Å r s r a p p o r t Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

3 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING 9 Årets resultat 12 Overgang til IFRS i Køb af irsk og nordirsk bank 20 Forventninger til Danske Bank aktien 23 Organisation og selskabsledelse 24 Relationer til omverdenen 25 Medarbejdere 27 Incitamentsprogrammer 28 Forretningsområder 29 Bankaktiviteter 36 Realkredit 38 Danske Markets 40 Danske Capital 41 Danica Pension 44 Beholdningsindtjening 45 Risiko- og finansstyring 47 Økonomisk kapital og raroc 48 Kreditrisici 56 Markedsrisici 61 Operationelle risici 62 Forsikringsrisici 64 Kapitalstyring 66 PÅTEGNINGER 66 Ledelsespåtegning 67 Revisionspåtegninger 69 KONCERNENS REGNSKAB 70 Anvendt regnskabspraksis 76 Regnskab 122 LEDELSESHVERV DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 BESTYRELSE Generalforsamlingsvalgte medlemmer Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Direktør Henning Christophersen Kabinetssekretær, dr. jur. Niels Eilschou Holm Adm. direktør Peter Højland Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Professor, dr. oecon. Claus Vastrup Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Medarbejdervalgte medlemmer Privatrådgiver Tove Abildgaard Bankassistent Helle Brøndum Arbejdsmiljørådgiver Bolette Holmgaard Fuldmægtig Peter Michaelsen Ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen Fuldmægtig Verner Usbeck Bankassistent Solveig Ørteby 4 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

5 Ledelse DIREKTION Peter Straarup / ordførende Jakob Brogaard / viceordførende EKSEKUTIVKOMITE Ordførende direktør Peter Straarup / formand Viceordførende direktør Jakob Brogaard / næstformand Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Direktør Thomas Borgen Direktør Søren Kaare-Andersen Direktør Jørgen Klejnstrup Direktør Sven Lystbæk Direktør Henrik Normann Direktør Per Skovhus Direktør Mats Torstendahl DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Resume Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i Det realiserede resultat er det bedste årsresultat i koncernens historie. Resultatfremgangen og gennemført aktietilbagekøb medvirkede til, at resultatet pr. aktie steg 21 pct. Det økonomiske klima i Europa blev forbedret i 2004, om end fra et lavt niveau. Året var kendetegnet af lav inflation, yderligere faldende renter, fortsat stigende ejendomspriser og afdæmpet aktivitet på rente- og valutamarkederne. Koncernen intensiverede i 2004 sin indsats for at opfylde kundernes behov for finansielle ydelser. Dette udmøntede sig i lancering af nye finansielle løsninger til såvel privatkunder som erhvervskunder og i styrkelse af kunderådgivningen. I løbet af året var der en øget efterspørgsel fra privatkunder, især inden for boligfinansiering, mens erhvervskunderne ikke viste øget investeringsaktivitet. I efteråret offentliggjorde Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar Formålet er at udnytte koncernens velfungerende administrative kompetencer til at skabe det bedste grundlag for vækst. Organisationstilpasningen indebærer en fokusering på og udbygning af kerneområdet, detailbankvirksomhed, såvel i Danmark som internationalt. Koncernens bankaktiviteter organiseres fremover ved regionskontorer, som med tilknyttet filialnet udbyder et bredt udvalg af finansielle ydelser til såvel privatkunder som erhvervskunder. Regionskontorerne besidder kreditkompetence, som afspejler kundesammensætningen. Den regionale struktur gennemføres blandt andet med det formål at styrke bankens lokale profil. Endvidere gennemføres på tværs af landegrænser størst mulig harmonisering af såvel produktudbud som administrative processer. I den forbindelse bliver også administrations- og stabsfunktioner samlet på tværs af landegrænser. Den 14. december 2004 annoncerede koncernen en aftale om overtagelse af National Irish Bank, Irland og Northern Bank, Nordirland. Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse, som forventes på plads inden udgangen af 1. kvartal Med købet etablerer koncernen sig som en væsentlig aktør på det irske og nordirske bankmarked og understøtter ambitionen om detailbankekspansion uden for Danmarks grænser. Ejerskabet skaber et solidt grundlag for vækst og giver mulighed for at videreudvikle de to banker og udnytte koncernens særlige kompetencer. Som konsekvens af koncernens fokusering på traditionel detailbankvirksomhed gennemføres en reduktion af udvalgte internationale engrosbankforretninger. 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

7 Resume Med henblik på at understøtte stabiliteten og fremtidssikre kompetenceniveauet i den stadig mere komplekse drift af bankens systemer outsourcede Danske Bank i 2004 sin decentrale it-drift til IBM. Samtidig solgte Danske Bank til IBM sin andel af DMdata, der varetog den centrale it-drift. Outsourcingen af it-driften forventes at give en betragtelig omkostningsbesparelse over de kommende år. System- og produktudvikling varetages fortsat af koncernen selv. kr. Låneoptagelsen gennemføres dels med henblik på delvis finansiering af købet af de to banker i henholdsvis Irland og Nordirland, dels i forbindelse med fremrykning af allerede planlagte udstedelser. Danske Bank aktien gav i 2004 et positivt afkast på 25,4 pct., sammensat af en kursgevinst på 20,7 pct. og udbytte for regnskabsåret 2003 på 4,7 pct. I tråd med koncernens ambition om optimering af ressourcerne blev Realkredit Danmarks itsystemer omlagt til koncernens fælles, tekniske systemplatform i oktober Derved blev skabt et bedre grundlag for videreudvikling af Realkredit Danmarks produktsystemer. Koncernen lægger vægt på at have en god og åben kommunikation med sine interessenter, hvorfor den internetbaserede information om koncernen og dens aktiviteter også i 2004 blev udbygget. I april 2004 opgraderede det internationale ratingbureau Moody s koncernens langsigtede rating fra Aa2 til Aa1. Endvidere blev koncernens financial strength rating opgraderet fra B+ til A-. Koncernen har fortsat en langsigtet rating på AA- fra Standard & Poor s. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie svarende til i alt mio. kr. Udbyttet udgør 50 pct. af koncernens overskud efter skat. I 2004 blev der i alt udbetalt 9,7 mia. kr. til Danske Banks aktionærer sammensat af udbytte på 4,7 mia. kr. og tilbagekøb af Danske Bank aktier for i alt 5,0 mia. kr. Ved indgangen til 2005 er Danske Bank koncernens konkurrenceevne styrket ved opkøb, effektivisering af organisationen og udvidet produktudbud. Da det makroøkonomiske klima i Nordeuropa samtidig er forholdsvist gunstigt, er det forventningen, at 2005 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Danske Bank obligationer for i alt 750 mio. USD i 2. kvartal 2004 som hybrid tier I kapital. I 1. kvartal 2005 forventer koncernen at udstede supplerende kapital og hybrid tier I kapital for et samlet beløb på op til 7 mia. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter fra bankaktiviteter, mv Gebyrer og provisioner, netto Indtægter fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Bankudlån Repoudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier mv Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 13,3 11,5 11,9 8,2 Årets resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 17,4 15,2 14,0 16,0 11,5 Basisindtjening i procent p.a. af gns. egenkapital 20,9 17,1 17,2 18,9 16,8 Omkostninger i procent af basisindtægter 53,5 55,0 57,2 57,5 61,2 Solvensprocent 10,2 11,0 10,5 10,3 9,6 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 7,6 7,3 6,8 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,85 6,55 4,75 4,75 4,40 Børskurs ultimo 167,5 138,8 117,4 135,1 141,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 95,3 89,9 84,8 78,0 70,5 Antal heltidsmedarbejdere ultimo: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

9 Årets resultat Årets resultat Danske Bank koncernen realiserede i 2004 et resultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Årets resultat pr. aktie udviste en stigning på 21 pct. Koncernens basisindtjening androg mio. kr. og var lidt højere end forventningen udtrykt i fondsbørsmeddelelse af 14. december I 4. kvartal 2004 udgjorde koncernens basisindtjening mio. kr. mod mio. kr. i 4. kvartal Basisindtægter I forhold til 2003 steg basisindtægterne med 1 pct. til mio. kr. Nettorenteindtægterne faldt med 2 pct. til mio. kr., da lavere pengemarkedsrenter på de skandinaviske markeder medførte en lavere indlånsmarginal og et lavere afkast af kapitalen. Rentefaldets samlede konsekvens er skønsmæssigt opgjort til 400 mio. kr. i reduceret indtjening. Væksten i udlån afbødede dog indsnævring af udlånsmarginalen, der udover rentefaldet var en følge af ændret produktsammensætning og stigende konkurrence. Indtjeningen fra gebyrer og provisioner steg 4 pct. i forhold til Stigende gebyrindtægter fra de udenlandske aktiviteter opvejede nedgang i gebyrindtægter fra realkreditlån. De samlede indtægter fra handelsaktiviteter kunne, som ventet, ikke fastholdes på det høje niveau fra 2003 og faldt 8 pct. Fremgangen i øvrige basisindtægter på 504 mio. kr. skyldtes primært avance fra salg af ejendomme. Basisindtjeningen fra forsikringsaktiviteterne blev forøget med 18 pct., hvilket især skyldtes forbedret omkostningsresultat og stigende forretningsvolumen. Omkostninger Koncernens driftsomkostninger og afskrivninger blev reduceret med 2 pct. i forhold til 2003, primært som følge af personalereduktioner gennemført i 2003 samt lavere fratrædelsesomkostninger. Omkostningsprocenten blev forbedret til 53,5 fra 55,0 i I omkostningerne indgår restruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. afsat i 4. kvartal i forbindelse med reduktion af engrosbankaktiviteterne i UK og USA. Tab og hensættelser Tab og hensættelser på debitorer udgjorde -18 mio. kr. mod mio. kr. i Den gode udvikling kunne tilskrives gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte et lavt niveau for nyhensættelser kombineret med tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser. I 4. kvartal 2004 indtægtsførtes (netto) 423 mio. kr. under tab og hensættelser på debitorer. Basisindtjening Basisindtjeningen udgjorde, som nævnt, mio. kr., hvilket var 21 pct. over niveauet for DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Beholdningsindtjeningen fra bankforretningen viste et resultat på mio. kr. Beholdningsindtjeningen fra Danica Pension bidrog med 590 mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen var påvirket af, at der kunne ske indtægtsførsel af risikotillæg fra tidligere år på 445 mio. kr. I 2003 indtægtsførtes risikotillæg fra tidligere år på 954 mio. kr. Skat Koncernens skat, inklusive statsafgift på hensættelser til imødegåelse af tab, er beregnet til mio. kr. i 2004 svarende til en skatteprocent på 28. Forrentning Egenkapitalforrentningen blev øget til 17,4 pct. fra 15,2 pct. i Kapital og solvens Aktiekapital Aktiekapitalen udgjorde kr. ultimo 2004 efter annullering af aktier som følge af det i 2003 gennemførte aktietilbagekøb. I løbet af 2004 gennemførtes aktietilbagekøb på i alt 5,0 mia. kr. i kursværdi, som omfattede stk. til en gennemsnitskurs på 147,23. Hermed blev antallet af udestående aktier reduceret fra ved udgangen af 2003 til ved udgangen af De i året tilbagekøbte aktier vil blive foreslået annulleret ved førstkommende generalforsamling. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 61 mia. kr. ved udgangen af året. Udviklingen i egenkapitalen siden ultimo 2003 kan foruden årets resultat efter udbytte og ændrede regnskabsregler, jf. omtale under Anvendt regnskabspraksis, tilskrives gennemførte aktietilbagekøb. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt mio. kr. svarende til 50 pct. af koncernens overskud efter skat. Efterstillet kapital Den efterstillede kapital udgjorde 34 mia. kr. ultimo Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Danske Bank obligationer for i alt 750 mio. USD i 2. kvartal Obligationerne blev udstedt som hybrid tier I kapital, der hæfter før den supplerende kapital og indgår i kernekapitalen. I 2004 indfriede banken supplerende kapital for 200 mio. GBP, 75 mio. DKK og 150 mio. EUR samt udstedte ny supplerende kapital for 750 mio. SEK. Solvensprocenten ultimo 2004 blev opgjort til 10,2, hvoraf 7,7 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital (inklusive hybrid kernekapital). Aktietilbagekøbet i 2004 betød isoleret set en reduktion af kernekapitalprocenten med 0,6 procentpoint. 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

11 Årets resultat Balance Ultimo 2004 udgjorde koncernbalancen mia. kr. mod mia. kr. ultimo Danica Pensions balance, der ikke konsolideres i koncernregnskabet, androg 208 mia. kr. mod 188 mia. kr. ultimo Udlån I forhold til ultimo 2003 steg koncernens samlede bankudlån med 61 mia. kr. til 458 mia. kr. svarende til en vækst på 15 pct. Stigningen i det indenlandske bankudlån udgjorde 33 mia. kr. svarende til 17 pct. Langt hovedparten af stigningen kunne tilskrives salg af bankbaserede boligfinansieringsprodukter. Fortsat lavt finansieringsbehov blandt danske virksomheder betød, at erhvervslivet kun tegnede sig for 5 mia. kr. af den samlede indenlandske udlånsfremgang. I forhold til ultimo 2003 steg det udenlandske bankudlån 28 mia. kr. svarende til udlånsvæksten i Bankaktiviteter Norge og Bankaktiviteter Sverige. Fremgangen kunne tilskrives øget udlån til privatkunder på 17 mia. kr. og en fremgang i udlån til erhvervskunder på 11 mia. kr. Repoudlån steg med 19 mia. kr. til 145 mia. kr. i forhold til ultimo Stigningen kunne henføres til øget engagement med udvalgte globale finansielle institutioner. KAPITAL OG SOLVENS (Mio. kr.) Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag i alt Risikovægtede poster i alt Solvensprocent 10,2 11,0 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 7,2 7,7 Værdipapirer Beholdningen af obligationer og aktier udgjorde 516 mia. kr. mod 494 mia. kr. ultimo Stigningen på 22 mia. kr. i forhold til ultimo 2003 skyldtes en forøgelse af beholdningen af egne udstedte realkreditobligationer, der blev præemissioneret i december 2004 til brug for refinansiering af realkreditlån primo Indlån Indlånet (eksklusive repoindlån) beløb sig til 468 mia. kr. mod 435 mia. kr. ultimo Stigningen på 33 mia. kr. fordelte sig med en stigning i det indenlandske indlån på 30 mia. kr. og en stigning i det udenlandske indlån på 3 mia. kr. Den samlede indenlandske indlånsstigning fordelte sig jævnt mellem øget indlån fra privatkunder og erhvervskunder. Hovedparten af den udenlandske indlånsstigning skyldtes øget indlån fra privatkunder. Realkreditudlånet steg med 19 mia. kr. svarende til 4 pct. i forhold til ultimo 2003 og udgjorde 517 mia. kr. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Overgang til IFRS i 2005 Fra 1. januar 2005 bliver Danske Bank koncernens regnskab aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS (International Financial Reporting Standards), som pr. 1. januar 2005 er godkendt af EU-kommissionen. Det betyder ændringer i værdiansættelse af en række aktiver og passiver samt ændringer i præsentation af resultatopgørelse og balance. Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer. For en mere udførlig gennemgang henvises til side eller til IFRS White paper, som er tilgængelig på under særskilt menupunkt IFRS. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004, balancen pr. 31. december 2004 samt resultatopgørelsen for 2004 er tilrettet i henhold til bestemmelserne i IFRS 1, First-time Adoption of IFRS. Koncernen har valgt at tilrette alle regnskabstallene for 2004 i henhold til den nye regnskabspraksis. Effekten af koncernens overgang til IFRS er illustreret nedenfor. Overgangen til IFRS medfører netto en forøgelse af koncernens egenkapital på mio. kr. pr. 1. januar 2004, der især relateres til tilbageførsel af nedskrivninger til dækning af tab på debitorer. Såfremt regnskabet for 2004 var opgjort efter IFRS, ville årets resultat være mio. kr. lavere end det aflagte regnskab. Reduktionen kan især henføres til et lavere niveau for indtægtsførsel af tidligere opgjorte hensættelser regnskabet aflagt efter hidtidige principper indeholdt en tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere år i et omfang, der oversteg niveauet for aktuelle tab. EFFEKT PÅ EGENKAPITAL OG RESULTAT Egenkapital Årets Egenkapital (Mio. kr.) 1. januar resultat 31. december Nuværende praksis Ændring af praksis primo 2004 (gebyrer) Ændring i præsentation af udbytte Korrektion af nuværende praksis Nedskrivninger på udlån Stiftelsesprovisioner Personaleforpligtelser Pensionsforpligtelser Eliminering af egne aktier Investeringsejendomme Øvrige Skattemæssig effekt Ændring i alt IFRS praksis DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

13 Overgang til IFRS i 2005 Endvidere tilbageføres avancer af engangskarakter fra salg af investeringsejendomme på 234 mio. kr., der i henhold til IFRS er opskrevet til markedsværdi pr. 1. januar Eliminering af egne aktier reducerer årets resultat med 387 mio. kr. Ændringen medfører generelt, at nedskrivninger til tab gennemføres på et senere tidspunkt end efter hidtidige regnskabsprincipper. Som konsekvens heraf reduceres koncernens samlede korrektivkonto ved overgangen til IFRS. Hidtil har årets udbytte været fratrukket egenkapitalen, selv om den endelige vedtagelse af udbyttets størrelse først sker på generalforsamlingen. IFRS praksis medfører, at udbytte først fragår egenkapitalen efter den endelige vedtagelse. Væsentligste ændringer i værdiansættelse Nedskrivning på udlån Den beløbsmæssigt væsentligste ændring vedrører koncernens akkumulerede nedskrivninger på udlån, som fremover skal opgøres i henhold til IAS 39 Financial Instruments. Implementering af IAS 39 Financial Instruments medfører, at koncernen i modsætning til de nuværende mere skønsmæssige kriterier opstiller objektive kriterier for, hvornår der skal foretages værdiforringelsestest af udlån med efterfølgende nedskrivning til nutidsværdien af forventet cashflow. Nedskrivninger på udlån vil fortsat indeholde skøn for, hvornår det er sandsynligt, at et udlån ikke kan inddrives fuldt ud, samt over størrelsen af nedskrivningen. Værdiansættelse af udstedte realkreditobligationer og realkreditudlån Koncernen skal fra 1. januar 2005 eliminere beholdningen af egne realkreditobligationer (aktiv) i de udstedte realkreditobligationer (forpligtelse). Køb af egne realkreditobligationer betragtes efter IFRS regnskabsmæssigt som indfrielse af de udstedte obligationer og salg som nyudstedelse. Egne realkreditobligationer erhverves som led i at drive realkreditvirksomhed, i den almindelige likviditetsstyring og i mere langsigtede investeringer. I henhold til den udgave af IAS 39 Financial Instruments, som EU-kommissionen har godkendt, skal udstedte realkreditobligationer værdiansættes til amortiseret kostpris, mens beholdningen af egne realkreditobligationer skal værdiansættes til dagsværdi. Det betyder, at de aktiver og forpligtelser, som skal elimineres, ikke er bogført til samme værdi, og elimineringen vil derfor medføre en uhensigtsmæssig og uforklarlig resultateffekt. Det retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital vil derfor ikke kunne opnås. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 Koncernen har derfor i dette tilfælde valgt at benytte muligheden i IAS 1 "Presentation of Financial Statements" om at afvige fra bestemmelsen i den af EU godkendte IAS 39 med henblik på at give et retvisende billede. Udstedte realkreditobligationer værdiansættes ikke til amortiseret kostpris, men i stedet til dagsværdi. De tilhørende realkreditudlån, der har enslydende betingelser som de udstedte realkreditobligationer, vil ligeledes blive værdiansat til dagsværdi. Metoden, som vil give et retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital, er i overensstemmelse med IAS 39 og danske regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet. Dagsværdien af de udstedte realkreditobligationer vil som udgangspunkt være den aktuelle børskurs. For illikvide realkreditobligationer anvendes en beregnet værdi, opgjort ud fra tilbagediskontering af cashflow. Dagsværdien af realkreditudlån vil tage udgangspunkt i dagsværdien af de matchende udstedte realkreditobligationer, der nedskrives for kreditrisiko. Eliminering af beholdningen af egne realkreditobligationer vil hermed ikke have resultatmæssig effekt. Efter nuværende praksis måles udstedte realkreditobligationer til nominel værdi, og realkreditudlån til nominel værdi fratrukket nedskrivninger til dækning af kreditrisikoen. Ændringen får ingen effekt på egenkapitalen pr. 1. januar 2004 og 31. december 2004 eller på årets resultat Aktiver i alt forøges med mio. kr. pr. 31. december Stiftelsesprovisioner Modtagne stiftelsesprovisioner skal i henhold til IAS 39 Financial Instruments periodiseres over løbetiden. Efter nuværende praksis indtægtsføres stiftelsesprovisioner på betalingstidspunktet. Ændringen medfører en reduktion af egenkapitalen på 415 mio. kr. pr. 1. januar Under forudsætning af uændrede aktivitetsniveauer vil ændringen ikke have resultatmæssig effekt fremover. Personale- og pensionsforpligtelser IAS 19 "Employee Benefits" indebærer en forøgelse af antallet af pensionsordninger, der skal indregnes i regnskabet. Efter nuværende regnskabspraksis betragtes de til koncernen relaterede danske firmapensionskasser som værende bidragsbaserede, og eventuelle indbetalinger udgiftsføres på betalingstidspunktet. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

15 Overgang til IFRS i 2005 Koncernen har valgt at anvende korridor metoden i IAS 19. Dette har effekt på indregning af såvel de danske firmapensionskasser som på metoden for indregning af koncernens udenlandske pensionsordninger. Fremover indregnes den estimerede udvikling af pensionsaktiver og -forpligtelser som en driftsomkostning. Forskellen mellem den estimerede udvikling og den realiserede udvikling benævnes aktuarmæssige gevinster og tab. Aktuarmæssige gevinster og tab, der overstiger 10 pct. af pensionsforpligtelserne, indregnes og amortiseres i resultatopgørelsen over det resterende antal år, som de omfattede medarbejdere forventes at være ansat i koncernen. Lønninger og øvrige vederlag skal ifølge IAS 19 Employee Benefits udgiftsføres over optjeningsperioden. Det betyder f.eks., at jubilæumsgratialer udgiftsføres over optjeningsperioden. Efter nuværende regnskabspraksis udgiftsføres jubilæumsgratialer på udbetalingstidspunktet. Endvidere afsættes feriepengeforpligtelser i henhold til de faktisk optjente og afholdte feriedage i stedet for efter en statistisk model. Ændringerne medfører en reduktion af egenkapitalen på i alt 611 mio. kr. pr. 1. januar Under forudsætning af en uændret personalesammensætning og uændrede rente- og lønudvikling vil de nye regnskabsprincipper ikke have resultatmæssig effekt fremover. Eliminering af egne aktier Hidtil har koncernens beholdning af egne aktier været bogført som et aktiv til dagsværdi (børskurs). I henhold til IFRS reduceres aktiverne med den samlede værdi af egne aktier. Reduktionen omfatter såvel den del, der er anskaffet på vegne af puljeindehavere eller forsikringstagere, som den del, der er anskaffet af koncernens handelsfunktioner. Egenkapitalen reduceres tilsvarende. Fremover vil løbende køb af egne aktier betragtes som en reduktion, og løbende salg som en udvidelse af egenkapitalen. Investeringsejendomme Investeringsejendomme er valgt værdiansat til dagsværdi i henhold til IAS 40 "Investment Property". Efter nuværende regnskabspraksis værdiansættes investeringsejendomme til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Domicilejendomme vil uændret blive værdiansat til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Konsolidering af forsikringsaktiviteter m.v. I henhold til IAS 27 "Consolidated and Separate Financial Statements" skal forsikringsselskabet Danica samt koncernens securitiseringsaktiviteter konsolideres fuldt ud i koncernregnskabet, det vil sige linje for linje. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

16 I koncernens hovedtal vil indtjeningen fra forsikringsaktiviteterne efter fradrag af fundingomkostninger dog fortsat blive vist i én linje. Efter nuværende regnskabspraksis behandles Danica efter indre værdis metode (en-linje konsolidering), og securitiseringsaktiviteterne indregnes ikke i regnskabet. Danicas egenkapital er som følge af overgangen til IFRS reduceret med 265 mio. kr. pr. 1. januar 2004, primært som følge af, at udskudt skat skal indregnes til nominel værdi. Efter nuværende praksis opgøres udskudt skat i Danica til tilbagediskonteret værdi. Skattemæssig effekt Den samlede skattemæssige effekt af ændringerne udgør mio. kr. pr. 1. januar 2004, og kan primært henføres til tilbageførte nedskrivninger på udlån. Effekt på nøgletal Finanstilsynets regler for opgørelse af solvens er ændret med virkning for 1. januar 2005, blandt andet i konsekvens af de nye regnskabsbestemmelser. Reglerne for konsolideringsomfang er uændrede. Forsikringsdatterselskaber og beholdning af egne obligationer behandles således efter hidtidige solvensregler uanset den ændrede regnskabsmæssige behandling. Årets resultat med fradrag af udbytte indgår fortsat i kernekapitalen på tidspunktet for bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet. Øvrige ændringer i de regnskabsmæssige værdiansættelser gennemføres tillige ved solvensopgørelsen. Dette medfører, at koncernens kernekapital forøges med mio. kr., og de risikovægtede poster øges med mio. kr. I henhold til de nye solvensregler skal domicilejendomme opskrives til markedsværdi, og opskrivningen indregnes som supplerende kapital. Endelig skal aktiver i puljeordninger ikke indregnes i de risikovægtede aktiver. Ændringerne medfører en forøgelse af basiskapitalen med 799 mio. kr., og en reduktion i de risikovægtede aktiver på mio. kr. EFFEKT PÅ NØGLETAL (Mio. kr.) Nuværende praksis IFRS praksis Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Aktiver i alt pr. 31. december Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 14,4 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 17,4 13,9 Omkostninger i pct. af indtægter 53,5 52,7 Solvensprocent 10,2 10,6 Koncernens solvensprocent vil i alt forøges fra 10,2 pct. til 10,6 pct. Udover ændringer af regnskabet medfører IFRS tillige en ændring i antallet af aktier, der indgår i visse nøgletal. Der henvises til side 120 for en nærmere gennemgang heraf. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

17 Overgang til IFRS i 2005 Moderselskabets regnskab Fra 1. januar 2005 bliver Danske Bank A/S (moderselskabet) regnskab aflagt efter Finanstilsynets nye regelsæt. Regelsættet er på langt de fleste områder identisk med koncernens regnskabsaflæggelse efter IFRS. I moderselskabet vil domicilejendomme dog blive værdiansat til skønnet dagsværdi, og datterselskaber vil blive værdiansat efter indre værdis metode. Ved overgangen til det nye regelsæt øges egenkapitalen pr. 31. december 2004 med mio. kr. til mio. kr. inklusive udbytte for Såfremt regnskabet for 2004 var blevet aflagt efter det nye regelsæt, ville årets resultat være blevet reduceret med mio. kr. til mio. kr. Ændring i præsentation Implementeringen af IFRS medfører en række ændringer til den fremtidige opstilling af resultatopgørelsen. Opdelingen i basisindtjening og beholdningsindtjening ophører. I stedet vil beholdningsindtjening blive indeholdt i Handelsindtægter med følgende undtagelser: De risikotillæg fra forsikringsaktiviteterne, der efter nuværende praksis er indeholdt i beholdningsindtjeningen, overføres til Indtjening fra forsikringsaktiviteter, som således fremover vil vise den samlede indtjening fra forsikringsaktiviteterne efter fradrag af fundingomkostninger. Omkostninger, som er henført til beholdningsindtjeningen, overføres fremover til Driftsomkostninger. DANSKE BANK KONCERNEN HOVEDTAL FRA RESULTATOPGØRELSEN Nuværende praksis IFRS praksis (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Tab på debitorer Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel - 28 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 Køb af irsk og nordirsk bank Danske Bank indgik i december 2004 aftale med National Australia Bank om at købe Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland, herunder også bankernes aktiviteter på Isle of Man. Med købet af de to banker etablerer Danske Bank koncernen sig som en væsentlig aktør på det nordirske og irske bankmarked. Det gode økonomiske klima i Nordirland og Irland udgør et solidt grundlag for vækst. Investeringen ligger i forlængelse af den øgede fokusering på retailaktiviteter og koncernens seneste organisatoriske tilpasning. Ejerskabet af de to banker giver mulighed for at udnytte koncernens kompetencer, især i forhold til produkttilbud, effektive og centraliserede arbejdsprocesser samt en højt udviklet teknologisk platform. Forhold, der samlet set forventes at medføre en markant styrkelse af bankernes konkurrenceevne. Overgangen til Danske Banks teknologiske platform forventes at være gennemført i første halvår De to banker vil blive indpasset i Danske Bank koncernens organisationsstruktur. Dette medfører, at de administrative funktioner bliver integreret på Danske Bank koncernens internationale detailbankplatform. Northern Bank og National Irish Bank Northern Bank er den største retailbank i Nordirland med omkring ansatte, 95 filialer og 13 erhvervscentre. Hovedparten af bankens kunder er privatkunder, men banken har også et betydeligt antal større og mindre erhvervskunder. Northern Bank har privatkunder. National Irish Bank har en god markedsposition i Irland med 59 filialer, 13 erhvervscentre og omkring 800 ansatte. Ud over at betjene privatkunder har banken i de senere år fokuseret på formuende privatkunder og større erhvervskunder. National Irish Bank har privatkunder. De to banker vil fortsat drive virksomhed under lokale brands og med lokal ledelse. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

19 Køb af irsk og nordirsk bank Overfor er vist uddrag fra de to bankers reviderede årsrapporter For yderligere information om de to banker henvises til hvor også yderligere information af regnskabsmæssig karakter forefindes. RESULTATOPGØRELSE (Mio. kr.) National Irish Bank Northern Bank Nettorenteindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Resultat før skat Skat Årets resultat Pris og finansiering Danske Bank betaler 967 mio. GBP svarende til 10,4 mia. kr. for aktiekapitalen i holdingselskabet National Europe Holdings (Ireland) Ltd., der er moderselskab for National Irish Bank og Northern Bank. Købet sker kontant og er betinget af de nødvendige myndighedsgodkendelser. Disse godkendelser ventes på plads inden udgangen af 1. kvartal Det forventelige konsolideringstidspunkt er således ultimo 1. kvartal Erhvervelsen medfører en samlet merpris på ca. 7 mia. kr. i forhold til værdien af de overtagne aktiver og passiver, hvoraf ca. 1,2 mia. kr. (efter skat) vedrører den samlede underbalance i pensionskasser tilknyttet de to banker. Danske Bank koncernen forventer samlede udgifter til integration mv. på anslået 1,5 mia. kr. frem til udgangen af 2006, hvor it-konverteringen ventes at være fuldt gennemført. BALANCE (Mio. kr.) National Irish Bank Northern Bank Udlån Øvrige aktiver Indlån Øvrige forpligtelser Egenkapital Aktiver i alt Årsregnskabsperiode: 1. oktober september Omregningskurs GBP: 10,66, EUR: 7, og 2007 med fuld regnskabsmæssig effekt fra Det forventes, at købet vil være positivt for Danske Banks resultat pr. aktie fra overtagelsens andet år. Danske Bank forventer i 1. kvartal 2005 at udstede supplerende kapital og hybrid tier I kapital for et samlet beløb på op til 7 mia. kr. Låneoptagelsen gennemføres, dels med henblik på delvis finansiering af opkøbet, dels i forbindelse med fremrykning af allerede planlagte udstedelser. Danske Bank koncernen vurderer, at der på det bestående aktivitetsgrundlag kan realiseres en omkostningsreduktion på omkring 15 pct. Effektiviseringerne forventes gennemført i løbet af DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

20 Forventninger til 2005 Koncernens forventninger til resultatet for 2005 er formuleret med udgangspunkt i resultatet for 2004 opgjort efter nye regnskabsregler, IFRS, jf. tabellen side 17. Der er for 2005 udsigt til moderat vækst i Europa, generelt lave rentesatser og lav inflation. Koncernen vil også i 2005 have fokus på stram omkostningsstyring. Besparelser som følge af den i 2004 gennemførte outsourcing af den decentrale it-drift samt reduceret behov for fratrædelsesgodtgørelser forventes at opveje den almindelige omkostningsopdrift og den fortsatte udbygning af aktiviteterne i Norge og Sverige. Rente- og gebyrindtægter fra bankaktiviteter og realkredit forventes at blive forøget. Øgede indtægter fra blandt andet boligfinansiering i de nordiske enheder forventes at opveje indtægtsnedgangen fra engrosbankaktiviteter i UK og USA. De nyerhvervede banker i Irland og Nordirland vil tillige bidrage positivt til koncernens indtægter fra konsolideringstidspunktet, forventeligt ultimo 1. kvartal regnskabet var påvirket af en række engangsindtægter fra unoterede aktier. Da afkastet af koncernens egenbeholdninger indgår i handelsindtægterne, forventes handelsindtægterne ikke at kunne fastholdes på samme niveau som i Desuden vil indtægterne i betydeligt omfang afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter forventes at falde, idet øget forretningsvolumen og forbedret omkostnings- og risikoresultat ikke fuldt ud kan opveje indtægtsførelsen i 2004 af risikotillæg fra tidligere år. Erhvervelsen af den irske og nordirske bank vil øge omkostningerne fra konsolideringstidspunktet. Erhvervelsen vil desuden medføre udgifter til integration m.v. på i alt ca. 1,5 mia. kr., hvoraf godt en tredjedel vil blive afholdt i Samlet forventes koncernens omkostninger og omkostningsprocent derfor at blive forøget. Det er koncernens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende, hvorfor der fortsat forventes en forholdsvis lav tabsprocent. Årets resultat før skat må trods aktivitetsfremgangen forventes på nogenlunde samme niveau som i 2004, idet resultatet for 2004 indeholdt betydelige engangsindtægter. Desuden vil resultatet som i tidligere år afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Koncernens skatteprocent forventes at blive på samme niveau som den gældende selskabsskattesats. Samlet forventes koncernens indtægter at blive forøget, dog fortsat afhængig af kursudviklingen på de finansielle markeder. 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer

BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer BESTYRELSE Generalforsamlingsvalgte medlemmer Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Direktør Henning Christophersen Adm.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK / KONCERNREGNSKAB 2011 67 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere