DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE 1999 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 103. Udgave Januar 1999 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 1999

3 Nærværende udgave er afsluttet den 31. december 1998, således at der er medtaget skbe, der var regstreret senest denne dato. Iver C. Welbach & Co. A/S Tryk JBK Offset ApS, Ishøj ISSN

4 Forord Indledende bemærknnger Key to the lst Indholdsfortegnelse Index Sde V VII I Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe 1 Lst of sgnal letters (rado call sgns) of Dansh shps II Regster over de Søværnet tlhørende skbe 71 Lst of Dansh warshps III Regster over danske skbe af en bruttotonnage på 20 eller derover med undtagelse af skbe hjemmehørende på Færøerne 77 Lst of Dansh shps excludng shps belongng to the Faroe Islands Fortegnelse over skbe afsnt III, der har ændret navn sden sdste udgave 304 Lst of shps contaned n secton III, whch have changed ther names snce the last edton Fortegnelse over skbe der er bareboatregstreret tl fremmed flag 305 Lst of shps bareboatregstered to flyng foregn flag IV Regster over redererne for de afsnt III optagne danske skbe, rederer for fskeskbe undtaget 307 Lst of Dansh shpowners contaned n secton III excludng owners of fshng vessels Tllæg Supplement 1. Vejlednng tl regstrene for færøske skbe 327 Key to the lst of shps belongng to the Faroe Islands A Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for færøske skbe 329 Lst of sgnal letters (rado call sgns) of Faroese shps B Regster over skbe hjemmehørende på Færøerne 333 Lst of shps belongng to the Faroe Islands Tabeller Tables 2. Statstske tabeller vedrørende handelsflådens størrelse m.m 347 Statstc tables of the mercantle marne Eventuelle fejl eller mangler bedes venlgst meddelt Søfartsstyrelsen, Vermundsgade 38 C, Postboks 2605, 2100 Ø. Telefon For Færøernes vedkommende henvses tl vejlednngen sde 327.

5 Forord Danmarks Skbslste er nu udkommet mere end 100 år. Formålet med lsten er at gve oplysnnger om de skbe, som er optaget Skbsregstret og Dansk Internatonalt Skbsregster. Dansk Internatonalt Skbsregster (DIS) I Dansk Internatonalt Skbsregster (DIS) kan alene optages passagerskbe og handelsskbe med bruttotonnage på 20 eller derover. DIS er kke et åbent regster. Ikke-danske skbe kan bareboatbefragtes af en dansk reder og optages DIS. Lgeledes kan et dansk skb regstreret DIS bareboatbefragtes tl fremmed flag af en kke-dansk reder med den vrknng, at skbet forblver det danske regster samtdg med, at skbet på grundlag af en befragtnngsaftale mdlertdgt optages et udenlandsk regster. Dansk Skbsregster (DAS) I Skbsregstret skal optages alle danske passagerskbe, handelsskbe, fskefartøjer, stenfskefartøjer og frtdsfartøjer med en bruttotonnage på 20 eller derover. Skbe med bruttotonnage på 5-20 kan begæres optaget. Betngelse for optagelse er, at skbets ejer er dansk eller omfattet af De Europæske Fællesskabers regler om etablerngsret, arbejdskraftens fre bevægelghed og udvekslng af tjenesteydelser, jf. sølovens 1 og 2. Ikke-danske skbe, der bareboatbefragtes af en dansk reder, kan dog optages DAS. Lgeledes kan et dansk skb, regstreret DAS, bareboatbefragtes tl fremmed flag af en kke-dansk reder med den vrknng, at skbet forblver det danske regster samtdg med, at skbet på grundlag af en befragtnngsaftale mdlertdgt optages et udenlandsk regster. Arbejdet begge regstre kan sammenlgnes med det, der udføres matrkelstyrelsen og på tnglysnngskontorerne. Når et skb optages, blver det et stykke dansk terrtorum, hvor dansk ret gælder, og hvor der er ret og plgt tl at føre dansk flag. Det får tldelt kendngsbogstaver (en matrkelbetegnelse), og der er herefter mulghed for at foretage rettghedsregstrernger (pantsætnnger, udlæg, brugsrettgheder mv.). Der kan øvrgt på Søfartsstyrelsens hjemmesde: fndes flere oplysnnger samt rekvreres de for regstrerngen nødvendge formularer.

6

7 Indledende bemærknnger tl vejlednng benyttelsen af skbslstens regstre Afsnt I I henhold tl Sølovens 4 tldeles der ethvert dansk skb, herunder søværnets skbe, et kendngssgnal, der tllge tjener som skbets kendngsbogstaver (matrkelnummer) og radokaldesgnal. Kendngssgnalet tldeles for regstrerngsplgtge skbe med en bruttotonnage på 20 og derover efter bestemmelserne den nternatonale telekommunkatonskonventon nden for seren OUAA-OZZZ. Den samme sere anvendes for skbe, der er optaget Dansk Internatonalt Skbsregster, efterfulgt af tal fra 2-6. For kke-regstrerngsplgtge skbe, der er optaget Skbsregstret, tldeles kendngssgnalet nden for sererne XPAA-XPJZ, 5PAA-5PZZ, 5QAA-5QTZ, XP2000-XP5999 og OU2000-OU9999. I fortegnelsen over kendngssgnaler er optaget alle danske skbe, der er optaget Skbsregstret eller Dansk Internatonalt Skbsregster ordnet efter kendngssgnalernes alfabetske og numerske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter såvel regstrerede skbe med en bruttotonnage på 20 og derover som skbe med en bruttotonnage mellem 5 og 20, der er blevet regstreret på ejerens begærng. Skbe med en bruttotonnage mellem 5 og 20, der er blevet regstreret på ejerens begærng, fndes kke opført lsterne over skbe og rederer (afsnt III og IV samt tllæggets afsnt a). Kendngssgnalet OXXO er ndtl vdere forbeholdt tl anvendelse som radokaldesgnal ved regerngsudsendelser tl samtlge danske skbe, og kendngssgnalet OYDR benyttes som transmssonsassstancesgnal (kollektvt kaldesgnal) tl hjælp for skbe, der med bstand af mellemlggende statoner ønsker at opnå forbndelse med statoner, som lgger uden for deres egen statons rækkevdde. Afsnt II I dette afsnt er opført Søværnets skbe og skbe tlhørende Hjemmeværnet (HJV). Regstrerede skbe under Forsvarsmnsteret, herunder særdeleshed skbe, tlhørende cvle nsttutoner, fndes opført under afsnt III og IV. Afsnt III I dette afsnt er optaget alle regstrerede danske skbe, skbe Dansk Internatonalt Skbsregster med en bruttotonnage på 20 eller derover. Skbe med en bruttotonnage mellem 5 og 20, der er blevet regstreret på ejerens begærng, er altså kke optaget dette afsnt. Spalte 1. Kendngssgnal, se bemærknnger ovenfor tl afsnt I. Kontrol-nr. er den betegnelse, som af Søfartsstyrelsen er tldelt skbet. Kontrolnummeret består af et bogstav og et løbenummer for skbet*). Bogstavet kontrolnummeret svarer tl følgende kategorer af skbe. A. Klassede passagerskbe J. Uklassede sejlskbe med hjælpemaskne B. Uklassede passagerskbe K. Uklassede sejlskbe C. Klassede dampskbe L. Boreplatforme og -skbe D. Klassede motorskbe M. Lægtere og andet materel uden E. Klassede sejlskbe med hjælpemaskne fremdrvnngsmddel F. Klassede sejlskbe S. Lejrskoleskbe m.v. G. Uklassede dampskbe V. Bevarngsværdge skbe H. Uklassede motorskbe X. Skbe med BT over 20 (og BRT under 20 tons) Havnekendngsnummeret består af et eller to bogstaver, der vser, hvlket dstrkt skbet er hjemmehørende. Havnekendngsnumre tldeles af Søfartsstyrelsen, Skbsregstret. *) Kontrol-nr. tldeles kke skbe med en bruttotonnage under 20.

8 VIII IMO-nummeret, som er dentsk med Lloyd's Regster (LR) nummer, vl blve tldelt alle skbe med en bruttotonnage > 100 med undtagelse af bl.a. fskeskbe. Nummeret vl følge et skb hele dets levetd, også selv om det skfter flag. Spalte 2. Skbets navn og hjemsted. Såfremt et skb har ændret navn sden sdste udgave af Skbslsten, fremgår dette af fortegnelsen, sde 304. Spalte 3. Byggenr., byggeår og værft. Oplysnnger om ombygnnger er kke medtaget under hensyn tl uskkerheden ved skønnet over hvlke tlfælde, der forelgger en ombygnng, og der kke står oplysnnger tl rådghed for redaktonen tl belysnng af spørgsmålet om den enkelte ombygnngs betydnng for skbets værd. Spalte 4. Skbets brutto- og nettotonnage. Den 18. jul 1982 trådte»den nternatonale konventon om målng af skbe, 1969«kraft. Brutto- og nettotonnagen er ubenævnte størrelser og kan kke drekte sammenlgnes med begreberne bruttoregstertonnage og nettoregstertonnage. Bruttotonnagen er et udtryk for rumndhold af alle lukkede rum skbet. Nettotonnagen er udtryk for rumndholdet af skbets lastrum. Beregnngen af nettotonnagen sker efter en formel, hvor ndgår rumndhold af lastrum, skbets dybgang tl sommerlastevandlne og (for passagerskbe) passagertallet. Bruttotonnagen BT og nettotonnagen NT opgves for skbe af en længde på 24 m og derover hele tal og for skbe af en længde under 24 m med 1 decmal. Spalte 5. Skbets hoveddmensoner. For skbe med nternatonalt målebrev (1969), angves hoveddmensoner. Længden er 96% af den totale længde målt på en vandlne, som lgger 85% af den mndste dybde over kølens overkant, eller længden fra forstævnens forkant tl rorstammens mdte på nævnte vandlne, såfremt denne længde er større. I skbe konstrueret med styrlastghed skal denne vandlne, på hvlken længden måles, være parallel med konstruktonsvandlnen. Bredde er største bredde moulded. Dybde er den lodrette afstand fra kølens overkant tl undersden af øverste dæk borde. For skbe, hvs L er mndre end 24 m, udstyret med målebrev henhold tl bekendtgørelse om målng af mndre skbe, angves hoveddmensonerne. = Længden målt fra forkant af klædnngens skærng med oversden af dækket ved forstævnen tl agterkant af klædnngens skærng med dækket ved agterstævnen. Bredde og dybde er som anført ovenfor. Spalte 6. Masknens (motorens) offcelt fastsatte effekt. Denne er kke nødvendgvs sammenfaldende med den»ndcerede«effekt eller»bremseeffekten«. Spalte 7. Skbets brutto- og nettoregstertonnage. Rummålet 1 regsterton (= 100 engelske kubkfod) svarer tl 2,83 m 3. Målngens hovedresultat udtrykkes som: a) bruttoregstertonnagen, der omfatter tonnagen af alle lukkede rum skbet med undtagelse navnlg af dobbeltbundtanke og - på vsse betngelser - rum skbets øverste mellemdæk og over dets øverste dæk, og b) nettoregstertonnagen, der fremkommer ved bruttoregstertonnagen at foretage fradrag for: 1) rum for fører og mandskab samt rum for navgerng og skbets drft. 2) rum for fremdrvnngsmaskneret. Brutto- og nettoregstertonnagen beregnes og angves altd med 2 decmaler. Spalte 8. Skbets kendngsmål. Kendngsmålene er anført med tre tal for henholdsvs længde, bredde og dybde. Længden er længde fra forkant af forstævnens øverste ende tl den agterste kant af rorstævnens øverste ende. Såfremt der kke fndes rorstævn, tages længden tl det punkt, hvor rorstammens forkant (eller dens fortsættelse) skærer øverste dæk; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædnngerne; dybde mdtskbs dametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks undersde tl oversden af tanktoppen eller bundstokkene. Spalte 9. Skbets type og anvendelse.

9 Spalte 10. Skbets byggematerale og evt. klassfkatonsselskab. Der er anvendt følgende forkortelser: IX A. = alm (elm) J. = jern Al. = alumnum Mah. = mahogn F.C. = Ferro Cement Oregp. = oregon pne GFP. = glasfberarmeret polyester Ptchp. = ptchpne For så vdt et skb er klasset et anerkendt klassfkatonsselskab, er der anvendt følgende forkortelser: ABS GL NKK LR DNV = Amercan Bureau of Shppng = Germanscher Lloyd = Nppon Kaj Kyoka = Lloyd's Regster of Shppng = Det norske Vertas = Bureau Vertas Spalte 11. Skbets reder. Er en enkeltperson anført som reder, er denne eneejer af skbet. Partrederer er - hvad enten de har særlgt navn eller kke - anført som»partreder«med angvelse af den bestyrende reders navn og hjemsted. Interessentskaber er anført med angvelse af evt. navn, eller - hvs det kke har navn - som»interessentskab«. Ved nteressentskaber uden navn er anført den korresponderende reders navn og hjemsted. Kommandtselskaber er anført med navn og hjemsted samt komplementar. Akteselskaber, forennger m.v. er anført med selskabets navn og hjemsted. Afsnt IV I dette afsnt er opført redererne for de afsnt III anførte skbe - med undtagelse af fskeskbe - alfabetsk orden. Under hvert reder er anført de dette tlhørende skbe - undtagen fskeskbe - anbragt alfabetsk orden. Navngvne nteressentskaber og kommandtselskaber er opført alfabetsk under selskabets navn. Ikke-navngvne nteressentskaber og kommandtselskaber er opført under»interessentskab«og»kommandtselskab«. Tllæg Del 1, afsnt A og B Regstrets oplysnnger hdrører fra Føroya Skpaskrasetng Torshavn, der varetager regstrerngen af skbe på Færøerne som færøsk særanlggende. Regstret omfatter alle regstrerede skbe med en bruttotonnage på 20 eller derover, hjemmehørende på Færøerne. Angående forståelsen af de regstrets spalter gvne oplysnnger henvses tl de foran skbsoplysnngerne gvne forklarnger sde 327. Del 2, tabeller Tabellerne er udfærdget på grundlag af Søfartsstyrelsens regstrerede data. På grund af EDB-mæssge justernger og/eller skbenes ommålng, er tallene tabellerne kke drekte sammenlgnelge med tallene fra de tdlgere år. Det bemærkes, at statstkken alene vedrører dansk regstrerede skbe.

10

11 Afsnt I Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe (jf. afsnt III)

12 5PAA tl 5PHX 2 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PAA 5PAB 5PAC 5PAD 5PAE 5PAF 5PAG 5PAH 5PAI 5PAJ 5PAK 5PAL 5PAM 5PAN 5PAO 5PAP 5PAQ 5PAR 5PAS 5PAT 5PAU 5PAV 5PAW 5PAX 5PAY 5PAZ 5PBA 5PBB 5PBC 5PBD 5PBE 5PBF 5PBG 5PBH 5PBI 5PBJ 5PBK 5PBL 5PBM 5PBN 5PB0 5PBP 5PBQ 5PBR 5PBS 5PBT 5PBU 5P 5PBW 5PBX 5PBY 5PBZ 5PCA 5PCB 5PCC 5PCD 5PCE 5PCF 5PCG 5PCH 5PCI 5PCJ 5PCK 5PCL 5PCM 5PCN 5PC0 5PCP 5PCQ MULLE ANNALISE FORTUNA GULDBORG DIANA SKJOLD VERITAS BETHANIA AJAX JONATHAN L.S. MALENE-MEYER NEPTUN RA INGA CECILIE LILIANE CHRISTA ASLAUG HÅBET HANNE 2 ALKA NARHVALEN NICO-LOTTE II BOOMERANG MERCI OLIVIA MARIA-DRES ANNA-LOVINDA GURLI KIRSTINE HOTHER PAPGARD FREJA FILLE GITTE WINTER FREJA KLITJYDEN KØGE SANNE THOMAS MIK II KAIA GUDRUN DANMARK SARA LIV WILFRED 5PCR 5PCS 5PCT 5PCU 5PCV 5PCW 5PCX 5PCY 5PCZ 5PDA 5PDB 5PDC 5PDD 5PDE 5PDF 5PDG 5PDH 5PDI 5PDJ 5PDK 5PDL 5PDM 5PDN 5PDO 5PDP 5PDQ 5PDR 5PDS 5PDT 5PDU 5PDV 5PDW 5PDX 5PDY 5PDZ 5PEA 5PEB 5PEC 5PED 5PEE 5PEF 5PEG 5PEH 5PEI 5PEJ 5PEK 5PEL 5PEM 5PEN 5PEO 5PEP 5PEQ 5PER 5PES 5PET 5PEU 5PEV 5PEW 5PEX 5PEY 5PEZ 5PFA 5PFB 5PFC 5PFD 5PFE 5PFF 5PFG KRISTINA MEX"ET BIFROST AKSEL EMIL SILPHA LIVØ HAVLIT GIT-INA PETER WESSEL HAMLET LADY ILSE HORNEX REX INGER SNEHVIDE MARCONI ADA-MARIE SUSANNE STINA ANNE-MARIE DORTE FANNY HILL ANNA FRI NORDSTJERNEN INGER ADMIRALINDE VON STOSCH RØNBOEN SIRI-STRYNØ HELLE EDITH SUSANNE SØ MA DAGMAR TOUF ATLANTIS RYFYLKE IRMA LA-MEER KAREN MAIBRITT GRETHE ORMEN PISCATOR DONKEY ELSE MARIE DORTHE MARIE ENERGI BRITTA 5PFH 5PFI 5PFJ 5PFK 5PFL 5PFM 5PFN 5PFO 5PFP 5PFQ 5PFR 5PFS 5PFT 5PFU 5PFV 5PFW 5PFX 5PFY 5PFZ 5PGA 5PGB 5PGC 5PGD 5PGE 5PGF 5PGG 5PGH 5PGI 5PGJ 5PGK 5PGL 5PGM 5PGN 5PGO 5PGP 5PGQ 5PGR 5PGS 5PGT 5PGU 5PGV 5PGW 5PGX 5PGY 5PGZ 5PHA 5PHB 5PHC 5PHD 5PHE 5PHF 5PHG 5PHH 5PHI 5PHJ 5PHK 5PHL 5PHM 5PHN 5PHO 5PHP 5PHQ 5PHR 5PHS 5PHT 5PHU 5PHV 5PHW 5PHX DELFINEN TRIO POSEIDON NEPTUNUS KANGOQ BIRTHE GLORIA HEBRON JYLLAND BALLERINA TOPAS TUXHAM SIRIUS KELDSNOR RØNNEN NAJADEN DAFFY PLATESSA SINE LILIAN BRITA ÆGIR 3 RIMFAXE FRIVAGT AGNETE MARIE-EMBETO CAMILLA HENNY DAM MARY DORTHE ERON KARIN PIA-DAN STYRVOLT NOMI LISE SAALAT NIELS JUEL EA DEHN ANORE DISKO AMRIT TIBAJER LUNA INGRID

13 3 5PHY tl 5PPW Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PHY 5PKP 5PNG NICOLE 5PHZ MONIKA 5PKQ MORSØ 5PNH 5PIA ELBRIT 5PKR 5PNI 5PIB ASTRID 5PKS NATORALIK 5PNJ 5PIC RAGNHILD 5PKT GITTE HJORTH 5PNK 5PID LAILA 5PKU CORONA 5PNL DORIS 5PIE 5PKV DORTHEA 5PNM PENELOPE RASMUSSEN 5PIF 5PKW TEIN 5PNN ELLY JETTE 5PIG SUNSHINE 5PKX HEJMDAL 5PNO SJÆLLAND 5PIH SILVERFISK 5PKY VESTERHAVET II 5PNP FIE 5PII ANDREA 5PKZ SILKA 5PNQ KATHRINE II 5PIJ 5PLA 5PNR 5PIK NOOMI 5PLB 5PNS 5PIL AMANDA 5PLC VERA 5PNT SUNE 5PIM KRISTINE KRUSE 5PLD FORTUNA 5PNU SVANEN 5PIN ZEPHYR 5PLE 5PNV NYMFEN 5PIO 5PLF 5PNW FIE 5PIP SONJA 5PLG DORIS 5PNX NERAK 5PIQ LENE 5PLH LAMPRENEN 5PNY KAREN 5PIR 5PLI LOLO 5PNZ 5PIS 5PLJ BERLINGA 5POA VIVI-JAN 5PIT INGE 5PLK 5POB 5PIU 5PLL NICOLINE 5POC CHARLOTTE OLSEN 5PIV FALKEN 5PLM 5POD BAMSE 5PIW 5PLN GITTE 5POE MARY-LIS 5PIX MARIA HOU 5PLO TOMLAS 5POF FLICKAN III 5PIY CALYPSO 5PLP HANNE MARIA 5POG ELSE 5PIZ SANNE 5PLQ CHR. MARS 5POH VIKING 5PJA FYEN II 5PLR LISE-LOTTE 5POI 5PJB 5PLS KRISTINA-LABAN 5POJ RAIDER 5PJC HEIBEN 5PLT TINA MALENE 5POK LISSY 5PJD ANNA 5PLU KILGASTEN 5POL KATRINE 5PJE 5PLV ALICE 5POM HORNEX 5PJF ÆGIR 5PLW 5PON RANI II 5PJG VIKTORY 5PLX 5POO TERJE VIGEN 5PJH 5PLY ANJA III 5POP POLARSTJERNEN 5PJI 5PLZ SESTINA 5POQ 5PJJ 5PMA ULLA 5POR 5PJK SAMANTHA 5PMB 5POS 5PJL SHARK 5PMC MAI KENNETH 5POT KATE 5PJM FORTUNA 5PMD LAMBORG 5POU 5PJN MOBY DICK 5PME NEPTUN 5POV 5PJO MONIKA 5PMF 5POW 5PJP HENNY ANKER 5PMG ILSE 5POX 5PJQ INGER MARIE 5PMH 5POY 5PJR 5PMI BETTY 5POZ BITTEN 5PJS FRANK 5PMJ IRENE 5PPA TONI-ANN 5PJT RITA 5PMK 5PPB ANNI 5PJU MANDALAY 5PML ELLEN MAGRETHE 5PPC MIRA 5PJV REINCO I 5PMM 5PPD HAVØRNEN 5PJW KIA 5PMN ANNA SOFIE 5PPE 5PJX JANNIE 5PMO 5PPF 5PJY BENTE 5PMP BIRGIT 5PPG STJERNEN 5PJZ ALBATROS 5PMQ ANJA-LILL 5PPH JONNA BANG 5PKA SINDI 5PMR JUTLANTDIA 5PPI ANNE-LISE 5PKB 5PMS 5PPJ 5PKC MARIE NIELSEN 5PMT MARIANNE 5PPK JANN 5PKD 5PMU ANNE-LONE 5PPL HUEGNESS 5PKE VON WILHELM 5PMV PETER NEXØ 5PPM EDEL MARIE 5PKF ELSE 5PMW ALIPARAK 5PPN 5PKG VEGA 5PMX ANN-MARI 5PPO 5PKH MAAGEN 5PMY RUNA 5PPP DANA 5PKI TOVE 5PMZ KIVA 5PPQ BODIL IRENE 5PKJ BERIT 5PNA 5PPR ERANTIS 5PKK METTE 5PNB FRU BASSE 5PPS HELSVIG 5PKL 5PNC FJORDKAPEREN 5PPT 5PKM SAKEE II 5PND BOOMERANG 5PPU ANNA 5PKN 5PNE MARSVINET 5PPV ANNA THERESIA 5PKO JAN-TINA 5PNF ELSE MARIE 5PPW KLEM VESTER

14 5QFV tl 5QNT 6 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5QFV 5QIM LISSY 5QLD KAB 5QFW 5QIN LIZZI 5QLE BLIX 5QFX ANNI 5QIO THOR 5QLF KIRSTEN 5QFY 5QIP AMIGO 5QLG 5QFZ HAVET 5QIQ 5QLH 5QGA SUSANNE 5QIR BØLGEN 5QLI 5QGB BRITTA 5QIS 5QLJ EMMA 5QGC ANNA 5QIT DAVID 5QLK 5QGD 5QIU HAVET 5QLL 5QGE FLADSTRAND 5QIV NIKOLAT SANDGREEN 5QLM 5QGF BLUE MARLIN 5QIW TERESE 5QLN 5QGG 5QIX SØNDERHAV 5QLO ALBATROS 5QGH 5QIY JYTTE MARGRETHE 5QLP MADAMMEN 5QGI NORDSTJERNEN 5QIZ 5QLQ ESPERANZA 5QGJ 5QJA TAT 5QLR 5QGK GRETELILL 5QJB 5QLS 5QGL 5QJC BENTE 5QLT ANNA MARGRETHE 5QGM 5QJD LAP-SI 5QLU 5QGN PALMEN 5QJE LORELEI 5QLV MORTEN 5QGO SARA 5QJF DAN-HARDING 5QLW FREM 5QGP 5QJG JAN 5QLX 5QGQ PITARAK 5QJH REILA 5QLY 5QGR ELLEN-MARIE 5QJI TOVE 5QLZ INGE 5QGS MARTINI 5QJJ 5QMA JANNE 5QGT 5QJK GRETE 5QMB 5QGU TANJA 5QJL HESILA 5QMC 5QGV SYDKORSET 5QJM MAJA 5QMD 5QGW RASMUS 5QJN MARIE 5QME GENETICA II 5QGX MARGRETHE 5QJO 5QMF SILDEN 5QGY ANE 5QJP LENE HØYER 5QMG 5QGZ AUCKLAND 5QJQ 5QMH 5QHA ANNE SHIPCO 5QJR DOLLY 5QMI 5QHB BIRTHE 5QJS CAMILLA HJORTH 5QMJ 5QHC HAVØRNEN 5QJT MARIANNE 5QMK 5QHD BRILEDA 5QJU KRISTA BYSKOV 5QML TINA 5QHE 5QJV 5QMM 5QHF 5QJW 5QMN KIMASOK 5QHG PERNILLE ØSTERVANG 5QJX LOTTE BRINCH 5QMO STERNA 5QHH MAI 5QJY 5QMP KARNA 5QHI 5QJZ KATE DIANA 5QMQ JANNIE JESPER 5QHJ ANNE 5QKA MARI-ANN 5QMR TOY II 5QHK 5QKB 5QMS GAIA 5QHL 5QKC TERNEN 5QMT HANNE METTE 5QHM 5QKD 5QMU AGNI 5QHN ANETTE-MICHAEL 5QKE 5QMV HIRSHOLM 5QHO 5QKF ELKANA 5QMW 5QHP BULL 5QKG 5QMX KIRSTEN 5QHQ 5QKH SANDMANDEN 5QMY HORNFISKEN 5QHR SALLY 5QKI 5QMZ BLUE STAR 5QHS 5QKJ THOR 5QNA CAMILLA 5QHT SKARREKLIT 5QKK GRY 5QNB 5QHU SABATINI 5QKL 5QNC AKSEL SANDGREEN 5QHV JANNIE 5QKM 5QND LINDA-BRITT 5QHW HANS KJÆRSHØJ 5QKN BIRGITTE 5QNE LA-BERGERE 5QHX PRØVEN 5QKO 5QNF 5QHY KANGARSSUK 5QKP SVALEN 5QNG TINA 5QHZ HERIK 5QKQ HAVØRNEN 5QNH INGE 5QIA 5QKR VENDELBO 5QNI KATHRINE 5QIB MARTHA 5QKS LASSE HOLM 5QNJ 5QIC HEBE II 5QKT JYDIS 5QNK VESTLAND 5QID METTE SANDEY 5QKU HAABET 5QNL SUSSI 5QIE HAJEN 5QKV ANNE MARIE 5QNM BODIL 5QIF EDELWEISS 5QKW TEMPO 5QNN 5QIG ABELIA 5QKX THORSVIG 5QNO THYBORØN 5QIH 5QKY DANNEBROG 5QNP MARIANNE MICHAEL 5QII TINA 5QKZ 5QNQ 5QIJ BORNEO 5QLA ZEUS 5QNR KARINA 5QIK ELLY SKOV 5QLB 5QNS RUDE 5QIL LISE-KATRINE 5QLC HAVBOEN 5QNT AGNES

15 7 5QNU tl OU2043 Kendngs Kendngs Kendngs sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5QNU 5QQL 5QTC AVANTI 5QNV LARS OLE 5QQM HELENE 5QTD FRIHEDEN 5QNW ERNERIT 5QQN DIESEL 5QTE GRETHE CARLSEN 5QNX HAABET 5QQO 5QTF LILL ANN 5QNY MINERVA 5QQP 5QTG ROLF KRAKE 5QNZ TERNEN 5QQQ 5QTH VESTERHAVET 5QOA BIRTHE 5QQR PERNILLE 5QTI 5QOB VESTERHAVET 5QQS SQAILLA 5QTJ 5QOC TUTTA 5QQT JOHANNES 5QTK 5QOD SARAH CECILIE 5QQU KERSTIN 5QTL DISKO 5QOE 5QQV 5QTM 5QOF VIVI III 5QQW LILLI 5QTN TYCOON 5QOG TRINE 5QQX ALBATROS 5QTO MA-RI 5QOH NON TIMEO 5QQY MOWGLI 5QTP CHRIKI 5QOI POLARIS 5QQZ LOUISE 5QTQ DANA 5QOJ ELSE KATHRINE 5QRA TORLIS 5QTR 5QOK LIANCI 5QRB 5QTS 5QOL HANS KRISTIAN 5QRC HELENE 5QTT DELFINEN 5QOM 5QRD 5QTU 5QON 5QRE 5QTV BETTINA 5QOO 5QRF ILLUM 5QTW 5QOP NISE 5QRG 5QTX KAREN ANETTE 5QOQ 5QRH JUTLANDIA II 5QTY EMMY AMIGO 5QOS LIZETTE 5QRJ ANNI-MARGRETHE OU2000 5QOT 5QRK MESITA OU2001 WINDY 5QOU 5QRL NANNA OU2002 5QOV INKI 5QRM LA MER OU2003 HOLLI 5QOW HENRIANNE 5QRN OU2004 5QOR 5QRI AQUANAUTEN 5QTZ 5QOX ESTHER 5QRO HAVET OU2005 LITTORINA 5QOY DIANA-MARIA 5QRP ENER OU2006 CASTINA 5QOZ MØLBANK 5QRQ GERTRUD OU2007 LUCY 5QPA 5QRR MAGGA OU2008 BOUNTY 5QPB PENELOPE 5QRS LILI-ANE OU2009 IRIS 5QPC APHRODITE 5QRT SIKKA OU2010 5QPD GULDBORG 5QRU JYDEN OU2011 5QPE 5QRV GRETHE OU2012 TANTE III 5QPF HERTHA 5QRW TO KIMA OU2013 5QPG JAMAICA 5QRX ARNE PAVIA OU2014 TAKA MARU 5QPH TERNEN 5QRY LIS OU2015 LISA-DAVID 5QPI MONA 5QRZ INGER-BIRTHE OU2016 SJATS 5QPJ 5QSA SVEA OU2017 TIPPI II 5QPK SIMARU-GRANLUND 5QSB OU2018 SPUNKEN 5QPL 5QSC FRU NIELEN OU2019 TEGINA 5QPM MARIE 5QSD OU2020 5QPN KIRSTEN 5QSE TAJA OU2021 5QPO SIS FJORD 5QSF JONNA IRENE OU2022 DITTE MARIE 5QPP LÆRKEN 5QSG LISE LOTTE OU2023 KARINA 5QPQ SUSSI 5QSH MARIE OU2024 PIANKI 5QPR HUGIN 5QSI INGE OU2025 CIRKELINE 5QPS 5QSJ IRENE OU2026 ITHACA 5QPT JENS VESTER 5QSK OU2027 5QPU 5QSL FEMERNBÆLT OU2028 KIPE-TO 5QPV 5QSM DORTHE-DALSØ OU2029 WILMA 5QPW OLENE 5QSN OU2030 FLYING CLOUD 5QPX BRIS 5QSO SAGA OU2031 KARINA 5QPY EXPRES 5QSP HAVKATTEN OU2032 CHARLOTTE 5QPZ IRENE 5QSQ OU2033 KIR 5QQA ANJA 5QSR OU2034 5QQB GLORIA 5QSS OU2035 TØSEN 5QQC 5QST OU2036 BUNNY 5QQD BELUGA MOST 5QSU FRI OU2037 AMANDA 5QQE ELSIE 5QSV OU2038 TAPPENSTREG 5QQF FREJA 5QSW OU2039 BALDUR 5QQG SKAGERAK 5QSX FORTUNA OU2040 CHRISTOPHER 5QQH NETHE 5QSY NORDKAP COLUMBUS III 5QQI NUSER 5QSZ LISELOTTE OU2041 MILLE 5QQJ HELLE 5QTA OU2042 HELLE 5QQK UMBILICUS III 5QTB LIEBLING OU2043 OLINE

16 OU2044 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2044 OU2113 OU2182 AMI OU2045 OU2114 MISTRESS OU2183 PINOCCIO OU2046 OU2115 OU2184 FREJA OU2047 MALIMO OU2116 QUO VADIS OU2185 BIMMER OU2048 OU2117 NANNA OU2186 KRØLLE OU2049 CAMILLA OU2118 MARTIGUES I OU2187 FRI OU2050 BESS OU2119 JUBII OU2188 MAXSINE OU2051 THUE III OU2120 SARA-H OU2189 KARIN N. OU2052 LUCKY LADY OU2121 OU2190 KREBSEN OU2053 SONNE OU2122 BLUE STAR OU2191 SEA LINE OU2054 FORTUNA OU2123 OU2192 NEW FRONTIERES OU2055 VIOLA OU2124 FOOL'S PARADISE II OU2193 OU2056 MOONLIGHT OU2125 OU2194 OU2057 BLUE HELENE OU2126 OU2195 INGOLF OU2058 KOSMOS OU2127 JOSO OU2196 ROCKY OU2059 BEST OU2128 CYMBA III OU2197 LAMBE OU2060 MISS PEPPER OU2129 OU2198 LISBET OU2061 GOMBERT OU2130 OU2199 OU2062 POSEIDON OU2131 VIRGINIA II OU2200 BENE OU2063 TRINE II OU2132 CHAXITO OU2201 TINA II OU2064 HADAR OU2133 KISSU OU2202 PROTEUS OU2065 OU2134 ELLIS OU2203 NOUVELLE OU2066 LURIFAX OU2135 SUMMERFEVER OU2204 MOLLY OU2067 OLIVIA OU2136 SIESTA OU2205 HELICA OU2068 SIGNE OU2137 SOL OU2206 FARS VILJE OU2069 MEDINA OU2138 STANLEY OU2207 ON-LINE OU2070 MAHALIA IV OU2139 OU2208 OU2071 OU2140 PERLEN OU2209 HEX 7 OU2072 BLUE BEAUTY OU2141 SERAFINA OU2210 LENE III OU2073 CHEERS OU2142 BOLEO OU2211 RANDI-LINE OU2074 CHERIE OU2143 LA MOUETTE OU2212 DRABANTEN OU2075 OU2144 PAPILLON OU2213 OU2076 ASTERIX OU2145 CLARNI OU2214 JO-LO OU2077 OU2146 HÅBET OU2215 BIRDIE OU2078 SPUTNIK OU2147 OU2216 LADY OU2079 OU2148 SIF OU2217 OU2080 MODUS VIVENDI OU2149 PRETTYNAMA OU2218 GIMLE OU2081 FUTTE OU2150 RITA II OU2219 DYNAMITE OU2082 CANDY OU2151 OU2220 SØS OU2083 OU2152 OU2221 CHIP OU2084 OU2153 ROSA OU2222 DIANA OU2085 OU2154 JUULEEQ OU2223 DIGIT OU2086 OU2155 HANNE GEISLER OU2224 OU2087 GRETHE OU2156 NORDLYS OU2225 CALYPSO OU2088 PER-HAPS OU2157 TANGØJE OU2226 BAMSE OU2089 NAVIGARE OU2158 APOLD OU2227 MADONNA OU2090 JOSEPHINE OU2159 OU2228 JOBI OU2091 TINA OU2160 WOODSTOCK OU2229 MAXINE II OU2092 PJEVS OU2161 UNDINE OU2230 TULLE OU2093 THRANEN OU2162 SØE'HESTEN OU2231 DOMINO OU2094 QUEEN OU2163 LINE OU2232 OU2095 CHILLI OU2164 SUSSI OU2233 CLEOPATRA OU2096 TIKI OU2165 STORE BØVS OU2234 DESIRE OU2097 FRIGG OU2166 ATHENE OU2235 DIXI OU2098 TUT OU2167 BONNIE OU2236 ALLIMAC OU2099 AT LAST OU2168 CAP FRIO OU2237 DYNELLE OU2100 NIKOLINE OU2169 MARGITH OU2238 SOLVEIG OU2101 OU2170 THEIA OU2239 SØMAGIC OU2102 PORTIA OU2171 FLYING JIB OU2240 OU2103 BAGHEERA OU2172 SIESTA OU2241 TESLA OU2104 JEAN CHRIST OU2173 SOPHY OU2242 OU2105 OU2174 ANDANTE OU2243 GIPSY II OU2106 MATE OU2175 MOMSEN OU2244 SUNNY OU2107 PIBO OU2176 OU2245 MADONNA OU2108 OU2177 BELLE II OU2246 OU2109 OU2178 AGERSØ HAVBRUG OU2247 SOFIA OU2110 ANNA-LISE OU2179 HVALEN OU2248 OU2111 OU2180 FREDERIKKE OU2249 OU2112 DILLEN OU2181 NEPTUN OU2250 AMIGO

17 9 OU2251 tl OU2457 Kendngs- Kendngs- Kendngs sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2251 EVERT II OU2320 VIMMER OU2389 CORONAS OU2252 BRITTA-CHARLOTTE OU232 1 OU2390 BLUE OYSTER OU2253 VAGUS OU232 2 PLANKTON OU2391 MARIE OU2254 PETER OU232 3 LOUISE OU2392 FALKEN OU2255 ANTE OU232 4 LADY OU2393 BASIC OU2256 OU232 5 TJESTEN OU2394 MERETE OU2257 OU232 6 MATHILTE IV OU2395 RAH III OU2258 WAIKIKI OU232 7 OU2396 MANJA OU2259 MOR KAREN OU232 8 SONG AND DANCE OU2397 MISTRAL OU2260 LIS OU232 9 OU2398 PINKIE OU2261 SEASTAR OU2330 OU2399 PETRINE OU2262 MELEAN OU233 1 MIRANDA IV OU2400 OU2263 LARSINE DANMARK OU233 2 OU2401 ERMO OU2264 TJALDUR OU233 3 GITTE OU2402 EVA OU2265 WHY NOT OU233 4 SAMBUCA OU2403 WHITE SPRAY OU2266 MARTINA OU233 5 OU2404 BOLD RIVAL OU2267 ARAMIS IV OU233 6 HELIOS OU2405 ORION OU2268 KAKADU OU233 7 AMANDA OU2406 OU2269 OU2270 ASTA OU233 8 OU233 9 SEA MATE OU2407 OU2408 DELFINA TRÆL OU2271 CON CA'LORE OU2340 ARKO OU2409 CHRISTINA 2 OU2272 MIKKELINE OU234 1 RUDRA OU2410 NAP OU2273 ADMIRALEN OU234 2 KONG HANS II OU2411 MIRANDA OU2274 SIV OU234 3 SATCHMO OU2412 LONA OU2275 FIE OU234 4 COBOL OU2413 TIKI II OU2276 OU234 5 MARY LOU OU2414 OU2277 MALU OU234 6 OU2415 OU2278 SHOGUN OU234 7 WAIKIKI OU2416 MITO OU2279 OU234 8 ELISE OU2417 ANSJOSEN OU2280 LORD NELSON III OU234 9 BLAF OU2418 PELINA OU2281 UNIQUE OU2350 RONJA OU2419 KARINA OU2282 KROK OU235 1 LOMO OU2420 ROO OU2283 OU235 2 SUS III OU2421 JAMAICA OU2284 OU2285 OU2286 OU2287 ADIA II DANA VITA OU235 3 OU235 4 OU235 5 OU235 6 KREJS CHRIS-ANN MARGRETHE DOUBLE TROUBLE OU2422 OU2423 OU2424 OU2425 DONNA SØLYKKE SKELLE OU2288 IMPULS OU235 7 MELANIE II OU2426 OU2289 FILIPPINE II OU235 8 ASTERIX OU2427 INTEC OU2290 OU235 9 TRINE OU2428 ROBIN OU2291 MAGDA OU2360 UPS OU2429 OPUS ONE OU2292 BISCAYA OU236 1 CANASTA OU2430 OU2293 OU236 2 KAP-STAN OU2431 TANTE MONA OU2294 OU2295 OU2296 K. MUSKAT 1 LUCKY ARUSA OU236 3 OU236 4 OU236 5 ISAFOLD AINI OU2432 OU2433 OU2434 BOSSANOVA CALOT OU2297 REELLA OU236 6 RAMSES OU2435 OU2298 OLIVIA OU236 7 BRANDINE OU2436 WILD LIFE OU2299 OU2300 LADY BECH HOBITTEN OU236 8 OU236 9 FYLLA OU2437 OU2438 VIBSEN GYTTE OU2301 DONNA OU2370 OCEAN OU2439 JONATHAN OU2302 JANE OU237 1 HANNE-LONE OU2440 CAPELLA III OU2303 OU2304 OU2305 OU2306 NORDSTJERNEN HELLENA OU237 2 OU237 3 OU237 4 OU237 5 MANANA ACTION OU2441 OU2442 OU2443 OU2444 FREJA HANNE OU2307 MON REVE OU237 6 BIFROST OU2445 THALATTA OU2308 PERLEN OU237 7 BRILONI OU2446 TINKER OU2309 OU2310 STJERNEN OU237 8 OU237 9 UHURU III FASTER II OU2447 OU2448 RELAX SPRAY OU231 1 ASUJA OU2380 POLLUX OU2449 OU231 2 PHIFTO OU238 1 OU2450 CHOKO OU231 3 RASA SAYANG OU238 2 YOU AND ME OU2451 IMPULS OU231 4 OU238 3 VIKING OU2452 LIDO OU231 5 FAIR PLAY OU238 4 JENATO OU2453 NANOK OU231 6 THORBJØRN OU238 5 SUSANNE OU2454 LIV II OU231 7 FARS PI'E OU238 6 OU2455 HANNE-JETTE OU2318 FIE OU2387 SIROCCO OU2456 KODIAK OU2319 MASCOT OU2388 ATHENE OU2457 SIS

18 OU2458 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2458 BONITA OU2526 SØHESTEN OU2595 TULLE OU2459 CLIPPER IV OU2527 HÅBET OU2596 OU2460 WEST WIND OU2528 THOMALOU OU2597 ANDANTE II OU2461 OU2529 SØBERG OU2598 JIMMI DIVER OU2462 OU2530 SANTANA OU2599 OU2463 QUINTA III OU2531 JETTE OU2600 HANNE OU2464 MÆRSK GUARDIAN OU2532 RAPTUS OU2601 CAMARO OU2465 MÆRSK GIANT OU2533 CORTZEN OU2602 OU2466 ALPAS OU2534 OU2603 TRIO OU2467 OU2535 OU2604 LOUISE OU2468 SUSVA OU2536 OU2605 OU2469 CHRISTOPHER OU2537 KIAS OU2606 COLUMBUS V OU2538 ERIKA OU2607 VENUS OU2470 TANJA OU2539 RANDØ OU2608 MIRA OU2471 STELLA POLARIS OU2540 MARIA OU2609 X I FJERDE OU2472 MISS-TAKE OU2541 SICOGON II OU2610 TOKA OU2473 TENERIFE OU2542 SIUTAQ OU2611 JAN-MAIEN OU2474 GAMBLER OU2543 VICTORIA OU2612 STEELY DANE OU2475 BETINA OU2544 HAVUNGEN OU2613 CRESTA OU2476 MUUVICH IV OU2545 OU2614 OU2477 ELLERN OU2546 GREVINDEN OU2615 KIS OU2478 NICOLINE OU2547 SEASTAR OU2616 STURGEON OU2479 SAN TINA OU2548 POLLUX OU2617 TØSEN II OU2480 STRIKER OU2549 MILLE OU2618 METTE OU2481 KIKANI OU2550 VICTORY OU2619 LILJEN II OU2482 GUGGI OU2551 PASCAL OU2620 DIXIE OU2483 CHERIE II OU2552 OU2621 THILDE OU2484 OU2553 OU2622 OU2485 NIKOLINE OU2554 THRANEN OU2623 SOFIE OU2486 OU2555 BAIA OU2624 OU2487 OU2556 BIRTHE-MARIE OU2625 CALU OU2488 JANNE OU2557 OU2626 LOPE OU2489 SVANEN OU2558 CATANJA OU2627 KING FISH OU2490 ANDEN OU2559 ELIZA OU2628 BORA OU2491 OU2560 IRMA OU2629 OU2492 MARBUS OU2561 SPOHR OU2630 CARINA OU2493 SIESTA OU2562 PINOCCHIO OU2631 AGNETHE OU2494 SABRINA OU2563 SEA-SALL OU2632 BILBO III OU2495 IRON-DANE OU2564 MULLE OU2633 OU2496 PINTA OU2565 NYNNE OU2634 PAMELA OU2497 MIRANDA OU2566 FUGA OU2635 SMUT OU2498 OU2567 OU2636 BEDSTE OU2499 OU2568 ANGRA OU2637 GERNI OU2500 MADAM BLÅ OU2569 CASSIOPEIA OU2638 POWER OU2501 GALADRIEL OU2570 URSULA OU2639 DIANA OU2502 OU2571 NAVERONE OU2640 TØSEN OU2503 ANJA-LOUISE OU2572 GARFIELD OU2641 CRITTEN OU2504 OU2573 SITA OU2642 LADY OU2505 DEN ANDEN OU2574 DULCINEA OU2643 MISS AUGUST 3 OU2506 NAJADEN OU2575 OU2644 MILLE OU2507 AMIRA OU2576 KISS OU2645 LI-ANN OU2508 PACIFIC OU2577 AHAHA OU2646 BLACKIE OU2509 PENELOPE OU2578 THOR OU2647 SWANWAVE OU2510 SPIRIT OU2579 KIRSTEN OU2648 STERLING II OU2511 CLIPS B OU2580 OU2649 TODDY OU2512 OU2581 MISS Q OU2650 LADY MONDO OU2513 JENNIFER OU2582 MAJA OU2651 NANOK OU2514 BIRGITTA OU2583 JEPPE OU2652 VALIUM OU2515 OU2584 VITA II OU2653 KIWI OU2516 MADAME III OU2585 JANE OU2654 KAMILLA OU2517 ULSNÆS OU2586 PROTAN OU2655 JOJS 1 OU2518 AFRODITE OU2587 LOJENA OU2656 MAMMA GRANDE OU2519 AKKA OU2588 TINA OU2657 KRISTJØRN 1 OU2520 BOLEO OU2589 OU2658 LABOLINE OU2521 DULCINEA OU2590 ANDREA OU2659 MARLENE OU2522 RIKKE RASK OU2591 GITTE OU2660 SEA FOX OU2523 ELLEN KRISTINE OU2592 CHRISTIINA OU2661 MAJ OU2524 OU2593 WHITE LADY OU2662 DUNJA OU2525 HELIOS OU2594 SHANTY OU2663 KIRSTINE C.

19 11 OU2664 tl OU2870 Kendngs Kendngs Kendngs sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2664 OU2733 BEDA OU2802 OU2665 DA NANG OU2734 MJØLNER OU2803 FAT LAZE OU2666 ARGO OU2735 PAPILLON OU2804 OU2667 OU2736 MUKDA OU2805 TAO OU2668 ALBATROS OU2737 SILENCE OU2806 GIB'BON OU2669 OU2738 BIG MAMA OU2807 HELDIGVIS OU2670 EMMA II OU2739 KASSANDRA OU2808 THINA OU2671 ALLONS OU2740 FRU KRISTOFF OU2809 CONTEC OU2672 AASE OU2741 CHAMI OU2810 OU2673 OU2742 MAXILLA OU2811 NIKITA OU2674 LIBERTY OU2743 INGE OU2812 MAGNUS OU2675 NADJA II OU2744 OU2813 OU2676 GAJST OU2745 ABSOLUT OU2814 CARPE DIEM OU2677 EVA'S FRYD OU2746 LUNTE OU2815 ZARINA OU2678 EMIL OU2747 LIEBB-TO OU2816 ALBERTE OU2679 CATZ OU2748 SIMONE OU2817 MY DEAR OU2680 OU2749 SILDEN OU2818 OPALEN OU2681 GINFISH II OU2750 BJAVA OU2819 NIPA II OU2682 ANE METTE OU2751 SATORI OU2820 SØBJØRN OU2683 WICKY OU2752 FJAB OU2821 BEDSTE OU2684 HA-VEJE OU2753 RHITRA OU2822 FREJA OU2685 SVANEN OU2754 DANIEL OU2823 MOSS OU2686 HEUREKA OU2755 SARA OU2824 WOLFI OU2687 FI-RA OU2756 OU2825 MY DREAM OU2688 GISMO OU2757 ROSA OU2826 OU2689 RASKA OU2758 OU2827 HELLE MICHAEL OU2690 CURLY II OU2759 JASLI OU2828 MARTHA OU2691 STEPHANIE OU2760 OU2829 MÅNESTRÅLE OU2692 ESBERN SNARE OU2761 POLAR STAR OU2830 TANJA OU2693 OU2762 ATHENE OU2831 CAROLINE OU2694 SKALK OU2763 MILLE OU2832 EVA OU2695 HAVHEXEN II OU2764 MASCOT 33 OU2833 STINA OU2696 BOS OU2765 AQUATICA OU2834 LIBERTAD OU2697 OU2766 OU2835 COCO-LA-BANNER OU2698 PANTA REI OU2767 PIVSER OU2836 DINO OU2699 FREJA OU2768 OU2837 NJORD OU2700 CHAMOUR OU2769 SVANEN OU2838 SOLVEIG VII OU2701 RASMUS OU2770 SUPER MARC II OU2839 VIBS 2 OU2702 TINA M. II OU2771 MAGI OU2840 ATHENE OU2703 GARFIELD OU2772 OU2841 NIDIA OU2704 POPPEYE OU2773 CECILIE OU2842 POJKANEN OU2705 OU2774 VERDANDE OU2843 OU2706 SILVANA OU2775 FRØKEN HEIDE OU2844 SVALA OU2707 EMPRESS OU2776 MORMOR OU2845 CHARLOTTE I OU2708 OU2777 OU2846 GOPLE OU2709 ALBATROS OU2778 FINE II OU2847 NINI OU2710 FREJ OU2779 GO CRAZY OU2848 DANICOM OU2711 INSULA OU2780 BLUES &YOU OU2849 CHLOE OU2712 OU2781 SIF OU2850 ANNA OU2713 OU2782 THYRA OU2851 OU2714 LADY OU2783 OU2852 OU2715 RØD MAGI OU2784 OU2853 BITTER OU2716 BONUS OU2785 JUKI OU2854 SHIBA OU2717 KERMIT OU2786 OU2855 OU2718 OU2787 LE SOURIRE OU2856 OU2719 GULDFEBER OU2788 PAX OU2857 TANTE BRUN OU2720 SARAH OU2789 PEQUOD OU2858 NICKI OU2721 OU2790 SOLVEIG IV OU2859 OU2722 SØRINE II OU2791 VIPPER OU2860 NORDSTJERNEN OU2723 OU2792 BELLATRIX OU2861 KURER OU2724 MARION OU2793 CATCH ME OU2862 ISOLDE OU2725 ORESUND OU2794 ALEXIS OU2863 GIGI OU2726 VELELLA OU2795 TRANEN OU2864 OU2727 OU2796 MILLE OU2865 KIPPER OU2728 SMORBLOMST OU2797 OU2866 MARY KATRINE OU2729 BIG DEAL OU2798 BONITA OU2867 ISABEL OU2730 OU2799 MAGDA OU2868 NAAJAK OU2731 BOWL OU2800 OU2869 OU2732 ALS OU2801 OU2870 DELFINEN

20 OU2871 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2871 JANK OU2940 TANTE XIV OU3009 ALKEN III OU2872 FINETTE II OU2941 CIRKELINE OU3010 OU2873 OU2942 LILA OU3011 SLUFFEN OU2874 COSIMA OU2943 OU3012 MADONNA OU2875 VILDGÅSEN OU2944 HANS-JØRGEN OU3013 OU2876 MARIE LOUISE OU2945 LINNEBO OU3014 OU2877 OU2946 VIENNA II OU3015 OU2878 AT LAST OU2947 MIANDA OU3016 LONE OU2879 JEFF-LINE OU2948 TANTE XV OU3017 MIB'S OU2880 BALLERINA OU2949 SOFIE OU3018 DIANA OU2881 OU2950 ZI-KI OU3019 OU2882 JACKPOT OU2951 OU3020 OU2883 OU2952 FREYA VIKING OU3021 ANGUILLA OU2884 OU2953 BABET OU3022 CHRISTINA OU2885 LAURA OU2954 OU3023 PEPITA OU2886 KRAKA OU2955 OU3024 FRU ASTERIX OU2887 MAYFLOWER OU2956 OU3025 TRINE OU2888 SIKADUR OU2957 SØS OU3026 NINA OU2889 BLUES AWAY OU2958 DIVA'EN OU3027 TENNIC OU2890 TJAS OU2959 SOLSTREJF OU3028 STINE II OU2891 JOHAN OU2960 OU3029 WINDJAMMER II OU2892 LA'KOSTE OU2961 CATHARINA OU3030 DISSE OU2893 TINA OU2962 KAT-PET OU3031 HELIAN OU2894 OU2963 SIMS OU3032 SEA KAPPA OU2895 VIMILO OU2964 MELISSA OU3033 PAX OU2896 ODIE OU2965 SKIPPER OU3034 MILONA OU2897 PIANKI OU2966 PERLEMOR OU3035 OU2898 OU2967 GITTE OU3036 RUMLESKAFT OU2899 DITKON III OU2968 OU3037 TRIKKER OU2900 MOBILIS OU2969 HUNKS OU3038 IVANA OU2901 ENDELIG OU2970 PJASGAR OU3039 OU2902 OU2971 RITA OU3040 OU2903 FRK. VILLEFRANCE OU2972 DOLPHUS OU3041 ESCAPE OU2904 BLUE NOTE OU2973 DISCOVERY OU3042 SOMMERTOS OU2905 BEAT OU2974 CHANEL OU3043 SKRÅSEN OU2906 BE BOB OU2975 GRETA OU3044 LIBELLE OU2907 BABY SHAMU OU2976 BYTTERFLY OU3045 OU2908 LASSE OU2977 OU3046 OU2909 VICTORY 42 OU2978 INGER III OU3047 HEIDI OU2910 OU2979 LEAVEX OU3048 MOLLY OU2911 MAJA OU2980 OU3049 SIGNE OU2912 ALICELLA OU2981 SUSANNE E OU3050 AVANTI OU2913 THOGE OU2982 OU3051 DANIA OU2914 ELLEN MARGRETHE OU2983 FLISBETH OU3052 ZEUS OU2915 SIGRID OU2984 AFRODITE OU3053 KITNIK OU2916 SNIFF OU2985 OU3054 NUPX OU2917 DOLLY II OU2986 S ILVA OU3055 RAWA OU2918 PAJJAL OU2987 KALAS OU3056 OHAYO OU2919 HUBERT OU2988 RIKKI OU3057 SALLY OU2920 BERTRA OU2989 SPES OU3058 FELICIDAD OU2921 OU2990 MUSLING OU3059 STINA OU2922 OU2991 OLGA M. OU3060 NINJA OU2923 SIROS OU2992 GREY GADGET OU3061 THUREN OU2924 C'EST LA VIE OU2993 SØS OU3062 LA VITA OU2925 ROSINANTE OU2994 KALIF OU3063 GITTE OU2926 OU2995 SHAMU OU3064 MISS BB II OU2927 SNEHVIDE OU2996 RASMUS OU3065 DREAM OU2928 OU2997 OU3066 KAHERA OU2929 BANNERLINE OU2998 BLACK BANANA OU3067 OU2930 SLEIPNER OU2999 LAURA OU3068 HAVKATTEN OU2931 SVANEN OU3000 TICTO OU3069 OU2932 OU2933 OU2934 MOMO MOONFLOWER REGITZE III OU300 1 OU300 2 OU300 3 OU3070 OU3071 OU3072 SIRENA LIPE TRUNDE OU2935 MARIE MIA OU300 4 LUNA OU3073 KIHALA OU2936 MADONNA OU300 5 OU3074 OU2937 OU2938 OU2939 SMYRIL II FRIGG NYX OU300 6 OU300 7 OU300 8 TRUE WIND III ELIZA OU3075 OU3076 OU3077 SISTEN ROLF KRAKE

21 13 OU3078 tl OU3284 Kendngs Kendngs Kendngs sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU3078 PROVIDER OU3147 BOUNTY II OU3216 OU3079 OU3148 HEVIAN OU3217 OU3080 ILTEMPO GIGANTE OU3149 POLARSTJERNEN OU3218 OU3081 OU3150 SINDBAD OU3219 OU3082 OU3151 MADS OU3220 OU3083 ALMA OU3152 TULLE II OU3221 OU3084 VENICE OU3153 SOFIE OU3222 OU3085 JETTE SVART OU3154 LISA II OU3223 OU3086 ALBATROS OU3155 OU3224 OU3087 MARY-ANN OU3156 NAKUAK OU3225 OU3088 OU3157 BIANTI OU3226 OU3089 OU3158 CHRISTINA OU3227 OU3090 RØDHÆTTE OU3159 AMALIE OU3228 OU3091 OU3160 TRIT OU3229 OU3092 SKRALD DEN III OU3161 GALADRIEL OU3230 OU3093 OU3162 SØSTJERNEN OU3231 OU3094 LAURA II OU3163 MAXIFANT OU3232 OU3095 OU3164 OU3233 OU3096 FELICIA OU3165 OU3234 OU3097 MAJØ OU3166 PACHA OU3235 OU3098 NORDVEST OU3167 BEAUTY OU3236 OU3099 RASMUS OU3168 DUO OU3237 OU3100 OSCAR OU3169 OU3238 OU3101 SAVOY OU3170 KIRSTEN OU3239 OU3102 MAI-BRITT THYGESEN OU3171 VITALIUS OU3240 OU3103 MISS ELAN OU3172 ROSITA OU3241 OU3104 MISS LINE OU3173 OU3242 OU3105 PUELLA OU3174 VALHAL OU3243 OU3106 MARKRI OU3175 GULNARE OU3244 OU3107 OU3176 OU3245 OU3108 JØRGINE OU3177 ANNAPURNA OU3246 OU3109 NINA OU3178 PAPILLON OU3247 OU3110 DUDI OU3179 PRIMA II OU3248 OU3111 KATE OU3180 LIMGRIM OU3249 OU3112 KLUK OU3181 IBEN II OU3250 OU3113 JAB OU3182 OU3251 OU3114 WAVERUNNER OU3183 DORIANNE OU3252 OU3115 ESPRESSO OU3184 ANTARES OU3253 OU3116 MADAM BLÅ OU3185 POLLUX OU3254 OU3117 MIE OU3186 STRAY-CAT OU3255 OU3118 FREEDOM OU3187 SHOSHONE OU3256 OU3119 SILJA II OU3188 OU3257 OU3120 OU3189 J.A. OLINE OU3258 OU3121 NICKLAS OU3190 HYBRIS OU3259 OU3122 OU3191 OU3260 OU3123 RELAX OU3192 RASMINE OU3261 OU3124 KARIBA OU3193 MATADOR OU3262 OU3125 BLUE THUNDER OU3194 FALKEN OU3263 OU3126 OU3195 SOMMERLUND OU3264 OU3127 BLÅTUNGE OU3196 OU3265 OU3128 LOVELY RITA OU3197 KISERMAAQ OU3266 OU3129 RUMLE OU3198 ROSALINA OU3267 OU3130 BELUGA OU3199 MOONLIGHT OU3268 OU3131 OU3200 GRY OU3269 OU3132 BARSKE OU3201 KLØR-FIRE OU3270 OU3133 KATJA OU3202 BONITO OU3271 OU3134 TAPPENSTREGEN OU3203 ANDREA OU3272 OU3135 FREE STYLE OU3204 NIVE III OU3273 OU3136 SWEET HEART OU3205 ANGORINA OU3274 OU3137 KELLINE OU3206 SUSANNE OU3275 OU3138 OU3207 SPICA OU3276 OU3139 MUK OU3208 MOBY DICK OU3277 OU3140 TRITON X OU3209 EQUILIBRE OU3278 OU3141 ZARINA II OU3210 OU3279 OU3142 OU3211 MALOU OU3280 OU3143 TAUERLAB OU3212 JOAN OU3281 OU3144 NIKKI OU3213 BLUE BIRD OU3282 OU3145 OU3214 L'AMOUR OU3283 OU3146 THO-KA OU3215 OU3284 AFRODITE SHEBA TØSEN NIKE AYLA ORSINUS ORCA KIRSTEN RUSH II IILAN SUNBEAM MADAM MYRNA B. SUS LILLEFIX OTIARI JULIE PANINNGUAQ SEJLEREN BANANA CHIP II ATHENE AFRODITE BALTIK KATRINE EXIT JULIE BIFROST LOUISE CHILLON II IVALO NAJA MR. BANDIT SABINA REGINA SØSUSET ARKEN MARIE JOMFRU DITTE GORFIN SUSAN MALI JANNE RISKA SVANEN ATHENE KIM II MITZI JENI II DYSSEL METTE KRISTINE MALURT BEAMER

22 OU3285 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU3285 OU3286 OU3287 OU3288 OU3289 OU3290 OU3291 OU3292 OU3293 OU3294 OU3295 OU3296 OU3297 OU3298 OU3299 OU3300 OU3301 OU3302 OU3303 OU3304 OU3305 OU3306 OU3307 OU3308 OU3309 OU3310 OU3311 OU3312 OU3313 OU3314 OU3315 OU3316 OU3317 OU3318 OU3319 OU3320 OU3321 OU3322 OU3323 OU3324 OU3325 OU3326 OU3327 OU3328 OU3329 OU3330 OU3331 OU3332 OU3333 OU3334 OU3335 OU3336 OU3337 OU3338 OU3339 OU3340 OU3341 OU3342 OU3343 OU3344 OU3345 OU3346 OU3347 OU3348 OU3349 OU3350 OU3351 OU3352 OU3353 GAMBLER BEE-SEE KITTE TANJA SUN WAY LOA HEKEMA-TO VIBSE LYKKE WHITE LINE RØDE MOR FRISCO ISA-LEI SILENCIO HAVKAT GANESHA LEDA SIF CHANDISI II MARIANE TJALDUR MY WAY RIKKE-KOLHEDE JAMAICA II SABELLA TOPAS IV LOFOTEN X-HEKSEN INSTANT JOY ROSINE SKARVEN NATTORALIK CHAMI VILDGÅSEN WICHWAM ZEUS MOR KAREN SULEJMA TJALMER FINNGULF I BINA II NAVIS OPUS AGNETE KARIBU CHAP RIKIDA STELLA POLARIS FUGA TILA OU3354 OU3355 OU3356 OU3357 OU3358 OU3359 OU3360 OU3361 OU3362 OU3363 OU3364 OU3365 OU3366 OU3367 OU3368 OU3369 OU3370 OU3371 OU3372 OU3373 OU3374 OU3375 OU3376 OU3377 OU3378 OU3379 OU3380 OU3381 OU3382 OU3383 OU3384 OU3385 OU3386 OU3387 OU3388 OU3389 OU3390 OU3391 OU3392 OU3393 OU3394 OU3395 OU3396 OU3397 OU3398 OU3399 OU3400 OU3401 OU3402 OU3403 OU3404 OU3405 OU3406 OU3407 OU3408 OU3409 OU3410 OU341 1 OU3412 OU OU OU3415 OU3416 OU3417 OU3418 OU3419 OU3420 OU3421 OU3422 SOFIE FOLLOW ME SVESKE CARLA JULLE ESMARALDA SUSSI GO-ON RASMUS SEMIMAGT SKJOLD PLUTO GALATEA LYNETTEN MIZAR SPURVEN ISIS FELIX ISABELLE SUNRISE EVA-TO LIBERO ALMA MARIS DEVOTION XMULLE NJORD KIEA OLAJSA LENE GREAT DANE THINGFINDER LOUISE IMMAQA ALIBI FIRE HOFF II SNØVSEN SHADOW BESS DIVANIT LUCKY STAR TRAMP NIKOLINE CINDERELLA SHAMROCK SPEEDFIRE FAIR LADY PERLE LUCKY STAR LADYBIRD NAUGHTY SHANTY SILENCE OU3423 OU3424 OU3425 OU3426 OU3427 OU3428 OU3429 OU3430 OU3431 OU3432 OU3433 OU3434 OU3435 OU3436 OU3437 OU3438 OU3439 OU3440 OU3441 OU3442 OU3443 OU3444 OU3445 OU3446 OU3447 OU3448 OU3449 OU3450 OU3451 OU3452 OU3453 OU3454 OU3455 OU3456 OU3457 OU3458 OU3459 OU3460 OU3461 OU3462 OU3463 OU3464 OU3465 OU3466 OU3467 OU3468 OU3469 OU3470 OU3471 OU3472 OU3473 OU3474 OU3475 OU3476 OU3477 OU3478 OU3479 OU3480 OU3481 OU3482 OU3483 OU3484 OU3485 OU3486 OU3487 OU3488 OU3489 OU3490 OU3491 KNØW JACKIE EMMA MARIE LINE KIKI KENBRI II GUDRUN OPHELIA SMARAGD LA VITA TRODSI ALBATROS LILLITH HEIDI FLICKAN II RASSIE CICERONE-C FRIMANN DARLENE ASKANCE BELINDA II MÜNCHAUSEN DEN BLÅ BANAN CATHRIN SELMA II AQUAVIT ELNA ORCA MURSEJLER WHISKER IV LIVA SLAP A' BOLLAN HELENA CHARLOTTE COCO GUSSER FJELLE BARCHALIA EFTA III X-IST TEAM SPIRIT SUNSHINE II JAQQU AQUALONG MARY ANN FANDANGO ROJARO II DRONTEN NIEBEN EASY RIDER LADY OLGA

23 15 OU3492 tl OU3698 Kendngs Kendngs Kendngs sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU3492 SJÆLSØ OU356 1 CHERIE OU3630 TUI-HAI OU3493 BELINDA OU356 2 BIBO OU3631 ARCUS OU3494 SABRINA OU356 3 RONJA OU3632 SMUKKE OU3495 KAJA MANDY OU356 4 SJANTO OU3633 OU3496 LEA OU356 5 CHERI OU3634 MICMAG OU3497 INUK OU356 6 MALU OU3635 THOMBRI OU3498 OU356 7 SABRI OU3636 LINE OU3499 OU356 8 HISPANIA OU3637 AVANTI OU3500 OU356 9 INKA OU3638 OU3501 OU3570 SEA FINN OU3639 SIBENSAK OU3502 TIKKI OU357 1 FRØKEN RAVN II OU3640 OU3503 THOR OU357 2 PAULINE OU3641 OU3504 OU357 3 WHITE LADY OU3642 IMPALIJA OU3505 OU357 4 SLOWHAND OU3643 JUTLANDIA OU3506 BELUGA OU357 5 OU3644 BA'SSE OU3507 RIKKE RASK OU357 6 HELENE OU3645 RØDE MOR OU3508 KISPUS OU357 7 VILMA OU3646 DODO OU3509 MARIANNE OU357 8 FORTUNA OU3647 OU3510 OU357 9 PUSLINGEN OU3648 SKIBLADNER OU3511 GIMLE OU3580 SWEET DREAMS OU3649 FRI OU3512 MAREN OU358 1 MASCOT OU3650 OU3513 SOMMERTØSEN OU358 2 OU3651 RAPPEDULLEN OU3514 EXET OU358 3 OU3652 OU3515 TITUS OU358 4 FISTER OU3653 KALINKA OU3516 OU358 5 SWEET SUSSI OU3654 OU3517 SKYLLEREN OU358 6 MIMI OU3655 CAMILLA HOLST OU3518 HAVHEKSEN OU358 7 GRANATEN OU3656 NATTY OU3519 CELESTE OU358 8 TÅRNBY OU3657 OU3520 LOTUS OU358 9 FREJA OU3658 OU3521 ELLE OU3590 MOONLIGHT OU3659 SPAR DAME OU3522 MARIANNE OU3591 FRIDOLIN OU3660 FACE LIFT OU3523 PEACE OU3592 SHARK OU3661 OU3524 VIKTORIA OU3593 OU3662 OU3525 OU3594 CHRISTI II OU3663 OU3526 MØF OU3595 POSEIDON OU3664 CIS II OU3527 TAI-PAN OU3596 MAJA OU3665 REGINA OU3528 PERLEN OU3597 RISKA OU3666 SOLVEIG OU3529 XPERTICE OU3598 NIELSINE OU3667 WOODSTOCK OU3530 GOLD DIGGER OU3599 LADY COOL OU3668 MAGILA OU3531 DORTHE OU3600 JANTE OU3669 OU3532 SIV OU360 1 OU3670 SCANDINAVIA OU3533 LOTTE OU360 2 OU3671 SHINDIG OU3534 GRAND CRU OU360 3 ANOTHER JOKE OU3672 MATRIS OU3535 THOMOR OU360 4 OU3673 OUTSIDER OU3536 CLAIR LOUISE OU360 5 CHICO OU3674 GABRILLE OU3537 TILI OU360 6 TRUNTE OU3675 FIRKLØVER OU3538 STENSNÆS OU360 7 ABETDLE LIVE OU3676 OU3539 SØRINE II OU360 8 ISA LEI OU3677 MONA IV OU3540 OU360 9 LA MER OU3678 BLUE LINE OU3541 X-PEDIT OU3610 TITIO OU3679 KA'OS OU3542 OU361 1 OU3680 OU3543 LINDHOLM II OU361 2 LADY WIMMER OU3681 JOSEPHINE OU3544 PUSLE OU361 3 JEANNETT II OU3682 OU3545 OU361 4 RELAX II OU3683 RIVERSIDE OU3546 PHOTINE OU361 5 OU3684 MAJAK OU3547 MARLENE OU361 6 NE'-NE' OU3685 ANNE-TRINE OU3548 SNUPPI OU361 7 SEGON OU3686 OU3549 OU361 8 ANGELIKA OU3687 TINA OU3550 VITESSE OU361 9 DON RANUDO OU3688 OU3551 HAIG OU3620 DIREMO OU3689 TAI PAN OU3552 BOLIMBO OU362 1 OU3690 FLORIDA III OU3553 AQUAVIT OU362 2 ALSACE OU3691 JECANA II OU3554 SIKA BIRTHE OU362 3 FREJA OU3692 TØS OU3555 OU362 4 OU3693 ROMUS OU3556 OU362 5 OU3694 BUKSEVAND OU3557 TOOTSIE OU362 6 OU3695 KATJA 3 OU3558 CUPIDO OU362 7 OU3696 DANIA OU3559 PIPPI OU362 8 PASQUINEL OU3697 AFRODITE OU3560 SHADOW OF LORNE OU362 9 JAMBO OU3698

24 OU3699 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal sgnal Skbets navn Skbets navn sgnal Skbets navn OU3699 OU3700 OU3701 OU3702 OU3703 OU3704 OU3705 OU3706 OU3707 OU3708 OU3709 OU3710 OU3711 OU3712 OU3713 OU3714 OU3715 OU3716 OU3717 OU3718 OU3719 OU3720 OU3721 OU3722 OU3723 OU3724 OU3725 OU3726 OU3727 OU3728 OU3729 OU3730 OU3731 OU3732 OU3733 OU3734 OU3735 OU3736 OU3737 OU3738 OU3739 OU3740 OU3741 OU3742 OU3743 OU3744 OU3745 OU3746 OU3747 OU3748 OU3749 OU3750 OU3751 OU3752 OU3753 OU3754 OU3755 OU3756 OU3757 OU3758 OU3759 OU3760 OU3761 OU3762 OU3763 OU3764 OU3765 OU3766 OU3767 SAVAGE ROSE SAMBA CLEO ZENIA II HABS JUNE CHRISPER BAIA AMBROSIUS KRAKA MAGDA KURTISANEN BLUE MOON HALF-AND-HALF VERITAS EXCAVATOR F/ENØ SUNWAY UPS MADONNA NAM-NAM JOY SEX-TANTEN ENDELIG FIW BLUE SHADDOW LA BOLITA LANGE MAREN MARIA CHRISTINA KAROLINE PAMELA BIBALU IMAGINE PAMELA DORTHE II UP-YOURS NAUTIC-STAR VITORIA ELBI CHARMI BEL CANARD NARNIA RONJA MO-PE' TRUNTE III GRYNET HORIZON PEARL GREVINDEN KONG SKJOLD RØDTOP OU3768 OU3769 OU3770 OU3771 OU3772 OU3773 OU3774 OU3775 OU3776 OU3777 OU3778 OU3779 OU3780 OU3781 OU3782 OU3783 OU3784 OU3785 OU3786 OU3787 OU3788 OU3789 OU3790 OU3791 OU3792 OU3793 OU3794 OU3795 OU3796 OU3797 OU3798 OU3799 OU3800 OU3801 OU3802 OU3803 OU3804 OU3805 OU3806 OU3807 OU3808 OU3809 OU3810 OU3811 OU3812 OU3813 OU3814 OU3815 OU3816 OU3817 OU3818 OU3819 OU3820 OU3821 OU3822 OU3823 OU3824 OU3825 OU3826 OU3827 OU3828 OU3829 OU3830 OU3831 OU3832 OU3833 OU3834 OU3835 OU3836 SUTJE SAMANTHA LIV MIK-MAJ II NANA II FERNET ULAAJUK KONG KURS VINNIE FUCHS ALOHA STÆRKODDER WHITE LADY BOUCHON MARY LOU LISE SKRÆP TINANGUAK V LYKKE GEORGE I ROUGHPHY YLVIA SOUTHERN COMFORT CHILI WONDER JOHANNE WHITE LADY PAKS II SKIPPER KNARK DIANA SUMI SPANISH TRADER SUNSHINE FULL HOUSE FAIRSAIL PEDRO DANIA LADY DAGMAR LIBERTY PANEERAQ TANJA XEIMONAS BARDIN ATLANTICA III GJØA YG JULIE ELIXIR HØNSETYVEN MISTRAL LONI VÆLTE-PETER LISI RASK II JUBAS RASMUS SWEET LIS DOLKER SUSSI 4 OU3837 OU3838 OU3839 OU3840 OU3841 OU3842 OU3843 OU3844 OU3845 OU3846 OU3847 OU3848 OU3849 OU3850 OU3851 OU3852 OU3853 OU3854 OU3855 OU3856 OU3857 OU3858 OU3859 OU3860 OU3861 OU3862 OU3863 OU3864 OU3865 OU3866 OU3867 OU3868 OU3869 OU3870 OU3871 OU3872 OU3873 OU3874 OU3875 OU3876 OU3877 OU3878 OU3879 OU3880 OU3881 OU3882 OU3883 OU3884 OU3885 OU3886 OU3887 OU3888 OU3889 OU3890 OU3891 OU3892 OU3893 OU3894 OU3895 OU3896 OU3897 OU3898 OU3899 OU3900 OU3901 OU3902 OU3903 OU3904 PERNILLE BONNIE SPJÆT SYMFONI FREJA HØNEN AIOLOS JACK POT MISS JØHNK II SØLYST MOONLIGHT LADY LULU CHERI LIBERTE ANNE II HELENA CAPRICORN MOONLIGHT MULLE CHRISTOPHER COLUMBUS IX FANT III HAJEN JAMBO II SEASUN GLIM ROSITA MISS MARTINA RA KVIKSTOK ANIAK O'YES NIKE SEAL SKUDEN SHERE KHAN NICO ROBIN HOOD GEORGINE TØSEN III ANN-MALOU SNULLER BOULINE ANJA BLUE BIRD SIRENA SISSE RASK CON-KURS MAYFLOWER TINUS BEP LIBERTY NAJA NAUSIKAA CHESS SHIVA FORTUNA

25 17 OU3905 tl OU4111 Kendngs- Kendngs- Kendngs sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU3905 OU3974 MISS OU4043 OU3906 OU3975 BOMBARDINE OU4044 KATHE OU3907 OU3976 BETINA OU4045 MAMIMO OU3908 KOMET OU3977 ELIZA OU4046 NIKITA OU3909 OU3978 FRUHANSEN OU4047 DIXI OU3910 DIVA OU3979 GOKOVA OU4048 YVONNE OU3911 OU3980 TAT OU4049 MISS KOCH OU3912 KISPUS OU3981 LADY TRAMP II OU4050 CHAKOO OU3913 ANJA OU3982 VIVITA OU4051 OU3914 JULLE OU3983 NAJADEN OU4052 OU3915 OU3984 AGIUT OU4053 OPAL OU3916 OU3985 PAMULA OU4054 PERNILLE OU3917 BAMSE OU3986 TOTO OU4055 ELLIS OU3918 OU3987 PIA II OU4056 PØS OU3919 AMANDA OU3988 OU4057 JANUS II OU3920 PARTNER OU3989 OU4058 QUARK OU3921 NAUTIC OU3990 HAGBARD OU4059 OU3922 EDEL III OU3991 HAVØRNEN OU4060 BJENCA II OU3923 LADY II OU3992 FLOSSE II OU4061 BERTHA II OU3924 OU3993 OU4062 STELLA MARU OU3925 REJEN OU3994 OPHELIA OU4063 SAWADEE OU3926 ANETT H OU3995 MYLING OU4064 ELLE OU3927 OU3996 KALAS OU4065 OU3928 RIGEL OU3997 OU4066 OU3929 OU3998 RUMLE OU4067 SIGRID OU3930 COCODRILO OU3999 ANNE OU4068 MARTIN N OU3931 QETSAL OU4000 NORMA OU4069 FANCY OU3932 OU4001 LEICA SNOPPEN OU4070 VILDANDEN OU3933 PASSPORT OU4002 SHALOM OU4071 ATHENE OU3934 OU4003 ISIS OU4072 MIRAGE OU3935 NAJENNAH OU4004 OU4073 SANDI OU3936 SNØVSEN OU4005 OU4074 MUSEN OU3937 CONDOR OU4006 TREEVER OU4075 ATLANTICA VII OU3938 CANARD OU4007 AMITECH OU4076 OU3939 LURIFAX OU4008 FREJA OU4077 OU3940 LIV OU4009 RUSKA OU4078 CABRI OU3941 MISTRAL OU4010 ABELONE OU4079 NICOLA IV OU3942 AMANDA OU4011 TINGANES OU4080 GRENÅ LODS OU3943 PERNILLE II OU4012 VICTORIA OU4081 SVANEN OU3944 CHRISTINE OU4013 SESSAN II OU4082 MARTHA OU3945 PLUMP OU4014 OU4083 MARY OU3946 ATINETTE OU4015 SIRIUS OU4084 HAVET OU3947 SELMA OU4016 OU4085 KARAMELLEN OU3948 GEORGINE OU4017 OU4086 OU3949 OU4018 OU4087 SAPANGAQ OU3950 OU4019 NETTE II OU4088 TIKKI OU3951 OU4020 OU4089 OU3952 BIG BIRD OU4021 OU4090 CASSIOPEIA OU3953 SISSE OU4022 BETH IV OU4091 OU3954 BALOO OU4023 SHANTY OU4092 LUNA OU3955 KNIRKE OU4024 NECTA OU4093 PINAFORE OU3956 NAVICULA OU4025 HELENE OU4094 BELLAMI OU3957 LIS'EN OU4026 DIVINE MADNESS OU4095 SUNBIRD II OU3958 BENTE OU4027 ANDROMEDA OU4096 WILLY OU3959 HEXERIE OU4028 HELDIGE HERBERT OU4097 THORVALD OU3960 FREDERIKKE OU4029 OU4098 CARE OU3961 CONNIE OU4030 AMOUR OU4099 OU3962 LORD NELSON OU4031 DENVI OU4100 OU3963 AQUARIUS OU4032 WIND OU4101 MISKA OU3964 VICTORIA OU4033 ANNASSI OU4102 OU3965 MAJA OU4034 SØLYSTEN OU4103 OU3966 REGATTA OU4035 ISABELLA OU4104 WINDY OU3967 SØRINE OU4036 MERC MARIS OU4105 THINGHOLT II OU3968 ZOWIE OU4037 OU4106 TUNEN OU3969 SITTA II OU4038 BONNIE OU4107 DANICA OU3970 APHRODITE OU4039 SULEN OU4108 OU3971 HELLENE OU4040 OU4109 OU3972 PI OU4041 JOLLY II OU4110 LYNGSØ OU3973 KILROY OU4042 OU4111 PIRAT

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Rengøringsavis 2011/2012

Rengøringsavis 2011/2012 Se opdateret dato nederst på siden Rengøringsavis 2011/2012 HOLD NAVNE TLF. NR. BØRN UGE NR. 1 Natalie (3042 7842) Torben (6027 2879) Eva (grøn), Noah (hvid), Johannes (rosa) 37, 1, 16 Maj-Britt (5194

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 105. Udgave Januar 2001 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 2001 Forord Indledende bemærknnger

Læs mere

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET. 104. Udgave Januar 2000

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET. 104. Udgave Januar 2000 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 104. Udgave Januar 2000 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 2000 Indholdsfortegnelse Index Sde

Læs mere

Indsamling af sponsorgaver: Teltslagning: Torsdag mødetid kl. 19.00 på Friskolen: Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked:

Indsamling af sponsorgaver: Teltslagning: Torsdag mødetid kl. 19.00 på Friskolen: Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked: Ark1 Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked: Indsamling af sponsorgaver: Rishøjgård 2 stk. a' ca. 150,- H.W. Løngballe 3 st. til tombola Dorte(Ida, Emma, Benjamin) samler ind i Holsted Susanne

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 2002 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 106.

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00 5km Alle Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 18 63 Valdimarsdöttir

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1997 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 101.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13 Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13 Se dato for opdatering af avisen nederst på siden. Bagerst i listen findes en log hvor man kan se, hvilke ændringer der er foretaget

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1996 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET af 100.

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1995 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 99.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Nationale mesterskaber 2014

Nationale mesterskaber 2014 Nationale mesterskaber 2014 Distance Dorthe Christensen/Carpe Diem OX Charlotte Kromann-Rasmussen/Ganti Inger Pitter Bertelsen/Gashin El Din Dressur Lone Bang Larsen/Fitou L Lars Petersen/Mariett Mikala

Læs mere

Vagtplan til U12 DM, 13-15 maj 2016

Vagtplan til U12 DM, 13-15 maj 2016 Arbejds plan Dansborg Hal og skole Fredag d. 13. maj 2016 Stærke mænd og oprydningshold. Mødested: Grotten Dansborghallen kl. 16. Stærk mand: Bære madvarer til køkken på skole, sætte køleskabe op, køre

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95 Etly Klarborg 2014 ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574 Pris pr. par: 349,95 Nyhed Årsnisserne Årsnissepar er blevet en fast tradition blandt den årlige kollektion af nisser.

Læs mere

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag.

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag. Uge 6 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Så er denne uge ved at være

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1993 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 97.

Læs mere

Teknik Esbjerg Gruppe: M-14-A Deltagere: 1

Teknik Esbjerg Gruppe: M-14-A Deltagere: 1 Gruppe: M-14-A Deltagere: 1 TEAM/NAME: Tech 1 23 25 24 27 20 2,283 3,433 5,717 1 201/200 Gustav/Carol Present 1 37 37 32 36 29 KLUB: Tech 2 21 21 17 23 23 Bornholm Present 2 36 35 32 34 32 2 3 Gruppe:

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Velkommen til Danmarksmesterskaberne 1. runde 2014 i Grand Prix Rytme for: MINI MONO, MINI, PIGE, TWEENS, JUNIOR OG SENIOR

Velkommen til Danmarksmesterskaberne 1. runde 2014 i Grand Prix Rytme for: MINI MONO, MINI, PIGE, TWEENS, JUNIOR OG SENIOR Velkommen til Danmarksmesterskaberne 1. runde 2014 i Grand Prix Rytme for: MINI MONO, MINI, PIGE, TWEENS, JUNIOR OG SENIOR Lørdag den 1. februar og søndag den 2. februar i Odense Idrætspark Stævnet er

Læs mere

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m.

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m. UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: Kristiana Laursen 9,0 85 Nina Krarup 9,0 09 Elin Dögg -0,4 9,29 03 Lone Danielsen 9,2 85 Sofie Albrechtsen 9,2 06 Sofie Albrechtsen 9,47 05 Sabine Kass 9,3 85 Nathalia

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1994 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 98.

Læs mere

1996 0.14.72 13.12.08 Danske Bank Cup Egå 6. Mette Høiberg Ozol

1996 0.14.72 13.12.08 Danske Bank Cup Egå 6. Mette Høiberg Ozol BEDSTELISTER PIGER JANUAR 2006 MARTS 2012 25 FRI 1. Louise D Jørgensen 1991 0.14.23 29.04.06 Klubmesterskaber 2. Lone Vølund 1965 0.14.46 28.03.09 Klubmesterskaber 3. Diana Bagge 1993 0.14.56 29.04.06

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Pony SRÅ. Hest. Pony SRÅ. Hest. Pony SRÅ. Hest

Pony SRÅ. Hest. Pony SRÅ. Hest. Pony SRÅ. Hest Stævne resultater for klubbens medlemmer 2015 Hvor Dato Rytter/hest/pony Klasse Resultat Årets mest vindende ekvipage Rie på Mattis med 23 placeringer i 2015 Klubmester Dressur Frederikke på Beethoven

Læs mere

Udskriftsdato 04 november 2012 Stævne by Aalborg Udskriftstidspunkt 16:34 Arrangør. Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Udskriftsdato 04 november 2012 Stævne by Aalborg Udskriftstidspunkt 16:34 Arrangør. Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Page 1 of 8 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn Nybolig Aalborg Cup Udskriftsdato 04 november 2012 Stævne by Aalborg Udskriftstidspunkt 16:34 Arrangør Aalborg Svømmeklub.dk

Læs mere

Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008

Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008 Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008 Støt din holdleder! Ren samvittighed! Gang i garnet! Udgave fra september 2007 RENGØRINGSPLAN FOR 2007/08 Her får du/i rengøringsplanen for det nye skoleår

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard 10 km 1820 Kenneth Bendtsen M Alfa Laval Aalborg 5

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

Løb 1, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 9 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 9 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Licens til Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: HEI Cup 2012 Stævne by: Egå havvej 5 Arrangør: HEI Overdommer: Lasse Lings, Sanne Ulbrichsen Stævneleder: Hans

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

Individuel Trampolin Dame A, individuel J1 J2 J3 J4 J5 Diff Bonus Penalty Sum Total Sara Ladegaard HTT 87,300 7,90 8,40 7,60 8,20 8,30 7,50

Individuel Trampolin Dame A, individuel J1 J2 J3 J4 J5 Diff Bonus Penalty Sum Total Sara Ladegaard HTT 87,300 7,90 8,40 7,60 8,20 8,30 7,50 Resultater Dame A, individuel J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total Sara Ladegaard HTT 80 9,0,700,700,900 Pernille Juhl Mogensen OGF 80,00,00 0,700 Emilie Gram HTT 8,700 9,0 9,0,600,900 Helena L. S. Mogensen

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Brørup Løbeklub Herre 1,0 35:52 Brørup Løbeklub Herre 1,1 Michael 6:41 Brørup Løbeklub Herre 1,2 Erik 7:45 Brørup Løbeklub Herre 1,3 Patrick 7:08 Brørup Løbeklub

Læs mere

Ministævne den 4.-5. Juni 2011

Ministævne den 4.-5. Juni 2011 LD1 med trækker Pony Klassen starter kl. 10.00 Ministævne den 4.-5. Juni 2011 Dressur Lørdag den 15. oktober 2011 Hjælp 1 10.00 Mathilda Lasson Freddy Trækker 2 10.06 Julie Foss Rhapsody Oplæser 3 10.12

Læs mere

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Lørdag den 13. september 2014 halvmarathon Agnethe Kähler Kyed 4300 ½marathon --- Amalie Hurup 4690 ½marathon 1:52:02 Amalie Majgaard Lyngeraa 4653 ½marathon

Læs mere

Samlet championatsliste pr. 31. december 2007 Dressur hest 2007

Samlet championatsliste pr. 31. december 2007 Dressur hest 2007 Samlet championatsliste pr. 31. december 2007 Dressur hest 2007 Nr. 1 Betina Schmidt Bøgeskov, Mirage 302 points Nr. 2 Heidi Graarup Jensen, Ørevadbros Don Pedro 196 - Nr. 3 Anja Larsson, La Corona 105

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aktivitet mandag

Aktivitet mandag Aktivitet mandag 09.15-10.00 Zumba PB, AH, Jette (hal 2) 0. kl. Kirstine, Astrid, Katrine, Maiken, Laura, Signe H, Emma 1. kl. Simon, Line, Frederik, Charlotte, Astrid, Andreas 2. kl. Hannah, Mathilde,

Læs mere

HANS RØMERS MARATHON 2013

HANS RØMERS MARATHON 2013 HANS RØMERS MARATHON 2013 Marathon kvinder 1 Merete Marquardsen Viking Atletik 04:41:24 2 Gurli Hansen TIF 05:03:13 Marathon mænd 1 Bjarne R. Jensen SÅN 03:27:02 2 Thomas Kyhn 03:33:36 3 Hardy Kjær Bakkevang

Læs mere

Resultater Fynske Mesterskaber 2015

Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Løb 99 Åben Mænd 6000m 1. Afdeling 2015 02 28 11:30 Plac. # Navn m m m m m 1 2 Middelfart Roklub I Søren Madsen(1) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen 4541162510 2818 Hanne Andreassen 4520814489 2024 Grethe Arntzen 51328199 2191 Elisabeth Asger Olsen 24421091 2626 Lis Astor 4560709908 3798 Alis

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Damer 1 Randi Kryger Pedersen Game On 182 224 246 249 202 175 258 207 1743 55 25 2 Trine Suadicani BK Sisu 229 212 222 185 165 212 205 181 1611 45 30 3 Pernille Hyldekrog Pin-crackers 183 185 212 195 181

Læs mere

Til denne første runde af Danmarksmesterskabet i Grand Prix Gymnastik er det Elite 3000, der kommer og åbner stævnet.

Til denne første runde af Danmarksmesterskabet i Grand Prix Gymnastik er det Elite 3000, der kommer og åbner stævnet. Til denne første runde af Danmarksmesterskabet i Grand Prix Gymnastik er det Elite 3000, der kommer og åbner stævnet. Elite 3000 og Espergærde Grand Prix har i efteråret 2011 indgået et samarbejde og Elite

Læs mere

Løb 1, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 1900-1999 Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 1900-1999 Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 21 juni 2014 Tid: 16:07:56 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: Esbjerg Sommer Cup 2014 Stævne by: Esbjerg Arrangør: Overdommer: Charlotte Elmann Stævneleder:

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

RESULTATLISTE - Spring

RESULTATLISTE - Spring Side: af LD Springning Ponyer - B0 Klasse: A Antal plac.: Dommer: C: Anna Maria Kejlberg 04/0/04-05/0/04 Metode: B0 4 Helena Kirstine Kjær Danielsen (SIR) 09849 H 57,60 0,00 BELLA 5 8 Emma Green (MLRK)

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

1 117 gitte berthel 1963

1 117 gitte berthel 1963 Samlet resultat 1.000 m senior Kvinde 1 117 gitte berthel 1963 00:1:39 3 4 5 6 7 8 9 10 159 jette simonsen 1965 139 Helle Skjoldan 1959 140 Inge Carlé 1956 136 Marianne Søndergaard 1966 TEAM ROSE 158 Helle

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center 27. - 28. November 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 6 Inge V. Johansen CKC 697 144 Lisbeth

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 109040 Anna Pejs Wernich Thomsen 01-531 Lindholm Sports Skytte Klub 200/12 200/16 400/28 G 2 113369 Dirch Pedersen 01-550 Løgstør

Læs mere

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 1 Mie Agerbo 1819 9 202 A 2 Iben Bardino 3506 18 194 A Unisteel.Com 3 Camilla Keller 1938 10 193 A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 3 183 A 5 Anne Agerbæk 7387 41 180 A J.A.A.B. 6 Mette Christensen

Læs mere

TAK FOR ET RIGTIG GODT STÆVNE OG TAK FOR JERES GODE HUMØR

TAK FOR ET RIGTIG GODT STÆVNE OG TAK FOR JERES GODE HUMØR DARK Darupgaards Rideklubs Ring og Spring Lørdag d. 26. april 2008 RESULTATER TAK FOR ET RIGTIG GODT STÆVNE OG TAK FOR JERES GODE HUMØR Klasse 1 10 cm kl. 9.00 1 Birgitte Dalsager Lex DARK 4 2 Helena Rasmussen

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

Bom på jord sløjfespringning- Hest & Pony B0 åben for ekvipager, der ikke har gennemført 60 cm eller h

Bom på jord sløjfespringning- Hest & Pony B0 åben for ekvipager, der ikke har gennemført 60 cm eller h s D-stævne i spring Bom på jord sløjfespringning- Hest & Pony B0 åben for ekvipager, der ikke har gennemført 60 cm eller h Klasse: 1 A : Søndag 09:00 Bane: 1 1 38 3 CHIQUITA Anna Sophie Juhlert 2 42 3

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 28 Bodil Johansen Partner 713 112 Inger Terkildsen

Læs mere

DM Lang 2012 Stræktider -16-09-2012 Plads Navn Klasse Tid D-10

DM Lang 2012 Stræktider -16-09-2012 Plads Navn Klasse Tid D-10 DM Lang 2012 Stræktider -16-09-2012 Plads Navn Klasse D-10 1 Nanna Lysemose Poulsen D-10 18:02 00:27 01:06 01:58 03:29 04:36 05:23 05:44 05:58 07:11 09:29 10:27 11:49 13:16 14:40 17:11 17:35 18:02 00:27

Læs mere

Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014

Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014 Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014 Piger under 7 år 1 57 Karla Mærkedahl 2007 SAK77 40m 400m Læ Ku 1505 7,79s (487) 1.33,44 (362) 2,79m (577)

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

SPRINGNING 8 MAJ. Klasse 20 B0 spring for pony og hest, højde cm. Met. B0 Søndag kl Nr. Rytter Hest Klasse Kat.

SPRINGNING 8 MAJ. Klasse 20 B0 spring for pony og hest, højde cm. Met. B0 Søndag kl Nr. Rytter Hest Klasse Kat. SPRINGNING 8 MAJ Klasse 20 B0 spring for pony og hest, højde 0-100 cm. Met. B0 Søndag kl. 08.00 Emma Klinge Søndergaard Don Vito 0 II NRK Salina Ingvorsen Illustration 0 H ÅSNR Anine K. Hansen Wallander

Læs mere

Højbjerg Gymnastikforening. Forårsopvisning i Lyseng Idrætscenter

Højbjerg Gymnastikforening. Forårsopvisning i Lyseng Idrætscenter Højbjerg Gymnastikforening Forårsopvisning i Lyseng Idrætscenter Lørdag den 9. marts 2013 Entré for voksen publikum kr. 20,- OBS! Barnevogne og klapvogne bedes parkeret udenfor, jævnfør brandmyndighedernes

Læs mere

Kære elever og forældre,

Kære elever og forældre, Kære elever og forældre, Efter en et fantastisk forår med mange samlende arrangementer, hvor oplevelserne har været mangfoldige og hvor der har været stort fremøde til såvel 9. kl. Sidste Skoledag, 6.

Læs mere

Snitliste for sæsonen Damer

Snitliste for sæsonen Damer 1 Dorthe Agergaard Hansen, Vest 91 903 6320 7 896 8063 9 899 14383 16 2 Anja Clemmensen, ODHK 897 6277 7 896 7166 8 896 13443 15 3 Marianne Jensen, F.D.K. 906 5433 6 886 7085 8 894 12518 14 4 Lilian Mølby,

Læs mere

JYSK GRAND PRIX LØRDAG 22/9 SKIVE. KUSKE MØDE Kl MØDE PLIGT 1.LØB TRAV - FRIT HANDICAP GUL 1600 KL.13.00

JYSK GRAND PRIX LØRDAG 22/9 SKIVE. KUSKE MØDE Kl MØDE PLIGT 1.LØB TRAV - FRIT HANDICAP GUL 1600 KL.13.00 JYSK GRAND PRIX LØRDAG 22/9 SKIVE KUSKE MØDE Kl.12.00 MØDE PLIGT 1.LØB TRAV - FRIT HANDICAP GUL 1600 KL.13.00 Rødfræsen 1996 Stine Rasmussen 1600 Rød vallak (124-06) Klaus Rasmussen Sk 100912 1580 8 2.16,5

Læs mere