Projektrapport. Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport. Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive"

Transkript

1 Sag nr Projektrapport Fra idé til færdigt byggeri Fra Grus til Gris Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive Udarbejdet af Kristian Nielsen Landbo Limfjord Midtjysk svinerådgivning

2 Projektets overordnede formål er at udarbejde og demonstrere et rådgivningsværktøj der sikrer, at landmanden får konkretiseret og kvalitetssikret sine byggeplaner og efterfølgende får projekteret samt gennemført projektet byggeri eller renovering. Projektet har forløbet i perioden fra 1. maj 2010 og slutter 31. december I 2011 fortsætter projektet som et samarbejde mellem Midtjysk Svin og Landbo Limfjord 1 Styring af projektet Økonomi Projektets indhold Evaluering Case eksempler... 6 Udarbejdet af Landbo Limfjord Side 2

3 1 Styring af projektet Der er nedsat en styregruppe på 3 personer fra økonomi-, svine- og miljø/byggerådgivning. Styregruppen har stået for planlægning og gennemførelse af aktiviteterne i projektet. Liselotte Schou Hansen fra Videnscenter for Landbrug, Plan og Miljø har været ekstern sparringspartner for styregruppen. Styregruppen har udvalgt og inviteret 14 deltagere fra de 4 faggrupper, svin, økonomi, byggeri og miljø. Forud for møderne har der været stort fokus på målet med møderne og hvilke metoder der skal anvendes for at initiere det kollegiale samarbejde. Der har som en del-øvelse været fokus på mødeafholdelse og ledelse i forbindelse med de interne møder. Arbejdsformen blev valgt som: learning by doing med løbende erfaringsopsamling. Dette blev valgt for hurtigt at kunne komme i gang og for at implementere ændringerne i vores vaner løbende som små logiske trin fremfor få store omlægninger af rutiner. Dermed bliver udvikling og implementering af nye processer og værktøjer sideløbende processer, hvilket giver dynamik og hurtigere resultater. 2 Økonomi Der ydes et tilskud på kr ,- fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Størstedelen af økonomien stammer fra Landbo Limfjord tværfaglige udviklingsfond, der har til formål at understøtte det tværfaglige arbejde mellem rådgiverne og udvikle nye rådgivningsprodukter. Deltagerne i projektet er således blevet aflønnet med 500 kr pr time som de har anvendt i projektet. Det har været meget givtigt med denne form for aflønning da det sikrer høj deltagelse og stiller krav om kvalitet i både indhold og gennemførelse. Samtidigt giver det plads i rådgivernes hverdag i forhold til kundeopgaver. 3 Projektets indhold Efter det indledende opstartsmøde blev der udvalgt følgende 3 indsatsområder som vurderedes som meget væsentlige i forhold til succeskriterierne: a) Bliv skarp til at dele opgaven op b) Fortæl hvad vi kan = markedsføring c) Fokus på rådgiver kvalifikationer Punkt c ligger udenfor styregruppens kompetenceområde og der er derfor ikke arbejdet nærmere med dette, men det er videregivet til ledelsen. Punkt a handler om at klarlægge de opgaver, der skal løses i løbet af projektet og dernæst at få dem løst af bedste mand på den korteste tid. Sager Vi havde valgt at arbejde sagsorienteret, således at vi kom i gang med det tværfaglige samarbejde med det samme. Det er ud fra erfaringerne fra casene at vi løbende vil evaluere og ændre vores arbejdsrutiner og målrette vores markedsføring. Ved et fælles møde blev der lavet en liste med kundesager som kunne bruges som cases. Der var ca. 26 forslag og vi udvalgte 19 sager/kunder ud til projektet. Alle konsulenter i projektet blev fordelt på sagerne således at alle havde mindst 2 sager som de var tilknyttet. En af deltagerne blev sat på som fast tovholder i den enkelte sag. Udarbejdet af Landbo Limfjord Side 3

4 Der holdes et lille orienteringsmøde i gruppen, hvor der bliver orienteret om sagen, derefter kontakter tovholder kunden for at delagtiggøre denne i de tanker, der blev vendt på mødet. Der undersøges muligheden af at holde fælles møde med kunden. Vidensdeling og aktivitetsoversigt er sat i værk på den måde, at der er leveringspligt til de øvrige, når der er nyt i sagen. Der er oprettet et log-dokument, hvor man hver især kort noterer aktiviteterne. Logdokumentet er tilgængeligt for alle og ligger i share-point under kunden tværfaglig. 4 Evaluering Den fælles oversigt over igangværende sager gav en synliggørelse af hvor meget der faktisk var i gang. Med et overordnet indtryk af at der ikke var meget aktivitet på området blev de fleste overraskede over at der samlet set var så mange kunder med planer om renovering og udvidelser. Gennemgangen afslørede endda 2 nye potentielle kunder. Sagerne fordeler sig pt på følgende hovedemner: 5 vedr. strategi - heraf 3 med fokus på vedr. miljøforhold 3 vedr. budget og finansiering 1 vedr. indhentning af byggepriser 4 med ønske om vækst 2 med ukendt status Der er endnu 2 kunder med ukendt status, hvilket skyldes at tovholderne på grund af travlhed ikke har prioriteret tiden til indkaldelse af arbejdsgruppen og kontakt til kunderne. Tovholderfunktion Vi har valgt at sætte en fast tovholder på hver sag. Tovholderen er kundens interne repræsentant og kundens garant for fremdrift også hvis sagen skulle gå i holdt på kundens bord. Det er således tovholderen der skal rundt og skubbe på processen hos kollegaer, og være med til at sikre der sker fremdriften i processen, og at de aftalte deadlines overholdes. Tovholderen er katalysatoren, som spørger til, hvordan det går med opgaven og følger om (u)nødvendigt op på fastsatte deadlines. Vi tror på værdien af denne tovholderfunktion, men må også erkende at der skal fokuseres yderligere på denne funktion før det fungerer tilfredsstillende. Der skal udvælges tovholdere som både har evner og interessere samt ikke mindst tid i kalenderen til denne funktion og hvor det at kommunikere skal falde naturligt for personen. Vi vil derfor arbejde videre med denne funktion det næste år. Sagsstyring Vi har ledt efter værktøjer til let at kunne bevare overblikket over de enkelte sager og status for de opgaver som er i gang på kunden. Vi har valgt at starte med en simpel arbejds-log som giver alle mulighed for at følge sagerne. Det er ikke alene værktøjernes kvalitet, men også rådgivernes indstilling og parathed, der er afgørende for at sagerne får et effektivt flow. Vi vil arbejde videre med at finde den rigtige arbejdsform og værktøj der giver alle et hurtigt billede af sagen, men som ikke koster ressourcer og som ikke forstyrrer kollegerne unødigt. Processen Samlet set er vi kommet godt i gang og der er stort engagemnet og interesse for hvor langt vi kan komme med tværfagligt samarbejde. Udarbejdet af Landbo Limfjord Side 4

5 Vi har stor synergi mellem de enkelte afdelinger og rådgivere. Synergien giver mere gennemarbejdede projekter og færre tilbageløb med ændringer i projektet. Der skal fortsat arbejdes på at udnytte denne synergi i form af bedre og mere præcise arbejdsprocesser og oplevet kvalitet for kunderne. Vi har også fået synliggjort at vaner er energibesparende og at nye vaner kræver energi. Der skal derfor prioriteres hårdere på opfølgning fra styregruppen på blandt tovholderfuktionen. Der er konkurrence om arbejdstiden, hvilket betyder at der skal holdes et konstant fokus på projekter for at få den ønskede fremgang. Da vi fortsætter projektet i 2011 vil vi ændre arbejdsformen på dette område. Det er en udfordring at sikre enkel og overskueligt information om de enkelte sager som ikke koster væsentligt forbrug af ressourcer. Vi vil fortsat arbejde videre med dette, men vi vil have større opmærksomhed på den mentale udfordring hos rådgiverne end på værktøjer. Samtidig er det en udfordring af sikre fremdrift i casene, da der i flere tilfælde synes at være tale om opsøgende arbejde, som der også skal være den tidsmæssige kapacitet til hos de enkelte medarbejdere i teamet. Tidsaspektet vurderes at være et overset område i forhold til miljøgodkendelsens ibrugtagningsfrist, lånetilsagnets udløb, licitationens vedståelsesfrister samt forrentningen af de negative cash-flows, som fremkommer i begyndelsen af projektudviklingsperioden. En tidsmæssig komprimering af perioden fra første faktura til fuld produktion bør kunne forbedre projektets rentabilitet, og en planlægning for dette skønnes at påvirke långivers vurdering af projektet positivt. Vi vil arbejde videre med sammensætning af rådgiverteam og tovholderfunktionen. Det er vigtigt at få sat team sammen, der samlet set besidder alle de nødvendigt kompetencer. Vi vil også evaluere tovholderfunktionen udfra kundeaspektet. Markedsføring Vi har ikke markedsført samarbejdsformen endnu. Dette skyldes at vi stadigt er i udviklingfasen og der vil fortsat ske ændringer og forbedringer. Samarbejdet vil også først vise sin styrke når kunderne har fået afsluttet deres igangværende projekter og derefter kan vi bruge deres gode erfaringer som eksempler. Det overvejes som en del af arbejdet i 2011 at gennemføre en produkt-deklarations-øvelse i projektgruppen med henblik på at få en fælles beskrivelse af: produktets indhold (deklaration) produktets fordele (funktionsbeskrivelse) udbytte for kunden (salgsargumenter) Dette arbejde har på nuværende tidspunkt sekundær prioritering i forhold til beskrivelsen af hovedopgaven: Bliv skarp til at dele opgaven op Kristian Nielsen Bent K. Christensen Mogens Bækgaard Projektleder Skive, den 22. december 2010 Udarbejdet af Landbo Limfjord Side 5

6 5 Case eksempler Vi har valgt at starte den interne proces uden at inddrage kunderne på forhånd. Vi gennemfører evalueringer af forløbet og kundens tilfredshed ved afslutning af sager og vil da kunne registrere om der er en forbedring i forhold til tidligere. I det kunderelaterede arbejde har vi valgt at tage udgangspunkt i kundens behov, og ikke lade processen styre af projektmæssige tidsfrister. Nedenstående er derfor eksempler fra vores løbende kontakter med kunderne, da ingen af de igangværende sager er afsluttet endnu. Case ON ON er svineproducent med ca årssøer i dag. Han har en del søer i bokse samt ønske om at udvide produktionen. Ejendommen ligger bynært, hvilket begrænser udvidelsesmulighederne. ON har i projektperioden fået rådgivning om udvidelsesstrategi indeholdende: afdækning af miljømæssig og bygningstekniske muligheder for udvidelse, skitseforslag til indretning og placering af stalde afklaret udviklingstakt indenfor de økonomiske rammer og derudfra planlagt nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af ny bygninger i flere faser Fået udarbejdet og indsendt ansøgning om miljøgodkendelse Der har deltaget rådgivere fra alle 4 fagområder. ON har selv udvalgt og inddraget de rådgivere som han normalt bruger og ON har også delvist selv koordineret flowet i arbejdet. Rådgiverne har orienteret hinanden internt og hentet faglig information hos hinanden konkret problemstillinger. Vi manglede et godt system til at kunne orientere hinanden og status og hvad der arbejdes med hos de enkelte rådgivere. Vi havde ikke på daværende tidspunkt fået aktiveret vores arbejds-log, hvilket kunne have hjulpet os. Rådgiverne var dog gode til at søge information hos hinanden ved at henvende sig eller ringe til hinanden. Vores mulighed for at mødesved diverse kaffepauser og frokostpause har også været givtige. Vi manglede at få en tovholderfunktion til at virke, men dette blev aldrig problematisk da ON selv var godt til at følge op og efterspørge aktivitet. Oplevelsen af forløbet fra ON har været at det var godt at han kunne få alle de ydelser han havde brug for ét sted og at han havde tillid til de forskellige rådgiveres kompetencer. ON kunne ønske at der havde været lidt mere flow i arbejdet, da han følte at sagen af og til lå stille. Han var dog tilfreds med forløbet og den aftalte tidsfrist blev overholdt. Case MB MB er en soholder som etablerede sig i 2006 hvor der blev bygget nyt staldanlæg til 700 årssøer. Han overvejer om det er tid for at indgå i generationsskifte med faderens anden ejendom, hvorpå der er slagtesvin. Udarbejdet af Landbo Limfjord Side 6

7 Familiens strategi er, at der skal gennemføres generationsskifte, hvor seniors alder og arbejdsevne har betydning for, at processen nu er blevet sat i gang. Indledende 5 års budgettering har klarlagt, at der er behov for at junior øger husdyrholdet for at kunne forrente jord og produktionsanlæg købt i familiehandel. Planen er at fordoble dyreholdet på juniors hovedejendom fra 700 til årssøer. Senior råder over 2 driftsbygninger med kapacitet til slagtesvin. Inventaret i den ene driftsbygning skal udskiftes indenfor en tidshorisont på 2-3 år. Det overvejes at ændre anvendelsen af den ene driftsbygning til 7-30 kg produktion og finde ny/ekstra aftager til 30 kg grisene af hensyn til selvforsyningsgrad og harmonikrav. Der er foretaget grovmæssig miljøanalyse for produktionsændringer for både juniors og seniors driftsbygninger, hvoraf det ene bygningssæt ligger relativt tæt på Natura 2000 område. Indsendelse af miljøansøgning for denne bygningsparcel i 2010 har været drøftet med kunden, men i det potentielle byggefelt ligger der et registreret dige. Status: I samråd med kunden er det besluttet at afvente kommunens afgørelse af, om det eksisterende dige må fjernes, da det er en nuværende forudsætning for at udvidelsen fra 700 til søer kan gennemføres. Sammen med kunden skal der foretages en nærmere analyse af produktionsflowet fra de søer set i forhold til den potentielle udnyttelse af den nuværende bygningsmasse hos junior og senior. Der skal skabes overblik over muligheden for at skaffe tilstrækkeligt harmoniareal. Planen for generationsskiftet skal opdateteres og optimeres. Proces: Økonomikonsulenten har været tovholder og ved det interne opstartsmøde blev der samlet op på nuværende viden om ejendommen og afdækket forventede problemstillinger. MB blev kontaktet med orientering om det forventede forløb, hvorefter miljøafdelingen har lavet et miljø-tjek på ejendommen. MB har derefter selv kontaktet kommunen vedr. mulighed for at flytte et dige. Efter den indledende snak er MB nu i gang med at undersøge muligheden for at skaffe harmoniareal. Sagen afventer dette før der foretages yderligere. Tovholderen følger op i forbindelse med budgetlægning. Erfaringerne fra dette forløb er positive. Det gav et godt overblik over problemstillingerne med det korte møde med de involverede rådgivere og alle følte sig klædt på til at arbejde videre. MB følte stort engagement og overblik fra rådgivernes side. Til oplevelsen af samarbejdet mellem rådgiverne svarede han, at han da også automatisk gik ud fra at vi samarbejdede og orienterede hinanden, når vi nu boede i samme kontorbygning! Udarbejdet af Landbo Limfjord Side 7

8 Case NN Kunden råder over 2 primære produktionsanlæg: a) soanlæg med 2013 udfordring b) anlæg med 7-30 kg produktion + slagtesvin På anlægget er der halv kapacitetsudnyttelse af blandeanlægget samt miljøgodkendelse til en fordobling af dyreholdet på ejendommen. Godkendelsen udløber sommeren Den strategiske planlægning for driftsgrenen svin har strakt sig over flere år, og har blandt andet omfattet en udfasning af kvæghold. Der er foretaget en række forudsætningsskabende, men endnu ikke indtægtsgivende investeringer som: miljøgodkendelse staldskitser strategiske køb af naboejendomme o for at sikre byggefelter o for at øge afstanden til nærmeste nabo jordkøb for at sikre selvforsyningsgraden investering i fælles biogasanlæg med separation Bedriften råder således i dag over dobbelt udspredningsareal i forhold til den budgetterede produktion i Status: I samråd med kunden er det besluttet, at der skal holdes strategimøde så snart arbejdet med budget 2011 er afsluttet og der foreligger foreløbigt / tidligt landbrugsregnskab for Den nuværende arbejdstanke er at udnytte miljøgodkendelsen for anlæg b) i kombination med anmeldeordningen, således at antallet af slagtesvin bliver reduceret, men med øget 7-30 kg produktion. Anlæg a) skal ændres med henblik på at løse 2013 udfordringen og et element i denne plan er overførsel af dele af 7-30 kg produktionen til den nye del af anlæg b) Når produktionsflow er klarlagt, og der er udarbejdet tilhørende budgetter, skal der afholdes møde med kreditforening og bank evt. samtidig for at få afklaret eventuelle spørgsmål fra den anden part i långivningen. Proces Sagen er gjort klar til inddragelse af kolleger og der startes på den fælles sag i første kvartal Kunden forventer at det tværfaglige samarbejde koordineres af rådgiverne. Udarbejdet af Landbo Limfjord Side 8

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere