Center for Administrativ Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Administrativ Service"

Transkript

1 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2. Resultatmål De væsentligste fokusområder for budgetperioden (216-19) er nedenstående indsatser: - IT-udgifter til både IT-Forsyningen samt kommunens centrale IT-systemer (Sekretariatet samt Digitalisering & Effektivisering) - Centrets samlede lønbudget ( generelt/centerchef) - Monopolbrudsprogrammet (Digitalisering & Effektivisering) - Parat til Fremtiden (Digitalisering & Effektivisering) Finansielle mål: Overholdelse af IT-budgetterne, herunder indhente budgetterede gevinster Nulvækst i lønudgifter Realisering af indbudgetterede effektiviseringskrav på IT- og Indkøbsområ- Ikke-finansielle mål: det. Etablering af endelig gevinstrealiseringsplan for projekter under Monopolbruddet. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1. kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag 215 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt s nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 215-priser 2) Det korrigerede budget 215 er pr (i 215-priser) Side 1

2 Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på områder Beløb i 1. kr 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget forslag forslag forslag forslag 215 2) CAS/KLI HR og Kommunikation Sekretariat Digitalisering og Effektivisering Økonomi Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 215-priser 2) Det korrigerede budget 215 er pr (i 215-priser) I 215 er det korrigeret budget på 68,4 mio. kr. og falder til 62 mio. kr. i 216. De væsentligste årsager til dette er, at der er indregnet øget effektivisering fra 216 vedrørende serviceplatform på 2,3 mio. kr., IT-Forsyningens budget er reduceret med,8 mio. kr. og effektiviseringer vedrørende Parat til Fremtiden (IT- og indkøbsportefølje) er indregnet med en stigning fra,5 mio. kr. i 215 til 3,5 mio. kr. i 216. Derudover er der mellem de enkelte områder omplaceret nogle lønbudgetter i 215, som endnu ikke er omplaceret i 216 og frem. Faldet i budgettet fra 216 og frem på 2,5 mio. kr. skyldes at effektiviseringer vedr. Parat til Fremtiden (IT- og indkøbsportefølje) er indregnet med en stigning fra 3,5 mio. kr. i 216 til 6 mio. kr. fra 217 og frem. 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. IT afholder udgiften til kommunens centrale ITsystemer, herunder udgiften til IT Forsyningen I/S 2. Løn Lønudgifter til centerets afdelingsledere og medarbejdere. 3. Monopolbrud Der forventes en årlig besparelse på 25 % i de nuværende IT-løsninger under Monopolbruddet, hvoraf de 8 % er udløst. Resten, 17 %, forventes frigjort i 217 og 218. Udgiften og besparelsen vil senere blive reguleret i budgettet. 4. Den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi Den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi er pt. i høring og forventes vedtaget ultimo 215. Den vil højst sandsynligt indeholde nogle obligatoriske initiativer, der vil kræve investering i ny IT. Side 2

3 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 216 i 1. kr Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 216. Øvrige udgifter Rammen indeholder flere områder og mange aktiviteter, de store udsving vedrører især området Digitalisering og effektivisering. Her er en stor del af basisbidraget til IT-Forsyningen periodiseret i januar og udsvinget i oktober skyldes, at effektiviseringspuljerne Parat til Fremtiden, Bølgeplan og Monopolbrud er lagt i oktober. Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. Indtægter Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 216 i 1. kr CAS/KLI Sekretariat Økonomi HR og Kommunikation Digitalisering og Effektivisering Side 3

4 CAS/KLI Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og konsulentbistand er periodiseret med 5 % i henholdsvis juni og november. HR og Kommunikation Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og lønrefusion er periodiseret i juni og december. Sekretariat Der er stort set periodiseret i 1/12 dele. Kommunens betaling til KL på ca. 1,6 mio. kr. årligt falder i februar og august. En række IT systemer betales kvartalsvis. Digitalisering og effektivisering Effektiviseringer på Parat til Fremtiden, Monopolbrud og Bølgeplan er foreløbigt budgetteret i oktober. Digitaliseringspulje er foreløbigt budgetteret i oktober. IT-Forsyningen: Basisbidraget IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i i juni og det variable bidrag er i 1/4 dele. De resterende udgifter er fordelt i 1/2 dele og lidt i 1/12 dele. Øvrig administration (digi). Der er stort set periodiseret i 1/12 dele. Økonomi Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og revision er periodiseret i forhold til betalingsplanen. 3.4 Risici Centeret rammes største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Imødekommende tiltag Ansvarlig 1. Parat til Fremtiden 2. IT-forsyningen At IT-Forsyningens opgaveportefølje udvides eller der igangsættes udviklingsinitiativer, som ikke kan afholdes indenfor IT-Forsyningens budget. 3. Monopolbrud Manglende funktionalitet og forsinkelse hos KOMBIT på de nye IT-løsninger under Monopolbruddet, samt eventuelle ændrede krav til kommunes IT-infrastruktur for at kunne afvikle ITløsningerne og høste de udmeldte gevinster. Behov for at investere i nye snitflader mellem kommunes eksisterende løsninger og de nye IT-løsninger 1 mio. kr. fra B218 1,7 2 mio. kr.,5 1 mio. kr. God forberedelse i organisationens fokus på need-to-have, samt opfølgning på indfrielse af de aftalte besparelser og gevinster jf. KL/KOMBITs udmeldinger Manglende realisering af effektiviseringer på indkøbsområdet Decentralisering af ansvar via Indkøbsforum Løbende opfølgning Sekretariatet Digitalisering og Effektivisering Digitalisering og Effektivisering Side 4

5 4. Driftsbudget for pr. område I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 CAS/KLI Aktivitetsbudget for CAS/KLIs ramme for 216 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for CAS/KLIs område Tabel 3 Aktivitetsbudget for CAS/KLI Beløb i 1. kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget CAS/KLI Effektiviseringer CAS Konsulentbistand m.m. CAS 373 Øvrig administration (cen.ram) 3.84 Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Effektiviseringer På denne aktivitet styres centerets effektiviseringer. Center for Administrativ Service 2. Konsulentbistand På denne aktivitet styres konsulentudgifter afsat primært til digitaliseringsområdet 3. Øvrig administration Budgettet til øvrig administration udgør i alt 3,8 mio. kr. Heraf er afsat 3,2 mio. kr. til løn. Resten vedrører abonnementer og medlemsskaber, kompetenceudvikling samt annoncer Periodiseret budget for CAS/KLIs ramme Figur 3 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 216 i 1. kr Effektiviseringer CAS Øvrig administration (cen.ram) Konsulentbistand m.m. CAS Effektiviseringer Der er pt. ikke budgettal på denne aktivitet. Konsulentbistand m.m. Der er periodiseret med 5 % i juni og 5 % i november. Side 5

6 Øvrig administration Budgettet er fordelt i 1/12 dele. 4.2 HR og kommunikation Aktivitetsbudget for HR og kommunikation for 216 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for HR og Kommunikations område Tabel 4 Aktivitetsbudget for HR og Kommunikation Beløb i 1. kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget HR og Kommunikation HR og Kommunikaiton 3.47 Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 4 1. Løn Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de syv ansatte i afdelingen. Der er også budgetteret med lønrefusion for en ansat. Lønbudget i alt ca. 3,3 mio. kr. 2. Øvrige udgifter Budgettet til øvrige udgifter udgør godt,2 mio. kr. og er afsat til kompetenceudvikling, kontorhold m.v. samt annoncer. Heraf udgør annoncebudgettet,183 mio. kr. som dækker de ugentlige annoncer i Lokalavisen Periodiseret budget for HR og Kommunikations område Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 216 i 1. kr HR og Kommunikation HR og Kommunikation Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6 ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 216. Faldene i juni og december skyldes, at der er budgettet med lønrefusion i disse måneder. Øvrige udgifter er fordelt i 1/12 dele. Side 6

7 4.3 Sekretariat Aktivitetsbudget for Sekretariatets ramme for 216 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariatets område Tabel 5 Aktivitetsbudget for Sekretariat Beløb i 1. kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Sekretariat IT, Fujitsu IT, KMD IT, Øvrige Øvrig administration (sekr.) Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 5 1. IT, Fujitsu Budgettet for Prisme/SD er baseret på kontrakt indgået efter EU-udbud. Kontrakten udløber i 219 og P/L-reguleres efter nettoprisindekset. 2. IT, KMD Budgettet er baseret på kontrakter forhandlet mellem KL/KOMBIT og KMD, samt kontrakter indgået efter egne udbud på SKI rammeaftaler. Kontrakterne P/L-reguleres efter nettoprisindekset eller gennem forhandlede fremskrivninger (forhandles af KOMBIT). 3. IT, Øvrige Budgettet er baseret på kontrakter. Der er typisk tale om mindre støttesystemer (kontraktsummer under,5 mio. kr. over 48 måneder), hvor aftalerne er historisk betinget. Kontrakterne P/L-reguleres efter nettoprisindekset. 4. Øvrig administration (sekr.) Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de ansatte i afdelingen. Lønbudget i alt 5,4 mio. kr. Budgettet til øvrige udgifter er på i alt 2,1 mio. kr. heraf udgør 1,6 mio. kr. kontingent til KL og resten er til kompetenceudvikling, advokatbistand, arkivering, kontorhold m.v Periodiseret budget for Sekretariatets område Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 216 i 1. kr. IT, Fujitsu Side 7

8 Udgifter til PRISME/SD og KOMLIS er periodiseret i 1/12 dele. IT, KMD Udgifter til de fire KMD kontrakter er periodiseret i 1/12 dele. Den fjerde kontrakt kan falde ujævnt over året, da der er tale om direkte fakturerede ydelser, f.eks. konsulentbistand. IT, Øvrige Udgifter til øvrige fagapplikationer er periodiseret i 1/4 dele. Øvrig administration (sekr.) Løn Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 216. Øvrige omkostninger er periodiseret i 1/12 dele. Udgiften til KL (knap 1,6 mio. kr.) er periodiseret i 1/2 dele i februar og august. 4.4 Digitalisering og Effektivisering Aktivitetsbudget for Digitalisering og Effektivisering for 216 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Digitalisering og Effektiviseringsområdet Tabel 6 Digitalisering og Effektivisering Beløb i 1. kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Digitalisering og Effektivisering Parat til fremtiden (digi) -3.5 Monopolbrud Bølgeplan Digitaliseringspulje IT-forsyningen Øvrig administration (digi) Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 6 1. Parat til Fremtiden (Indkøbssporet) Parat til Fremtidens besparelser vedrører IT-effektiviseringer og indkøb, hvor der forventes en samlet besparelse på -3,5 mio. kr.. Besparelserne vedr. ITeffektiviseringer er behæftet med en vis grad af usikkerhed, mens besparelserne vedrørende indkøb afhænger af, at indkøbsforummet beslutter at prioritere udbud, der forventes at medfører en besparelse/gevinst. 2. Bølgeplan Bølgeplan angivet til -2,299 mio. kr. dækker ikke obligatorisk digital selvbetjening (bølgeplanerne), men derimod etableringen af call-center og Digital Post. Gevinsterne på dette er blevet udskudt, og der skal etableres en egentlig gevinstrealiseringsplan, herunder identificering af gevinstejerne, som vil være fordelt mellem de forskellige centre afhængig af sagsflow (reduktion i backend sagsbehandling) og reduceret print og porto Center for Ejendomme og Intern Service. Gevinster på bølgeplan tre (obligatorisk del) skal muligvis indregnes i budget 216 grundet manglende realisering i foregående år. Der skal etableres en egentlig gevinstrealiseringsplan med de berørte centre. Skal udarbejdes i samarbejde med Center for Borgerservice og. Gevinster på bølgeplan fire (med implementering ultimo 215) er ikke analyseret på nuværende tidspunkt. 3. Monopolbrud Monopolbrud og Serviceplatform i alt -2,299 mio. kr. Side 8

9 Besparelsen er fremkommet ved en besparelse på -,255 mio. kr. på udbud af monopolbrud og en besparelse på -2,44 mio. kr. ved anvendelse af Serviceplatformen. Besparelsen vedrørende monopolsystemudbud er udskudt til at starte i 217 med et besparelsespotentiale på -,1 mio. kr. i 217 med stigning til -,282 mio. kr. i 218. Forudsætningerne for at anvende de nye IT-løsninger under Monopolbruddet kræver investeringer i kommunens basale IT-arkitektur. Der vil blive tale om en investering på ca.,6 kr., og derefter ca.,1-,15 mio. kr. årligt til licens, support og videreudvikling. Besparelsen vedrørende Serviceplatformen/Datafordeleren er udskudt fra KOM- BIT s side, idet projektet vedrørende Datafordeleren er forsinket. Begge projekters budgettal vil blive reguleret, ved en af de kommende runder tekniske korrektioner. 4. IT-Forsyningen Vedrørende IT-Forsyningen er der fremlagt budgetforslag for 216 på ITsamarbejdskredsmødet den 4. maj 215. Budgetforslaget indeholder justeringer, der samlet set betyder en merudgift i 216 og BO-årene på ca. 1,4 mio. kr. Afhængigt af det variable bidrag, er det usikkert om merudgiften kan afholdes indenfor budgettet. 5. Digitaliseringspulje Puljen er afsat uændret i forhold til Øvrig administration DIGI Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de ansatte i afdelingen. Lønbudget i alt 3,4 mio. kr. Budgettet til øvrige udgifter udgør i alt,25 mio. kr. og er afsat til kompetenceudvikling, kontorhold m.v. Såvel lønbudgettet som øvrig drift vil blive tilpasset via omplaceringer indenfor centerets ramme ved næste runde tekniske korrektioner Periodiseret budget for Digitalisering og effektiviserings område Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 216 i 1. kr Parat til fremtiden (digi) Bølgeplan IT-forsyningen Monopolbrud Digitaliseringspulje Øvrig administration (digi) Parat til fremtiden (digi) Effektiviseringen på netto 3,5 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. Side 9

10 Monopolbrud Effektiviseringen på 2,3 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. Bølgeplan Effektiviseringen på 2,3 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. Digitaliseringspulje Puljen på 1,6 mio. kr. er foreløbigt budgetteret i oktober. IT-forsyningen Basisbidraget på 7,8 mio. kr. til IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i i juni og det variable bidrag på 6,2 mio. kr. er i 1/4 dele. De resterende udgifter er fordelt i 1/2 dele og lidt i 1/12 dele. Øvrig administration (digi). Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 216 Øvrig drift er fordelt i 1/12 dele. 4.5 Økonomi Aktivitetsbudget for Økonomi for 216 Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Økonomis område Tabel 7 Økonomi Beløb i 1. kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Økonomi Økonomi afd Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel Løn Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de 22 ansatte i afdelingen. Lønbudget i alt 11 mio. kr. 2. Øvrige udgifter Budgettet til øvrige udgifter udgør i alt 1,3 mio. kr., og er afsat til kompetenceudvikling, kontorhold m.v., konsulentbistand, gebyrer og revision. Budgettet til revision dækker fastaftale på,41 mio. kr. og,4 mio. kr. til ekstraopgaver. Side 1

11 4.5.2 Periodiseret budget for Økonomiområdet Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 216 i 1. kr Økonomi afd. Økonomi afd. Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af. tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 216. Øvrige udgifter: Budgettet til revision er fordelt i forhold til betalingsplan (januar, april, juni, og oktober) ekstraopgaver i juli. Konsulentbistand er afsat i januar, og det resterende er fordelt i 1/12 dele. Side 11

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Center for Administrativ Service Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Her beskrives centrets: Formål Center for Administrativ Service (CAS) er etableret

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -21 Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Center for Administrativ Service (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

Direktion og Udviklingssekretariat

Direktion og Udviklingssekretariat -21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Direktion og sekretariater

Direktion og sekretariater Præsentation er under sammenlægning med Center for personale- og økonomiservice og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende organisation og vil blive tilrettet

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen -MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR -HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? -AFREGNINGSMODELLER -BASELINE FOR KOMMUNERNES

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Center for Sundhed og Omsorgs kerneopgaver: Kerneopgaven for Center for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN

MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN V/Poul Ditlev Christiansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Dagsorden Udgangspunktet ift. tilslutningen til monopolbruddet Økonomien efter udbuddene og de

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6 Østsjællands Beredskab Sagsnr. 278396 Brevid. 2306391 Ref. MLW Dir. tlf. 4631 3943 mariewaar@oesb.dk NOTAT: Budget 2017-2020 efter Beredskabskommissionens møde 13 05 2016 (2) 18. august 2016 Jf. vedtægter

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv -21 Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: - Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere