Å r s r a p p o r t Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

3 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING 9 Årets resultat 12 Overgang til IFRS i Køb af irsk og nordirsk bank 20 Forventninger til Danske Bank aktien 23 Organisation og selskabsledelse 24 Relationer til omverdenen 25 Medarbejdere 27 Incitamentsprogrammer 28 Forretningsområder 29 Bankaktiviteter 36 Realkredit 38 Danske Markets 40 Danske Capital 41 Danica Pension 44 Beholdningsindtjening 45 Risiko- og finansstyring 47 Økonomisk kapital og raroc 48 Kreditrisici 56 Markedsrisici 61 Operationelle risici 62 Forsikringsrisici 64 Kapitalstyring 66 PÅTEGNINGER 66 Ledelsespåtegning 67 Revisionspåtegninger 69 KONCERNENS REGNSKAB 70 Anvendt regnskabspraksis 76 Regnskab 122 LEDELSESHVERV DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 BESTYRELSE Generalforsamlingsvalgte medlemmer Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Direktør Henning Christophersen Kabinetssekretær, dr. jur. Niels Eilschou Holm Adm. direktør Peter Højland Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Professor, dr. oecon. Claus Vastrup Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Medarbejdervalgte medlemmer Privatrådgiver Tove Abildgaard Bankassistent Helle Brøndum Arbejdsmiljørådgiver Bolette Holmgaard Fuldmægtig Peter Michaelsen Ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen Fuldmægtig Verner Usbeck Bankassistent Solveig Ørteby 4 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

5 Ledelse DIREKTION Peter Straarup / ordførende Jakob Brogaard / viceordførende EKSEKUTIVKOMITE Ordførende direktør Peter Straarup / formand Viceordførende direktør Jakob Brogaard / næstformand Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Direktør Thomas Borgen Direktør Søren Kaare-Andersen Direktør Jørgen Klejnstrup Direktør Sven Lystbæk Direktør Henrik Normann Direktør Per Skovhus Direktør Mats Torstendahl DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Resume Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i Det realiserede resultat er det bedste årsresultat i koncernens historie. Resultatfremgangen og gennemført aktietilbagekøb medvirkede til, at resultatet pr. aktie steg 21 pct. Det økonomiske klima i Europa blev forbedret i 2004, om end fra et lavt niveau. Året var kendetegnet af lav inflation, yderligere faldende renter, fortsat stigende ejendomspriser og afdæmpet aktivitet på rente- og valutamarkederne. Koncernen intensiverede i 2004 sin indsats for at opfylde kundernes behov for finansielle ydelser. Dette udmøntede sig i lancering af nye finansielle løsninger til såvel privatkunder som erhvervskunder og i styrkelse af kunderådgivningen. I løbet af året var der en øget efterspørgsel fra privatkunder, især inden for boligfinansiering, mens erhvervskunderne ikke viste øget investeringsaktivitet. I efteråret offentliggjorde Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar Formålet er at udnytte koncernens velfungerende administrative kompetencer til at skabe det bedste grundlag for vækst. Organisationstilpasningen indebærer en fokusering på og udbygning af kerneområdet, detailbankvirksomhed, såvel i Danmark som internationalt. Koncernens bankaktiviteter organiseres fremover ved regionskontorer, som med tilknyttet filialnet udbyder et bredt udvalg af finansielle ydelser til såvel privatkunder som erhvervskunder. Regionskontorerne besidder kreditkompetence, som afspejler kundesammensætningen. Den regionale struktur gennemføres blandt andet med det formål at styrke bankens lokale profil. Endvidere gennemføres på tværs af landegrænser størst mulig harmonisering af såvel produktudbud som administrative processer. I den forbindelse bliver også administrations- og stabsfunktioner samlet på tværs af landegrænser. Den 14. december 2004 annoncerede koncernen en aftale om overtagelse af National Irish Bank, Irland og Northern Bank, Nordirland. Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse, som forventes på plads inden udgangen af 1. kvartal Med købet etablerer koncernen sig som en væsentlig aktør på det irske og nordirske bankmarked og understøtter ambitionen om detailbankekspansion uden for Danmarks grænser. Ejerskabet skaber et solidt grundlag for vækst og giver mulighed for at videreudvikle de to banker og udnytte koncernens særlige kompetencer. Som konsekvens af koncernens fokusering på traditionel detailbankvirksomhed gennemføres en reduktion af udvalgte internationale engrosbankforretninger. 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

7 Resume Med henblik på at understøtte stabiliteten og fremtidssikre kompetenceniveauet i den stadig mere komplekse drift af bankens systemer outsourcede Danske Bank i 2004 sin decentrale it-drift til IBM. Samtidig solgte Danske Bank til IBM sin andel af DMdata, der varetog den centrale it-drift. Outsourcingen af it-driften forventes at give en betragtelig omkostningsbesparelse over de kommende år. System- og produktudvikling varetages fortsat af koncernen selv. kr. Låneoptagelsen gennemføres dels med henblik på delvis finansiering af købet af de to banker i henholdsvis Irland og Nordirland, dels i forbindelse med fremrykning af allerede planlagte udstedelser. Danske Bank aktien gav i 2004 et positivt afkast på 25,4 pct., sammensat af en kursgevinst på 20,7 pct. og udbytte for regnskabsåret 2003 på 4,7 pct. I tråd med koncernens ambition om optimering af ressourcerne blev Realkredit Danmarks itsystemer omlagt til koncernens fælles, tekniske systemplatform i oktober Derved blev skabt et bedre grundlag for videreudvikling af Realkredit Danmarks produktsystemer. Koncernen lægger vægt på at have en god og åben kommunikation med sine interessenter, hvorfor den internetbaserede information om koncernen og dens aktiviteter også i 2004 blev udbygget. I april 2004 opgraderede det internationale ratingbureau Moody s koncernens langsigtede rating fra Aa2 til Aa1. Endvidere blev koncernens financial strength rating opgraderet fra B+ til A-. Koncernen har fortsat en langsigtet rating på AA- fra Standard & Poor s. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie svarende til i alt mio. kr. Udbyttet udgør 50 pct. af koncernens overskud efter skat. I 2004 blev der i alt udbetalt 9,7 mia. kr. til Danske Banks aktionærer sammensat af udbytte på 4,7 mia. kr. og tilbagekøb af Danske Bank aktier for i alt 5,0 mia. kr. Ved indgangen til 2005 er Danske Bank koncernens konkurrenceevne styrket ved opkøb, effektivisering af organisationen og udvidet produktudbud. Da det makroøkonomiske klima i Nordeuropa samtidig er forholdsvist gunstigt, er det forventningen, at 2005 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Danske Bank obligationer for i alt 750 mio. USD i 2. kvartal 2004 som hybrid tier I kapital. I 1. kvartal 2005 forventer koncernen at udstede supplerende kapital og hybrid tier I kapital for et samlet beløb på op til 7 mia. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter fra bankaktiviteter, mv Gebyrer og provisioner, netto Indtægter fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Bankudlån Repoudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier mv Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 13,3 11,5 11,9 8,2 Årets resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 17,4 15,2 14,0 16,0 11,5 Basisindtjening i procent p.a. af gns. egenkapital 20,9 17,1 17,2 18,9 16,8 Omkostninger i procent af basisindtægter 53,5 55,0 57,2 57,5 61,2 Solvensprocent 10,2 11,0 10,5 10,3 9,6 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 7,6 7,3 6,8 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,85 6,55 4,75 4,75 4,40 Børskurs ultimo 167,5 138,8 117,4 135,1 141,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 95,3 89,9 84,8 78,0 70,5 Antal heltidsmedarbejdere ultimo: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

9 Årets resultat Årets resultat Danske Bank koncernen realiserede i 2004 et resultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Årets resultat pr. aktie udviste en stigning på 21 pct. Koncernens basisindtjening androg mio. kr. og var lidt højere end forventningen udtrykt i fondsbørsmeddelelse af 14. december I 4. kvartal 2004 udgjorde koncernens basisindtjening mio. kr. mod mio. kr. i 4. kvartal Basisindtægter I forhold til 2003 steg basisindtægterne med 1 pct. til mio. kr. Nettorenteindtægterne faldt med 2 pct. til mio. kr., da lavere pengemarkedsrenter på de skandinaviske markeder medførte en lavere indlånsmarginal og et lavere afkast af kapitalen. Rentefaldets samlede konsekvens er skønsmæssigt opgjort til 400 mio. kr. i reduceret indtjening. Væksten i udlån afbødede dog indsnævring af udlånsmarginalen, der udover rentefaldet var en følge af ændret produktsammensætning og stigende konkurrence. Indtjeningen fra gebyrer og provisioner steg 4 pct. i forhold til Stigende gebyrindtægter fra de udenlandske aktiviteter opvejede nedgang i gebyrindtægter fra realkreditlån. De samlede indtægter fra handelsaktiviteter kunne, som ventet, ikke fastholdes på det høje niveau fra 2003 og faldt 8 pct. Fremgangen i øvrige basisindtægter på 504 mio. kr. skyldtes primært avance fra salg af ejendomme. Basisindtjeningen fra forsikringsaktiviteterne blev forøget med 18 pct., hvilket især skyldtes forbedret omkostningsresultat og stigende forretningsvolumen. Omkostninger Koncernens driftsomkostninger og afskrivninger blev reduceret med 2 pct. i forhold til 2003, primært som følge af personalereduktioner gennemført i 2003 samt lavere fratrædelsesomkostninger. Omkostningsprocenten blev forbedret til 53,5 fra 55,0 i I omkostningerne indgår restruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. afsat i 4. kvartal i forbindelse med reduktion af engrosbankaktiviteterne i UK og USA. Tab og hensættelser Tab og hensættelser på debitorer udgjorde -18 mio. kr. mod mio. kr. i Den gode udvikling kunne tilskrives gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte et lavt niveau for nyhensættelser kombineret med tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser. I 4. kvartal 2004 indtægtsførtes (netto) 423 mio. kr. under tab og hensættelser på debitorer. Basisindtjening Basisindtjeningen udgjorde, som nævnt, mio. kr., hvilket var 21 pct. over niveauet for DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Beholdningsindtjeningen fra bankforretningen viste et resultat på mio. kr. Beholdningsindtjeningen fra Danica Pension bidrog med 590 mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen var påvirket af, at der kunne ske indtægtsførsel af risikotillæg fra tidligere år på 445 mio. kr. I 2003 indtægtsførtes risikotillæg fra tidligere år på 954 mio. kr. Skat Koncernens skat, inklusive statsafgift på hensættelser til imødegåelse af tab, er beregnet til mio. kr. i 2004 svarende til en skatteprocent på 28. Forrentning Egenkapitalforrentningen blev øget til 17,4 pct. fra 15,2 pct. i Kapital og solvens Aktiekapital Aktiekapitalen udgjorde kr. ultimo 2004 efter annullering af aktier som følge af det i 2003 gennemførte aktietilbagekøb. I løbet af 2004 gennemførtes aktietilbagekøb på i alt 5,0 mia. kr. i kursværdi, som omfattede stk. til en gennemsnitskurs på 147,23. Hermed blev antallet af udestående aktier reduceret fra ved udgangen af 2003 til ved udgangen af De i året tilbagekøbte aktier vil blive foreslået annulleret ved førstkommende generalforsamling. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 61 mia. kr. ved udgangen af året. Udviklingen i egenkapitalen siden ultimo 2003 kan foruden årets resultat efter udbytte og ændrede regnskabsregler, jf. omtale under Anvendt regnskabspraksis, tilskrives gennemførte aktietilbagekøb. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt mio. kr. svarende til 50 pct. af koncernens overskud efter skat. Efterstillet kapital Den efterstillede kapital udgjorde 34 mia. kr. ultimo Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Danske Bank obligationer for i alt 750 mio. USD i 2. kvartal Obligationerne blev udstedt som hybrid tier I kapital, der hæfter før den supplerende kapital og indgår i kernekapitalen. I 2004 indfriede banken supplerende kapital for 200 mio. GBP, 75 mio. DKK og 150 mio. EUR samt udstedte ny supplerende kapital for 750 mio. SEK. Solvensprocenten ultimo 2004 blev opgjort til 10,2, hvoraf 7,7 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital (inklusive hybrid kernekapital). Aktietilbagekøbet i 2004 betød isoleret set en reduktion af kernekapitalprocenten med 0,6 procentpoint. 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

11 Årets resultat Balance Ultimo 2004 udgjorde koncernbalancen mia. kr. mod mia. kr. ultimo Danica Pensions balance, der ikke konsolideres i koncernregnskabet, androg 208 mia. kr. mod 188 mia. kr. ultimo Udlån I forhold til ultimo 2003 steg koncernens samlede bankudlån med 61 mia. kr. til 458 mia. kr. svarende til en vækst på 15 pct. Stigningen i det indenlandske bankudlån udgjorde 33 mia. kr. svarende til 17 pct. Langt hovedparten af stigningen kunne tilskrives salg af bankbaserede boligfinansieringsprodukter. Fortsat lavt finansieringsbehov blandt danske virksomheder betød, at erhvervslivet kun tegnede sig for 5 mia. kr. af den samlede indenlandske udlånsfremgang. I forhold til ultimo 2003 steg det udenlandske bankudlån 28 mia. kr. svarende til udlånsvæksten i Bankaktiviteter Norge og Bankaktiviteter Sverige. Fremgangen kunne tilskrives øget udlån til privatkunder på 17 mia. kr. og en fremgang i udlån til erhvervskunder på 11 mia. kr. Repoudlån steg med 19 mia. kr. til 145 mia. kr. i forhold til ultimo Stigningen kunne henføres til øget engagement med udvalgte globale finansielle institutioner. KAPITAL OG SOLVENS (Mio. kr.) Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag i alt Risikovægtede poster i alt Solvensprocent 10,2 11,0 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 7,2 7,7 Værdipapirer Beholdningen af obligationer og aktier udgjorde 516 mia. kr. mod 494 mia. kr. ultimo Stigningen på 22 mia. kr. i forhold til ultimo 2003 skyldtes en forøgelse af beholdningen af egne udstedte realkreditobligationer, der blev præemissioneret i december 2004 til brug for refinansiering af realkreditlån primo Indlån Indlånet (eksklusive repoindlån) beløb sig til 468 mia. kr. mod 435 mia. kr. ultimo Stigningen på 33 mia. kr. fordelte sig med en stigning i det indenlandske indlån på 30 mia. kr. og en stigning i det udenlandske indlån på 3 mia. kr. Den samlede indenlandske indlånsstigning fordelte sig jævnt mellem øget indlån fra privatkunder og erhvervskunder. Hovedparten af den udenlandske indlånsstigning skyldtes øget indlån fra privatkunder. Realkreditudlånet steg med 19 mia. kr. svarende til 4 pct. i forhold til ultimo 2003 og udgjorde 517 mia. kr. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Overgang til IFRS i 2005 Fra 1. januar 2005 bliver Danske Bank koncernens regnskab aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS (International Financial Reporting Standards), som pr. 1. januar 2005 er godkendt af EU-kommissionen. Det betyder ændringer i værdiansættelse af en række aktiver og passiver samt ændringer i præsentation af resultatopgørelse og balance. Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer. For en mere udførlig gennemgang henvises til side eller til IFRS White paper, som er tilgængelig på under særskilt menupunkt IFRS. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004, balancen pr. 31. december 2004 samt resultatopgørelsen for 2004 er tilrettet i henhold til bestemmelserne i IFRS 1, First-time Adoption of IFRS. Koncernen har valgt at tilrette alle regnskabstallene for 2004 i henhold til den nye regnskabspraksis. Effekten af koncernens overgang til IFRS er illustreret nedenfor. Overgangen til IFRS medfører netto en forøgelse af koncernens egenkapital på mio. kr. pr. 1. januar 2004, der især relateres til tilbageførsel af nedskrivninger til dækning af tab på debitorer. Såfremt regnskabet for 2004 var opgjort efter IFRS, ville årets resultat være mio. kr. lavere end det aflagte regnskab. Reduktionen kan især henføres til et lavere niveau for indtægtsførsel af tidligere opgjorte hensættelser regnskabet aflagt efter hidtidige principper indeholdt en tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere år i et omfang, der oversteg niveauet for aktuelle tab. EFFEKT PÅ EGENKAPITAL OG RESULTAT Egenkapital Årets Egenkapital (Mio. kr.) 1. januar resultat 31. december Nuværende praksis Ændring af praksis primo 2004 (gebyrer) Ændring i præsentation af udbytte Korrektion af nuværende praksis Nedskrivninger på udlån Stiftelsesprovisioner Personaleforpligtelser Pensionsforpligtelser Eliminering af egne aktier Investeringsejendomme Øvrige Skattemæssig effekt Ændring i alt IFRS praksis DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

13 Overgang til IFRS i 2005 Endvidere tilbageføres avancer af engangskarakter fra salg af investeringsejendomme på 234 mio. kr., der i henhold til IFRS er opskrevet til markedsværdi pr. 1. januar Eliminering af egne aktier reducerer årets resultat med 387 mio. kr. Ændringen medfører generelt, at nedskrivninger til tab gennemføres på et senere tidspunkt end efter hidtidige regnskabsprincipper. Som konsekvens heraf reduceres koncernens samlede korrektivkonto ved overgangen til IFRS. Hidtil har årets udbytte været fratrukket egenkapitalen, selv om den endelige vedtagelse af udbyttets størrelse først sker på generalforsamlingen. IFRS praksis medfører, at udbytte først fragår egenkapitalen efter den endelige vedtagelse. Væsentligste ændringer i værdiansættelse Nedskrivning på udlån Den beløbsmæssigt væsentligste ændring vedrører koncernens akkumulerede nedskrivninger på udlån, som fremover skal opgøres i henhold til IAS 39 Financial Instruments. Implementering af IAS 39 Financial Instruments medfører, at koncernen i modsætning til de nuværende mere skønsmæssige kriterier opstiller objektive kriterier for, hvornår der skal foretages værdiforringelsestest af udlån med efterfølgende nedskrivning til nutidsværdien af forventet cashflow. Nedskrivninger på udlån vil fortsat indeholde skøn for, hvornår det er sandsynligt, at et udlån ikke kan inddrives fuldt ud, samt over størrelsen af nedskrivningen. Værdiansættelse af udstedte realkreditobligationer og realkreditudlån Koncernen skal fra 1. januar 2005 eliminere beholdningen af egne realkreditobligationer (aktiv) i de udstedte realkreditobligationer (forpligtelse). Køb af egne realkreditobligationer betragtes efter IFRS regnskabsmæssigt som indfrielse af de udstedte obligationer og salg som nyudstedelse. Egne realkreditobligationer erhverves som led i at drive realkreditvirksomhed, i den almindelige likviditetsstyring og i mere langsigtede investeringer. I henhold til den udgave af IAS 39 Financial Instruments, som EU-kommissionen har godkendt, skal udstedte realkreditobligationer værdiansættes til amortiseret kostpris, mens beholdningen af egne realkreditobligationer skal værdiansættes til dagsværdi. Det betyder, at de aktiver og forpligtelser, som skal elimineres, ikke er bogført til samme værdi, og elimineringen vil derfor medføre en uhensigtsmæssig og uforklarlig resultateffekt. Det retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital vil derfor ikke kunne opnås. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 Koncernen har derfor i dette tilfælde valgt at benytte muligheden i IAS 1 "Presentation of Financial Statements" om at afvige fra bestemmelsen i den af EU godkendte IAS 39 med henblik på at give et retvisende billede. Udstedte realkreditobligationer værdiansættes ikke til amortiseret kostpris, men i stedet til dagsværdi. De tilhørende realkreditudlån, der har enslydende betingelser som de udstedte realkreditobligationer, vil ligeledes blive værdiansat til dagsværdi. Metoden, som vil give et retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital, er i overensstemmelse med IAS 39 og danske regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet. Dagsværdien af de udstedte realkreditobligationer vil som udgangspunkt være den aktuelle børskurs. For illikvide realkreditobligationer anvendes en beregnet værdi, opgjort ud fra tilbagediskontering af cashflow. Dagsværdien af realkreditudlån vil tage udgangspunkt i dagsværdien af de matchende udstedte realkreditobligationer, der nedskrives for kreditrisiko. Eliminering af beholdningen af egne realkreditobligationer vil hermed ikke have resultatmæssig effekt. Efter nuværende praksis måles udstedte realkreditobligationer til nominel værdi, og realkreditudlån til nominel værdi fratrukket nedskrivninger til dækning af kreditrisikoen. Ændringen får ingen effekt på egenkapitalen pr. 1. januar 2004 og 31. december 2004 eller på årets resultat Aktiver i alt forøges med mio. kr. pr. 31. december Stiftelsesprovisioner Modtagne stiftelsesprovisioner skal i henhold til IAS 39 Financial Instruments periodiseres over løbetiden. Efter nuværende praksis indtægtsføres stiftelsesprovisioner på betalingstidspunktet. Ændringen medfører en reduktion af egenkapitalen på 415 mio. kr. pr. 1. januar Under forudsætning af uændrede aktivitetsniveauer vil ændringen ikke have resultatmæssig effekt fremover. Personale- og pensionsforpligtelser IAS 19 "Employee Benefits" indebærer en forøgelse af antallet af pensionsordninger, der skal indregnes i regnskabet. Efter nuværende regnskabspraksis betragtes de til koncernen relaterede danske firmapensionskasser som værende bidragsbaserede, og eventuelle indbetalinger udgiftsføres på betalingstidspunktet. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

15 Overgang til IFRS i 2005 Koncernen har valgt at anvende korridor metoden i IAS 19. Dette har effekt på indregning af såvel de danske firmapensionskasser som på metoden for indregning af koncernens udenlandske pensionsordninger. Fremover indregnes den estimerede udvikling af pensionsaktiver og -forpligtelser som en driftsomkostning. Forskellen mellem den estimerede udvikling og den realiserede udvikling benævnes aktuarmæssige gevinster og tab. Aktuarmæssige gevinster og tab, der overstiger 10 pct. af pensionsforpligtelserne, indregnes og amortiseres i resultatopgørelsen over det resterende antal år, som de omfattede medarbejdere forventes at være ansat i koncernen. Lønninger og øvrige vederlag skal ifølge IAS 19 Employee Benefits udgiftsføres over optjeningsperioden. Det betyder f.eks., at jubilæumsgratialer udgiftsføres over optjeningsperioden. Efter nuværende regnskabspraksis udgiftsføres jubilæumsgratialer på udbetalingstidspunktet. Endvidere afsættes feriepengeforpligtelser i henhold til de faktisk optjente og afholdte feriedage i stedet for efter en statistisk model. Ændringerne medfører en reduktion af egenkapitalen på i alt 611 mio. kr. pr. 1. januar Under forudsætning af en uændret personalesammensætning og uændrede rente- og lønudvikling vil de nye regnskabsprincipper ikke have resultatmæssig effekt fremover. Eliminering af egne aktier Hidtil har koncernens beholdning af egne aktier været bogført som et aktiv til dagsværdi (børskurs). I henhold til IFRS reduceres aktiverne med den samlede værdi af egne aktier. Reduktionen omfatter såvel den del, der er anskaffet på vegne af puljeindehavere eller forsikringstagere, som den del, der er anskaffet af koncernens handelsfunktioner. Egenkapitalen reduceres tilsvarende. Fremover vil løbende køb af egne aktier betragtes som en reduktion, og løbende salg som en udvidelse af egenkapitalen. Investeringsejendomme Investeringsejendomme er valgt værdiansat til dagsværdi i henhold til IAS 40 "Investment Property". Efter nuværende regnskabspraksis værdiansættes investeringsejendomme til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Domicilejendomme vil uændret blive værdiansat til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Konsolidering af forsikringsaktiviteter m.v. I henhold til IAS 27 "Consolidated and Separate Financial Statements" skal forsikringsselskabet Danica samt koncernens securitiseringsaktiviteter konsolideres fuldt ud i koncernregnskabet, det vil sige linje for linje. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

16 I koncernens hovedtal vil indtjeningen fra forsikringsaktiviteterne efter fradrag af fundingomkostninger dog fortsat blive vist i én linje. Efter nuværende regnskabspraksis behandles Danica efter indre værdis metode (en-linje konsolidering), og securitiseringsaktiviteterne indregnes ikke i regnskabet. Danicas egenkapital er som følge af overgangen til IFRS reduceret med 265 mio. kr. pr. 1. januar 2004, primært som følge af, at udskudt skat skal indregnes til nominel værdi. Efter nuværende praksis opgøres udskudt skat i Danica til tilbagediskonteret værdi. Skattemæssig effekt Den samlede skattemæssige effekt af ændringerne udgør mio. kr. pr. 1. januar 2004, og kan primært henføres til tilbageførte nedskrivninger på udlån. Effekt på nøgletal Finanstilsynets regler for opgørelse af solvens er ændret med virkning for 1. januar 2005, blandt andet i konsekvens af de nye regnskabsbestemmelser. Reglerne for konsolideringsomfang er uændrede. Forsikringsdatterselskaber og beholdning af egne obligationer behandles således efter hidtidige solvensregler uanset den ændrede regnskabsmæssige behandling. Årets resultat med fradrag af udbytte indgår fortsat i kernekapitalen på tidspunktet for bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet. Øvrige ændringer i de regnskabsmæssige værdiansættelser gennemføres tillige ved solvensopgørelsen. Dette medfører, at koncernens kernekapital forøges med mio. kr., og de risikovægtede poster øges med mio. kr. I henhold til de nye solvensregler skal domicilejendomme opskrives til markedsværdi, og opskrivningen indregnes som supplerende kapital. Endelig skal aktiver i puljeordninger ikke indregnes i de risikovægtede aktiver. Ændringerne medfører en forøgelse af basiskapitalen med 799 mio. kr., og en reduktion i de risikovægtede aktiver på mio. kr. EFFEKT PÅ NØGLETAL (Mio. kr.) Nuværende praksis IFRS praksis Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Aktiver i alt pr. 31. december Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 14,4 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 17,4 13,9 Omkostninger i pct. af indtægter 53,5 52,7 Solvensprocent 10,2 10,6 Koncernens solvensprocent vil i alt forøges fra 10,2 pct. til 10,6 pct. Udover ændringer af regnskabet medfører IFRS tillige en ændring i antallet af aktier, der indgår i visse nøgletal. Der henvises til side 120 for en nærmere gennemgang heraf. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

17 Overgang til IFRS i 2005 Moderselskabets regnskab Fra 1. januar 2005 bliver Danske Bank A/S (moderselskabet) regnskab aflagt efter Finanstilsynets nye regelsæt. Regelsættet er på langt de fleste områder identisk med koncernens regnskabsaflæggelse efter IFRS. I moderselskabet vil domicilejendomme dog blive værdiansat til skønnet dagsværdi, og datterselskaber vil blive værdiansat efter indre værdis metode. Ved overgangen til det nye regelsæt øges egenkapitalen pr. 31. december 2004 med mio. kr. til mio. kr. inklusive udbytte for Såfremt regnskabet for 2004 var blevet aflagt efter det nye regelsæt, ville årets resultat være blevet reduceret med mio. kr. til mio. kr. Ændring i præsentation Implementeringen af IFRS medfører en række ændringer til den fremtidige opstilling af resultatopgørelsen. Opdelingen i basisindtjening og beholdningsindtjening ophører. I stedet vil beholdningsindtjening blive indeholdt i Handelsindtægter med følgende undtagelser: De risikotillæg fra forsikringsaktiviteterne, der efter nuværende praksis er indeholdt i beholdningsindtjeningen, overføres til Indtjening fra forsikringsaktiviteter, som således fremover vil vise den samlede indtjening fra forsikringsaktiviteterne efter fradrag af fundingomkostninger. Omkostninger, som er henført til beholdningsindtjeningen, overføres fremover til Driftsomkostninger. DANSKE BANK KONCERNEN HOVEDTAL FRA RESULTATOPGØRELSEN Nuværende praksis IFRS praksis (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Tab på debitorer Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel - 28 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 Køb af irsk og nordirsk bank Danske Bank indgik i december 2004 aftale med National Australia Bank om at købe Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland, herunder også bankernes aktiviteter på Isle of Man. Med købet af de to banker etablerer Danske Bank koncernen sig som en væsentlig aktør på det nordirske og irske bankmarked. Det gode økonomiske klima i Nordirland og Irland udgør et solidt grundlag for vækst. Investeringen ligger i forlængelse af den øgede fokusering på retailaktiviteter og koncernens seneste organisatoriske tilpasning. Ejerskabet af de to banker giver mulighed for at udnytte koncernens kompetencer, især i forhold til produkttilbud, effektive og centraliserede arbejdsprocesser samt en højt udviklet teknologisk platform. Forhold, der samlet set forventes at medføre en markant styrkelse af bankernes konkurrenceevne. Overgangen til Danske Banks teknologiske platform forventes at være gennemført i første halvår De to banker vil blive indpasset i Danske Bank koncernens organisationsstruktur. Dette medfører, at de administrative funktioner bliver integreret på Danske Bank koncernens internationale detailbankplatform. Northern Bank og National Irish Bank Northern Bank er den største retailbank i Nordirland med omkring ansatte, 95 filialer og 13 erhvervscentre. Hovedparten af bankens kunder er privatkunder, men banken har også et betydeligt antal større og mindre erhvervskunder. Northern Bank har privatkunder. National Irish Bank har en god markedsposition i Irland med 59 filialer, 13 erhvervscentre og omkring 800 ansatte. Ud over at betjene privatkunder har banken i de senere år fokuseret på formuende privatkunder og større erhvervskunder. National Irish Bank har privatkunder. De to banker vil fortsat drive virksomhed under lokale brands og med lokal ledelse. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

19 Køb af irsk og nordirsk bank Overfor er vist uddrag fra de to bankers reviderede årsrapporter For yderligere information om de to banker henvises til hvor også yderligere information af regnskabsmæssig karakter forefindes. RESULTATOPGØRELSE (Mio. kr.) National Irish Bank Northern Bank Nettorenteindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Resultat før skat Skat Årets resultat Pris og finansiering Danske Bank betaler 967 mio. GBP svarende til 10,4 mia. kr. for aktiekapitalen i holdingselskabet National Europe Holdings (Ireland) Ltd., der er moderselskab for National Irish Bank og Northern Bank. Købet sker kontant og er betinget af de nødvendige myndighedsgodkendelser. Disse godkendelser ventes på plads inden udgangen af 1. kvartal Det forventelige konsolideringstidspunkt er således ultimo 1. kvartal Erhvervelsen medfører en samlet merpris på ca. 7 mia. kr. i forhold til værdien af de overtagne aktiver og passiver, hvoraf ca. 1,2 mia. kr. (efter skat) vedrører den samlede underbalance i pensionskasser tilknyttet de to banker. Danske Bank koncernen forventer samlede udgifter til integration mv. på anslået 1,5 mia. kr. frem til udgangen af 2006, hvor it-konverteringen ventes at være fuldt gennemført. BALANCE (Mio. kr.) National Irish Bank Northern Bank Udlån Øvrige aktiver Indlån Øvrige forpligtelser Egenkapital Aktiver i alt Årsregnskabsperiode: 1. oktober september Omregningskurs GBP: 10,66, EUR: 7, og 2007 med fuld regnskabsmæssig effekt fra Det forventes, at købet vil være positivt for Danske Banks resultat pr. aktie fra overtagelsens andet år. Danske Bank forventer i 1. kvartal 2005 at udstede supplerende kapital og hybrid tier I kapital for et samlet beløb på op til 7 mia. kr. Låneoptagelsen gennemføres, dels med henblik på delvis finansiering af opkøbet, dels i forbindelse med fremrykning af allerede planlagte udstedelser. Danske Bank koncernen vurderer, at der på det bestående aktivitetsgrundlag kan realiseres en omkostningsreduktion på omkring 15 pct. Effektiviseringerne forventes gennemført i løbet af DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

20 Forventninger til 2005 Koncernens forventninger til resultatet for 2005 er formuleret med udgangspunkt i resultatet for 2004 opgjort efter nye regnskabsregler, IFRS, jf. tabellen side 17. Der er for 2005 udsigt til moderat vækst i Europa, generelt lave rentesatser og lav inflation. Koncernen vil også i 2005 have fokus på stram omkostningsstyring. Besparelser som følge af den i 2004 gennemførte outsourcing af den decentrale it-drift samt reduceret behov for fratrædelsesgodtgørelser forventes at opveje den almindelige omkostningsopdrift og den fortsatte udbygning af aktiviteterne i Norge og Sverige. Rente- og gebyrindtægter fra bankaktiviteter og realkredit forventes at blive forøget. Øgede indtægter fra blandt andet boligfinansiering i de nordiske enheder forventes at opveje indtægtsnedgangen fra engrosbankaktiviteter i UK og USA. De nyerhvervede banker i Irland og Nordirland vil tillige bidrage positivt til koncernens indtægter fra konsolideringstidspunktet, forventeligt ultimo 1. kvartal regnskabet var påvirket af en række engangsindtægter fra unoterede aktier. Da afkastet af koncernens egenbeholdninger indgår i handelsindtægterne, forventes handelsindtægterne ikke at kunne fastholdes på samme niveau som i Desuden vil indtægterne i betydeligt omfang afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter forventes at falde, idet øget forretningsvolumen og forbedret omkostnings- og risikoresultat ikke fuldt ud kan opveje indtægtsførelsen i 2004 af risikotillæg fra tidligere år. Erhvervelsen af den irske og nordirske bank vil øge omkostningerne fra konsolideringstidspunktet. Erhvervelsen vil desuden medføre udgifter til integration m.v. på i alt ca. 1,5 mia. kr., hvoraf godt en tredjedel vil blive afholdt i Samlet forventes koncernens omkostninger og omkostningsprocent derfor at blive forøget. Det er koncernens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende, hvorfor der fortsat forventes en forholdsvis lav tabsprocent. Årets resultat før skat må trods aktivitetsfremgangen forventes på nogenlunde samme niveau som i 2004, idet resultatet for 2004 indeholdt betydelige engangsindtægter. Desuden vil resultatet som i tidligere år afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Koncernens skatteprocent forventes at blive på samme niveau som den gældende selskabsskattesats. Samlet forventes koncernens indtægter at blive forøget, dog fortsat afhængig af kursudviklingen på de finansielle markeder. 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere