Å r s r a p p o r t Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

3 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING 9 Årets resultat 12 Overgang til IFRS i Køb af irsk og nordirsk bank 20 Forventninger til Danske Bank aktien 23 Organisation og selskabsledelse 24 Relationer til omverdenen 25 Medarbejdere 27 Incitamentsprogrammer 28 Forretningsområder 29 Bankaktiviteter 36 Realkredit 38 Danske Markets 40 Danske Capital 41 Danica Pension 44 Beholdningsindtjening 45 Risiko- og finansstyring 47 Økonomisk kapital og raroc 48 Kreditrisici 56 Markedsrisici 61 Operationelle risici 62 Forsikringsrisici 64 Kapitalstyring 66 PÅTEGNINGER 66 Ledelsespåtegning 67 Revisionspåtegninger 69 KONCERNENS REGNSKAB 70 Anvendt regnskabspraksis 76 Regnskab 122 LEDELSESHVERV DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 BESTYRELSE Generalforsamlingsvalgte medlemmer Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Direktør Henning Christophersen Kabinetssekretær, dr. jur. Niels Eilschou Holm Adm. direktør Peter Højland Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Professor, dr. oecon. Claus Vastrup Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Medarbejdervalgte medlemmer Privatrådgiver Tove Abildgaard Bankassistent Helle Brøndum Arbejdsmiljørådgiver Bolette Holmgaard Fuldmægtig Peter Michaelsen Ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen Fuldmægtig Verner Usbeck Bankassistent Solveig Ørteby 4 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

5 Ledelse DIREKTION Peter Straarup / ordførende Jakob Brogaard / viceordførende EKSEKUTIVKOMITE Ordførende direktør Peter Straarup / formand Viceordførende direktør Jakob Brogaard / næstformand Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Direktør Thomas Borgen Direktør Søren Kaare-Andersen Direktør Jørgen Klejnstrup Direktør Sven Lystbæk Direktør Henrik Normann Direktør Per Skovhus Direktør Mats Torstendahl DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Resume Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i Det realiserede resultat er det bedste årsresultat i koncernens historie. Resultatfremgangen og gennemført aktietilbagekøb medvirkede til, at resultatet pr. aktie steg 21 pct. Det økonomiske klima i Europa blev forbedret i 2004, om end fra et lavt niveau. Året var kendetegnet af lav inflation, yderligere faldende renter, fortsat stigende ejendomspriser og afdæmpet aktivitet på rente- og valutamarkederne. Koncernen intensiverede i 2004 sin indsats for at opfylde kundernes behov for finansielle ydelser. Dette udmøntede sig i lancering af nye finansielle løsninger til såvel privatkunder som erhvervskunder og i styrkelse af kunderådgivningen. I løbet af året var der en øget efterspørgsel fra privatkunder, især inden for boligfinansiering, mens erhvervskunderne ikke viste øget investeringsaktivitet. I efteråret offentliggjorde Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar Formålet er at udnytte koncernens velfungerende administrative kompetencer til at skabe det bedste grundlag for vækst. Organisationstilpasningen indebærer en fokusering på og udbygning af kerneområdet, detailbankvirksomhed, såvel i Danmark som internationalt. Koncernens bankaktiviteter organiseres fremover ved regionskontorer, som med tilknyttet filialnet udbyder et bredt udvalg af finansielle ydelser til såvel privatkunder som erhvervskunder. Regionskontorerne besidder kreditkompetence, som afspejler kundesammensætningen. Den regionale struktur gennemføres blandt andet med det formål at styrke bankens lokale profil. Endvidere gennemføres på tværs af landegrænser størst mulig harmonisering af såvel produktudbud som administrative processer. I den forbindelse bliver også administrations- og stabsfunktioner samlet på tværs af landegrænser. Den 14. december 2004 annoncerede koncernen en aftale om overtagelse af National Irish Bank, Irland og Northern Bank, Nordirland. Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse, som forventes på plads inden udgangen af 1. kvartal Med købet etablerer koncernen sig som en væsentlig aktør på det irske og nordirske bankmarked og understøtter ambitionen om detailbankekspansion uden for Danmarks grænser. Ejerskabet skaber et solidt grundlag for vækst og giver mulighed for at videreudvikle de to banker og udnytte koncernens særlige kompetencer. Som konsekvens af koncernens fokusering på traditionel detailbankvirksomhed gennemføres en reduktion af udvalgte internationale engrosbankforretninger. 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

7 Resume Med henblik på at understøtte stabiliteten og fremtidssikre kompetenceniveauet i den stadig mere komplekse drift af bankens systemer outsourcede Danske Bank i 2004 sin decentrale it-drift til IBM. Samtidig solgte Danske Bank til IBM sin andel af DMdata, der varetog den centrale it-drift. Outsourcingen af it-driften forventes at give en betragtelig omkostningsbesparelse over de kommende år. System- og produktudvikling varetages fortsat af koncernen selv. kr. Låneoptagelsen gennemføres dels med henblik på delvis finansiering af købet af de to banker i henholdsvis Irland og Nordirland, dels i forbindelse med fremrykning af allerede planlagte udstedelser. Danske Bank aktien gav i 2004 et positivt afkast på 25,4 pct., sammensat af en kursgevinst på 20,7 pct. og udbytte for regnskabsåret 2003 på 4,7 pct. I tråd med koncernens ambition om optimering af ressourcerne blev Realkredit Danmarks itsystemer omlagt til koncernens fælles, tekniske systemplatform i oktober Derved blev skabt et bedre grundlag for videreudvikling af Realkredit Danmarks produktsystemer. Koncernen lægger vægt på at have en god og åben kommunikation med sine interessenter, hvorfor den internetbaserede information om koncernen og dens aktiviteter også i 2004 blev udbygget. I april 2004 opgraderede det internationale ratingbureau Moody s koncernens langsigtede rating fra Aa2 til Aa1. Endvidere blev koncernens financial strength rating opgraderet fra B+ til A-. Koncernen har fortsat en langsigtet rating på AA- fra Standard & Poor s. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie svarende til i alt mio. kr. Udbyttet udgør 50 pct. af koncernens overskud efter skat. I 2004 blev der i alt udbetalt 9,7 mia. kr. til Danske Banks aktionærer sammensat af udbytte på 4,7 mia. kr. og tilbagekøb af Danske Bank aktier for i alt 5,0 mia. kr. Ved indgangen til 2005 er Danske Bank koncernens konkurrenceevne styrket ved opkøb, effektivisering af organisationen og udvidet produktudbud. Da det makroøkonomiske klima i Nordeuropa samtidig er forholdsvist gunstigt, er det forventningen, at 2005 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Danske Bank obligationer for i alt 750 mio. USD i 2. kvartal 2004 som hybrid tier I kapital. I 1. kvartal 2005 forventer koncernen at udstede supplerende kapital og hybrid tier I kapital for et samlet beløb på op til 7 mia. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter fra bankaktiviteter, mv Gebyrer og provisioner, netto Indtægter fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Bankudlån Repoudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier mv Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 13,3 11,5 11,9 8,2 Årets resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 17,4 15,2 14,0 16,0 11,5 Basisindtjening i procent p.a. af gns. egenkapital 20,9 17,1 17,2 18,9 16,8 Omkostninger i procent af basisindtægter 53,5 55,0 57,2 57,5 61,2 Solvensprocent 10,2 11,0 10,5 10,3 9,6 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 7,6 7,3 6,8 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,85 6,55 4,75 4,75 4,40 Børskurs ultimo 167,5 138,8 117,4 135,1 141,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 95,3 89,9 84,8 78,0 70,5 Antal heltidsmedarbejdere ultimo: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

9 Årets resultat Årets resultat Danske Bank koncernen realiserede i 2004 et resultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Årets resultat pr. aktie udviste en stigning på 21 pct. Koncernens basisindtjening androg mio. kr. og var lidt højere end forventningen udtrykt i fondsbørsmeddelelse af 14. december I 4. kvartal 2004 udgjorde koncernens basisindtjening mio. kr. mod mio. kr. i 4. kvartal Basisindtægter I forhold til 2003 steg basisindtægterne med 1 pct. til mio. kr. Nettorenteindtægterne faldt med 2 pct. til mio. kr., da lavere pengemarkedsrenter på de skandinaviske markeder medførte en lavere indlånsmarginal og et lavere afkast af kapitalen. Rentefaldets samlede konsekvens er skønsmæssigt opgjort til 400 mio. kr. i reduceret indtjening. Væksten i udlån afbødede dog indsnævring af udlånsmarginalen, der udover rentefaldet var en følge af ændret produktsammensætning og stigende konkurrence. Indtjeningen fra gebyrer og provisioner steg 4 pct. i forhold til Stigende gebyrindtægter fra de udenlandske aktiviteter opvejede nedgang i gebyrindtægter fra realkreditlån. De samlede indtægter fra handelsaktiviteter kunne, som ventet, ikke fastholdes på det høje niveau fra 2003 og faldt 8 pct. Fremgangen i øvrige basisindtægter på 504 mio. kr. skyldtes primært avance fra salg af ejendomme. Basisindtjeningen fra forsikringsaktiviteterne blev forøget med 18 pct., hvilket især skyldtes forbedret omkostningsresultat og stigende forretningsvolumen. Omkostninger Koncernens driftsomkostninger og afskrivninger blev reduceret med 2 pct. i forhold til 2003, primært som følge af personalereduktioner gennemført i 2003 samt lavere fratrædelsesomkostninger. Omkostningsprocenten blev forbedret til 53,5 fra 55,0 i I omkostningerne indgår restruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. afsat i 4. kvartal i forbindelse med reduktion af engrosbankaktiviteterne i UK og USA. Tab og hensættelser Tab og hensættelser på debitorer udgjorde -18 mio. kr. mod mio. kr. i Den gode udvikling kunne tilskrives gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte et lavt niveau for nyhensættelser kombineret med tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser. I 4. kvartal 2004 indtægtsførtes (netto) 423 mio. kr. under tab og hensættelser på debitorer. Basisindtjening Basisindtjeningen udgjorde, som nævnt, mio. kr., hvilket var 21 pct. over niveauet for DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Beholdningsindtjeningen fra bankforretningen viste et resultat på mio. kr. Beholdningsindtjeningen fra Danica Pension bidrog med 590 mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen var påvirket af, at der kunne ske indtægtsførsel af risikotillæg fra tidligere år på 445 mio. kr. I 2003 indtægtsførtes risikotillæg fra tidligere år på 954 mio. kr. Skat Koncernens skat, inklusive statsafgift på hensættelser til imødegåelse af tab, er beregnet til mio. kr. i 2004 svarende til en skatteprocent på 28. Forrentning Egenkapitalforrentningen blev øget til 17,4 pct. fra 15,2 pct. i Kapital og solvens Aktiekapital Aktiekapitalen udgjorde kr. ultimo 2004 efter annullering af aktier som følge af det i 2003 gennemførte aktietilbagekøb. I løbet af 2004 gennemførtes aktietilbagekøb på i alt 5,0 mia. kr. i kursværdi, som omfattede stk. til en gennemsnitskurs på 147,23. Hermed blev antallet af udestående aktier reduceret fra ved udgangen af 2003 til ved udgangen af De i året tilbagekøbte aktier vil blive foreslået annulleret ved førstkommende generalforsamling. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 61 mia. kr. ved udgangen af året. Udviklingen i egenkapitalen siden ultimo 2003 kan foruden årets resultat efter udbytte og ændrede regnskabsregler, jf. omtale under Anvendt regnskabspraksis, tilskrives gennemførte aktietilbagekøb. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt mio. kr. svarende til 50 pct. af koncernens overskud efter skat. Efterstillet kapital Den efterstillede kapital udgjorde 34 mia. kr. ultimo Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Danske Bank obligationer for i alt 750 mio. USD i 2. kvartal Obligationerne blev udstedt som hybrid tier I kapital, der hæfter før den supplerende kapital og indgår i kernekapitalen. I 2004 indfriede banken supplerende kapital for 200 mio. GBP, 75 mio. DKK og 150 mio. EUR samt udstedte ny supplerende kapital for 750 mio. SEK. Solvensprocenten ultimo 2004 blev opgjort til 10,2, hvoraf 7,7 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital (inklusive hybrid kernekapital). Aktietilbagekøbet i 2004 betød isoleret set en reduktion af kernekapitalprocenten med 0,6 procentpoint. 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

11 Årets resultat Balance Ultimo 2004 udgjorde koncernbalancen mia. kr. mod mia. kr. ultimo Danica Pensions balance, der ikke konsolideres i koncernregnskabet, androg 208 mia. kr. mod 188 mia. kr. ultimo Udlån I forhold til ultimo 2003 steg koncernens samlede bankudlån med 61 mia. kr. til 458 mia. kr. svarende til en vækst på 15 pct. Stigningen i det indenlandske bankudlån udgjorde 33 mia. kr. svarende til 17 pct. Langt hovedparten af stigningen kunne tilskrives salg af bankbaserede boligfinansieringsprodukter. Fortsat lavt finansieringsbehov blandt danske virksomheder betød, at erhvervslivet kun tegnede sig for 5 mia. kr. af den samlede indenlandske udlånsfremgang. I forhold til ultimo 2003 steg det udenlandske bankudlån 28 mia. kr. svarende til udlånsvæksten i Bankaktiviteter Norge og Bankaktiviteter Sverige. Fremgangen kunne tilskrives øget udlån til privatkunder på 17 mia. kr. og en fremgang i udlån til erhvervskunder på 11 mia. kr. Repoudlån steg med 19 mia. kr. til 145 mia. kr. i forhold til ultimo Stigningen kunne henføres til øget engagement med udvalgte globale finansielle institutioner. KAPITAL OG SOLVENS (Mio. kr.) Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag i alt Risikovægtede poster i alt Solvensprocent 10,2 11,0 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 7,2 7,7 Værdipapirer Beholdningen af obligationer og aktier udgjorde 516 mia. kr. mod 494 mia. kr. ultimo Stigningen på 22 mia. kr. i forhold til ultimo 2003 skyldtes en forøgelse af beholdningen af egne udstedte realkreditobligationer, der blev præemissioneret i december 2004 til brug for refinansiering af realkreditlån primo Indlån Indlånet (eksklusive repoindlån) beløb sig til 468 mia. kr. mod 435 mia. kr. ultimo Stigningen på 33 mia. kr. fordelte sig med en stigning i det indenlandske indlån på 30 mia. kr. og en stigning i det udenlandske indlån på 3 mia. kr. Den samlede indenlandske indlånsstigning fordelte sig jævnt mellem øget indlån fra privatkunder og erhvervskunder. Hovedparten af den udenlandske indlånsstigning skyldtes øget indlån fra privatkunder. Realkreditudlånet steg med 19 mia. kr. svarende til 4 pct. i forhold til ultimo 2003 og udgjorde 517 mia. kr. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Overgang til IFRS i 2005 Fra 1. januar 2005 bliver Danske Bank koncernens regnskab aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS (International Financial Reporting Standards), som pr. 1. januar 2005 er godkendt af EU-kommissionen. Det betyder ændringer i værdiansættelse af en række aktiver og passiver samt ændringer i præsentation af resultatopgørelse og balance. Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer. For en mere udførlig gennemgang henvises til side eller til IFRS White paper, som er tilgængelig på under særskilt menupunkt IFRS. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004, balancen pr. 31. december 2004 samt resultatopgørelsen for 2004 er tilrettet i henhold til bestemmelserne i IFRS 1, First-time Adoption of IFRS. Koncernen har valgt at tilrette alle regnskabstallene for 2004 i henhold til den nye regnskabspraksis. Effekten af koncernens overgang til IFRS er illustreret nedenfor. Overgangen til IFRS medfører netto en forøgelse af koncernens egenkapital på mio. kr. pr. 1. januar 2004, der især relateres til tilbageførsel af nedskrivninger til dækning af tab på debitorer. Såfremt regnskabet for 2004 var opgjort efter IFRS, ville årets resultat være mio. kr. lavere end det aflagte regnskab. Reduktionen kan især henføres til et lavere niveau for indtægtsførsel af tidligere opgjorte hensættelser regnskabet aflagt efter hidtidige principper indeholdt en tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere år i et omfang, der oversteg niveauet for aktuelle tab. EFFEKT PÅ EGENKAPITAL OG RESULTAT Egenkapital Årets Egenkapital (Mio. kr.) 1. januar resultat 31. december Nuværende praksis Ændring af praksis primo 2004 (gebyrer) Ændring i præsentation af udbytte Korrektion af nuværende praksis Nedskrivninger på udlån Stiftelsesprovisioner Personaleforpligtelser Pensionsforpligtelser Eliminering af egne aktier Investeringsejendomme Øvrige Skattemæssig effekt Ændring i alt IFRS praksis DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

13 Overgang til IFRS i 2005 Endvidere tilbageføres avancer af engangskarakter fra salg af investeringsejendomme på 234 mio. kr., der i henhold til IFRS er opskrevet til markedsværdi pr. 1. januar Eliminering af egne aktier reducerer årets resultat med 387 mio. kr. Ændringen medfører generelt, at nedskrivninger til tab gennemføres på et senere tidspunkt end efter hidtidige regnskabsprincipper. Som konsekvens heraf reduceres koncernens samlede korrektivkonto ved overgangen til IFRS. Hidtil har årets udbytte været fratrukket egenkapitalen, selv om den endelige vedtagelse af udbyttets størrelse først sker på generalforsamlingen. IFRS praksis medfører, at udbytte først fragår egenkapitalen efter den endelige vedtagelse. Væsentligste ændringer i værdiansættelse Nedskrivning på udlån Den beløbsmæssigt væsentligste ændring vedrører koncernens akkumulerede nedskrivninger på udlån, som fremover skal opgøres i henhold til IAS 39 Financial Instruments. Implementering af IAS 39 Financial Instruments medfører, at koncernen i modsætning til de nuværende mere skønsmæssige kriterier opstiller objektive kriterier for, hvornår der skal foretages værdiforringelsestest af udlån med efterfølgende nedskrivning til nutidsværdien af forventet cashflow. Nedskrivninger på udlån vil fortsat indeholde skøn for, hvornår det er sandsynligt, at et udlån ikke kan inddrives fuldt ud, samt over størrelsen af nedskrivningen. Værdiansættelse af udstedte realkreditobligationer og realkreditudlån Koncernen skal fra 1. januar 2005 eliminere beholdningen af egne realkreditobligationer (aktiv) i de udstedte realkreditobligationer (forpligtelse). Køb af egne realkreditobligationer betragtes efter IFRS regnskabsmæssigt som indfrielse af de udstedte obligationer og salg som nyudstedelse. Egne realkreditobligationer erhverves som led i at drive realkreditvirksomhed, i den almindelige likviditetsstyring og i mere langsigtede investeringer. I henhold til den udgave af IAS 39 Financial Instruments, som EU-kommissionen har godkendt, skal udstedte realkreditobligationer værdiansættes til amortiseret kostpris, mens beholdningen af egne realkreditobligationer skal værdiansættes til dagsværdi. Det betyder, at de aktiver og forpligtelser, som skal elimineres, ikke er bogført til samme værdi, og elimineringen vil derfor medføre en uhensigtsmæssig og uforklarlig resultateffekt. Det retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital vil derfor ikke kunne opnås. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 Koncernen har derfor i dette tilfælde valgt at benytte muligheden i IAS 1 "Presentation of Financial Statements" om at afvige fra bestemmelsen i den af EU godkendte IAS 39 med henblik på at give et retvisende billede. Udstedte realkreditobligationer værdiansættes ikke til amortiseret kostpris, men i stedet til dagsværdi. De tilhørende realkreditudlån, der har enslydende betingelser som de udstedte realkreditobligationer, vil ligeledes blive værdiansat til dagsværdi. Metoden, som vil give et retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital, er i overensstemmelse med IAS 39 og danske regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet. Dagsværdien af de udstedte realkreditobligationer vil som udgangspunkt være den aktuelle børskurs. For illikvide realkreditobligationer anvendes en beregnet værdi, opgjort ud fra tilbagediskontering af cashflow. Dagsværdien af realkreditudlån vil tage udgangspunkt i dagsværdien af de matchende udstedte realkreditobligationer, der nedskrives for kreditrisiko. Eliminering af beholdningen af egne realkreditobligationer vil hermed ikke have resultatmæssig effekt. Efter nuværende praksis måles udstedte realkreditobligationer til nominel værdi, og realkreditudlån til nominel værdi fratrukket nedskrivninger til dækning af kreditrisikoen. Ændringen får ingen effekt på egenkapitalen pr. 1. januar 2004 og 31. december 2004 eller på årets resultat Aktiver i alt forøges med mio. kr. pr. 31. december Stiftelsesprovisioner Modtagne stiftelsesprovisioner skal i henhold til IAS 39 Financial Instruments periodiseres over løbetiden. Efter nuværende praksis indtægtsføres stiftelsesprovisioner på betalingstidspunktet. Ændringen medfører en reduktion af egenkapitalen på 415 mio. kr. pr. 1. januar Under forudsætning af uændrede aktivitetsniveauer vil ændringen ikke have resultatmæssig effekt fremover. Personale- og pensionsforpligtelser IAS 19 "Employee Benefits" indebærer en forøgelse af antallet af pensionsordninger, der skal indregnes i regnskabet. Efter nuværende regnskabspraksis betragtes de til koncernen relaterede danske firmapensionskasser som værende bidragsbaserede, og eventuelle indbetalinger udgiftsføres på betalingstidspunktet. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

15 Overgang til IFRS i 2005 Koncernen har valgt at anvende korridor metoden i IAS 19. Dette har effekt på indregning af såvel de danske firmapensionskasser som på metoden for indregning af koncernens udenlandske pensionsordninger. Fremover indregnes den estimerede udvikling af pensionsaktiver og -forpligtelser som en driftsomkostning. Forskellen mellem den estimerede udvikling og den realiserede udvikling benævnes aktuarmæssige gevinster og tab. Aktuarmæssige gevinster og tab, der overstiger 10 pct. af pensionsforpligtelserne, indregnes og amortiseres i resultatopgørelsen over det resterende antal år, som de omfattede medarbejdere forventes at være ansat i koncernen. Lønninger og øvrige vederlag skal ifølge IAS 19 Employee Benefits udgiftsføres over optjeningsperioden. Det betyder f.eks., at jubilæumsgratialer udgiftsføres over optjeningsperioden. Efter nuværende regnskabspraksis udgiftsføres jubilæumsgratialer på udbetalingstidspunktet. Endvidere afsættes feriepengeforpligtelser i henhold til de faktisk optjente og afholdte feriedage i stedet for efter en statistisk model. Ændringerne medfører en reduktion af egenkapitalen på i alt 611 mio. kr. pr. 1. januar Under forudsætning af en uændret personalesammensætning og uændrede rente- og lønudvikling vil de nye regnskabsprincipper ikke have resultatmæssig effekt fremover. Eliminering af egne aktier Hidtil har koncernens beholdning af egne aktier været bogført som et aktiv til dagsværdi (børskurs). I henhold til IFRS reduceres aktiverne med den samlede værdi af egne aktier. Reduktionen omfatter såvel den del, der er anskaffet på vegne af puljeindehavere eller forsikringstagere, som den del, der er anskaffet af koncernens handelsfunktioner. Egenkapitalen reduceres tilsvarende. Fremover vil løbende køb af egne aktier betragtes som en reduktion, og løbende salg som en udvidelse af egenkapitalen. Investeringsejendomme Investeringsejendomme er valgt værdiansat til dagsværdi i henhold til IAS 40 "Investment Property". Efter nuværende regnskabspraksis værdiansættes investeringsejendomme til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Domicilejendomme vil uændret blive værdiansat til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Konsolidering af forsikringsaktiviteter m.v. I henhold til IAS 27 "Consolidated and Separate Financial Statements" skal forsikringsselskabet Danica samt koncernens securitiseringsaktiviteter konsolideres fuldt ud i koncernregnskabet, det vil sige linje for linje. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

16 I koncernens hovedtal vil indtjeningen fra forsikringsaktiviteterne efter fradrag af fundingomkostninger dog fortsat blive vist i én linje. Efter nuværende regnskabspraksis behandles Danica efter indre værdis metode (en-linje konsolidering), og securitiseringsaktiviteterne indregnes ikke i regnskabet. Danicas egenkapital er som følge af overgangen til IFRS reduceret med 265 mio. kr. pr. 1. januar 2004, primært som følge af, at udskudt skat skal indregnes til nominel værdi. Efter nuværende praksis opgøres udskudt skat i Danica til tilbagediskonteret værdi. Skattemæssig effekt Den samlede skattemæssige effekt af ændringerne udgør mio. kr. pr. 1. januar 2004, og kan primært henføres til tilbageførte nedskrivninger på udlån. Effekt på nøgletal Finanstilsynets regler for opgørelse af solvens er ændret med virkning for 1. januar 2005, blandt andet i konsekvens af de nye regnskabsbestemmelser. Reglerne for konsolideringsomfang er uændrede. Forsikringsdatterselskaber og beholdning af egne obligationer behandles således efter hidtidige solvensregler uanset den ændrede regnskabsmæssige behandling. Årets resultat med fradrag af udbytte indgår fortsat i kernekapitalen på tidspunktet for bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet. Øvrige ændringer i de regnskabsmæssige værdiansættelser gennemføres tillige ved solvensopgørelsen. Dette medfører, at koncernens kernekapital forøges med mio. kr., og de risikovægtede poster øges med mio. kr. I henhold til de nye solvensregler skal domicilejendomme opskrives til markedsværdi, og opskrivningen indregnes som supplerende kapital. Endelig skal aktiver i puljeordninger ikke indregnes i de risikovægtede aktiver. Ændringerne medfører en forøgelse af basiskapitalen med 799 mio. kr., og en reduktion i de risikovægtede aktiver på mio. kr. EFFEKT PÅ NØGLETAL (Mio. kr.) Nuværende praksis IFRS praksis Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Aktiver i alt pr. 31. december Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 14,4 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 17,4 13,9 Omkostninger i pct. af indtægter 53,5 52,7 Solvensprocent 10,2 10,6 Koncernens solvensprocent vil i alt forøges fra 10,2 pct. til 10,6 pct. Udover ændringer af regnskabet medfører IFRS tillige en ændring i antallet af aktier, der indgår i visse nøgletal. Der henvises til side 120 for en nærmere gennemgang heraf. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

17 Overgang til IFRS i 2005 Moderselskabets regnskab Fra 1. januar 2005 bliver Danske Bank A/S (moderselskabet) regnskab aflagt efter Finanstilsynets nye regelsæt. Regelsættet er på langt de fleste områder identisk med koncernens regnskabsaflæggelse efter IFRS. I moderselskabet vil domicilejendomme dog blive værdiansat til skønnet dagsværdi, og datterselskaber vil blive værdiansat efter indre værdis metode. Ved overgangen til det nye regelsæt øges egenkapitalen pr. 31. december 2004 med mio. kr. til mio. kr. inklusive udbytte for Såfremt regnskabet for 2004 var blevet aflagt efter det nye regelsæt, ville årets resultat være blevet reduceret med mio. kr. til mio. kr. Ændring i præsentation Implementeringen af IFRS medfører en række ændringer til den fremtidige opstilling af resultatopgørelsen. Opdelingen i basisindtjening og beholdningsindtjening ophører. I stedet vil beholdningsindtjening blive indeholdt i Handelsindtægter med følgende undtagelser: De risikotillæg fra forsikringsaktiviteterne, der efter nuværende praksis er indeholdt i beholdningsindtjeningen, overføres til Indtjening fra forsikringsaktiviteter, som således fremover vil vise den samlede indtjening fra forsikringsaktiviteterne efter fradrag af fundingomkostninger. Omkostninger, som er henført til beholdningsindtjeningen, overføres fremover til Driftsomkostninger. DANSKE BANK KONCERNEN HOVEDTAL FRA RESULTATOPGØRELSEN Nuværende praksis IFRS praksis (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Tab på debitorer Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel - 28 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 Køb af irsk og nordirsk bank Danske Bank indgik i december 2004 aftale med National Australia Bank om at købe Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland, herunder også bankernes aktiviteter på Isle of Man. Med købet af de to banker etablerer Danske Bank koncernen sig som en væsentlig aktør på det nordirske og irske bankmarked. Det gode økonomiske klima i Nordirland og Irland udgør et solidt grundlag for vækst. Investeringen ligger i forlængelse af den øgede fokusering på retailaktiviteter og koncernens seneste organisatoriske tilpasning. Ejerskabet af de to banker giver mulighed for at udnytte koncernens kompetencer, især i forhold til produkttilbud, effektive og centraliserede arbejdsprocesser samt en højt udviklet teknologisk platform. Forhold, der samlet set forventes at medføre en markant styrkelse af bankernes konkurrenceevne. Overgangen til Danske Banks teknologiske platform forventes at være gennemført i første halvår De to banker vil blive indpasset i Danske Bank koncernens organisationsstruktur. Dette medfører, at de administrative funktioner bliver integreret på Danske Bank koncernens internationale detailbankplatform. Northern Bank og National Irish Bank Northern Bank er den største retailbank i Nordirland med omkring ansatte, 95 filialer og 13 erhvervscentre. Hovedparten af bankens kunder er privatkunder, men banken har også et betydeligt antal større og mindre erhvervskunder. Northern Bank har privatkunder. National Irish Bank har en god markedsposition i Irland med 59 filialer, 13 erhvervscentre og omkring 800 ansatte. Ud over at betjene privatkunder har banken i de senere år fokuseret på formuende privatkunder og større erhvervskunder. National Irish Bank har privatkunder. De to banker vil fortsat drive virksomhed under lokale brands og med lokal ledelse. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

19 Køb af irsk og nordirsk bank Overfor er vist uddrag fra de to bankers reviderede årsrapporter For yderligere information om de to banker henvises til hvor også yderligere information af regnskabsmæssig karakter forefindes. RESULTATOPGØRELSE (Mio. kr.) National Irish Bank Northern Bank Nettorenteindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Resultat før skat Skat Årets resultat Pris og finansiering Danske Bank betaler 967 mio. GBP svarende til 10,4 mia. kr. for aktiekapitalen i holdingselskabet National Europe Holdings (Ireland) Ltd., der er moderselskab for National Irish Bank og Northern Bank. Købet sker kontant og er betinget af de nødvendige myndighedsgodkendelser. Disse godkendelser ventes på plads inden udgangen af 1. kvartal Det forventelige konsolideringstidspunkt er således ultimo 1. kvartal Erhvervelsen medfører en samlet merpris på ca. 7 mia. kr. i forhold til værdien af de overtagne aktiver og passiver, hvoraf ca. 1,2 mia. kr. (efter skat) vedrører den samlede underbalance i pensionskasser tilknyttet de to banker. Danske Bank koncernen forventer samlede udgifter til integration mv. på anslået 1,5 mia. kr. frem til udgangen af 2006, hvor it-konverteringen ventes at være fuldt gennemført. BALANCE (Mio. kr.) National Irish Bank Northern Bank Udlån Øvrige aktiver Indlån Øvrige forpligtelser Egenkapital Aktiver i alt Årsregnskabsperiode: 1. oktober september Omregningskurs GBP: 10,66, EUR: 7, og 2007 med fuld regnskabsmæssig effekt fra Det forventes, at købet vil være positivt for Danske Banks resultat pr. aktie fra overtagelsens andet år. Danske Bank forventer i 1. kvartal 2005 at udstede supplerende kapital og hybrid tier I kapital for et samlet beløb på op til 7 mia. kr. Låneoptagelsen gennemføres, dels med henblik på delvis finansiering af opkøbet, dels i forbindelse med fremrykning af allerede planlagte udstedelser. Danske Bank koncernen vurderer, at der på det bestående aktivitetsgrundlag kan realiseres en omkostningsreduktion på omkring 15 pct. Effektiviseringerne forventes gennemført i løbet af DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

20 Forventninger til 2005 Koncernens forventninger til resultatet for 2005 er formuleret med udgangspunkt i resultatet for 2004 opgjort efter nye regnskabsregler, IFRS, jf. tabellen side 17. Der er for 2005 udsigt til moderat vækst i Europa, generelt lave rentesatser og lav inflation. Koncernen vil også i 2005 have fokus på stram omkostningsstyring. Besparelser som følge af den i 2004 gennemførte outsourcing af den decentrale it-drift samt reduceret behov for fratrædelsesgodtgørelser forventes at opveje den almindelige omkostningsopdrift og den fortsatte udbygning af aktiviteterne i Norge og Sverige. Rente- og gebyrindtægter fra bankaktiviteter og realkredit forventes at blive forøget. Øgede indtægter fra blandt andet boligfinansiering i de nordiske enheder forventes at opveje indtægtsnedgangen fra engrosbankaktiviteter i UK og USA. De nyerhvervede banker i Irland og Nordirland vil tillige bidrage positivt til koncernens indtægter fra konsolideringstidspunktet, forventeligt ultimo 1. kvartal regnskabet var påvirket af en række engangsindtægter fra unoterede aktier. Da afkastet af koncernens egenbeholdninger indgår i handelsindtægterne, forventes handelsindtægterne ikke at kunne fastholdes på samme niveau som i Desuden vil indtægterne i betydeligt omfang afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter forventes at falde, idet øget forretningsvolumen og forbedret omkostnings- og risikoresultat ikke fuldt ud kan opveje indtægtsførelsen i 2004 af risikotillæg fra tidligere år. Erhvervelsen af den irske og nordirske bank vil øge omkostningerne fra konsolideringstidspunktet. Erhvervelsen vil desuden medføre udgifter til integration m.v. på i alt ca. 1,5 mia. kr., hvoraf godt en tredjedel vil blive afholdt i Samlet forventes koncernens omkostninger og omkostningsprocent derfor at blive forøget. Det er koncernens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende, hvorfor der fortsat forventes en forholdsvis lav tabsprocent. Årets resultat før skat må trods aktivitetsfremgangen forventes på nogenlunde samme niveau som i 2004, idet resultatet for 2004 indeholdt betydelige engangsindtægter. Desuden vil resultatet som i tidligere år afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Koncernens skatteprocent forventes at blive på samme niveau som den gældende selskabsskattesats. Samlet forventes koncernens indtægter at blive forøget, dog fortsat afhængig af kursudviklingen på de finansielle markeder. 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 10. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2004 1/14 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 1. november 2005 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2005 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere