bliver så gode og informative som muligt: at rapporten er læsbar at rapporterne tilgår de rigtige personer at rapportens resultater er plausible at kundens identifikationsnummer på opgaven er korrekt at prøverne er korrekt identificeret (identiske med rekvisition/registrering) at fakturering sker som aftalt Opfølgning og kundetilfredshed Mindst 2 gange om året følger den kundeansvarlige op på samarbejdet med en undersøgelse af, hvorledes det forløber set i forhold til kontrakten, det daglige samarbejde og kundens tilfredshed med de leverede ydelser. Desuden vil emner som reklamationer, håndtering af disse, udviklingstendenser, væsentlige ændringer i forudsætningerne m.m. tages med under den halvårlige opfølgning. Der er procedurer for behandling af reklamationer og for registrering af fejl og mangler ved vore ydelser et eksempel på en blanket til registrering af reklamationer er vedlagt dette faneblad. Enhver henvendelse fra vore kunder vil blive behandlet seriøst og professionelt. Efter ønske kan der oprettes en logbog, der følger samarbejdet med registreringer af væsentlige hændelser i forløbet, og som kan indgå i de halvårlige møder mellem kunden og Eurofins. Intern audit Eurofins har et korps af interne auditører, der er uafhængige af den øvrige organisation. Disse planlægger interne audits således, at hver afdeling bliver auditeret minimum en gang pr. år. Herudover gennemføres der interne audits efter behov, ved pludseligt opståede situationer, hvor den uafhængige auditør kan kortlægge et hændelsesforløb, vurdere anvendte procedurer og metoder i bestræbelserne på at forebygge og lære af eventuelle fejl. Hver audit bliver rapporteret til ledelsen, og indgår i den årlige ledelsesevaluering. Ekstern kvalitetskontrol (interkalibreringer og tilsvarende) Ekstern kvalitetskontrol sker ved deltagelse i forskellige interlaboratorieundersøgelser - f.eks. præstationsprøvninger, metodesammenligninger, interkalibreringer og certificeringer. Eurofins deltager løbende i en række nationale og internationale interlaboratorieundersøgelser - nogle af disse kun en enkelt gang (ad hoc), og andre i et mere langsigtet, kontinuert perspektiv (programmer).

19 Udvælgelse og tilmelding De enkelte afdelinger skal tilse, at der sker deltagelse i relevante interlaboratorieundersøgelser. Der skal altid ske deltagelse i obligatoriske præstationsprøvninger (krav i henhold til akkreditering/godkendelser). Deltagelse i andre eksterne afprøvninger (ikke obligatoriske) sker efter en konkret vurdering af behov, økonomi og forventet effekt. Heri vurderes også markedsføringsmæssige aspekter. Eurofins kan også selv tage initiativ til at arrangere og gennemføre prøvesammenligninger med andre laboratorier og institutioner. Evaluering Senest 3 uger efter at resultaterne af den eksterne afprøvning foreligger, foranlediger sektionslederen at zeta-scoren beregnes for de enkelte resultater, og at der udarbejdes en evalueringsrapport. Denne tilgår afdelingens ansvarlige direktør, der returnerer en kopi efter underskrift. Opfølgning Hvis der konstateres væsentlige afvigelser (enkeltresultater hvor zeta < -3 eller zeta > 3) eller hvis laboratoriet ikke har været i stand til at indrapportere resultater for alle parametre og prøver; gennemgås og vurderes betydningen heraf i forhold til tidligere resultater, og der udarbejdes en konsekvensvurdering inddrages afdelingens direktør udarbejdes i løbet af maksimalt 3 uger en skriftlig redegørelse for årsag til problemet og de foretagne tiltag og korrigerende handlinger. Redegørelsen består af en udfyldt evalueringsblanket (se eksemplerne i dette faneblad), men kan følges af en supplerende beskrivelse af de kritiske punkter. redegørelsen overgives til kvalitetschefen, der orienterer DANAK i løbet af maksimalt 4 uger efter modtagelse af præstationsprøvningsresultaterne. Det skal indskærpes, at der ved afvigende resultater skal ske en aktiv korrigerende handling, der effektivt forebygger at evt. fejl vil blive gentaget. DANAK orienteres dog kun, såfremt der er tale om analyser indenfor akkrediteringsområdet (frivillige eller obligatoriske). Mikrobiologi Ved deltagelse i nogle interlaboratorieundersøgelser - f.eks. AQUACHECK indenfor det mikrobiologiske område - har laboratoriet ikke mulighed for at beregne zeta-scoren. Dette skyldes, at rapporten fra udbyderen ikke indeholder de nødvendige "rådata" i form af andre laboratoriers resultater. I stedet oplyser udbyderen om vor egen Z-score i rapporten. For disse interkalibreringer skal evaluering, opfølgning og præsentation ske på baggrund af den fra arrangøren oplyste Z-score.

20 FANEBLAD 5 Faglige kvalifikationer af nøglemedarbejdere

21 Faglige kvalifikationer Eurofins Danmark A/S er med sine ca. 450 medarbejdere og fem afdelinger et af Europas største privatejede miljølaboratorier. Eurofins arbejdsområder omfatter bl.a: Råvand, grundvand og drikkevand Spildevand Økotoksikologi Jord- og grundvandsforurening Arbejdsmiljø Indeklima Luftforurening Støj Miljøgodkendelser Renere teknologi Genanvendelse og affaldsminimering Materialeundersøgelser Teknisk kemi Fødevarer Pharma Foderstoffer Eurofins råder over udstyr til overvågning af moniteringsboringer og grundvandsboringer, herunder pumper, feltmåleudstyr og udstyr til prøvetagning. Eurofins laver risikovurderinger og rådgivning i forbindelse med vore prøvetagnings- og laboratorieydelser, som støtte til sikring af høj drikkevandskvalitet. Afdelinger Eurofins har i Danmark afdelinger i Vallensbæk, Randers, Vejen, Kolding og Galten. Hovedkontoret er beliggende i Galten ved Århus. Faglige kompetencer Af de ca. 100 medarbejdere, der arbejder indenfor den udbudte entreprise, er 35 uddannede kemikere og mikrobiologer, hvoraf de fleste har mere end 8 års erfaring med sagsbehandling, analyser og prøvetagning af grundvand, råvand til drikkevand (herunder overfladevand) og drikkevand. CV for de medarbejdere, der primært vil varetage det prøvetagningsmæssige, analytiske og sagsbehandlermæssige ansvar er vedlagt som bilag 3. Daglige kontaktpersoner Drikkevand, badevand: Anette Nielsen, cand.pharm., Linda Pedersen, laborant, Martin Pedersen, laborant. Spildevand, slam: Lars Møller Jensen Lic.scient., Knud Knudsen, Cand.scient. Prøvetagning Drikkevand, badevand: Jeppe Andersen. Spildevand, slam: Per Andersen. Prøvetagere Eurofins råder over et korps af prøvetagere, der har udgangspunkt fra strategiske adresser rundt i Danmark. Eurofins har i dag ca. 20 ansatte til at udføre prøvetagningsopgaver inden for spildevand/slam, jord og grundvand, råvand til drikkevand og drikkevand, med erfaring inden for området, der varierer mellem 3 og 20 år. Fælles for alle er, at de ved ansættelse og/eller overflytning til opgaven som prøvetager, modtager et introduktionskursus i Eurofins metoder og procedurer, og i Eurofins kvalitetsstyringssystem. Prøvetagernes uddannelsesmæssige baggrund er laborant, laboratorietekniker eller miljøtekniker. Som det er tilfældet med den øvrige kundekontakt, vil der til opgaven blive knyttet en fast prøvetager, og en suppleant, der kender opgaver og de enkelte prøvetagningssteder, og som derfor uden problemer, vil kunne varetage prøvetagningen i tilfælde af sygdom, og under ferie.

22 FANEBLAD 6 Akkrediteringsforhold

23 Akkrediterings- og godkendelsesforhold Akkreditering Eurofins Danmark A/S er af Dansk Akkreditering (DANAK) godkendt til at udføre akkrediteret teknisk prøvning i henhold til DS/EN ISO IEC 17025, og under akkrediteringsnummer 153 og 168 i medfør af 5 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 745 af 27. september 1999 om akkreditering af laboratorier til prøvning m.v. samt GLP-inspektion. Herudover er Eurofins af DANAK godkendt til GMP prøvning. Eurofins akkreditering til teknisk prøvning (prøvetagning og analyser) omfatter følgende matricer: spildevand fersk recipientvand (inkl. dambrug) marint recipientvand grund- og drikkevand fersk og marint sediment slam jord poreluft Kopi af akkrediteringsdokument fra DANAK er vedlagt i bilag 2. Kopi af de for udbuddet relevante metodelister fremsendes på forlangende. Godkendelser Udover akkreditering oppebærer Eurofins den bredeste godkendelse af Miljøstyrelsen til udførelse af analyser for miljøskadelige organiske stoffer og spormetaller i grund- og drikkevand under NOVANA-programmet.

24 FANEBLAD 7 Generelle oplysninger om Eurofins

25 Generelle oplysninger om Eurofins Danmark A/S Under dette faneblad er givet en kort faktuel beskrivelse af Eurofins Danmark A/S (selskabsform m.v., organisation, tekniske og faglige kompetencer, teknisk kapacitet). Ved Eurofins Danmark A/S forstås de samlede aktiviteter i Eurofins Danmark A/S og Eurofins Miljø A/S. Eurofins Miljø A/S er det selskab i Eurofins gruppen, der 1. juni 2005 overtog miljøaktiviteterne fra Steins A/S. Eurofins Danmark A/S og Eurofins Miljø A/S drives i praksis som een virksomhed med samme ledelse og selskaberne forventes sammenlagt på et tidspunkt i 2006 efter Skattemyndighedernes accept heraf. I det efterfølgende anvendes for selskabet betegnelsen Eurofins eller Eurofins Danmark A/S. Selskabsoplysninger Eurofins er med sine ca 400 medarbejdere og 6 afdelinger et af Skandinaviens største laboratorier. Eurofins arbejder med måling og prøvetagning, laboratorieanalyser, vurdering og rådgivning, udvikling og undervisning inden for virksomhedens kompetenceområder. Ca. 200 medarbejdere er beskæftiget indenfor det område, der er beskrevet i dette tilbud. Eurofins hovedkontor er beliggende i Galten ved Århus. De øvrige afdelinger er beliggende i Vallensbæk, Kolding, Randers, Viborg og Vejen. I løbet af første kvartal 2006 vil aktiviteterne i Randers og Viborg blive overflyttet til afdelingen i Vejen. Eurofins råder over avancerede laboratoriefaciliteter, omfattende måle- og prøvetagningsudstyr, stort udvalg af metoder samt viden på højt, internationalt niveau - blandt andet sikret gennem vores tilknytning til den internationale gruppe Eurofins Scientific S. A. med afdelinger i USA og det meste af Europa. I Danmark har vi opbygget en række kompetencecentre inden for specifikke områder. Selskabsform og ejerskab Eurofins Danmark A/S er et aktieselskab, som er ejet 100% af Eurofins Scientific S.A

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015 BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indhold af opgaven... 3 1.1 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.2 Rekvisition... 3 1.3 Webservices til bestilling

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 9. december 2004/ LLU [+ efterfølgende få ændringer efter høring januar 2005] Ref.: 21-06-02 Referat af 16. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. UDBUDSBETINGELSER REGION NORDJYLLAND 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjyllands udbud af kontrakt om kemiske laboratorieanalyser indenfor jordforureningslovens område efter Udbudsdirektivet

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Sådan forløber en præstationsprøvning

Sådan forløber en præstationsprøvning Sådan forløber en præstationsprøvning Når et laboratorium er tilmeldt deltagelse i årets program, er det videre forløb for hver præstationsprøvning som beskrevet nedenfor. 1 Påmindelse om tilmelding Cirka

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Energisynskonsulenter

Energisynskonsulenter ANSØGNING Energisynskonsulenter ANSØGNINGSSKEMA Navn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: CVR- nr.: Er De ansat? Selvstændig? Søger på A-niveau? B-niveau? Underskrift: Dato: (Med

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark. Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang

FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark. Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang Præsentationen vil dække: Kort præsentation af FeF Chemicals A/S. Gennemgang af FeF

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere