Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune"

Transkript

1 Mat i for eriale b part indelse shø ring Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder Kolding Kommune September 2017

2 2

3 Ændringer til forslag til Kommuneplan Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND 4 HOVEDSTRUKTUR 6 2. BYERNE 6 Byudvikling 7 Byudviklingsområder 7 FORUDSÆTNINGSREDEGØRELSE 12 BYUDVIKLING - BOLIGER OG ERHVERV 13 Boliger - rummelighed og behov 13 Erhverv - rummelighed og behov 17 Kolofon Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder Kolding Byråd, september

4 1. BAGGRUND Baggrund for partshøring Erhvervsstyrelsen har på statens vegne anvendt sin vetoret efter Planlovens 29, stk. 1, og fremsat indsigelse mod Forslag til kommuneplan for Kolding Kommune. Indsigelsen er begrundet i kommuneplanforslagets rummelighed, forstået således, at der ikke må inddrages mere areal til byvækst, end det er nødvendigt for at dække det forventede behov til nye boliger og erhvervsarealer i den kommende planperiode på 12 år. Dette medfører, at kommuneplanen ikke kan vedtages endeligt, før kommuneplanens udlæg af byudviklingsområder er nedbragt til et omfang, som Kolding Kommune kan redegøre et behov for set henover de kommende 12 år. Med henblik på at kommuneplanen opnår et indhold, så Erhvervsstyrelsen frafalder sin indsigelse, sender Kolding Byråd hermed ændringer til Forslag til kommuneplan for Kolding Kommune i partshøring hos berørte lodsejere. Berørte lodsejere betyder i denne sammenhæng ejere af de (del)arealer, Kolding Kommune er sindet at udtage af rammeområdet 1218.B3, omkring Hvidkærgårdsvej, Bastrup i Vamdrup (se foreliggende hæfte side 16). Procedure efter partshøring Når partshøringen er gennemført, vil Byrådet herefter forholde sig til alle indkomne høringssvar, inklusiv høringssvar indkommet i høringsperioden den 11. april til 6 juni 2017 i bindelse med offentlig høring af selve kommuneplanforslaget. Det forventes, at Byrådet behandler kommuneplanen med henblik på endelig vedtagelse i december Ændringer til kommuneplanforslaget Dette hæfte beskriver de ændringer, som Kolding Kommune er på vej til at foretage i forhold til det tidligere offentliggjorte kommuneplanforslag, for så vidt angår byudviklingsområder. Forslaget kan i sin helhed ses på under forslag. I foreliggende hæftet gengives planforslagets relevante kapitler, med de påtænkte ændringer, samt en kort forklaring af baggrunden for den påtænke ændring. 4 Af de næste sider fremgår ændringerne til kommuneplanforslaget, som efterfølgende vil blive indarbejdet i kommuneplanen i overensstemmelse med byrådets beslutninger i forbindelse med den endelige vedtagelse. Det foreliggende hæftes indhold skal dermed ses som de

5 Ændringer til forslag til Kommuneplan konkrete ændringer til den lokale del af kommuneplanen, henholdsvis i "Hovedstruktur for Kolding Kommune, og "Forudsætningsredegørelse" (jf. illustration af kommuneplanens opbygning nedenfor). Erhvervsstyrelsens indsigelse retter sig mod, at kommuneplanen indeholder et overskud af arealer i forhold til både boligformål og til erhvervsformål, set i forhold til de kommende 12 års behov. Til forskel fra kommuneplanens erhvervsarealer, er de foreslåede udtag af arealer til boligformål allerede optaget i gældende kommuneplan. Hermed kan der principielt eksistere nogle forventninger til fremtidig udviklingsmuligheder, som Byrådets ønsker nærmere kendskab til, inden der endelig træffes beslutning om kommuneplanens byudviklingsområder. De nærmere omstændigheder og overvejelser bag udtag af arealer til boligformål omkring Hvidkærgårdsvej i Bastrup ved Vamdrup, fremgår af side 16. Ændringer til Forslag til kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder Samlet hovedstruktur Rammer Kommuneplan TREKANTOMRÅDET Hovedstruktur KOLDING KOMMUNE Rammer KOLDING KOM Forudsætningsredegørelse KOLDING KOMMUNE Fælles mål Fælles retningslinjer Fælles redegørelse Fælles kort med arealudpegninger Lokale mål Lokale retningslinjer Lokal redegørelse Supplerende beskrivelser ift. hovedstrukturens indhold Profiler af områder Rammer for lokalplanlægning Illustration af den samlede kommuneplans opbygning, og hvordan indeholdet af denne supplerende høring indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med endelig vedtagelse. 5

6 HOVEDSTRUKTUR 2. BYERNE 6

7 Ændringer til forslag til Kommuneplan Byudvikling Byudviklingsområder Udlagte arealer til nye boliger Udbygningsområderne skal sikre rummelighed til nye boliger fordelt i hele kommunen. Igennem de seneste 12 år er der i Kolding Kommune opført cirka boliger - gennemsnitligt cirka 290 boliger årligt hvilket hovedsageligt er sket i nye byzonearealer, og i mindre udstrækning ved fortætning og omdannelse. Tallet dækker over en nedgang i byggeriet i kriseårene , hvor der f.eks. i 2011 kun blev opført knap 98 nye boliger. Kurven er imidlertid vendt og Kolding Kommune oplever nu, at boligbyggeriet er kommet i gang igen, samtidig med at Kolding Kommune også er begunstiget af en øget befolkningstilvækst. Ændringer til planforslag I forbindelse med kommunens forhandlinger med Erhvervsstyrelsen, har styrelsen udbedt sig supplerende redegørelse for det fremførte behov for byudviklingsområder over de næste 12 år. I teksten til højre er suppleret med tal for de seneste års udvikling, der kan ligge grund for kommunens forventninger til fremtidig arealbehov. Nettobefolkningstilvækst for perioden (Kilde: Danmarks Statistik). Opførte boliger i perioden Byggeriet var på sit laveste i 2011 men har været stigende efterfølgende, og med 2016 som en indikator på stadig større interesse for boligbyggeri (Kilde: Befolkningsprognose 2017 for Kolding Kommune). Det er vigtigt, at der i kommunen til stadighed findes arealudlæg, der kan sikre et bredt og varieret udbud af grunde til boliger - både i forhold til størrelse, type og geografisk placering. Med afsæt i ovenstående udvikling i opført boligbyggeri og befolkningstal, vurderes det rimeligt at forventninger til behov for boligbyggeri i de kommende 12 år ligger over de seneste 12 års opførte boligbyggeri. 7

8 8 Kommuneplan har udlagt boligområder i Kolding, Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld samt hovedparten af kommunens byzonelandsbyer

9 Ændringer til forslag til Kommuneplan Ændringer til planforslag På kortet til venstre udelades visning af Almind Hede (Kolding Nord) som Erhvervsudlæg. Samlet er der i de udlagte byudviklingsområder en restrummelighed til knap nye boliger. Herudover er der inden for eksisterende byområder mulighed for en fortætning svarende til knap nye boliger. Boligudbygning ved fortætning er vel at mærke et estimat på, hvilken udbygning der er mulighed for inden for de planlagte områder, men hvor de konkrete udnyttelser og konkrete boligbyggerier kan nedjustere antallet af boliger. Det vurderes, at der overordnet set er tilstrækkeligt areal til at dække den forventede boligudbygning i planperioden. I Kommuneplan er der derfor ikke udlagt større nye arealer, men alene foretaget mindre omfordelinger af de eksisterende arealudlæg. Der er tale om omfordeling af arealer i Almind, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup og Lunderskov. Herudover er der mindre nyudlæg i Vester Nebel og Lunderskov, og mindre udtag i Vamdrup. I Kolding er de store udbygningsområder mod syd koncentreret omkring Vonsild og Dalby og mod nord omkring Nr. Bjert og Eltang. I disse områder forventes der de kommende år at ske en stor udbygning med boliger. Herudover findes der større arealudlæg til boliger i centerbyerne Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup. Ud over byzoneudbygning lægges der stor vægt på, at der skabes muligheder for fortætning og omdannelse til boligformål. Særligt i Kolding byområde er der mange nye boliger i støbeskeen i forbindelse med fortætning og omdannelser - både centralt i bymidten og i områderne omkring denne. Udlagte arealer til nyt erhverv De vigtigste forudsætninger for en positiv erhvervsudvikling er en veludbygget infrastruktur lokalt og regionalt samt et bredt udbud af attraktiv erhvervsjord og bygninger. Kolding er begunstiget af en attraktiv beliggenhed, hvilket er fundamentalt i forhold til handel, logistik, bosætning og virksomhedsetablering. Der skal kunne tilbydes et bredt og varieret udbud af erhvervsgrunde med god infrastrukturel tilgængelighed. Derfor er det også vigtigt, at der er en stor rummelighed til den kommende erhvervsudvikling i kommunen. Ændringer til planforslag I teksten til højre nævnes Almind Hede (Kolding Nord) ikke længere under erhvervsudlæg, som en konsekvens af, at det ikke har været muligt fyldestgørende over for Erhvervsstyrelsen, at redegøre for behov for at øge kommuneplanens erhvervsarealer. Tilsvarende er den samlede restrummelighed reduceret fra knap 560 ha til knap 500 ha - et omfang svarende til gældende kommuneplan (2013). I forbindelse med lavkonjunkturen de senere år har der været lille efterspørgsel på ny erhvervsjord i Kolding. Dette hænger sammen med, at ældre ledige erhvervsejendomme har kunnet dække behovet hos de virksomheder, der har efterspurgt ejendomme i området. Efterhånden som udviklingen vender, forventes efterspørgslen at stige. I Kommuneplan er der en restrummelighed til erhvervsudvikling på knap 500 ha beliggende i henholdsvis Kolding, Vamdrup og Lunderskov. Erhvervsudlæg: Bramdrup Mark (Kolding Nord) 9

10 Birkemose Allé (Kolding Øst) Tankedalsvej (Kolding Vest) Bønstrup Erhvervspark (Vamdrup) Gl. Lunderskovvej (Lunderskov øst) Allervej (Christiansfeld nord) I den nordlige del af Kolding har der over de forløbne år været en væsentlig udbygning som følge af den gode infrastrukturelle beliggenhed nær motorvejen. Herudover er der fortsat mulighed for omdannelse og fortætning i eksisterende byområder i Kolding by. Perspektivområder De konkrete arealudlæg til byudvikling skal dække behovet i planperioden, som strækker sig over 12 år. Kommuneplanen indeholder desuden perspektivområder, hvor der på længere sigt forventes at ske en udvikling, som enten kan være til bolig- eller erhvervsformål. Virksomhed i Koldings erhvervsområde 10

11 Ændringer til forslag til Kommuneplan

12 12 FORUDSÆTNINGSREDEGØRELSE

13 Ændringer til forslag til Kommuneplan BYUDVIKLING - BOLIGER OG ERHVERV Boliger - rummelighed og behov I henhold til statslige udmeldinger skal udlæg af nye byudviklingsområder ske ud fra overvejelser om det samlede arealforbrug i planperioden og byvækstens fordeling mellem kommunens byer (bymønster). Kommunens opgørelse over rummelighed til boligbebyggelse viser, at der i endnu ikke udnyttede rammeområder er plads til knap nye boliger. Rummeligheden sat i forhold til det forventede byggeri viser, at de udlagte arealer vil kunne dække behovet for nybyggeri inden for planperioden. Herudover kalkuleres der med en rummelighed til fortætning og omdannelse inden for eksisterende byområder med knap boliger. Der er således sikret vækstmuligheder for den kommende planperiode. Igennem de seneste 12 år er der i Kolding Kommune opført cirka boliger - gennemsnitligt cirka 290 boliger årligt. Tallet dækker over en nedgang i byggeriet i kriseårene , hvor der feks. i 2011 kun blev opført knap 98 nye boliger. Kurven er imidlertid vendt og Kolding Kommune oplever nu, at befolkningstilvæksten øges - en udvikling, som forventes at fortsætte en årrække frem. Det er vigtigt, at der til stadighed er udlagt grunde fordelt rundt om i kommunen, der sikrer et bredt og varieret udbud af grunde - både i forhold til størrelse, type og geografisk placering. For at skabe et fleksibel og varieret udbud af boliger, har det enkelte steder været ønsket at sikre udlæg til flere boliger, end der umiddelbart vurderes at være behov for i det enkelte lokalområde. I henhold til Planstrategi 2015 skal udviklingen hovedsageligt ske inden for allerede udlagte byudviklingsområder. Der har i enkelte områder været behov for en omfordeling af arealudlæg - nye arealer er udlagt, mens andre er taget ud. De områder, hvor der er sket en omfordeling, er områder, hvor byudvikling kan medvirke til at understøtte den lokale service. 13

14 14 Kort med angivelse af nye byudviklingsområder samt områder der udtages

15 Ændringer til forslag til Kommuneplan Ændringer til planforslag På kortet til venstre udelades visning af Almind Hede (Kolding Nord) som Nyt erhvervsudlæg, og de planlagte udtagne araler omkring Hvidkærdgårdsvej i Bastrup ved Vamdrup, vises som Område der udtages. Samlet set udlægges der i kommunen i alt cirka 32 hektar nye arealer til byvækst med boliger. Arealudlæggene bliver modsvaret af udtagning af i alt cirka 30 hektar af eksisterende udlæg. Nedenstående er en samlet rummelighedsopgørelse for de eksisterende udlæg til boligområder samt de nye arealudlæg og de udlæg, der udtages i forbindelse med kommuneplan Af skemaet herunder fremgår rummelighedsopgørelser for antallet af boliger fordelt på de enkelte planlægningsdistrikter. I skemaet oplyses om den eksisterende rummelighed til boliger i kommuneplan 2013 samt de nye og udtagne udlæg i forbindelse med kommuneplan 2017 (angivet i henholdsvis hektar og omregnet til boliger). Rummelighed til boliger Ændringer til planforslag I rummelighedsskemaet til højre er udtagne arealer i hektar øget fra 7 ha til 14 ha for planlægningsdistrikt 12 Vamdrup. Tallene for udtagne boliger og sum er konsekvensrettet tilsvarende. Planlægnings distrikt 02 Harte / Munkebo 04 Vonsild 05 Nr. Bjert / Eltang 06 Vester Nebel m.fl. 09 Sdr. Bjert m.fl. 10 Dalby m.fl. 11 Lunderskov 12 Vamdrup 13 Christiansfeld Eks. udlæg i hektar Eks. udlagte boliger Nye boliger Nye udlæg i hektar Udtagne arealer i hektar Udtagne boliger I alt Skemaoversigt - udlæg til boligformål med angivelse af eksisterende udlæg, nye udlæg og udtag af arealer Der udlægges nyt areal i et omfang svarende til det areal, der udtages. I Hovedstrukturens kapitel 2 under "Byudvikling" er den samlede mængde byudviklingsarealer i Kommuneplan beskrevet nærmere. Samlet boligudlæg Boliger Eks. bolig udlæg Nye boliger Udtag af boliger Ialt Nyt samlet boligudlæg Skemaoversigt - udlæg til boligformål med angivelse af eksisterende udlæg, nye udlæg og udtag af arealer 15

16 Hvidkærgårdsvej ved Bastrup i Vamdrup Arealudlægget til boligformål ved Hvidkærgårdsvej (rammeområde 1218.B3) har været en del af de seneste kommuneplaner. En større del af rammeområdet er lokalplanlagt i 2011, med lokalplanbestemmelser for området syd for Hvidkærgårdsvej (delvist byggemodnet), og med rammelokalplan for området nord for Hvidkærgårdsvej. Ændringer til planforslag Denne side tilføjes kommuneplanens Forudsætningsredegørelse for at forklare overvejelser bag udtag af de pågældende arealer. Alene inden for lokalplanens afgrænsning eksisterer en rummelighed til boligudbygning, som forventes at kunne dække den fremtidige boligudbygning i lokalsamfundet over de næste 12 år. Derfor reduceres rammeområde 1218.B3, så det svarer til lokalplanens afgrænsning. Reduktionen indebærer udtag af ca. 7 ha, som dermed indgår i forbindelse med omfordeling af byudviklingsområder i den samlede kommune. 16 Kommuneplanens rammeområde ved Hvidkærgårdsvej reduceres, så det svarer til det lokalplanlagte område.

17 Ændringer til forslag til Kommuneplan Erhverv - rummelighed og behov Der udlægges i kommuneplanen ikke egentligt nye byudviklingsområder til erhvervsformål. I den nordøstlige del af Kolding (Profilvej i Industri Nord) udvides et eksisterende rammeområde med et mindre areal, med henblik på en bedre afrundning i forhold til motorvejen og det øvrige erhvervsområde. Nedenstående er rummelighedsopgørelser for de erhvervsområder, der er indarbejdet i kommuneplan I Hovedstrukturen kapitel 2.1 Byudvikling er den samlede mængde byudviklingsarealer i Kommuneplan beskrevet nærmere. Nedenfor er beskrevet, hvor den eksisterende restrummelighed til erhverv i Kolding Kommune er lokaliseret. Erhverv Eks. udlæg i kommuneplan 2013 Nye arealudlæg Ialt Birkemosevej 6 6 Tankedalsvej (rettet) Ændringer til planforslag I rummelighedsskemaet til højre er nye arealudlæg for Almind Hede på 68 ha udeladt. Tilsvarende er skemaets sum konsekvensrettet. Allervej Gelballevej Bønstrup Nørreskovvej 3 3 Petersminde 3 3 Bramdrup Agtrup 9 9 Profilvej 4* 4 I alt (op- eller nedrundet) Skemaoversigt: Rummelighed til erhverv. *) jf. Forudsætningsredegørelsen udlægges 4 ha areal med henblik på fremtidig byzone, i tilknytning til en eksisterende virksomhed. Arealet udnyttes i praksis allerede til virksomhedens aktiviteter, hvormed kommuneplanens rummelighed til erhvervsformål reelt set ikke øges. 17

18 Område ved Højvangen i Bramdrup Nord Med kommuneplanforslaget blev foreslået udlagt et større sammenhængende erhvervsområde ved Højvangen, nord for Kolding i Bramdrup nord. Det har ikke været muligt over for Erhvervsstyrelsen fyldestgørende at redegøre for, at Kolding Kommune har et behov for, at øge kommuneplanens rummelighed til erhvervsformål i det omfang, som planforslaget indeholder. Derfor udelades rammeområde 0715.E3, svarende til 68 ha, af kommuneplan Deraf følger også, at den gældende kommuneplans udpegning af et potentielt byudviklingsområde (perspektivområde) nord for Højvangen, fastholdes. Kommuneplanforslagets nye byudviklingsområde til erhvervsformål, nord for Højvangen i Kolding Nord, udelades af den endelige kommuneplan. 18 Den gældende kommuneplans udpegning af perspektivområde nord for Højvangen fastholdes i kommuneplan Ændringer til planforslag På denne side forklares baggrunden for, at det pågældende arealudlæg til erhvervsformål ikke kan optages i kommuneplan En konsekvens heraf er, at beskrivelsen af det pågældende område i kommuneplanens Forudsætningsredegørelse udgår.

19 Ændringer til forslag til Kommuneplan

20 Retningslinjer for hønsehold, duehold og burfugle 20 By- og og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11, 6000 Kolding Miljøområdet

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

KOMMUNEPLAN Forudsætningsredegørelse. Kolding Kommune

KOMMUNEPLAN Forudsætningsredegørelse. Kolding Kommune KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forudsætningsredegørelse Kolding Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Side BYUDVIKLING - BOLIGER OG ERHVERV 7 Boliger - rummelighed og behov 7 Erhverv - rummelighed og behov 20

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B1 (boligområde) ved Gåsebakken i Ugelbølle. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vejledning om byvækst. Planlægning og Byudvikling. Foto: Colourbox

Vejledning om byvækst. Planlægning og Byudvikling. Foto: Colourbox Vejledning om byvækst Planlægning og Byudvikling Oktober 2017 Foto: Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 1 Planlovens bestemmelser om byvækst 4 1.1 Kommunens retningslinjer 4 1.2 Kommunenplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 03-B (Kladde)

Lokalplan nr. 03-B (Kladde) 13 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet

Læs mere

Vejledning om byvækst

Vejledning om byvækst Vejledning om byvækst Planlægning og Byudvikling INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Planlovens bestemmelser om byvækst 2. Metode til opgørelse af arealbehov 3. Muligheder for at udlægge nye arealer 3.1 Positivt

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Notat vedr. restrummelighed i Syddjurs Kommune

Notat vedr. restrummelighed i Syddjurs Kommune 1 of 6 Baggrund Syddjurs Kommune sendte den 9. juli 17. september 2013 på baggrund af Byrådets behandling forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. 15. august fremsendte Naturstyrelsen notat med

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Kommuneplan Rækkefølgeplan. Lovgivning og forslag til ny administrationspraksis. Byudvikling Byplan

Kommuneplan Rækkefølgeplan. Lovgivning og forslag til ny administrationspraksis. Byudvikling Byplan By- og Kulturforvaltningen Kommuneplan 2016-2028. Rækkefølgeplan. Lovgivning og forslag til ny administrationspraksis. Ifølge Planloven skal der i kommuneplanen udarbejdes en rækkefølgeplan for boligudbygningen

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner I det følgende beskrives kortfattet planprocessen ved ændring af et givet område til fremtidig anvendelse til erhvervsformål. Erhvervs-anvendelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 Sydhavnen, Thisted Juni 2017 Thisted Redegørelse Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE Kommune 1 11. Lunde 11.01 Lunde By 11.02 Kvong 11.03 Lydum 11.10 Åbent land Lunde Bevaringsværdige bygninger Rammer 1/12 Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Oversigt over ændringerne til Kommuneplan

Oversigt over ændringerne til Kommuneplan Oversigt over ændringerne til Kommuneplan 2017-29 I Planstrategi 2015 for Kommune blev det besluttet, at der skulle foretages en delvis revision af kommuneplanen. Det betyder, at den samlede kommuneplan

Læs mere

Kommuneplan for Nordfyns Kommune

Kommuneplan for Nordfyns Kommune http://www.nordfynskommuneplan.dk/page.asp?printlink=true&sideid=5190&zcs=4... Side 1 af 2 Bymønster (1.2.1) Kommunalbestyrelsens målsætning for de tre hovedbyer og de to vækstbyer er: - Vi ønsker at fremme

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017.

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 Opfølgning på offentlig høring Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Sammen med forslag til Kommuneplan

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan 2. Maj Program Borgermøde 19.00-19.10 Velkomst v/ Jens Ejner Christensen, Borgmester 19.10-19.40 Fremtidens boligbehov og boligformer v/claus Bech-Danielsen, centerleder, Aalborg Universitet 19.40-20.00

Læs mere

Kærbæk. Kvie Sø. Ansager 03. ANSAGER KOMMUNEPLAN 2013

Kærbæk. Kvie Sø. Ansager 03. ANSAGER KOMMUNEPLAN 2013 Kærbæk Kvie Sø Ansager 03. ANSAGER KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur

Læs mere

Høringsnotat; Erhvervsstyrelsens bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2016

Høringsnotat; Erhvervsstyrelsens bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2016 Plan og Udvikling Sagsnr. 269654 Brevid. 2446112 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk 25. november 2016 Høringsnotat; Erhvervsstyrelsens bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2016 Under

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

SEPTEMBER 2017 KOLDING KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE MILJØRAPPORT FÆLLES KOMMUNEPLAN 2017 FOR TREKANTOMRÅDET

SEPTEMBER 2017 KOLDING KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE MILJØRAPPORT FÆLLES KOMMUNEPLAN 2017 FOR TREKANTOMRÅDET SEPTEMBER 2017 KOLDING KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE MILJØRAPPORT FÆLLES KOMMUNEPLAN 2017 FOR TREKANTOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Kolding Kommune, 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Befolkningsprognose 2011-2024... 4 Prognosens hovedresultater... 4 Arealudlæg i Kolding

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2015 Redegørelse for nye arealudlæg og perspektivområder til byudvikling.

KOMMUNEPLAN 2015 Redegørelse for nye arealudlæg og perspektivområder til byudvikling. KOMMUNEPLAN 2015 Redegørelse for nye arealudlæg og perspektivområder til byudvikling. Alle nye og ændrede arealudlæg samt perspektivområder er beskrevet i det følgende. Arealerne er beskrevet ud fra eksisterende

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM Kommune 1 04. Billum 04.01 Billum By 04.10 Billum, Åbent land Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Målsætninger Den overordnede målsætning for udvikling på erhvervsområdet i Holbæk Kommune er at skabe bedre rammer for erhvervslivet,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK BILAG 3 - NYE REVIDEREDE HOVEDSTRUKTURTEKSTER: NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK Lisbjerg og Nye perspektivarealer Udviklingen af den nye by ved Lisbjerg og Nye skal op i gear frem mod 2030.

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN Forudsætningsredegørelse. Kolding Kommune

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN Forudsætningsredegørelse. Kolding Kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forudsætningsredegørelse Kolding Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Side BYUDVIKLING - BOLIGER OG ERHVERV 7 Boliger - rummelighed og behov 7 Erhverv - rummelighed

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst

KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst KL kvitterer for fremsendelse af udkast til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal. KL er meget tilfreds med, at der med bekendtgørelsesudkastet

Læs mere

Sammenfattende Redegørelse - 9

Sammenfattende Redegørelse - 9 Vedtaget af Byrådet den 27.3.2017 Sammenfattende Redegørelse - 9 Miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune 06-03-2017 Dok.id.: 727-2017-10500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Tids- og procesplan Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Marts 2015 Revideret den 8.04.15 Temaer i strategien Strategiske indsatsområder Uddannelsesbyen Holstebro Bosætningsbyen Holstebro

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planforhold for kolonihaveområdet Præstemosen NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 13/24476 27. august 2013 Status Dette notat

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere